Serbia

Uredba o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela

 

 


Наслов: УРЕДБА О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА
ИСПУЊАВАЈУ ПРИМЕРЦИ АУТОРСКИХ ДЕЛА И
ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА КОЈИ СЕ ДЕПОНУЈУ, УНОШЕЊУ У ЕВИДЕНЦИЈУ И ДЕПОНОВАЊУ
АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА
И САДРЖАЈУ ЕВИДЕНЦИЈЕ ДЕПОНОВАНИХ
АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА, КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ("Сл. гласник РС", бр. 45/2010)
Гласило: Службени гласник РС, број 45/2010 од 03/07/2010
Пропис на снази: 11/07/2010 -
Верзија на снази: 11/07/2010 -
Основ за На основу члана 202. став 8. Закона о ауторском и сродним
доношење: правима ("Службени гласник РС", број 104/09) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07 и 65/08), Влада доноси УРЕДБУ О УСЛОВИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ ПРИМЕРЦИ АУТОРСКИХ
ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА КОЈИ СЕ ДЕПОНУЈУ, УНОШЕЊУ У ЕВИДЕНЦИЈУ И ДЕПОНОВАЊУ АУТОРСКИХ
ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА И САДРЖАЈУ
ЕВИДЕНЦИЈЕ ДЕПОНОВАНИХ АУТОРСКИХ ДЕЛА И
ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА, КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА
Доносилац: Влада Републике Србије
Угашени прописи: УРЕДБА О ЕВИДЕНЦИЈИ АУТОРСКИХ ДЕЛА И
ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА ("Сл. лист СЦГ", бр. 24/2005)
Натпрописи: 1. ЗАКОН О ВЛАДИ ("Сл. гласник РС", бр. 55/2005, 71/2005 -испр., 101/2007 и 65/2008)
2. ЗАКОН О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009)
Коментар: -

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом уредбом ближе се прописују услови које треба да испуњавају примерци ауторских дела и предмети сродних права који се депонују код органа државне управе надлежног за послове интелектуалне својине (у даљем тексту: надлежни орган), уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела и предмета сродних права које се врши код надлежног органа и садржај евиденције депонованих ауторских дела и предмета сродних права коју води надлежни орган.

Члан 2

Уношење у евиденцију и депоновање примерака ауторских дела и предмета сродних права врши се истовремено и о томе се носиоцима ауторског и сродних права издаје потврда.

II УСЛОВИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНЕ ПРИМЕРЦИ АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТАСРОДНИХ ПРАВА КОЈИ СЕ ДЕПОНУЈУ

Члан 3

Примерци ауторских дела и предмета сродних права који се подносе ради депоновања морају да буду забележени на телесном носачу (папиру, оптичком диску и слично) тако да се ауторско дело или предмет сродног права могу спознати непосредно или уз помоћ одговарајућегуређаја.

Ауторска дела и предмети сродних права забележени на телесном носачу могу да буду у форми текста, цртежа, нотног записа, фотографије, аудио снимка, видео снимка, аудиовизуелногснимка и слично.

Члан 4

Тродимензионална ауторска дела (вајарска дела, архитектонска дела, дела примењене уметности и слично) депонују се подношењем фотографије, цртежа или видео записа тродимензионалног ауторског дела.

Фотографија, цртеж или видео запис тродимензионалног ауторског дела морају да буду доброг квалитета тако да се садржај тродимензионалног ауторског дела може спознати непосредно или уз помоћ одговарајућег уређаја.

Ако се једном фотографијом или цртежом не могу приказати сва обележја ауторског дела, доставља се одговарајући број фотографија или цртежа означених редним бројевима који је потребан да се идентификујеауторско дело или предмет сродногправа.

Члан 5

Ако се дело приказује путем фотографија, те фотографије морају да буду доброг квалитета, тако да се ауторско дело може идентификовати.

Фотографије из става 1. овог члана не смеју да буду инстант-фотографије или фотокопије.

