وضع تسديد الاشتراكات في 10 سبتمبر 2012

رمز الوثيقةWO/GA/41/3
الاجتماعات ذات الصلةWO/GA/41
تاريخ النشر14 سبتمبر 2012
EnglishStatus of the Payment of Contributions as of September 10, 2012

Document prepared by the Secretariat

الوثيقة الكاملة
Status of the Payment of Contributions as of September 10, 2012, single (doc)
789 KB
الوثيقة الكاملة
Status of the Payment of Contributions as of September 10, 2012, single (pdf)
106 KB
FrançaisÉtat de paiement des contributions au 10 septembre 2012

Document établi par le Secrétariat

الوثيقة الكاملة
État de paiement des contributions au 10 septembre 2012, single (doc)
723 KB
الوثيقة الكاملة
État de paiement des contributions au 10 septembre 2012, single (pdf)
61 KB
EspañolSituación relativa al pago de las contribuciones al 10 de septiembre de 2012

Documento preparado por la Secretaría

الوثيقة الكاملة
Situación relativa al pago de las contribuciones al 10 de septiembre de 2012, single (doc)
711 KB
الوثيقة الكاملة
Situación relativa al pago de las contribuciones al 10 de septiembre de 2012, single (pdf)
60 KB
عربي
وضع تسديد الاشتراكات في 10 سبتمبر 2012

وثيقة من إعداد الأمانة

الوثيقة الكاملة
وضع تسديد الاشتراكات في 10 سبتمبر 2012, single (doc)
756 KB
الوثيقة الكاملة
وضع تسديد الاشتراكات في 10 سبتمبر 2012, single (pdf)
240 KB
中文截至2012年9月10日的会费缴纳情况

秘书处编拟的文件

الوثيقة الكاملة
截至2012年9月10日的会费缴纳情况, single (doc)
704 KB
الوثيقة الكاملة
截至2012年9月10日的会费缴纳情况, single (pdf)
225 KB
РусскийПОЛОЖЕНИЕ С УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ПО ПОСТОЯНИЮ НА 10 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.

Документ подготовлен Секретариатом

الوثيقة الكاملة
ПОЛОЖЕНИЕ С УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ПО ПОСТОЯНИЮ НА 10 СЕНТЯБРЯ 2012 Г., single (doc)
843 KB
الوثيقة الكاملة
ПОЛОЖЕНИЕ С УПЛАТОЙ ВЗНОСОВ ПО ПОСТОЯНИЮ НА 10 СЕНТЯБРЯ 2012 Г., single (pdf)
175 KB