International Classification of Patents - Council of Europe-WIPO Joint ad-hoc Committee

Индекс заседания CE/WIPO/X
Дата и место проведения6 сентября 1978 г. (Женева, Швейцария)
Прошлые/будущие заседанияCE/WIPO/IX >> CE/WIPO/X
Тема (-ы)Международная патентная классификация (МПК)