WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

de Persgroep Online Services B.V. v. N. Zandbergen

Zaaknr. DNL2017-0043

1. Partijen

Eiser is de Persgroep Online Services B.V. uit Amsterdam, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Verweerder is N. Zandbergen uit Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <email-nationalevacaturebank.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via AXC.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 26 juli 2017. Het Instituut heeft op dezelfde datum per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 27 juli 2017 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor
.nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 3 augustus 2017 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 23 augustus 2017. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 24 augustus 2017 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Gregor Vos op 30 augustus 2017 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is een onderneming die zich onder andere bezighoudt met het aanbieden van vacatures via internet. Eiser biedt haar producten en diensten aan op de website “www.nationalevacaturebank.nl”.

Eiser is de houdster van de volgende merkregistraties (hierna: de “Merken”):

- Benelux woordmerk NATIONALEVACATUREBANK.NL met nummer 0826341 geregistreerd op 27 juni 2007 voor de waren en diensten in klasse 9, 35, 38, 41 en 42;

- Benelux beeldmerk met nummer 0915889 geregistreerd op 27 februari 2012 voor de waren en diensten in klasse 9, 35, 38, 41 en 42

logo

Eiser is daarnaast sinds 7 april 2000 houdster van de domeinnaam <nationalevacaturebank.nl>.

De Domeinnaam is op 16 januari 2017 geregistreerd. De Domeinnaam linkt door naar de website “www.nationalevacaturebank.nl” van Eiser. Aan de Domeinnaam is het e-mailadres
“vacatures@email-nationalevacaturebank.nl” gekoppeld.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser stelt dat het meest onderscheidende element van de Domeinnaam identiek is aan de Merken ofwel dat de Domeinnaam en het merk op een verwarringwekkende wijze overeenstemmen. Het element “email” is slechts een generiek woord en het verbindingsstreepje zou niet onderscheidend zijn.

Voorts stelt Eiser dat Verweerder geen recht heeft om de Merken te gebruiken. Ook stelt Eiser dat zij Verweerder geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de Merken.

Eisers stelt dat sprake is van registratie en gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam. Eiser voert aan dat Verweerder zich schuldig maakt aan malafide activiteiten zoals masking, phishing en spoofing. Het (door Verweerder aan de Domeinnaam gekoppelde) e-mailadres “vacatures@email-nationalevacaturebank.nl” zou worden gebruikt om op grote schaal e-mails te verzenden naar internetgebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in vacatures, met het oogmerk om bepaalde data, zoals paspoort- en identiteitsgegevens of bankrekeningnummers van deze personen te achterhalen en te misbruiken. Deze activiteiten van Verweerder zijn door Eiser gemeld bij het Meld Internet Oplichting Loket van de politie en het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient Eiser te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met:

I. een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder Eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam; en

c) de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt.

Als aan één van deze vereisten niet is voldaan, dan wordt de Eis afgewezen. De bovenstaande gronden zullen hierna afzonderlijk worden besproken.

Nu er geen Verweerschrift is ingediend, dient de Geschillenbeslechter op grond van artikel 10.3 van de Regeling het geschil op basis van de Eis te beslechten. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiser heeft aannemelijk gemaakt dat zij de houdster is van de Merkenregistraties.

De Merken zijn volledig in de Domeinnaam opgenomen. De enkele toevoeging is de beschrijvende term “email” en het niet onderscheidende verbindingsstreepje tussen “email” en “nationalevacaturebank”. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is dit onvoldoende om de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Merken en de Domeinnaam weg te nemen.

Het voorgaande brengt met zich dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiser dient prima facie aannemelijk maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, verschuift de bewijslast naar Verweerder, die dan zal moeten aantonen wel degelijk recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam te hebben.

Eiser stelt dat Verweerder geen rechten heeft met betrekking tot de naam “nationalevacaturebank”. Eiser voert aan zowel het register van de Kamer van Koophandel als het Beneluxmerkenregister te hebben gecontroleerd en dat hieruit niet zou blijken dat Verweerder enig recht heeft ten aanzien van de naam “nationalevacaturebank”. Ook stelt Eiser dat zij Verweerder geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de Merken.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiser hiermee prima facie en onweersprokenaannemelijk heeft gemaakt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Sowieso kan gebruik zoals onweersproken gesteld onder Sectie 5.A uiteraard geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam vormen onder de Regeling.

Het voorgaande brengt met zich dat is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiser stelt dat Verweerder zich schuldig maakt aan malafide activiteiten zoals masking, phishing en spoofing. Ter onderbouwing van deze stelling heeft Eiser e-mail correspondentie tussen een slachtoffer van deze activiteiten en Verweerder, en DNS informatie overgelegd (Bijlagen 5-8). Deze documenten laten zien dat er vanaf het aan de Domeinnaam gekoppelde e-mailadres “vacatures@email-nationalevacaturebank.nl” e-mails zijn verstuurd naar internetgebruikers, met het doel om persoonlijke gegevens te verkrijgen.

De Domeinnaam en de Merken stemmen zodanig overeen dat sprake is van verwarringsgevaar. Het door Eiser overgelegde bewijs toont aan dat Verweerder de Domeinnaam heeft gebruikt om commercieel voordeel te behalen uit het verwarringsgevaar dat hij creëert onder internetgebruikers.

Het is vaste rechtspraak onder de Regeling dat er sprake is van gebruik te kwader trouw wanneer een domeinnaam (in combinatie met een e-mailadres) wordt gebruikt voor phishing en andere soortgelijke activiteiten (CareerBuilder, LLC v. Stephen Baker, WIPO Zaaknr. D2005-0251; BinckBank N.V. v. Helo Holdings LTD, WIPO Zaaknr. DNL2010-0014; De Persgroep Online Services B.V. v. J. Meer, WIPO Zaaknr. DNL2015-0029).

Op grond van het bovenstaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat sprake is van registratie en gebruik ter kwader trouw. Daarmee is voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam, <email-nationalevacaturebank.nl>, zodat Eiser in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.

Gregor Vos
Geschillenbeslechter
Datum: 2 oktober 2017