مشروع تقرير

رمز الوثيقةWO/CC/65/3 REV
الاجتماعات ذات الصلةWO/CC/65
تاريخ النشر22 أغسطس 2011
EnglishDraft Report of the Sixty-Fourth (23rd Extraordinary) Session of the WIPO Coordination Committee

prepared by the Secretariat

الوثيقة الكاملة
Draft Report of the Sixty-Fourth (23rd Extraordinary) Session of the WIPO Coordination Committee, single (pdf)
150 KB
متن الوثيقة
Draft Report of the Sixty-Fourth (23rd Extraordinary) Session of the WIPO Coordination Committee, main (doc)
570 KB
المرفق 1
Draft Report of the Sixty-Fourth (23rd Extraordinary) Session of the WIPO Coordination Committee, annex (doc)
135 KB
FrançaisProjet de rapport de la soixante-quatrième session (23e session extraordinaire) du Comité de coordination de l’OMPI

établi par le Secrétaria

الوثيقة الكاملة
Projet de rapport de la soixante-quatrième session (23e session extraordinaire) du Comité de coordination de l’OMPI, single (doc)
649 KB
EspañolProyecto de informe de la sexagésima cuarta sesión (23ª extraordinaria) del Comité de coordinación de la OMPI

preparado por la Secretaría

الوثيقة الكاملة
Proyecto de informe de la sexagésima cuarta sesión (23ª extraordinaria) del Comité de coordinación de la OMPI, single (doc)
660 KB
الوثيقة الكاملة
Proyecto de informe de la sexagésima cuarta sesión (23ª extraordinaria) del Comité de coordinación de la OMPI, single (pdf)
157 KB
عربي
مشروع تقرير

وثيقة من إعداد الأمانة

الوثيقة الكاملة
مشروع تقرير, single (pdf)
370 KB
متن الوثيقة
مشروع تقرير, main (doc)
596 KB
المرفق 1
مشروع تقرير, annex (doc)
135 KB
中文WIPO协调委员会第六十四届会议(第23次特别会议)报告草案

秘书处编拟

الوثيقة الكاملة
WIPO协调委员会第六十四届会议(第23次特别会议)报告草案, single (doc)
373 KB
الوثيقة الكاملة
WIPO协调委员会第六十四届会议(第23次特别会议)报告草案, single (pdf)
386 KB
РусскийПРОЕКТ ОТЧЕТА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ (23-Й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЕССИИ КООРДИНАЦИОННОГО КОМИТЕТА ВОИС

подготовлен Секретариатом

الوثيقة الكاملة
ПРОЕКТ ОТЧЕТА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ (23-Й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЕССИИ КООРДИНАЦИОННОГО  КОМИТЕТА ВОИС, single (pdf)
362 KB
متن الوثيقة
ПРОЕКТ ОТЧЕТА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ (23-Й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЕССИИ КООРДИНАЦИОННОГО  КОМИТЕТА ВОИС, main (doc)
757 KB
المرفق 1
ПРОЕКТ ОТЧЕТА ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ (23-Й ВНЕОЧЕРЕДНОЙ) СЕССИИ КООРДИНАЦИОННОГО  КОМИТЕТА ВОИС, annex (doc)
135 KB