Andorra

Reglament d’execució de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiment

 

 


EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reglament d’execució de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment desplega la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment del 10 de juliol de 1996. Noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment són signes distintius amb funcions d’identificació o de distinció diferents i per tant tenen nivells diferents d’exigència. Una denominació social és un signe que ha de permetre poder distingir una societat mercantil d’una altra societat mercantil. Un nom comercial és un signe que també té una funció de distinció entre persones en l’exercici d’una activitat comercial, però a més el nom comercial serveix per identificar una persona física o jurídica en l'exercici de la seva activitat comercial. Per poder tenir aquesta capacitat identificadora, el nom comercial no tan sols ha de ser distintiu respecte d’altres activitats comercials, sinó que a més ha de ser distintiu respecte de l’activitat comercial en si. Aquest nivell diferent d’exigència fa que un signe pot ser atorgat com a denominació social per a una societat mercantil, però el mateix signe pot ser denegat com a nom comercial per identificar l’activitat comercial d’aquesta societat mercantil si, per exemple, el signe manca de caràcter distintiu respecte de l’activitat comercial.

Donada la necessitat de desplegar la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment, a proposta del ministre de la Presidència i Economia, el Govern, en la sessió del dia 16 de setembre del 2000, aprova el present Reglament d’execució de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment.

ÍNDEX

Capítol I Noms comercials
Regla 1 Reserva de nom comercial
Regla 2 Examen de la sol.licitud de reserva de nom comercial
Regla 3 Atorgament de la reserva de nom comercial
Regla 4 Inscripció definitiva del nom comercial
Regla 5 Registre de noms comercials; altres inscripcions
Regla 6 Modificació del nom comercial

Capítol II Denominacions socials

Regla 7 Reserva de denominació social Regla 8 Examen de la sol.licitud de reserva de denominació social Regla 9 Atorgament de la reserva de denominació social Regla 10 Inscripció definitiva de la denominació social Regla 11 Registre de Denominacions Socials; altres inscripcions Regla 12 Modificació de la denominació social

Capítol III Rètols d’establiment

Regla 13 Sol.licitud per a rètol d’establiment Regla 14 Examen de la sol.licitud de rètol d’establiment Regla 15 Atorgament del rètol d’establiment

Capítol IV Disposició final

Entrada en vigor

NOMS COMERCIALS

Regla 1. Reserva de nom comercial

 1. La presentació de la sol.licitud de reserva de nom comercial està subjecte al pagament previ d’un preu públic igual al establert per al certificat de denominació social.
 2. La sol.licitud de reserva de nom comercial ha de ser presentada davant el Registre de Comerç i Indústria a nom de la persona física o jurídica que el nom comercial sol.licitat identificarà en l’exercici de la seva activitat comercial, abans de presentar la sol.licitud d’obertura de comerç, utilitzant el formulari establert per aquest Registre en què el sol.licitant ha de fer constar les dades següents:

a) si el nom comercial ha d’identificar una persona física en l’exercici de la seva activitat comercial, el seu nom complet;

b) si el nom comercial ha d’identificar una persona jurídica en l’exercici de la seva activitat comercial, la denominació social completa i la forma jurídica segons la qual està constituï da;

c) el domicili i l’adreça postal del sol.licitant;

d) la proposta de nom comercial a reservar;

e) l’activitat comercial a realitzar sota el nom comercial proposat.

3. Tota sol.licitud de reserva de nom comercial també por contenir les dades següents:

a) tota altra indicació que faciliti la identificació del sol.licitant;

b) tota altra dada que faciliti el contacte amb el sol.licitant, com ara el número de telèfon, el número de fax o l’adreça de correu electrònic.

4. Si el nom comercial conté alguna paraula no catalana en virtut de l’article 7.b) i/o f) de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment, o un cognom en virtut de l’article 7.c) de mateixa Llei, el sol.licitant ha d’adjuntar a la sol.licitud de reserva de nom comercial, una declaració conforme la persona física

o jurídica corresponent serà identificada en la seva activitat comercial per aquest nom comercial, firmada per aquesta persona, i una fotocòpia d’un document d’identificació que contingui les dades d’aquesta persona.

