WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2017-0001

1. Sökande:

Cattegatt Consult AB (556858-6316)

2. Innehavare:

L.L.

3. Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <cattegatt.se>.

4. Beslut

Sökandens yrkande om överföring av det omtvistade domännamnet till Sökanden lämnas utan bifall.

5. Bakgrund

Sökanden kom den 27 juni 2017 in med en ansökan om tvistlösningsförfarande avseende det omtvistade domännamnet. På begäran kompletterades ansökan den 3 juli 2017 i vissa hänseenden. Ansökan översändes den 6 juli 2017 till Innehavaren som gavs möjlighet att senast den 5 augusti 2017 komma in med yttrande. Ett sådant yttrande kom också in daterat den 17 juli 2017. Sedan föreskriven Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet hade getts in till WIPO Arbitration and Mediation Center utsåg Centret den 25 juli 2017 Henry Olsson till tvistlösare i ärendet att avgöra detta senast den 14 augusti 2017.

På begäran har Internetstiftelsen avgett en “Registrar Verification” av vilken bland annat framgår att innehavaren av den ifrågavarande domänen också är nuvarande innehavare av registreringen av domännamnet, vilken verkställdes den 26 april 2011 hos Internetstiftelsen.

6. Yrkanden

Sökanden har yrkat att det omtvistade domännamnet ska överföras till Sökanden. Innehavaren har bestritt yrkandet.

7. Parterna har anfört

A. Sökanden

I sin ansökan har Sökanden angett att företaget “Cattegatt Consult AB” bildades 2011. Datum för firmans registrering är enligt företett registreringsbevis den 5 juli 2011. Domännamnet <cattegattconsult.se> registrerades den 7 maj 2011. I dagligt tal och i skrift används vanligen beteckningen “Cattegatt” för Sökandens bolag. När man sökte registrera domännamnet <cattegatt.se> fann man att någon för Sökanden okänd person redan hade registrerat detta domännamn, vilket, som nyss har nämnts, skett den 26 april 2011. Trots flera försök att komma i kontakt med Innehavaren lyckades detta emellertid inte. Sökanden känner inte till vem Innehavaren är eller vilken koppling som denne kan ha till domännamnet.

Sedan Sökanden förelagts att komplettera ansökan på vissa punkter, har denne ytterligare anfört att enligt dess uppfattning Innehavaren inte är berättigad till domänen bland annat därför att denna inte används och att det, som nyss har nämnts, trots flera försök inte har varit möjligt att komma i kontakt med Innehavaren. Sökanden har vidare påpekat att det finns en klar koppling mellan domänen och Sökandens företagsnamn och stavningen av detta namn. När det gäller rätt eller berättigat intresse i fråga om domännamnet har Sökanden understrukit att bolaget “Cattegatt Consult AB” registrerades år 2011 och den nuvarande Innehavaren hade registrerat det omtvistade domännamnet några dagar efter publiceringen av denna registrering.

B. Innehavaren

Innehavaren har som nyss har nämnts bestritt Sökandens yrkande om överföring av domännamnet och har som underlag för sitt bestridande gett in en skrivelse på engelska som i sina huvuddrag här återges på svenska.

Innehavaren, L.L., har inledningsvis angett att han är grundare och innehavare av bolaget “Cattegatt Capital Ltd.”. I ett certifikat daterat den 23 mars 2017 anger “The Registrar of Companies for England and Wales” att “Cattegatt Capital Ltd was incorporated under the Companies Act 2006 as a limited company on 26th January 2011”. I certifikatet anges också att bolaget ursprungligen hette “L Capital Ltd” men fick sitt nuvarande namn genom ett beslut den 12 maj 2011. I en handling benämnd “Cattegatt Capital Passport” utfärdad av “The Financial Services Authority” och daterat den 7 november 2011, anges ett antal länder där företaget avser att operera, däribland Sverige. I samband med att företaget bildades registrerades enligt Innehavaren också domännamnen <cattegatt.com> och <cattegatt.se>. Anledningen till att det senare domännamnet registrerades var att företaget driver verksamhet i Sverige och planerar att vidga verksamheten till regionen på något stadium. Registreringen av domännamnet gjordes “in order to support such expansion and for general brand protection and management purposes”. Eftersom företaget verkar och marknadsför sig aktivt på nätet och använder detta som kommunikationskanal är innehavet av domännamnet viktigt. Avsikten har aldrig varit att “hijack” det från Sökanden. Att domännamnet synes vara inaktivt är en viktig del av företagets allmänna affärsstrategi för det framtida utnyttjandet och uppbyggnaden av företagets profil. Tillvägagångssättet är inte ovanligt. Innehavaren understryker att hans företag och Sökanden verkar på helt skilda områden och att enligt hans uppfattning varken någon skada eller någon förväxling har uppstått, och Innehavaren har inte förrän nyligen känt till Sökandens existens.

