WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Dienst Wegverkeer (RDW) v. Versio B.V. / Moonshots Online Marketing v.o.f.

Zaaknr. DNL2016-0023

1. Partijen

De Eiser is Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer, Nederland, vertegenwoordigd door Houthoff Buruma, Nederland.

De Verweerster is Versio B.V. / Moonshots Online Marketing v.o.f. beide uit Almere, Nederland, laatstgenoemde is vertegenwoordigd door IPadvocaten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <rdwtellerrapport.nl> is geregistreerd bij SIDN via AXC.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 24 mei 2016. Het Instituut heeft op 24 mei 2016 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 mei 2016 bevestigd dat de Verweerster Versio B.V. geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens overgelegd.

Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 27 mei 2016 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 16 juni 2016.

Op verzoek van de Eiser, heeft het Instituut op 13 juni 2016 de procedure tot en met 13 juli 2016 geschorst. Op 11 juli 2016 heeft het Instituut de procedure hervat. De laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift is daarbij vastgesteld op 21 juli 2016. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 21 juli 2016.

Op 25 juli 2016 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 17 augustus 2016 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Op 17 augustus 2016 heeft de Eiser een nadere reactie op het Verweerschrift bij het Instituut ingediend. De Verweerster heeft hierop gereageerd op 30 augustus 2016.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 31 augustus 2016 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Nadere Stukken

De Eiser heeft op 17 augustus 2016 ongevraagd een nadere reactie op het Verweerschrift met een aanvullende productie ingediend. In reactie hierop heeft de Verweerster op 30 augustus 2016 een aanvulling op het Verweerschrift met twee aanvullende producties ingediend. Op grond van artikel 11.2 van de Regeling is het aan de Geschillenbeslechter om te beoordelen of deze nadere stukken worden toegelaten. Het doel van de Regeling is te voorzien in een relatief eenvoudige, snelle en kosteneffectieve geschillenbeslechting. Daarbinnen past dat partijen één gelegenheid hebben om adequaat hun standpunt naar voren te brengen en er in beginsel geen ruimte is voor re- en dupliek omdat dat het proces compliceert en vertraagt, hetgeen tegengesteld is aan het doel van de Regeling en de in artikel 10.4 van de Regeling vastgelegde taak van de Geschillenbeslechter om ervoor zorg te dragen dat de procedure spoedig verloopt (zie E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami, WIPO Zaaknr. DNL2008-0022). Nadere stukken kunnen dan ook enkel worden toegelaten in bijzondere omstandigheden die door de Eiser, respectievelijk de Verweerster zullen moeten worden aangevoerd.

De Eiser geeft drie redenen voor het indienen van de nadere stukken, waarvan één reden een nadere discussie beoogt over de betekenis van een door de Verweerster gevoerd argument. De andere redenen betreffen het door de Verweerster aanpassen van de website waarnaar de onderhavige domeinnaam verwijst en de door de Verweerster in geding gebrachte e-mail van 16 juni 2016 waarin zij de onderhavige domeinnaam aan de Eiser te koop aanbiedt. De aanvulling op het Verweerschrift die de Verweerster heeft ingediend beoogt te reageren op de nadere reactie op het Verweerschrift van de Eiser. Omdat de Eiser ten tijde van het indienen van de Eis niet bekend kon zijn met het door de Verweerster aanpassen van haar website en de e-mail waarin de onderhavige domeinnaam te koop is aangeboden, zal de Geschillenbeslechter de nadere stukken van de Eiser en de Verweerster toelaten voor zover het deze onderwerpen betreft. De overige stellingen die de nadere stukken van partijen aanvoeren betreffen een verkapte re- en dupliek waarvoor in deze administratieve procedure als zodanig geen plaats is, zodat de Geschillenbeslechter ze buiten beschouwing zal laten.

5. Feitelijke Achtergrond

Op grond van artikel 4a Wegenverkeerswet is de Eiser een publiekrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht die in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als “RDW”. De Eiser is een publieke dienstverlener in de mobiliteitsketen en heeft onder meer wettelijke taken op het gebied van toelating van voertuigen en onderdelen daarvan, toezicht en handhaving, registratie, informatieverstrekking en documentafgifte. In Nederland staat de Eiser onder meer bekend om het kentekenregister en de APK keuring. Naar aanleiding van een wijziging van de Wegenverkeerswet registreert de Eiser sinds 1 januari 2014 informatie over kilometerstanden van auto’s, welke informatie de Eiser online beschikbaar stelt.