Члан 6

Примерци ауторских дела и предмета сродних права који су забележени у форми цртежа, скица, планова, рукописа, односно других писаних докумената, предају се ради депоновања репродуковани на папиру, не већем од формата А4 или пресавијени на ту величину, на начин који омогућава прелиставање, издвајање и поновно спајање целине ауторског дела или предмета сродног права.

Члан 7

Ако се ради депоновања подносе планови, ти планови морају да буду израђени према правилима техничког цртања за одговарајућу област технике.

Члан 8

Примерци ауторских дела и предмета сродних права који су у оригиналу на страном језику, депонују се коднадлежногоргана натомјезику.

III УНОШЕЊЕ У ЕВИДЕНЦИЈУ И ДЕПОНОВАЊЕ АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТАСРОДНИХ ПРАВА

1. Пријава за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела и предмета сродних права

Члан 9

Пријава за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела и пријава за уношење у евиденцију и депоновање предмета сродних права (у даљем тексту: пријава), подноси се надлежном органу у писаном облику, непосредно или поштом.

Пријаву могу даподнесу носилац ауторског права или носилац сродног права. Пријава се подносипосебно за свако ауторско дело или предмет сродног права. Пријава обавезно садржи: 1) попуњен захтев за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела, односно

предмета сродних права; 2) примерак ауторског дела, односно предмета сродног права; 3) доказ о уплати републичке административне таксе.

1.1. Захтев за уношење у евиденцију идепоновање ауторских дела Члан 10

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање ауторских дела (у даљем тексту: захтев) подноси се у два примерка и садржи:

1) име, презиме, адресу и држављанство аутора или другог носиоца ауторског права ако је у питању физичко лице, односно пословно име и седиште носиоца ауторског права ако је у питању правно лице;

2) псеудоним или знак аутора, ако гаима;

3) име, презиме и адресу пуномоћника, ако се пријаваподноси преко пуномоћника;

4) наслов ауторског дела, односно алтернативни наслов, ако га има, по коме ауторско дело може да сеидентификује;

5) податке о наслову ауторског дела на коме се заснива дело прераде, ако је у питању ауторско дело прераде, као и податке о аутору изворног дела;

6) податке о врсти ауторског дела (књижевно дело, музичко дело, ликовно дело, рачунарскипрограм и др.);

7) податке о форми записа ауторског дела (штампани текст, оптички диск и слично);

8) податке о аутору ако подносилац пријаве из тачке 1. овог члана није аутор и то: презиме, име, адресу и држављанство аутора (групе аутора или коаутора), ако су у питању један или више аутора који нису живи, имена аутора и године смрти аутора и ако је у питању ауторско делоанонимногауторанавод дајеауторско дело дело анонимног аутора;

9) податак дали је у питању ауторско дело створено у радном односу; 10) начин или намеравани начин коришћења ауторског дела; 11) потпис и печат (ако гаима) носиоца ауторског права; 12) прилоге који се подносе уз захтев. Надлежни орган подносиоцу пријаве доставља примерак захтева из става 1. овог члана на

коме мора бити наведен број пријаве и датум пријема пријаве, као потврду о пријему

пријаве.

1.2. Прилозиуззахтев Члан 11

Уз захтев из члана 10. ове уредбе подноси се и: 1) потписан примерак ауторског дела; 2) опис ауторског дела ако је поднето на оптичком диску; 3) правни основ за подношење пријаве, односно изјава о правном основу ако пријаву не

подноси аутор; 4) изјава о заједничком представнику, ако има више носилаца ауторског права; 5) пуномоћје, ако се пријава подноси преко пуномоћника; 6) доказ оуплати прописане републичке административне таксе. Уз захтев из члана 10. ове уредбе као посебан прилог може да се поднесе кратак опис

ауторског дела који омогућава идентификацију ауторског дела у целини или

идентификацију његових битних делова и структуре. Опис из става 3. овог члана садржи наслов ауторског дела, односно алтернативни наслов, ако га има, као и кратак опис битних елемената садржаја ауторског дела које се депонује.

Наслов ауторског дела који је назначен на примерку дела које се депонује и наслов назначен у опису дела морају да буду идентични са насловом ауторског дела назначеним у захтеву.

