عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

أرمينيا

AM050

عودة للخلف

Ապրանքային նշանների լիցենզիանները, դրանց փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին դիմումները լրացնելու, ներկայացնելու և քննարկելու կարգ (Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1538 - Ն որոշման, փոփոխված փոփոխվել է ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1017 - Ն որոշման)

 Armenia

Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1017 - Ն որոշման

«Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1538 - Ն որոշման

Կ Ա Ր Գ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԸ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ,

ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են գրանցված ապրանքային նշանների լիցեն-

զիաները (այսուհետ՝ լիցենզիա), դրանց փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը

գրանցելու մասին դիմումները լրացնելու, ինչպես նաև դրանք ներկայացնելու և քննարկելու

հետ կապված հարաբերությունները:

2. Սույն կարգում օգտագործված են «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքով (այսուհետ՝ օրենք) սահմանված հասկացությունները։

3. «Ապրանքային նշանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ

հոդվածի համաձայն պետական լիազոր մարմնի կողմից գրանցման ենթակա են

ապրանքային նշանների Հայաստանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում

(այսուհետ՝ պետական գրանցամատյան) գրանցված ապրանքային նշանների լիցենզիաները, այդ

թվում՝ ֆրանչայզինգի պայմանագրով ապրանքային նշանների օգտագործման իրավունքի

վերապահումը, Հայաստանի Հանրապետությունում առանց գրանցման՝ Հայաստանի

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի ուժով պահպանվող ապրանքային

նշանների լիցենզիաները, դրանց փոփոխությունները և չեղյալ հայտարարելը։ Գրանցումն

իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների

նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալությունը (այսուհետ՝

գործակալություն)։

4. Լիցենզիաների գրանցումն իրականացվում է ներկայացված դիմումի հիման վրա՝

համաձայն սույն կարգի N 1 ձևի, որը պետք է վերաբերի մեկ պայմանագրով նախատեսված

լիցենզիային, իսկ ապրանքային նշանների նկատմամբ իրավունքների փոխանցման

1017.3k.voroshum.doc

2

գրանցումն իրականացվում է ներկայացված դիմումի հիման վրա՝ համաձայն սույն կարգի

N 2 ձևի։

5. Լիցենզիայի գրանցման մասին դիմումը լրացվում է հետևյալ ձևով՝

1) 2.1-ին կետում նշվում են ապրանքային նշանների պետական գրանցման

համարները, որոնց համար խնդրարկվում է գրանցել լիցենզիա.

2) եթե ապրանքային նշանի իրավատերը ֆիզիկական անձ է, լրացվում է 3.1-ին

կետը՝ նշելով նրա անունն ու ազգանունը, իսկ եթե իրավաբանական անձ է՝ անվանումը.

3) 3.2-րդ կետում լրացվում է ապրանքային նշանի իրավատիրոջ գտնվելու վայրը

(բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը և էլեկտրոնային

փոստի հասցեն.

4) 3.3-րդ կետի վանդակը նշվում է, եթե ապրանքային նշանն ունի մեկից ավելի

իրավատերեր և լրացուցիչ թերթի վրա ներկայացվում են նրանց տվյալները՝ համաձայն

3.1-ին և 3.2-րդ կետերի.

5) 4.1-ին և 4.2-րդ կետերում համապատասխանաբար լրացվում են ապրանքային

նշանի իրավատիրոջ ներկայացուցչի տվյալները, եթե դիմումը ներկայացվում է

ներկայացուցչի միջոցով։ Որպես ներկայացուցիչ կարող են հանդես գալ գործակալությունում

գրանցված հավատարմատարները, Հայաստանի Հանրապետությունում մշտական բնակության

վայր ունեցող ֆիզիկական անձինք և Հայաստանի Հանրապետությունում իրական

գործունեություն իրականացնող իրավաբանական անձինք՝ կից ներկայացնելով իրենց

իրավասությունները հաստատող փաստաթուղթը (լիազորագիրը).

6) 4.3-րդ կետի վանդակը նշվում է, եթե ապրանքային նշանն ունի մի քանի

իրավատեր և նրանցից յուրաքանչյուրին կամ մի քանիսին ներկայացնում են իրենց

ներկայացուցիչները, ապա այդ դեպքում լրացուցիչ թերթի վրա ներկայացվում են

իրավատերերի ներկայացուցիչների տվյալները՝ համաձայն 4.1-ին և 4.2-րդ կետերի.

7) 5.1-5.3-րդ կետերում լրացվում են լիցենզառուի տվյալները՝ սույն կետի 2-րդ, 3-րդ և

4-րդ ենթակետերին համանման ձևով.

8) 6.1-6.3-րդ կետերում լրացվում են լիցենզառուի ներկայացուցչի տվյալները՝ սույն

կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերին համանման ձևով.

