WIPO Arbitration and Mediation Center

İDARİ HAKEM KARARI

Bulgari S.p.A. v. Domain Admin Contact ID 6523464, FBS INC, Whoisprotection biz / Gamze Çali

Dava No. D2019-1671

1. Taraflar

Şikayet Eden, İtalya’da yerleşik, SafeNames Ltd., Birleşik Krallık, tarafından temsil edilen, Bulgari S.p.A.’dır.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik Domain Admin ContactID 6523464, FBS INC, Whoisprotection biz / Gamze Çali’dir.

2. Alan Adı ve Tescil Eden Kuruluş

İhtilaflı alan adı <bvlgariarabic.com> FBS Inc. (“Tescil Eden Kuruluş”) tarafından tescil edilmiştir.

3. Usuli İşlemler

Şikayet 16 Temmuz 2019 tarihinde WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezine (“Merkez”) sunulmuştur. Aynı tarihte, Merkez ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Tescil Eden Kuruluş’a tescil teyidi talebini göndermiştir. 17 Temmuz 2019 tarihinde, Tescil Eden Kuruluş ihtilaflı alan adını tescil ettiren ve tescil ettirenin iletişim bilgileri ile, Şikayet’te belirtilen Şikayet Edilen ve Şikayet Edilen’in iletişim bilgilerinin farklı olduğunu belirtmiştir. Merkez, aynı gün, Tescil Eden Kuruluş tarafından sağlanan tescil ettiren bilgilerini ve iletişim bilgilerini Şikayet Eden’e sunmuş ve Şikayet’te değişiklik yapmaya davet etmiştir. Gene 17 Temmuz 2019 tarihinde, Şikayet Eden değiştirilmiş Şikayet sunmuştur. Değiştirilmiş Şikayet’te belirtilen Tescil Eden Kuruluşa ait bilgilerin hatalı olması sebebiyle Merkez, 22 Temmuz 2019 tarihinde Şikayet Eden’den bu duruma ilişkin açıklama sunmasını talep etmiştir. İşbu hata, Şikayet Eden tarafından sunulan 22 Temmuz 2019 tarihli ikinci Değşitirilmiş Şikayet ile giderilmiştir.

Merkez, Şikayet’in ve değiştirilmiş Şikayetler’in, Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözümü Politikası (“Politika” veya “UDRP”), Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallar (“Kurallar”) ve Alan Adı Uyuşmazlık Çözümü Politikası için Yeknesak Kurallara Ek Kurallar (“Ek Kurallar”)’da öngörülen şekil şartlarına uygun bir Şikayet olduğunu teyit etmiştir.

Kurallar’ın 2(a) ve 4(a) maddelerine göre, Merkez, Şikayet Edilen’e usulüne uygun şekilde, Şikayet’i bildirmiştir ve idari işlem süreci 22 Temmuz 2019’da başlamıştır. Kurallar’in 5(a) maddesine göre, Cevap sunumu için son tarih 11 Ağustos 2019 olarak belirlenmiştir. Şikayet Edilen tarafindan Merkez’e resmi Cevap sunulmaması üzerine 12 Ağustos 2019 tarihinde Cevap vermeme bildiriminde bulunulmuştur.

Merkez, 15 Ağustos 2019 tarihinde İdari Hakem olarak Kaya Köklü’yü atamıştır. İdari Hakem, atamanın uygun olduğu kararına varmıştır. İdari Hakem Heyeti, Kurallar’in 7. maddesi uyarınca Kabul Bildirimi ve Tarafsızlık ve Bağımsızlık Beyanı’nı Merkez’e sunmuştur.

4. Vakıalar

Şikayet Eden, İtalya’da yerleşik ve dünya çapında bilinen lüks mal ve otel piyasalarında faaliyet gösteren bir şirkettir.

Şikayet Eden, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere, birçok ülkede BVLGARI markasının sahibidir. Dava dosyasında yer alan belgelere göre, Şikayet Eden, örneğin, 5 Temmuz 1985 tarihinde tescil edilmiş 494237 no’lu uluslararası markanın sahibidir.

