WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ADMINISTRATIEVE PANEL BESLISSING

Carey International, Inc. v. Koen Lecluyse

Zaaknr. D2007-0309

 

1. Partijen

Klager in deze procedure is de onderneming naar het recht van de Amerikaanse staat Delaware Carey International, Inc., gevestigd in het District of Colombia, Verenigde Staten van Amerika.

Verweerder in deze procedure is Koen Lecluyse, een natuurlijk persoon, wonende te Zemst, België.

 

2. Domeinnaam en Registrar

De Domeinnaam in het geschil is <careybenelux.com>, die door Verweerder via Key-Systems GmbH, te Zweibrücken, Duitsland, is geregistreerd.

 

3. Geschiedenis van de Procedure

De Klacht werd op 1 maart 2007 bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (“het Center”) ingediend. Op 5 maart 2007 heeft het Center Key-Systems GmbH per email verzocht om verificatie van de gegevens met betrekking tot de Domeinnaam. Op 9 maart 2007 heeft Key-Systems GmbH in antwoord op het verificatieverzoek per e-mail aan het Center bevestigd dat Verweerder de huidige houder van de Domeinnaam is en heeft zij de administratieve en technische contactgegevens overgelegd. De Registrar heeft daarbij bevestigd dat de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de UDRP”) op de Domeinnaam van toepassing is. De Registrar heeft tevens bevestigd dat de status quo van de Domeinnaam was bevroren. Het Center heeft vervolgens geverifieerd dat de Klacht voldeed aan de formele vereisten van de UDRP, de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de Aanvullende Regels”).

Op 27 maart 2007 heeft het Center Klager bericht dat de Klacht in de Engelse taal ingediend was, terwijl dat op grond van paragraaf 11 van de Regels de Nederlandse taal had moeten zijn. Klager heeft vervolgens op 24 april 2007 een in het Nederlands vertaalde versie van de Klacht ingediend bij het Center.

Het Center heeft vastgesteld dat de aangepaste Klacht in overeenstemming is met de formele vereisten uit de Regels en de Aanvullende Regels.

In overeenstemming met de paragraaf 2(a) en 4(a) van de Regels heeft het Center op 24 april 2007 Verweerder op de hoogte gesteld van de Klacht. De administratieve procedure is derhalve begonnen op 24 april 2007. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de Regels werd de uiterste datum voor het indienen van een Antwoord bepaald op 14 mei 2006.

Verweerder heeft nagelaten om tijdig een Antwoord in te dienen. Op 16 mei 2007 heeft het Center Verweerder bevestigd dat deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn een Antwoord had ingediend.

Op 29 mei 2007 heeft het Center partijen medegedeeld dat Wolter Wefers Bettink als enig Panelist in dit geschil is aangesteld en partijen op de hoogte gesteld van de verwachte datum van de Beslissing.

 

4. Feitelijke Achtergrond

Merkrechten

Klager is houder van diverse CAREY merken waaronder Benelux beeldmerk CAREY, gedeponeerd op 10 april 1992 onder nummer 0778760 en Gemeenschapsmerk CAREY aangevraagd op 21 december 2004 en 10 november 2006 onder nummers 4211058 en 5457809. De merken zijn geregistreerd, respectievelijk aangevraagd voor diverse waren en diensten, waaronder diensten in klasse 39 (Vervoer voor personen en goederen, verhuur van vervoermiddelen, vervoersdiensten, met name het vervoer van personen in auto’s met chauffeur).

Klager bezit een groot aantal domeinnaam registraties waarin Klager’s merk CAREY wordt gecombineerd met de stad, regio of land waar Klager een franchise of dochteronderneming heeft, zoals <careybelgium.com>, <careynetherlands.com> en <careyeurope.com>.

De Domeinnnaam

De domeinnaam <careybenelux.com> (de “Domeinnaam”) is op 11 juni 2003 door Verweerder geregistreerd.

 

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

Sinds 1921 drijft Klager een van de grootste ondernemingen ter wereld voor het aanbieden van limousine- en vervoersdiensten. Vanaf 1977 biedt Klager deze diensten internationaal aan onder de naam Carey.

Door het lange en omvangrijke gebruik van Klager’s handelsnaam voor zijn internationale limousine- en vervoersactiviteiten heeft de naam Carey volgens Klager algemene bekendheid, goodwill en een waardevolle reputatie verkregen in de vervoerssector en bij klanten over de hele wereld.