1017.3k.voroshum.doc

3

9) 7-րդ կետում նշվում են նամակագրություն վարելու և դիմումի քննարկման

ընթացքում դիմումն ստորագրող իրավասու անձի հետ անմիջական կապ հաստատելու

վերաբերյալ անհրաժեշտ տվյալները՝ փոստային հասցեն, հեռախոսահամարը և ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

10) 8.1-ին կետի վանդակը նշվում է, եթե լիցենզիան տրամադրված է 2.1-ին կետում

նշված ապրանքային նշանի (նշանների) գրանցման (գրանցումների) մեջ նշված բոլոր

ապրանքների և (կամ) ծառայությունների համար՝ առանց բացառության.

11) 8.2-րդ կետի վանդակը նշվում է, եթե 2.1-ին կետում նշված է միայն մեկ

ապրանքային նշանի գրանցման համար, և լիցենզիան տրամադրված է այդ գրանցման մեջ

նշված ապրանքների և (կամ) ծառայությունների մի մասի համար, և հատկացված մասում

լրացվում են այդ ապրանքները և (կամ) ծառայությունները.

12) 8.3-րդ կետի վանդակը նշվում է, եթե 2.1-ին կետում նշված են մեկից ավելի

ապրանքային նշանների գրանցումներ, և դրանցից առնվազն մեկում նշված ոչ բոլոր ապրանքների

և (կամ) ծառայությունների համար է տրամադրված լիցենզիա, և հատկացված մասում լրացվում

են այդ ապրանքները և (կամ) ծառայությունները՝ ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի.

13) կախված լիցենզիայի տեսակից՝ նշվում է 9.1-9.3-րդ կետերի վանդակներից մեկը.

14) 10.1-ին և 10.2-րդ կետերում նշվում և լրացվում է լիցենզիայի գործողության այն

ժամկետը, որը նշված է լիցենզային պայմանագրում, լիցենզային պայմանագրից

քաղվածքում կամ լիցենզիայի տրամադրման մասին հայտարարության մեջ.

15) 11-րդ կետում լրացվում է այն տարածքը, որտեղ գործում է լիցենզիան (երկիրը,

մարզը, քաղաքը և այլն).

16) 12.1-ին կետի համապատասխան վանդակը նշելու միջոցով նշվում է դիմումն

ստորագրող անձի ով լինելը.

17) 12.2-րդ կետում լրացվում են դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձի անունը

կամ անվան սկզբնատառը, ազգանունը և պաշտոնը.

18) 12.2.1-ին կետում դրվում է դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձի

ստորագրությունը և նշվում ստորագրման թվականը.

19) 13.1-ին կետում լրացվում է վճարված պետական տուրքի չափը՝ թվերով։

Վանդակը նշվում է, և դիմումին կցվում է վճարման անդորրագիրը, քանի դեռ «Պետական

1017.3k.voroshum.doc

4

տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով այլ բան նախատեսված չէ։ Նշված

օրենքով պետական տուրքի վճարման վերահսկման այլ մեխանիզմ (վճարման անդորրագիր

ներկայացնելը բացառող) ամրագրելու դեպքում 13.1-ին կետի վանդակը չպետք է նշվի, և

վճարման անդորրագիրը չպետք է կցվի.

20) 13.2-րդ կետում նշվում է վճարման ձևը, օրինակ՝ բանկային անկանխիկ

փոխանցում.

21) 14-րդ կետում նշվում և լրացվում է կից ներկայացվող լրացուցիչ թերթերի

ընդհանուր թիվը, եթե դրանք կան։

6. Դիմումը կարող է գործակալություն ներկայացվել անմիջականորեն կամ փոստով,

որին կցվում են՝

1) ապրանքային նշանների լիզենզային պայմանագիրը կամ լիցենզային պայմանագրից

քաղվածքը կամ լիզենզիայի տրամադրման մասին հայտարարությունը (հայտարարությունը

ներկայացվում է օրինակելի ձևին համապատասխան՝ համաձայն սույն կարգի N 3 ձևի,

ստորագրված իրավատիրոջ (լիցենզատուի) և լիցենզառուի կողմից՝ առանց ջնջումների, կարված

և համարակալված էջերով (3 օրինակ, որոնցից առնվազն մեկը բնօրինակն է).

