WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

VADELI ISLEM VE OPSIYON BORSASI A.S. v. PrivacyProtect.org / Filiz Ozdemir, Cenghan Kemal Ozdemir

Dava No. D2011-1723

1. Taraflar

Şikâyet Eden, Türkiye’de yerleşik Istanbul Patent & Trademark Consultancy Ltd. tarafından temsil edilen, VADELI ISLEM VE OPSIYON BORSASI A.S.’dir.

Şikâyet Edilen, Avustralya’da yerleşik PrivacyProtect.org ve Türkiye’de yerleşik Filiz Özdemir ve Cenghan Kemal Özdemir’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <vobturkiye.com> FBS Inc. tarafından tescil edilmiştir (“Tescil Eden Kuruluş”).

3. Usuli İşlemler

Şikâyet 11 Ekim 2011 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. 12 Ekim 2011 tarihinde Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak FBS Inc. şirketine tescil teyidi talebini göndermiştir. 27 Ekim 2011 tarihinde, FBS Inc. ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikâyet’te belirtilen Şikâyet Edilen ve Şikâyet Edilen’in iletişim bilgileri farklı olduğunu berlirtmiştir. 2 Kasım 2011 tarhihinde Merkez, tescil eden tarafindan bildirilen tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgilerini Şikâyet Eden’e e-posta ile iletip, Şikâyet’i değiştirmesi gerektiğini bildirmiştir. 3 Kasım 2011 tarihinde Şikâyet Eden Şikâyet’ini değiştirmiştir.

Merkez, Şikâyet’in değiştirilmesi ile, Şikâyet’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikâyet olduğunu teyit etmiştir.

8 Kasım 2011 tarihinde, genel kullanıma açık olan WhoIs veri tabanı, ihtilaflı alan adının Cenghan Kemal Özdemir tarafından tescil edilmiş olduğunu göstermiştir. Merkez yaptığı ve daha önce verilmiş bilgilerle uyuşmayan tespiti e-posta olarak Tescil Eden Kuruluş’a bildirmiştir. Buna yanıt olarak 11 Kasım 2011 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettirenin Filiz Özdemir olduğunu belirtmiştir.

Aynı günde, Merkez Tescil Eden Kuruluş’a yeniden bir e-posta göndererek, Tescil Eden Kuruluş tarafından 27 Ekim 2011 tarihinde sunulmuş bilgilere dayanarak başlatılmış işlemlerin Cenghan Kemal Özdemir’e de karşı devam edeceğini bildirmiştir ve sonuçta tescil ettirenin doğru kimliği ile ilgili tespitlerin Hakem’in değerlendirmesine bırakmıştır.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikâyet Edilen’e usulüne uygun şekilde Şikâyet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 14 Kasım 2011’de başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 4 Aralık 2011 olarak belirlenmiştir. 17 ve 18 Kasım 2011 tarihinde, Merkez Şikâyet Edilen’den resmi Cevap olmayan iki e-posta almıştır.

Merkez, 14 Aralık 2011 tarihinde tek hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. Hakem, Kurallar’in 7 maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vaka Bilgileri

Şikâyet Eden, Türkiye’nin ilk özel borsası olarak 2002’de kurulmuştur ve 2005’ten bu yana faaliyet göstermektedir. “VOB” kelimesi, Şikâyet Eden’in ana markası ve aynı zamanda ticaret ünvanın kısaltmasıdır.

Ek 4’te belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden Türk Patent Enstitüsü nezdinde ilk kez 2004’te VOB markasını tescil ettirmiştir ve o tarihten bu yana birçok tescilli VOB markalarına sahiptir.

Ayrıca, Ek 6’da belirtilmiş olduğu gibi, Şikâyet Eden 30 Ekim 2002 tarihinde markasını içeren <vob.org.tr> alan adını tescil ettirmiştir ve bağlantılı web siteyi kullanmaktadır.

Şikâyet Edilen, ihtilaflı olan alan adı <vobturkiye.com>’u 1 Aralık 2010 tarihinde tescil ettirmiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikâyet Eden

Şikâyet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adı <vobturkiye.com>’un kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikâyet Eden, Şikayet’i aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır:

Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının kendi VOB markalarıyla aynı olduğunu veya en azından iltibas oluşturacak kadar benzerliğinin var olduğunu iddia etmektedir. Şikâyet Eden, ihtilaflı alan adının tek farkı eklenmiş olan ”turkiye” kelimesi olduğunu öne sürmektedir. Şikâyet Eden, ”turkiye” kelimesinin coğrafi bir ad ve tanımlayıcı bir kelime olduğunu ve tüketici gözünde Şikâyet Eden ile ve onun markalarıyla ilişkilendirilmesine ve karıştırılmayı güçlendirmesine hizmet etmekten başka bir funksiyonun olmadığını vurgulamaktadır. Ayrıca, Şikâyet Eden’in görüşüne göre, VOB markanın “.com” uzantısıyla kullanımı, Şikâyet Eden’in markalarıyla karıştırılma ihtimali yaratan benzerliğini ortadan kaldırmaz.

Üstelik, Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru bir menfaati bulunmadığını, Şikâyet Edilen’in Şikâyet Eden ile herhangi bir ortaklığı bulunmadığını ve Şikâyet Edilen’e kendi markaların kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikâyet Eden’in iddiasına göre, alan adı Şikâyet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiş ve kullanılmıştır. Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait olan markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiğini iddia etmektedir.

