Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Hungría

HU064

Atrás

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

178/2009. (IX. 7.) Korm. rendelet Hatály: 2011.I.1-től

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára

irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről

A Kormány a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a

(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1)

bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) E rendelet előírásait a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek

közösségi oltalmára és a termékleírásnak való megfelelés, valamint az eredetmegjelölés és a

földrajzi jelzés használatának ellenőrzésére kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazása során a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi

XI. törvényben (a továbbiakban: Vt.), a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.

évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: bortörvény), a mezőgazdasági piacok közös

szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi

rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i

1234/2007/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1234/2007/EK rendelet), valamint a

479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló

eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek

címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. július 14-i 607/2009/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban:

607/2009/EK rendelet) foglalt fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.

II. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI OLTALOM IRÁNTI KÉRELEM ÉS A TERMÉKLEÍRÁS

A kérelem

2. § (1) A bor eredetmegjelölésének vagy földrajzi jelzésének közösségi oltalma iránti kérelmet

a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani. A

kérelem mellékletei elektronikus adathordozón is benyújthatók. A kérelemhez csatolni kell:

a) az 1234/2007/EK rendelet 118c. cikkének (1) bekezdésben, valamint a 607/2009/EK

rendelet 3. cikkében és I. mellékletében meghatározott adatokat, illetve egyetlen kérelmező

termelő esetében a 607/2009/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott adatok

részletes bemutatását, továbbá a termékleírást,

b) az 1234/2007/EK rendelet 118c. cikke (1) bekezdésének d) pontja és a 607/2009/EK

rendelet II. melléklete szerinti, a termékleírást összefoglaló dokumentumot,

1

178/2009. (IX. 7.) Korm. rendelet Hatály: 2011.I.1-től

c) a Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített VINGIS térképet a lehatárolt

termőhelyről és a feltüntethető, a lehatárolt termőhelynél kisebb földrajzi egységeknek (a

továbbiakban: feltüntethető kisebb földrajzi egység) az érintett településeket és azok borszőlő

termőhelyi kataszterbe sorolt területeinek meghatározását tartalmazó lehatárolásáról.

(2) A termékleírásnak az 1234/2007/EK rendelet 118c. cikkének (2) bekezdésében foglaltakon

kívül tartalmaznia kell:

a) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel jelölhető borok esetében feltüntethető kisebb

földrajzi egységek nevét,

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel

jelölhető az 1234/2007/EK rendelet XIb. mellékletében felsorolt szőlőből készült termékek

kategóriáit (a továbbiakban: termékkategória),

c) a hagyományos kifejezéssel vagy a bortörvény végrehajtására kiadott jogszabályban

meghatározott korlátozottan használható kifejezéssel vagy jogszabályban nem meghatározott

kifejezéssel jelölt borászati termékeket (a továbbiakban együtt: bortípusok),

d) a szőlőfeldolgozás és a borkészítés földrajzi területének meghatározását, a szőlőtermesztésre

vonatkozó technológiai előírásokat,

e) a borászati termék előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályban

meghatározott korlátozásokat, továbbá az Európai Unió kötelező jogi aktusai, valamint a

bortörvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint a termelők által

meghatározott előírásokat (a továbbiakban: különös szabályok),

f) a termékleírás betartása ellenőrzésének elemeit és módszerét,

g) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott

borászati termékekkel kapcsolatos hegyközségi feladatok ellátásának rendjét, ideértve a

borvidékbe nem sorolt települések esetében a hegyközségi feladatok ellátására a bortörvény

felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban kijelölt hegyközségi szervezet feladatai ellátásának

módját.

(3) A kérelemhez csatolni kell annak igazolását, hogy a termékleírást a hegyközségi tagok,

illetve több hegyközséget érintő kérelem esetén az érintett hegyközségek tagjai megismerték, és

azt szabályszerűen összehívott közgyűlésen véleményezték. A kérelemhez csatolni kell a

kisebbségi véleményt is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyveket is.

3. § (1) A termékleírásban az egyes borászati termékek előállítási feltételeit a termék

jelölésének és a termékleírásnak való megfelelés ellenőrzése szempontjából egyértelműen kell

meghatározni.

