Roumanie

Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante - publicat în Monitorul Oficial nr. 638/18.09.2007

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 255/1998
privind protecția noilor soiuri de plante

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 52 alin. (3) din Legea nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 200/2000 privind aprobarea

nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, republicată, Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta

protecția noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al hotărâre. României, Partea I, nr. 134 din 30 martie 2000.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Directorul general al Oficiului de Stat
pentru Invenții și Mărci,

Gabor Varga

Ministrul pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

București, 22 august 2007.
Nr. 984.

ANEXĂ

REGULAMENT
pentru aplicarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante

SECȚIUNEA I

Dispoziții generale

ARTICOLUL 1

Obiectul protecției

În aplicarea art. 1 alin. (1) din lege protecția prin brevete se acordă pentru soiuri din toate genurile și speciile de plante cunoscute, clasificate botanic. Brevetele pentru soiuri se acordă și pentru soiuri obținute prin încrucișarea între genuri și/sau specii de plante, care îndeplinesc condițiile pentru a fi considerate soiuri în sensul definiției din Convenția UPOV.

ARTICOLUL 2

Definiții

În sensul prezentului articol se înțelege prin:

a) Lege — Legea nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, republicată;

b) Regulament — Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998, republicată;

c) Oficiu — Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;

d) MADR — Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

e) autoritatea națională competentă — Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS);

f) RNCBS — Registrul național al cererilor de brevete pentru soiuri, în care se înscriu cererile de brevete pentru soiuri;

g) RNBS — Registrul național al brevetelor pentru soiuri, în care se înscriu brevetele pentru soiuri acordate;

h) BOPI SPNSP — Buletinul Oficial de Proprietate Industrială — Secțiunea Protecția Noilor Soiuri de Plante;

i) reprezentant autorizat — consilier în proprietate atestat de Oficiu și împuternicit de solicitant sau titular să îl reprezinte în procedurile în fața Oficiului, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată;

j) soi candidat — soiul pentru care s-a depus la Oficiu o cerere de brevet pentru soi;

k) soi esențial derivat — soiul derivat dintr-un alt soi inițial, care reține expresia caracterelor esențiale, rezultate dintr-un genotip al soiului inițial sau dintr-o combinație de genotipuri; soiul esențial derivat trebuie să se distingă clar de soiul inițial printr-unul sau mai multe caractere ce pot fi precis descrise;

l) soi modificat genetic — orice soi obținut prin folosirea tehnicilor de inginerie genetică;

m) soi martor — soiul declarat de solicitant în cerere ca fiind cel mai apropiat de soiul candidat;

n) UPOV — Uniunea Internațională pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante.

ARTICOLUL 3

Reprezentarea

(1)
Solicitantul sau titularul unui brevet pentru soi poate fi reprezentat în procedurile în fața Oficiului printr-un reprezentant autorizat definit la art. 2 lit. i).
(2)
Desemnarea reprezentantului autorizat se face printr-o comunicare scrisă, transmisă la Oficiu, denumită în continuare procură, în care sunt înscrise numele, prenumele și semnătura solicitantului sau ale titularului, după caz.
(3)
Procura se va referi la o singură cerere de brevet pentru soi sau la un brevet pentru soi.
(4)
Orice act solicitat prin reprezentant autorizat cu privire la retragerea cererii de brevet pentru soi, renunțarea la brevetul pentru soi, precum și orice cerere vizând transferul de drepturi cu privire la un soi se va face numai pe baza unei procuri speciale care trebuie să menționeze expres actul retragerii, renunțării sau transmiterii.
(5)
În cazul în care depunerea la Oficiu a cererii de brevet pentru soi se face prin reprezentant autorizat, acesta poate semna cererea de brevet pentru soi pe baza procurii date de solicitant. Dacă în termen de 3 luni de la depunerea cererii procura nu este prezentată la Oficiu, cererea se respinge în condițiile art. 16 alin. (5) din Lege.
(6)
Solicitantul sau titularul nu poate avea decât un singur reprezentant autorizat; în caz că sunt înscriși în cerere sau într-un alt act, separat, mai mulți reprezentanți, nu va fi luat în considerare decât primul înscris.

SECȚIUNEA a II-a

Brevetabilitatea soiurilor de plante

ARTICOLUL 4

Condiții pentru acordarea protecției

Oficiul acordă un brevet pentru un soi dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute la art. 5 din Lege, respectiv noutate, distinctivitate, uniformitate și stabilitate în funcție de grupa de specii din care face parte soiul pentru care se solicită protecție, și dacă acesta poartă o denumire conformă cu prevederile art. 15 din Lege.

ARTICOLUL 5

Noutatea

(1) În aplicarea art. 6 alin. (1) din Lege, soiul nu își pierde noutatea dacă:

a) exploatarea comercială a soiului de către ameliorator în România s-a făcut în intervalul de până la un an înainte de transmiterea cererii la Oficiu, prin exploatare comercială înțelegându-se vânzarea materialului de înmulțire sau a producției în vederea verificării pieței;

b) exploatarea comercială a soiului sau punerea la dispoziție a soiului în vederea comercializării în alte state s-a făcut în intervalul de 4 ani înainte de depunerea cererii la Oficiu, iar pentru speciile de pomi fructiferi, arbori, precum și pentru viță-de-vie, de 6 ani înainte de depunerea cererii la Oficiu.

(2)
În aplicarea art. 6 alin. (2) lit. a) și b) din Lege, dacă amelioratorul sau succesorul său în drepturi încheie un contract cu un terț pentru a înmulți soiul, materialul de înmulțire produs este returnat la cel care a încheiat contractul.
(3)
În aplicarea art. 6 alin. (2) lit. c) din Lege, dacă amelioratorul transmite material de înmulțire în vederea evaluării soiului pentru stabilirea distinctivității, uniformității și stabilității prin cultivare în câmp, solarii sau sere și/sau pentru efectuarea unor analize de laborator, soiul nu își pierde noutatea.

(4) În aplicarea art. 6 alin. (2) lit. d) din Lege, dacă soiul se înregistrează în catalogul oficial al soiurilor admise pentru comercializare sau este descris și înregistrat într-o colecție pentru conservarea diversității biologice și nu se folosește pentru înmulțiri repetate, soiul nu își pierde noutatea.

