Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Ley N° 517/2007 (recopilación) de Modelos de Utilidad y de Modificación de Algunas Leyes (en su versión modificada por la Ley Nº 125/2016 Coll.), Eslovaquia

Atrás
Versión obsoleta  Ir a la versión más reciente en WIPO Lex
Detalles Detalles Año de versión 2016 Fechas Entrada en vigor: 1 de enero de 2008 Adoptado/a: 19 de octubre de 2007 Tipo de texto Principal legislación de PI Materia Patentes (Invenciones), Modelos de utilidad, Observancia de las leyes de PI y leyes conexas, Organismo regulador de PI

Documentos disponibles

Textos principales Textos relacionados
Textos principales Textos principales Eslovaco Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákon č. 125/2016 Z.z.)        

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2007 Vyhlásené: 21. 11. 2007 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2016 do: 31.12.2017

Obsah dokumentu je právne záväzný.

517

ZÁKON z 19. októbra 2007

o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením, právnou ochranou a uplatnením technického riešenia, ktoré je predmetom prihlášky úžitkového vzoru alebo úžitkového vzoru.

§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) biologickým materiálom akýkoľvek materiál obsahujúci genetickú informáciu, ktorý je schopný samoreprodukcie alebo je reprodukovateľný v biologickom systéme,

b) v podstate biologickým spôsobom vytvárania rastlín alebo zvierat spôsob založený výlučne na prirodzených javoch, ako je kríženie alebo selekcia,

c) chemickou látkou chemický prvok alebo zlúčenina chemických prvkov vrátane akýchkoľvek prídavkov potrebných na udržanie jej stability a vrátane nečistôt vzniknutých počas výrobného procesu,

d) farmaceutickou látkou akákoľvek látka alebo zmes látok, o ktorej sa uvádza, že má liečebné alebo preventívne účinky vo vzťahu k ochoreniam ľudí alebo zvierat, ako i každá látka alebo zmes látok, ktorá môže byť podaná človeku alebo zvieraťu na účely stanovenia diagnózy, alebo obnovenia, zlepšenia alebo úpravy fyziologických funkcií človeka alebo zvieraťa,

e) medicínskym použitím látky alebo zmesi látok použitie na chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a na diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele,

f) medzinárodnou prihláškou prihláška podaná na základe Zmluvy o patentovej spolupráci,1)

g) majiteľom úžitkového vzoru právnická osoba alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri úžitkových vzorov (ďalej len „register“).

Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

§ 3

Do registra zapisuje úžitkové vzory Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).

Podmienky ochrany

§ 4

Technické riešenie je spôsobilé na ochranu úžitkovým vzorom, ak je nové, je výsledkom vynálezcovskej činnosti a je priemyselne využiteľné.

§ 5

(1) Za technické riešenie podľa tohto zákona sa nepovažujú najmä

a) objavy, vedecké teórie a matematické metódy,

b) estetické výtvory,

c) plány, pravidlá a spôsoby vykonávania duševnej činnosti, hier alebo obchodnej činnosti,

d) programy počítačov,

e) len uvedenia informácií.

(2) Predmety alebo činnosti uvedené v odseku 1 sú vylúčené z ochrany úžitkovým vzorom len v rozsahu, v akom sa prihláška úžitkového vzoru (ďalej len „prihláška“) vzťahuje na tieto predmety alebo činnosti ako také.

§ 6 Výluky z ochrany

Úžitkovým vzorom nemožno chrániť

a) technické riešenia, ktorých využívanie by bolo v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi; samotný zákaz využívania technického riešenia zákonom sa nepovažuje za rozpor s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi v zmysle tohto ustanovenia,

b) odrody rastlín a plemená zvierat,

c) v podstate biologické spôsoby vytvárania rastlín alebo zvierat,

d) chirurgické alebo terapeutické spôsoby liečenia ľudského tela alebo zvieracieho tela a diagnostické metódy a metódy prevencie chorôb využívané na ľudskom tele alebo zvieracom tele,

e) technické riešenia týkajúce sa výrobkov pozostávajúcich z biologického materiálu alebo obsahujúcich biologický materiál, alebo spôsobu, prostredníctvom ktorého je biologický materiál vyrobený, spracovaný alebo využitý,

f) spôsoby výroby chemických látok,

g) spôsoby výroby farmaceutických látok a

h) medicínske použitie látok a zmesí látok.

§ 7 Novosť

(1) Technické riešenie sa považuje za nové, ak nie je súčasťou stavu techniky podľa odsekov 2 až 4.

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3

(2) Za stav techniky sa na účely tohto zákona považuje všetko, čo bolo kdekoľvek predo dňom, od ktorého patrí prihlasovateľovi úžitkového vzoru (ďalej len „prihlasovateľ“) právo prednosti podľa § 34 ods. 1, sprístupnené verejnosti akýmkoľvek spôsobom.

(3) Za stav techniky sa považuje aj obsah prihlášok a obsah patentových prihlášok podaných v Slovenskej republike so skorším právom prednosti, ak budú v deň, od ktorého patrí prihlasovateľovi právo prednosti, alebo po tomto dni zverejnené vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“). To platí aj pre medzinárodné prihlášky1) s určením pre Slovenskú republiku; za zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa považuje zverejnenie vo vestníku, a pre európske patentové prihlášky2) s určením pre Slovenskú republiku (ďalej len „európska patentová prihláška„( � za zverejnenie európskej patentovej prihlášky sa považuje zverejnenie podľa čl. 93 alebo čl. 153 Európskeho patentového dohovoru.2) Utajovaná patentová prihláška3) sa považuje za zverejnenú uplynutím 18 mesiacov odo dňa vzniku práva prednosti.

(4) Stavom techniky nie je také zverejnenie výsledkov práce prihlasovateľa alebo jeho právneho predchodcu, ku ktorému došlo v posledných šiestich mesiacoch pred podaním prihlášky.

§ 8 Vynálezcovská činnosť

(1) Technické riešenie sa považuje za výsledok vynálezcovskej činnosti, ak pre odborníka nevyplýva zrejmým spôsobom zo stavu techniky.

(2) Pri posudzovaní vynálezcovskej činnosti sa neprihliada na obsah prihlášok, patentových prihlášok, medzinárodných prihlášok a európskych patentových prihlášok, ktoré ku dňu, od ktorého prislúcha prihlasovateľovi právo prednosti, neboli zverejnené.

§ 9 Priemyselná využiteľnosť

Technické riešenie sa považuje za priemyselne využiteľné, ak sa jeho predmet môže vyrábať alebo sa môže využívať v akomkoľvek odvetví, najmä v odvetví priemyslu a pôdohospodárstva.

Právo na ochranu úž i tkovým vzorom

§ 10

(1) Právo na ochranu úžitkovým vzorom má pôvodca technického riešenia (ďalej len „pôvodca“).

(2) Pôvodcom je ten, kto vytvoril technické riešenie vlastnou tvorivou činnosťou.

(3) Spolupôvodcovia technického riešenia (ďalej len „spolupôvodcovia“) majú právo na ochranu úžitkovým vzorom v rozsahu, v akom sa podieľali na vytvorení technického riešenia.

§ 11

(1) Ak pôvodca vytvoril technické riešenie v rámci plnenia úloh z pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo členského vzťahu, prechádza právo na ochranu úžitkovým vzorom na zamestnávateľa, ak sa účastníci tohto vzťahu nedohodli inak. Právo na pôvodcovstvo tým nie je dotknuté.

(2) Pôvodca, ktorý vytvoril technické riešenie podľa odseku 1, je povinný zamestnávateľa o tejto skutočnosti bez odkladu písomne upovedomiť a zároveň mu odovzdať všetky podklady potrebné na

Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

posúdenie technického riešenia.

(3) Zamestnávateľ môže uplatniť voči pôvodcovi právo na ochranu úžitkovým vzorom, a to písomne v lehote troch mesiacov od upovedomenia podľa odseku 2.

(4) Ak zamestnávateľ neuplatní písomne právo na ochranu úžitkovým vzorom v lehote podľa odseku 3, prechádza toto právo späť na pôvodcu. Zamestnávateľ, ako aj pôvodca sú v tejto lehote povinní zachovávať o technickom riešení mlčanlivosť voči tretím osobám.

(5) Pôvodca, voči ktorému bolo uplatnené právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa odseku 3, má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na primeranú odmenu. Na určenie výšky odmeny je rozhodujúci technický a hospodársky význam technického riešenia a prínos dosiahnuteľný jeho využitím alebo iným uplatnením, pričom sa prihliada na materiálny podiel zamestnávateľa na vytvorení technického riešenia, ako aj na rozsah a obsah pracovných úloh pôvodcu. Ak odmena zjavne nezodpovedá prínosu dosiahnutému neskorším využitím alebo iným uplatnením technického riešenia, má pôvodca právo na dodatočné vyrovnanie.

(6) Práva a povinnosti vyplývajúce z ustanovení odsekov 1 až 5 zostávajú po zániku právneho vzťahu medzi pôvodcom a zamestnávateľom nedotknuté.

§ 12

(1) Právo na ochranu úžitkovým vzorom s výnimkou práva na pôvodcovstvo patrí aj právnym nástupcom osôb uvedených v § 10 ods. 1 a 3 a v § 11 ods. 1.

(2) Zmluva o prevode práva na ochranu úžitkovým vzorom musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(3) Právo na ochranu úžitkovým vzorom prechádza na inú osobu v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.4)

(4) S prevodom alebo prechodom práva na ochranu úžitkovým vzorom, ktorý sa uskutoční po podaní prihlášky, súčasne nastáva i prevod alebo prechod práv z prihlášky. Prevod alebo prechod práv z prihlášky nadobudne účinnosť voči tretím osobám dňom zápisu do registra.

DRUHÁ ČASŤ ÚČINKY ÚŽITKOVÉHO VZORU

§ 13 Práva vyplývajúce zo zápisu

(1) Majiteľ úžitkového vzoru má výlučné právo využívať technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, brániť tretím osobám využívať technické riešenie chránené úžitkovým vzorom bez jeho súhlasu, poskytnúť súhlas na využívanie technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, previesť úžitkový vzor na inú osobu alebo zriadiť k úžitkovému vzoru záložné právo.

