WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

De Pedaleur B.V. v. Virtual Services Corporation

Zaaknr. DNL2008-0047

1. Partijen

Eiseres is De Pedaleur B.V., gevestigd te Doetinchem, Nederland, vertegenwoordigd door Stichting Achmea Rechtsbijstand, Nederland.

Verweerster is Virtual Services Corporation, gevestigd te Charlestown, Federatie van Saint Kitts en Nevis.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <depedaleur.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via EuroDNS S.A.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 17 september 2008. Het Instituut heeft op 18 september 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 september 2008 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhoudster en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 24 september 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 14 oktober 2008. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 15 oktober 2008 mee dat Verweerster in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 17 oktober 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres houdt zich onder meer bezig met de verkoop en het onderhoud van rijwielen en aanverwante artikelen en exploiteert deze activiteiten onder meer op een website via de domeinnaam <pedaleur.nl>, waarvan zij houdster is. Deze domeinnaam is op 1 september 2000 geregistreerd.

De Domeinnaam is op 18 augustus 2007 geregistreerd. Op de aan de Domeinnaam gekoppelde website worden (gesponsorde) links weergegeven naar websites waarop producten en diensten worden aangeboden die relateren aan fietsen en fietswinkels.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres stelt dat zij rechthebbende is op de handelsnaam De Pedaleur en voor de in paragraaf 4 genoemde activiteiten duurzaam deelneemt aan het maatschappelijk verkeer. Volgens Eiseres is de Domeinnaam identiek aan, althans stemt deze verwarringwekkend overeen met de handelsnaam van Eiseres.

Eiseres voert verder aan dat voor internetgebruikers verwarring kan ontstaan over het gebruik van de Domeinnaam. De benaming wekt ten onrechte de indruk dat deze gelieerd is aan de activiteiten van Eiseres, nu de website van Verweerster - die volgens Eiseres pas sinds 18 augustus 2007 actief is - verwijst naar andere websites die met die van Eiseres vergelijkbare zaken en diensten aanbieden.

Eiseres stelt voorts dat Verweerster geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Volgens Eiseres lijkt Verweerster gebruik te maken van verschrijvingen of typefouten van internetgebruikers waardoor deze onbedoeld op de site van Verweerster terechtkomen. Op de website waarnaar de Domeinnaam linkt wordt Eiseres weliswaar in een link genoemd, maar bij doorklikken komt men weer terug op de website van Verweerster.

Tot slot stelt Eiseres dat Verweerster de Domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar haar website te leiden. Eiseres heeft Verweerster bij brief van 9 september 2008 gesommeerd binnen vijf dagen het gebruik van de Domeinnaam te staken en gestaakt te houden, dan wel de Domeinnaam aan Eiseres over te dragen, maar aan deze sommatie heeft Verweerster geen gevolg gegeven.

Eiseres verzoekt de Geschillenbeslechter te bepalen dat Eiseres in plaats van Verweerster houdster zal worden van de Domeinnaam.

B. Verweerster

Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

A) de Domeinnaam identiek is aan of daarmee zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is, dan wel met een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiseres duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

B) Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

C) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en/of te kwader trouw wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

Omdat geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter op grond van artikel 7.4 van de Regeling het geschil te beslechten op basis van de Eis. Volgens dit artikel dient de vordering te worden toegewezen tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal de Eis daarom in deze zin toetsen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Eiseres onder de naam De Pedaleur rijwielen en daaraan verwante diensten en producten aanbiedt, onder meer via de website op “www.pedaleur.nl”. Nu Verweerster bovendien niet heeft betwist dat Eiseres rechthebbende is op de naar Nederlands recht beschermde handelsnaam De Pedaleur, wordt daarvan uitgegaan.

Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam het top level domain “.nl” in domeinnaamzaken buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling (zie bijvoorbeeld AB Electrolux v. Marcel Vlaar, WIPO Zaaknr. DNL2008-0005). Daarom dient ook bij de beoordeling van overeenstemming tussen handelsnaam en domeinnaam het top level domain “.nl” buiten beschouwing worden gelaten.

Omdat het enige verschil tussen de handelsnaam van Eiseres en de Domeinnaam het ontbreken van de spatie na het lidwoord is, welke spatie überhaupt geen onderdeel van een domeinnaam kan zijn, stemt de Domeinnaam verwarringwekkend overeen met de handelsnaam van Eiseres.

Aan de eerste eis is derhalve voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres dient voorts prima facie aannemelijk te maken dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerster de bewijslast om aan te tonen dat Verweerster wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt Verweerster hier niet in, dan wordt verondersteld dat Eiseres voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres heeft aangevoerd dat Verweerster gebruik maakt van verschrijvingen of typefouten van internetgebruikers. De Geschillenbeslechter begrijpt dat Eiseres doelt op het feit dat de Domeinnaam bestaat uit de gehele handelsnaam van Eiseres zonder spatie na het lidwoord. Voorts heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd, zoals door Eiseres gesteld, dat men via een link op de website van Verweerster waarin Eiseres wordt genoemd weer terechtkomt op de website van Verweerster.

Verweerster heeft geen gronden aangevoerd zoals beschreven in artikel 3.1 van de Regeling, noch heeft de Geschillenbeslechter enige indicatie dat Verweerster (i) te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan dit geschil, (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnaam of (iii) de Domeinnaam gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

Er is derhalve ook aan de tweede eis voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres heeft gesteld dat Verweerster de Domeinnaam gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar haar website te leiden met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het oog op de handelsnaam van Eiseres. Op de website van Verweerster worden onder meer links naar producten en diensten aangeboden die identiek zijn aan die van Eiseres.

De stellingen van Eiseres zijn niet betwist en komen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. De Geschillenbeslechter is derhalve van mening dat is komen vast te staan dat Verweerster uit is op bedoeld commercieel voordeel en dat Verweerster derhalve de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

Er is zodoende ook aan de derde eis voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhoudster van de domeinnaam <depedaleur.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerster domeinnaamhoudster wordt.


Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter

Datum: 31 oktober 2008