ARTICOLUL 6

Distinctivitatea
(1)
Distinctivitatea se stabilește, conform art. 7 din Lege, comparativ cu un soi martor și față de orice alt soi notoriu cunoscut la data depunerii cererii de brevet pentru soi sau la data de prioritate revendicată, dacă soiul candidat se deosebește clar printr-unul sau mai multe caractere relevante.
(2)
Caracterele morfologice, fiziologice și/sau biochimice luate în considerare la examinarea soiului pentru stabilirea distinctivității sunt caracterele considerate relevante și independente de condițiile de mediu și ușor de recunoscut și de descris.
(3)
Depunerea cererii de protecție pentru un nou soi sau înregistrarea unui soi într-un catalog de soiuri admise pentru comercializare face ca soiul să fie considerat notoriu, cu condiția ca cererea să conducă la acordarea și recunoașterea dreptului amelioratorului și ca soiul să existe sub formă de material biologic.
(4)
În aprecierea notorietății unui soi pe teritoriul României pot fi prezentate documente din care să rezulte exploatarea soiului, înregistrarea într-un catalog oficial de soiuri sau ținut de
o asociație profesională înregistrată, includerea într-o colecție de referință recunoscută internațional ori într-un stat membru UPOV.
(5)
La stabilirea distinctivității unui soi pot fi luate în considerare și caracterele care afectează valoarea agronomică a soiului; acestea se folosesc numai pentru unele specii agricole și, în măsura în care caracterele respective sunt agrobotanice, pot fi descrise precis și nu sunt supuse fluctuațiilor de mediu.

ARTICOLUL 7

Uniformitatea
(1)
Uniformitatea se determină ținând seama de grupa de specii căreia îi aparține și de variațiile interspecifice cunoscute ce se produc în timpul înmulțirii sexuate sau vegetative, în funcție de caracterele relevante folosite pentru stabilirea distinctivității și pentru descrierea soiului.
(2)
Pentru soiurile care se înmulțesc pe cale vegetativă și pentru soiurile care sunt obținute din plante autopolenizatoare gradul de uniformitate se stabilește în funcție de specie.
(3)
Pentru soiurile care aparțin speciilor cu polenizare încrucișată și mare heterogenitate gradul de uniformitate este măsurat în raport cu cel găsit la soiurile de comparație.

ARTICOLUL 8

Stabilitatea

Stabilitatea unui soi în sensul art. 9 din Lege se determină după reproduceri repetate și în conformitate cu specificitatea fiecărui ciclu de reproducere a soiului, dacă acesta rămâne neschimbat în caracterele relevante folosite pentru examinarea distinctivității și pentru descrierea soiului.

SECȚIUNEA a III-a

Dreptul la protecție

ARTICOLUL 9

Dreptul la brevetul pentru soi

(2) Cererea trebuie să fie însoțită de:
a) dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii;
b) procura de reprezentare a solicitantului în limba română

sau însoțită de traducerea autentificată în limba română, dacă este cazul;

(1) Dreptul la brevetul pentru soi aparține amelioratorului.

(2)
În situația în care două sau mai multe persoane au creat, descoperit și dezvoltat noul soi împreună, dreptul la brevet pentru soi aparține în comun acestora.
(3)
În situația în care două persoane au creat, descoperit și dezvoltat în mod independent același soi, persoana îndreptățită la acordarea brevetului pentru soi este cea care a depus prima cerere de brevet pentru soi.
(4)
În situația în care cererile pentru același soi au fost depuse la Oficiu de 2 solicitanți în aceeași zi, dreptul la acordarea brevetului aparține ambilor solicitanți și soiul se va exploata în mod egal.

SECȚIUNEA a IV-a

Procedura de examinare a cererii de brevet pentru soi

ARTICOLUL 10

Depunerea cererii de brevet pentru soi

(1) În înțelesul art. 11 din Lege depunerea cererii de brevet pentru soi la Oficiu se poate face: a) direct și cu confirmarea de primire de la Registratura

generală a Oficiului;

b) prin poștă, trimisă recomandat cu confirmare de primire;

c) prin mijloace electronice, cu transmiterea ulterioară a

originalului prin poștă.

(2) Registratura generală menționează pe cerere anul, luna și ziua primirii cererii, în ordine cronologică.

ARTICOLUL 11

Conținutul cererii de brevet pentru soi

(1) Cererea de brevet pentru soi se depune în limba română, în două exemplare, pe formulare-tip și trebuie să conțină: a) solicitarea expresă de acordare a unui brevet pentru soi completată pe formularul-tip; b) numele, prenumele/denumirea și domiciliul/sediul solicitantului sau solicitanților; c) numele, prenumele/denumirea și domiciliul/sediul amelioratorului, dacă acesta nu este și solicitantul cererii;

d) când solicitantul este o persoană fizică sau juridică străină, și denumirea statului al cărui cetățean este sau denumirea statului în care acesta își are domiciliul sau sediul;

e) când solicitantul este reprezentat de un reprezentant autorizat, numele/denumirea și domiciliul/sediul acestuia;

f) denumirea speciei în limba latină și denumirea comună în limba română a speciei căreia îi aparține soiul pentru care se solicită protecție;

g) propunerea de denumire a soiului făcută de către solicitant pe un formular-tip, separat;

h) în cazul în care se revendică prioritatea unei prime cereri din alt stat, un document de prioritate din care să rezulte data depozitului constituit în acel stat;

i) un chestionar tehnic în care sunt descrise principalele caractere ale soiului candidat și ale soiului martor, pentru comparație, după cunoștința amelioratorului;

j) originea geografică a soiului;

k) semnătura solicitantului sau a reprezentantului autorizat;

l) mențiunea că soiul nu a fost exploatat sau, dacă a fost

exploatat, în ce state și de la ce dată.

c) numele amelioratorului și o declarație din partea solicitantului, din care să rezulte că după propria sa cunoștință nicio altă persoană nu a mai fost implicată în munca de creare, descoperire și dezvoltare a noului soi;

d) actul de cesiune a dreptului la acordarea brevetului pentru soi, dacă solicitantul nu este aceeași persoană cu amelioratorul;

e) documente care confirmă dreptul de prioritate dintr-un alt stat.

(3) Cererea de brevet pentru soi se va referi la un singur soi.

(4)
Cererea poate fi însoțită de orice alte documente ce dau indicații despre o primă cerere de protecție pentru soiul în cauză, depusă dintr-un alt stat.
(5)
În cazul revendicării priorității pe baza unei prime cereri depuse în alt stat, Oficiul va cere solicitantului ca în termen de 3 luni de la depunerea cererii să transmită o traducere conformă a acestei cereri în limba română.

