Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Eslovenia

SI064

Atrás

Pravilnik o registraciji topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 34/2003)

 Rules on the registration of topographies of integrated circuits (Official Gazette RS, No 34/2003)

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena in tretjega odstavka 11.a člena zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 7/03) izdaja ministrica za gospodarstvo

P R A V I L N I K o registraciji topografije polprevodniških vezij

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino prijave za registracijo topografije polprevodniških vezij (v nadaljnjem besedilu: topografija), način sestavljanja prijave za registracijo topografije, vsebino registra topografij in postopek vpisa sprememb v ta register.

I. PRIJAVA

2. člen

(vsebina prijave)

(1) Prijava za registracijo topografije mora vsebovati:

a) zahtevo za vpis v register topografij;

b) materiale, ki določajo ali ilustrirajo zadevno topografijo;

c) povzetek značilnosti elektronske funkcije ali funkcij polprevodniškega vezja, izdelanega po zadevni topografiji;

d) pisno izjavo o datumu začetka gospodarskega izkoriščanja, če je bila topografija gospodarsko že izkoriščana.

(2) Prijavi se priloži:

a) vzorce polprevodniških vezij, izdelanih po topografiji;

b) nosilce podatkov o topografiji (magnetne, optične…);

c) izpis podatkov o topografiji (računalniški izpis datoteke, ki se uporablja pri izdelavi zadevne topografije).

3. člen

(priloge)

Skupaj s prijavo ali najkasneje v dveh mesecih po pozivu Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) se kot priloga vloži:

a) potrdilo o plačani pristojbini za vpis v register topografij;

b) pooblastilo zastopniku;

c) podatke o drugih prijaviteljih, če je več prijaviteljev;

d) podatke o drugih ustvarjalcih, če je več ustvarjalcev.

4. člen

(zahteva za vpis v register topografij)

(1) Zahteva za vpis v register topografij se vloži na obrazcu SIPO T-1, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazec vsebuje naslednje rubrike:

a) navedbo, da se zahteva registracija topografije;

b) naslov za obveščanje, ki mora biti na območju Republike Slovenije in na katerega urad pošilja pisanja, telefon, telefaks in morebitno šifro akta;

c) podatke o prijavitelju: priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča, vključno z navedbo države in državljanstva, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre za pravno osebo;

d) podatke o morebitnem zastopniku, priimek in ime oziroma firmo ter registrsko številko patentnega zastopnika;

e) podatke o ustvarjalcu: priimek in ime ter naslov, pri katerem zadostuje navedba kraja in države;

f) naziv in/ali oznako topografije;

g) navedbo datuma začetka gospodarskega izkoriščanja, če je bila topografija gospodarsko že izkoriščana;

h) izjave:

– o skupnem predstavniku, kadar je več prijaviteljev brez zastopnika in se odločijo za skupnega predstavnika, pri čemer se pri naslovu za obveščanje navede njegov naslov;

– da je prijavitelj tudi uporabnik topografije;

– da je prijavitelj pravni naslednik ustvarjalca;

– da je topografija ustvarjena v delovnem razmerju, po naročilu, po pogodbi ali za lastne potrebe ustvarjalca;

i) podatke o prilogah:

– povzetek značilnosti elektronskih funkcij polprevodniškega vezja, izdelanega po topografiji;

– materiale, ki določajo ali ilustrirajo topografijo;

– vzorci polprevodniškega vezja, izdelanega po topografiji;

– potrdilo o plačilu pristojbine;

– nosilci podatkov (magnetni, optični…);

– tiskani izpis podatkov;

– pooblastilo zastopniku;

– podatki o drugih prijaviteljih;

– podatki o drugih ustvarjalcih;

– navedbo drugih prilog.

j) označbo, ali je bila zahteva prvotno poslana po telefaksu ali drugi elektronski obliki;

k) priimek in ime ter podpis prijavitelja ali njegovega zastopnika oziroma če je več prijaviteljev, ki imajo skupnega predstavnika, se podpiše skupni predstavnik, če pa je več prijaviteljev, ki nimajo skupnega predstavnika, se podpišejo vsi prijavitelji; če je prijavitelj pravna oseba, se pri podpisu navedeta tudi priimek in ime osebe, ki je za pravno osebo podpisala obrazec.

(2) Če predvideni prostor v posamezni rubriki ne zadošča, se zahtevani podatek z označbo rubrike in njeno polno vsebino priloži kot posebna priloga k obrazcu SIPO T-1.

5. člen

(priloge za določanje ali ilustracijo topografije)

(1) Za določanje ali ilustracijo topografije se vložijo:

a) risbe ali fotografije proizvodnih načrtov, potrebnih za proizvodnjo polprevodniškega izdelka po topografiji;

b) risbe ali fotografije mask ali njihovih delov, potrebnih za proizvodnjo polprevodniškega izdelka po topografiji;

c) risbe ali fotografije posameznih plasti polprevodniškega izdelka po topografiji.

(2) Priloge, ki določajo ali ilustrirajo topografijo, morajo nazorno in z zadostno ločljivostjo predstaviti posamezne plasti topografije kakor tudi njihovo zaporedje. Vsi načrti, ki tvorijo posamezno celoto, morajo biti izdelani v enakem merilu.

