Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Suecia

SE167

Atrás

Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket (Ändring införd: t.o.m. 2017:1060)

 Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent- och registreringsverket

Förordning (2007:1111) med instruktion för Patent­ och registreringsverket

Svensk författningssamling 2007:1111

t.o.m. SFS 2017:1060

SFS nr: 2007:1111 Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N Utfärdad: 2007­11­29 Ändrad: t.o.m. SFS 2017:1060 Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) Källa: Regeringskansliet / Lagrummet.se

Uppgifter

1 § Patent­ och registreringsverket ansvarar för ärenden om patent, varumärken och mönster. Verket handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och av utgivningsbevis för

periodiska skrifter.

Verket är internationell myndighet enligt förordningen (1978:218) om patent­ och

registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om

patentsamarbete. Vidare är verket enligt 5 kap. varumärkeslagen (2010:1877)

varumärkesmyndighet i Sverige i ärenden om internationell varumärkesregistrering.

Verket ansvarar för att vidarebefordra uppgifter om herrelösa verk enligt 3 § femte stycket

upphovsrättsförordningen (1993:1212) och utövar tillsyn enligt lagen (2016:977) om kollektiv

förvaltning av upphovsrätt.

Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är särskilt föreskrivet.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner verket disponerar över är kostnadseffektiva och

enkla för medborgare och företag. Förordning (2017:1060).

2 § Patent­ och registreringsverket ger ut publikationer såsom patentdokument, årsregister till patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, registreringstidning för

varumärken och registreringstidning för mönster.

Verket utfärdar bevis och utdrag ur verkets register. Förordning (2017:1060).

2 a § Patent­ och registreringsverket ska långsiktigt främja tillväxten samt stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet.

Verket ska informera om och bidra till ökad förståelse för immateriella tillgångar och rättigheter.

Förordning (2017:1060).

3 § Patent­ och registreringsverket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, ombesörja bevakning av avgifter för patent,

varumärken och mönsterskydd, bedriva kurs­ och utbildningsverksamhet samt tillhandahålla

tjänster avseende verkets dokumentation.

Patent­ och registreringsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens

verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion

eller i annan förordning. Förordning (2010:1533).

4 § Patent­ och registreringsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den

utsträckning uppgifterna ingår i patent­, varumärkes­ eller mönsterdokumentation som

1. utgör allmän handling hos verket, eller

2. ingår i verkets

a) patentregister eller diarium enligt 7 § patentkungörelsen (1967:838),

b) varumärkesregister eller diarium enligt 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen

(2011:594),

c) mönsterregister eller diarium enligt 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486), eller

d) register över periodiska skrifter. Förordning (2011:601).

Ledning

5 § Patent­ och registreringsverket leds av en myndighetschef.

6 § Vid Patent­ och registreringsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid Patent­ och registreringsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

9 § Patent­ och registreringsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Ärendenas handläggning

10 § Avdelningscheferna på patent­ och varumärkesavdelningarna eller av dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling, om det behövs för att utreda ett

ärende.

En begäran av en sökande eller en behörig invändare om muntlig förhandling i ett patent­,

varumärkes­ eller mönsterärende får inte avslås om den som begärt förhandlingen inte förut fått

tillfälle att yttra sig vid sådan förhandling. Förordning (2017:1060).

Avgifter

11 § Patent­ och registreringsverket ansvarar för att ta ut avgifter för ärenden om patent, varumärken, mönster, kommunala vapen och periodiska skrifter.

Verket ska ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 3 §. Avgifter ska

dock inte tas ut av Bolagsverket för tillgång till registerinformation när det gäller varumärken.

Verket ansvarar för att avgiftsfördelning sker mellan Europeiska patentverket och Sverige när det

gäller europeiska patent med enhetlig verkan. Förordning (2017:1060).