(2) A feltüntethető kisebb földrajzi egység nevét a VINGIS-ben foglalt írásmód szerint kell

meghatározni.

(3) A termékleírást termékkategóriánként és bortípusonként szín szerinti bontásban, részletezve

kell elkészíteni.

(4) A termékleírásban meg kell határozni a szőlőparcellára, az egyes termékkategóriákra, a

hagyományos kifejezések használatára, a jogszabályban nem szabályozott egyéb kifejezések

használatára, a palackozásra, a borok visszaminősítésére vonatkozó bejelentési, ellenőrzési,

illetve adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályban nem szabályozott előírásokat.

(5) A termékleírásban rendelkezni kell az ellenőrző jegy használatára vonatkozó feltételekről

is, ha a 11. §-ban foglaltak szerint a termékleírás benyújtója az ellenőrző jegy használatáról dönt.

2

178/2009. (IX. 7.) Korm. rendelet Hatály: 2011.I.1-től

A termőhely meghatározása

4. § (1) Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés esetében a

szőlőtermesztés területe csak I. vagy II. termőhelyi kataszterbe sorolt terület lehet.

(2) A feltüntethető kisebb földrajzi egység (település, dűlő, vagy egyéb földrajzi egység)

esetében a termékleírásban kell meghatározni a 607/2009/EK rendelet 67. cikkének (2)

bekezdésében foglaltaknál szigorúbb szabályokat és az esetleges további termelési

korlátozásokat.

Feldolgozási területek

5. § (1) Amennyiben a termékleírás lehetővé teszi a termőhelyen kívüli feldolgozást és

borkészítést, a termékleírásban meg kell nevezni a borvidéket, megyét, illetve települést, ahol

lehetőség van az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi

jelzéssel ellátott borászati termék előállítására. A termékleírásnak tartalmaznia kell a lehatárolt

termőhelyen kívüli feldolgozás és borkészítés feltételeit, továbbá az ellenőrzés és a származás

igazolására vonatkozó részletes szabályokat.

(2) A termékleírás benyújtójának kezdeményeznie kell a miniszternél az ellenőrzésre

vonatkozó megállapodás megkötését a szomszédos tagállam, vagy harmadik ország illetékes

hatóságával, ha a lehatárolt termőhelyen kívüli feldolgozás szomszédos tagállam, vagy harmadik

ország területén történik. A megállapodásnak tartalmaznia kell

a) a termékleírásban foglalt ellenőrzési és származás igazolási kötelezettségek teljesítésének

vállalását,

b) az érintett hatóságok együttműködésének módját és formáját, ideértve az arra vonatkozó

kötelezettségvállalást, hogy a szomszédos területen végzett ellenőrzések eredményéről, a

termékleírásban megnevezett hatóságok részére a tájékoztatást megadják.

A feldolgozható szőlőfajták meghatározása

6. § (1) A termékleírásban termékkategóriánként, illetve bortípusonként kell meghatározni a

borszőlőfajtákat, amelyből a termék készülhet.

(2) A borszőlőfajta nevének feltüntetése esetén a termékleírásban kell meghatározni a

607/2009/EK rendelet 62. cikke (1) bekezdése c) pontjának (i) alpontjában foglaltaknál szigorúbb

szabályokat.

(3) A termékleírásban kell meghatározni a fajtajelöléssel forgalomba hozható borászati

termékekre vonatkozó szabályokat.

A borászati termékek előállítására vonatkozó szabályok

7. § (1) A termékleírásban meg kell határozni:

a) a szőlőfajtákra vonatkozóan a művelésmódot, az ültetvénysűrűséget, a térállást, a

tőkeformát, valamint a művelésmódra vonatkozó esetleges átmeneti intézkedéseket,

b) az új ültetvények telepítésére vonatkozó előírásokat,

c) a maximális terméshozamot hl/ha-ban meghatározva

ca) termékkategóriánként, valamint bortípusonként vagy

cb) fajtánként vagy

cc) a termékleírásban elfogadott, feltüntethető kisebb földrajzi egységenként,

d) a szüret módjára, a szőlő minőségére vonatkozó különös szabályokat, valamint

3

178/2009. (IX. 7.) Korm. rendelet Hatály: 2011.I.1-től

e) a szüret időpontjának meghatározására vonatkozó szabályokat.