2. Захтев за уношење у евиденцију и депоновање предмета сродног права

Члан 12

Захтев за уношење у евиденцију и депоновање предмета сродног права подноси се у два примерка и садржи:

1) име, презиме, адресу и држављанство носиоца сродног права ако је у питању физичко

лице, односно пословно име и седиште ако је у питању правно лице; 2) псеудоним, односно знак интерпретатора, ако је предмет сродног права интерпретација и ако интерпретатор има псеудоним, односно знак интерпретатора, а ако интерпретатор, односно интерпретатори нису живи, имена интерпретатора и године њихове смрти;

3) име, презиме и адресу пуномоћника, ако се пријава подноси преко пуномоћника;

4) наслов предмета сродног права, односно алтернативни наслов, ако има алтернативни наслов по коме предмет сродног права може да се идентификује; 5) податке о врсти предмета сродног права (фонограм, видеограм, база података и др.); 6) податкео форми записапредмета сродног права (оптички диск, видео трака и др.); 7) начин, односно намеравани начин коришћењапредмета сродног права; 8) податак дали је предмет сродног права створен у радном односу; 9) потпис и печат (ако га има) носиоца сродног права; 10) прилоге који се подносе уз захтев. Надлежни орган подносиоцу пријаве доставља примерак захтева из става 1. овог члана на

коме мора бити наведен датум пријема пријаве и број пријаве, као потврду о пријему пријаве.

2.1. Прилозиуззахтев Члан 13

Уз захтев из члана 12. ове уредбе подноси се и: 1) потписан примерак предмета сродног права; 2) опис предмета сродног права који је поднет на оптичком диску; 3) правни основ за подношење пријаве, односно изјава о правном основу ако пријаву не

подноси интерпретатор;

4) изјава о заједничком представнику носилаца сродног права, ако има више носилаца тог права; 5) пуномоћје, ако се пријава подноси преко пуномоћника; 6) доказ о уплати прописане републичке административне таксе.

У прилогу се може доставити и кратак опис предмета сродног права који омогућава идентификацију предмета сродног права у целини или идентификацију његових битних делова и структуре. Опис предмета сродног права садржи: наслов предмета сродног права, односно претходни наслов, ако има претходни наслов и кратак опис битних елемената предмета сродног права.

Наслов предмета сродног права који је назначен на предмету сродног права и наслов назначен у опису, морају да буду идентични санасловом назначениму захтеву.

3. Поступање по поднетој пријави

Члан 14

По пријему пријаве, односно поднеска надлежни орган, на пријаву, односно на сваки поднесак, ставља бројпријаве и датум пријема.

Број пријаве чини велико слово А односно С, четвороцифрена ознака године у којој је пријава поднета, као и четвороцифрен редни број пријаве примљен током године.

Датум подношења пријаве означава се тако да се дан и месец означавају двоцифреним бројем, а година четвороцифреним бројем.

Члан 15

Надлежни орган не проверава тачност података наведених у захтеву и не испитује садржину ауторског дела или предмета сродног права које се депонује и уноси у евиденцију депонованих ауторских дела и предмета сродних права.

Надлежни орган не проверава техничку исправност примерка ауторског дела или предмета сродногправа, која се подносе у дигиталној форми.

Члан 16

Ако пријава не испуњава услове из чл. 3, 4, 5, 6, 7, 8. и 9. ове уредбе, односно не садржи податке или прилоге из чл. 10, 11, 12. и 13. ове уредбе, надлежни орган ће писменим путем позвати подносиоца пријаве да недостатке отклони и одредиће му рок да тоучини.

Ако подносилац пријаве отклони недостатке у року из става 1. овог члана и на начин како му је наложено, на пријави се задржава датум када је надлежни орган примио пријаву и подносиоцу пријаве се издаје потврда о уношењу у евиденцију и депоновању ауторског дела односно предмета сродног права.

