WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

MultiRacks Ltd. v. Hackeberg Handelsonderneming

Zaaknr. DNL2008-0052

1. Partijen

Eiseres is MultiRacks Ltd., gevestigd te Cardiff, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het “Verenigd Koninkrijk”) en kantoorhoudende te Breda, Nederland, vertegenwoordigd door ZennerMedia Comm. V., België.

Verweerster is Hackeberg Handelsonderneming, gevestigd te Etten-Leur, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <multirack.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Your Name Webhosting.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 9 oktober 2008 per e-mail en op 23 oktober 2008 in hard copy. Het Instituut heeft op 13 oktober 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 14 oktober 2008 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhoudster en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 oktober 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 17 november 2008. Verweerster heeft per e-mail op 27 oktober en 30 oktober 2008 haar Verweerschrift respectievelijk aanvullend verweer ingediend, welke communicatie door het Instituut tezamen is beschouwd als het Verweerschrift.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 21 november 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist op grond van artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres stelt onder meer stellingen en rekken te verkopen en te leveren.

Verweerster is een eenmanszaak van Harry Hack die volgens Eiseres ook in stellingen en rekken handelt.

De Domeinnaam is op 19 augustus 2003 geregistreerd. De aan de Domeinnaam gelinkte website wordt gebruikt voor het aanbieden van magazijnrekken onder de naam Multirack. Via de contactgegevens op de site word de bezoeker doorgeleid naar het e-mailadres van Verweerster.

Op 19 september 2008 heeft Eiseres de toenmalige houder van de Domeinnaam, H. Snijders, per brief gesommeerd het gebruik van de Domeinnaam te staken. Daarop volgend heeft Snijders de Domeinnaam op 29 september 2008 overgedragen aan Verweerster.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres stelt dat haar onderneming op 10 december 2004 is opgericht in het Verenigd Koninkrijk en vervolgens is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister. Voorts stelt Eiseres dat haar enig bestuurder tevens enig bestuurder is van de Belgische onderneming MultiRack BVBA, die is opgericht op 10 april 2003.

Eiseres stelt dat Verweerster, door de exploitatie van de website gekoppeld aan de Domeinnaam, zonder toestemming gebruik maakt van haar handelsnamen MultiRacks en MultiRack.

Eiseres stelt dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij gebruik van de Domeinnaam omdat zij geen toestemming voor het gebruik van de Domeinnaam heeft gekregen en geen activiteiten ontplooit onder de naam Multirack maar onder de naam Hackeberg.

Eiseres stelt voorts dat de voormalig eigenaar van de Domeinnaam in 2003 op verzoek van Eiseres de Domeinnaam heeft geregistreerd. Na registratie is de website waarnaar de Domeinnaam verwijst gebouwd en online geplaatst. Eiseres stelt dat de website verbonden aan de Domeinnaam dezelfde is als de website die destijds voor haar is ontwikkeld.

Kort daarna ontstond een twist tussen Eiseres en de voormalige houder van de Domeinnaam, waarna deze de Domeinnaam weigerde over te dragen aan Eiseres en de contactgegevens op de website verbonden aan de Domeinnaam zo heeft aangepast dat de bezoeker werd doorverwezen naar Verweerster. Bezoekers die via de website verbonden aan de Domeinnaam bij Verweerster terecht komen krijgen negatieve informatie over de producten en diensten van Eiseres en worden geïnformeerd dat ze beter af zouden zijn bij Verweerster.

Volgens Eiseres werken Verweerster en de voormalige houder van de Domeinnaam op deze manier samen om bezoekers van die website doelbewust in de waan te laten dat zij zich op de site van Eiseres bevinden terwijl Verweerster eventuele bestellingen via deze website ontvangt. Hieruit concludeert Eiseres dat Verweerster en de voormalig eigenaar de Domeinnaam te kwader trouw hebben geregistreerd en gebruiken.

B. Verweerster

Verweerster betwist dat Eiseres contact met haar heeft gehad over een eventuele overname van de Domeinnaam.

Volgens Verweerster heeft zij samen met de heer Verhoeven, de huidige bestuurder van Eiseres, de Domeinnaam in 2003 geregistreerd, welke registratie ver voor de oprichting van Eiseres heeft plaatsgevonden.

Voorts stelt Verweerster dat Verhoeven na registratie van de Domeinnaam onder valse voorwendselen heeft ingelogd op de website verbonden aan de Domeinnaam en op die manier deze website heeft gekopieerd voor “gebruik voor haar eigen site ‘multiracks'”.