(2) Účinky úžitkového vzoru nastávajú odo dňa oznámenia zápisu úžitkového vzoru do registra vo vestníku (§ 43 ods. 2).

(3) Prihlasovateľovi prislúcha primeraná náhrada od toho, kto po zverejnení prihlášky jej predmet využíval. Právo na primeranú náhradu možno uplatniť odo dňa, od ktorého nastávajú účinky úžitkového vzoru.

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5

§ 14 Rozsah ochrany

(1) Rozsah ochrany vyplývajúci z úžitkového vzoru je určený znením nárokov na ochranu. V prípade nejasností sa na výklad pojmov použitých v nárokoch na ochranu použije opis technického riešenia, prípadne výkresy.

(2) Rozsah ochrany vyplývajúci z prihlášky je predbežne určený znením nárokov na ochranu zverejnených podľa § 38 ods. 4. Rozsah tejto predbežnej ochrany je so spätnou účinnosťou určený nárokmi na ochranu úžitkového vzoru; to neplatí, ak z úžitkového vzoru vyplýva širšia ochrana než zo zverejnenej prihlášky.

§ 15 Využívanie úžitkového vzoru

Využívateľom úžitkového vzoru je ten, kto

a) vyrába, používa, ponúka alebo uvádza na trh, alebo na tento účel skladuje alebo dováža výrobok chránený úžitkovým vzorom,

b) používa spôsob chránený úžitkovým vzorom (ďalej len „chránený spôsob“) alebo ponúka takýto chránený spôsob na používanie inej osobe,

c) vyrába, používa, ponúka alebo uvádza na trh, alebo na tento účel skladuje alebo dováža výrobok priamo získaný chráneným spôsobom; zhodné výrobky sa pritom pokladajú za vyrobené chráneným spôsobom, ak sa nepreukáže opak,

d) dodáva alebo ponúka na dodanie osobe neoprávnenej využívať úžitkový vzor prostriedky slúžiace na uskutočnenie technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom, ak vie alebo s ohľadom na okolnosti má vedieť, že tieto prostriedky sú určené alebo vhodné na uskutočnenie technického riešenia; to neplatí, ak sú tieto prostriedky na trhu dostupné a dodávateľ nenavádzal osobu neoprávnenú využívať úžitkový vzor na konanie v rozpore s písmenami a) až c).

§ 16 Vyčerpanie práv

Majiteľ úžitkového vzoru nemá právo zakázať tretím osobám nakladať s výrobkom chráneným úžitkovým vzorom po tom, ako bol tento výrobok majiteľom úžitkového vzoru alebo s jeho výslovným súhlasom uvedený na trh v členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Obmedzen ie úč inkov úž i tkového vzoru

§ 17

(1) Právo majiteľa úžitkového vzoru nemožno uplatniť proti tomu, kto pred vznikom práva prednosti na území Slovenskej republiky nezávisle od pôvodcu alebo majiteľa úžitkového vzoru využíval technické riešenie chránené úžitkovým vzorom alebo vykonal preukázateľné prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom (ďalej len „predchádzajúci užívateľ“).

(2) Prevod alebo prechod práva predchádzajúceho užívateľa na využívanie technického riešenia podľa odseku 1 je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej sa technické riešenie využíva.

Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

§ 18

(1) Práva majiteľa úžitkového vzoru nie sú porušené, ak sa technické riešenie využije

a) na lodiach iných krajín, ktoré sú zmluvnými stranami medzinárodného dohovoru5) alebo členmi Svetovej obchodnej organizácie,6) v lodnom telese, v strojoch, v lodnej výstroji, v prístrojoch a v inom príslušenstve, ak sa tieto lode dostanú prechodne alebo náhodne na územie Slovenskej republiky a technické riešenie sa využije výlučne pre potreby lode,

b) pri stavbe alebo prevádzke lietadiel alebo vozidiel krajín, ktoré sú zmluvnými stranami medzinárodného dohovoru5) alebo členmi Svetovej obchodnej organizácie,6) alebo pri súčastiach či inom príslušenstve týchto lietadiel alebo vozidiel, ak sa dostanú prechodne alebo náhodne na územie Slovenskej republiky,

c) pri vykonávaní činnosti podľa medzinárodnej zmluvy,7) ak sa tieto činnosti týkajú lietadla štátu, ktorý požíva výhody tejto zmluvy,7)

d) pri individuálnej príprave lieku v lekárni na základe lekárskeho predpisu alebo pri činnosti týkajúcej sa takto pripraveného lieku,

e) pri činnosti vykonávanej súkromne a na neobchodné účely,

f) pri činnosti vykonávanej na experimentálne účely.

(2) Osoby využívajúce technické riešenie podľa odseku 1 písm. d) až f) sa nepovažujú za osoby využívajúce technické riešenie podľa § 15 písm. d).

§ 19 Spolumajiteľstvo úžitkového vzoru

(1) Na úpravu vzťahov medzi spolumajiteľmi úžitkového vzoru sa primerane použije osobitný predpis,8) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak sa spolumajitelia úžitkového vzoru nedohodnú inak, má právo využívať úžitkový vzor každý zo spolumajiteľov.

(3) Na platné uzavretie licenčnej zmluvy je potrebný, ak nie je dohodnuté inak, súhlas všetkých spolumajiteľov úžitkového vzoru.

(4) Ak spolumajiteľ úžitkového vzoru nemá právneho nástupcu, po smrti alebo zániku spolumajiteľa úžitkového vzoru prechádza jeho podiel na ostatných spolumajiteľov úžitkového vzoru v pomere zodpovedajúcom ich spoluvlastníckym podielom.

§ 20 Prevod úžitkového vzoru

(1) Úžitkový vzor možno previesť na inú osobu zmluvou, ktorá musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(2) Prevod úžitkového vzoru nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté predo dňom zápisu prevodu úžitkového vzoru do registra zostávajú zachované.

§ 21 Prechod úžitkového vzoru

(1) Úžitkový vzor prechádza na nového majiteľa v prípadoch ustanovených osobitnými

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7

predpismi.4)

(2) Prechod úžitkového vzoru nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Práva tretích osôb nadobudnuté predo dňom prechodu úžitkového vzoru zostávajú zachované.

§ 22 Záložné právo

(1) K úžitkovému vzoru možno zriadiť záložné právo.

(2) Na záložné právo, ako aj na vzťahy medzi záložným veriteľom a záložcom sa použijú primerane ustanovenia osobitného predpisu.9)

(3) Zmluva o zriadení záložného práva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

(4) Zmluvné záložné právo vzniká dňom zápisu do registra.

§ 23 Zmluvná licencia

(1) Súhlas na využívanie technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom sa udeľuje licenčnou zmluvou (ďalej len „zmluvná licencia“).

(2) Vznik, zánik a výkon práva zo zmluvnej licencie sa spravuje ustanoveniami osobitného predpisu.10)

(3) Zmluvná licencia nadobúda právne účinky voči tretím osobám dňom zápisu do registra. Ak zmluvná licencia neustanovuje inak, platí, že poskytnutá zmluvná licencia je nevýlučná.

(4) Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa zmluvnej licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej sa úžitkový vzor na základe zmluvnej licencie využíva, ak zmluva neustanovuje inak.

(5) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv prislúchajú nadobúdateľovi zmluvnej licencie rovnaké práva ako majiteľovi úžitkového vzoru.

Nútená l i cenc ia

§ 24

(1) Na návrh môže súd udeliť nútenú licenciu každému, kto preukáže spôsobilosť využívať na území Slovenskej republiky technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, za predpokladu, že

a) uplynuli štyri roky od podania prihlášky alebo tri roky od zápisu úžitkového vzoru do registra, pričom platí lehota, ktorá uplynie neskôr,

b) navrhovateľ udelenia nútenej licencie dal majiteľovi úžitkového vzoru pred podaním návrhu riadnu ponuku na uzatvorenie licenčnej zmluvy, pričom táto ponuka nebola majiteľom úžitkového vzoru do troch mesiacov od jej podania prijatá a

c) technické riešenie nie je bez primeraného dôvodu na strane majiteľa úžitkového vzoru na území Slovenskej republiky využívané alebo je využívané nedostatočne, pričom majiteľ úžitkového vzoru predmet chránený úžitkovým vzorom nedodáva na trh v Slovenskej republike v dostatočnom množstve; neexistencia primeraného dôvodu sa predpokladá, kým sa nepreukáže opak.

Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

(2) Nútenú licenciu možno udeliť len ako nevýlučnú licenciu, pričom jej trvanie a rozsah sa obmedzia na účel, na ktorý je udelená, s podmienkou prednostného uspokojenia potrieb domáceho trhu.

(3) V prípade ohrozenia dôležitého verejného záujmu možno nútenú licenciu udeliť bez ohľadu na odsek 1 písm. a) a b). O tejto skutočnosti musí byť majiteľ úžitkového vzoru upovedomený.

(4) Prevod alebo prechod práva nadobúdateľa nútenej licencie je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej sa technické riešenie na základe nútenej licencie využíva.

(5) Nadobúdateľ nútenej licencie sa môže vzdať práv z nútenej licencie písomným oznámením doručeným úradu. Vzdanie sa práva nadobúda účinnosť odo dňa doručenia oznámenia úradu alebo neskorší deň, ktorý je v oznámení uvedený ako deň, ku ktorému sa nadobúdateľ nútenej licencie vzdáva svojich práv.

§ 25

(1) Udelením nútenej licencie nie je dotknuté právo majiteľa úžitkového vzoru na jej primeranú úhradu.

(2) V prípade podstatnej zmeny okolností, ktoré viedli k udeleniu nútenej licencie, môže súd na návrh niektorého z účastníkov licenčného vzťahu zrušiť rozhodnutie o udelení nútenej licencie za predpokladu, že opätovný vznik dôvodov udelenia nútenej licencie nie je pravdepodobný alebo práva z nútenej licencie sa nevyužívajú počas jedného roka.

