Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

República de Moldova

MD147

Atrás

Lege nr. 116 din 03.07.2014 cinematografiei

Lege Nr. 116 din 03.07.2014 cinematografiei

LPC116/2014
ID intern unic: 354075 Fişa actului juridic

Версия на русском


Republica Moldova
PARLAMENTUL LEGE Nr. 116
din 03.07.2014
cinematografiei
Publicat : 01.08.2014 în Monitorul Oficial Nr. 217-222 art Nr : 467
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I �
DISPOZIŢII GENERALE �
Articolul 1. Scopul legii şi sfera de reglementare �
(1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind politica de stat în domeniul
cinematografiei.
(2) Prezenta lege reglementează modul de desfăşurare a activităţilor din domeniul cinematografiei (crearea, producerea, finanţarea, distribuirea şi exploatarea filmelor), de susţinere a dezvoltării industriei filmului, precum şi de administrare a patrimoniului cinematografiei naţionale.
(3) Obiectivele de bază ale prezentei legi sînt:
a) dezvoltarea domeniului cinematografiei ca parte componentă a culturii naţionale prin acordarea de către stat a suportului financiar, tehnic şi juridic;
b) susţinerea dezvoltării industriei filmului din Republica Moldova prin activităţi de formare şi de perfecţionare a specialiştilor în domeniu;
c) stabilirea modului de constituire şi de utilizare a resurselor financiare necesare pentru producerea, distribuirea, exploatarea şi arhivarea filmelor naţionale;
d) organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei ca instituţie publică cu atribuţii în domeniul cinematografiei;
e) afirmarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din Republica
Moldova prin producţia de filme şi promovarea acestora în circuitul mondial de valori;
f) protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naţionale;
g) promovarea unui sistem concurenţial echitabil şi transparent de acces la sursele financiare publice destinate domeniului cinematografiei;
h) încurajarea iniţiativei private în domeniul cinematografiei;
i) reglementarea activităţii agenţilor economici în domeniul cinematografiei;
j) stimularea cooperării cinematografice la nivel european şi internaţional;
k) asigurarea accesului publicului spectator la un repertoriu vast de filme care să cuprindă cele mai variate teme, genuri, stiluri şi şcoli cinematografice din lume;
Page 1 of 8
l) respectarea prevederilor lingvistice legale în domeniul cinematografiei.
(4) De prevederile prezentei legi beneficiază persoanele fizice şi juridice din Republica Moldova, precum şi cele din alte state, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Articolul 2. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
autor de film – scenaristul, regizorul, directorul de imagine, scenograful, autorul operei muzicale special scrise pentru un anumit film, precum şi orice altă persoană fizică care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definită ca atare prin Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
cinematograf – orice spaţiu autorizat dotat cu echipament corespunzător în vederea prezentării publice a filmelor prin proiecţie pe ecran, cu sau fără vînzare de bilete;
cinematografie – domeniu al culturii şi artei care are drept scop producerea, distribuirea şi exploatarea filmelor şi întruneşte resursele materiale, activităţile creative, tehnice şi manageriale, precum şi personalul care asigură procesul cinematografic;
copie standard – copie de bază a filmului, pe orice suport, care întruneşte toţi parametrii tehnici şi de calitate stabiliţi de producător;
coproducător – persoană fizică sau juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice şi/sau financiare la realizarea unui film alături de unul sau mai mulţi producători;
demonstrare publică a filmului – expunere a originalului sau a copiei filmului prin proiecţie pe ecran ori în alt mod similar (cu excepţia transmisiunii prin eter sau prin cablu) în cinematografe sau în alte spaţii publice destinate acestui scop;
dezvoltare de proiect cinematografic – orice activităţi care au drept scop realizarea unui film: scrierea sau rescrierea scenariului, documentarea, estimarea costurilor, identificarea şi accesarea surselor posibile de finanţare etc.;
distribuire de filme – activitate care are drept scop punerea în circulaţie a filmelor prin vînzare sau prin orice alt mod de transmitere în proprietate, cu titlu oneros ori gratuit, precum şi importul şi exportul de filme;
distribuitor de film – titularul drepturilor de distribuire a filmului pe un anumit teritoriu şi pe o anumită perioadă;
film – produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice realizate de către un colectiv diferenţiat de autori în baza unui concept unitar, care întruneşte secvenţe ordonate într-o naraţiune coerentă şi semnificativă, de orice durată şi pe orice suport, şi care este pus iniţial în valoare prin proiecţie pe ecran în cinematografe sau în alte spaţii publice destinate acestui scop;
film în coproducţie – film realizat de producători din două sau mai multe ţări şi finanţat conform prevederilor art. 15 alin. (2), cu respectarea prevederilor Regulamentului de finanţare a cinematografiei;
film naţional – film realizat cu participare artistică şi tehnică preponderent autohtonă şi care este finanţat conform prevederilor art. 14 alin. (3);
producător – persoană fizică sau juridică care iniţiază un proiect cinematografic şi, în conformitate cu legislaţia, îşi asumă răspunderea pentru finanţarea, producerea şi distribuirea filmului;
producţie cinematografică – totalitatea operaţiunilor desfăşurate din prima zi a pregătirilor pentru producerea unui film pînă în ultima zi din postproducţie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului;
proiect cinematografic – set de documente în baza cărora se adoptă decizia de finanţare a unui film;
sprijin financiar – volumul de alocaţii acordate pe bază de concurs pentru finanţarea producţiei cinematografice şi a dezvoltării de proiecte cinematografice, în conformitate cu prevederile Regulamentului de finanţare a cinematografiei;
viză de exploatare – certificat eliberat de Centrul Naţional al Cinematografiei, care
Page 2 of 8
confirmă legalitatea importului de film şi stabileşte reglementările privind distribuirea şi exploatarea filmelor.
Capitolul II
POLITICA DE STAT ÎN DOMENIUL CINEMATOGRAFIEI Articolul 3. Politica de stat în domeniul cinematografiei
Politica de stat în domeniul cinematografiei se realizează de către:
a) Ministerul Culturii, în calitate de autoritate publică centrală în domeniul cinematografiei;
b) Centrul Naţional al Cinematografiei, în calitate de instituţie publică abilitată să implementeze politici de stat în domeniul cinematografiei.
Articolul 4. Atribuţiile Ministerului Culturii
Ministerul Culturii exercită următoarele atribuţii în domeniul cinematografiei:
a) elaborează strategia naţională de dezvoltare a cinematografiei şi alte documente de politici în domeniul cinematografiei;
b) elaborează şi înaintează spre aprobare proiecte de acte legislative şi normative în vederea armonizării cadrului legal naţional la standardele legislaţiei europene în domeniu;
c) promovează proiecte de pregătire profesională a specialiştilor din domeniul cinematografiei;
d) iniţiază acorduri internaţionale în vederea dezvoltării cinematografiei;
e) stimulează şi susţine modernizarea industriei filmului, inovaţiile tehnologice, experimentul artistic în domeniu;
f) asigură protecţia patrimoniului cinematografiei naţionale şi al structurilor specializate aflate în proprietatea statului, inclusiv al celor în care statul deţine capital majoritar;
g) aprobă tarifele/preţurile pentru serviciile prestate de structurile specializate în domeniul cinematografiei;
h) reglementează şi monitorizează finanţarea de stat a producţiei de film naţional;
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
Articolul 5. Centrul Naţional al Cinematografiei
(1) Centrul Naţional al Cinematografiei (în continuare – Centru) este o instituţie publică abilitată să implementeze politici de stat în domeniul cinematografiei, are statut de persoană juridică şi se află în subordinea Ministerului Culturii.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului, precum şi efectivul-limită al instituţiei se aprobă de Guvern.
(3) Activitatea Centrului şi a subdiviziunilor sale se finanţează din:
a) venituri proprii provenite din prestarea serviciilor; �
b) alocaţii de la bugetul de stat;
c) cota de participare a coproducătorilor şi a finanţatorilor interni şi externi;
d) donaţii, granturi şi alte venituri în condiţiile legii.
Articolul 6. Atribuţiile Centrului �
(1) Centrul îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prezenta lege şi cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Centrul îndeplineşte următoarele atribuţii de bază:
a) elaborează şi propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte legislative şi normative privind domeniul său de activitate;
b) elaborează şi înaintează propuneri de buget pentru finanţarea activităţii Centrului şi a activităţii cinematografice;
c) asigură administrarea eficientă, în condiţii de maximă transparenţă, a resurselor financiare destinate cinematografiei;