ARTICOLUL 12

Data de depozit a cererii de brevet pentru soi

(1)
Data de depozit a unei cereri de brevet pentru soi este data depunerii la Oficiu a cererii de brevet pentru soi conținând cel puțin elementele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)—d) din Lege, redactate în limba română, însoțită de dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii conform art. 12 alin. (2) lit. a) din Lege.
(2)
Data de depozit este cea prevăzută la art. 13 alin. (1) din Lege și pentru solicitanții persoane fizice sau juridice care au depus cererea într-o limbă străină, cu condiția ca în termen de 3 luni de la depunerea cererii de brevet pentru soi să transmită la Oficiu traducerea conformă a documentației în limba română.
(3)
În termen de două luni de la data primirii cererii, Oficiul examinează dacă aceasta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)—d) și alin. (2) lit. a) din Lege. În caz afirmativ, Oficiul decide atribuirea datei de depozit, înscrierea datelor cererii în RNCBS și notifică aceasta solicitantului.
(4)
În cazul în care din cerere lipsesc unele dintre elementele prevăzute la alin. (3), Oficiul notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de maximum 3 luni pentru remedierea lipsurilor în vederea acordării datei de depozit.
(5)
În situația în care solicitantul completează cererea în termenul prevăzut la alin. (4), data de depozit va fi data primirii documentației complete la Oficiu.
(6)
În cazul în care solicitantul nu completează cererea în termenele stabilite, Oficiul va considera că cererea nu a fost depusă și va înapoia documentația solicitantului, cu restituirea taxelor de examinare a cererii, dacă acestea au fost plătite.

ARTICOLUL 13

Dreptul de prioritate
(1)
În situația în care o prioritate a fost revendicată în condițiile art. 14 alin. (2) din Lege, solicitantul va face o mențiune expresă în cererea de brevet pentru soi depusă la Oficiu și va depune documentele de identificare ale primului depozit de la administrația națională a statului, parte contractantă la Convenția UPOV, unde a fost constituit sau de la Oficiul Comunitar.
(2)
În scopul recunoașterii priorității din alt stat, solicitantul trebuie să transmită la Oficiu în termen de 3 luni de la depunerea

cererii de brevet pentru soi o traducere conformă în limba română de pe documentele prevăzute la alin. (1), din care să rezulte că soiul este identic, precum și material de înmulțire, dacă este cazul.

(3)
În situația în care solicitantul nu respectă termenul prevăzut la alin. (2) și nu achită taxa de revendicare a priorității, conform art. 14 alin. (4) și (5) din Lege, prioritatea nu se recunoaște.
(4)
În înțelesul art. 14 alin. (6) din Lege, într-un interval de 12 luni de la data unei prime cereri, depunerea unei cereri ulterioare, publicarea sau folosirea soiului care face obiectul primei cereri nu constituie motiv de respingere a acesteia și nu dă naștere la drepturi pentru terți.
(5)
O cerere de brevet pentru soi la care prioritatea revendicată nu a fost recunoscută va fi considerată ca cerere depusă prima dată la Oficiu.

ARTICOLUL 14

Denumirea soiului
(1)
Soiul protejat va purta o denumire generică ce permite identificarea acestuia pe piață. Denumirea este menționată în brevetul pentru soi.
(2)
Denumirea soiului va fi propusă de solicitant și va fi transmisă la Oficiu odată cu cererea de brevet pentru soi, fiind completată pe un formular-tip pentru denumire.
(3)
De regulă, denumirea soiului este alcătuită dintr-un cuvânt sau dintr-o combinație de cuvinte, cu sau fără semnificație, la care se pot adăuga litere sau cifre astfel încât soiul să poată fi diferențiat de orice alt soi existent, cunoscut, protejat sau înscris într-un catalog pentru soiuri protejate ori de comerț și care aparține unei specii sau subspecii, varietăți, subvarietăți de plante, înrudită îndeaproape cu soiul și de rangul botanic cel mai scăzut, pentru care se solicită protecție.
(4)
Denumirea soiului nu trebuie să fie compusă numai din cifre, cu excepția cazurilor recunoscute ca făcând parte din practica internațională de desemnare prin coduri pentru denumirea acelei specii, de exemplu, pentru unele specii de cereale.
(5)
Este interzisă folosirea denumirii soiului protejat pentru desemnarea altui soi înrudit și care ar putea da naștere la confuzii cu privire la caracterele sale distincte, pe teritoriul României, pe toată perioada de valabilitate a brevetului pentru soi.
(6)
Interdicția prevăzută la alin. (5) se menține și după expirarea perioadei de valabilitate a brevetului pentru soi, dacă exploatarea soiului continuă sau dacă denumirea cade sub incidența art. 7 din Lege.
(7)
Denumirile unor soiuri care nu s-au comercializat de peste 10 ani și a căror existență nu a fost și nu este de notorietate se pot refolosi.
(8)
Orice persoană care oferă spre vânzare, vinde sau comercializează într-un alt mod material de înmulțire aparținând soiului protejat este obligată să folosească denumirea soiului.
(9)
În situația în care o cerere de brevet pentru același soi este depusă în România și în alte state, soiul se înregistrează cu aceeași denumire, în afară de cazurile în care:
a) denumirile sunt apreciate de Oficiu ca fiind nepotrivite pentru acest soi; b) denumirile au fost folosite anterior de către terți pentru acel soi sau pentru un alt soi, creând confuzie pe piața autohtonă.
(10)
În situațiile prevăzute la alin. (9) lit. a) și b), Oficiul cere solicitantului să propună o altă denumire pentru soiul candidat.
(11)
Înregistrarea denumirii unui soi va fi refuzată dacă conține un element de natură să aducă atingere sau să creeze

un risc de confuzie cu o altă denumire comercială a altui soi sau a unei mărci ori a unui alt drept de proprietate industrială sau intelectuală protejat anterior.

(12)
În situația în care Oficiul consideră că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 15 din Lege, denumirea propusă de solicitant pentru soiul candidat este publicată în BOPI SPNSP până la anularea brevetului.
(13)
În termen de 3 luni de la data publicării orice persoană poate formula la Oficiu obiecții în scris și motivat referitoare la denumirea soiului candidat.
(14)
Oficiul comunică solicitantului obiecțiile formulate și îl invită să depună observațiile sale în termen de 30 de zile de la data primirii notificării.
(15)
În termenul acordat de Oficiu conform alin. (14), solicitantul poate transmite o nouă propunere de denumire a soiului.
(16)
Noua propunere de denumire va fi spusă examinării și va fi publicată în BOPI SPNSP dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege.
(17)
În situația în care noua denumire nu este în conformitate cu prevederile art. 15 din Lege, Oficiul va notifica din nou solicitantul, cerându-i să propună o altă denumire. Dacă solicitantul nu răspunde, cererea de brevet pentru soi va fi respinsă.

