شرح إضافي من اليابان : WIPO/GRTKF/IC/11/11 بعنوان WIPO/GRTKF/IC/9/ بشأن الوثيقة 13 نظام البراءات والموارد الوراثية

رمز الوثيقةWIPO/GRTKF/IWG/3/5
الاجتماعات ذات الصلةWIPO/GRTKF/IWG/3
تاريخ النشر10 يناير 2011
EnglishWIPO/GRTKF/IC/11/11: “Additional Explanation from Japan Regarding the document WIPO/GRTKF/IC/9/13 on the Patent System and Genetic Resources”

Document prepared by the Secretariat

الوثيقة الكاملة
WIPO/GRTKF/IC/11/11:  “Additional Explanation from Japan Regarding the document WIPO/GRTKF/IC/9/13 on the Patent System and Genetic Resources”, single (doc)
325 KB
الوثيقة الكاملة
WIPO/GRTKF/IC/11/11:  “Additional Explanation from Japan Regarding the document WIPO/GRTKF/IC/9/13 on the Patent System and Genetic Resources”, single (pdf)
415 KB
FrançaisWIPO/GRTKF/IC/11/11: “Explication complémentaire du Japon concernant le document WIPO/GRTKF/IC/9/13 (Système des brevets et ressources génétiques)"

Document établi par le Secrétariat

الوثيقة الكاملة
WIPO/GRTKF/IC/11/11:  “Explication complémentaire du Japon concernant le document WIPO/GRTKF/IC/9/13 (Système des brevets et ressources génétiques)", single (doc)
496 KB
الوثيقة الكاملة
WIPO/GRTKF/IC/11/11:  “Explication complémentaire du Japon concernant le document WIPO/GRTKF/IC/9/13 (Système des brevets et ressources génétiques)", single (pdf)
409 KB
EspañolWIPO/GRTKF/IC/11/11 : “ Explicaciones adicionales del Japón sobre el documento WIPO/GRTKF/IC/9/13 relativo al sistema de patentes y los recursos genéticos”

Documento preparado por la Secretaría

الوثيقة الكاملة
WIPO/GRTKF/IC/11/11 : “ Explicaciones adicionales del Japón sobre el documento WIPO/GRTKF/IC/9/13 relativo al sistema de patentes y los recursos genéticos”, single (doc)
303 KB
الوثيقة الكاملة
WIPO/GRTKF/IC/11/11 : “ Explicaciones adicionales del Japón sobre el documento WIPO/GRTKF/IC/9/13 relativo al sistema de patentes y los recursos genéticos”, single (pdf)
318 KB
عربي
شرح إضافي من اليابان : WIPO/GRTKF/IC/11/11 بعنوان WIPO/GRTKF/IC/9/ بشأن الوثيقة 13 نظام البراءات والموارد الوراثية
الوثيقة الكاملة
 شرح إضافي من اليابان  : WIPO/GRTKF/IC/11/11 بعنوان WIPO/GRTKF/IC/9/ بشأن الوثيقة 13 نظام البراءات والموارد الوراثية, single (pdf)
206 KB
中文WIPO/GRTKF/IC/11/11:“日本对关于专利制度与遗传资源的文件WIPO/GRTKF/IC/9/13的补充说明

秘书处编拟的文件

الوثيقة الكاملة
WIPO/GRTKF/IC/11/11:“日本对关于专利制度与遗传资源的文件WIPO/GRTKF/IC/9/13的补充说明, single (doc)
275 KB
الوثيقة الكاملة
WIPO/GRTKF/IC/11/11:“日本对关于专利制度与遗传资源的文件WIPO/GRTKF/IC/9/13的补充说明, single (pdf)
125 KB
РусскийWIPO/GRTKF/IC/11/11: «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ЯПОНИИ В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТА WIPO/GRTKF/IC/9/13 ПО ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ»

Документ подготовлен Секретариатом

الوثيقة الكاملة
WIPO/GRTKF/IC/11/11: «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ЯПОНИИ В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТА WIPO/GRTKF/IC/9/13 ПО ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ», single (doc)
328 KB
الوثيقة الكاملة
WIPO/GRTKF/IC/11/11: «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ЯПОНИИ В ОТНОШЕНИИ ДОКУМЕНТА WIPO/GRTKF/IC/9/13 ПО ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ», single (pdf)
431 KB