Klager betoogt dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd in een poging consumenten te misleiden en te doen geloven dat de Domeinnaam en de daaraan verbonden website van Klager afkomstig zijn, aangezien Verweerder in het verleden de website “www.careybenelux.com” heeft gebruikt voor het aanbieden van Verweerder’s vervoersdiensten onder de naam ‘CAREY Benelux Chauffered Services’. Verweerder maakte daarmee onbevoegd gebruik van het merk CAREY. Ter onderbouwing legt Klager een afdruk over van de website “www.careybenelux.com” uit februari 2005, verkregen van de website “www.archive.org”. Daarop is te zien dat Verweerder op voornoemde 2005 website zijn diensten aanbiedt onder de naam CAREY Benelux Chauffeured Services.

Nadat Klager contact met Verweerder had opgenomen teneinde hem te bewegen de merkinbreuk te staken, heeft Verweerder de website aangepast. Op de website gekoppeld aan de Domeinnaam werd enkel nog de Domeinnaam ter verkoop aangeboden. Klager legt een afdruk over van de website “www.careybenelux.com” van 27 februari 2007 waarop dit te zien is.

Verder stelt Klager dat Verweerder de Domeinnaam heeft aangeboden tegen een buitengewoon hoge prijs, in een poging geld van Klager te verkrijgen. Ter onderbouwing van deze stelling legt Klager emailcorrespondentie over tussen Verweerder en Klager respectievelijk Klager’s vertegenwoordiger, waaruit blijkt dat Verweerder de domeinnaam <carey.be> voor een hoge prijs aan Klager wilde verkopen.

Klager betoogt dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met het merk CAREY van Klager dat de Domeinnaam verwarring kan wekken bij Internet gebruikers. Het feit dat het woord ‘Benelux’ onderdeel uitmaakt van de Domeinnaam doet daar niet aan af, aangezien Klager in de regel voor zijn domeinnamen gebruik maakt van het woord Carey in combinatie met andere woorden, zoals ‘Europe’ en ‘International’.

Klager stelt dat Verweerder geen toestemming heeft gekregen van Klager om een Carey-franchise uit te baten of op enigerlei andere wijze gebruik te maken van het merk CAREY. Verweerder heeft geen enkele zakelijke relatie met Klager. Verweerder heeft derhalve geen bonafide, wettig of legitiem belang bij de Domeinnaam.

Klager betoogt dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, aangezien door het gebruik het publiek misleid werd en zou kunnen geloven dat Verweerder’s vervoersbedrijf een band met Klager had. Bovendien wordt de Domeinnaam momenteel gebruikt om de Domeinnaam ter verkoop aan te bieden.

Klager vordert derhalve de overdracht van de Domeinnaam.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Antwoord ingediend.

 

6. Oordeel en Bevindingen

A. Merkrechten

Klager heeft kopieën overgelegd van zijn merkdepots en voldoende bewijs geleverd van Klager’s rechten op het merk CAREY.

Het Panel is daarom van mening dat het eerste element van de UDRP, paragraaf 4(a)(i), is bewezen.

B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De domeinnaam <careybenelux.com> stemt verwarringwekkend overeen met Klager’s merk CAREY. Het achtervoegsel ‘.com’ geeft aan dat de Domeinnaam is geregistreerd in het ‘.com’ gTLD. De toevoeging ‘Benelux’ doet aan de verwarringwekkende overeenstemming niet af. In diverse gewezen UDRP beslissingen is reeds geoordeeld dat de toevoeging van een geografische term geen afbreuk doet aan het feit dat een domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend is (zie bijvoorbeeld

PepsiCo, Inc. v. Kieran McGarry, WIPO Case No. D2005-0629 <pepsiusa.com> en Volvo Trademark Holding AB v. SC-RAD Inc., WIPO Case No. D2003-0601 <volvopolska.com>).

Het Panel is aldus van mening dat het tweede element van de UDRP, paragraaf 4(a)(ii), is bewezen.

C. Geen Recht of Legitiem Belang

Op grond van paragraaf 4(c) van de UDRP dient Klager aan te tonen dat Verweerder geen recht op of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam zoals bedoeld in paragraaf 4(a)(ii) van de UDRP.

Klager heeft onweersproken gesteld dat hij Verweerder geen toestemming heeft gegeven voor registratie of gebruik van de Domeinnaam.