(18) Oficiul radiază denumirea înregistrată:

a) în situația în care se constată că a fost înregistrată cu nerespectarea a cel puțin uneia dintre condițiile prevăzute la art. 15 alin. (1)—(11) din Lege;

b) la cererea solicitantului care demonstrează că există un interes legitim;

c) în situația în care există o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă care interzice folosirea denumirii pentru acel soi și care a fost comunicată la Oficiu.

(19)
Oficiul va informa solicitantul asupra motivelor radierii prevăzute la alin. (18) lit. a) sau c) și îi va cere să propună o nouă denumire în termen de 30 de zile de la data primirii notificării.
(20)
Denumirea propusă conform alin. (19) va fi din nou supusă procedurii de examinare și publicare.
(21)
Orice persoană, înainte de a depune o cerere de brevet pentru soi și pentru a propune o denumire corectă pentru soiul candidat, poate solicita la Oficiu efectuarea unei cercetări documentare preliminare cu plata taxelor prevăzute de lege.

ARTICOLUL 15

Examinarea formală a cererii de brevet pentru soi

(1)
Examinarea formală a cererii se face de către Oficiu conform art. 16 din Lege și constă în analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1)—(4) și la art. 12 din Lege.
(2)
Oficiul examinează în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1)—(4) din Lege dacă: a) persoana îndreptățită la brevetul pentru soi este amelioratorul; b) dreptul la brevetul pentru soi aparține mai multor amelioratori; c) dreptul la brevet aparține în comun amelioratorului și altei persoane, conform unei declarații scrise și semnate de acestea;
d) amelioratorul fiind salariat și creând soiul în timpul serviciului, dreptul la brevet aparține unității al cărei angajat este.
(3)
În situația în care se constată că solicitantul nu este persoana îndreptățită la acordarea brevetului și/sau că stabilirea paternității noului soi face obiectul unui litigiu în curs de judecare, Oficiul suspendă procedura de examinare a cererii de brevet pentru soi până când hotărârea judecătorească rămâne

definitivă și irevocabilă. Persoana interesată va comunica la Oficiu această hotărâre.

(4) Oficiul examinează în conformitate cu prevederile art. 12 din Lege dacă cererea de brevet pentru soi conține: a) numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul solicitantului; b) numele și prenumele, domiciliul/sediul amelioratorului sau

amelioratorilor care au creat, descoperit și dezvoltat noul soi;

c) propunerea de denumire pentru noul soi;

d) denumirea în limba latină a genului, familiei, speciei, subspeciei sau varietății căreia îi aparține soiul și denumirea comună în limba română;

e) originea geografică a noului soi;

f) chestionarul tehnic în care caracterele soiului sunt prezentate în forma standardizată conform normelor internaționale pentru descrierea unui nou soi în funcție de specia de apartenență; dacă acesta nu este complet, solicitantului i se acordă două luni pentru completare;

g) documentele de prioritate pentru recunoașterea priorității revendicate;

h) dovada de plată a taxei de înregistrare a cererii;

i) procura de reprezentare semnată de solicitant;

j) formularul de cerere completat la rubrica prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a comercializat soiul în conformitate cu prevederile art. 6 din Lege sau că l-a comercializat, în ce state și de la ce dată;

k) actul de cesiune a dreptului la brevetul pentru soi, dacă este cazul; l) alte documente și informații cu privire la proveniența și condițiile de cultură pentru soiul candidat.

(5)
În situația în care după examinarea cererii se constată că sunt îndeplinite prevederile art. 12 alin. (1) se acordă o dată de depozit, cererea se înregistrează în RNCBS și în interval de două luni se notifică solicitantului constituirea depozitului cererii.
(6)
Cererile se publică în BOPI SPNSP în termen de maximum 3 luni de la data de depozit.
(7)
Pentru fiecare soi candidat se publică specia și denumirea propusă sau denumirea provizorie a soiului, data de depozit a cererii, prioritatea revendicată, dacă este cazul, și datele de identificare ale solicitantului.
(8)
În situația în care cererea este incompletă, incorectă sau conține neclarități, Oficiul notifică solicitantul și îi acordă un termen de 30 de zile, de la primirea notificării, pentru remedierea deficiențelor.
(9)
În situația în care solicitantul nu răspunde și nici nu solicită o prelungire a termenului acordat la alin. (8) ori nu completează chestionarul tehnic în termenul de două luni acordat conform alin. (4) lit. f), Oficiul respinge cererea.

ARTICOLUL 16

Examinarea în fond a cererii de brevet pentru soi

(1) Cererea care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1) din Lege va fi examinată în fond dacă:

a) are ca obiect un soi în înțelesul art. 2 lit. a) din Lege;

b) soiul, la prima vedere, se încadrează în taxonul botanic declarat;

c) soiul este nou conform prevederilor art. 6 din Lege;

d) denumirea propusă de solicitant este corectă și îndeplinește

prevederile art. 15 din Lege.

(2) Oficiul nu va lua o hotărâre de respingere a cererii de brevet pentru soi decât după notificarea către solicitant a motivelor de respingere a cererii, acordându-i un termen de maximum 3 luni pentru răspuns.

(3)
La cererea expresă a solicitantului termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit de către Oficiu cu încă două luni, conform prevederilor art. 17 alin. (3) din Lege, și cu plata taxei legale.
(4)
În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul acordat, Oficiul respinge cererea de brevet pentru soi.
(5)
În situația în care cererea îndeplinește cumulativ prevederile art. 6, 10, 12 și 16 din Lege, Oficiul hotărăște începerea examinării tehnice cerând solicitantului să transmită materialul biologic de înmulțire necesar efectuării testelor de creștere la autoritatea națională competentă.