d) analizează modul de utilizare a resurselor financiare destinate cinematografiei şi ia
Page 3 of 8
măsurile legale pentru recuperarea acestora în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractuale de finanţare;
e) elaborează proiecte de acte normative care reglementează relaţiile dintre persoanele fizice şi juridice implicate în activităţi din domeniul cinematografiei, atît pe plan naţional, cît şi internaţional;
f) asigură funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografic, instrument unitar de evidenţă a filmelor şi a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;
g) asigură gestionarea eficientă şi punerea în valoare a Arhivei Naţionale de Film;
h) asigură colectarea şi evidenţa plăţilor pentru serviciile prestate de subdiviziunile sale;
i) participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la iniţierea şi negocierea tratatelor internaţionale din domeniul cinematografiei, în conformitate cu prezenta lege;
j) asigură înregistrarea şi evidenţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;
k) eliberează vize de exploatare pentru toate filmele distribuite pe teritoriul Republicii
Moldova;
l) prestează servicii de copiere/vînzare a materialelor din Arhiva Naţională de Film;
m) emite norme de clasificare a filmelor şi a cinematografelor;
n) contribuie la crearea de facilităţi pentru modernizarea industriei filmului şi pentru dezvoltarea tehnologică în domeniul cinematografiei;
o) îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu legislaţia.
Articolul 7. Organizarea activităţii Centrului
(1) Centrul este condus de un director, numit de Guvern, la propunerea Ministerului Culturii, pe un termen de 4 ani, în urma unui concurs deschis, organizat şi desfăşurat conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional al Cinematografiei.
(2) Activitatea Centrului este coordonată de un consiliu alcătuit din 5 membri. (3) Preşedinte al consiliului este de drept directorul Centrului.
(4) Ceilalţi membri ai consiliului sînt numiţi de Ministerul Culturii, la propunerea:
a) Ministerului Culturii – 1 membru; �
b) Ministerul Finanţelor – 1 membru;
c) uniunilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu – 2 membri. �
(5) Atribuţiile consiliului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Centrului Naţional al Cinematografiei.
Articolul 8. Structura Centrului
(1) În cadrul Centrului funcţionează următoarele subdiviziuni:
a) Arhiva Naţională de Film; �
b) Registrul cinematografic. �
(2) Arhiva Naţională de Film este un depozit unic, legal şi voluntar în domeniu şi
îndeplineşte următoarele funcţii:
a) colectarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise şi a celor de orice altă natură ale culturii cinematografice naţionale şi universale;
b) promovarea culturii cinematografice.
(3) Modul de organizare şi funcţionare a Arhivei Naţionale de Film se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
(4) Registrul cinematografic îndeplineşte următoarele funcţii:
a) asigurarea evidenţei persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei (producţie, distribuire, exploatare);
b) efectuarea clasificării şi eliberarea vizelor de exploatare pentru filmele distribuite pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia celor transmise prin eter sau cablu;
c) certificarea cinematografelor şi a aparatelor de proiecţie cinematografică utilizate în alte spaţii publice destinate proiectării filmelor.
Page 4 of 8
(5) Modul de organizare şi funcţionare a Registrului cinematografic se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern.
Articolul 9.
D istribuirea de film pe teritoriul
Republicii Moldova ­
(1) Persoanele juridice au dreptul să distribuie filme pe teritoriul Republicii Moldova
numai după ce au fost înregistrate în Registrul cinematografic.
(2) Orice film, înainte de a fi distribuit, trebuie să obţină certificatul de clasificare şi viza de exploatare de la Registrul cinematografic.
(3) Filmele care se prezintă în cadrul unor festivaluri cinematografice internaţionale sau schimburi culturale organizate în Republica Moldova sînt scutite de obţinerea certificatului de clasificare şi a vizei de exploatare.
(4) Mecanismul de distribuire şi demonstrare a filmelor, precum şi normele de traducere a filmelor se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvern.
Capitolul IV
FINANŢAREA ACTIVITĂŢII CINEMATOGRAFICE Articolul 10. Sursele finanţării activităţii cinematografice
Activitatea cinematografică în Republica Moldova este finanţată din următoarele surse:
a) bugetul de stat;