(3) Právoplatné rozhodnutie o udelení a zrušení nútenej licencie úrad bez zbytočného odkladu zapíše do registra.

§ 26 Platnosť a doba ochrany úžitkového vzoru

(1) Úžitkový vzor platí štyri roky odo dňa podania prihlášky podľa § 33.

(2) Platnosť úžitkového vzoru predĺži úrad na žiadosť majiteľa úžitkového vzoru alebo záložného veriteľa dvakrát vždy o tri roky až na celkovú dobu ochrany desať rokov odo dňa podania prihlášky.

(3) Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra až po uplynutí doby ustanovenej v odseku 1, úrad predĺži platnosť úžitkového vzoru bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru.

(4) O predĺženie platnosti úžitkového vzoru možno požiadať najskôr v poslednom roku jeho platnosti. Ak žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru nie je v poslednom roku jeho platnosti podaná najneskôr v deň, ktorý sa označením zhoduje s dňom podania prihlášky, platí, že žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru nebola podaná.

(5) Ak žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru nebola podaná podľa odseku 4, majiteľ úžitkového vzoru alebo záložný veriteľ je oprávnený podať ju v dodatočnej lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď mala byť podľa odseku 4 najneskôr podaná. Ak žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru nie je podaná ani v tejto dodatočnej lehote, úžitkový vzor zanikne ku dňu, keď podľa odseku 4 mala byť žiadosť o predĺženie platnosti úžitkového vzoru najneskôr podaná.

(6) Práva tretích osôb, ktoré po márnom uplynutí lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru podľa odseku 4 v dobrej viere začali využívať technické riešenie alebo na takéto využívanie vykonali preukázateľné prípravy, nie sú dotknuté predĺžením platnosti

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9

vykonanej na základe žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru podanej v dodatočnej lehote.

(7) Úrad predĺži platnosť úžitkového vzoru aj na žiadosť účastníka súdneho konania, ktorého predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom, ak bola do registra zapísaná skutočnosť, že prebieha súdne konanie o právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa § 49 ods. 4.

§ 27 Zánik úžitkového vzoru

(1) Úžitkový vzor zanikne

a) dňom skončenia jeho platnosti,

b) dňom účinnosti vzdania sa úžitkového vzoru.

(2) Vzdanie sa úžitkového vzoru podľa odseku 1 písm. b) nadobúda účinnosť odo dňa doručenia oznámenia o vzdaní sa úradu alebo odo dňa, ktorý je v oznámení uvedený ako deň, ku ktorému sa majiteľ úžitkového vzoru vzdáva úžitkového vzoru. Čiastočné vzdanie sa úžitkového vzoru nie je prípustné.

(3) Vzdanie sa úžitkového vzoru, na ktorom sú naviazané práva tretích osôb zapísané v registri, nadobudne účinnosť len po predložení písomného súhlasu osoby, ktorej práva a oprávnené záujmy môžu byť zánikom úžitkového vzoru dotknuté. To isté platí v prípade existencie súdneho sporu zapísaného v registri, ktorého predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom.

§ 28 Porušovanie práv

(1) Pri porušení práv chránených týmto zákonom alebo ohrození týchto práv sa môže ten, ktorého právo bolo porušené alebo ohrozené, domáhať toho, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania odstránené.

(2) Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, poškodený má právo na náhradu skutočnej škody vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.11)

§ 29 Právo na informácie

(1) Pri porušení práv chránených týmto zákonom alebo ohrození týchto práv môže majiteľ úžitkového vzoru žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh.

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov výrobku,

b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá

a) má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,

Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

b) využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,

c) poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo

d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.

§ 30 Ochrana práv

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu práva alebo ohrozovaniu práva, boli najmä

a) stiahnuté z obchodnej siete,

b) definitívne odstránené z obchodnej siete,

c) inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,

d) zničené vhodným spôsobom.

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, pokiaľ osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.

(4) Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia nie je pre súd záväzný.

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 29, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.

§ 31 Neodkladné opatrenie

(1) Pri ochrane práv podľa tohto zákona môže súd neodkladným opatrením12) ukladať obsahovo rovnaké povinnosti ako v rozhodnutí vo veci samej v prípade, ak akékoľvek oneskorenie môže oprávnenej osobe spôsobiť ťažko napraviteľnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

(2) V rámci rozhodnutia o neodkladnom opatrení môže súd i bez návrhu uložiť navrhovateľovi povinnosť zložiť peňažnú záruku v primeranej výške alebo podmieniť nadobudnutie účinnosti rozhodnutia splnením uloženej povinnosti. Pri rozhodovaní o výške peňažnej záruky súd prihliadne na rozsah majetkovej alebo nemajetkovej ujmy, ktorá môže vzniknúť protistrane, ako aj na majetkové možnosti navrhovateľa s tým, že uloženie povinnosti zložiť záruku nesmie byť podstatnou prekážkou účelného uplatnenia práva.

(3) Na návrh môže súd, ktorý nariadil neodkladné opatrenie, rozhodnúť o vydaní peňažnej záruky protistrane ako náhrady majetkovej ujmy alebo náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch spôsobenej priamo vykonaním neodkladného opatrenia, ak toto neodkladné opatrenie zaniklo alebo bolo zrušené z iného dôvodu než preto, že sa návrhu vo veci samej vyhovelo alebo preto, že právo navrhovateľa bolo uspokojené.

(4) Ak v lehote šiestich mesiacov od zistenia vzniku ujmy podľa odseku 3 nedôjde k uplatneniu náhrady alebo zadosťučinenia na súde alebo k dohode účastníkov o použití záruky, súd záruku vráti.

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11

TRETIA ČASŤ KONANIE PRED ÚRADOM

§ 32 Prihláška

(1) O zápis úžitkového vzoru do registra sa žiada prihláškou podanou na úrade.

(2) Predmetom prihlášky môže byť len jedno technické riešenie alebo skupina technických riešení, ktoré sú navzájom spojené tak, že tvoria jedinú technickú myšlienku.

(3) Technické riešenie musí byť v prihláške opísané a vysvetlené tak jasne a úplne, aby ho mohol odborník uskutočniť.

(4) Prihláška musí obsahovať

a) žiadosť o zápis do registra úžitkových vzorov s uvedením názvu technického riešenia,

b) opis technického riešenia, anotáciu, prípadne výkresy,

c) aspoň jeden nárok na ochranu,

d) identifikačné údaje prihlasovateľa či spoluprihlasovateľov,

e) identifikačné údaje pôvodcu či spolupôvodcov,

f) doklad o nadobudnutí práva na ochranu úžitkovým vzorom, ak prihlasovateľom nie je pôvodca.

§ 33 Deň podania prihlášky

(1) Dňom podania prihlášky je deň doručenia alebo deň doplnenia podania, ktoré obsahuje aspoň

a) údaje, z ktorých je zrejmý úmysel prihlasovateľa podať prihlášku,

b) údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa a styk s prihlasovateľom a

c) časť, ktorá sa javí ako opis.

(2) Povinnosť prihlasovateľa urobiť podanie v štátnom jazyku13) podľa § 58 ods. 8 neplatí na účel určenia dňa podania prihlášky vo vzťahu k časti podania podľa odseku 1 písm. c).

§ 34 Právo prednosti

(1) Právo prednosti prihlasovateľovi vznikne

a) dňom podania prihlášky alebo

b) dňom práva prednosti podľa medzinárodného dohovoru5) vyplývajúcim z prvej prihlášky, patentovej prihlášky, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti so zhodným predmetom.

(2) Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) možno uplatniť z prvej prihlášky, patentovej prihlášky, autorského osvedčenia alebo osvedčenia o užitočnosti so zhodným predmetom podanej v štáte alebo vo vzťahu k štátu, ktorý je zmluvnou stranou medzinárodného dohovoru5) alebo ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie.6) Inak toto právo možno uplatniť len za podmienky vzájomnosti.

(3) Právo prednosti podľa odseku 1 písm. b) musí prihlasovateľ uplatniť už v prihláške a v lehote

Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

troch mesiacov od jej podania toto právo preukázať dokladom o práve prednosti.

(4) Ak prihlasovateľ nepreukáže právo prednosti riadne a včas podľa odseku 3, úrad prizná právo prednosti na základe odôvodnenej žiadosti o dodatočné uznanie dokladu o práve prednosti za predpokladu, že

a) žiadosť o vydanie dokladu o práve prednosti bola podaná príslušnému úradu najneskôr v deň podania prihlášky v Slovenskej republike podľa § 33 a

b) žiadosť o dodatočné uznanie dokladu o práve prednosti spolu s dokladom o práve prednosti bola podaná najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia dokladu o práve prednosti prihlasovateľovi.

(5) Úrad môže vyzvať prihlasovateľa, aby predložil preklad dokladu o práve prednosti do štátneho jazyka.

(6) Na uplatnenie práva prednosti a preukázanie práva prednosti, ktoré nespĺňa podmienky podľa tohto ustanovenia, úrad v konaní neprihliada. Túto skutočnosť úrad oznámi prihlasovateľovi.

(7) Na žiadosť prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru úrad vydá doklad osvedčujúci právo prednosti vyplývajúce z prihlášky.

§ 35 Odbočenie z patentovej prihlášky alebo z európskej patentovej prihlášky

(1) Ak prihlasovateľ pred podaním prihlášky požiadal v Slovenskej republike o udelenie patentu14) na zhodný predmet, môže pri podaní prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj práva prednosti z tejto patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky. Úrad prizná prihláške dátum podania, prípadne aj právo prednosti z tejto patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky, ak sa prihláška podá do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o tejto patentovej prihláške alebo európskej patentovej prihláške, najneskôr však do desiatich rokov od podania tejto patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky.