ARTICOLUL 17

Examinarea tehnică a noului soi
(1)
ISTIS examinează în conformitate cu art. 18 din Lege dacă: a) soiul candidat aparține taxonului botanic declarat de solicitant și identificat în cadrul examinării de fond; b) soiul este distinct, uniform și stabil conform art. 7—9 din Lege;
c) descrierea oficială a soiului este efectuată astfel încât să permită diferențierea acestuia prin unul sau mai multe caractere de un alt soi notoriu cunoscut.
(2)
În sensul art. 18 alin. (2) și (3) din Lege, în situația în care solicitantul nu prezintă rezultatele testării soiului efectuate de o autoritate națională competentă sau de una recunoscută internațional, se vor organiza teste de creștere autohtone în vederea stabilirii distinctivității, uniformității și stabilității:
a) de către ISTIS; b) de către solicitant, la cererea ISTIS sau a Oficiului, pentru speciile rare pentru care nu există o colecție de referință.
(3)
În vederea desfășurării corecte a testelor de creștere, amelioratorul va furniza materiale informative cu privire la modul de cultură a soiului candidat.
(4)
ISTIS va transmite Oficiului și solicitantului un raport preliminar în termen de 12 luni de la inițierea experiențelor practice.
(5)
În sensul art. 18 alin. (3) din Lege, în situația în care testările nu au fost efectuate de către ISTIS sau de o autoritate recunoscută internațional, Oficiul poate hotărî acordarea protecției pe baza raportului tehnic efectuat de o altă autoritate competentă, dacă solicitantul cumpără acest raport tehnic plătind taxa legală.
(6)
În vederea efectuării testelor de creștere solicitantul este obligat să furnizeze fără plată material de înmulțire în cantitățile cerute de către executantul testărilor și să notifice în scris atât ISTIS, cât și Oficiului cantitatea și felul materialului de înmulțire transmis, precum și data la care a fost livrat.
(7)
În cazuri excepționale durata de testare se poate prelungi de către autoritatea competentă sau la cererea solicitantului, cu plata taxei legale.
(8)
Pe baza experimentărilor practice efectuate în interval de 2 ani, ISTIS efectuează un raport tehnic ce trebuie să conțină caracterele morfologice și fiziologice relevante care fac soiul distinct, uniform și stabil față de orice alt soi notoriu cunoscut, aparținând aceluiași taxon botanic.
(9)
Raportul tehnic efectuat de o autoritate internațională sau de către ameliorator se poate supune analizei formale a autorității naționale competente în vederea validării sau invalidării.
(10)
În situația în care Oficiul constată că testele sunt invalidate de către ISTIS, notifică rezultatul solicitantului, acordându-i un termen de 3 luni pentru răspuns. La expirarea acestui termen, dacă solicitantul nu răspunde, Oficiul ia

hotărârea de respingere a cererii de brevet pentru soi și o publică în BOPI SPNSP.

(11)
Pe întreaga perioadă de examinare a soiului Oficiul ISTIS se vor informa reciproc asupra stadiului examinării cererii de brevet pentru soi în vederea acordării brevetului.
(12)
Solicitantul, respectiv titularul brevetului pentru un soi din speciile de plante agricole, poate cere la ISTIS înregistrarea acestui soi în Catalogul soiurilor comercializate în România conform prevederilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante.

ARTICOLUL 18

Testarea noului soi
(1)
Autoritatea națională competentă, respectiv ISTIS, în funcție de specia căreia îi aparține soiul, organizează și conduce teste de creștere cu mijloace proprii și poate să ia în considerare și/sau să inspecteze culturile și testele efectuate de ameliorator și/sau de solicitant și să aprecieze dacă soiul în cauză îndeplinește condițiile de distinctivitate, uniformitate și stabilitate.
(2)
Testele de creștere sunt organizate de către ISTIS pe baza protocoalelor normelor europene și a recomandărilor elaborate de UPOV în forma standardizată și completate cu normele naționale existente pentru testarea soiurilor, utilizate pentru a fi introduse în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate pentru comercializare în România, sau cu cele considerate specifice condițiilor pedoclimatice ale țării, pentru fiecare specie.
(3)
În cazul efectuării testelor de creștere conform art. 19 alin. (2) din Lege, ISTIS stabilește cantitatea de material de înmulțire necesară organizării experimentărilor, locul, adresa și data până la care materialul trebuie transmis de către solicitant.
(4)
În conformitate cu art. 19 alin. (4) din Lege, Oficiul și ISTIS, pentru desfășurarea în bune condiții a examinării tehnice, pot cere solicitantului informații, materiale și documente, acordând un termen pentru transmiterea lor.
(5)
În situația în care solicitantul nu răspunde la cererile prevăzute la alin. (4) în termenul acordat și nici nu cere o amânare în care să prezinte o motivație temeinică, cererea de brevet pentru soi se respinge conform art. 19 alin. (5) din Lege.
(6)
În perioada de testare solicitantul are dreptul, la cererea sa expresă, să viziteze culturile experimentale efectuate în vederea stabilirii distinctivității, uniformității și stabilității pentru soiul său.

ARTICOLUL 19

Examinarea din oficiu

Oficiul, prin experții săi, poate verifica existența câmpurilor de cultură și a experiențelor organizate de autoritatea națională pentru examinarea tehnică a soiului candidat.

ARTICOLUL 20

Hotărârile Oficiului
(1)
Pe baza raportului tehnic transmis de ISTIS și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 6—9 și 15 din Lege, Oficiul ia hotărârea de acordare a brevetului pentru soi și publică mențiunea acordării în BOPI-SPBS. Totodată pune la dispoziția publicului descrierea oficială a soiului.
(2)
Odată devenită publică, descrierea oficială poate fi adaptată la cererea titularului sau de către Oficiu pe întreaga perioadă de valabilitate a brevetului fără ca întinderea protecției să fie afectată, dacă evoluția cunoștințelor agrobiologice și/sau metodologice de descriere a soiului o cer. Adaptările se fac de

către Oficiu împreună cu ISTIS numai după ce s-a cerut acordul titularului și au avut loc consultări reciproce. Adaptările descrierii oficiale se publică în BOPI SPNSP.

(3)
În situația în care cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 6—9 și 15 din Lege, aceasta se respinge.
(4)
Hotărârea de respingere nu se ia înainte ca Oficiul să transmită solicitantului în scris motivele respingerii cererii și să-i acorde un termen de cel puțin 3 luni pentru a formula un răspuns. Pentru motive întemeiate, solicitantul poate cere o amânare în vederea formulării răspunsului.
(5)
Hotărârea de respingere poate fi contestată de solicitant la comisia de reexaminare a Oficiului în termen de 3 luni de la comunicare. Contestația va fi formulată în scris, motivată și cu plata taxei prevăzute de Lege.
(6)
Soluționarea contestațiilor se face de către comisia de reexaminare în termen de 3 luni de la depunerea contestației conform art. 42 alin. (2) din Lege.

ARTICOLUL 21

Procedura orală

Procedura în fața comisiei de reexaminare va fi publică, în condițile prevăzute de art. 22 din Lege.

ARTICOLUL 22

Protecția provizorie

(1)
Solicitantul cererii de brevet pentru soi poate cere oprirea efectuării actelor prevăzute la art. 31 din Lege numai după publicarea cererii de brevet pentru soi.
(2)
În cazul în care cererea de brevet pentru soi a fost respinsă, solicitantul nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 31 din Lege.

ARTICOLUL 23

Prelungirea termenului-limită

În aplicarea art. 24 alin. (1) din Lege, prelungirea termenului de examinare se face printr-o cerere motivată transmisă la Oficiu și care va fi însoțită de plata taxei legale, în funcție de procedura la care se referă.