B. Şikâyet Edilen

Şikâyet Edilen, 17 ve 18 Kasım 2011 tarihinde gönderdiği e-posta mesajlarında, davanın neden açılmış olduğunu sormuştur ve gereken şeylerin yapılmasına hazır olduğunu belirtmiştir.

Şikâyet Edilen, Şikâyet hakkında başka bir Cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’in 15(a) maddesi uyarınca, Hakem kararını Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri ile ilgili yapılan Şikâyet kapsamında verecektir.

Politika’nin 4(a) maddesi uyarınca, Şikâyet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) İhtilaflı alan adının, Şikâyet Eden’in markalarıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) İhtilaflı alan adı ile ilgili olarak hicbir hakkı veya meşru menfaati bulunmadığını; ve

(iii) İhtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanıldığını.

Politika’nin 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü Şikâyet Eden’dedir.

Ancak, Şikâyet Edilen Cevap vermediği taktirde ve Şikâyet Eden’in iddialarına itiraz etmediği sürece, bu makul iddiaları Hakem tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., WIPO Dava No. D2004-0110.

Ayrıca, Hakem, WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili Hakem görüşlerinin ikinci baskısını (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0") dikkate almıştır.

Hakem, Merkez ve Tescil Eden Kuruluş arasında ihtilaflı alan adını tescil ettirenin doğru kimliği ile ilgili yazışmayı dikkate almıştır. Hakem’in değerlendirmesine göre, Şikâyet Edilen olarak hem Filiz Özdemir’i hem de Cenghan Kemal Özdemir’i görmektedir.

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

Hakem, ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’in VOB markalarıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikâyet Eden VOB markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Sunulmuş belgelere göre, Şikâyet Eden, Türk Patent Enstitüsü nezdinde birçok VOB ticaret ve hizmet markalarına sahip olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

Ayrıca Hakem, Şikâyet Eden’in marka haklarını dikkate alarak ihtilaflı alan adının Şikâyet Eden’e ait marklarıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. Hakem, ihtilaflı alan adının tek farkın ”turkiye” kelimesinin eklenmiş olduğu ve bunun ayırt edici niteliyi olmadığı kanaatine varmıştır.

Üstelik, Hakem’in görüşüne göre, alan adının “.com” uzantısızla kullanımı, söz konusu VOB markalarıyla iltibas oluşturacak benzerliği ortadan kaldırmaz.

Bu nedenle Hakem, Şikâyet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

Hakem, Şikâyet Edilen’in hiçbir hak veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gerekleri yerine getirilmesi için Şikâyet Eden, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkı ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorunda. Ancak, negatif bir durumu ispatlamak Şikâyet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan dolayı, Şikâyet Eden’in Şikâyet Edilen’in alan adı üzerinde haklarının veya meşru menfaatlerinin ilk bakışta (prima facie) mevcut olmadığını gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikâyet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığını yeterince ispatladığı kararına varmıştır. Özellikle, Hakem, Şikâyet Eden’in, Şikâyet Edilen’e VOB markaların kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olmasını yeterince ispatladığı kanaatine varmıştır.

Şikâyet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hak ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu göstermemiştir. Aksini kanıtlayamadığından dolayı, Hakem, Şikâyet Eden’in iddialarının doğru olduğunu kabul etmiştir.

Bu nedenle, Hakem, Politika’nın madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartları yerine getirilmiş olup, Politika’nın ikinci şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

Hakem, dosyada yer alan tüm olay ve durumları dikkate alarak, ihtilaflı alan adının Şikâyet Edilen tarafından tescil ve kullanımının kötü niyetli olduğu kanaatine varmıştır.

Şikâyet Eden’in markalarının Türkiye’deki tanınmışlık düzeyi ve VOB markalarının Türkiye’deki yaygın kullanımları nedeniyle, Hakem, Türkiye’de ikamet eden Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adının tescil edildiğinde VOB markaların varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği kanaatindedir ve bunun Şikâyet Edilen’in kötü niyetinin göstergesi olduğu sonucuna varmıştır.

Ayrıca, Hakem, Şikâyet Edilen’in söz konusu web sitelerinin iyi niyetli kullanım iddiasıyla bağdaştırılabilecek herhangi bir meşru amaçla kullanım olmadığı ve haksız menfaat elde etmeye ve kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret edildiği kanaatine varmıştır. Şikâyet ile birlikte sunulmuş olan belgelere göre, ihtilaflı alan adı ile bağlantılı olan web site görüntülendiğinde, Şikâyet Edilen’in bu alan adı altında reklam da aldığı borsalardaki gelişmelerle ilgili kişisel blog hazırladığı görülmektedir. Hakem, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adının kullanımı ile Şikâyet Eden’in VOB marka haklarını ihlal edeceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir. Dosyada Şikâyet Eden tarafından ihtilaflı alan adı ile bağlantılı olan web sitenin kullanımı hakkında ibraz edilmiş deliller, Şikâyet Edilen ihtilaflı alan adını Şikâyet Eden’in markalarıyla iltibas yaratmak ve haksız kazanç elde etmek için kullandığını göstermektedir.

Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin tüm hususları değerlendirdikten sonra, Şikâyet Edilen’in ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında, Şikâyet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler çerçevesinde, Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15’inci maddeleri uyarınca, ihtilaflı <vobturkiye.com> alan adının Şikâyet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
Tek İdari Hakem
Tarih: 18 Ocak 2012