5. La reserva de nom comercial caduca al cap de 90 dies d’haver-se fet.

Regla 2. Examen de la sol.licitud de reserva de nom comercial

El ministre responsable del Registre de Comerç i Indústria atorga la reserva de nom comercial sol.licitada excepte si es produeix alguna de les circumstàncies següents:

a) si la sol.licitud no compleix alguna de les condicions establertes segons la regla 1.1, 1.2 i, si escau, 1.4;

b) si el nom comercial proposat manca de la capacitat per poder identificar una persona en l’exercici de la seva activitat comercial. Per determinar-ho, l’examinador del Registre de Comerç i Indústria ha de tenir en compte, en particular, les consideracions següents:

i) si el nom comercial proposat està mancat de caràcter distintiu, sobretot si està compost exclusivament d'indicacions que puguin servir per designar l’activitat comercial o una part de l’activitat comercial;

c) si el nom comercial no compleix algun dels requisits establerts segons els articles 4.1 i 7 de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment. Per determinar-ho, l’examinador del Registre de Comerç i Indústria ha de tenir en compte, en particular, les consideracions següents:

i) ha de considerar que una paraula és catalana quan està inclosa en qualsevol diccionari de la llengua catalana i en el nom comercial la paraula té sentit tenint en compte el significat de la paraula segons el diccionari;

ii) si el nom comercial que es vol reservar conté sigles com a element del nom comercial o el nom comercial està format exclusivament per sigles, la sol.licitud ha de ser denegada si l’examinador del Registre de Comerç i Indústria té coneixement que aquestes sigles formen una paraula no catalana.

d) si l’examinador del Registre de Comerç i Indústria té coneixement que el nom comercial sol.licitat és idèntic o similar a algun dels signes mencionats a l’article 5 de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment. Per determinar-ho, l’examinador del Registre de Comerç i Indústria ha tenir en compte les condicions següents:

i) si el nom comercial que es vol reservar és idèntic a un nom comercial registrat a Andorra; i si ho és ha de denegar la sol.licitud de reserva de nom comercial;

ii) si el nom comercial que es vol reservar és idèntic a una denominació social registrada a Andorra per una altra persona; i si ho és ha de denegar la sol.licitud de reserva de nom comercial;

iii) si el nom comercial que es vol reservar és idèntic a una marca verbal registrada a Andorra per una altra persona; si ho és i si a la vista de l'activitat comercial que es pretén exercir sota el nom comercial i dels productes i serveis pels quals la marca està registrada es pot crear un risc de confusió en la ment del públic o es pot causar un perjudici al titular d'aquesta marca registrada, ha de denegar la sol.licitud de reserva de nom comercial;

iv) l’examinador del Registre de Comerç i Indústria no té l’obligació d’examinar si el nom comercial que es vol reservar és similar a una denominació social, a un nom comercial o a una marca registrats a Andorra per una altra persona , i tampoc té l’obligació d’examinar si és idèntic o similar a un nom comercial estranger no registrat al Principat d'Andorra o a una denominació social no registrada al Principat d'Andorra, però que és suficientment conegut o coneguda pel públic del Principat d'Andorra per crear un risc de confusió.

e) si l’examinador del Registre de Comerç i Indústria té coneixement que la proposta no pot constituir un nom comercial segons les condicions establertes a l’article 4.2 de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment.

Regla 3. Atorgament de la reserva de nom comercial

1. Per a tota sol.licitud de reserva de nom comercial atorgada segons la regla 2, el Registre de Comerç i Indústria lliura al sol.licitant un certificat de reserva de nom comercial que conté les dades següents:

a) les dades del sol.licitant de la reserva de nom comercial, segons la regla 1.2. a) a c) i, si escau, 1.3;

b) el nom comercial reservat, segons la regla 1.2.d);

c) l’activitat comercial que es pretén exercir sota el nom comercial reservat, segons la regla 1.2.e).