ARTICOLUL 24

Retragarea cererii de brevet pentru soi
(1)
În aplicarea art. 25 din Lege, retragerea cererii se face numai la cererea expresă a solicitantului sau a reprezentantului acestuia, pe baza procurii speciale, conform art. 4 alin. (4).
(2)
Dacă procedura de examinare tehnică a soiului a început, taxele de examinare nu se restituie solicitantului.
(3)
Data primirii cererii de retragere la Oficiu este și data de la care cererea se consideră retrasă.

ARTICOLUL 25

Revocarea brevetului pentru soi

(1) În termen de 3 luni de la data publicării mențiunii hotărârii de acordare a brevetului, orice persoană poate formula în scris și motivat la Oficiu o cerere de revocare a brevetului dacă:

a) soiul nu este nou potrivit art. 6 din Lege;
b) soiul nu este distinct potrivit art. 7 din Lege;
c) soiul nu este uniform potrivit art. 8 din Lege;
d) soiul nu este stabil potrivit art. 9 din Lege;
e) solicitantul nu este persoana îndreptățită la acordarea

brevetului pentru soi potrivit art. 10 din Lege; f) denumirea soiului nu este corespunzătoare sau încalcă unele drepturi anterioare potrivit art. 15 din Lege.

(2)
Persoana care a formulat cererea de revocare poate consulta, la cerere, la Oficiu documentația de examinare, rezultatele examinării tehnice și alte documente depuse de solicitant.
(3)
Cererea de revocare va fi însoțită de documente justificative și de dovada de plată a taxei de examinare a cererii de revocare prevăzute de Lege.
(4)
În termen de maximum 3 luni de la depunere, comisia de reexaminare a Oficiului va analiza cererea de revocare și va lua
o hotărâre.
(5)
În vederea luării hotărârii, Oficiul poate solicita persoanei care a formulat cererea de revocare documente și informații suplimentare cu privire la soiul în cauză.
(6)
În cazul în care cererea de revocare se întemeiază pe neîndeplinirea uneia dintre condițiile de distinctivitate, uniformitate și/sau stabilitate, comisia de reexaminare poate solicita repetarea testelor de către ISTIS sau de către o altă autoritate desemnată de MADR.
(7)
Comisia de reexaminare poate solicita analizarea soiului candidat de către experți atestați în culturile respective.
(8)
Solicitantul va fi informat de către Oficiu că a fost formulată o cerere de revocare a brevetului și i se va acorda un termen pentru transmiterea de observații.
(9)
În cazul repetării testelor de creștere conform alin. (6), solicitantul va putea inspecta loturile de cultură pentru a-și putea susține soiul.
(10)
În termen de 15 zile de la pronunțare, hotărârea comisiei de reexaminare se va comunica atât solicitantului, cât și persoanei care a cerut revocarea.
(11)
Hotărârile comisiei de reexaminare se publică în BOPI SPNSP în termenul prevăzut de lege.

ARTICOLUL 26

Eliberarea brevetului pentru soi și înregistrarea denumirii soiului

(1)
Pe baza hotărârii de acordare a brevetului, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii în BOPI SPNSP, directorul general al Oficiului eliberează brevetul pentru soi, la care se anexează descrierea oficială a soiului.
(2)
Soiul este înscris în Registrul național al brevetelor pentru soiuri protejate, acesta fiind deschis terților pentru inspectarea publică, cu plata taxei de inspectare.

ARTICOLUL 27

Taxe pentru eliberarea brevetului pentru soi și înregistrarea denumirii soiului

(1)
Taxele pentru înregistrarea cererii de brevet și examinarea denumirii soiului se plătesc odată cu depunerea cererii la Oficiu.
(2)
Taxele pentru revendicarea priorității se pot plăti odată cu depunerea cererii sau în maximum 3 luni de la depunerea cererii.
(3)
Taxele pentru examinarea în fond a cererii de brevet pentru soi se plătesc până la publicarea cererii de brevet pentru soi.
(4)
În situația în care solicitantul omite să plătească taxa de examinare până la data publicării cererii, Oficiul notifică aceasta solicitantului și se percepe o majorare de 50%, potrivit legii.
(5)
Taxele pentru examinarea tehnică se plătesc la Oficiu pe grupe de specii, conform Ordonanței Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

G1 — orz de primăvară, grâu de toamnă, grâu de primăvară, triticale, sfeclă de zahăr, cartof, rapiță de iarnă, ovăz, secară;

G2 — porumb furajer, mazăre (soiuri comestibile), trifoi roșu, raygras peren, ceapă, castraveți de câmp, varză albă, morcovi, tomate de câmp, măr, prun, vișin, căpșun;

G3 — orz de iarnă, fasole de câmp, mazăre (soiuri furajere), lupin galben, trifoi alb, lucernă, hibrizi de lucernă, festuca, sfeclă furajeră, tutun; conopidă, sfeclă de grădină, țelină, fasole pitică, mazăre de grădină, ciuperci, hamei; păr (soiuri altoite pe portaltoi), prun (soiuri altoite de portaltoi), măr (soiuri altoite pe portaltoi), coacăz negru;

G4 — triticale de primăvară, lupin albastru, raygras, usturoi, varză de Bruxelles, tomate de seră; pătrunjel rădăcini, salată de căpățână, spanac; trandafir (soiuri de seră), gerbera, garoafe, crizanteme; zmeură, coacăz roșu;

G5 — speciile neincluse în grupele G1—G4.

(6)
Pentru testele de creștere efectuate de către o autoritate competentă recunoscută internațional solicitantul nu mai plătește taxele pentru examinarea tehnică a soiului, dar trebuie să cumpere raportul tenic.
(7)
Taxa de cumpărare a raportului tehnic de la o altă autoritate competentă a unui stat membru UPOV se achită de către solicitant la autoritatea care a testat soiul și a elaborat raportul de examinare tehnică.
(8)
Taxele pentru eliberarea brevetului pentru soi se achită în termen de 3 luni de la data publicării hotărârii de acordare, dacă în acest interval nu se depune o contestație la hotărârea de acordare sau o cerere de renunțare la brevetul pentru soi.
(9)
În cazul unei cereri de anulare a brevetului, taxa de examinare a cererii de anulare se achită odată cu solicitarea anulării brevetului pentru soi potrivit legii.
(10)
Taxa de menținere în vigoare a brevetului pentru soi se plătește anual și devine scadentă în prima zi a fiecărui an de protecție, ce curge de la data acordării brevetului pentru soi.
(11)
În cazul în care taxa de menținere în vigoare nu a fost achitată până la începerea anului următor de protecție, ea se poate plăti în termen de 6 luni, cu o majorare de 50% din taxa anuală cuvenită.