2) օրենքով սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

3) լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթը, եթե դիմումը ներկայացված է

իրավատիրոջ կամ լիցենզառուի ներկայացուցչի միջոցով։

7. Դիմումին կարող է կցվել նաև ապրանքային նշանի վկայագիրը (վկայագրերը)։

8. Դիմումը ներկայացվում է հայերենով։ Դիմումին կցվող փաստաթղթերը կարող են

ներկայացվել այլ լեզվով։ Այս դեպքում տվյալ փաստաթղթին կցվում է դրա հայերեն

թարգմանությունը։

9. Դիմումն ստանալուց հետո ստուգվում է դիմումի և դրան կից ներկայացված նյութերի

համապատասխանությունը սույն կարգի 4-6-րդ կետերով սահմանված պահանջներին։

10. Եթե պարզվում է, որ ներկայացված նյութերը չեն համապատասխանում 4-6-րդ

կետերով սահմանված պահանջներին, ապա երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում

հարցում է արվում դիմումը ներկայացնողին՝ բացակայող կամ ճշգրտված նյութերը՝

հարցումն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում ներկայացնելու վերաբերյալ

առաջարկությամբ։

1017.3k.voroshum.doc

5

11. Նշված ժամկետում պահանջված նյութերը չներկայացնելու դեպքում դիմումը

քննարկման չի ընդունվում, և դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերը՝ պետական

տուրքի վճարման անդորրագիրը, լիցենզային պայմանագրի կամ լիցենզային պայմանագրից

քաղվածքի, կամ լիցենզիայի տրամադրման մասին հայտարարության երկու օրինակները և

լիազորագիրը, եթե այն առկա է, վերադարձվում են։

12. Դիմումը և դրան կից ներկայացված նյութերը սույն կարգի 4-6-րդ կետերով

սահմանված պահանջներին համապատասխանելու դեպքում փաստաթղթերն ստանալու

օրվանից յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացվում է փորձաքննություն և

օրենքով սահմանված պահանջները բավարարելու դեպքում կայացվում է որոշում

լիցենզիան գրանցելու մասին։

13. Լիցենզիայի գրանցման մասին որոշման հիման վրա՝

1) լիցենզիան գրանցվում է լիցենզիաների գրանցամատյանում, որում նշվում են`

դիմումի ստացման թվականը, լիցենզիայի գրանցման թվականը, վճարված պետական

տուրքի չափը, լիցենզիայի գրանցման համարը, ապրանքային նշանի (նշանների) գրանցման

համարը (համարները), իրավատիրոջ և լիցենզատուի անունը, ազգանունը (անվանումը),

գտնվելու (բնակության) վայրի և երկրի ծածկագիրը, այլ նշումներ և տվյալներ, որոնք

վերաբերում են լիցենզիայի առանձնահատկություններին.

2) գրանցված լիցենզային պայմանագրի, լիցենզային պայմանագրից քաղվածքի կամ

լիցենզիայի տրամադրման մասին հայտարարության յուրաքանչյուր օրինակի վերջին էջում

կատարվում է հետևյալ գրառումը՝

ա. «Սույն լիցենզիան գրանցված է գործակալությունում։

բ. գրանցման համարը ___________ գրանցման թվականը _____________

(պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի անունը, ազգանունը,

ստորագրությունը)».

3) գրանցված լիցենզային պայմանագրի, լիցենզային պայմանագրից քաղվածքի կամ

լիցենզիայի տրամադրման մասին հայտարարության մեկ օրինակը պահպանվում է

վարչական գործում։

14. Գործակալությունում գրանցվում են նաև ապրանքային նշանի ենթալիցեն-

զիաները, եթե նախկինում գրանցված լիցենզիայով նախատեսված է, որ լիցենզառուն

1017.3k.voroshum.doc

6

կարող է իրեն վերապահված իրավունքների շրջանակներում ապրանքային նշանի

օգտագործման իրավունք տալ երրորդ անձանց։

15. Ենթալիցենզիաների գրանցումը խնդրարկելիս՝ ներկայացվում է լիցենզիաների

գրանցման համար նախատեսված դիմումը, որը լրացվում է սույն կարգի 5-րդ կետի

համանման ձևով։ Ենթալիցենզիաների գրանցումը կատարվում է օրենքով և սույն կարգի 6-

12-րդ կետերով նախատեսված պահանջներին համապատասխան և լիցենզիաների

գրանցման նշված ընթացակարգին համանման ձևով։ Այս դեպքում դիմումի 3-րդ կետում,

որպես իրավատեր (լիցենզատու), նշվում է լիցենզիա տրամադրող լիցենզառուն։

16. Գործակալությունում գրանցման ենթակա են նաև լիցենզիայի պայմանների

փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են լիցենզիայի կողմերի, վերապահվող իրա-

վունքների ծավալի, լիցենզիայի գործողության տարածքի, լիցենզիայի գործողության

ժամկետի փոփոխությանը, ինչպես նաև գրանցման ենթակա է լիցենզիան չեղյալ

հայտարարելը։

17. Լիցենզիայի պայմանների փոփոխության և լիցենզիան չեղյալ հայտարարելու

գրանցումն իրականացվում է ներկայացված դիմումի հիման վրա՝ համաձայն սույն կարգի N

4 ձևի: Դիմումը պետք է վերաբերի մեկ պայմանագրով նախատեսված լիցենզիային, որին

կցվում են՝

1) լիցենզային պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին պայմանագիրը

(համաձայնագիրը) կամ չեղյալ հայտարարելը հաստատող փաստաթուղթ կամ լիցենզիայի

փոփոխության կամ չեղյալ հայտարարելու մասին հայտարարություն (3 օրինակ), որոնք

ստորագրված են լիցենզատուի և լիցենզառուի կողմից.

