Albanie

Vendim Nr.1705, datë 29.12.2008 për miratimin e rregullores "për regjistrimin e treguesve gjeogrfikë"

Download