(2) Prihlasovateľ uplatňujúci právo podľa odseku 1 je povinný v lehote troch mesiacov od podania prihlášky predložiť rovnopis patentovej prihlášky alebo európskej patentovej prihlášky, ktorej dátumu podania, prípadne práva prednosti sa dovoláva, inak sa naň neprihliada.

§ 36 Zmena európskej patentovej prihlášky

(1) Na základe žiadosti prihlasovateľa európskej patentovej prihlášky o zmenu európskej patentovej prihlášky na prihlášku (ďalej len „zmena“) podanej podľa čl. 135 Európskeho patentového dohovoru2) úrad začne konanie o prihláške podľa tretej časti tohto zákona.

(2) Prihlasovateľ je povinný na základe výzvy úradu predložiť do troch mesiacov preklad európskej patentovej prihlášky do štátneho jazyka.

(3) V prípade, ak žiadosť o zmenu nie je podaná do troch mesiacov odo dňa, keď bola európska patentová prihláška späťvzatá alebo keď bolo doručené oznámenie, že sa európska patentová prihláška považuje za späťvzatú, alebo rozhodnutie o zamietnutí európskej patentovej prihlášky alebo o zrušení európskeho patentu, prihlasovateľ stráca právo prednosti vyplývajúce z pôvodne podanej európskej patentovej prihlášky.

(4) Ak bola žiadosť o zmenu podaná v rozpore s čl. 135 a 137 Európskeho patentového dohovoru,2) úrad žiadosť o zmenu zamietne.

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13

§ 37 Prerušenie konania o prihláške

(1) Na základe žiadosti účastníka súdneho konania, ktorého predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom, doloženej súdom potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad preruší konanie o prihláške, s výnimkou zverejnenia prihlášky.

(2) Lehoty podľa tohto zákona počas prerušenia konania neplynú.

(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté v spore o právo na ochranu úžitkovým vzorom, a prípadnom prepise úrad pokračuje v konaní prerušenom podľa odseku 1.

§ 38 Prieskum a zverejnenie prihlášky

(1) Ak prihláška nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 2 a 4, úrad vyzve prihlasovateľa, aby nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak prihlasovateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, úrad konanie o prihláške zastaví.

(2) Ak prihláška obsahuje predmet, ktorý sa podľa § 5 nepovažuje za technické riešenie alebo je podľa § 6 vylúčený z ochrany, prípadne ak predmet prihlášky zjavne nespĺňa podmienku podľa § 9, alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3, úrad prihlášku zamietne. Pred rozhodnutím o zamietnutí prihlášky musí úrad umožniť prihlasovateľovi vyjadriť sa k dôvodom, na základe ktorých sa má prihláška zamietnuť.

(3) Ak nastanú pochybnosti, môže úrad vyzvať prihlasovateľa, aby predvedením predmetu prihlášky alebo iným vhodným spôsobom preukázal jeho využiteľnosť. Ak prihlasovateľ využiteľnosť nepreukáže alebo výzve nevyhovie, platí, že predmet prihlášky nie je využiteľný.

(4) Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa odseku 1 alebo ak prihláška nebola zamietnutá podľa odseku 2, úrad vykoná na predmet prihlášky rešerš na stav techniky (ďalej len „rešerš“). Výsledok rešerše úrad oznámi prihlasovateľovi, prihlášku spolu s výsledkom rešerše zverejní a zverejnenie oznámi vo vestníku.

(5) Na žiadosť prihlasovateľa podanú v lehote troch mesiacov odo dňa podania prihlášky úrad odloží zverejnenie prihlášky, najdlhšie však do uplynutia 15 mesiacov odo dňa podania prihlášky.

§ 39 Úprava a rozdelenie prihlášky

(1) Prihlasovateľ môže v priebehu konania o prihláške prihlášku upraviť; úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ísť nad rámec jej pôvodného podania.

(2) Až do doby zápisu úžitkového vzoru do registra podľa § 43 môže prihlasovateľ prihlášku rozdeliť. Úrad prizná vylúčeným prihláškam deň podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ak nejdú nad jej rámec.

Námietky prot i záp i su do reg i s t ra

§ 40

(1) Po zverejnení prihlášky môže ktokoľvek podať v lehote troch mesiacov od tohto zverejnenia úradu námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra z dôvodu, že predmet prihlášky nespĺňa

Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3.

(2) Námietky musia obsahovať právne a skutkové odôvodnenie, ako aj dôkazy, prípadne označenie dôkazov, ktoré namietateľ predloží.

§ 41

(1) Úrad preskúma, či námietky boli podané v lehote podľa § 40 ods. 1 a obsahujú odôvodnenie podľa § 40 ods. 2.

(2) Ak námietky neboli podané podľa § 40 alebo namietateľ nepredloží na výzvu úradu v určenej lehote označené dôkazy, úrad konanie o námietkach zastaví.

(3) Úrad oboznámi prihlasovateľa s námietkami podanými podľa § 40, o ktorých sa konanie nezastavilo podľa odseku 2, a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril v určenej lehote.

(4) Ak sa prihlasovateľ k námietkam nevyjadrí v určenej lehote podľa odseku 3, úrad konanie o prihláške zastaví. Na túto skutočnosť musí úrad prihlasovateľa vo výzve na podanie vyjadrenia upozorniť.

(5) Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní namietateľa a prihlasovateľa, úrad nariadi ústne pojednávanie. Úrad zároveň doručí namietateľovi vyjadrenie prihlasovateľa o námietkach.

(6) Úrad môže pokračovať v konaní o námietkach a rozhodnúť vo veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.

(7) Písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 2 úrad doručí namietateľovi a písomné vyhotovenie rozhodnutia podľa odseku 4 úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.

(8) Úrad konanie o námietkach zastaví, ak odpadol dôvod, pre ktorý bola námietka podaná. Rozhodnutie o zastavení konania o námietkach úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.

§ 42

(1) Na základe námietok, ku ktorým sa prihlasovateľ vyjadril, úrad v rozsahu podaných námietok preskúma, či predmet prihlášky spĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška spĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3.

(2) Ak úrad v konaní podľa odseku 1 na základe dokazovania vykonaného na návrh účastníkov zistí, že

a) predmet prihlášky úplne alebo čiastočne nespĺňa podmienky ochrany podľa § 4 až 6 alebo prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3, námietkam v príslušnom rozsahu vyhovie a prihlášku úplne alebo čiastočne zamietne alebo

b) podmienky podľa § 4 až 6 a § 32 ods. 3 sú splnené, námietky zamietne.

(3) Rozhodnutie podľa odseku 2 úrad doručí prihlasovateľovi a namietateľovi.

§ 43 Zápis úžitkového vzoru do registra

(1) Ak konanie o prihláške nebolo zastavené podľa § 38 ods. 1 alebo prihláška nebola zamietnutá podľa § 38 ods. 2, proti zápisu úžitkového vzoru do registra neboli podané námietky podľa § 40 alebo námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra boli zamietnuté podľa § 42 ods. 2 písm. b), alebo konanie o námietkach bolo zastavené, úrad zapíše úžitkový vzor do registra

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15

a prihlasovateľ sa stáva majiteľom úžitkového vzoru.

(2) Úrad vydá majiteľovi úžitkového vzoru osvedčenie o zápise úžitkového vzoru do registra a zápis úžitkového vzoru oznámi vo vestníku.

(3) Ak je tým istým prihlasovateľom podaných viac prihlášok so zhodným predmetom, môže sa pre tohto prihlasovateľa zapísať len jeden úžitkový vzor.

Výmaz úž i tkového vzoru

§ 44

(1) Na návrh tretej osoby úrad vykoná výmaz úžitkového vzoru z registra (ďalej len „výmaz“), ak

a) predmet úžitkového vzoru nie je spôsobilý na ochranu podľa § 4 až 6,

b) bola prihlasovateľom osoba, ktorá nemala právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa § 10 ods. 1, § 10 ods. 3 alebo § 11 ods. 1,

c) prihláška nespĺňa podmienku podľa § 32 ods. 3,

d) predmet úžitkového vzoru ide nad rámec pôvodného podania prihlášky,

e) pre toho istého prihlasovateľa bolo zapísaných viac úžitkových vzorov so zhodným predmetom,

f) neboli splnené podmienky na zápis úžitkového vzoru do registra podľa predpisov platných v čase jeho zápisu.

(2) Úrad môže vymazať úžitkový vzor z registra podľa odseku 1 písm. c) až e) alebo v prípade, ak predmet prihlášky nie je zjavne spôsobilý na ochranu podľa § 5, 6 a 9 alebo prihláška nespĺňala podmienku podľa § 32 ods. 3, aj z úradnej moci.

(3) Výmaz má účinky, akoby úžitkový vzor nebol do registra zapísaný.

(4) Výmaz možno vykonať i po zániku úžitkového vzoru podľa § 27, ak navrhovateľ preukáže právny záujem.

(5) Ak sa dôvody výmazu týkajú úžitkového vzoru čiastočne, úžitkový vzor sa vymaže z registra len v rozsahu primeranom zisteným dôvodom, a to zmenou nárokov na ochranu, prípadne aj opisu.

(6) Úrad môže úplne alebo čiastočne vymazať úžitkový vzor z registra aj na návrh jeho majiteľa bez ohľadu na existenciu dôvodov podľa odseku 1; pri čiastočnom výmaze na návrh majiteľa úžitkového vzoru sa primerane použije odsek 5.

§ 45

(1) Návrh na výmaz musí obsahovať právne a skutkové odôvodnenie a súčasne sa musia predložiť alebo označiť dôkazy, ktoré navrhovateľ výmazu predloží a o ktoré sa návrh na výmaz opiera. Rozšírenie alebo doplnenie návrhu na výmaz nie je prípustné; na také rozšírenie alebo doplnenie úrad v rámci konania a rozhodovania vo veci neprihliada.

(2) Ak návrh na výmaz neobsahuje odôvodnenie podľa odseku 1 alebo navrhovateľ nepredloží na výzvu úradu v určenej lehote označené dôkazy, úrad konanie o návrhu na výmaz zastaví. Na následok zastavenia konania musí byť navrhovateľ vo výzve upozornený.

