قرارات الدورة السادسة والثلاثين للجنة

رمز الوثيقةWIPO/GRTKF/IC/36/DECISIONS
الاجتماعات ذات الصلةWIPO/GRTKF/IC/36
تاريخ النشر29 يونيو 2018
EnglishDecisions of the Thirty-Sixth Session

Adopted by the Committee

الوثيقة الكاملة
Decisions of the Thirty-Sixth Session , single (docx)
55 KB
الوثيقة الكاملة
Decisions of the Thirty-Sixth Session , single (pdf)
150 KB
FrançaisDécisions de la trente-sixième session du comité

adoptées par le comité

الوثيقة الكاملة
Décisions de la trente-sixième session du comité, single (docx)
59 KB
الوثيقة الكاملة
Décisions de la trente-sixième session du comité, single (pdf)
161 KB
EspañolDecisiones de la Trigésima sexta sesión del Comité

aprobadas por el Comité

الوثيقة الكاملة
Decisiones de la Trigésima sexta sesión del Comité, single (docx)
248 KB
الوثيقة الكاملة
Decisiones de la Trigésima sexta sesión del Comité, single (pdf)
150 KB
عربي
قرارات الدورة السادسة والثلاثين للجنة

التي اعتمدتها اللجنة

الوثيقة الكاملة
قرارات الدورة السادسة والثلاثين للجنة, single (docx)
253 KB
الوثيقة الكاملة
قرارات الدورة السادسة والثلاثين للجنة, single (pdf)
306 KB
中文委员会第三十六届会议的决定

经委员会通过

الوثيقة الكاملة
委员会第三十六届会议的决定, single (docx)
205 KB
الوثيقة الكاملة
委员会第三十六届会议的决定, single (pdf)
217 KB
РусскийРЕШЕНИЙ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА

Документ принят Комитетом

الوثيقة الكاملة
РЕШЕНИЙ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА, single (docx)
287 KB
الوثيقة الكاملة
РЕШЕНИЙ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ КОМИТЕТА, single (pdf)
207 KB