ARTICOLUL 28

Durata brevetului pentru soi

Durata curge de la data acordării brevetului pentru soi până la:

a) împlinirea a 30 de ani pentru viță-de-vie, pomi fructiferi, cartofi și arbori;

b) împlinirea a 25 de ani pentru celelalte specii.

SECȚIUNEA a V-a

Drepturile titularului

ARTICOLUL 29

Drepturile titularului de brevet pentru soi

(1)
Fără a aduce atingere art. 32 și 33 din Lege, titularul acordă autorizație pentru activitățile prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a)—g) din Lege în legătură cu constituenții soiului sau cu materialul recoltat aparținând soiului protejat.
(2)
Prevederile alin. (1) se aplică și pentru materialul recoltat, numai în cazul când a fost obținut prin utilizarea neautorizată de constituenți din soiul protejat și dacă titlarul nu și-a putut exercita în mod rezonabil dreptul privind constituenții soiului menționat.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și:

a) soiurilor esențial derivate din soiul pentru care s-a acordat brevetul pentru soi, dacă acest soi nu este el însuși un soi esențial derivat;

b) soiurilor care nu se disting clar de soiul protejat în înțelesul art. 7 din Lege;

c) soiurilor a căror producere necesită folosirea repetată a soiului protejat.

(4) Exercitarea drepturilor conferite de protecția prin brevetul pentru soi nu poate încălca nicio prevedere legală referitoare la moralitate publică, ordine și siguranță publică, protecție a vieții și sănătății oamenilor, animalelor și plantelor, protecția mediului, protecția proprietății industriale sau comerciale ori în vederea salvgardării concurenței, comerțului și producției agricole.

ARTICOLUL 30

Excepții de la drepturile titularului de brevet pentru soi

În înțelesul art. 32 din Lege, autorizația titularului nu este necesară când:

a) soiul este cultivat de un fermier pentru necesitățile familiale sau de un grădinar amator;

b) soiul este folosit în scop experimental, pentru obținerea de noi soiuri, în activitatea de creare de noi soiuri.

ARTICOLUL 31

Privilegiul fermierului
(1)
În aplicarea art. 33 din Lege, micii fermieri care cultivă plante din speciile de plante agricole prevăzute în anexa la Lege au dreptul să folosească semințe și să cultive soiuri protejate din aceste specii fără a deține autorizație sau o licență din partea titularului, cu condiția plății unei remunerații minime, echivalente cu plata unei licențe de cea mai mică valoare.
(2)
Titularul brevetului pentru soi are dreptul să urmărească și să fie informat, la cerere, de către fermieri și/sau procesatorii de semințe despre cantitatea de sămânță folosită, pentru a putea stabili remunerația pe care trebuie să o primească.

SECȚIUNEA a VI-a

Încetarea efectelor brevetului pentru soi

ARTICOLUL 32

Anularea brevetului pentru soi

(1)
Oficiul poate declara brevetul nul în situațiile prevăzute la art. 35 alin. (1) dacă se formulează o cerere de anulare.
(2)
Cererea de anulare a brevetului se depune la Oficiu în scris, motivată și însoțită de documente de susținere a anulării, precum și de dovada de plată a taxei legale.
(3)
În situația în care a avut loc o transmitere de drepturi asupra unui soi, iar brevetul a fost eliberat cu nerespectarea art. 10 alin. (1) din Lege, Oficiul anulează brevetul acordat și eliberează un alt brevet de soi persoanei căreia i-a fost transmis dreptul la brevet.
(4)
Comisia de reexaminare a Oficiului nu ia nicio hotărâre înainte de a comunica titularului că a fost depusă o cerere de anulare a brevetului pentru soi și de a da posibilitatea acestuia să își prezinte punctul de vedere în fața comisiei.
(5)
Hotărârea de anulare a brevetului pentru soi luată de comisia de reexaminare se publică în BOPI SPNSP.
(6)
Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică în termen de 15 zile de la pronunțare și este supusă căilor de atac prevăzute la art. 42 alin. (3) din Lege.
(7)
Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile se comunică de către persoana interesată la Oficiu, care le înregistrează în RNBS și publică mențiunea acestor hotărâri în BOPI, în termen de o lună de la comunicare.
(8)
În situația în care brevetul pentru soi este declarat nul, anularea produce efecte de la data la care s-a depus la Oficiu cererea de protecție a soiului.

ARTICOLUL 33

Decăderea din drepturi a titularului de brevet pentru soi

(1)
Oficiul nu va proceda la decăderea titularului din drepturi decât după notificarea către titular a neîndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la art. 36 alin. (1) din Lege și acordarea unui termen de 3 luni pentru răspuns.
(2)
În situația în care titularul nu răspunde în termenul acordat și nici nu cere o prelungire de termen, Oficiul decade titularul din drepturile conferite de brevetul pentru soi, înscrie decăderea în RNBS și o publică în BOPI SPNSP, aceasta producând efecte de la data înscrierii.
(3)
Titularul beneficiază de un termen de 6 luni de la publicarea decăderii din drepturi pentru a cere revalidarea brevetului pentru soi, după achitarea taxei de menținere în vigoare.
(4)
Hotărârile comisiei de reexaminare privind revalidarea brevetului pentru soi se comunică titularului în 15 zile de la pronunțare și pot fi supuse căilor de atac prevăzute la art. 42 din Lege.
(5)
Efectuarea de către terți a actelor prevăzute la art. 31 din Lege, respectiv exploatarea soiului în scopuri comerciale în intervalul de timp dintre decăderea titularului din drepturi și revalidarea brevetului pentru soi în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (5) din Lege, nu constituie o încălcare a drepturilor titularului.

ARTICOLUL 34

Renunțarea la brevetul pentru soi

(1)
Renunțarea la brevetul pentru soi se face conform art. 37 alin. (1) din Lege printr-o declarație scrisă, depusă la Oficiu, semnată de titular și însoțită de dovada transmiterii prin poștă la ameliorator a intenției de renunțare.
(2)
Oficiul nu va da curs renunțării și nu o va înscrie înainte de a analiza motivele.
(3)
În cazul în care titularul nu mai este interesat în exploatarea soiului, are obligația de a informa amelioratorul în scopul transmiterii dreptului asupra brevetului pentru soi.