Att Sökanden inte kunnat kontakta Innehavaren kan förklaras av att denne ursprungligen registrerade det omtvistade domännamnet i sitt personliga namn vilket kan ha varit anledningen till att Sökanden inte kunnat finna Innehavaren; registreringen var vidare knuten till en hotmailadress till vilken kom så mycket spam att Innehavaren måste ha missat meddelanden från Sökanden. Eftersom Innehavaren aldrig haft för avsikt att sälja domännamnet hade han heller aldrig någon anledning att granska hotmailkorrespondensen. För att skapa klarhet och undvika tveksamheter har registreringen av det omtvistade domännamnet numera överförts till “Cattegatt Capital Ltd”.

8. Tvistlösarens skäl

Enligt punkten 7.2 i de nu gällande registreringsvillkoren för toppdomänen “.se” ska ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EU) 510/2006, h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008, eller, j) ett namn på en statlig myndighet som tas upp i det register som Statistiska Centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret) eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som har begärt tvistlösningen kan visa rätt.

2. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.

3. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

I Anvisningar gällande ATF finns upplysningar till ledning för tillämpningen av de tre rekvisiten (punkt 7).

Tvistlösaren har i det följande till bedömning tagit upp de olika frågorna i ärendet och deras förhållande till Registreringsvillkorens bestämmelser.

A. Identitet eller likhet

Av utredningen framgår att Sökanden sedan den 5 juli 2011 innehar en registrering av firman “Cattegatt Consult AB”. Sökanden innehar alltså ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden har rätt i Registreringsvillkorens mening.

I Sökandens näringskännetecken är ordet “Cattegatt” det dominerande och klart särskiljande elementet medan “Consult” närmast är en beskrivning av arten av den verksamhet som företaget bedriver. Det omtvistade domännamnet innehåller firmadominanten med tillägget av toppdomänen “.se”. Enligt tvistlösarens uppfattning föreligger en sådan likhet mellan domännamnet och Sökandens näringskännetecken som avses i Registreringsvillkoren.

B. Registrering och/eller användning i ond tro

I detta hänseende har Sökanden i huvudsak anfört att Innehavaren registrerat domännamnet den 26 april 2011. Sökanden har anmärkt att denna registrering skett några dagar efter det att registreringen av Sökandens firma kungjorts. Sökanden har också anmärkt att domännamnet inte använts efter registreringen och att det varit omöjligt för Sökanden att få kontakt med Innehavaren trots att flera försök gjorts.

Gentemot detta har Innehavaren bland annat anfört dels att han inte tidigare känt till Sökandens firma, dels att registreringen av domännamnet under toppdomänen “.se” föranleddes av att företaget hade affärsverksamhet i Sverige och planerade att utvidga verksamheten i regionen. Eftersom företaget driver sin verksamhet och marknadsför sig över nätet är innehavet av domännamnet ett viktigt led i affärsstrategin. Att domännamnet inte använts berodde enligt Innehavaren på att innehavet av detta namn var en viktig del av denna affärsstrategi för framtida bruk och för “overall brand building”, något som inte är något ovanligt.

Att Sökanden trots flera försök misslyckats att få kontakt med Innehavaren har denne förklarat med att domännamnet registrerats i Innehavarens personliga namn och att domännamnet varit länkat till en hotmailadress där Innehavaren på grund av det stora antalet spam och vissa andra omständigheter inte sett Sökandens eventuella kontaktförsök.

När det sedan gäller de tidsmässiga relationerna mellan olika registreringar kan noteras att namnet på Innehavarens bolag ändrades till det nuvarande “Cattegatt Capital Ltd.” genom beslut den 12 maj 2011 och att det omtvistade domännamnet registrerades den 26 april samma år. Sökandens firma “Cattegatt Consult AB” registrerades den 5 juli 2011 och domännamnet “cattegattconsult.se” den 3 maj samma år. Innehavarens omtvistade domännamn registrerades alltså före Sökandens firmaregistrering och också före registreringen av Sökandens nyssnämnda domännamn.

Mot bakgrund av vad som nu har sagts och till vad Innehavaren anfört kan de omständigheter som Sökanden åberopat inte anses vara tillräckliga för att visa att registrering eller användning av det omtvistade domännamnet i ond tro förelegat i Registreringsvillkorens mening.

C. Rätt eller berättigat intresse

De omständigheter som har nämnts vid bedömningen av Innehavarens registrering eller användning av domännamnet i ond tro har betydelse också när det gäller att bedöma dess rätt eller berättigade intresse. Därtill kan läggas att det åberopade “passport” avseende företaget som är daterat den 7 november 2011 anger att företaget har för avsikt att verka bland annat i Europeiska unionens medlemsstater, däribland Sverige.

Dessa element och den utredning som lagts fram i övrigt kan inte anses visa att Innehavaren skulle sakna rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

9. Sammanfattning

De överväganden som har redovisats i det föregående innebär enligt tvistlösarens bedömning att

1. det föreligger en sådan likhet mellan Sökandens registrerade näringskännetecken “Cattegatt Consult AB” och det omtvistade domännamnet som anges i Registreringsvillkoren,

2. det inte visats att det omtvistade domännamnet registrerats eller använts i ond tro, och

3. det inte visats att Innehavaren saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet.

Vid denna utgång ska yrkandet om överföring av domännamnet lämnas utan bifall.

På vägnar av WIPO Arbitration and Mediation Center.

14 augusti 2017
Henry Olsson