Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Hungría

HU116

Atrás

2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről

 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről

MKOGY

1. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

2018. évi LIV. törvény

az üzleti titok védelméről1

1 A törvényt az Országgyűlés a 2018. július 20-i ülésnapján fogadta el.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény hatálya

1. § (1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja.

(2) Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazásában: 1. elmaradt hasznosítási díj: azon díjazás, amely a jogosultat megillette

volna, ha a jogsértő engedélyt kért volna az üzleti titok hasznosítására; 2. jogosult: az üzleti titok felett jogszerű ellenőrzést gyakorló személy,

akinek a jogszerű gazdasági, pénzügyi, üzleti érdekeit az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése sértené;

3. jogsértő: aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi;

4. jogsértő áru: minden olyan termék vagy szolgáltatás, amelynek kialakítása, jellemzői, működése, előállítási folyamata vagy forgalmazása jelentős mértékben a jogosulatlanul megszerzett, hasznosított vagy felfedett üzleti titokra épül.

3. Az üzleti titokhoz fűződő jog

3. § A jogosultnak joga van az üzleti titok hasznosítására, mással történő közlésére és nyilvánosságra hozatalára (a közlés és nyilvánosságra hozatal együtt: az üzleti titok felfedése).

4. § A jogosult az üzleti titokhoz fűződő jogot egészben vagy részben átruházhatja (üzleti titok jogátruházási szerződés), továbbá az üzleti titok hasznosítására másnak engedélyt adhat (üzleti titok hasznosítási szerződés).

MKOGY

2. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

4. Kivételek az üzleti titok védelme alól

5. § (1) Nem minősül az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének az üzleti titok megszerzése, amennyiben

a) a jogosulttól független fejlesztés, felfedezés vagy alkotás, b) nyilvánosan hozzáférhető vagy jogszerűen megszerzett termék, illetve

jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata, elemzése vagy tesztelése - feltéve, hogy az üzleti titok megszerzőjét nem terhelte az üzleti titok megszerzésére vagy megőrzésére irányuló korlátozás, különösen titoktartási kötelezettség -,

c) a védett ismeret körébe tartozó műszaki ismeretek és megoldások kivételével a munkavállalóknak vagy a munkavállalók képviselőinek a tájékozódáshoz és a konzultációhoz való jogának a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott célból, a szükséges mértékben történő gyakorlása, vagy

d) egyéb, a jóhiszeműség és tisztesség követelményével összeegyeztethető, az adott helyzetben általában elvárható magatartás útján valósul meg.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti megszerzésnek minősül az üzleti titoknak harmadik személytől kereskedelmi forgalomban, jóhiszeműen és ellenérték fejében történő megszerzése.

(3) Nem minősül az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének a) a jogszerűen megszerzett üzleti titok munkavállaló által a munkavállalók

képviselője számára történő felfedése, ha a felfedés a munkavállaló vagy a képviselő tájékoztatáshoz és konzultációhoz való jogának gyakorlása céljából a jog gyakorlásához szükséges mértékben történt,

b) ha az üzleti titok megszerzése, illetve az ügyben eljárni jogosult szerv számára történő felfedése jogszabálysértés vagy az üzleti tisztesség általános követelményeibe ütköző magatartás megelőzése, elkerülése, következményeinek elhárítása vagy csökkentése céljából, a közérdek védelmében, a cél által indokolt terjedelemben történik,

c) ha az üzleti titok megszerzését, hasznosítását vagy felfedését közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy törvény írja elő, vagy teszi lehetővé.

5. Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése

6. § (1) Az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti, aki az üzleti titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.

(2) Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti, ha az üzleti titkot az azt megszerző személy a jogosult jogszerű ellenőrzése alatt álló, az üzleti titkot tartalmazó vagy az üzleti titok megismerésére alkalmas dokumentumhoz, dologhoz, anyaghoz vagy elektronikus adatállományhoz való engedély nélküli hozzáférés vagy ezek bármelyikének engedély nélküli eltulajdonítása, vagy ezekről engedély nélküli másolat készítése útján szerzi meg.