2) սահմանված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

3) լիազորությունները հաստատող փաստաթուղթը, եթե դիմումը ներկայացված է

իրավատիրոջ կամ լիցենզառուի ներկայացուցչի միջոցով։

18. Լիցենզիայի փոփոխությունը կամ այն չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին

դիմումը լրացվում է հետևյալ ձևով՝

1) դիմումի վերնագրի վանդակներից մեկը նշելով՝ ընտրվում է դիմումի տեսակը և

համապատասխան նշում է կատարվում նաև 1-ին կետի վանդակում.

1017.3k.voroshum.doc

7

2) 2-7-րդ կետերը նշվում և լրացվում են սույն կարգի 5-րդ կետի 1-9-րդ

ենթակետերին համապատասխան ձևով.

3) 8-րդ կետի վանդակը նշվում է, եթե լիցենզիայի փոփոխությունը վերաբերում է

ապրանքներին և (կամ) ծառայություններին և, 8.1-ին կետի վանդակներից մեկը նշելով,

ներկայացվում է լիցենզիայի փոփոխությունը հաստատող փաստաթուղթը կամ լիցենզիայի

փոփոխության մասին հայտարարությունը.

4) 9-րդ կետի վանդակը նշվում է, եթե լիցենզիայի փոփոխությունը վերաբերում է

լիցենզիայի տեսակին, և, 9.1-9.3-րդ կետերի վանդակներից մեկը նշելով, ընտրվում է

համապատասխան տեսակը.

5) 10-րդ կետի վանդակը նշվում է, եթե լիցենզիայի փոփոխությունը վերաբերում է

տարածքին, և լրացվում է այն տարածքը (երկիրը, մարզը, քաղաքը և այլն), որին

վերաբերում է փոփոխված լիցենզիան.

6) 11-րդ կետի վանդակը նշվում է, եթե լիցենզիայի փոփոխությունը վերաբերում է

գործողության ժամկետին, և, 11.1-11.2-րդ կետերի վանդակներից մեկը նշելով և լրացնելով,

տեղեկություն է տրվում փոփոխված լիցենզիայի գործողության ժամկետի վերաբերյալ.

7) 12-րդ կետի վանդակը նշվում է, եթե դիմումը վերաբերում է լիցենզիան չեղյալ

հայտարարելու գրանցմանը, և, 12.1-ին կետի վանդակներից մեկը նշելով, ներկայացվում է

չեղյալ հայտարարելը հաստատող փաստաթուղթը կամ չեղյալ հայտարարելու մասին

հայտարարությունը։ 12-րդ կետի նշման դեպքում 8-11-րդ կետերը չեն նշվում և չեն

լրացվում.

8) 13-15-րդ կետերը նշվում և լրացվում են սույն կարգի 5-րդ կետի 16-21-րդ

ենթակետերի համանման ձևով։

19. Դիմումն ստանալուց հետո ստուգվում է դիմումի և դրան կից ներկայացված

նյութերի համապատասխանությունը սույն կարգի 16-18-րդ կետերով սահմանված

պահանջներին։

20. Եթե պարզվում է, որ ներկայացված նյութերը չեն համապատասխանում 16-18-րդ

կետերով սահմանված պահանջներին, ապա երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում

հարցում է կատարվում դիմումը ներկայացնողին՝ բացակայող կամ ճշգրտված նյութերը՝

1017.3k.voroshum.doc

8

հարցումն ստանալու օրվանից երկամսյա ժամկետում ներկայացնելու վերաբերյալ

առաջարկությամբ։

21. Նշված ժամկետում պահանջված նյութերը չներկայացնելու դեպքում դիմումը

քննարկման չի ընդունվում, և դիմումին կից ներկայացված փաստաթղթերը՝ պետական

տուրքի վճարման անդորրագիրը, լիցենզիայի փոփոխությունը հաստատող փաստաթղթի

կամ լիցենզիայի փոփոխության մասին հայտարարության, կամ չեղյալ հայտարարելը

հաստատող փաստաթղթի կամ չեղյալ հայտարարելու մասին հայտարարության երկու

օրինակները և լիազորագիրը, եթե այն առկա է, վերադարձվում են։

22. Դիմումը և դրան կից ներկայացված նյութերը, սույն կարգի 16-18-րդ կետերով

սահմանված պահանջներին համապատասխանելու դեպքում, փաստաթղթերն ստանալու

օրվանից յոթ աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացվում է փորձաքննություն և