SECȚIUNEA a VII-a

Exploatarea soiului protejat

ARTICOLUL 35

Menținerea soiului protejat

(1)
Titularul este obligat să mențină soiul protejat și să furnizeze, la cererea Oficiului, ISTIS-ului sau autorității desemnate de MADR, într-un interval de timp prestabilit, eșantioane din soiul protejat sau, unde este necesar, componente ale acestuia, pe toată perioada de valabilitate a brevetului pentru soi.
(2)
Titularul este obligat să transmită la cererea Oficiului informații și documente în vederea verificării existenței soiului protejat și a menținerii condițiilor de distinctivitate, uniformitate sau stabilitate.
(3)
În situația în care titularul nu dă curs cererilor formulate de Oficiu și/sau de ISTIS ori de autoritatea desemnată de MADR de furnizare de informații și material de înmulțire conform alin. (1) sau (2) ori nu achită taxele de menținere în vigoare, titularul este decăzut din drepturile conferite de brevetul pentru soi potrivit prevederilor art. 36 din Lege.

ARTICOLUL 36

Transmiterea drepturilor asupra soiului

(1)
Cererea de înscriere a transmiterii dreptului conform art. 39 din Lege va fi depusă la Oficiu și va fi însoțită, după caz, de copia autentificată a următoarelor documente:
a) contract de cesiune sau
b) contract de licență sau
c) act de succesiune legală/testamentară și
d) alte documente care să dovedească transmiterea.
(2)
În cazul soiurilor protejate dependente de alte soiuri protejate, transmiterea drepturilor este posibilă numai în totalitate, cu acordul titularului primului soi protejat.

ARTICOLUL 37

Contractul de licență
(1)
Licența poate fi exclusivă când se acordă unei singure persoane sau neexclusivă când se acordă mai multor persoane interesate.
(2)
Licența exclusivă se acordă pentru un interval de timp limitat.
(3)
Persoana care a încheiat cu titularul un contract de licență neexclusivă nu are dreptul să acorde altor persoane un drept de exploatare asupra soiului.
(4)
La solicitarea titularului și cu plata unei taxe, Oficiul publică oferta de acordare a licențelor de exploatare în BOPI SPNSP, indicând soiul protejat și datele de identificare a titularului pentru a fi contactat de persoanele interesate în obținerea licenței.

ARTICOLUL 38

Licența obligatorie

(1)
Cererea de acordare a licenței obligatorii trebuie să conțină datele de identificare a solicitantului, motivul pentru care se solicită acordarea licenței obligatorii, documente care să dovedească faptul că are competență, condiții materiale și facilități pentru exploatarea corespunzătoare a soiului protejat pentru care solicită licența obligatorie.
(2)
Licența obligatorie conferă licențiatului un drept neexclusiv de exploatare a soiului protejat.
(3)
Licența obligatorie fiind neexclusivă permite titularului brevetului pentru soi să exploateze în continuare noul soi și/sau să acorde licențe de exploatare unor terți.
(4)
MADR va acorda licențe obligatorii de exploatare la cererea unei persoane interesate numai după o analiză temeinică, putând solicita avizul organizațiilor profesionale specializate, în scopul protejării intereselor titularului.
(5)
MADR va stabili condițiile de exploatare a soiului protejat, durata licenței, precum și drepturile bănești cuvenite titularului de brevet pentru soi.
(6)
Nerespectarea de către beneficiarul licenței obligatorii a condițiilor de exploatare poate atrage după sine retragerea licenței de către MADR.
(7)
Licența obligatorie poate fi retrasă și la cererea titularului de brevet pentru soi, pentru motive întemeiate.
(8)
MADR poate prelungi licența obligatorie dacă există în continuare un interes public și se menține situația pentru care aceasta a fost inițial acordată sau poate anula licența obligatorie la expirarea fiecărui an calendaristic la cererea părții interesate.

SECȚIUNEA a VIII-a

Apărarea drepturilor privind noile soiuri de plante

ARTICOLUL 39

Căile de atac împotriva hotărârilor Oficiului

(1)
Contestațiile la hotărârile Oficiului, cererile de revocare, anulare sau revalidare a brevetului pentru soi trebuie să fie formulate la Oficiu, în scris și motivat, însoțite de acte doveditoare și de dovada plății taxei legale.
(2)
Comisia de reexaminare conform art. 42 alin. (2) din Lege va fi formată dintr-un președinte și din 2 sau 4 membri, în funcție de motivele expuse în cereri, în componența sa fiind numiți atât experți ai Oficiului, cât și ai MADR, după caz; un membru al comisiei va fi consilier juridic.
(3)
Lista membrilor comisiei de reexaminare va fi aprobată de directorul general al Oficiului.
(4)
Comisia de reexaminare va analiza cererile în interval de maximum 3 luni de la depunerea acestora la Oficiu.
(5)
Pentru cazuri speciale, justificate, care necesită eventuale repetări ale testelor de creștere în vederea soluționării lor, termenul de luare a hotărârilor se poate prelungi.

ARTICOLUL 40

Competențele instanțelor judecătorești

În urma rezolvării litigiilor privind protecția soiului de către instanțele judecătorești, persoanele interesate vor comunica Oficiului în termen de 30 de zile hotărârea definitivă pentru a fi înscrisă, după caz, în RNCBS sau în RNBS și publicată în BOPI SPNSP.

ARTICOLUL 41

Menținerea registrelor

(1)
RNCBS și RNBS se formează și se păstrează la Oficiu.
(2)
RNCBS cuprinde următoarele indicații:

a) numărul cererilor de brevet pentru soi cu precizarea taxonului botanic, a denumirii provizorii a soiului, a datei de depunere, datele de identificare a solicitantului și/sau a reprezentantului acestuia;

b) propunerea de denumire a soiului;
c) modificările în situația juridică a cererii;
d) măsuri de executare forțată, dacă este cazul.

(3) RNBS, conform art. 50 din Lege, mai cuprinde:
a) specia și denumirea soiului;
b) descrierea oficială a soiului sau menționarea

documentelor aflate în posesia Oficiului și care conțin descrierea oficială ca parte integrantă a registrului;

c) menționarea constituenților în cazul soiurilor care necesită

folosirea repetată a acestora pentru producerea de material; d) data începerii și a încheierii protecției și cauzele încheierii; e) licențele de exploatare; f) mențiunea că soiul este inițial sau esențial derivat.

ARTICOLUL 42

Dispoziții tranzitorii

(1)
Dispozițiile Legii nr. 255/1998, republicată, se aplică și pentru cererile de brevete pentru soiuri, nerezolvate, până la data intrării în vigoare a legii.
(2)
Taxele datorate de solicitant Oficiului pentru examinare și menținere în vigoare a brevetului pentru soi se plătesc conform Ordonanței Guvernului nr. 41/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
(3)
Același regim se aplică și pentru menținerea brevetelor pentru soiuri acordate din 1990 și până în prezent.