Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Eslovenia

SI061

Atrás

Pravilnik o vsebini prijave znamke (Uradni list RS, št. 102/2001)

 Rules on the contents of trademark applications (Official Gazette RS, No 102/2001)

Na podlagi tretjega odstavka 79. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja ministrica za gospodarstvo

P R A V I L N I K o vsebini prijave znamke

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa bistvene elemente in način sestavljanja prijave znamke.

2. člen

(vsebina prijave znamke)

(1) Prijava znamke mora vsebovati:

a) zahtevo za registracijo znamke;

b) prikaz znaka;

c) seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva varstvo;

d) če se zahteva registracija kolektivne znamke iz 45. člena zakona, mora prijava vsebovati pravilnik o kolektivni znamki iz drugega odstavka 46. člena zakona.

(2) Prijava znamke mora vsebovati tudi:

a) pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku;

b) besedilo prijave v slovenskem jeziku, če je bila prijava vložena po drugem odstavku 81. člena zakona o industrijski lastnini (v nadaljnjem besedilu: zakon) v tujem jeziku;

c) potrdilo o plačilu celotnega zneska prijavne pristojbine;

d) pisno potrdilo iz drugega odstavka 62. člena zakona, če se zahteva razstavna prednostna pravica.

(3) Sestavina prijave znamke iz točke b) prvega odstavka tega člena se vloži v petih izvodih, sestavini iz točk c) in d) prvega odstavka tega člena pa v dveh izvodih.

3. člen

(zahteva za registracijo znamke)

(1) Zahteva za registracijo znamke iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika mora vsebovati:

a) navedbo, da se zahteva registracija znamke;

b) naslov za obveščanje, kamor Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) pošilja pisanja ter telefon, telefaks in morebitno šifro akta;

c) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;

d) podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu; priimek in ime oziroma firmo ter registrsko številko zastopnika;

e) prikaz znaka;

f) podatke o znaku, za katerega se zahteva registracija: označbo, ali se zahteva registracija znaka v črno- beli tehniki, označbo, ali se zahteva registracija znaka v barvi in navedbo barve oziroma kombinacije barv znaka ter označbo, ali je znak tridimenzionalen;

g) navedbo transkripcije znaka, če je mogoča;

h) označba, ali je prijava za kolektivno znamko;

i) navedbo razreda oziroma razredov po nicejski klasifikaciji blaga ali storitev, sprejeti z Nicejskim aranžmajem o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk (Uradni list SFRJ - MP, št. 51/74, Uradni list RS-MP, št. 9/92, v nadaljnjem besedilu: nicejska klasifikacija);

j) podatke o zahtevani prednostni pravici in podlagi zanjo: če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, se navedejo datum, številka in država oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave; če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona, se navedejo datum prve razstavitve oziroma uporabe znaka, država, kraj in navedba uradne ali uradno priznane mednarodne razstave ter datum njenega odprtja in zaprtja;

k) označbo o izjavi o skupnem predstavniku, kadar je več prijaviteljev in se odločijo za skupnega predstavnika;

l) podatke o prilogah:

– označbo, ali je priložen seznam blaga ali storitev;

– število prikazov znaka v črno-beli tehniki;

– število prikazov znaka v barvi;

– označbo, ali je priloženo potrdilo o plačilu prijavne pristojbine;

– označbo, ali je priloženo pooblastilo zastopniku, če se prijava vloži po zastopniku;

– označbo, ali je priložen pravilnik o kolektivni znamki, če gre za kolektivno znamko;

– označbo, ali je priloženo potrdilo o razstavni prednostni pravici;

– označbo, ali so priloženi podatki o drugih prijaviteljih, če je več prijaviteljev;

– označbo, ali je priložen opis tridimenzionalnega znaka;

– označbo o drugih prilogah, ki se navedejo;

– označbo, ali je bila prijava posredovana po faksu ali v elektronski obliki;

– priimek in ime ter podpis prijavitelja ali njegovega zastopnika oziroma, če je več prijaviteljev, ki imajo skupnega predstavnika, se podpiše skupni predstavnik, če pa je več prijaviteljev, ki nimajo skupnega predstavnika, se podpišejo vsi prijavitelji; če je prijavitelj pravna oseba, je priporočljivo, da se pri podpisu navedeta tudi priimek in ime osebe, ki je za pravno osebo podpisala zahtevo.