(3) Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.

(4) Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki

a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;

MKOGY

3. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási kötelezettséget sért; vagy

c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más kötelezettséget szeg meg.

(5) Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértését jelenti az is, ha az üzleti titkot megszerző, hasznosító, vagy felfedő személy a magatartása tanúsításakor tudott, vagy tudnia kellett arról, hogy az üzleti titokhoz közvetlenül vagy közvetetten olyan másik személytől jutott hozzá, aki az üzleti titkot a (4) bekezdés alapján jogosulatlanul hasznosította vagy fedte fel.

(6) Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását jelenti a jogsértő áru előállítása, kínálása, nyújtása vagy forgalomba hozatala, illetve jogsértő áru ilyen célból történő behozatala, kivitele vagy raktáron tartása, ha az ezt megvalósító személy tudott vagy tudnia kellett arról, hogy az üzleti titok hasznosítása a (4) bekezdésbe ütközik.

6. Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének szankciói

7. § (1) Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése esetén a jogosult a jogsértés ténye alapján - az eset körülményeihez képest - követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását, és a jogsértés megállapítása mellett követelheti

a) a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; b) a jogsértő áru előállításának, kínálásának, nyújtásának, forgalomba

hozatalának vagy hasznosításának, illetve ilyen célból történő behozatalának, kivitelének vagy raktáron tartásának megtiltását;

c) a jogsértő áru megsemmisítését, vagy kivonását a kereskedelmi forgalomból, feltéve, hogy a kereskedelmi forgalomból történő kivonás nem csökkenti az üzleti titok védelmét,

d) a jogsértő áru visszahívását a kereskedelmi forgalomból vagy jogsértő mivoltától való megfosztását;

e) a jogsértő általi adatszolgáltatást a jogsértő áru előállításában, forgalmazásában illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő hasznosításra kialakított üzleti kapcsolatokról;

f) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását,

g) a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; h) az üzleti titkot tartalmazó vagy az üzleti titkot megtestesítő

dokumentumok, tárgyak, anyagok vagy elektronikus adatállományok összességének vagy egy részének megsemmisítését, vagy a jogosult részére történő átadását, és

i) követelheti az ügyben hozott határozat közzétételét. (2) A jogosult az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott igényt azzal a

személlyel szemben is támaszthatja, akinek az (1) bekezdés b) pontja hatálya alá nem tartozó szolgáltatásait a jogsértés elkövetéséhez igénybe vették.

(3) A jogosult az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott igényt azzal az (1) bekezdés b) pontja hatálya alá nem tartozó személlyel szemben is támaszthatja, aki kereskedelmi mértékben nyújtott az (1) bekezdés b) pontja hatálya alá nem tartozó szolgáltatást a jogsértés elkövetéséhez.

MKOGY

4. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a szolgáltatás kereskedelmi mértékű, ha az érintett jogsértő áru, illetve a teljesített szolgáltatások jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy a szolgáltatás - közvetlenül vagy közvetetten - gazdasági előny szerzését szolgálja. Az ellenkező bizonyításáig nem minősülnek kereskedelmi mértékűnek a fogyasztó által jóhiszeműen tanúsított magatartások.

(5) Amennyiben a jogosult keresete nyilvánvalóan megalapozatlan és nyilvánvaló, hogy az eljárást rosszhiszeműen kezdeményezte, a bíróság az ellenérdekű fél kérelmére elrendelheti az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalmazását.

(6) Az (1) bekezdés i) pontja alapján a bíróság - az üzleti titok megőrzését biztosítva - elrendelheti az ügyben hozott határozat teljes vagy részleges közzétételét. A közzétételről való döntés során a bíróság figyelembe veszi, hogy a jogsértőről rendelkezésre álló információk lehetővé tennék-e valamely természetes személy azonosítását, és ha igen, indokolt-e ezen információ nyilvánosságra hozatala.