b) veniturile proprii ale Centrului.
Articolul 11. Finanţarea de stat a activităţii cinematografice
(1) Alocaţiile de la bugetul de stat destinate finanţării activităţii cinematografice se acordă prin intermediul Centrului şi pot fi utilizate pentru:
a) producţia de filme de toate genurile;
b) dezvoltarea proiectelor cinematografice;
c) distribuirea filmelor;
d) participarea filmelor autohtone şi a cineaştilor din Republica Moldova la festivaluri internaţionale;
e) organizarea festivalurilor şi a evenimentelor cinematografice în Republica Moldova;
f) restaurarea filmelor şi a materialelor din Arhiva Naţională de Film.
(2) Finanţarea, în temeiul prezentei legi, a Centrului şi a activităţii cinematografice este prevăzută în bugetul de stat într-o poziţie distinctă.
(3) Modul de acordare a finanţării de stat în domeniul cinematografiei este reglementat printr-un regulament aprobat de Guvern.
Articolul 12. Finanţarea activităţii cinematografice din veniturile proprii ale Centrului ­
(1) Veniturile proprii ale Centrului destinate finanţării activităţii cinematografice se constituie din sumele provenite din:
a) taxe de eliberare a certificatului de clasificare şi taxe de înregistrare în Registrul cinematografic a persoanelor fizice şi juridice care activează în domeniul cinematografiei;
b) taxe de eliberare a certificatului de clasificare şi a vizei de exploatare pentru filmele distribuite în Republica Moldova;
c) taxe de participare la concursul pentru proiectele cinematografice;
d) închirierea, vînzarea şi exploatarea, în limitele legii, a materialelor din Arhiva Naţională de Film, precum şi a altor bunuri aflate în administrarea Centrului conform prezentei legi;
e) prestarea altor servicii şi activităţi specifice;
f) donaţii şi sponsorizări, alte surse legale. ­
(2) Cuantumul taxelor pentru serviciile prestate de Centru, direct sau prin subdiviziunile
sale, se stabileşte de Guvern.
Articolul 13. Finanţarea pentru dezvoltarea de proiecte cinematografice ­
(1) Finanţarea destinată dezvoltării de proiecte cinematografice se acordă de Centru în
Page 5 of 8
urma concursului pentru proiectele cinematografice, în baza evaluărilor efectuate de consiliul Centrului, conform prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de finanţare a cinematografiei.
(2) Finanţarea pentru dezvoltarea de proiecte cinematografice se acordă în exclusivitate pentru filmele de lung metraj de toate genurile.
(3) Finanţarea pentru dezvoltarea de proiecte cinematografice poate fi acordată pentru documentarea şi investigaţiile necesare scrierii scenariului, pentru angajarea specialiştilor.
(4) În termen de cel mult un an de la încheierea contractului de acordare a sprijinului financiar, proiectele cinematografice care beneficiază de finanţare pentru dezvoltare sînt înscrise, în mod obligatoriu, la concursurile de selectare a proiectelor pentru finanţarea producţiei cinematografice.
(5) În cazul în care proiectul nu este declarat cîştigător la două ediţii consecutive ale concursului de selectare pentru finanţarea producţiei cinematografice, beneficiarul este obligat să restituie suma primită în calitate de sprijin financiar.
Articolul 14. Finanţarea producţiei cinematografice
(1) Finanţarea destinată producţiei cinematografice se acordă de Centru în urma concursului pentru proiectele cinematografice, în baza evaluărilor efectuate de consiliul Centrului, conform prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de finanţare a cinematografiei.
(2) Finanţarea producţiei cinematografice se acordă exclusiv pentru proiectele declarate cîştigătoare la concurs şi nu poate fi cedată, cu excepţia cazurilor speciale prevăzute de Regulamentul de finanţare a cinematografiei.
(3) Cota de participare a statului la finanţarea producţiei de film naţional, de regulă, nu poate depăşi 50% din devizul de producţie al filmului.
(4) Modul de păstrare a materialelor primare de imagine şi sunet ale filmelor naţionale este stabilit în Regulamentul de finanţare a cinematografiei.
Articolul 15. Finanţarea filmelor în coproducţie
(1) Finanţarea filmelor în coproducţie se acordă de Centru în urma concursului pentru proiectele cinematografice, în baza evaluărilor efectuate de consiliul Centrului, conform prevederilor prezentei legi şi ale Regulamentului de finanţare a cinematografiei.
(2) Sprijinul financiar pentru coproducţii internaţionale este de cel puţin 20% din contribuţia părţii moldoveneşti în cazul coproducţiilor bilaterale şi de cel puţin 10% în cazul producţiilor multilaterale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul de finanţare a cinematografiei.