սահմանված պահանջները բավարարելու դեպքում ընդունվում է որոշում լիցենզիայի

փոփոխությունը կամ լիցենզիան չեղյալ հայտարարելը գրանցելու մասին։ Հակառակ

դեպքում ընդունվում է որոշում լիցենզիայի փոփոխությունը կամ չեղյալ հայտարարելը

գրանցելու մասին դիմումը մերժելու վերաբերյալ։

23. Գործակալությունը սույն կարգի համաձայն կատարված հարցումները,

ընդունված որոշումները և քաղվածքներն ուղարկում է դիմողին նրա կողմից

փաստաթուղթը ներկայացվելու համար ընտրված սկզբնական եղանակով կամ իր կողմից

հետագայում ընտրված եղանակներից մեկով՝ փոստով կամ կապի միջոցների

օգտագործմամբ, կամ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (այդ թվում՝ դիմողի նշած

էլեկտրոնային փոստի միջոցով), ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-

թյամբ սահմանված էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով: Դիմողը սույն կարգի համաձայն

ստացած հարցումների պատասխանները կարող է ներկայացնել գործակալություն՝ իր

նախընտրած եղանակով` փոստով կամ կապի միջոցների օգտագործմամբ, կամ

էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (այդ թվում՝ էլեկտրոնային փոստի միջոցով), ինչպես

նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված էլեկտրոնային կապի այլ

միջոցներով, իսկ բնօրինակ փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջի դեպքում` միայն

առձեռն:

1017.3k.voroshum.doc

9

24. Եթե պարզվում է, որ դիմումին կից ներկայացվել է պետական տուրքի վճարման

անդորրագրի պատճենը, ապա գործակալությունը գանձապետական առցանց

կառավարման համակարգի կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի

միջոցով հավաստիանում է պետական տուրքի վճարման մասին: Եթե օրենքով սահմանված

պետական տուրքի վճարման վերաբերյալ տվյալը չի հայտնաբերվում համապատասխան

համակարգում, ապա դիմողին երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկվում է

ծանուցում անդորրագրի բնօրինակը կամ տվյալ վճարման իսկության վերաբերյալ

ապացույցները երկամսյա ժամկետում ներկայացնելու վերաբերյալ առաջարկությամբ։

25. Երկու ամսվա ընթացքում պետական տուրքի վճարման անդորրագրի

բնօրինակը չներկայացվելու կամ տվյալ վճարման իսկության մասին համապատասխան

համակարգի միջոցով չհավաստիանալու դեպքում գործակալության կողմից դիմումը

քննարկման չի ընդունվում, ինչի մասին դիմողը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում

ծանուցվում է:

Ձև N 1

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի

մտավոր սեփականության գործակալություն (Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ,

Կառավարական տուն 3)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԸ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Դիմում

1017.3k.voroshum.doc

10

Սույնով խնդրարկվում է գրանցել դիմումում նշված ապրանքային նշանի (նշանների)

լիցենզիա։

2. Սույն դիմումին վերաբերող գրանցումը (գրանցումները)՝

2.1.գրանցման (գրանցումների) համարը (համարները)*

3. Իրավատեր (լիցենզատու)

3.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

3.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը,

ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն

3.3. իրավատերերը մի քանիսն են (իրավատերերի մասին տվյալները, ըստ 3.1-ին և

3.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

4. Իրավատիրոջ ներկայացուցիչը՝

4.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

4.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը,

ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն

4.3. իրավատերերի ներկայացուցիչները մի քանիսն են (իրավատերերի ներկայա-

ցուցիչների մասին տվյալները, ըստ 4.1-ին և 4.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

5. Լիցենզառուն՝

5.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

5.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը,

ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն

5.3. լիցենզառուները մի քանիսն են (լիցենզառուների մասին տվյալները, ըստ 5.1-ին և

5.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

6. Լիցենզառուի ներկայացուցիչը՝

6.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

1017.3k.voroshum.doc

11

6.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը,

ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն

6.3. լիցենզառուների ներկայացուցիչները մի քանիսն են (լիցենզառուների ներկայա-

ցուցիչների մասին տվյալները, ըստ 6.1-ին և 6.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի

վրա)։

7. Նամակագրության հասցեն

8. Ապրանքները և (կամ) ծառայությունները, որոնց համար լիցենզիա է տրամադրված՝

8.1. լիցենզիան տրամադրված է 2.1-ին կետում նշված ապրանքային նշանի (նշանների)

գրանցման (գրանցումների) մեջ նշված բոլոր ապրանքների և (կամ) ծառայությունների

նկատմամբ.