(7) Az (1) bekezdés i) pontja alapján hozott határozat közzétételével kapcsolatos döntés meghozatala során a bíróság figyelembe veszi különösen

a) az üzleti titok értékét; b) jogsértőnek az üzleti titok megszerzése, hasznosítása vagy felfedése

kapcsán tanúsított magatartását; c) az üzleti titok jogosulatlan hasznosításának vagy felfedésének hatásait,

különös tekintettel arra, hogy az üzleti titok hasznosítása vagy felfedése az üzleti titok védelmének megszűnését eredményezheti, és

d) az üzleti titok jogsértő által megvalósuló további jogosulatlan hasznosításának vagy felfedésének valószínűségét.

(8) Az (1) bekezdés i) pontja alkalmazásában közzétételen különösen az országos napilapban, illetve az internet útján történő közzétételt kell érteni. A közzététel módjáról a bíróság határoz, de nem rendelkezhet olyan módról, amely ellen mindkét fél tiltakozik.

(9) A jogsértő áru kereskedelmi forgalomból történő kivonásának elrendelésekor a bíróság, a jogosult kérelmére elrendelheti az árunak a jogosult vagy a jogosult által meghatározott jótékonysági tevékenységet ellátó civil szervezet számára történő átadását.

(10) A jogsértő a polgári perrendtartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Pp.) meghatározott végrehajtás megszüntetése iránt indított per szabályai szerint kérheti az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti jogkövetkezményt tartalmazó határozat alapján megindult végrehajtás megszüntetését, ha az üzleti titok tárgya - olyan okból, amelyért a jogsértő nem felelős - már nem felel meg az üzleti titok fogalmában meghatározott követelményeknek.

(11) A kereskedelmi forgalomból való visszahívás, az onnan való végleges kivonás, illetve a megsemmisítés elrendelése tárgyában a bíróság a harmadik személyek érdekeinek figyelembevételével, valamint úgy dönt, hogy az elrendelt intézkedés a jogsértés súlyosságával arányban álljon.

(12) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos költségek a jogsértőt terhelik.

(13) Ha az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése miatt indított perben az egyik fél tényállításait már elvárható mértékben valószínűsítette, a bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenérdekű felet kötelezheti

a) a birtokában lévő okirat és egyéb tárgyi bizonyíték bemutatására, valamint a szemle lehetővé tételére;

MKOGY

5. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

b) banki, pénzügyi és kereskedelmi adatok közlésére, illetve a birtokában lévő ilyen iratok bemutatására.

(14) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazása során a bíróság figyelembe veszi az ügy sajátos körülményeit, különösen

a) az üzleti titok értékét és egyéb sajátosságait, b) az üzleti titok védelme érdekében megtett intézkedéseket, c) a jogsértőnek az üzleti titok megszerzése, hasznosítása vagy felfedése

kapcsán tanúsított magatartását, d) az üzleti titok jogosulatlan hasznosításának vagy felfedésének hatását,

különös tekintettel arra, hogy az üzleti titok hasznosítása vagy felfedése az üzleti titok védelmének megszűnését eredményezheti,

e) a felek jogos érdekeit, továbbá az intézkedések elrendelésének vagy elutasításának a felekre gyakorolt lehetséges hatásait,

f) a harmadik személyek jogos érdekeit, g) a közérdeket, valamint h) az alapvető jogok érvényesülését. 8. § (1) A bíróság a jogsértő kérelmére a felróhatóságtól független

jogkövetkezmények alkalmazása helyett a jogsértés megállapítása mellett pénzbeli ellentételezés megfizetését rendelheti el a jogosult javára, ha

a) a jogsértő a hasznosítás vagy a felfedés időpontjában nem tudott és nem is tudhatott arról, hogy az üzleti titokhoz olyan másik személytől jutott hozzá, aki azt jogosulatlanul hasznosította vagy fedte fel,

b) a felróhatóságtól független szankciók alkalmazása aránytalan hátrányt okozna a jogsértőnek, és

c) az ellentételezés olyan mértékű, amely észszerűen ellensúlyozza a jogosult számára a jogsértéssel okozott hátrányt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazása a jogosult egyéb, különösen kártérítési igényét nem érinti.