2. La persona responsable del Registre de Comerç i Indústria inscriu al Registre de Noms Comercials les reserves de nom comercial atorgades segons l’apartat 1 d’aquesta regla, amb les dades mencionades a l’apartat 2.a) a c) d’aquesta regla, amb l’anotació “Reserva de nom comercial”.

Regla 4. Inscripció definitiva del nom comercial

La persona responsable del Registre de Comerç i Indústria, un cop autoritzada l’obertura de comerç, inscriu definitivament el nom comercial, i fa les anotacions següents al Registre de Noms Comercials:

a) cancel.lació de l’anotació “Reserva de nom comercial”;

b) data de l’autorització de l’obertura de comerç;

c) el domicili del comerç;

d) l’activitat comercial per a la qual s’ha autoritzat el nom comercial.

Regla 5. Registre de Noms Comercials; altres inscripcions

 1. El Registre de Comerç i Indústria té l’obligació de mantenir al dia el Registre de Noms Comercials.
 2. La persona responsable del Registre de Comerç i Indústria cancel.la la inscripció de les reserves de nom comercial no utilitzades dins el termini de 90 dies establert segons la regla 1.5.
 3. La persona responsable del Registre de Comerç i Indústria inscriu al Registre de Noms Comercials la baixa d’un nom comercial.
 4. La persona responsable del Registre de Comerç i Indústria inscriu al Registre de Noms Comercials les decisions judicials amb les indicacions corresponents a cada cas.
 5. Quan una activitat comercial es dóna de baixa del Registre de Comerç, la persona responsable del Registre de Comerç i Indústria dona de baixa del Registre de Noms Comercials el nom comercial que la identifica.

Regla 6. Modificació del nom comercial

 1. Per modificar un nom comercial s’ha de sol.licitar prèviament una reserva del nou nom comercial, d’acord amb les disposicions establertes a la regla 1, que ha de ser objecte d’un examen d’acord amb les disposicions establertes a la regla 2.
 2. La sol.licitud de modificació de nom comercial s’ha de dipositar davant del Registre de Comerç i Indústria, utilitzant el formulari establert per aquest Registre i adjuntant-hi el certificat de reserva de nom comercial per al nom comercial modificat.
 3. La persona responsable del Registre de Comerç i Indústria, un cop autoritzada la modificació del nom comercial, dóna de baixa el nom comercial anterior i inscriu definitivament el nom comercial modificat, efectuant les anotacions següents en el Registre de Noms Comercials:

a) cancel.lació de l’anotació “Reserva de nom comercial”;

b) data de l’autorització de la modificació de nom comercial.

DENOMINACIONS SOCIALS

Regla 7. Reserva de denominació social

 1. La presentació de la sol.licitud de reserva de denominació social està subjecta al pagament previ del preu públic corresponent al certificat de denominació social.
 2. La sol.licitud de reserva de denominació social ha de ser presentada, abans de constituir la societat, davant el Registre de Societats Mercantils a nom d’algun dels futurs socis fundadors, utilitzant el formulari establert per aquest Registre, en què el sol.licitant ha de fer constar les dades:

a) les dades personals del sol.licitant o sol.licitants;

b) el domicili i l’adreça postal del sol.licitant o sol.licitants;

c) la denominació social completa que es vol reservar, inclosa la indicació de la naturalesa jurídica de la societat d’acord amb l’article 11 de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment;

d) pot indicar fins a tres propostes alternatives a la denominació social que vol reservar, i les ha d’indicar per ordre de preferència;

e) la forma jurídica segons la qual estarà constituï da la societat mercantil que s’identificarà sota la denominació social que es vol reservar;

f) l’objecte social de la societat que es vol crear sota la denominació social proposada.

