Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Suecia

SE077

Atrás

Växtförädlarrättsförordning (1997:383) (i ändrad lydelse upp till Förordning (2011:600))

 Växtförädlarrättsförordning (1997:383)

Växtförädlarrättsförordning (1997:383)

Svensk författningssamling 1997:383

t.o.m. SFS 2011:600

SFS nr: 1997:383 Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS L Utfärdad: 1997­06­05 Ändrad: t.o.m. SFS 2011:600 Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Allmän bestämmelse

1 § Vid tillämpningen av 1 kap. 1 § växtförädlarrättslagen (1997:306) skall den som är medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behandlas som en svensk medborgare.

Ansökan om registrering

2 § En ansökan om registrering av en växtsort ska vara undertecknad av sökanden eller sökandens ombud och innehålla, förutom det som anges i 5 kap. 2 § växtförädlarrättslagen (1997:306), 1. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ombud, även ombudets namn och adress, 2. förädlarens namn och adress, 3. förädlarens preliminära beteckning på sorten, 4. uppgift om huruvida skydd för sorten sökts i en annan stat samt uppgift om den då föreslagna eller godtagna sortbenämningen och vad myndigheten i den staten delgett sökanden med anledning av ansökan, 5. uppgift om huruvida det begärs prioritet enligt 3 kap. 6 § växtförädlarrättslagen och om var och när den ansökan gjordes som åberopas som stöd för begäran om prioritet, och 6. uppgift om huruvida sorten är resultatet av en genetisk modifiering enligt 13 kap. miljöbalken.

Om sökanden företräds av ombud, ska fullmakt för ombudet ges in samtidigt med ansökan.

Om den föreslagna sortbenämningen kan förväxlas med ett sådant varumärke för växtsortmaterial eller andra liknande varor för vilket sökanden har skydd, ska det tillsammans med ansökan ges in ett bevis från vederbörande myndighet för registrering av varumärken att varumärket har avförts ur varumärkesregistret eller, om varumärket inte är registrerat, en förklaring från sökanden att han eller hon avstår från den rätt han eller hon har till märket enligt varumärkeslagen (2010:1877).

Samtidigt med att ansökan görs ska ansökningsavgiften betalas. Förordning (2011:600).

3 § Ansökan jämte bilagor skall vara avfattade på svenska, danska eller norska språket.

Statens jordbruksverk kan för ett visst fall bestämma att en sådan beskrivning av växtsort och en sådan uppgift om sortens härstamning som avses i 5 kap. 2 § andra stycket 1 och 2 växtförädlarrättslagen (1997:306) skall vara avfattade på svenska.

Är en ingiven handling avfattad på ett annat språk än svenska, danska eller norska kan verket förelägga sökanden att översätta handlingen. Förordning (2005:1223).

Diarium

4 § Jordbruksverket skall föra diarium över inkomna ansökningar om registrering av växtsorter.

I diariet skall antecknas beträffande varje ansökan 1. ingivningsdag och diarienummer, 2. det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör, 3. förslag till benämning på sorten, 4. sökandens namn och adress, 5. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress, 6. förädlarens namn och adress, 7. om prioritet begärts, var och när tidigare ansökan getts in samt ansökans nummer, 8. ingivet växtmaterial och handlingar angående sortens framställning, 9. i ärendet i övrigt inkomna handlingar och betalda avgifter, och 10. i ärendet fattade beslut.

När anteckning görs om ett beslut om uppskov enligt 11 §, skall motsvarande anteckning göras vid den äldre ansökan. Förordning (2005:1223).

5 § På ansökan om registrering skall Jordbruksverket ange vilken dag den kommit in till verket. Förordning (2005:1223).

6 § Om det anmäls att rätten till en växtsort som sökts registrerad har övergått till någon annan, får denne antecknas som sökande i diariet endast om rättsövergången har styrkts.

7 § Har upphävts genom förordning (2000:1466).

Handläggning

8 § Vid prövning av ansökningar om registrering skall Jordbruksverket beakta allt som verket har kännedom om. Förordning (2005:1223).