8.2. լիցենզիան տրամադրված է 2.1-ին կետում նշված ապրանքային նշանի

գրանցման մեջ նշված հետևյալ ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ*

8.3. լիցենզիան տրամադրված է 2.1-ին կետի գրանցումներից առնվազն մեկում նշված

ոչ բոլոր ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ (յուրաքանչյուր գրանցման

համար նշվում է այն ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը՝ ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի,

որոնց նկատմամբ տարածված է լիցենզիան)*

9. Լիցենզիայի տեսակը

9.1. բացառիկ լիցենզիա 9.2. ոչ բացառիկ լիցենզիա 9.3. եզակի լիցենզիա

10. Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

10.1. լիցենզիայի գործողության ժամկետը սահմանափակ է և տրված է ից

մինչև ժամանակահատվածի համար.

10.2. լիցենզիան գործում է մինչև ապրանքային նշանի գրանցման գործողության

ժամկետի ավարտը։

1017.3k.voroshum.doc

12

11. Լիցենզիայի գործողության տարածքը

12. Ստորագրություններ

12.1. դիմումն ստորագրող իրավասու անձը1

իրավատեր իրավատիրոջ ներկայացուցիչ

լիցենզառու լիցենզառուի ներկայացուցիչ

12.2. Դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձը

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

12.2.1. ստորագրություն____________________

(թվականը)

13. Տուրքեր

13.1. վճարված է դրամ պետական տուրք անդորրագիրը կցվում է

13.2. վճարման ձևը

14. Կցվող լրացուցիչ թերթերի ընդհանուր թիվը

*- Շարունակությունը տրված է լրացուցիչ թերթի վրա։

1- Եթե դիմումն ստորագրելու են մի քանի անձինք, ապա 12.1-ին, 12.2-րդ և 12.2.1-ին

կետերում նշված տվյալները ներկայացնել լրացուցիչ թերթի վրա։

1017.3k.voroshum.doc

13

Ձև N 2

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի

մտավոր սեփականության գործակալություն (Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ,

Կառավարական տուն 3)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄԸ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Դիմում իրավունքների փոխանցման մասին

Սույնով խնդրարկվում է գրանցել դիմումում նշված ապրանքային նշանի (նշանների)

նկատմամբ իրավունքների փոխանցումը։

2. Սույն դիմումին վերաբերող գրանցումը (գրանցումները)

2.1. գրանցման (գրանցումների) համարը (համարները)*

3. Իրավատեր

3.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

3.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը,

հեռախոսահամարը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն

3.3. իրավատերերը մի քանիսն են (իրավատերերի մասին տվյալները, ըստ 3.1-ին և

3.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

4. Իրավատիրոջ ներկայացուցիչը

4.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

1017.3k.voroshum.doc

14

4.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

4.3. իրավատերերի ներկայացուցիչները մի քանիսն են (իրավատերերի ներկայա-

ցուցիչների մասին տվյալները, ըստ 4.1-ին և 4.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

5. Իրավունքներն ստացող

5.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

5.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

5.3. իրավունքներն ստացողները մի քանիսն են (իրավունքներն ստացողների մասին տվյալ-

ները, ըստ 5.1-ին և 5.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

6. Իրավունքներն ստացողի ներկայացուցիչը

6.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

6.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

6.3. իրավունքներն ստացողների ներկայացուցիչները մի քանիսն են (իրավունքներն

ստացողների ներկայացուցիչների մասին տվյալները, ըստ 6.1-ին և 6.2-րդ կետերի, տրվում են

լրացուցիչ թերթի վրա)։

7. Նամակագրության հասցեն

1017.3k.voroshum.doc

_________________________________________________________________________

_______

15

8. Ապրանքները և (կամ) ծառայությունները, որոնց նկատմամբ տարածվում են

իրավունքների փոխանցումը

8.1. իրավունքները փոխանցվում են 2.1-ին կետում նշված ապրանքային նշանի (նշանների)

գրանցման (գրանցումների) բոլոր ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ

8.2. իրավունքները փոխանցվում են 2.1-ին կետում նշված ապրանքային նշանի գրանցման

մեջ նշված հետևյալ ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ*

8.3. իրավունքները փոխանցվում են 2.1-ին կետի գրանցումներից առնվազն մեկում

նշված ոչ բոլոր ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ (յուրաքանչյուր գրանցման

համար նշվում է այն ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը՝ ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի, որոնց

նկատմամբ տարածված է իրավունքների փոխանցումը)*

9. Իրավունքների փոխանցումը հավաստող փաստաթուղթը կցվում է:

10. Ստորագրություններ

10.1. դիմումն ստորագրող իրավասու անձը1

իրավատեր իրավատիրոջ ներկայացուցիչ

իրավունքներն ստացող իրավունքներն ստացողի ներկայացուցիչ

10.2. դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձը`

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

10.2.1. ստորագրություն___________ _______

(թվականը)

11. Տուրքեր

11.1. վճարված է դրամ պետական տուրք անդորրագիրը կցվում է

11.2. վճարման ձևը

12. Կցվող լրացուցիչ թերթերի ընդհանուր թիվը

1017.3k.voroshum.doc

16

*- Շարունակությունը տրված է լրացուցիչ թերթի վրա։

1- Եթե դիմումն ստորագրելու են մի քանի անձինք, ապա 10.1-ին, 10.2-րդ և 10.2.1-ին

կետերում նշված տվյալները ներկայացնել լրացուցիչ թերթի վրա։

Ձև N 3

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի

մտավոր սեփականության գործակալություն (Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ,

Կառավարական տուն 3)

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Հայտարարություն

Ապրանքային նշանի իրավատերը (իրավատերերը) և լիցենզառուն (լիցենզառուները) սույնով

հայտարարում է (են), որ դիմումում նշված ապրանքային նշանի (նշանների) գրանցումը

(գրանցումները) հանդիսանում են լիցենզիայի առարկա։

1017.3k.voroshum.doc

17

2. Սույն դիմումին վերաբերող գրանցումը (գրանցումները)

2.1. գրանցման (գրանցումների) համարը (համարները)

3. Իրավատեր

3.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

3.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

3.3. իրավատերերը մի քանիսն են (իրավատերերի մասին տվյալները, ըստ 3.1-ին և 3.2-

րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

4. Իրավատիրոջ ներկայացուցիչը

4.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

4.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

4.3. իրավատերերի ներկայացուցիչները մի քանիսն են (իրավատերերի ներկայա-

ցուցիչների մասին տվյալները, ըստ 4.1-ին և 4.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի

վրա)։

5. Լիցենզառուն

5.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

5.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

5.3. լիցենզառուները մի քանիսն են (լիցենզառուների մասին տվյալները, ըստ 5.1-ին և

5.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

1017.3k.voroshum.doc

18

6. Լիցենզառուի ներկայացուցիչը

6.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

6.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

6.3. լիցենզառուների ներկայացուցիչները մի քանիսն են (լիցենզառուների ներկայա-

ցուցիչների մասին տվյալները, ըստ 6.1-ին և 6.2-րդ կետերի տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

7. Ապրանքները և (կամ) ծառայությունները, որոնց նկատմամբ լիցենզիա է տրամադրված

7.1. լիցենզիան տրամադրված է 2.1-ին կետում նշված ապրանքային նշանի

(նշանների) գրանցման (գրանցումների) մեջ նշված բոլոր ապրանքների և (կամ) ծառայությունների

նկատմամբ

7.2. լիցենզիան տրամադրված է 2.1-ին կետում նշված ապրանքային նշանի գրանցման մեջ

նշված հետևյալ ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ*

7.3. 2.1-ին կետում նշված գրանցումներից առնվազն մեկում լիցենզիան տրամադրված

է իր մեջ նշված ոչ բոլոր ապրանքների և (կամ) ծառայությունների նկատմամբ։ Նշել յուրաքանչյուր

գրանցման համար, ապրանքների և (կամ) ծառայությունների ցանկը՝ ըստ ԱԾՄԴ-ի դասերի, որոնց

նկատմամբ տարածվում է լիցենզիան*

8. Լիցենզիայի տեսակը

8.1. բացառիկ լիցենզիա 8.2. ոչ բացառիկ լիցենզիա 8.3. եզակի լիցենզիա

8.4. լիցենզիայի գործողության տարածքը

1017.3k.voroshum.doc

19

9. Լիցենզիայի գործողության ժամկետը

9.1. լիցենզիայի ժամկետը սահմանափակ է և տրված է ից մինչև

ժամանակահատվածի համար

9.2. լիցենզիան գործում է մինչև ապրանքային նշանի գրանցման գործողության

ժամկետի ավարտը։

10. Ստորագրություններ

10.1. իրավատեր իրավատիրոջ ներկայացուցիչ

10.1.1. դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձը1

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

10.1.2. ստորագրություն _________________

(թվականը)

10.2. լիցենզառու լիցենզառուի ներկայացուցիչ

10.2.1. դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձը1

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

10.1.3. 10.2.2. ստորագրություն _________________

(թվականը)

11. Կցվող լրացուցիչ թերթերի ընդհանուր թիվը

*-Շարունակությունը նշել լրացուցիչ թերթի վրա։

1- Եթե դիմումն ստորագրելու են մի քանի անձինք, ապա 10.1.1-ին, 10.1.2-րդ, 10.2.1-ին և

