Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Turquía

TR117

Atrás

Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No. 2010/3

 Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/3

18 Nisan 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27556

TEBLİĞ

Rekabet Kurumu Başkanlığından: DOSYAYA GİRİŞ HAKKININ DÜZENLENMESİNE VE TİCARİ SIRLARIN

KORUNMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ NO: 2010/3

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tarafların dosyaya giriş haklarını kullanmalarına dair usul ve esaslar ile

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun uygulanması sırasında elde edilen bilgilerin ticari sır niteliklerinin tespiti ve ticari sır olarak tasnif edilen bilgi ve belgelerin korunmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun uygulanması çerçevesinde elde edilen her türlü bilgi ve

belge için dosyaya giriş hakkı ve ticari sır değerlendirmesi bakımından uygulanır. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, 25 inci maddesinin

dördüncü fıkrasına ve 53 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile 27 nci maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümleri bakımından, (a) Dosya: Soruşturma kapsamında elde edilen, oluşturulan ya da bir araya getirilen tüm bilgi ve belgeleri, (b) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu, (c) Kurul: Rekabet Kurulunu, � (ç) Kurum: Rekabet Kurumunu, � (d) Şikâyetçi: Kuruma başvuru yapan ve meşru bir menfaati olan gerçek veya tüzel kişileri, (e) Taraf: Haklarında soruşturma açılan ya da nihai inceleme başlatılan teşebbüs veya teşebbüs birliklerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Dosyaya Giriş Hakkının Kullanılması

Genel esaslar MADDE 5 – (1) Dosyaya giriş hakkı, Kanun kapsamında yürütülmekte olan soruşturmalarda tarafların süresi

içinde yaptıkları yazılı talepler üzerine tanınır. Dosyaya giriş hakkı, soruşturma kapsamında yeni deliller elde edilmediği müddetçe bir kez kullandırılır.

(2) Kanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca haklarında idari para cezası istenen, teşebbüs veya teşebbüs birliği yöneticilerine ya da çalışanlarına da, talep etmeleri halinde, dosyaya giriş hakkı tanınır.

(3) Şikâyetçi ve üçüncü kişilerin talepleri genel hükümler çerçevesinde değerlendirilir. Dosyaya giriş hakkı kapsamındaki bilgi ve belgeler MADDE 6 – (1) Taraflar, dosyaya giriş hakkı kapsamında, Kurum içi yazışmalar ve başka teşebbüs, teşebbüs

birliği ve kişilere ilişkin ticari sır ve diğer gizli bilgileri içerenler hariç olmak üzere, Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili düzenlenmiş her türlü evraka ve elde edilmiş olan her türlü delile erişebilir.

Kurum içi yazışmalar MADDE 7 – (1) Kurum içi yazışmalar, Kurulun aldığı nihai kararlar bakımından hazırlayıcı işlem niteliğinde

olan birimler arası yazışmalardır. (2) Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin

üçüncü fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde elde edilen bilgi ve belgeler ile Kurumun diğer kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya özel sektör gerçek ve tüzel kişileri gibi bilgisine başvurulanlarla yaptığı yazışmalar da iç yazışma olarak kabul edilir.

Dosyaya giriş hakkının kullanılabileceği süre MADDE 8 – (1) Haklarında soruşturmaya başlandığı bildirilen taraflar, Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili

düzenlenmiş her türlü evrakın ve mümkünse elde edilmiş olan her türlü delilin bir nüshasının kendilerine verilmesini isteyebilir.

(2) Soruşturmanın sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi ve muhtemel delillerin karartılması tehlikesinin önlenmesi amacıyla, soruşturma raporunun tebliğ edilmesinden önceki dönemdeki dosyaya giriş talepleri, somut olayın özelliği dikkate alınarak, hukuki gerekçeleri açıklanmak suretiyle ertelenebilir. Erteleme durumunda, dosyaya giriş talebi soruşturma raporunun tebliğ edilmesinden itibaren makul bir süre içinde karşılanır.

(3) Taraflar nihai olarak, son yazılı savunma sürelerinin dolmasına kadar dosyaya giriş talebinde bulunabilirler.

Dosyaya giriş taleplerinin değerlendirilmesi MADDE 9 – (1) Dosyaya giriş talepleri soruşturma heyeti tarafından değerlendirilir. Talebin kabul edilmesi

halinde, dosyaya giriş yöntemi, zamanı ve dosyaya girişe ilişkin diğer hususlar yazılı olarak talep sahibine bildirilir. (2) Soruşturma heyeti talebin uygun olmadığı kanaatine varırsa, talebe ilişkin karar Kurul tarafından verilir.

Dosyaya giriş talebinin reddedilmesi halinde gerekçesi talepte bulunana bildirilir. Dosyaya giriş hakkının kullandırılması MADDE 10 – (1) Dosyaya giriş hakkı, ilgilinin talebi de dikkate alınarak; dosya mevcudunda bulunan ve

erişime açılan evrakın fotokopi yolu ile çoğaltılmış nüshalarının veya elektronik kopyalarının verilmesi ya da gönderilmesi suretiyle kullandırılabilir.