(3) Ha a bíróság a 7. § (1) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott jogkövetkezmény helyett kötelezi a jogsértőt pénzbeli ellentételezés megfizetésére, az ellentételezés összege nem haladhatja meg az elmaradt hasznosítási díj mértékét.

9. § (1) Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése esetén a jogosult a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

(2) Ha a bíróság a jogsértőt általános kártérítés megfizetésére kötelezi, a kártérítés összege nem lehet kevesebb, mint az elmaradt hasznosítási díj összege.

II. FEJEZET

AZ ÜZLETI TITOK JOGOSULATLAN MEGSZERZÉSÉVEL, HASZNOSÍTÁSÁVAL, VAGY FELFEDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ POLGÁRI

PERES ELJÁRÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

7. Bírói út, a polgári peres eljárás szabályainak alkalmazása

10. § (1) Az e törvényben biztosított jogok érvényesítése - ha törvény eltérően nem rendelkezik - bírói útra tartozik.

MKOGY

6. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

(2) Az üzleti titok jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával vagy felfedésével összefüggő polgári peres eljárásokban a Pp. szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az e törvény alapján indított perekre a törvényszéknek van hatásköre.

8. Az üzleti titok megőrzése az üzleti titok megsértésével összefüggő polgári peres eljárásokban

11. § (1) Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésével összefüggő polgári peres eljárásban a felek, az ügyész és más perbeli személy, valamint képviselőik, továbbá a bírósági alkalmazottak, valamint az eljárás irataihoz hozzáférő más személyek az eljárásban való részvételük vagy az eljárás irataihoz való hozzáférésük révén megismert üzleti titkot, illetve a per tárgyát képező, feltételezett üzleti titkot kötelesek megtartani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti titoktartási kötelezettség az eljárás befejezését követően is fennmarad.

(3) Az (1) bekezdés szerinti titoktartási kötelezettség megszűnik, ha a) a per tárgyát képező, feltételezett üzleti titokról jogerős határozat

megállapítja, hogy nem minősül üzleti titoknak vagy b) az üzleti titok tárgya közismertté vagy az érintett gazdasági

tevékenységet végző személyek számára könnyen hozzáférhetővé válik.

9. Az iratbetekintési és a tárgyaláson való részvételi jog korlátozása

12. § (1) A bíróság az üzleti titok védelme érdekében bármelyik fél indokolt kérelmére elrendelheti

a) a felek vagy harmadik személyek által benyújtott, üzleti titkot vagy a per tárgyát képező, feltételezett üzleti titkot tartalmazó dokumentumokhoz vagy azok üzleti titkot tartalmazó részéhez a felek és képviselőik által történő hozzáférés korlátozását,

b) a tárgyalásról vagy annak egy részéről a nyilvánosság kizárását, valamint a tárgyaláson való részvételi jog és az e tárgyalásokról készített jegyzőkönyvhöz való hozzáférési jog korlátozását. A jegyzőkönyvhöz való hozzáférési jog korlátozása kiterjed a jegyzőkönyv megtekintésére, átvételére, valamint a jegyzőkönyvről másolat, vagy kivonat készítésére.

(2) Az iratbetekintési és tárgyaláson való részvételi jogot a felek részéről legalább egy természetes személy, továbbá a felek képviselői részéről legalább egy-egy képviselő számára biztosítani kell. E személyek - a titok megtartásának kötelezettségét tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozat megtétele mellett -, az eljáró bíró által megállapított rendben és szabályok szerint gyakorolhatják a részvételi, iratbetekintési és másolatkészítési jogot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések esetén a bíróság elrendelheti a bírósági határozatoknak az üzleti titkot tartalmazó szövegrészeket nem vagy kitakart formában tartalmazó változatainak hozzáférhetővé tételét olyan személyek számára, akiket az üzletititok-védelmi intézkedések nem érintenek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések csak a szükséges mértékben alkalmazhatóak, nem korlátozhatják a hatékony jogorvoslathoz, a tisztességes eljáráshoz és a képviselethez való jogot. A szükségesség mérlegelése során a bíróságnak figyelembe kell vennie a harmadik személyek jogos érdekeit is.

