WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

De Stichting The Clash of the Coverbands v. Edoco Ltd.

Zaaknr. DNL2009-0050

1. Partijen

Eiseres is De Stichting The Clash of the Coverbands (“Eiseres”), gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Slinkman | De Graaf Advocaten, Nederland.

Verweerder is Edoco Ltd. (“Verweerder”), gevestigd te Stockport, Bramhall, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <theclashofthecoverbands.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via SiSpace.at Sieberer EDV.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) per e-mail op 24 augustus 2009. Het Instituut heeft op 24 augustus 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 augustus 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Op 2 september 2009 heeft het Instituut overeenkomstig artikel 5.2 van Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”), Eiseres laten weten dat de Eis administratieve gebreken bevatte. In reactie daarop heeft Eiseres op 8 september 2009 een Aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling.

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 16 september 2009 aangevangen. Conform de Regeling was deze Melding in het Nederlands gestuurd, waarbij het Instituut bovendien per e-mail een korte Engelstalig uitleg had toegevoegd. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 6 oktober 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 7 oktober 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft een e-mail ontvangen op 16 september 2009 waarin werd verzocht de Domeinnaam aan Eiser te geven. De e-mail is verzonden vanaf het in de publiek toegankelijke WhoIs informatie inbegrepen e-mailadres. Het Instituut heeft dit bericht vervolgens aan Eiseres doorgestuurd en daarbij aangegeven dat Eiseres op grond van artikel 18.3 van de Regeling de mogelijkheid heeft een verzoek tot schorsing in te dienen om te trachten tot een minnelijke regeling te komen. Eiseres heeft van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Het Instituut heeft vervolgens, na het verzenden van de Kennisgeving van Geen Ontvangst Verweerschrift, op 7 oktober 2009 een nieuwe e-mail vanaf het bovenstaande e-mail adres ontvangen met de volgende tekst:

“Hi

Please use english or german – we don't speak Dutch …”

Het Instituut heeft Paul Reeskamp op 14 oktober 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter merkt op dat de Regeling is gewijzigd per 1 oktober 2009. De Eis is ingediend voor deze datum. Derhalve is op deze procedure de Regeling, versie 25 maart 2009, van toepassing overeenkomstig artikel 24 van die Regeling (zoals ook bevestigd door artikel 25 van de Regeling, versie 1 oktober 2009).

4. Feitelijke Achtergrond

De Geschillenbeslechter zal uitgaan van de feiten als door Eiseres gesteld en niet betwist door Verweerder. Voorts gaat de Geschillenbeslechter uit van de informatie verstrekt door het Instituut en SIDN.

Eiseres is een Nederlandse stichting die de naam The Clash of the Coverbands voert. Eiseres is op 27 augustus 2004 opgericht. Zij houdt zich onder andere bezig met de verzorging van optredens en festivals en de begeleiding van bands.

De Domeinnaam is geregistreerd op 18 maart 2004 en Verweerder is sinds 18 maart 2004 de houder daarvan.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres stelt dat zij rechthebbende is op de handelsnaam The Clash of the Coverbands. De Domeinnaam is identiek aan deze naam, waarmee Eiseres aan het maatschappelijk verkeer deelneemt, en Eiseres meent dat hierdoor verwarring kan ontstaan.

Recht of Legitiem Belang

Eiseres stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, nu op de website gekoppeld aan de Domeinnaam slechts advertenties te zien zijn.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Eiseres meent dat Verweerder slechts de bedoeling heeft om te profiteren van de bekendheid van haar handelsnaam.

Eiseres verzoekt de Geschillenbeslechter te verklaren dat Eiseres houdster wordt van de Domeinnaam in plaats van Verweerder.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Taal van de Procedure

Artikel 16 van de Regeling stelt dat de procedure in principe in de Nederlandse taal wordt behandeld. Uit de redactie van dit artikel blijkt dat het beoogt dat slechts in uitzonderingsituaties – en derhalve niet steeds als een partij de Nederlandse taal niet machtig is – de procedure wordt gevoerd in de Engelse taal (Vgl. AB Electrolux v. Marcel Vlaar, WIPO Zaaknr. DNL2008–0005). Een dergelijke uitzonderingsituatie doet zich naar mening van de Geschillenbeslechter in de onderhavige situatie niet voor.