Şikayet Eden, BVLGARI markasını da içeren çeşitli alan adlarının sahibidir, örneğin <bulgari.com>.

Şikayet Edilen, Türkiye’de yerleşik bir özel kişidir.

İhtilaflı alan adı, 3 Aralık 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

İhtilaflı alan adı, Şikayet Eden tarafından sunulmuş olan ekran görüntülerine göre, aktif Internet sitesine bağlı olarak kullanılmamaktadır.

Dava dosyasındaki itirazsız kalan bilgilere göre, Şikayet Edilen, Şikayet Eden’in vekillerinin 18 Nisan 2019’da gönderdiği ihtarnameye yanıt vermemiştir.

5. Tarafların İddiaları

A. Şikayet Eden

Şikayet Eden, Politika’nın 4(b)(i) maddesi uyarınca, ihtilaflı alan adının kendisine devrine karar verilmesini talep etmektedir.

Şikayet Eden, Şikayet’i özellikle aşağıdaki hususlara dayandırmaktadır.

Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, BVLGARI markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu iddia etmektedir.

Üstelik Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını, Şikayet Edilen’in Şikayet Eden ile herhangi bir ortaklığının bulunmadığını ve Şikayet Edilen’e kendi markasının kullanımı için izin veya lisans vermediğini öne sürmektedir.

Ayrıca, Şikayet Eden’in iddiasına göre, ihtilaflı alan adı, Şikayet Edilen tarafından kötü niyetle tescil edilmiştir ve kullanılmaktadır. Şikayet Eden, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait olan markayla, iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu ve ihtilaflı alan adının tescilinin sadece bu maksatla gerçekleştirildiğini, Şikayet Edilen’in haksız kazanç elde etmeye ve / veya kullanıcıları yanlış yönlendirmeye gayret ettiğini iddia etmektedir.

B. Şikayet Edilen

Şikayet Edilen, Şikayet hakkında bir cevap vermemiştir.

6. Değerlendirme ve Tespitler

Kurallar’ın 15(a) maddesi uyarınca, İdari Hakem, kararını, Politika, Kurallar ve hukukun uygulanabilir tüm diğer kural ve prensipleri uyarınca ve yapılan Şikayet kapsamında verecektir.

Politika’nın 4(a) maddesi uyarınca, Şikayet Eden, aşağıdaki üç hususun mevcudiyetini ispat etmek zorundadır:

(i) ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in markasıyla aynı veya iltibas oluşturacak kadar benzer olduğunu; ve

(ii) ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak Şikayet Edilen’in hiçbir hakkının veya meşru menfaatinin bulunmadığını; ve

(iii) ihtilaflı alan adının kötü niyetle tescil edildiğini ve kullanılmakta olduğunu.

Politika’nın 4(a) maddesine göre, bütün bu şartların yerine getirilmesi konusunda ispat yükü, Şikayet Eden’dedir.

Ancak, Şikayet Eden’in iddialarına itiraz edilmediği sürece, İdari Hakem, makul olan iddiaları, tartışılmayan vaka olarak değerlendirebilir. WIPO’nun seçilmiş Politika soruları ile ilgili İdari Hakem görüşlerinin üçüncü baskısı, madde 2.1 (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”)).

A. Aynı veya Karıştırılma İhtimali Yaratacak Kadar Benzer

İdari Hakem, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in BVLGARI markasıyla iltibas oluşturacak kadar benzerlik teşkil ettiği kanaatine varmıştır.

Öncelikle, Şikayet Eden, BVLGARI markasının sahibi olduğunu kanıtlamıştır. Şikayet Eden, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere yıllardır birçok ülkede tanınmış hale gelen BVLGARI markasını tescil ettirmiş olduğunu gösteren yeterince delil ibraz etmiştir.

İdari Hakem, Şikayet Eden’in marka haklarını dikkate alarak, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’e ait tescilli markayla iltibas oluşturacak kadar benzer olduğu kanaatine varmıştır. İdari Hakem, “arabic” kelimesi çıkarıldığında, ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in BVLGARI markası ile aynı olduğunu tespit etmektedir.