(2) A termékleírásban legalább termékkategóriánként kell meghatározni az előállításra

vonatkozó különös szabályokat.

Analitikai és érzékszervi paraméterek

8. § A termékleírásban legalább bortípusonként kell meghatározni a borászati termék

sajátosságát adó analitikai és érzékszervi jellemzőket.

Borbíráló bizottság

9. § A termékleírásban meg kell jelölni az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az

oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékeknek a bortörvény szerinti

érzékszervi vizsgálatát végző helyi borbíráló bizottságot, ideértve azt az esetet is amikor a

lehatárolt termőhelyen kívüli előállítás szomszédos tagállam vagy harmadik ország területére

terjed ki.

Kiszerelés és címkézés

10. § (1) A termékleírásnak legalább bortípusonként tartalmaznia kell a kiszerelésre vonatkozó,

különös szabályokat.

(2) A jelölésre a következő különös szabályok vonatkozhatnak:

a) a borászati termék címkéjén az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló

földrajzi jelzés feltüntetésének módjára,

b) a feltüntethető kisebb földrajzi egység nevére,

c) az évjárat feltüntetésére, valamint

d) a fajta feltüntetésére és annak módjára.

11. § (1) A termékleírás benyújtója az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom

alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek esetében a termékleírásnak való

megfelelést tanúsító ellenőrző jegy alkalmazásáról dönthet.

(2) Az ellenőrző jegynek biztonsági jelzetet és egyedi azonosítható számot kell tartalmaznia. A

termékleírás benyújtója készíti el a termelői ellenőrző jegy használatra vonatkozó szabályzatot,

továbbá kiadja és nyilvántartja a termelői ellenőrző jegyet.

III. Fejezet

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁNAK NEMZETI SZAKASZA

A kérelem elbírálása

12. § (1) A miniszter a kérelmet a benyújtását követően megvizsgálja abból a szempontból,

hogy az tartalmazza-e a 2–11. § szerinti kötelező tartalmi elemeket, megfelel-e az Európai Unió

kötelező jogi aktusaiban előírt követelményeknek, valamint a bortörvényben és a felhatalmazása

alapján kiadott rendeletben foglaltaknak.

(2) A miniszter a részletes vizsgálat keretében vizsgálja különösen a technológiai előírásokat,

valamint a termőhely és a termék közti összefüggés bizonyítottságát. A kérelmet a vizsgálat során

a Bor Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: BET) véleményezi. A miniszter Szellemi Tulajdon

4

178/2009. (IX. 7.) Korm. rendelet Hatály: 2011.I.1-től

Nemzeti Hivatalának a Vt. 116/A. §-ának (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát követően

haladéktalanul megküldi a kérelmet a BET-nek. A részletes vizsgálat keretében - a BET

véleményére figyelemmel - a kérelmező a termékleírást módosíthatja, illetve kiegészítheti. A

BET a kérelem megalapozottságának megítélésére nézve javaslatot tesz a miniszter részére.

13. § (1) A miniszter a Vt. 116/A. § (8) bekezdésének megfelelően a Földművelésügyi és

Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hivatalos lapjában és honlapján

közzéteszi a kérelmet, ha a részletes vizsgálat során megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult

nyújtotta be, és a termékleírás, valamint az egységes dokumentum megfelel a jogszabályokban

előírt feltételeknek.

(2) Az arra jogosult személyek a kérelemmel szemben a Vt. 116/A. § (8) bekezdése szerint a

közzétételtől számított két hónapon belül kifogást nyújthatnak be a miniszterhez.

(3) A kifogás elbírálása előtt a miniszter a megfelelően indokolt kifogással kapcsolatban

nyilatkozattételre hívja fel a kérelmezőt. A miniszter a technológiai előírásokat, valamint a

termőhely és a termék közti összefüggést érintő kifogást megküldi a BET-nek. A kifogásra

vonatkozó javaslatot a BET haladéktalanul megküldi a miniszternek.