10.2.2-րդ կետերում նշված տվյալները ներկայացնել լրացուցիչ թերթի վրա։

1017.3k.voroshum.doc

20

Ձև N 4

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմի

մտավոր սեփականության գործակալություն (Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ,

Կառավարական տուն 3)

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ

փոփոխությունը գրանցելու մասին չեղյալ հայտարարումը գրանցելու մասին

1. Դիմում

Ապրանքային նշանի իրավատերը (իրավատերերը) և լիցենզառուն (լիցենզառուները)

սույնով խնդրում են գրանցել դիմումում նշված ապրանքային նշանի (նշանների)`

լիցենզիայի փոփոխությունը, գրանցման (գրանցումների) լիցենզիայի չեղյալ

հայտարարումը

2. Սույն դիմումին վերաբերող գրանցումը (գրանցումները)

2.1. գրանցման (գրանցումների) համարը (համարները)*

3. Իրավատեր (լիցենզատու)

3.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

3.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

3.3. իրավատերերը մի քանիսն են (իրավատերերի մասին տվյալները, ըստ 3.1-ին և 3.2-րդ

կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

4. Իրավատիրոջ ներկայացուցիչը

1017.3k.voroshum.doc

21

4.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

4.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

4.3. իրավատերերի ներկայացուցիչները մի քանիսն են (իրավատերերի

ներկայացուցիչների մասին տվյալները, ըստ 4.1-ին և 4.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ

թերթի վրա)։

5. Լիցենզառուն

5.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

5.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

5.3. լիցենզառուները մի քանիսն են (լիցենզառուների մասին տվյալները, ըստ 5.1-ին և

5.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

6. Լիցենզառուի ներկայացուցիչը

6.1. անունը, ազգանունը կամ ընկերության անվանումը

6.2. գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), երկրի ծածկագիրը, հեռախոսահամարը, ֆաքսը,

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

6.3. լիցենզառուների ներկայացուցիչները մի քանիսն են (լիցենզառուների ներկայա-

ցուցիչների մասին տվյալները, ըստ 6.1-ին և 6.2-րդ կետերի, տրվում են լրացուցիչ թերթի վրա)։

7. Նամակագրության հասցեն

8. Լիցենզիայի փոփոխությունը վերաբերում է ապրանքներին և (կամ)

ծառայություններին

8.1. փոփոխության բնույթը և ծավալը նշված են կից ներկայացված`

1017.3k.voroshum.doc

_______________

22

լիցենզիայի փոփոխությունը հաստատող փաստաթղթում

լիցենզիայի փոփոխության մասին հայտարարության մեջ

9. Լիցենզիայի փոփոխությունը վերաբերում է լիցենզիայի տեսակին

9.1. փոփոխված լիցենզիան հանդիսանում է բացառիկ լիցենզիա

9.2. փոփոխված լիցենզիան հանդիսանում է ոչ բացառիկ լիցենզիա

9.3. փոփոխված լիցենզիան հանդիսանում է եզակի լիցենզիա

10. Լիցենզիայի տարածքը փոփոխվել է, լիցենզիան վերաբերում է հետևյալ տարածքին

11. Լիցենզիայի փոփոխությունը վերաբերում է գործողության ժամկետին

11.1. փոփոխված լիցենզիան տրված է ից մինչև ժամանակահատվածի

համար

11.2. փոփոխված լիցենզիան գործում է մինչև ապրանքային նշանի գրանցման

գործողության ժամկետի ավարտը

12. Լիցենզիայի չեղյալ հայտարարումը վերաբերում է ապրանքներին և (կամ)

ծառայություններին

12.1. փոփոխության բնույթը և ծավալը նշված են կից ներկայացված՝

չեղյալ հայտարարումը հաստատող փաստաթղթում

չեղյալ հայտարարման մասին հայտարարության մեջ

13. Ստորագրություններ

13.1. իրավատեր իրավատիրոջ ներկայացուցիչ

13.1.1. դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձը1

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

13.1.2. ստորագրություն

(թվականը)

13.2. լիցենզառու լիցենզառուի ներկայացուցիչ

13.2.1. դիմումն ստորագրող ֆիզիկական անձը1

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

13.2.2. ստորագրություն

1017.3k.voroshum.doc

_______________

23

(թվականը)

14. Տուրքեր

14.1. վճարված է դրամ պետական տուրք անդորրագիրը կցվում է

14.2. վճարման ձևը

15. Կցվող լրացուցիչ թերթերի ընդհանուր թիվը

*- Շարունակությունը տրված է լրացուցիչ թերթի վրա։

1- Եթե դիմումն ստորագրելու են մի քանի անձինք, ապա 13.1-ին և 13.2-րդ կետերի տվյալները ներկայացնել լրացուցիչ թերթի վրա։»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ Վ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

1017.3k.voroshum.doc