(3) Úrad vyzve majiteľa úžitkového vzoru, aby sa k návrhu na výmaz v určenej lehote vyjadril.

(4) Ak sa majiteľ úžitkového vzoru v určenej lehote nevyjadrí, úrad vykoná výmaz úžitkového

Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

vzoru z registra.

(5) Ak nemožno rozhodnúť na základe písomných podaní navrhovateľa výmazu a majiteľa úžitkového vzoru, úrad určí dátum ústneho pojednávania. Úrad zároveň doručí navrhovateľovi výmazu vyjadrenie majiteľa úžitkového vzoru o návrhu na výmaz.

(6) Úrad môže pokračovať v konaní a rozhodnúť vo veci aj v prípade, ak sa riadne predvolaný účastník na ústnom pojednávaní nezúčastní.

§ 46

Spolu s návrhom na výmaz je navrhovateľ povinný zložiť kauciu 82,50 eura. Úrad kauciu bezodkladne vráti, ak sa v konaní preukáže, že návrh na výmaz bol podaný oprávnene.

§ 47 Prepis

(1) Úrad zapíše ako majiteľa úžitkového vzoru osobu žiadateľa, ak

a) z právoplatného rozhodnutia súdu zistí, že osobe pôvodne zapísanej ako majiteľ úžitkového vzoru právo na ochranu úžitkovým vzorom podľa § 10 ods. 1, § 10 ods. 3 alebo § 11 ods. 1 neprislúchalo,

b) žiadosť o prepis podala osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na ochranu úžitkovým vzorom, alebo jej právny nástupca a

c) žiadosť o prepis bola doručená v lehote troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.

(2) Prílohou žiadosti je právoplatné rozhodnutie súdu podľa odseku 1 písm. a).

(3) Ak žiadosť o prepis nespĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) a b) alebo odseku 2, úrad žiadosť o prepis zamietne; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o prepis úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na základe ktorých má byť žiadosť o prepis zamietnutá.

(4) Ak osoba, ktorej podľa právoplatného rozhodnutia súdu patrí právo na ochranu úžitkovým vzorom, alebo jej právny nástupca nepodá žiadosť o prepis v lehote podľa odseku 1 písm. c), úrad vymaže úžitkový vzor z registra z úradnej moci.

(5) Na odňatie práv z prihlášky a ich prepis na oprávnenú osobu sa primerane použijú odseky 1 a 2. Ak nedôjde k prepisu práv z prihlášky podľa odseku 4, úrad prihlášku zamietne.

§ 48 Určovacie konanie

Úrad na žiadosť určí, či predmet opísaný v žiadosti patrí do rozsahu ochrany určitého úžitkového vzoru.

§ 49 Zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru a súdneho sporu

do registra

(1) Ak žiadosť o zápis licencie, záložného práva, prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru (ďalej len „žiadosť o zápis práva“) či súdneho sporu do registra neobsahuje náležitosti ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom (§ 59), úrad vyzve žiadateľa, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil. Ak žiadateľ zistené nedostatky v určenej lehote neodstráni, úrad

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17

konanie o žiadosti zastaví. Na následok zastavenia konania musí byť žiadateľ vo výzve upozornený.

(2) Ak nastanú pochybnosti, môže úrad žiadať predloženie overenej kópie, prípadne originálu listiny preukazujúcej nadobudnutie práva alebo iného dokladu preukazujúceho zmenu majiteľa úžitkového vzoru.

(3) Na nútenú licenciu, ktorú úrad zapíše do registra z úradnej moci po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o jej udelení, sa nevzťahujú odseky 1 a 2.

(4) Na základe žiadosti účastníka súdneho konania, ktorého predmetom je právo na ochranu úžitkovým vzorom, doloženej súdom potvrdeným rovnopisom podania na súd, úrad zapíše do registra skutočnosť, že prebieha súdne konanie o právo na ochranu úžitkovým vzorom.

§ 50 Pokračovanie v konaní

(1) Na základe žiadosti účastníka konania o predĺženie úradom určenej lehoty na vykonanie úkonu, podanej pred uplynutím tejto lehoty, úrad môže lehotu predĺžiť.

(2) Ak účastník konania pred úradom zmeškal úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, môže po uplynutí tejto lehoty požiadať úrad o pokračovanie v konaní a zároveň urobiť zmeškaný úkon, a to najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia úradu vydaného v dôsledku zmeškania lehoty.

(3) Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odsekov 1 alebo 2 v prípade lehoty podľa § 41 ods. 2.

(4) Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odseku 2 v prípade zmeškania lehôt podľa § 41 ods. 3 a § 45 ods. 2 a 3.

(5) Úrad zamietne žiadosť o predĺženie lehoty alebo žiadosť o pokračovanie v konaní, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 alebo 2, alebo jej nemožno vyhovieť podľa odsekov 3 alebo 4; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na základe ktorých má byť žiadosť zamietnutá.

(6) Ak úrad žiadosti o pokračovanie v konaní vyhovie, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.

(7) Ak úrad nerozhodne o zamietnutí žiadosti podľa odseku 1 do dvoch mesiacov od jej doručenia, platí, že žiadosti bolo vyhovené.

§ 51 Uvedenie do predošlého stavu

(1) Ak účastník konania pred úradom napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti, zmeškal zákonnú alebo úradom určenú lehotu na vykonanie úkonu, pričom následkom nevykonania tohto úkonu je zastavenie konania alebo strata iného práva, môže požiadať úrad o uvedenie do predošlého stavu a zároveň urobiť zmeškaný úkon do 2 mesiacov od zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať, najneskôr však do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej lehoty a v prípade zmeškania lehoty na podanie žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa § 26 ods. 5.

(2) Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť, uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, a deň zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať. Na tvrdenia predložené po uplynutí lehôt podľa odseku 1 úrad pri rozhodovaní o žiadosti neprihliada.

Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

(3) Ak nastanú dôvodné pochybnosti o pravdivosti odôvodnenia podľa odseku 2, môže úrad vyzvať žiadateľa, aby svoje tvrdenia preukázal.

(4) Nemožno vyhovieť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v prípade zmeškania lehôt na

a) podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 50 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu podľa odseku 1,

b) uplatnenie a preukázanie práva prednosti podľa § 34,

c) podanie žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky podľa § 38 ods. 5,

d) podanie námietok podľa § 40 ods. 1,

e) podanie opravného prostriedku v konaní pred úradom podľa § 53 ods. 1,

f) vykonanie úkonov podľa § 41 ods. 2 a 3 a § 45 ods. 2 a 3.

(5) Úrad zamietne žiadosť o uvedenie do predošlého stavu, ktorá nezodpovedá podmienkam podľa odsekov 1 a 2 alebo jej nemožno vyhovieť podľa odseku 4, alebo žiadateľ nepreukáže svoje tvrdenia podľa odseku 3; pred rozhodnutím o zamietnutí žiadosti úrad umožní žiadateľovi vyjadriť sa k zisteným dôvodom, na základe ktorých má byť žiadosť zamietnutá.

(6) Ak úrad vyhovie žiadosti o uvedenie do predošlého stavu, právne účinky rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty zaniknú alebo nenastanú.

(7) Tretia osoba, ktorá na území Slovenskej republiky v dobrej viere od právoplatnosti rozhodnutia vydaného v dôsledku zmeškania lehoty do zániku právnych účinkov tohto rozhodnutia podľa odseku 6 využívala technické riešenie, ktoré bolo predmetom prihlášky alebo úžitkového vzoru, alebo vykonala preukázateľné prípravy bezprostredne smerujúce k využívaniu tohto technického riešenia, môže technické riešenie využívať v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez povinnosti úhrady za využívanie technického riešenia.

(8) Prevod alebo prechod práva oprávneného užívateľa podľa odseku 7 je možný výlučne ako súčasť prevodu alebo prechodu podniku alebo jeho časti, v rámci ktorej sa technické riešenie využíva.

§ 52 Podklady pre rozhodnutie

(1) Účastník konania pred úradom je povinný predložiť alebo navrhnúť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

(2) Úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

§ 53 Rozklad

(1) Proti rozhodnutiu úradu možno podať rozklad v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

(2) Pri rozhodovaní o rozklade je úrad viazaný jeho rozsahom; to neplatí

a) vo veciach, v ktorých možno začať konanie z úradnej moci,

b) vo veciach spoločných práv alebo povinností týkajúcich sa viacerých účastníkov konania na jednej strane.

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19

(3) Podanie rozkladu nie je prípustné proti rozhodnutiu, ktorým bolo

a) vyhovené žiadosti o pokračovanie v konaní alebo žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,

b) zastavené konanie podľa § 58 ods. 7.

§ 54 Nazeranie do spisu a sprístupnenie údajov

(1) Účastníci konania majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a odpisy.

(2) Pred zverejnením prihlášky podľa § 38 ods. 4 je úrad oprávnený bez súhlasu prihlasovateľa oznámiť tretím osobám iba údaj, kto je pôvodcom, kto je prihlasovateľom, názov úžitkového vzoru, spisovú značku prihlášky a údaje o práve prednosti.

(3) Na základe žiadosti umožní úrad pred zverejnením prihlášky podľa § 38 ods. 4 nazrieť do spisu týkajúceho sa prihlášky majiteľovi úžitkového vzoru, majiteľovi patentu, prihlasovateľovi alebo prihlasovateľovi patentovej prihlášky, ak táto prihláška odkazuje na úžitkový vzor alebo patent tohto majiteľa alebo prihlášku alebo patentovú prihlášku tohto prihlasovateľa.

(4) Po zverejnení prihlášky podľa § 38 ods. 4 úrad umožní na základe žiadosti tretej osobe nazrieť do spisu týkajúceho sa prihlášky alebo úžitkového vzoru.

(5) Právo na nazeranie do spisu zahŕňa aj právo na vyhotovenie kópií za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií a s ich odoslaním.