Voor het overige wijst zij alle beschuldigingen van Eiseres af en stelt zij dat deze op onwaarheden berusten.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

A) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

B) Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De toelichting op de Eis vermeldt dat zij is ingesteld door Luc Verhoeven, MultiRacks Ltd. Rechten in een handelsnaam rusten echter bij de onderneming verbonden aan de handelsnaam, en niet bij een privépersoon. Voor zover de Eis inderdaad is ingediend door de privépersoon Luc Verhoeven, moet deze dus worden afgewezen. Uit het feit dat in de aanhef van de Eis wel de rechtspersoon MultiRacks Ltd. staat vermeld en niet de privépersoon, begrijpt de Geschillenrechter dat is bedoeld de Eis namens deze rechtspersoon in te stellen.

Eiseres stelt handelsnaamrechten te hebben in de buitenlandse rechtspersonen MultiRacks Ltd., ook ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister, en de Belgische rechtspersoon MultiRack BVBA. Eiseres verwijst alleen naar de inschrijvingsnummers in de handelsregisters en laat na de betreffende uittreksels over te leggen.

Voorts stelt Eiseres nog dat zij een beeldmerk zou hebben voor MultiRack, maar zij licht dat niet nader toe en legt daarvan ook geen bewijsstuk over, om welke reden de Geschillenbeslechter deze stelling buiten beschouwing laat.

Volgens artikel 1 van de Handelsnaamwet ontstaat het recht op een handelsnaam door feitelijk gebruik van die handelsnaam in het economisch verkeer. Enkele inschrijving hiervan in handelsregisters biedt geen bewijs van dergelijk gebruik. Eiseres laat in haar summier onderbouwde Eis na te stellen of te onderbouwen dat zij de handelsnamen waar zij zich op beroept daadwerkelijk heeft gebruikt. Uit de Eis blijkt alleen impliciet dat Eiseres onder de tekens Multiracks Ltd. en MultiRack BVBA rekken en stellingen verkoopt. Op grond hiervan concludeert de Geschillenbeslechter dat Eiseres in beginsel niet voldoende heeft gesteld om het bestaan van handelsnaamrechten in deze tekens aan te nemen.

Verweerster verwijst in haar Verweerschrift daarentegen expliciet naar het gebruik van de naam MultiRacks door Eiseres en overlegt ter ondersteuning van dit gebruik onder meer het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van MultiRacks Ltd. dat Eiseres heeft nagelaten te overleggen. Verweerster lijkt hiermee het gebruik van de aanduiding MultiRacks als handelsnaam te bevestigen en te erkennen. Om die reden concludeert de Geschillenbeslechter dat Eiseres een naar Nederlands recht beschermd handelsnaamrecht heeft in MultiRacks (de “Handelsnaam”).

Omdat echter Eiseres het gestelde gebruik van de handelsnaam MultiRack niet heeft onderbouwd en dit gebruik door Verweerster expliciet wordt weersproken, wijst de Geschillenbeslechter het beroep van Eiseres op een handelsnaamrecht in deze aanduiding af.

Voor een beroep op artikel 2.1 sub A van de Regeling moet Eiseres aantonen dat de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met haar Handelsnaam dat er verwarring kan ontstaan. De Eis is ook op dit punt zo summier en gebrekkig opgesteld dat Eiseres dit gevaar voor verwarring niet uitdrukkelijk stelt, laat staan motiveert, maar ook op dit punt schiet Verweerster te hulp. In haar Verweerschrift vraagt zij namelijk expliciet de aandacht van de Geschillenbeslechter voor het feit dat Eiseres alleen een handelsnaamregistratie heeft voor MultiRacks en niet voor MultiRack zonder “s”. De Geschillenbeslechter begrijpt hieruit dat Verweerster de Eis in ieder geval zo heeft begrepen dat Eiseres heeft bedoeld te stellen dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de Handelsnaam. Omdat Verweerster het zo heeft begrepen en niet in haar verdediging is geschaad aanvaardt de Geschillenbeslechter dat Eiseres heeft bedoeld te stellen dat de Domeinnaam en de Handelsnaam zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan zoals bedoeld in artikel 2.1 sub A van de Regeling.

Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van overeenstemming tussen de handelsnaam waarop Eiseres zich beroept en de domeinnaam het top level domain “.nl” in domeinnaamzaken buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling (zie bijvoorbeeld De Pedaleur B.V. v. Virtual Services Corporation, WIPO Zaaknr. DNL2008-0047). Daarom dient ook bij de beoordeling van overeenstemming tussen de Handelsnaam en de Domeinnaam het top level domain “.nl” buiten beschouwing te worden gelaten.