10. Ideiglenes intézkedés

MKOGY

7. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

13. § (1) A bíróság a jogosult kérelmére az ellenérdekű féllel szemben az alábbi ideiglenes intézkedéseket is elrendelheti:

a) az üzleti titok felfedésének vagy hasznosításának abbahagyására kötelezés vagy az attól való eltiltás, ideértve a 7. § (2) bekezdése alapján kérelmezhető abbahagyásra kötelezést és eltiltást is,

b) a jogsértő áru előállításának, kínálásának, forgalomba hozatalának vagy hasznosításának, jogsértő áru ilyen célból történő behozatalának, kivitelének vagy raktáron tartásának megtiltása,

c) a valószínűsíthetően jogsértő áru - ideértve a behozott árut is - lefoglalása vagy meghatározott személynek történő átadása, forgalomba hozatalának vagy forgalmazásának megakadályozása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a valószínűsíthetően jogsértő áru lefoglalására vagy meghatározott személynek történő átadására a bírósági végrehajtásról szóló törvény ingóság zárlatára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A bíróság az (1) bekezdésben felsorolt ideiglenes intézkedések helyett a Pp. biztosítékadásra vonatkozó szabályai szerint az üzleti titok feltételezett jogosulatlan hasznosítása folytatását a jogsértő által nyújtandó biztosíték adásához kötheti. Az üzleti titok felfedése biztosíték adása ellenében sem engedélyezhető.

(4) A jogosult a jogsértés esetén támasztható polgári jogi igényeken felül az ideiglenes intézkedésre vonatkozó feltételekkel kérheti a bíróságtól

a) biztosítási intézkedés elrendelését a bírósági végrehajtásról szóló törvény szabályai szerint, ha valószínűsítette, hogy a kártérítés, illetve a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítése iránti követelésének későbbi kielégítése veszélyben van,

b) a jogsértő kötelezését banki, pénzügyi és kereskedelmi adatainak és iratainak közlésére, illetve bemutatására az a) pont szerinti biztosítási intézkedés elrendelése céljából.

(5) Az ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzés elleni fellebbezést a másodfokú bíróság soron kívül, legkésőbb a fellebbezésnek a másodfokú bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül végzéssel bírálja el.

14. § (1) A bíróság akkor rendelheti el az ideiglenes intézkedést, ha a kérelmező - a Pp.-ben foglalt, ideiglenes intézkedés elrendelésére irányadó feltételek fennállásán túl - észszerűen elvárható mértékben valószínűsíti, hogy

a) az üzleti titok létezik, b) a kérelmező a jogosultja és c) az üzleti titkot jogosulatlanul szerezték meg, hasznosították vagy fedték

fel, vagy fennáll ezek közvetlen veszélye. (2) A bíróság a kérelem elbírálása során figyelembe veszi a 7. § (14)

bekezdésében meghatározott szempontokat. (3) Ha a késedelem helyrehozhatatlan károkat okozna, az a rendkívül sürgős

szükség esetének minősül, és erre figyelemmel az ideiglenes intézkedés elrendelésének kérdésében az ellenérdekű fél meghallgatása mellőzhető. Az ellenérdekű fél meghallgatásának mellőzésével hozott határozatot az ellenérdekű féllel a foganatosításkor kell közölni. A határozat közlését követően az ellenérdekű fél kérheti a meghallgatását és az ideiglenes intézkedést elrendelő határozat megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését.

(4) A perindítást megelőző ideiglenes intézkedésre a Pp. rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság a per megindítására legfeljebb tizenöt napos határidőt szab.

MKOGY

8. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

(5) A bíróság az ideiglenes intézkedést az ellenérdekű fél kérelmére hatályon kívül helyezi, ha az üzleti titok tárgya - olyan okból, amelyért az ellenérdekű fél nem felelős - már nem felel meg az 1. §-ban meghatározott követelményeknek.