(6) Na základe písomnej žiadosti pôvodcu uvedeného v prihláške podľa § 32 ods. 4 úrad nesprístupní jeho identifikačné údaje tretím osobám, najmä pri zverejnení prihlášky, oznámení o zápise úžitkového vzoru, vydaní osvedčenia o zápise úžitkového vzoru do registra a pri nazeraní do spisu.

(7) Na základe žiadosti a preukázania právneho záujmu úrad oznámi žiadateľovi, či ním označená osoba je, alebo nie je uvedená ako pôvodca v prihláške.

(8) Z práva na nazeranie sú vylúčené

a) časti spisu obsahujúce informácie dôverného charakteru, ktorých zverejnenie nie je nevyhnutné na zabezpečenie práva na informácie tretích osôb vrátane účastníkov konania,

b) na základe písomnej žiadosti prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru časti spisu obsahujúce obchodné tajomstvo a

c) zápisnice o hlasovaní a časti spisu obsahujúce pomocné poznámky alebo návrhy rozhodnutí, výmerov či stanovísk.

§ 55 Register

(1) Úrad vedie register, do ktorého zaznamenáva rozhodujúce údaje o prihláškach a úžitkových vzoroch. Každý má právo na nazeranie do registra.

(2) Údaje zapísané v registri sa pokladajú za platné, kým nie je rozhodnutím príslušného orgánu určené inak.

(3) Zmenu údajov zapísaných v registri vyplývajúcu z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu úrad po doručení rozhodnutia opatreného doložkou právoplatnosti bezodkladne vyznačí v registri.

Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

(4) Zápis údajov a skutočností vyplývajúcich zo zákona alebo z rozhodnutia príslušného orgánu podľa odseku 3 sa nepovažuje za rozhodnutie vydané v konaní podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.15)

§ 56 Vestník

Úrad vydáva vestník, v ktorom zverejňuje a oznamuje skutočnosti týkajúce sa prihlášok a úžitkových vzorov, ako aj úradné oznámenia a rozhodnutia zásadnej povahy.

§ 57 Medzinárodná prihláška

(1) Prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky,1) ktorou sa žiada o zápis úžitkového vzoru do registra v Slovenskej republike, je povinný predložiť túto medzinárodnú prihlášku úradu v lehote 31 mesiacov od vzniku práva prednosti a predložiť jej preklad v štátnom jazyku.13)

(2) Na žiadosť prihlasovateľa, za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 1, môže úrad začať konanie o medzinárodnej prihláške aj pred uplynutím lehôt uvedených v odseku 1.

ŠTVRTÁ ČASŤ SPOLOČNÉ, SPLNOMOCŇOVACIE, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

§ 58 Spoločné ustanovenia

(1) Osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území členského štátu medzinárodného dohovoru5) alebo na území štátu, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie,6) majú rovnaké práva a povinnosti ako tuzemskí prihlasovatelia alebo majitelia úžitkových vzorov; ak štát, v ktorom majú osoby trvalý pobyt alebo sídlo, nie je členským štátom medzinárodného dohovoru alebo členom Svetovej obchodnej organizácie, práva a povinnosti podľa tohto zákona im možno priznať len za podmienky vzájomnosti.

(2) Osoby, ktoré nemajú v Slovenskej republike trvalý pobyt alebo sídlo, musia byť v konaní pred úradom zastúpené oprávneným zástupcom16) s výnimkou úkonov predchádzajúcich a spojených s určením dňa podania podľa § 33.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na účastníkov konania, ktorými sú fyzické osoby, ktoré sú občanmi členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a právnické osoby, ktoré majú svoju správu alebo sídlo svojej podnikateľskej činnosti na území členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Takýto účastník konania je povinný oznámiť úradu adresu na doručovanie na území Slovenskej republiky.

(4) Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,15) ak tento zákon neustanovuje inak.

(5) Na konanie pred úradom podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia o prerušení konania, o čestnom vyhlásení, o lehotách pre rozhodnutie a o opatreniach proti nečinnosti podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.15)

(6) Ak účastník konania nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, úrad môže konanie zastaviť. Na tento následok musí byť účastník konania vo výzve upozornený.

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21

(7) Úrad konanie zastaví aj na žiadosť toho, kto podal návrh na jeho začatie. Návrh na zastavenie konania nemožno vziať späť.

(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, podanie na úrad sa robí písomne v štátnom jazyku.13)

(9) Podanie na úrad sa môže vykonať prostredníctvom elektronických prostriedkov. Ak takéto podanie nie je podpísané elektronickým podpisom, treba ho doplniť v písomnej forme v lehote dvoch týždňov, inak sa takéto podanie považuje za právne neúčinné.

§ 59 Splnomocňovacie ustanovenie

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnosti o

a) náležitostiach prihlášky,

b) spôsobe a náležitostiach uplatnenia a preukázania práva prednosti,

c) preklade medzinárodnej prihlášky,1)

d) náležitostiach žiadosti o odklad zverejnenia prihlášky,

e) náležitostiach námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra,

f) náležitostiach žiadosti o predĺženie platnosti úžitkového vzoru,

g) náležitostiach návrhu na výmaz, žiadosti o prepis, žiadosti o určenie, žiadosti o pokračovanie v konaní a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu,

h) spôsobe podania a náležitostiach žiadosti o zápis práva, žiadosti o zápis súdneho sporu do registra a žiadosti o zápis prevodu alebo prechodu práv z prihlášky do registra,

i) údajoch zapisovaných do registra a zverejňovaných vo vestníku.

§ 60 Prechodné ustanovenia

(1) Konania o prihláškach a konania vo veciach úžitkových vzorov, ktoré neboli právoplatne ukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa ukončia podľa tohto zákona.

(2) Práva a vzťahy z úžitkových vzorov zapísaných do registra pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa riadia ustanoveniami tohto zákona. Vznik týchto práv a vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa predpisov platných v čase ich vzniku.

§ 61

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 62 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

Zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch v znení čl. VI zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. a čl. III zákona č. 435/2001 Z. z.

Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

Príloha k zákonu č. 517/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20; Ú. v. ES L 213, 30. 7. 1998).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. EÚ L 136, 30. 4. 2004).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 2; Ú. v. EÚ L 157, 30. 4. 2004).

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z. zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z. a zákona č. 460/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V sadzobníku správnych poplatkov v IX. časti Colníctvo

1. V položke 159 sa vypúšťa písmeno f) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 36o.

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená f) až k).

V sadzobníku správnych poplatkov v XVI. časti Priemyselné práva

2. V položke 214 písm. a) sa vypúšťa slovo „fotokópie,“.

3. V položke 214 písmeno b) znie:

„b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23

patentového zástupcu ............ 1 500 Sk“.

4. V položke 215 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

5. V položke 215 písmená a) a b) znejú:

„a) pokračovanie v konaní .......................... 2 000 Sk

b) uvedenie do predošlého stavu ................ 5 000 Sk“.

6. V položke 216 písm. b) body 9. až 11. znejú:

„9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra ....................... 500 Sk

10. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra .................. 500 Sk

11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra ......................... 500 Sk“.

7. V položke 216 písm. b) sa vypúšťajú body 12. a 13.

8. V položke 216 písm. c) bode 1. sa suma „2 500 Sk“ nahrádza sumou „3 500 Sk“.

9. V položke 216 písm. e) sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „5 000 Sk“.

10. Položka 216 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu47) .......................... 1 000 Sk“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie: „47) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/ zv. 11; Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992 ).“.

11. V poznámke k položke 216 sa za slová „sú predložené“ vkladajú slová „do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu“, za slová „CD“ sa vkladá čiarka a slová „DVD“ a vypúšťajú sa slová „vo verzii MS Word 95/97,“.

12. V položke 216a písmeno a) znie:

„a) Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, národnú prihlášku úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskej patentovej dohody, za každý štát ............................... 600 Sk“.

13. V položke 216a písm. b) sa slovo „oznámení“ nahrádza slovom „oznámenie“.

14. V položke 216a písmená c) a d) znejú:

„c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu ............................ 3 500 Sk

d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote ............................... 7 000 Sk“.

15. V položke 217 písm. b) až d) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“.

16. Položka 217 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„Poznámka

Ak podania podľa písmen a) až d) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom patentovej prihlášky a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.“.

17. V položke 218 body 1. a 2. znejú:

„1. Udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu za

Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

a) 3. rok ................................................... 2 000 Sk

b) 4. rok ................................................... 2 500 Sk

c) 5. rok ................................................... 3 000 Sk

d) 6. rok ................................................... 3 500 Sk

e) 7. rok ................................................... 4 000 Sk

f) 8. rok ................................................... 4 500 Sk

g) 9. rok ................................................... 5 000 Sk

h) 10. rok ................................................. 6 000 Sk

i) 11. rok ................................................. 7 000 Sk

j) 12. rok ................................................. 8 000 Sk

k) 13. rok ................................................. 9 000 Sk

l) 14. rok ............................................... 10 000 Sk

m) 15. rok ................................................ 11 000 Sk

n) 16. rok ............................................... 12 000 Sk

o) 17. rok ............................................... 14 000 Sk

p) 18. rok ............................................... 16 000 Sk

q) 19. rok ............................................... 18 000 Sk

r) 20. rok ............................................... 20 000 Sk

2. Udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia za

a) 1. rok ................................................ 30 000 Sk

b) 2. rok ................................................ 40 000 Sk

c) 3. rok ................................................ 50 000 Sk

d) 4. rok ................................................ 60 000 Sk

e) 5. rok ................................................ 70 000 Sk“.

18. Položka 218 sa dopĺňa bodom 3., ktorý znie:

„3. Udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia počas doby predĺženej podľa osobitného predpisu47) .................... 25 000 Sk“.