Van een partij die behandeling wenst van de procedure in de Engelse taal in plaats van de Nederlandse taal, met betrekking tot een “.nl” domeinnaam die zich in eerste plaats richt op Nederland en derhalve een Nederlandstalig publiek, mag verwacht worden dat zij motiveert waarom de Geschillenbeslechter daartoe zou dienen te besluiten onder aanvoering van argumenten waaruit blijkt dat het onder omstandigheden onredelijk bezwarend voor haar zou zijn als de behandeling in de Nederlandse taal zou plaatsvinden (AB Electrolux v. Marcel Vlaar, supra). De e-mail gestuurd vanaf het in de publiek toegankelijke WhoIs informatie inbegrepen e-mailadres van 7 oktober 2009 (21 dagen nadat de procedure was aangevangen, inclusief voornoemde relevante uitleg in het Engels, en nadat het Instituut partijen op de hoogte had gesteld van het feit dat Verweerder geen Verweerschrift had ingediend) bevat geen helder verzoek, noch een onderbouwing en voldoet derhalve volgens de Geschillenbeslechter niet aan dit criterium. De Geschillenbeslechter besluit op basis van het voorgaande dat de procedure in de Nederlandse taal gevoerd wordt.

Geen Verweerschrift

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 7.4 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Cumulatieve Vereisten

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve vereisten. In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt:

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres neemt onder de handelsnaam The Clash of the Coverbands deel aan het maatschappelijk verkeer. Dat is niet betwist door Verweerder. De Domeinnaam is identiek aan de handelsnaam van Eiseres. De Domeinnaam bestaat namelijk uit Eiseres' volledige handelsnaam met toevoeging van de zogenaamde top level country code “.nl”. Volgens vaste jurisprudentie op grond van de Regeling dient bij de beoordeling of domeinnamen identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met rechten van een eiser deze top level country code achterwege te worden gelaten (Vgl. E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami, WIPO Zaaknr. DNL2008-0022 en AB Electrolux v. Marcel Vlaar, supra).

B. Recht of Legitiem Belang

Artikel 3.1 van de Regeling geeft een drietal niet-limitatieve voorbeelden waarmee een verweerder zijn recht op of legitiem belang bij de betreffende domeinnaam kan aantonen.

De Geschillenbeslechter heeft, nu Verweerder geen verweer heeft gevoerd, geen indicatie dat Verweerder (i) te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan dit geschil (artikel 3.1 sub a van de Regeling), of (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnaam (artikel 3.1 sub b van de Regeling), of (iii) de Domeinnaam gebruikt voor niet-commerciële doeleinden (artikel 3.1 sub c van de Regeling), noch dat Verweerder een ander recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Uit eigen waarneming heeft de Geschillenbeslechter geconstateerd dat de Domeinnaam slechts gebruikt wordt als verwijzingssite voor gesponsorde links naar andere websites van concurrenten van Eiseres.

Onder deze omstandigheden is geen sprake van legitiem niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam. De Geschillenbeslechter acht dan ook elk recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder afwezig. De Geschillenbeslechter verwijst in dit verband voorts naar Verweerder's e-mail van 16 september 2009 waarin Verweerder verklaart afstand te willen doen van de Domeinnaam.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat zij omstreeks haar oprichtingsdatum de Domeinnaam heeft geregistreerd en dat deze registratie is verlopen, en aldus in handen van Verweerder is gekomen. Dit blijkt niet direct uit de door SIDN overgelegde gegevens en Eiseres' bewijsstukken. Hoe dit ook zij, gezien ook het navolgende gaat de Geschillenbeslechter hier aan voorbij.

Eiseres stelt verder dat het doel van Verweerder enkel was om te profiteren van de bekendheid van de handelsnaam van Eiseres. Nu dit niet is weersproken en de Domeinnaam slechts gebruikt wordt als verwijzingssite voor gesponsorde links naar andere websites van concurrenten van Eiseres, komt het de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <theclashofthecoverbands.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Paul Reeskamp
Geschillenbeslechter

Datum: 27 oktober 2009