(4) Ha az előírt határidőn belül kifogás nem érkezik, a miniszter a Vt. 116/A. §-ának (9)

bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.

A termékleírás módosítása

14. § A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet az 1234/2007/EK rendelet

118q. cikkében, valamint a 607/2009/EK rendelet 20. cikkében és IV. mellékletében foglaltak

szerint a miniszterhez kell benyújtani. A termékleírás módosításának jóváhagyása iránt benyújtott

kérelmek esetében a 12–13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

A törlés

15. § Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés, illetve földrajzi jelzés bejegyzésének törlése iránti

kérelmet az 1234/2007/EK 118r. cikkében, valamint a 607/2009/EK rendelet 21. cikkében és V.

mellékletében foglaltak szerint a miniszterhez kell benyújtani. A törlés iránti kérelmet a miniszter

nyújtja be az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság). A benyújtást megelőzően a 12–

13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a törlés iránti kérelem

megfelel-e az előírt követelményeknek.

Átalakítás földrajzi jelzéssé

16. § A 607/2009/EK rendelet 28. cikkében foglaltaknak megfelelően a termékleírás benyújtója

kezdeményezheti a miniszternél az eredetmegjelölés földrajzi jelzéssé történő átalakítását. A

607/2009/EK rendelet VI. mellékletében foglaltak szerinti átalakítás iránti kérelmet a miniszter

nyújtja be a Bizottságnak. A benyújtást megelőzően a 12–13. §-ban foglaltak megfelelő

alkalmazásával vizsgálni kell, hogy az átalakítás iránti kérelem megfelel-e az előírt

követelményeknek.

IV. Fejezet

5

178/2009. (IX. 7.) Korm. rendelet Hatály: 2011.I.1-től

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSEK OLTALMA

17. § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kezdeményezheti a hagyományos kifejezések

oltalma iránti bejelentést. A Bizottsághoz való benyújtást megelőzően a 13. §-ban foglaltak

megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a hagyományos kifejezés megfelel-e az

1234/2007/EK rendelet 118u. cikkében foglaltaknak. A hagyományos kifejezések oltalma iránti

kérelmet a 607/2009/EK rendelet 29–31. cikkeiben foglaltaknak megfelelően a 607/2009/EK

rendelet VII. mellékletében lévő minta szerint a miniszter nyújtja be a Bizottságnak.

(2) A hagyományos kifejezések törlése iránti kérelmet a 607/2009/EK rendelet 45. cikkében és

IX. mellékletében foglaltak szerint a miniszterhez kell benyújtani. A törlés iránti kérelmet a

miniszter nyújtja be a Bizottságnak. A benyújtást megelőzően a 12–13. §-ban foglaltak megfelelő

alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a törlés iránti kérelem megfelel-e az előírt

követelményeknek.

V. Fejezet

A KIFOGÁSOKKAL KAPCSOLATOS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

A kifogás és a nyilatkozatok továbbítása

18. § (1) A Magyarország által a Bizottságnak továbbított bejegyzés iránti, módosítási, illetve

törlési kérelemre az Európai Közösség más tagállamától vagy harmadik országból a Bizottságon

keresztül érkezett kifogást a miniszter továbbítja a termékleírás benyújtójának, majd a kifogásra

vonatkozó nyilatkozatot megküldi a Bizottságnak.

(2) Más tagállam vagy harmadik ország által benyújtott eredetmegjelölés, vagy földrajzi jelzés

oltalma iránti kérelemmel szemben az 1234/2007/EK rendelet 118h. cikkében, valamint a

607/2009/EK rendelet 14. cikkében és III. mellékletében, a hagyományos kifejezés oltalma iránti

kérelemmel szemben pedig a 607/2009/EK rendelet 37. cikkében és VIII. mellékletében

foglaltaknak megfelelően lehet a kifogást benyújtani.

VI. Fejezet

A TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzés

19. § (1) A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott ellenőrző hatóságként a

Kormány a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: borászati hatóság) jelöli ki.

(2) Az átmeneti, illetve végleges oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi

jelzéssel ellátott borászati termékekre vonatkozó jogszabályok és a termékleírás betartásának

ellenőrzését és a jogkövetkezmények megállapítását a borászati hatóság végzi.