3. Tota sol.licitud de reserva de denominació social també pot contenir les dades següents:

a) tota altra indicació que faciliti la identificació del sol.licitant;

b) tota altra dada que faciliti el contacte amb el sol.licitant, com ara el número de telèfon, el número de fax o l’adreça de correu electrònic.

 1. Si la denominació social conté alguna paraula no catalana en virtut de l’article 14.b) i/o f) de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment o un cognom en virtut de l’article 14.c) de la dita Llei, el sol.licitant ha d’adjuntar a la sol.licitud de reserva de denominació social, una declaració conforme la persona física o jurídica corresponent serà sòcia de la societat mercantil que es vol constituir, firmada per aquesta persona, i una fotocòpia d’un document d’identificació que contingui les dades d’aquesta persona.
 2. La reserva de denominació social caduca als 90 dies de la seva expedició.

Regla 8. Examen de la sol.licitud de reserva de denominació social

El ministre responsable del Registre de Societats Mercantils atorga la reserva de denominació social sol.licitada excepte si es dóna alguna de les circumstàncies següents:

a) si la sol.licitud no compleix alguna de les condicions establertes per la regla 7.1,

7.2 i 7.4 ;

b) si la denominació social que es vol reservar no compleix algun dels requisits establerts pels articles 10.1, 11 i 14 de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment. Per determinar-ho, l’examinador del Registre de Societats Mercantils ha de tenir en compte, en particular, les consideracions següents:

i) ha de considerar que una paraula és catalana quan està inclosa en qualsevol diccionari de la llengua catalana i en la denominació social la paraula té sentit tenint en compte el significat de la paraula segons el diccionari;

ii) si la denominació social que es vol reservar està exclusivament formada per sigles o conté sigles com ara un anagrama com a element de la denominació social, la sol.licitud de reserva ha de ser denegada si l’examinador del Registre de Societats Mercantils té coneixement que aquestes sigles formen una paraula no catalana.

c) si l’examinador del Registre de Societats Mercantils té coneixement que la denominació social que es vol reservar o, si escau el seu anagrama, és idèntica

o similar a algun dels signes mencionats a l’article 12 de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment. L’examinador del Registre de Societats Mercantils ho ha de comprovar tenint en compte les condicions següents:

i) ha d’examinar si la denominació social que es vol reservar o, si escau el seu anagrama, és idèntica a una denominació social registrada a Andorra, i si ho és, la sol.licitud de reserva de denominació social ha de ser denegada;

ii) ha d’examinar si la denominació social que es vol reservar o, si escau el seu anagrama, és idèntica a un nom comercial registrat a Andorra per una altra persona, i si ho és, la sol.licitud de reserva de denominació social ha de ser denegada;

iii) ha d’examinar si la denominació social que es vol reservar o, si escau el seu anagrama, és idèntica a una marca verbal registrada a Andorra per una altra persona, i si ho és i si a la vista de l’objecte social de la societat i dels productes i serveis pels quals la marca està registrada es pot crear un risc de confusió en la ment del públic o es pot causar un perjudici al titular d'aquesta marca registrada, la sol.licitud de reserva de nom comercial ha de ser denegada;

iv) l’examinador del Registre de Societats Mercantils no té l’obligació d’examinar si la denominació social que es vol reservar ni, si escau el seu anagrama, és similar a una denominació social, a un nom comercial o a una marca registrats a Andorra per una altra persona , ni té l’obligació d’examinar si és idèntica o similar a un nom comercial estranger no registrat al Principat d'Andorra o a una denominació social no registrada al Principat d'Andorra, però que és suficientment conegut o coneguda pel públic del Principat d'Andorra per crear un risc de confusió.

d) si l’examinador del Registre de Societats Mercantils té coneixement que la denominació social o, si escau el seu anagrama, incompleix alguna de les condicions establertes a l’article 10.2 de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment.