(6) Az ideiglenes intézkedéssel érintett harmadik személy az ideiglenes intézkedéssel összefüggésben keletkezett kára megtérítése iránt külön perben kártalanítást követelhet a kérelmezőtől.

15. § (1) Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése iránti perben előzetes bizonyításnak van helye. Előzetes bizonyításnak a per megindítása előtt helye van akkor is, ha a jogosult a jogsértést vagy annak veszélyét elvárható mértékben valószínűsítette.

(2) A bíróság az előzetes bizonyítást a per megindítása előtt elrendelő határozatot az ellenérdekű fél kérelmére hatályon kívül helyezi, ha a jogosult a pert az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése miatt nem indította meg az előzetes bizonyítást elrendelő határozat közlésétől számított tizenöt napon belül. A bíróság az előzetes bizonyítást elrendelő határozat hatályon kívül helyezésére irányuló kérelem tárgyában soron kívül, legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül határoz.

(3) Ha a késedelem helyrehozhatatlan károkat okozna, vagy ha valószínűsíthető a bizonyítékok megsemmisítésének kockázata, az sürgős esetnek minősül, és erre figyelemmel az előzetes bizonyítás elrendelésének kérdésében az ellenérdekű fél meghallgatása mellőzhető. Az ellenérdekű fél meghallgatásának mellőzésével hozott határozatot az ellenérdekű féllel a foganatosításkor kell közölni. A határozat közlését követően az ellenérdekű fél kérheti a meghallgatását és az előzetes bizonyítást elrendelő határozat megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. Hatályba léptető rendelkezések

16. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

12. Az Európai Unió jogának való megfelelés

17. § Az 1-15. § és a 19-43. § a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, hasznosításával és felfedésével szembeni védelemről szóló 2016. június 8. 2016/943/EU európai parlament és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

13. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

18. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 40/A. § (1) bekezdésében az „a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

MKOGY

9. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

14. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény

módosítása

19. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 24. §-ában az „A Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

20. § A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 25. § (2) bekezdésében az „A Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

15. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

21. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. § (1) bekezdésében a „vagy szerzői jog” szövegrész helyébe a „, szerzői jog vagy üzleti titokhoz fűződő jog” szöveg lép.

16. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

22. § A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdés

a) g) pontjában az „a Polgári Törvénykönyv 2:47. §-a” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdése” szöveg;

b) h) pontjában „a Polgári Törvénykönyv 2:47. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdése” szöveg lép.

17. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása

23. § (1) A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.)

a) 11. § (3) bekezdésében a „Ptk.-ban” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)” szöveg,

b) 86. § (3) bekezdésében a „4. § vagy a 6. § rendelkezéseinek megsértése miatt indított perekben” szövegrész helyébe a „6. §-ban foglalt rendelkezés megsértése miatt indított perben” szöveg,

c) 88. § (4) és (5) bekezdésében a „4. § vagy a 6. § rendelkezéseinek” szövegrész helyébe a „6. §-ban foglalt rendelkezés” szöveg,

d) 88. § (4) bekezdésében a „4. §-ban vagy a 6. §-ban foglalt rendelkezéseket” szövegrész helyébe a „6. §-ban foglalt rendelkezést” szöveg,

e) 88. § (6) bekezdésében az „a 4. §-ba vagy a 6. §-ba” szövegrész helyébe az „a 6. §-ba” szöveg,

f) 88. § (7) bekezdésében a „4. §-ban, illetve a 6. §-ban foglalt rendelkezések” szövegrész helyébe a „6. §-ban foglalt rendelkezés” szöveg,

MKOGY

10. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

g) 88. § (7) és (9) bekezdésében a „4. §-ban vagy a 6. §-ban foglalt rendelkezések” szövegrész helyébe a „6. §-ban foglalt rendelkezés” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Tpvt. 4. §-a.

18. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

24. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 17. § (11) bekezdésében az „amelynek nyilvánosságra hozatala az engedélyes jogos érdekét (így különösen pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét), személyiségi jogát sértené” szövegrész helyébe az „amelynek nyilvánosságra hozatala az engedélyes jogos érdekét - így különösen pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét - sértené” szöveg lép.

19. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

25. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 78. § (1) bekezdésében az „a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

20. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása

26. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (9) bekezdésében az „a Ptk.” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

21. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

27. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 10/B. §-ában az „a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

22. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

28. § A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 368. § (1) bekezdésében az „a Ptk.-ban” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

23. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

29. § Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 188. § 109. pontjában az „a Ptk. 2:47. §-a” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

24. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

MKOGY

11. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

30. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 7. pontjában a „[Ptk. 2:47. § (1) bekezdés]” szövegrész helyébe az „[az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében]” szöveg lép.

25. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

31. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 25. § (1) bekezdésében az „a Ptk. 2:47. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

26. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.

törvény módosítása

32. § A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdés 70. pontjában „a Ptk.-ban” szövegrész helyébe „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

27. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

33. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény a) 127. § s) pontjában az „a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az

„az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése” szöveg,

b) 133. § (1) bekezdés 5. pontjában a „[Ptk. 2:47. § (1) bekezdése]” szövegrész helyébe az „[az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése]” szöveg lép.

28. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosítása

34. § A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/H. §-ában az „a Ptk. 2:47. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése” szöveg lép.

29. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása

35. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

a) 2:46. § (1) bekezdésében az „a levéltitok, a hivatásbeli titok és az üzleti titok oltalmára” szövegrész helyébe az „a levéltitok és hivatásbeli titok oltalmára” szöveg,

b) 2:55. §-ában az „a szerzői jogról és az iparjogvédelemről” szövegrész helyébe az „a szerzői jogról és az iparjogvédelemről, valamint az üzleti titok védelméről” szöveg lép.

MKOGY

12. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

(2) Hatályát veszti a Ptk. 2:47. §-a.

30. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása

36. § Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 43/I. § (5) bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése” szöveg lép.

31. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

37. § A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 159. § (1) bekezdésében az „a Ptk.-ban” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

38. § A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 229. § (2) bekezdésében az „A Ptk.” szövegrész helyébe az „Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény” szöveg lép.

32. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

39. § A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdés 101. pontjában az „a Ptk.-ban” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdésében” szöveg lép.

40. § A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 174. § (1) bekezdésében az „a Ptk.” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény” szöveg lép.

33. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

41. § A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 147. § (3) bekezdésében az „a Ptk.-ban” szövegrész helyébe „a Ptk.-ban és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben” szöveg lép.

34. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása

42. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 44. § (1) bekezdésében a „Ptk. 2:47. §” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §” szöveg lép.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény e törvény 42. §-ával módosított rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekben, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekben, tervpályázati eljárásokban és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokban és előzetes vitarendezési eljárásokban kell alkalmazni.

MKOGY

13. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

35. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása

43. § A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény 52. § (1) bekezdésében

a) az „a Ptk. 2:47. §-a” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-a” szöveg,

b) az „a Ptk. vonatkozó” szövegrész helyébe az „az üzleti titok védelméről szóló törvény” szöveg lép.

36. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása

44. § (1) A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény (a továbbiakban: Vbt.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a választottbíráskodás helye Magyarországon van.

(2) Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a 9. §-t, a 10. §-t, a 26-28. §-t, a 40. §-t, az 53. §-t és az 54. §-t alkalmazni kell magyarországi székhelyű állandó választottbíróság eljárása esetén akkor is, ha a választottbíráskodás helye Magyarországon kívül van.”

(2) A Vbt. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A 12. § (3) és (4) bekezdése, a 14. § (4) bekezdése, a 15. § (1) bekezdése,

a 17. § (3) bekezdése, valamint a 47. § (2) bekezdése szerinti bírósági ügyekben a Fővárosi Törvényszék jár el.”