20. § (1) A 607/2009/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdése szerint a termékleírásnak való

megfelelés ellenőrzését a borászati hatóság kockázatelemzésen alapuló szúrópróbaszerű vizsgálat

alapján, éves ellenőrzési tervnek megfelelően végzi.

6

178/2009. (IX. 7.) Korm. rendelet Hatály: 2011.I.1-től

(2) A borászati hatóság az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló

földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékekre vonatkozó bejelentést köteles haladéktalanul

kivizsgálni és a bejelentőt a vizsgálat, illetve a megtett intézkedés tényéről értesíteni.

21. § A 607/2009/EK rendelet 24. cikkében foglaltak szerint bejelentésre kötelezett természetes

személyeknek és jogi személyeknek, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteknek az oltalom

alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek

előállítására, az előállítás megszüntetésére és az előállítással kapcsolatos változásokra vonatkozó,

adatszolgáltatási kötelezettséget a bortörvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban

meghatározott szabályok szerint kell teljesíteniük.

VII. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Az 1234/2007/EK rendelet 118s. cikkének (1) bekezdése szerint oltalom alatt álló

eredetmegjelölés, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzés esetében a 2-10. §-ban foglaltaknak

megfelelő termékleírást a miniszterhez kell benyújtani legkésőbb 2011. május 31. napjáig.

(2) A kérelemhez csatolni kell annak igazolását, hogy a termékleírást a hegyközségi tagok,

illetve több hegyközséget érintő bejelentés esetén az érintett hegyközségek tagjai megismerték, és

azt szabályszerűen összehívott közgyűlésen véleményezték. A kérelemhez csatolni kell a

kisebbségi véleményt is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyveket.

(3) A termékleírás benyújtója

a) a hegyközségi tanács, amennyiben az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi

jelzés megegyezik a borvidék nevével,

b) a borvidéki régiót alkotó hegyközségi tanácsok együttesen, amennyiben az oltalom alatt álló

eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés a borvidéki régió neve,

c) hegyközségi tanácsok együttesen, amennyiben több borvidéket fed le a lehatárolt termőhely

vagy a borvidéken kívüli területek is részét képezik a lehatárolt termőhelynek,

d) az érintett hegyközség vagy a hegyközségek együttesen a borvidéken belüli, annál kisebb

lehatárolt termőhely esetén.

(4) A (3) bekezdés b)–d) pontjaiban foglalt esetekben a kérelemben meg kell jelölni a

képviseletre jogosult hegyközségi tanácsot vagy hegyközséget.

(5) Ha a (3) bekezdés szerint, a termékleírás benyújtására jogosult szervezetek a 607/2009/EK

rendelet 28. cikkében foglaltak szerint az oltalom alatt álló eredetmegjelölést az oltalom alatt álló

földrajzi jelzéssé kívánják átalakítani, akkor az átalakítás iránti kérelmet a földrajzi jelzésre

vonatkozó termékleírással együtt kell benyújtaniuk a miniszterhez. A 607/2009/EK rendelet VI.

mellékletében foglaltak szerinti átalakítás iránti kérelmet a miniszter nyújtja be a Bizottságnak. A

benyújtást megelőzően a 12–13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy az

átalakítás iránti kérelem megfelel-e az előírt követelményeknek.

(6) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő termékleírást, valamint az átalakítás

iránti kérelmet haladéktalanul megküldi a BET-nek. A BET-nek két hónapon belül javaslatot kell

tennie a miniszter részére a termékleírás elfogadhatóságáról.

(7) A miniszter a termékleírást és a nemzeti jóváhagyásról szóló határozatot, valamint a (4)

bekezdés szerinti átalakítás iránti kérelmet 8 munkanapon belül a Bizottsághoz továbbítja.

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

7

178/2009. (IX. 7.) Korm. rendelet Hatály: 2011.I.1-től

Az Európai Unió jogának való megfelelés

24. § Ez a rendelet megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges

rendelkezéseket:

a) az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös

piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118a.–

118zb. Cikkei,

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt

álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek

címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok

megállapításáról szóló, 2009. július 14-i 607/2009/EK bizottsági rendelet.

8