Böylece, İdari Hakem, Şikayet Eden’in Politika madde 4(a)(i)’de öngörülen ilk şartı yerine getirdiği kanaatine varmıştır.

B. Haklar ve Meşru Menfaatler

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adı ile ilgili olarak herhangi bir hakkının veya meşru menfaatinin olmadığı görüşündedir.

Politika’daki gereklerin yerine getirilmesi için Şikayet Eden, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı konusunda herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin bulunmadığını ispatlamak zorundadır. Ancak, menfi bir durumu ispatlamak, Şikayet Eden için genelde imkansız veya en azından zor olduğundan, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde herhangi bir hak veya meşru menfaate sahip olmadığını ilk bakışta (prima facie) gösteren durumu ileri sürmesi halinde, ispat yükümlülüğünün Şikayet Edilen’e geçtiği kabul edilmektedir, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., WIPO Dava No. D2003-0455.

İspat yükü kurallarını dikkate alarak, İdari Hakem, Şikayet Edilen’in ihtilaflı alan adı üzerinde bir hak veya meşru menfaatinin bulunmadığının, Şikayet Eden tarafından yeterince ispatlandığı kanaatine varmıştır. Özellikle, İdari Hakem, Şikayet Eden’in, Şikayet Edilen’e BVLGARI markasının kullanılması ile ilgili herhangi bir hak veya lisans vermemiş olduğunu yeterince ispatladığı düşüncesindedir.

Şikayet Edilen ise, ihtilaflı alan adıyla ilgili herhangi bir hakkının ya da meşru menfaatinin mevcut olduğunu ortaya koyamamıştır. Özellikle, BVLGARI markasını ihtilaflı alan adı içerisinde kullanma yetkisini gösteren hiçbir delil sunmamıştır.

Bu nedenle, İdari Hakem, Politika madde 4(a)(ii)’de belirtilen şartların yerine getirilmiş olduğu sonucuna varmış ve Politika’nın ikinci şartı bağlamında, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

C. Kötü Niyetli Tescil ve Kullanım

İdari Hakem, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını tescil ettirdiğinde, ilgili markanın varlığından habersiz olmasının düşünülemeyeceği ve ihtilaflı alan adının, Şikayet Eden’in BVLGARI markasıyla iltibas yaratabileceğini bilebilecek durumda olduğu kanaatindedir.

Şikayet Eden’le arasında bir bağ bulunmaması, İdari Hakem’in kanaatine göre, ihtilaflı alan adının kullanıcılarda iltibas yaratmak ve haksız kazanç elde etmek amacıyla kötü niyetli olarak tescil ettirildiğinin ve kullanıldığının bir göstergesidir.

Ayrıca, İdari Hakem, ihtilaflı alan adını tescil ettiren Şikayet Edilen’in gerçek kimliğini gizlemesinde, Şikayet Eden’in marka haklarının korunmasını zorlaştırmak dışında herhangi bir neden görmemektedir.

İhtilaflı alan adının şu sıralar park halinde tutulması, İdari Hakem’in değerlendirmesini etkilememektedir.

İdari Hakem, tescil ve kullanıma ilişkin diğer tüm iddia ve hususları da değerlendirdikten sonra, Şikayet Edilen’in, ihtilaflı alan adını kötü niyetle tescil ettirdiği ve kullanmakta olduğu kanaatine varmıştır.

Buna göre, İdari Hakem, Politika’nın üçüncü şartı anlamında da, Şikayet Eden’in lehine karar vermiştir.

7. Karar

Yukarıda belirtilen sebepler ışığında, İdari Hakem, Politika’nın 4(i) ve Kurallar’ın 15 no’lu maddeleri uyarınca, <bvlgariarabic.com> alan adının Şikayet Eden’e devrine karar vermiştir.

Kaya Köklü
İdari Hakem
Tarih: 25 Ağustos 2019