وضع تسديد الاشتراكات في 20 سبتمبر 2011

رمز الوثيقةWO/GA/40/16
الاجتماعات ذات الصلةWO/GA/40
تاريخ النشر20 سبتمبر 2011
EnglishStatus of the Payment of Contributions as of September 20, 2011

Document prepared by the Secretariat

الوثيقة الكاملة
Status of the Payment of Contributions as of September 20, 2011, single (doc)
758 KB
الوثيقة الكاملة
Status of the Payment of Contributions as of September 20, 2011, single (pdf)
107 KB
FrançaisÉtat de paiement des contributions au 20 septembre 2011

Document établi par le Secrétariat

الوثيقة الكاملة
État de paiement des contributions au 20 septembre 2011, single (doc)
685 KB
الوثيقة الكاملة
État de paiement des contributions au 20 septembre 2011, single (pdf)
333 KB
EspañolSituación relativa al pago de las contribuciones al 20 de septiembre de 2011

Documento preparado por la Secretaría

الوثيقة الكاملة
Situación relativa al pago de las contribuciones al 20 de septiembre de 2011, single (doc)
721 KB
الوثيقة الكاملة
Situación relativa al pago de las contribuciones al 20 de septiembre de 2011, single (pdf)
106 KB
عربي
وضع تسديد الاشتراكات في 20 سبتمبر 2011

وثيقة من إعداد الأمانة

الوثيقة الكاملة
وضع تسديد الاشتراكات في 20 سبتمبر 2011, single (doc)
753 KB
الوثيقة الكاملة
وضع تسديد الاشتراكات في 20 سبتمبر 2011, single (pdf)
241 KB
中文截至2011年9月20日的会费缴纳情况

秘书处编拟的文件

الوثيقة الكاملة
截至2011年9月20日的会费缴纳情况, single (doc)
632 KB
الوثيقة الكاملة
截至2011年9月20日的会费缴纳情况, single (pdf)
352 KB
РусскийПОЛОЖЕНИЕ С УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ПО ПОСТОЯНИЮ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2011 Г.

Документ подготовлен Секретариатом

الوثيقة الكاملة
ПОЛОЖЕНИЕ С УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ПО ПОСТОЯНИЮ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2011 Г., single (doc)
779 KB
الوثيقة الكاملة
ПОЛОЖЕНИЕ С УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ПО ПОСТОЯНИЮ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2011 Г., single (pdf)
181 KB