Regla 9. Atorgament de la reserva de denominació social

1. Per a qualsevol reserva de denominació social atorgada segons la regla 8, el Registre de Societats Mercantils lliura al sol.licitant un certificat de reserva de denominació social que conté les dades següents:

a) les dades del sol.licitant de la reserva de denominació social, segons la regla 7.2.a) i b) i, si escau, 7.3;

b) la denominació social completa reservada, segons la regla 7.2.c) i, si escau, 7.2.d);

c) la forma jurídica de la societat mercantil que es vol constituir per a la qual s’atorga la reserva, segons la regla 7.2.e);

d) l’objecte social de la societat mercantil que es vol constituir per a la qual s’atorga la reserva, segons la regla 7.2.f).

2. La persona responsable del Registre de Societats Mercantils inscriu al Registre de Denominacions Socials les reserves de denominació social atorgades segons l’apartat 1 d’aquesta regla, amb les mateixes dades que les mencionades a l’apartat 2.a) a f) d’aquesta regla i amb l’anotació “Reserva de denominació social”.

Regla 10. Inscripció definitiva de la denominació social

Un cop autoritzada la creació de la societat, la persona responsable del Registre de Societats Mercantils inscriu definitivament la denominació social, efectuant les anotacions següents en el Registre de Denominacions Socials:

a) cancel.lació de l’anotació “Reserva de denominació social”;

b) la data de l’autorització de creació de la societat;

c) el domicili de la societat mercantil constituï da;

d) l’objecte social de la societat mercantil constituï da.

Regla 11. Registre de Denominacions Socials; altres inscripcions

 1. El Registre de Societats Mercantils té l’obligació de mantenir al dia el Registre de Denominacions Socials.
 2. La persona responsable del Registre de Societats Mercantils cancel.la la inscripció de les reserves de denominació social no utilitzades dins el termini de 90 dies establert segons la regla 7.5.
 3. La persona responsable del Registre de Societats Mercantils inscriu al Registre de Denominacions Socials les decisions judicials amb les indicacions corresponents a cada cas.
 4. Quan una societat mercantil es dóna de baixa del Registre de Societats, la persona responsable del Registre de Societats Mercantils dóna de baixa del Registre de Denominacions Socials la denominació social que la identifica.

Regla 12. Modificació de la denominació social

1. Per modificar una denominació social s’ha de sol.licitar prèviament una reserva de la nova denominació social , d’acord amb les disposicions establertes a la regla 7, que ha ser objecte d’un examen d’acord amb les disposicions establertes a la regla

8.

 1. La sol.licitud de modificació de denominació social s’ha de dipositar davant del Registre de Societats Mercantils, utilitzant el formulari establert per aquest Registre, i adjuntant-hi el certificat de reserva de la nova denominació social.
 2. La persona responsable del Registre de Societats Mercantils, un cop autoritzada la modificació de la denominació social, dóna de baixa la denominació social anterior i inscriu definitivament la denominació social modificada, efectuant les anotacions següents en el Registre de Denominacions Socials:

a) cancel.lació de l’anotació “Reserva de denominació social”;

b) la data de l’autorització de la modificació de denominació social;

RÈTOLS D’ESTABLIMENT

Regla 13. Sol.licitud per a rètol d’establiment

 1. La presentació de la sol.licitud de rètol d’establiment està subjecta al pagament previ del preu públic corresponent al certificat de denominació social.
 2. La sol.licitud de rètol d’establiment ha de ser presentada, abans de presentar la sol.licitud d’obertura comercial, davant el Registre de Comerç i Indústria a nom del futur titular de l’establiment, utilitzant el formulari establert per aquest Registre en què el sol.licitant ha de fer constar les dades següents:

a) el nom i els cognoms o la denominació social del sol.licitant;

b) el domicili i l’adreça postal del sol.licitant;

c) una declaració del sol.licitant fent constar que la utilització de l’establiment a ser identificat pel rètol d’establiment serà una de les següents:

i) domicili d’una societat;

ii) lloc d’exercici d’una activitat econòmica;

iii) lloc d’exercici d’una activitat prioritàriament relativa a un producte o servei identificat amb una marca;

iv) qualsevol combinació de les utilitzacions referides als punts i) a iii) d’aquest subapartat, especificant la proporció de l’espai de l’establiment dedicat a cada utilitat.