9 § Jordbruksverket får uppdra åt sakkunniga utanför verket att verkställa särskild utredning i ärenden om registrering. Förordning (2005:1223).

10 § I den mån avtal om detta har träffats mellan Jordbruksverket och en registreringsmyndighet i en annan stat, får prov med material av en växtsort, för vilken registrering söks hos verket, ske hos en myndighet eller en institution i den andra staten. Förordning (2005:1223).

11 § Vid kollision i något avseende med en äldre ansökan om registrering av en växtsort får Jordbruksverket skjuta upp behandlingen av den yngre ansökan till dess den äldre ansökan avgörs. Förordning (2005:1223).

12 § Den som här i landet söker registrering av en växtsort, för vilken han tidigare sökt registrering i en annan stat, är skyldig att under handläggningen vid Jordbruksverket redovisa vad myndigheten i den främmande staten delgett honom om prövningen av villkoren för registrering. Förordning (2005:1223).

13 § En sortbenämning som registrerats eller sökts registrerad i en annan stat skall under förutsättning av ömsesidighet utan hinder av 4 kap. 1 § första och andra styckena växtförädlarrättslagen (1997:306) registreras i Sverige, om det inte finns synnerliga skäl mot detta.

14 § Kungörelse enligt 5 kap. 9 § första stycket växtförädlarrättslagen (1997:306) skall innehålla 1. ansökans diarienummer, 2. sökandens namn och adress samt, om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress, 3. förädlarens namn, 4. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör, 5. föreslagen sortbenämning, 6. uppgift om dag då ansökan gavs in, 7. uppgift om begärd prioritet, var den tidigare ansökan getts in, dagen för denna ansökan och ansökans nummer, 8. uppgift om dag då invändning senast skall göras.

15 § Förslag till sortbenämning, som kommit in efter det att kungörelse enligt 14 § har skett, och förslag till ny sortbenämning skall kungöras. Sådan kungörelse skall innehålla 1. ansökans diarienummer, 2. sökandens namn och adress, 3. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör, 4. föreslagen sortbenämning samt, om förslaget avser utbyte av sortbenämning, den registrerade sortbenämningen, 5. uppgift om dag då förslaget gavs in, 6. uppgift om dag då invändning senast skall göras.

16 § Om invändning görs mot en registreringsansökan eller mot ett förslag till sortbenämning, skall även grunderna för invändningen anges

17 § Om en invändare företräds av ombud, skall fullmakt för ombudet ges in.

Växtsortregistret m.m.

18 § När en växtsort tas in i växtsortregistret, skall den tilldelas ett registernummer.

Registret skall innehålla 1. ansökans diarienummer och växtsortens registernummer, 2. namn på innehavaren av växtförädlarrätten och dennes adress samt, om innehavaren företräds av ombud, ombudets namn och adress, 3. förädlarens namn och adress, 4. uppgift om det växtsläkte eller den växtart som sorten tillhör, 5. registrerad sortbenämning, 6. uppgift om den dag

a) då registreringsansökan gavs in, b) då förslag till sortbenämning kom in, c) då ansökan kungjordes, d) då växtsorten registrerades, e) då registreringen kungjordes, 7. uppgift om prioritet har medgetts samt om var åberopad tidigare ansökan getts in och dagen för denna ansökan.

Innehavaren av växtförädlarrätten skall tillställas bevis om registreringen.

19 § Om en förklaring har avgetts enligt 2 § tredje stycket skall Jordbruksverket, sedan beslut om registrering av växtsorten vunnit laga kraft, underrätta Patent­ och registreringsverket om förklaringen och om den registrerade sortbenämningen. Förordning (2005:1223).

20 § En kungörelse enligt 5 kap. 12 § första stycket växtförädlarrättslagen (1997:306) skall innehålla uppgift om växtsortens registreringsdag och registernummer samt ansökans diarienummer och den dag ansökan kungjordes.

21 § Om någon har anmält till Jordbruksverket att han vill väcka talan om hävande av en registrering, om överföring av en registrering eller om meddelande av en tvångslicens, skall det antecknas i växtsortregistret.