De Verweerster Versio B.V. is een hosting provider, die de onderhavige domeinnaam in opdracht en ten behoeve van de Verweerster Moonshots Online Marketing v.o.f. heeft geregistreerd. De laatstgenoemde Verweerster gebruikt de onderhavige domeinnaam. Moonshots Online Marketing is dan ook de materiële Verweerster in deze procedure.

De onderhavige domeinnaam leidt naar een website waarop de Verweerster het publiek tegen betaling tellerrapporten aanbiedt waarvan de gegevens van de Eiser afkomstig zijn. De onderhavige domeinnaam is voor het eerst op 4 maart 2015 geregistreerd.

6. Stellingen van Partijen

A. Eiser

De Eiser stelt dat hij onder de naam “RWD” als een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt zoals bedoeld in artikel 2.1 sub a van de Regeling, en tevens de handelsnaam “RWD” voert. Volgens de Eiser stemt de onderhavige domeinnaam verwarringwekkend met zijn naam en handelsnaam overeen omdat die geïncorporeerd is in de onderhavige domeinnaam en daarin het dominante element is. Het element “tellerrapport” neemt volgens de Eiser het verwarringsgevaar niet weg omdat het een omschrijving is van de dienst die op de website onder de onderhavige domeinnaam wordt geleverd, terwijl de verwarring door de toevoeging van “tellerrapport” aan “RWD” juist wordt vergroot omdat de toevoeging dus verband houdt met de taken en diensten van de Eiser, en de onderhavige domeinnaam ten onrechte de indruk wekt dat de Eiser de website van de Verweerster officieel heeft erkend.

De Eiser meent dat de Verweerster ook geen recht of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam omdat de Verweerster de onderhavige domeinnaam gebruikt voor het aanbieden van een commerciële dienst, waarbij zij de indruk wekt erkend te zijn door de Eiser en tellerrapporten aanbiedt die van de Eiser afkomstig zou zijn. De Verweerster doet het in strijd met de waarheid voorkomen alsof zij een tellerrapport uitbrengt dat van de Eiser afkomstig is, terwijl zij in werkelijkheid gebruik maakt van de tellerstandencheck van de Eiser, terwijl het rapport dat de Verweerster levert niet van de Eiser afkomstig is.

De Verweerster heeft voorts op haar website onder de kop “hoe werkt het km stand controleren?” een afbeelding opgenomen van een deel van het beeldmerk van de Eiser, met de woorden “RDW erkend” waardoor ten onrechte de indruk wordt gewekt dat er een commerciële of bijzondere band zou bestaan tussen de website en de Eiser, hetgeen tot verwarringsgevaar leidt. In de nadere reactie op het Verweerschrift neemt de Eiser het standpunt in dat de Verweerster deze afbeelding wel kan hebben verwijderd en een disclaimer waaruit blijkt dat er geen relatie bestaat tussen partijen bestaat kan hebben opgenomen, maar dat dit niet in de beoordeling van het geschil mag worden meegenomen omdat het naar de stand van de situatie van het indienen van de Eis moet worden beoordeeld, terwijl de Verweerster te allen tijde de afbeelding weer op haar website kan opnemen en de disclaimer verwijderen.

De Eiser voert voorts aan dat de Verweerster de onderhavige domeinnaam niet gebruikt voor legitieme, niet commerciële doeleinden, terwijl er ook geen contractuele of andersoortige relatie tussen de Eiser en de Verweerster bestaat, en de Eiser niet heeft toegestaan dat de Verweerster haar naam of handelsnaam gebruikt en daarvoor ook niet door de Verweerster toestemming is gevraagd.

Tenslotte beweert de Eiser dat de Verweerster de onderhavige domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd dan wel gebruikt omdat de Verweerster ten tijde van de registratie van de onderhavige domeinnaam evident bekend was met de naam van de Eiser en de website een expliciet verband legt met de Eiser. Bovendien proberen de onderhavige domeinnaam en de gegevens op de website een beeld te wekken dat de onderhavige domeinnaam en de Eiser met elkaar in verband staan. Door het oproepen van verwarring probeert de Verweerster commercieel voordeel te behalen door mee te liften op de bekendheid en de reputatie van de Eiser als betrouwbare Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon. De website onder de onderhavige domeinnaam tast de naam van de Eiser aan omdat hij niet kan verifiëren of de door de Verweerster uitgebrachte tellerrapporten de juiste informatie bevatten.