d) Si segons el subapartat c) i) d’aquesta regla, el sol.licitant declara una utilització de l’establiment com a domicili d’una societat, la denominació social, que constitueix el rètol d’establiment, i el seu número de registre;

e) si segons el subapartat c) ii) d’aquesta regla, el sol.licitant declara una utilització de l’establiment com a lloc d’exercici d’una activitat econòmica, el nom comercial que constitueix el rètol d’establiment i el seu número de registre;

f) si segons el subapartat c) iii) d’aquesta regla, el sol.licitant declara una utilització de l’establiment com a lloc d’exercici d’una activitat prioritàriament relativa a un producte o servei identificat amb una marca, la marca que constitueix el rètol d’establiment, i si el sol.licitant és titular de la marca, el número de registre de la marca, i si el sol.licitant és llicenciatari de la marca, el número de sol.licitud de la inscripció del contracte de llicència a l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra, o una còpia del contracte de llicència de la marca o un extracte d’aquest contracte en el qual hi figurin els noms de les parts contractants i les clàusules relativa al dret a utilitzar la marca com a rètol d’establiment;

g) si segons el subapartat c) iv) d’aquesta regla el sol.licitant declara una combinació d’utilitzacions de l’establiment, els signes distintius corresponents a la utilització declarada, que constitueixen el rètol ja sigui en proporcions iguals o en proporció a l’espai dedicat a cada utilització, i els elements corresponents referits als subapartats d) a f).

 1. Tota sol.licitud de rètol d’establiment ha d’anar acompanyada d’una reproducció fotogràfica en color i en format 13x18 del contingut del rètol per al qual se sol.licita l’autorització.
 2. Tota sol.licitud de reserva de nom comercial també por contenir les dades següents:

a) tota altra indicació que faciliti la identificació del sol.licitant;

b) tota altra dada que faciliti el contacte amb el sol.licitant, com ara el número de telèfon, número de fax o adreça de correu electrònic.

Regla 14. Examen de la sol.licitud de rètol d’establiment

El ministre responsable del Registre de Comerç i Indústria autoritza el rètol d’establiment sol.licitat excepte si es dóna alguna de les circumstàncies següents:

a) si la sol.licitud no compleix alguna de les condicions establertes per la regla 13;

b) si tenint en compte les declaracions d’utilització, el rètol d’establiment sol.licitat no compleix algun dels requisits establerts a l’article 18 de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment i a la regla 13.

Regla 15. Atorgament del rètol d’establiment

1. Per a tota sol.licitud de rètol d’establiment atorgada segons la regla 14, la persona responsable del Registre de Comerç i Indústria emet una autorització d’utilització del rètol d’establiment, per una validesa igual al període de temps durant el qual es compleixin els requisits establerts segons l’article 18 de la Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d’establiment, que conté les dades següents:

a) les dades del sol.licitant, segons la regla 13.1. a) i b);

b) el rètol d’establiment, segons la regla 13.2;

c) la utilització de l’establiment declarada, segons la regla 13.1. c);

d) el nom comercial, la denominació social, la marca o la combinació d’aquests elements que constitueixen el rètol d’establiment segons la regla 13.1. d) a g);

2. La persona responsable del Registre de Comerç i Indústria inscriu al Registre de Rètols d’Establiment les autoritzacions de rètols d’establiment atorgades segons l’apartat 1 d’aquesta regla, amb les mateixes dades que les mencionades a l’apartat 2.a) a d).

Entrada en vigor

Aquest Reglament entrarà en vigor al cap de quinze dies d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

 

Herramientas