(2) Naslov za obveščanje iz točke b) prejšnjega odstavka tega člena mora biti v Republiki Sloveniji in je praviloma:

a) naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika;

b) naslov skupnega predstavnika, če je prijaviteljev več in imajo skupnega predstavnika, nimajo pa zastopnika;

c) če je prijaviteljev več in nimajo niti skupnega predstavnika niti zastopnika, je naslov za obveščanje naslov prvonavedenega prijavitelja;

d) če je zastopnikov več, je naslov za obveščanje naslov prvonavedenega zastopnika.

(3) Če je znak ali del znaka sestavljen iz črk, ki niso v latinici, ali številk, ki niso arabske ali rimske, se v obrazcu SIPO-Z1 v ustrezni rubriki vpiše transkripcija znaka ali njegovega dela s črkami v latinici ali z arabskimi številkami.

(4) Zahteva za registracijo znamke se praviloma vloži na obrazcu SIPO-Z1, ki je sestavni del tega pravilnika.

(5) Če predvideni prostor v posamezni rubriki ne zadošča, se zahtevani podatek z označbo rubrike in njeno polno vsebino priloži kot posebna priloga k zahtevi za registracijo znamke oziroma obrazcu SIPO-Z1.

4. člen

(prikaz znaka)

(1) Urad uporablja črke in številke, ki jih ima za standardne. Če prijavitelj želi, da bi bila znamka registrirana in objavljena v teh znakih, mora podati izjavo o tem.

(2) Znak v črkah ali številkah, vključno z ločili, oziroma njihove kombinacije, ki je izpisan v standardnih črkah v latinici oziroma rimskih ali arabskih številkah, ki jih urad uporablja, pomeni znak v besedi z običajnimi črkami.

(3) Če je prijavljeni znak v besedi z običajnimi črkami, številkami, vključno z ločili, se te besede, črke, ločila, ali številke oziroma njihove kombinacije vpišejo s tiskalnikom ali pisalnim strojem na ustreznem mestu v obrazcu SIPO-Z1. V tem primeru ni potrebno priložiti izvodov prikaza znaka.

(4) Če vsebuje prijavljeni znak figurativni element, kot je na primer barva ali kombinacija barv, posebna oblika črk in drugi elementi, se znak nalepi na ustreznem mestu na prvi, drugi in tretji list obrazca SIPO-Z1. Prijavi znamke se priložita še dva istovetna prikaza znaka.

(5) Znak mora biti izdelan tako, da gre v kvadrat s stranico 80 mm, pri čemer razdalja med dvema najbolj oddaljenima točkama na znaku (vodoravno, navpično ali v premer) ne sme biti manjša od 15 mm.

(6) Znak mora biti jasen, izdelan na kakovostnem papirju ter primeren za reprodukcijo.

(7) Pri tridimenzionalni znamki mora biti znak izdelan tako, da je razvidna tridimenzionalnost, lahko pa se priloži tudi opis tridimenzionalnega znaka.

(8) Prikaz znaka ne sme vsebovati črtnih kod, splošno znanih kratic za označevanje pravic industrijske lastnine, kot so na primer R v krogu, TM ali podobno.

5. člen

(seznam blaga ali storitev)

(1) V seznamu blaga ali storitev iz točke c) prvega odstavka 2. člena se z njihovim dejanskim nazivom navedejo blago ali storitve, za katere se zahteva znamka.

(2) Blago ali storitve morajo biti razvrščeni in označeni po nicejski klasifikaciji, in sicer tako, da se najprej navedejo številke razredov nato blago ali storitve, zajeti s temi razredi. Priporočljivo je, da se pri navedbi blaga ali storitev uporabljajo izrazi iz nicejske klasifikacije.

(3) Blago ali storitve, ki jih je glede na nicejsko klasifikacijo mogoče razvrstiti v dva ali več razredov, morajo biti navedeni z izrazi, uporabljenimi v mednarodni klasifikaciji, tako da je mogoče iz formulacije sklepati, v kateri razred spadajo.

6. člen

(dopolnitve prijave)

(1) Določbe 4. in 5. člena tega pravilnika se uporabljajo tudi za dopolnitve prijav, s katerimi se nadomestijo prej vložene sestavine prijave znamke.