In nadere reactie op de door de Verweerster overgelegde e-mail van 16 juni 2016 waarin de Verweerster aan de Eiser aanbiedt om de onderhavige domeinnaam voor EUR 150.000 te verkopen of voor EUR 5.000 per maand te verhuren, voert de Eiser aan dat dit bewijs is van registratie te kwader trouw is omdat dit aantoont dat de Verweerster de onderhavige domeinnaam hoofdzakelijk heeft geregistreerd om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de Eiser.

B. Verweerster

De Verweerster voert aan dat zij zoekmachine optimalisatie diensten aanbiedt die er voor zorgen dat websites goed vindbaar zijn in resultaten van online zoekmachines. Sinds maart 2015 heeft de Verweerster haar kennis toegepast op de website onder de onderhavige domeinnaam waar consumenten informatie kunnen vinden over de aanschaf van een tweedehands auto en daarbij horende zaken zoals een juiste stand van de kilometerteller, waartoe de Verweerster consumenten tegen betaling een tellerrapport over de kilometerstand levert, dat wordt gegenereerd op basis van data van de Eiser die aan de Verweerster wordt geleverd door een door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen provider van de Eiser, VWE.1 De door de Eiser sinds 2014 geleverde kilometertellerinformatie betreft open data die op grond van een Common License licentie ter beschikking wordt gesteld. VWE levert de door haar verrijkte informatie aan de Verweerster die deze informatie als een nieuwe dienst, te weten het online opvragen van een tellerrapport, aanbiedt.

Meer dan een jaar nadat de Eiser daarmee begon biedt de Eiser een vergelijkbare dienst aan op zijn website “www.vraageentellerrapport.nl” en voert daarvoor een marketingcampagne. De Verweerster verdenkt de Eiser ervan dat hij haar op oneigenlijke gronden uit de markt probeert te duwen omdat de Eiser deze procedure zonder aankondiging is gestart en de Eiser niet met de Verweerster tot een oplossing wenst te komen.

De Verweerster voert aan dat de Eiser geen handelsnaamrecht heeft dat zij kan doen gelden op de term “RDW” omdat zij een publieke dienstverlener is zonder winstoogmerk. De Verweerster stelt dat er bovendien geen verwarringsgevaar is omdat “RDW” wordt gebruikt als een beschrijving om aan te duiden dat er sprake is van dienstverlening op basis van data van de Eiser, één en ander zoals gebruikelijk is geworden in de markt zoals volgens de Verweerster blijkt uit het gegeven dat VWE de term “RDW data” gebruikt in haar overeenkomst met de Verweerster en dat een derde partij een website “www.rdwdata.nl” exploiteert die producten en diensten aanbiedt die zijn gebaseerd op data van de Eiser. “RDW” is geen dominant of kenmerkend bestanddeel van de onderhavige domeinnaam, maar dient slechts ter beschrijving en aanduiding van de soort data op basis waarvan de dienstverlening is gebaseerd. De Verweerster neemt in verdere uitingen op haar website onder de onderhavige domeinnaam en bij haar verdere dienstverlening uitdrukkelijk afstand van de Eiser, in die zin dat de Verweerster expliciet laat weten niet aan de Eiser te zijn gelieerd en neemt ook in overige vormgeving en huisstijl elementen nadrukkelijk afstand van de oranje kleuren en huisstijl van de Eiser. Volgens de Verweerster lift zij niet mee op de prestaties van de Eiser, maar heeft zij haar eigen waarde toegevoegd aan in de markt beschikbare data van de Eiser.

De Verweerster voert voorts aan dat zij een legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft omdat “tellerrapport” het kenmerkende bestanddeel van de onderhavige domeinnaam is. Volgens de Verweerster is “tellerrapport” een normaal Nederlands woord dat niet onderscheidend is en niet wordt beschermd door een handelsnaam of merkrecht. De toevoeging “RDW” in de onderhavige domeinnaam moet worden beschouwd als een soortaanduiding, zoals gebruikelijk in de markt, en kan op grond van de Creative Commons licentie met naamsvermelding als verplicht worden beschouwd nu het tellerrapport is gebaseerd op rechtmatig verkregen data van de Eiser. De Verweerster voert aan dat de onderhavige domeinnaam en de website onder de onderhavige domeinnaam bekendheid genieten als directe gevolg van de zoekmachine optimalisatie-inspanningen van de Verweerster zodat de Verweerster aldus bekendheid onder de onderhavige domeinnaam geniet.