(3) A Vbt. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A törvényszék - a 9. § (1) és (2) bekezdése szerinti ügyek kivételével - a

hozzá választottbírósági ügyben érkezett, eljárást megindító iratot az eljáró, illetve eljárt állandó választottbíróságnak, eseti választottbíráskodás esetén az eljáró, illetve eljárt választottbírónak vagy választottbíráknak, a beérkezéstől számított harminc napon belül megküldi. A törvényszék és a Kúria a választottbírósági ügyben hozott határozatát az eljáró, illetve eljárt állandó választottbíróságnak, eseti választottbíráskodás esetén az eljáró, illetve eljárt választottbírónak vagy választottbíráknak a felek részére történő kézbesítéssel egyidejűleg megküldi.”

45. § A Vbt. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A hiányzó választottbíró kijelölése során figyelemmel kell lenni a felek

megállapodásában a választottbírótól megkívánt szakképzettségre vagy más jellemzőre, valamint minden olyan szempontra, amely előreláthatóan biztosítja független és pártatlan választottbíró kijelölését. Ha a Kereskedelmi Választottbíróság hatáskörébe tartozó ügyben a választottbíró-ajánlási listán nem szerepel a felek megállapodásában meghatározott szakképzettséggel vagy más jellemzővel rendelkező személy, egyesbírónak, illetve elnöklő bírónak a választottbíró-ajánlási listán nem szereplő személy is kijelölhető.”

46. § (1) A Vbt. 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az elnökségbe az elnököt és két tagot a Magyar Kereskedelmi és

Iparkamara, egy-egy tagot pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., a Magyar Bankszövetség, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara delegál. A delegált tagot elnökségi feladatai ellátásával összefüggésben a delegáló szervezet nem utasíthatja.”

MKOGY

14. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

(2) A Vbt. 61. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(7) Az elnökség legalább négy tagja kezdeményezheti a tisztségére

méltatlanná vált elnökségi tag visszahívását. A delegáló szervezet harminc napon belül dönt a visszahívás iránti indítványról. A delegáló szervezet az elnökségi tag visszahívása esetén, azzal egyidejűleg az elnökségbe új tagot delegál.”

(3) A Vbt. 61. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki: „(10) Az elnökség tagja az e törvényben meghatározott feladatait

személyesen köteles ellátni.” 47. § Hatályát veszti a Vbt. 3. § (1) bekezdés 2., 3., és 4. pontja.

MKOGY

15. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

TARTALOMJEGYZÉK

2018. évi LIV. törvény 1 az üzleti titok védelméről 1

I. FEJEZET 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1

1. A törvény hatálya 1 2. Értelmező rendelkezések 1 3. Az üzleti titokhoz fűződő jog 1 4. Kivételek az üzleti titok védelme alól 2 5. Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértése 2 6. Az üzleti titokhoz fűződő jog megsértésének szankciói 3

II. FEJEZET 5 AZ ÜZLETI TITOK JOGOSULATLAN MEGSZERZÉSÉVEL, HASZNOSÍTÁSÁVAL, VAGY FELFEDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ POLGÁRI PERES ELJÁRÁSOK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 5

7. Bírói út, a polgári peres eljárás szabályainak alkalmazása 5 8. Az üzleti titok megőrzése az üzleti titok megsértésével összefüggő polgári peres eljárásokban 6 9. Az iratbetekintési és a tárgyaláson való részvételi jog korlátozása 6 10. Ideiglenes intézkedés 6

III. FEJEZET 8 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8

11. Hatályba léptető rendelkezések 8 12. Az Európai Unió jogának való megfelelés 8 13. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása 8 14. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása 9 15. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása 9 16. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása 9 17. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosítása 9 18. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása 10 19. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása 10

MKOGY

16. oldal

Frissítve: 2018. szeptember 13. 16:18 Hatály: közlönyállapot (2018.VII.31.) Magyar joganyagok - 2018. évi LIV. törvény - az üzleti titok védelméről

20. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása 10 21. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása 10 22. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása 10 23. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása 10 24. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása 10 25. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása 11 26. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása 11 27. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása 11 28. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény módosítása 11 29. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása 11 30. Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosítása 12 31. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása 12 32. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása 12 33. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása 12 34. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása 12 35. A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása 13 36. A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény módosítása 13