(2) Vse vloge, ki spremljajo dopolnitve prijave, morajo biti podpisane in označene s številko prijave znamke.

7. člen

(objava prijave znamke)

Urad v uradnem glasilu urada objavi prijavo znamke, in sicer:

a) številko prijave;

b) datum vložitve prijave;

c) datum objave prijave;

d) podatke o prijavitelju: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;

e) podatke o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firma;

f) razvrstitev znaka po mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov, sprejeti z Dunajskim sporazumom o mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamk (Uradni list RS, št. 21/01 - MP, št. 7/01);

g) navedbo barv ali kombinacije barv, če je znak v barvi,

h) navedbo, ali je znak tridimenzionalen;

i) prikaz znaka;

j) navedbo, je prijava vložena za kolektivno znamko;

k) podatke o zahtevani prednostni pravici: datum, številko in državo oziroma mednarodni urad vložitve prve prijave, če se zahteva unijska prednostna pravica po 61. členu zakona, oziroma datum prve razstavitve oziroma uporabe znaka, državo, kraj in navedbo uradne ali uradno priznane mednarodne razstave ter datum njenega odprtja in zaprtja, če se zahteva razstavna prednostna pravica po 62. členu zakona;

l) seznam blaga ali storitev;

m) podatki o morebitni delitvi prijave in druge podatke, ki se nanašajo na prijavo ali prijavitelja, če je to potrebno.

8. člen

(ugovor zoper registracijo znamke)

(1) Ugovor zoper registracijo znamke se vloži v dveh izvodih in mora vsebovati:

a) podatke o vložniku ugovora: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre za pravno osebo;

b) podatke o morebitnem zastopniku vložnika ugovora;

c) razloge oziroma obrazložitev ugovora;

d) podatke o prejšnji pravici: številka prijave oziroma registracije, če se sklicuje na točke a) ali b) ali c) prvega odstavka 44. člena zakona, in druge podatke, iz katerih je mogoče ugotoviti podatke o prejšnji pravici;

e) podatke o neregistriranemu znaku, če se sklicuje na točko d) prvega odstavka 44. člena zakona;

f) podatke o prej pridobljeni pravici industrijske lastnine ali prej pridobljeni avtorski pravici, če se vložnik ugovora sklicuje na točko f) prvega odstavka 44. člena zakona;

g) navedbo blaga ali storitev, ki so predmet ugovora oziroma izjavo, da se ugovor nanaša na vse prijavljeno blago ali storitve;

h) ustrezni dokazi o utemeljenosti ugovora;

i) pooblastilo zastopniku, če se ugovor vloži po zastopniku;

j) potrdilo o plačilu pristojbine za ugovor.

(2) Če se ugotovi, da se podatki, ki so v registru znamk, ne ujemajo s podatki o vložniku ugovora, mora vložnik ugovora predložiti ustrezne dokaze o upravičenosti do vložitve ugovora.

(3) Dokazi iz točke h) prvega odstavka tega člena se morajo nanašati na znamko, kot je bila prijavljena oziroma vpisana v register, in ne na njene kombinacije.

(4) Če je dokazov več, jih je treba oštevilčiti po vrstnem redu z arabskimi številkami. K dokazom je potrebno priložiti še popis dokazov.

(5) Dokazi iz točke h) prvega odstavka se pošljejo v dveh izvodih.

9. člen

(delitev prijave)

(1) Zahteva za delitev prijave znamke oziroma znamke v več prijav oziroma znamk mora vsebovati:

a) podatke o prijavitelju oziroma imetniku znamke: priimek, ime in naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firma in sedež, če gre za pravno osebo;

b) seznam blaga ali storitev, ki so predmet delitve, z razvrstitvijo, ki je v skladu z zakonom in tem pravilnikom;

c) če se deli prijava znamke ali znamka, je potrebno predložiti toliko kompletnih prijav, kolikor jih nastane z delitvijo, v skladu z zakonom in tem pravilnikom;

d) potrdilo o plačilu pristojbine.

(2) Za vsako prijavo znamke ali znamko, ki nastane iz delitve, se plačajo ustrezne pristojbine.

10. člen

(prehodna določba)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o postopku za priznanje znamke (Uradni list RS, št. 43/93).

11. člen

(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 004-6/1

Ljubljana, dne 10. decembra 2001.

Ministrica za gospodarstvo dr. Tea Petrin l. r.