De Verweerster stelt tenslotte dat zij de onderhavige domeinnaam te goeder trouw heeft geregistreerd en gebruikt omdat zij op rechtmatige wijze en tegen betaling data van de Eiser afneemt, en op basis daarvan een eigen dienst heeft ontwikkeld waarbij een consument online de tellerstand van een auto kan controleren en zich op die manier kan behoeden voor tellerfraude.

In haar aanvulling op het Verweerschrift voert de Verweerster aan dat zij thans geen gebruik meer maakt van de afbeelding van een deel van het beeldmerk van de Eiser, met de woorden “RDW erkend”, en een disclaimer heeft opgenomen waaruit blijkt dat zij geen relatie heeft met de Eiser, omdat zij de website heeft aangepast om aan de wensen en eisen van de Eiser te voldoen en alle mogelijke vormen van verwarring te voorkomen. De Verweerster meent voorts dat haar aanbod aan de Eiser om de onderhavige domeinnaam voor EUR 150.000 over te dragen geen indicatie van kwade trouw is omdat dit bedrag is realistisch is in relatie tot het maandelijks zoekvolume, traffic en potentiele omzet voor de website. De Verweerster vindt het opvallend dat de Eiser bewust lijkt te verzwijgen dat de Verweerster in een ultieme poging tot een oplossing te komen heeft voorgesteld om gedeeltelijk schadeloos te worden gesteld voor een bedrag van EUR 10.000, hetgeen de Eiser resoluut van de hand heeft gewezen.

7. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Eiser gemotiveerd te stellen en aan te tonen dat:

a. de onderhavige domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de Eiser rechthebbende is; dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt; en

b. de Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam; en

c. de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Deze gronden worden hierna besproken.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Verweerster betwist dat de Eiser een merk of handelsnaamrecht heeft zoals bedoeld in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling, maar gaat in niet op de stelling van de Eiser dat “RDW” de naam is van de Eiser als Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon waaronder hij duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt. De Geschillenbeslechter stelt vast dat dit zo is en dat de Eiser een recht op “RDW” heeft zoals bedoeld in artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling.

Om te beoordelen of de onderhavige domeinnaam identiek is of verwarringwekkend overeenstemt met de naam waarop de Eiser zich beroept, mag volgens vaste jurisprudentie onder de Regeling het Top-Level Domein “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (onder meer Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

De onderhavige domeinnaam bestaat uit de elementen “RDW” en de toevoeging “tellerrapport”. Partijen twisten over de vraag of “RDW”, dan wel “tellerrapport” het dominante bestanddeel is van de onderhavige domeinnaam. Reeds omdat “RDW” de unieke naam van de Eiser is en geen secundaire betekenis heeft waarop de Verweerster zich heeft beroepen, terwijl tussen partijen in confesso is dat het element “tellerrapport” een generieke aanduiding is voor de door beide partijen aangeboden rapporten betreffende de kilometerstand van gebruikte auto’s, moet worden aangenomen dat “RDW’ het dominante bestanddeel van de onderhavige domeinnaam is. De naam van de Eiser in zijn geheel is opgenomen in de onderhavige domeinnaam zodat internetgebruikers kunnen denken dat de onderhavige domeinnaam of de website onder deze domeinnaam van de Eiser zijn of dat deze door de Eiser zijn geautoriseerd. Het aldus gecreëerde verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door de toevoeging van het beschrijvende woord “tellerrapport”.

Onder bovenstaande test zijn de Verweerster’s verdere argumenten met betrekking tot het bestaan van één website “www.rdwdata.nl” van een andere partij dan de Eiser niet relevant. Ten overvloede merkt de Geschillenbeslechter op dat het bestaan van deze website het verwarringsgevaar niet zou kunnen wegnemen omdat de Verweerster niet heeft aangetoond dat het publiek domeinnamen met “rdw” niet in verband brengt met de Eiser en bovendien niet kan worden uitgesloten dat de Eiser heeft ingestemd met de registratie van de desbetreffende domeinnaam, dan wel voor de indiening van het Verweerschrift niet bekend was met deze website.

Er is derhalve voldaan aan artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling, moet de Eiser aantonen dat de Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam. Aan dit vereiste is door de Eiser voldaan indien hij prima facie aantoont dat de Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de onderhavige domeinnaam en indien de Verweerster nalaat om dit te weerleggen door omstandigheden aan te tonen als onder meer genoemd in artikel 3.1 van de Regeling.