När en kopia av en dom eller ett slutligt beslut har getts in till Jordbruksverket enligt 10 kap. 4 § växtförädlarrättslagen (1997:306), skall det antecknas i registret. När domen eller beslutet har vunnit laga kraft, skall en sådan anteckning göras att den huvudsakliga utgången i målet kan utläsas av registret. Förordning (2005:1223).

22 § Anteckning enligt 7 kap. 2 § växtförädlarrättslagen (1997:306) skall ange rättsinnehavarens namn och adress samt dagen för övergången eller upplåtelsen. På begäran skall det antecknas i vilken utsträckning rätten att upplåta ytterligare licens har begränsats för innehavaren av växtförädlarrätten.

Om frågan om anteckning inte omedelbart kan avgöras, skall dock i växtsortregistret anmärkas att anteckning har begärts.

Om växtförädlarrätt utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, skall det efter anmälan antecknas i registret.

Anmälan om ändring rörande ombud skall antecknas i registret.

23 § Om innehavaren av växtförädlarrätten anmäler enligt 8 kap. 2 § växtförädlarrättslagen (1997:306) att han avstår från växtförädlarrätten och är licens antecknad i växtsortregistret, skall licenshavaren underrättas och ges skälig tid att ta till vara sina intressen i ärendet, innan växtsorten avregistreras.

24 § Om en registrering har hävts genom en dom som vunnit laga kraft, skall växtsorten avregistreras.

Om en växtsort har avregistrerats eller om en registrerad sortbenämning har ändrats eller avregistrerats eller om en registrering har blivit överförd på någon annan genom en dom som vunnit laga kraft, skall Jordbruksverket utfärda en kungörelse om detta. Förordning (2005:1223).

25 § I växtsortregistret skall antecknas när årsavgift som bestämts med stöd av 26 § har betalats. Förordning (2001:1059).

Avgifter

26 § Jordbruksverket får efter samråd med Ekonomistyrningsverket meddela föreskrifter om de avgifter som avses i växtförädlarrättslagen (1997:306).

Om Jordbruksverket förlägger provodling hos en annan institution eller hos en registreringsmyndighet i en annan stat eller hos en institution eller myndighet som anlitas av en sådan registreringsmyndighet, tillämpas de avgifter verket och den provodlande myndigheten eller institutionen kommit överens om.

I fråga om sort för vilken Jordbruksverket i stället för att föranstalta om provning enligt 5 kap. 10 § växtförädlarrättslagen inhämtar resultat från provning i en annan stat skall sökanden ersätta verket kostnaderna för beställt provningsresultat. Förordning (2005:1223).

27 § Avgift skall återbetalas, om den inte har betalats i rätt tid eller om den har betalats med otillräckligt belopp så att betalningen inte kan godtas.

Övriga bestämmelser

28 § Ett föreläggande enligt 6 kap. 3 § växtförädlarrättslagen (1997:306) skall innehålla en erinran om den i 8 kap. 6 § 2 lagen föreskrivna påföljden.

29 § Kungörelser i växtförädlarrättsärenden skall införas i en av Jordbruksverket utgiven publikation. Förordning (2005:1223).

29 a § Jordbruksverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i den publikation som avses i 29 §. Förordning (2005:1223).

29 b § Jordbruksverket är nationell behörig provningsmyndighet med rätt att teckna avtal med Gemenskapens växtsortmyndighet om teknisk provning enligt rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt. Jordbruksverket skall dessutom fullgöra övriga uppgifter som ankommer på ett nationellt organ enligt den förordningen. Förordning (2005:1223).

29 c § Jordbruksverket får ingå avtal med en registreringsmyndighet i en annan medlemsstat inom Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV) om provning med material av växtsorter för vilka ansökan gjorts om registrering enligt växtförädlarrättslagen (1997:306) eller om intagning i den svenska sortlistan enligt utsädesförordningen (2000:1330). Förordning (2005:1223).

30 § Talan om hävande av registrering som är påkallad från allmän synpunkt förs av allmän åklagare, om inte regeringen för särskilt fall förordnar en annan myndighet.

31 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om registreringsansökan och dess handläggning. Förordning (2005:1223).