(2) Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde elde edilen bilgiler ile aklayıcı ya da suçlayıcı delil niteliği bulunan diğer kurum içi yazışmalar, Kurum merkezinde incelenebilir.

(3) Dosyaya giriş hakkı kapsamında taraflara verilecek belgelerin niteliği ve sayfa sayısı tutanakla veya taraflara gönderilecek yazıyla kayıt altına alınır.

(4) Dosyaya giriş hakkı kapsamında sağlanan bilgi ve belgeler için talep sahibinden, erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücret talep edilebilir.

Dosyaya giriş hakkıyla erişilen bilgi ve belgelerin kullanılması MADDE 11 – (1) Dosyaya giriş hakkı kapsamında elde edilen bilgi veya belgeler, yalnızca erişime açılan

dosyayla ilgili olarak 4054 sayılı Kanun kapsamında yapılacak savunmalar ve idari yargıya başvurularda kullanılabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ticari Sırların Belirlenmesi ve Gizli Tutulması Genel esaslar MADDE 12 – (1) Ticari sır; teşebbüslerin faaliyet alanları ile ilgili olan ve gizli tutma iradesine sahip

oldukları, yalnızca belirli ve kısıtlı bir kesim tarafından bilinen ve elde edilebilen, başta rakipleri olmak üzere üçüncü kişilere ve kamuya açıklanması halinde ilgili teşebbüsün ciddi zarar görme ihtimali bulunan her türlü bilgi ve belgedir.

(2) Olayın ve teşebbüsün özelliklerine göre, teşebbüslerin iç kuruluş yapısı ve organizasyonu, malî, iktisadî, kredi ve nakit durumu, araştırma ve geliştirme çalışmaları, faaliyet stratejisi, hammadde kaynakları, üretim ve imalata ilişkin teknik bilgiler, fiyatlandırma politikaları, pazarlama taktikleri ve masrafları, pazar payları, toptancı ve perakendeci müşteri potansiyeli ve ağları, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantıları gibi bilgi ve belgeler ticari sır olarak kabul edilebilir.

(3) Açıklanması halinde ilgili teşebbüs veya rakiplerinin zarar görme ihtimali bulunsa bile, rekabet hukuku mevzuatının ihlali niteliğinde olan sözleşme, anlaşma, uzlaşma ve eylemlere ilişkin bilgi ve belgeler ticari sır sayılmaz.

(4) Yayımlanan, kamuya açıklanan ya da resmi sicil veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan bilgiler ile üzerinden beş yıl veya daha fazla zaman geçmesi gibi sebeplerle artık ticari önemini kaybetmiş bilgiler ticari sır olarak değerlendirilmeyebilir.

Teşebbüslerin ticari sır beyanında bulunmaları MADDE 13 – (1) Kurum kayıtlarına giren bilgi ve belgelerin ticari sır içerip içermediklerinin belirlenmesi ve

bu durumun gerekçelendirilmesi, esas olarak sır sahibi teşebbüslerin sorumluluğundadır. (2) Teşebbüsler, gizlilik taleplerinde; � a) Ticari sır içeren bilgi ve belgelerin neler olduğunu, � b) Bu bilgi ve belgelerin ticari sır niteliğini açıklayan gerekçelerini, � c) Belgelerin ticari sır taşımayan hallerini � yazılı olarak Kuruma bildirirler. � (3) Kanunun 15 inci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen yerinde incelemelerde teşebbüslerden sureti alınan

bilgi ve belgelere ilişkin ticari sır değerlendirmesi, görevli meslek personelince belirlenen süre içerisinde, teşebbüsler tarafından Kuruma gönderilir.

(4) Kurum gerek gördüğünde, süre tanımak suretiyle, teşebbüslerden gizlilik taleplerine ilişkin olarak ayrıntılı açıklama isteyebilir.

(5) Gizlilik talebinde bulunan teşebbüsler, ilgili belgelerde yer alan ticari sırları ayrı ayrı belirtir. Haklarında gizlilik talep edilen belgelerin tümünün ticari sır niteliğinde olduğu yönündeki beyanlar kabul edilmez.

(6) Teşebbüsler yalnızca kendilerinden elde edilen ve kendileriyle ilgili ticari sırlar bakımından gizlilik talebinde bulunabilirler.

Ticari sırların belirlenmesi MADDE 14 – (1) Teşebbüslerin gizlilik taleplerinin bulunmaması halinde, ilgili bilgi ve belgelerin ticari sır

içermediği kabul edilir. Ancak bilgi ve belgelerde yer alması muhtemel ticari sırlara yönelik olarak, Kurum tarafından süre tanımak suretiyle teşebbüslerden değerlendirme istenebilir ya da resen değerlendirme yapılabilir.