Articolul 16. Finanţarea participării filmului autohton şi a cineaştilor moldoveni la festivalurile internaţionale de film �
(1) În vederea promovării pe plan internaţional a cinematografiei naţionale, Centrul poate susţine participarea filmelor autohtone şi a cineaştilor din Republica Moldova la festivalurile internaţionale de film organizate în alte ţări.
(2) Finanţarea se acordă în baza unei cereri la care se ataşează invitaţia din partea organizatorilor.
(3) Cineaştii din Republica Moldova pot solicita finanţare pentru participare la festivaluri internaţionale, indiferent dacă participă cu un film sau participă la conferinţe, prezentări de scenarii etc.
Articolul 17. Finanţarea festivalurilor de film din Republica Moldova �
(1) În vederea promovării cinematografiei naţionale şi mondiale, Centrul susţine festivalurile de film organizate în Republica Moldova.
(2) Finanţarea se efectuează în limita bugetului disponibil şi se acordă în baza unei cereri de finanţare şi în baza evaluărilor efectuate de consiliul Centrului.
Page 6 of 8
Capitolul V
PATRIMONIUL NAŢIONAL ÎN DOMENIUL �
CINEMATOGRAFIEI �
Articolul 18. Patrimoniul naţional în domeniul
cinematografiei
(1) Se află în proprietatea publică a statului următoarele categorii de bunuri:
a) filmele de toate genurile (lungmetraje şi scurtmetraje de ficţiune, filme documentare sau de animaţie), precum şi materialele lor primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet, finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetul unor instituţii de stat, realizate pînă în anul
2011, cu excepţia filmelor realizate în baza unor contracte de coproducţie, cu respectarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe;
b) materialele documentare (fotografii, afişe, scenarii, partituri etc.), alte bunuri legate de istoria filmului autohton, păstrate în Arhiva Naţională de Film;
c) sediile şi anexele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul şi subdiviziunile acestuia;
d) materialele primare şi bunurile rămase în urma realizării filmelor menţionate la lit. a) (obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor etc.), achiziţionate sau confecţionate pe costurile filmelor respective şi care pot fi utilizate la realizarea unor filme noi;
e) sediul Cinematografului „Odeon”, clădirile cu destinaţie cinematografică sau cu altă destinaţie, precum şi terenurile aferente acestora.
(2) Bunurile din patrimoniul public al statului specificate la alin. (1) lit. a) şi c) se află în administrarea Centrului.
(3) Bunurile şi materialele specificate la alin. (1) lit. d) şi e) fac parte din patrimoniul SA Studioul „Moldova-Film”, societate ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii, şi se află în administrarea societăţii respective.
(4) Diminuarea cotei de participare a statului la structurile specializate aflate sub autoritatea Ministerului Culturii, precum şi orice modificare a statutului bunurilor ce se află în proprietatea publică a statului se fac la propunerea Ministerului Culturii în baza unor proiecte individuale şi se aprobă de Guvern.
(5) Proiectele individuale se vor elabora cu respectarea criteriilor şi a condiţiilor de deetatizare sau înstrăinare prevăzute de legislaţie.
Capitolul VI �
RĂSPUNDEREA Articolul 19. Răspunderea pentru încălcarea �
prevederilor prezentei legi �
(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere civilă, contravenţională sau
penală, în conformitate cu legislaţia.
(2) În cazul nerespectării de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei a prevederilor prezentei legi şi a normelor metodologice care reglementează funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografic, Centrul poate dispune suspendarea sau retragerea certificatului de clasificare şi/sau radierea din Registrul cinematografic a persoanelor fizice şi juridice menţionate, precum şi încetarea imediată a activităţilor pentru care s-a dispus măsura respectivă.
Capitolul VII �
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE �
Articolul 20
(1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
c) va adopta actele normative necesare pentru realizarea prezentei legi.
(2) Prevederile art. 11 alin. (2) din prezenta lege se pun în aplicare începînd cu anul 2015. (3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea cinematografiei nr. 386-
Page 7 of 8

XV din 25 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial a!Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 2).

PRE EDINTELE PARLAMENTULUI Igor CORMAN Nr. 116. Chi inau, 3 iulie 2014.

Pa e 8 of 8