De Verweerster voert aan dat zij een legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft omdat zij op grond van de op de voor het vervaardigen van de tellerrapporten benodigde dataverstrekking toepasselijke Creative Commons licentie de naam van de Eiser moet noemen in de onderhavige domeinnaam. Dit verweer kan de Geschillenbeslechter niet volgen omdat de desbetreffende licentie weliswaar de eis stelt dat de gebruiker de maker van het werk dient te vermelden, maar niet dat de naam van de maker in de naam van het product of de dienst van de gebruiker, dan wel de website van gebruiker waarop de producten of diensten worden aangeboden, moet staan.

De Verweerster stelt voorts dat zij heeft geïnvesteerd in de onderhavige domeinnaam en website zodat een optimaal resultaat behaald wordt bij de vermelding van de website op zoekmachines waardoor de onderhavige domeinnaam inmiddels grote bekendheid zou hebben, en waardoor de Verweerster grote schade zou leiden als de Eis zou worden toegewezen. Dit zijn omstandigheden die een belang van de Verweerster bij het behoud van de onderhavige domeinnaam aannemelijk maken, maar die niet een recht of legitiem belang van de Verweerster op de onderhavige domeinnaam aannemelijk maken.

De Geschillenbeslechter acht geen legitiem belang aanwezig omdat de Verweerster niet te goeder trouw producten of diensten middels de onderhavige domeinnaam aanbiedt. Immers, de Verweerster doet dit door gebruikmaking van de naam van de Eiser in de onderhavige domeinnaam zonder dat daarvoor een rechtvaardiging bestaat. De Verweerster stelt weliswaar dat zij (indirect) wederverkoopster is van de tellergegevens betreffende gebruikte auto’s van de Eiser, maar zij voldoet niet aan de daarvoor geldende Oki Data criteria,2 zoals die door bestendige jurisprudentie onder de Regeling zijn aanvaard (onder meer Seiko EPSON Corporation v. ANEM Computers / ANEM, WIPO Zaaknr. DNL2010-0024 en Maison Louis Latour v. Jos Beeres Wijnkoperij, WIPO Zaaknr. DNL2011-0074). Op grond van deze criteria heeft de Verweerster een legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam indien voor aanvang van dit geschil:

1. er een daadwerkelijk aanbod is van de goederen of diensten in kwestie;

2. het gebruik van de website exclusief voor de verkoop van de producten of diensten van de Eiser is;

3. de website een juiste en duidelijke weergave van de relatie tussen de Verweerster en de Eiser bevat; en

4. de Verweerster niet probeert de markt van alle domeinnamen te beperken, en daarmee de Eiser de redelijke mogelijkheid ontneemt zijn eigen naam in een domeinnaam weer te geven.

De Geschillenbeslechter merkt op dat de relatie tussen partijen er niet één is van wederverkoopster van de Eiser’s goederen of diensten, laat staan van geautoriseerde wederverkoop. De Verweerster voldoet niet aan het eerstgenoemde criterium omdat zij geen producten of diensten van de Eiser aanbiedt, maar nieuwe diensten die zijn gebaseerd op data die (uiteindelijk) van de Eiser afkomstig zijn. Daarmee hoeft de Geschillenbeslechter niet de eventuele relevantie te beoordelen van de disclaimer die na het indienen van de Eis aan de website is toegevoegd.

De Verweerster is er niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat zij een eigen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft, zodat de Eiser ook heeft voldaan aan artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Artikel 2.1 sub c van de Regeling vereist dat de Eiser aantoont dat de registratie of het gebruik van de onderhavige domeinnaam te kwader trouw is.

Het staat buiten kijf dat de Verweerster bekend was met de naam van de Eiser toen zij de onderhavige domeinnaam liet registreren. Hiervoor al is geoordeeld dat de naam van de Eiser in de onderhavige domeinnaam verwarringsgevaar inhoudt en de Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de onderhavige domeinnaam heeft.

De Geschillenbeslechter concludeert dat de onderhavige domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon. Deze verwarring betreft bijvoorbeeld de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website van de domeinnaamhouder of andere online locatie(s) of van producten of diensten op zijn website of een andere online locatie. Op grond van artikel 3.2 van de Regeling kan deze omstandigheid bewijs leveren dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Daarmee staat vast dat de Verweerster de onderhavige domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt zodat ook is voldaan aan artikel 2.1 sub c van de Regeling en behoeven de overige stellingen geen bespreking.

8. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <rdwtellerrapport.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerster domeinnaamhouder wordt.

Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter
Datum: 9 september 2016


1 Volledige naam: VWE bureau voor voertuigdocumentatie en -informatie B.V.

2 Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903.