(2) Gerek görüldüğünde, teşebbüsler Kuruma çağrılarak, kendilerinden elde edilen ve kendileriyle ilgili olan evraklarda ticari sır taraması yapmaları istenebilir.

(3) Kurumun talebine rağmen ticari sır değerlendirmesi yapmayan teşebbüsler, ticari sır iddiasında bulunamazlar.

Ticari sırların korunması MADDE 15 – (1) Kurum, ticari sırların gizliliğiyle ilgili talepleri kabul ettiği takdirde bunları açıklamaz. � (2) Kurum, rekabet ihlalinin ispat edilebilmesi için delil olarak kullanılması kaçınılmaz olan bilgi ve belgelere

yönelik gizlilik taleplerini dikkate almayabilir. Böyle durumlarda Kurum, ticari sır niteliği bulunan söz konusu bilgi ve belgeleri, kamu menfaati ile özel menfaat dengesini gözeterek ve ölçülülük kriterine uygun olarak açıklayabilir.

(3) Kurul kararlarında, ihlalin ispatlanması bakımından zorunlu olmayan ticari sırlar, sırf gerekçenin güçlendirilmesi amacıyla açıklanamaz. Fakat bilginin niteliğine göre yaklaşık değerler veya aralıklar verilmesi gibi yöntemler benimsenebilir.

(4) Kurul üyeleri ve diğer Kurum personeli Kurumla ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Kanunun uygulanması sırasında öğrendikleri teşebbüs ve teşebbüs birliklerinin ticari sırlarını görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

Kıyasen uygulama MADDE 16 – (1) Dosyaya giriş hakkına ilişkin olarak bu Tebliğde yer alan hükümler, Kurulun nihai

incelemeye aldığı birleşme ve devralma işlemleri ile muafiyetin geri alınmasında da, niteliklerine uygun düştüğü ölçüde, kıyasen uygulanır.

(2) Ticari sırlara ilişkin olarak bu Tebliğde yer alan hükümler, ticari sır niteliğinde olmayan ancak açıklanması halinde ilgili tarafların ya da üçüncü kişilerin önemli ölçüde zarar görme ihtimali bulunan diğer gizli bilgiler hakkında da, niteliklerine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır.

Mevcut soruşturmalar GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, yürürlüğe girmesinden önce yapılmasına karar verilmiş olan

soruşturmalarda uygulanmaz. Yürürlük MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

DOSYAYA GİRİŞ HAKKININ DÜZENLENMESİNE VE TİCARİ SIRLARIN KORUNMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİ GENEL GEREKÇESİ

(1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 44 üncü maddesi ile tanınan dosyaya giriş hakkı, savunma hakkının daha etkin bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayan usule ilişkin güvencelerden birisidir. Rekabet Kurulu nihai kararını vermeden önce, tarafların savunma hakkını tam olarak kullanabilmelerini temin etmek amacıyla, Rekabet Kurumu bünyesinde kendileriyle ilgili olarak düzenlenen dosyaya girişlerine imkân sağlamaktadır. Dosyaya giriş hakkı, hem savunma hakkının gerektiği gibi kullanılmasına olanak tanıyacak hem de Kanunun etkin bir şekilde uygulanmasını engellemeyecek şekilde kullanılmalıdır.

(2) Diğer yandan Kanunun uygulanmasına muhatap olan teşebbüs, teşebbüs birliği ve kişilerle ilgili gizlilik taşıyan ve ticari sır niteliğinde olan pek çok bilgi ve belge Kurum kayıtlarına girmekte ve Kurum çalışanları tarafından öğrenilmektedir. Kanunun 25 inci ve 53 üncü maddelerinde ticari sırların ve gizli bilgilerin ifşa edilmemesi gerektiği düzenlenmektedir. Ancak ticari sırlar ve diğer gizli bilgilerin ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin usul ve esasların daha ayrıntılı olarak açıklanmasında yarar görülmektedir.

(3) Bu Tebliğin amacı, 4054 sayılı Kanunda tanınan dosyaya giriş hakkının düzenlenmesi ve Kurum kayıtlarına giren bilgi ve belgelerde yer alan ticari sırların belirlenmesi ile gizli tutulmasına yönelik usul ve esasların tespitidir. Bu çerçevede Tebliğ iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde dosyaya giriş hakkının kullanılmasına, ikinci bölümde ise, ticari sırların belirlenmesi ve korunmasına dair usul ve esaslara yer verilmektedir.

(4) Dosyaya giriş hakkı ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda düzenlenen bilgi edinme hakkı, amaç ve kapsam bakımından farklılıklar içermektedir. Bu Tebliğde yalnızca 4054 sayılı Kanunla tanınmış savunma hakkı kapsamında olan dosyaya giriş hakkı düzenlenmiştir. Bu itibarla, Tebliğ kapsamına girmeyen hususlar, 4982 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

(5) Rekabet Kurulu yukarıda yer verilen açıklamaları dikkate alarak, bu Tebliğin yayımlanmasına karar vermiştir.