De Domeinnaam (<multirack.nl>) en de Handelsnaam MultiRacks verschillen slechts één letter, zodat er sprake is van een Domeinnaam die slechts in geringe mate van de Handelsnaam afwijkt zoals bedoeld in artikel 5 Handelsnaamwet. Omdat de Domeinnaam gebruikt wordt voor een website die dezelfde soort producten (namelijk magazijnrekken) aanbiedt als die door Eiseres worden verkocht, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Handelsnaam.

Aan het eerste vereiste is dan ook voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres stelt dat Verweerster zelf geen activiteiten onder het teken Multirack ontplooit, maar onder de naam Hackeberg en dat zij ook geen toestemming heeft het teken MultiRacks te gebruiken. Hiermee heeft Eiseres naar oordeel van de Geschillenbeslechter prima facie voldoende gesteld dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij gebruik van de Domeinnaam.

Het is vervolgens aan Verweerster om aan te tonen dat zij dit belang wel degelijk heeft. Verweerster volstaat met dit punt ongemotiveerd te betwisten. Dit biedt niet voldoende grond voor de Geschillenbeslechter om legitiem belang of toestemming van Verweerster bij gebruik van de Domeinnaam aan te nemen en om die reden wijst de Geschillenbeslechter het bestaan hiervan af.

Ook aan het tweede vereiste is derhalve voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Aan dit vereiste is voldaan indien de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Volgens Eiseres werken Verweerster en de voormalig houder van de Domeinnaam samen om bezoekers van die website doelbewust in de waan te laten dat zij zich op de site van Eiseres bevinden terwijl Verweerster eventuele bestellingen via deze website ontvangt. Hieruit concludeert Eiseres dat Verweerster en deze voormalig eigenaar de Domeinnaam te kwader trouw hebben geregistreerd en gebruiken.

Omdat de Domeinnaam en de Handelsnaam slechts één letter verschillen, zijnde de “meervoud s”, en Partijen dezelfde producten aanbieden acht de Geschillenbeslechter het aannemelijk dat de kans bestaat dat internetgebruikers die op zoek zijn naar de website van Eiseres op de website onder de Domeinnaam terecht komen. Immers, verwarring tussen enkelvoud en meervoud van zulke namen is niet ondenkbaar en ook een typefout bij het intypen van een domeinnaam is niet ongebruikelijk, in welk geval Verweerster's gebruik van de Domeinnaam kan worden aangemerkt als typosquatting (zie ondermeer The Ford Foundation v. Technology Services Ltd. / Ms Lacy Ana De Oliveira, WIPO Case No. D2007-1711; F. Hoffmann-La Roche AG v. Ms. Lacy Ana De Oliveira, Technology Services Ltd, WIPO Case No. D2008-0093 en Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002). Dit effect wordt versterkt omdat de bezoeker, eenmaal op de website verbonden aan de Domeinnaam aangekomen, in de waan wordt gelaten dat zij zich op een site van Eiseres bevindt omdat uit de screenshots die door Eiseres zijn overgelegd en eigen waarneming van de Geschillenbeslechter blijkt dat nergens op de website staat vermeld dat het hier in feite een site van Verweerster, Hackeberg, betreft.

De Geschillenbeslechter acht daarmee voldoende aangetoond dat Verweerster de Domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de gelinkte website te leiden, te meer nu Verweerster niet heeft gesteld dat zij een legitiem belang heeft bij deze manier van gebruik van de Domeinnaam. Verweerster maakt daarbij gebruik van de verwarring die kan ontstaan met de Handelsnaam, zoals hierboven onder A besproken. Verweerster erkent zelf dat zij zich ten tijde van het verkrijgen van de Domeinnaam (en al ver daarvoor) bewust was – althans had moeten zijn – van de Handelsnaam van Eiseres. De Geschillenbeslechter verbindt daaraan de conclusie dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt door Verweerster.

Dat het recht op de Handelsnaam mogelijk pas is ontstaan na de datum van registratie van de Domeinnaam doet aan bovenstaande niet af. Verweerster was immers op het moment dat zij de Domeinnaam verkreeg van de voormalig eigenaar bekend – althans had dit moeten zijn – met het inmiddels ontstane handelsnaamrecht van Eiseres en heeft de Domeinnaam vervolgens gebruikt voor het behalen van eigen financieel voordeel zoals hiervoor beschreven.

Ook aan het derde vereiste is derhalve voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <multirack.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhoudster wordt.


Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter

Datum: 29 november 2008