Ако подносилац пријаве у року из става 1. овог члана не поступи по примедбама надлежног органа, надлежни орган није дужан да изврши депоновање ауторског дела или предмета сродног права, односно није дужан да унесе податке о ауторском делу или предмету сродног права у евиденцију ауторских дела и предмета сродних права и о томе саставља службену белешку.

4. Потврда о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета

сродних права

Члан 17

Подносиоцу пријаве издаје се потврда да је ауторско дело или предмет сродног права унет у евиденцију депонованих ауторских дела и предмета сродних права и депонован код надлежног органа.

Потврда из става 1. овог члана издаје се посебно за свако ауторско дело или предмет сродног права.

Члан 18

Потврда садржи:

1) деловодни број пријаве за уношење у евиденцију и депоновање ауторског дела или предмета сродног права;

2) датум уношења у евиденцију и депоновања ауторског дела или предмета сродног права;

3) име, презиме, адресу и држављанство аутора или другог носиоца ауторског права, односно пословно име и седиште носиоца ауторског права ако је у питању правно лице;

4) име, презиме, адресу и држављанство носиоца сродног права, односно пословно име и седиште носиоца сродног права ако је у питању правно лице;

5) наслов ауторског дела, односно наслов предмета сродног права или алтернативни наслов, ако има алтернативни наслов;

6) податке о врсти ауторског дела или предмета сродног права (књижевно дело, музичко дело, ликовно дело, рачунарскипрограми др.);

7) податке о форми ауторског дела, односно предмета сродног права уз назначење броја примерака ауторског дела или предмета сродног права који су поднети (штампани текст, оптичкидиски др.);

8) редни број под којим је ауторско дело или предмет сродног права унет у евиденцију депонованих ауторских дела и предмета сродних права;

9) напомену да надлежни орган не испитује садржину предмета депоновања, као и да пријемом ауторског дела, односно предмета сродног права у депозит, надлежни орган не потврђује да депоновани предмет има својство ауторског дела или предмета сродног права, нити да на том предмету постоји ауторско или сродно право.

IV ЕВИДЕНЦИЈА ДЕПОНОВАНИХ АУТОРСКИХ ДЕЛА И ПРЕДМЕТА СРОДНИХ ПРАВА

Члан 19

Надлежни орган води евиденцију депонованих ауторских дела и предмета сродних права.

Члан 20

Евиденција депонованих ауторских дела и предмета сродних права садржи: 1) деловодни број пријаве (А-број, односно С-број); 2) датум подношења пријаве; 3) име, презиме, адресу и држављанство, односно пословно име и седиште подносиоца

пријаве из члана 10. став 1. тачка 1) или члана 12. став 1. тачка 1) ове уредбе; 4) податке о пуномоћнику, ако се пријава подноси преко пуномоћника; 5) наслов дела, односно наслов предмета сродног права, односно претходни или

алтернативни наслов, ако има претходни или алтернативни наслов;

6) податке о врсти ауторског дела, односно о врсти предмета сродног права (књижевно дело, музичко дело, ликовно дело, рачунарски програм и др.); 7) податке о форми ауторског дела, односно предмета сродног права уз назначење броја

примерака ауторског дела или предмета сродног права (штампани текст, оптички диск и

слично) који су поднети; 8) редни број под којим је ауторско дело, односно предмет сродног права унет у евиденцију депонованих ауторских дела и предмета сродних права, односно депонован код надлежног органа;

9) податак о плаћенојрепубличкој административној такси.

Члан 21

Свака промена садржине раније депонованог ауторског дела, односно предмета сродног права, захтеваподношење нове пријаве.

Члан 22

Садржај података уписаних у евиденцију је јаван и доступан на увид свим трећим лицима.

На писани захтев подносиоца пријаве, као и на писани захтев суда или другог надлежног државног органа код кога се води доказни поступак, надлежни орган може да изда препис података уписаних у евиденцију депонованих ауторских дела и предмета сродних права и да достави на увид примерак депонованог ауторског дела или предмета сродног права.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о евиденцији ауторских дела и предмета сродних права ("Службени лист СЦГ", број 24/05).

Члан 24

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Herramientas