Voorts is er geen aanwijzing dat Verweerder, voordat hij door Klager op het inbreukmakend karakter van de Domeinnaam werd gewezen, op bonafide wijze gebruik maakte van de Domeinnaam. Het gebruik van de Domeinnaam voor vervoersdiensten die worden aangeboden onder de naam CAREY Benelux Chauffeured Services, voldoet hier niet aan, omdat ook dit gebruik inbreuk maakt op het merkenrecht van Klager, aangezien (i) Verweerder gebruik maakt van Klager’s merk CAREY, (ii) voor dezelfde diensten, (iii) welk gebruik zijn aanvang heeft genomen na Klager’s registratie van het Beneluxmerk CAREY (1992). Dat Verweerder kennelijk ook zelf die mening is toegedaan kan worden afgeleid uit het feit dat hij gebruik van het merk CAREY voor vervoersdiensten heeft gestaakt na daartoe door Klager te zijn gesommeerd.

Er is evenmin enig bewijs dat Verweerder algemeen bekend was onder de naam Carey Benelux. Dit geldt te meer nu uit de overgelegde emailcorrespondentie en de afdruk van de website <careybenelux.com> uit 2005 blijkt dat Verweerder zijn onderneming (tevens) drijft onder de naam Bel-Air Limousine services of Bel-Air bvba Worldwide Chauffered Services. Aannemelijk is dus dat hij (ook) deze namen voor zijn onderneming gebruikt.

Het Panel is daarom van mening dat het derde element van de UDRP, paragraaf 4(a)(iii), is bewezen.

D. Registratie en Gebruik te Kwader Trouw

Tenslotte baseert Klager zijn Klacht op paragraaf 4(b)(iv) van de UDRP, waarin wordt bepaald dat bewijs van kwade trouw is geleverd indien:

“door het gebruik van de domeinnaam Verweerder opzettelijk probeert internetgebruikers naar een website of een andere online-locatie van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door verwarring te scheppen met Klager’s merk wat betreft de herkomst, de steun, het verband of de instemming met de website of web locatie dan wel een product of dienst op de website of web locatie.”

Hoewel het Panel van oordeel is dat de correspondentie tussen Verweerder en Klager met betrekking tot de Domeinnaam <carey.be> de kwade bedoelingen van Verweerder bevestigt, heeft het Panel deze correspondentie niet in haar beoordeling van Verweerder’s kwade trouw meegewogen, aangezien het hier de domeinnaam <carey.be> betreft en niet de Domeinnaam.

Het Panel is evenwel van oordeel dat Klager het bewijs heeft geleverd dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw zijn in de zin van paragraaf 4(b) van de UDRP.

Gelet op de onweersproken algemene bekendheid van Klager en het feit dat Klager en Verweerder zich in dezelfde branche – personenvervoersdiensten – bevinden mag worden aangenomen dat Verweerder, ten tijde van de registratie, bekend was met Klager’s merk CAREY.

Het publiek dat bekend is met het merk van Klager - welk publiek als eerste in aanmerking komt om de website van Klager te zoeken - zal onder de domeinnaam <careybenelux.com> een website verwachten die aan Klager toebehoort. Kennelijk heeft Verweerder – die dezelfde diensten aanbiedt – de intentie gehad om internetverkeer dat bedoeld is voor Klager in zijn richting te dirigeren. Dit geldt te meer nu Verweerder gebruik maakt van een naam die verregaand overeenstemt met Klager’s merk en handelsnaam.

Door het gebruik van de Domeinnaam wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de Domeinnaam en de bijbehorende website door Klager beheerd worden, of anderszins met Klager verbonden zijn.

Dit gebruik van de Domeinnaam geldt derhalve als gebruik te kwader trouw van Verweerder. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de Domeinnaam voor het ten verkoop aanbieden daarvan (zie bijvoorbeeld Federated Western Properties, Inc. v. Mr. Faton Brezica aka “Its Me Haraqi” and “Its Me Pr”, WIPO Case No. D2002-0083 en Girard-Perregaux SA v. Domain Trooper, WIPO Case No. D2001-1432). Ook moet worden aangenomen dat de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw is geschied, nu deze kennelijk uitsluitend was gericht op het faciliteren van het misleidend gebruik van de Domeinnaam door Verweerder.

Het Panel zal om voornoemde redenen de vordering van Klager, dat de Domeinnaam aan hem zal worden overgedragen, toewijzen.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat als volgt zal worden beslist.

 

7. Beslissing

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met paragrafen 4(i) van de UDRP en 15 van de Regels beveelt het Panel de overdracht van de domeinnaam <careybenelux.com> aan Klager.


Wolter Wefers Bettink
Enig Panelist

12 juni 2007