19. V poznámke k položke 218 bod 7. znie:

„7. Poplatok za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu, dodatkového ochranného osvedčenia za každý ďalší nasledujúci rok sa platí bez výzvy a je splatný v predchádzajúcom roku platnosti patentu, európskeho patentu, dodatkového ochranného osvedčenia, najneskôr dňa, v ktorom uplynie predchádzajúci rok platnosti patentu, európskeho patentu, dodatkového ochranného osvedčenia.“

20. Položka 219 sa vypúšťa.

21. V položke 221 písmeno a) znie:

„a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru

1. pôvodcom alebo spolupôvodcami ...... 1 000 Sk

2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ................. 2 000 Sk“.

22. V položke 221 písm. b) bod l. znie:

„1. odklad zverejnenia prihlášky ................. 500 Sk“.

23. V položke 221 písm. b) bod 7. znie:

7. „zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra ............................. 500 Sk“.

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25

24. V položke 221 písm. b) bod 8. znie:

„8. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra ......................... 500 Sk“.

25. Položka 222 znie: „Položka 222

a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie patrí do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru ................................... 5 000 Sk

b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra .................... 800 Sk

c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov ......... 1 500 Sk

d) Podanie žiadosti o prepis majiteľa úžitkového vzoru .................................. 1 000 Sk Poznámka Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky úžitkového vzoru a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.“.

26. Položka 223 znie:

„Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru

1. po prvý raz o tri roky ........................... 4 000 Sk

2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru ................................ 8 000 Sk

3. po druhý raz o tri roky ........................ 8 000 Sk

4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru 16 000 Sk“.

27. V poznámke k položke 223 sa vypúšťa bod 2. a súčasne sa zrušuje označenie bodu 1.

28. V položke 224 písm. c) bode 2. sa suma „600 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“.

29. V položke 224 písm. c) body 7. a 8. znejú:

„7. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov .... 500 Sk

8. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov ...... 500 Sk“.

30. V položke 224 písm. c) sa vypúšťa bod 9.

31. V položke 225 písmená a) a b) znejú:

„a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku patrí do rozsahu zapísaného dizajnu ............................. 5 000 Sk

b) Podanie návrhu na výmaz

1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov ........................... 1 500 Sk

2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne ........................... 500 Sk“.

32. Položka 225 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„Poznámka

Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky dizajnu a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.“.

33. V položke 226 body 1. až 4. vrátane nadpisu znejú:

Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

„Predĺženie platnosti zápisu dizajnu

1. po prvý raz o päť rokov .................... 3 000 Sk

2. po druhý raz o päť rokov .................. 6 000 Sk

3. po tretí raz o päť rokov .................... 9 000 Sk

4. po štvrtý raz o päť rokov ................... 12 000 Sk“.

34. V položke 227 písm. b) bod 1. sa suma „600 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“.

35. V položke 227 písm. b) bod 6. znie:

„6. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra ......................... 500 Sk“.

36. V položke 227 písm. b) sa vypúšťa bod 7.

37. V položke 227 písm. b) sa dopĺňajú body 7. a 8., ktoré znejú:

„7. zápis záložného práva alebo jeho zániku do registra ............................... 500 Sk

8. zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra ......................... 500 Sk“.

38. Položka 228 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„Poznámka Ak podanie podľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného podania na riadne

označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky topografie polovodičových výrobkov a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.“.

39. V položke 229 písmeno a) znie:

„a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky

1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb .. 5 000 Sk

2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ................................. 10 000 Sk

3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy ................... 500 Sk“.

40. V položke 229 písm. b) bod 1. sa suma „600 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“.

41. V položke 229 písm. b) sa vypúšťa bod 7.

42. V položke 230 písm. a) sa suma „600 Sk“ nahrádza sumou „1 500 Sk“.

43. Položka 230 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„Poznámka Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne

označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky ochrannej známky a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.“.

44. Položka 231 znie: „Obnova zápisu

a) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ...... 4 000 Sk

b) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb .................... 8 000 Sk

c) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu .................................. 8 000 Sk

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27

d) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu ................................ 16 000 Sk

e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy ............. 500 Sk

PoznámkaAk dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.“.

45. V položke 232 písm. a) sa suma „2 500 Sk“ nahrádza sumou „3 000 Sk“.

46. Nadpis „OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV“ nad položkami 233 až 235 sa nahrádza nadpisom „OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV“.

47. V položke 233 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).

48. V položke 234 sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „4 000 Sk“.

49. Položka 234 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„Poznámka

Ak podanie podľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.“.

Čl. III

Zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z. z. a zákona č. 84/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 2 písm. d) sa za slovami „alebo zvieratá“ vypúšťa čiarka a slová „alebo pre“ sa nahrádzajú slovami „a ani na“.

2. V § 7 ods. 3 druhá veta znie:

„To platí aj pre medzinárodné prihlášky s určením pre Slovenskú republiku, keď za zverejnenie medzinárodnej prihlášky sa považuje zverejnenie vo vestníku (§ 41), a pre európske patentové prihlášky s určením pre Slovenskú republiku (ďalej len „európska patentová prihláška"); keď za zverejnenie európskej patentovej prihlášky sa považuje zverejnenie podľa čl. 93 alebo čl. 153 Európskeho patentového dohovoru.“.

3. V § 11 ods. 5 v druhej vete sa slovo „dosiahnutý“ nahrádza slovom „dosiahnuteľný“.

4. V § 11 ods. 5 v tretej vete sa vypúšťajú slová „dohodnutá alebo rozhodnutím súdu určená“.

5. V § 11 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

6. V § 11 ods. 6 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.

7. V § 16 odsek 1 sa slová „Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami „členskom štáte Európskej únie alebo štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.

8. V § 16 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„Na určenie rozsahu práva pestovateľa podľa vety prvej a podmienky uplatňovania tohto práva sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.6a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie: „6a) Článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 2100/94 z 27. júla 1994 o právach spoločenstva k odrodám

Strana 28 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 03/ zv. 16 Ú. v. ES L 227, 1. 9. 1994.).“.

9. V § 18 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) pri činnosti vykonávanej na experimentálne účely, za ktoré sa považujú aj štúdie a skúšky nevyhnutné na registračné konanie podľa osobitného predpisu.8a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie: „8a) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 27 ods. 6 sa za slová „právo na udelenie“ vkladá slovo „krížovej“.

11. V § 27 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ak bola majiteľovi patentu udelená nútená licencia na využívanie odrody rastliny podľa osobitného predpisu,13b) má majiteľ šľachtiteľského osvedčenia právo na udelenie krížovej nútenej licencie na využívanie biotechnologického vynálezu.“. Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie: „13b) § 10 zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

12. V § 31 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

13. V § 35 ods. 2. písmeno c) znie:

„c) časť, ktorá sa javí ako opis.“.

14. V § 35 ods. 3 sa slová „§ 79 ods. 7“ nahrádzajú slovami „79 ods. 8“.

15. V § 35 ods. 4 znie:

„(4) Ak úrad zistí, že prihláška nespĺňa náležitosti podľa odseku 2 písm. c) alebo je neúplná, vyzve prihlasovateľa, aby prihlášku v ním určenej lehote doplnil.“.

16. V § 35 odsek 6 znie:

„(6) Určenie dňa podania prihlášky podľa odseku 5 sa neuplatní, ak po doplnení podania z dôvodu neúplnosti podľa odseku 4 prihlasovateľ pred zverejnením prihlášky vezme späť svoje podanie v časti takto doplnenej.“.

17. Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

㤠35a

(1) Časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) môže prihlasovateľ nahradiť odkazom na prvú prihlášku, ak v prihláške uplatnil právo prednosti podľa § 36 ods. 2.

(2) Odkaz na prvú prihlášku podľa odseku 1 obsahuje

a) výslovný prejav vôle prihlasovateľa, že časť podania podľa § 35 ods. 2 písm. c) nahrádza odkazom na prvú prihlášku,

b) číslo prvej prihlášky,

c) deň podania prvej prihlášky,

d) štát, v ktorom bola prvá prihláška podaná, prípadne orgán, ktorému bola prvá prihláška podaná.

(3) Prihlasovateľ je povinný predložiť na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov kópiu prvej prihlášky; ak prvá prihláška nie je v štátnom jazyku, prihlasovateľ je povinný na základe výzvy úradu do dvoch mesiacov predložiť aj jej preklad do štátneho jazyka.

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 29

(4) Ak odkaz na prvú prihlášku podľa odseku 1 neobsahuje náležitosti podľa odseku 2 alebo prihlasovateľ nevyhovie výzve úradu podľa odseku 3, bude sa prihláška považovať za nepodanú. Ak sa prihláška považuje za nepodanú, úrad o tom upovedomí prihlasovateľa.“.

18. V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „zo staršej“ nahrádzajú slovami „z prvej“.

19. V § 36 ods. 3 v prvej vete sa slovo „skoršia“ nahrádza slovom „prvá“.

20. V § 36 ods. 5 sa za slová „Ak prihlasovateľ“ vkladajú slová „napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti,“.

21. V § 36 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „bez jeho zavinenia“.

22. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

㤠36a

(1) Ak prihlasovateľ pred podaním prihlášky podal v Slovenskej republike prihlášku úžitkového vzoru so zhodným predmetom, môže pri podaní prihlášky požadovať priznanie dátumu podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru. Úrad prizná prihláške dátum podania, prípadne aj právo prednosti z tejto prihlášky úžitkového vzoru, pokiaľ sa prihláška podá do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru; ak bolo konanie o prihláške úžitkového vzoru zastavené alebo prihláška úžitkového vzoru bola zamietnutá, prihláška musí byť podaná do dvoch mesiacov od doručenia tohto rozhodnutia, najneskôr však do 36 mesiacov od podania prihlášky úžitkového vzoru.

(2) Prihlasovateľ uplatňujúci právo podľa odseku 1 je povinný v lehote troch mesiacov od podania prihlášky predložiť rovnopis prihlášky úžitkového vzoru, ktorej dátumu podania, prípadne práva prednosti sa dovoláva, inak sa naň neprihliada.“.