(3) Vložijo se lahko še druge priloge, kot npr. nosilci podatkov (magnetni, optični…), izpisi podatkov o topografiji, vzorci polprevodniškega vezja, izdelanega po topografiji, ali dodatni pojasnjevalni opis topografije, za katero se zahteva varstvo.

6. člen

(poslovna skrivnost prilog)

(1) Priloge, naštete v 5. členu tega pravilnika, ki so označene kot poslovna skrivnost, se v prijavi vložijo ločeno.

(2) Dodatna kopija prilog, naštetih v 5. členu tega pravilnika, se lahko vloži v delno izbrisani ali zatemnjeni obliki. Nevidni del lahko obsega do 90% celotne površine načrta ali fotografije. Ta priloga je javna, vendar se ne sme fotokopirati ali kako drugače razmnoževati. Vpogled je mogoč samo ob navzočnosti odgovornega delavca urada, pri čemer lahko stranka naredi le ročni izpis. Zahtevek za vpogled mora biti predhodno vložen v pisni obliki.

II. REGISTER

7. člen

(vsebina registra topografij)

V register topografij se vpišejo naslednji podatki:

a) registrska številka varovane topografije;

b) datum vložitve prijave in številka prijave;

c) datum in številka odločbe o vpisu v register;

d) datum objave topografije;

e) podatki o nosilcu pravice: priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča, vključno z navedbo države in državljanstva, če gre za fizično osebo, oziroma naziv in sedež prijavitelja, če gre za pravno osebo;

f) podatki o ustvarjalcu: priimek in ime ter naslov, pri katerem zadostujeta navedba kraja in države;

g) podatki o morebitnem zastopniku;

h) naziv in/ali oznaka topografije;

i) datum začetka gospodarskega izkoriščanja, če je bila topografija gospodarsko že izkoriščana pred datumom prijave;

j) podatki o vzdrževanju registrirane topografije;

k) datum in navedba vzroka prenehanja varstva topografije;

l) podatki o morebitnih sodnih sporih v zvezi z varovano topografijo;

m) drugi podatki o topografiji, če je to potrebno.

8. člen

(listina o topografiji)

(1) Po vpisu v register in objavi podatkov v uradnem glasilu urada izda urad nosilcu pravice listino o registrirani topografiji.

(2) Listina o registrirani topografiji vsebuje:

a) registrsko številko topografije;

b) podatke o nosilcu pravice: priimek in ime ter naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre za pravno osebo;

c) podatke o ustvarjalcih: priimek in ime ter naslov;

d) naziv in/ali oznako topografije;

e) datum začetka gospodarskega izkoriščanja, če je bila topografija gospodarsko že izkoriščana pred datumom prijave;

f) datum vložitve prijave;

g) datum in številke odločbe o vpisu v register;

h) datum izdaje listine.

III. VPIS SPREMEMBE V REGISTER

9. člen

(vpis spremembe v register topografij)

Na zahtevo vložnika se v register vpišejo spremembe, ki se nanašajo na pravico ali nosilca pravice, in sicer:

a) sprememba imena ali firme prijavitelja, nosilca ali ustvarjalca;

b) sprememba naslova ali sedeža prijavitelja, nosilca ali ustvarjalca;

c) prenos pravice;

d) podatki o licenci in pridobitelju licence: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;

e) podatki o zastavni pravici in podatki o zastavnem upniku: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo.

10. člen

(zahteva za vpis spremembe v register topografij)

(1) Zahteva za vpis spremembe v register topografij mora vsebovati:

a) številko prijave oziroma registrsko številko pravice;

b) podatke o vložniku zahteve: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;

c) podatke o prijavitelju, oziroma nosilcu pravice: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firme in sedež, če gre za pravno osebo;

d) podatke o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firmo ter registrsko številko patentnega zastopnika;

e) navedbo spremembe in njen opis;

f) podpis vložnika zahteve oziroma njegovega zastopnika.

(2) Skupaj z zahtevo za vpis spremembe iz prvega odstavka tega člena se pošlje:

a) pooblastilo zastopniku, če je zahteva vložena po zastopniku;

b) soglasje nosilca pravice ali drugo ustrezno dokazilo o pravni podlagi za vpis spremembe, če vlaga zahtevo tisti, ki v registru ni vpisan kot nosilec pravice;

c) potrdilo o plačilu celotnega zneska pristojbine.

(3) Če bi se z vpisom spremembe v register spremenili podatki o nosilcu pravice in če je novi nosilec pravice tuja oseba, je potrebno zahtevi predložiti pooblastilo novega nosilca zastopniku za zastopanje pred uradom oziroma sporočiti naslov za obveščanje, ki mora biti na območju Republike Slovenije.

(4) Če je bila vložena ena zahteva za več prijav oziroma pravic, mora vložnik zahtevi priložiti ustrezno število kopij dokumentacije in kopij pooblastila zastopniku ter navesti številko prijave oziroma pravice, pri kateri naj bo vložen izvirnik dokumentacije in pooblastila zastopniku.

IV. KONČNI DOLOČBI

11. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vsebini prijave za registracijo topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 31/96).

12. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-4/3

Ljubljana, dne 31. marca 2003.

Ministrica za gospodarstvo dr. Tea Petrin l. r.