23. V § 38 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:

„(2) Uložený biologický materiál je odo dňa zverejnenia prihlášky do udelenia patentu prístupný prostredníctvom poskytnutia vzorky na základe žiadosti. Prihlasovateľ je oprávnený na základe žiadosti podanej úradu pred zverejnením prihlášky obmedziť prístup k uloženému biologickému materiálu len pre nezávislých expertov.

(3) Po udelení patentu, bez ohľadu na jeho zrušenie alebo zánik, je uložený biologický materiál prístupný prostredníctvom poskytnutia vzorky na základe žiadosti.

(4) Vzorku možno poskytnúť len v prípade, ak sa osoba, ktorá o ňu žiada, prípadne nezávislý expert podľa odseku 2 druhej vety, zaviaže, že počas platnosti patentu

a) neposkytne vzorku ani materiál z nej odvodený tretej osobe a

b) vzorku a materiál z nej odvodený bude používať len na experimentálne účely, ibaže ho prihlasovateľ alebo majiteľ patentu tohto záväzku výslovne zbaví.

(5) Prihlasovateľ je oprávnený na základe žiadosti podanej úradu pred zverejnením prihlášky obmedziť prístup k uloženému biologickému materiálu na dobu 20 rokov odo dňa podania prihlášky len pre nezávislých expertov pre prípad, že bude prihláška zamietnutá alebo konanie o prihláške bude zastavené; odsek 4 sa použije primerane.“. Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 6 až 8.

24. § 38 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na opätovné uloženie biologického materiálu v uznávanej ukladacej inštitúcii sa vzťahujú podmienky ustanovené medzinárodným dohovorom.15)“.

25. § 45 vrátane nadpisu znie:

Strana 30 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

„§ 45 Úprava a rozdelenie prihlášky

(1) Prihlasovateľ môže v priebehu konania o prihláške prihlášku upraviť; úpravy a zmeny vykonané v prihláške nesmú ísť nad rámec jej pôvodného podania.

(2) Až do doby udelenia patentu podľa § 44 ods. 4 môže prihlasovateľ prihlášku rozdeliť. Úrad prizná vylúčeným prihláškam deň podania, prípadne aj právo prednosti z pôvodnej prihlášky, ak nejdú nad jej rámec.

(3) Ak dôjde k vylúčeniu prihlášky po začatí úplného prieskumu podľa § 43, považuje sa vylúčená prihláška za prihlášku, v ktorej bola podaná žiadosť o úplný prieskum.“.

26. V § 46 odsek 4 znie:

„(4) Úrad môže patent zrušiť aj po jeho zániku, ak navrhovateľ preukáže právny záujem.“.

27. V § 51 ods. 2 sa za slovo „môže“ vkladajú slová „po uplynutí tejto lehoty“.

28. V § 51 ods. 2 sa za slová „zmeškaný úkon“ vkladá čiarka a slová „a to“.

29. V § 51 odsek 4 znie:

„(4) Nemožno vyhovieť žiadosti podľa odseku 2 v prípade lehoty podľa § 47 ods. 1 a 2.“.

30. V § 51 ods. 5 sa slová „sa na ňu vzťahuje zákaz“ nahrádzajú slovami „jej nemožno vyhovieť“.

31. V § 51 ods. 6 sa za slovom „úrad“ vypúšťa slovo „vyhovie“ a za slová „v konaní“ sa vkladá slovo „vyhovie“.

32. V § 51 ods. 7 sa slová „odsekov 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

33. V § 52 ods. 1 sa slová „bez vlastného zavinenia“ nahrádzajú slovami „napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti,“.

34. V § 52 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a v prípade zmeškania lehoty na zaplatenie udržiavacieho poplatku podľa § 79 ods. 9 najneskôr do 12 mesiacov od uplynutia zmeškanej dodatočnej lehoty podľa medzinárodného dohovoru15a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie: „15a) Článok 5bis ods. 1 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb.).“.

35. V § 52 ods. 3 prvá veta znie:

„Účastník konania je povinný žiadosť podľa odseku 1 odôvodniť, uviesť skutočnosti, ktoré bránili vykonaniu úkonu, a deň zániku prekážky, pre ktorú úkon nemohol vykonať.“.

36. V § 52 odsek 5 znie:

„(5) Nemožno vyhovieť žiadosti o uvedenie do predošlého stavu v prípade zmeškania lehôt na

a) podanie žiadosti o pokračovanie v konaní podľa § 51 ods. 2 a žiadosti o uvedenie do predošlého stavu podľa odseku 1,

b) dodatočné priznanie a preukázanie práva prednosti podľa § 36 ods. 4, 5 a 7,

c) podanie opravného prostriedku v konaní pred úradom podľa § 55 ods. 1,

d) vykonanie úkonov podľa § 47 ods. 1 a 2.“.

37. V § 52 ods. 6 sa slová „sa na ňu vzťahuje zákaz“ nahrádzajú slovami „jej nemožno vyhovieť“.

38. V § 52 ods. 8 sa vypúšťa slovo „zverejnenej“ a slovo „naďalej“.

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 31

39. V § 55 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 79 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 79 ods. 6“.

40. V § 55 sa vypúšťa odsek 4.

41. V § 58 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak prihlasovateľ medzinárodnej prihlášky,1) ktorou sa žiada o udelenie patentu v Slovenskej republike, nepredloží túto medzinárodnú prihlášku úradu v lehote podľa odseku 3, úrad prizná tejto medzinárodnej prihláške právo prednosti podľa § 36 ods. 1 písm. a).“. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

42. V § 59 ods. 8 sa slová „§ 11 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5“.

43. V § 60 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(§ 13 ods. 1 až 3)“.

44. V § 60 ods. 4 prvá veta znie:

„Ak bola európska patentová prihláška alebo určenie pre Slovenskú republiku v konaní pred Európskym patentovým úradom vzaté späť, alebo sa považuje za späťvzaté, platí, že došlo k zastaveniu konania o prihláške podľa § 40 ods. 3.“.

45. V § 60 ods. 5 sa slová „podľa § 51 ods. 5 a 6“ nahrádzajú slovami „podľa § 51 ods. 6“.

46. V § 61 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a 136“ a slová „136 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „135 ods. 2“.

47. V § 61 ods. 4 sa slovo „až“ nahrádza slovom „a“.

48. V § 61 sa vypúšťa odsek 5.

49. V § 63 ods. 6 sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2 alebo 3“.

50. V § 63 ods. 7 sa za slová „v európskom patentovom vestníku“ vkladajú slová „a za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 2 alebo 3“.

51. V § 64 sa slová „podanie odporu“ nahrádzajú slovami „podanie námietok“.

52. V § 64 sa slová „nebol odpor podaný“ nahrádzajú slovami „neboli námietky podané“.

53. V § 64 sa slová „v konaní o odpore“ nahrádzajú slovami „v konaní o námietkach“.

54. V § 65 ods. 3 znie:

„(3) Ak je európsky patent v konaní o námietkach podľa čl. 101 Európskeho patentového dohovoru rozhodnutím Európskeho patentového úradu zachovaný v zmenenom znení alebo obmedzený v konaní podľa čl. 105b Európskeho patentového dohovoru, majiteľ európskeho patentu je povinný do troch mesiacov odo dňa oznámenia zmeny v európskom patentovom vestníku predložiť úradu preklad zmeneného znenia patentového spisu do slovenského jazyka a zaplatiť poplatok za zverejnenie (§ 79 ods. 8).“.

55. V § 65 ods. 5 písm. a) sa slová „na podanie odporu“ nahrádzajú slovami „na podanie námietok“.

56. V § 65 ods. 5 písm. b) sa slová „v konaní o odpore“ nahrádzajú slovami „v konaní o námietkach“.

57. V § 65 ods. 6 sa slová „konanie o zrušenie toho istého európskeho patentu“ nahrádzajú slovami „konanie o námietkach proti tomu istému európskemu patentu“.

58. Slová „79 ods. 8“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „79 ods. 9“.

59. V § 79 odsek 10 znie:

„Podanie na úrad sa môže vykonať prostredníctvom elektronických prostriedkov. Ak takéto podanie nie je podpísané elektronickým podpisom, treba ho doplniť v písomnej forme v lehote jedného mesiaca, inak sa takéto podanie považuje za právne neúčinné.“.

60. Príloha sa dopĺňa o tretí bod, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/27/ES z 31. marca 2004, ktorou sa mení

Strana 32 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

a dopĺňa smernica 2001/83/ES o právnych predpisoch spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne použitie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 34; Ú. v. ES L 136, 30. 4. 2004.).“.

Čl. IV Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

517/2007 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 33

1) Zmluva o patentovej spolupráci (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 296/1991 Zb. o uložení listiny o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Zmluve o patentovej spolupráci dojednanej vo Washingtone 17. júna 1970 v znení neskorších predpisov).

2) Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) [(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 376/2002 Z. z. o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru)].

3) § 59 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon).

4) Napríklad § 69, 479 a 487 Obchodného zákonníka, § 460 a 469 Občianskeho zákonníka, § 12 až 17 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

5) Parížsky dohovor na ochranu priemyslového vlastníctva (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1975 Zb. o Parížskom dohovore na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovanom v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934, v Lisabone 31. októbra 1958 a v Stockholme 14. júla 1967 v znení vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 81/1985 Zb).

6) Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie).

7) Článok 27 Zmluvy o medzinárodnom civilnom letectve zo 7. decembra 1944 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve).

8) § 136 až 142 Občianskeho zákonníka.

9) § 151a až 151me a § 552 Občianskeho zákonníka.

10) § 508 až 515 Obchodného zákonníka.

11) § 442a Občianskeho zákonníka.

12) § 324 až 345 Civilného sporového poriadku.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 435/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Dohovor o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) [(oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 376/2002 Z. z. o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru)].

15) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

16) Napríklad zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z., zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 517/2007 Z. z.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.


Legislación Reemplaza (1 texto(s)) Reemplaza (1 texto(s)) Es reemplazado por (2 texto(s)) Es reemplazado por (2 texto(s))
Tratados Relacionado con (3 registros) Relacionado con (3 registros)
Datos no disponibles.

N° WIPO Lex SK112