WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ADMINISTRATIEVE PANEL BESLISSING

Bernd Schneider v. Antonius Cornelius Henricus Maria Maas

Zaaknr. D2006-0449

 

1. Partijen

Klager in deze procedure is de heer Bernd Schneider, een natuurlijk persoon, wonende te Frankfurt am Main, Duitsland, vertegenwoordigd door mevrouw Nicole Weichelt, Rechtsanwälte Büsing, Müffelmann & Theye, Duitsland.

Verweerder in deze procedure is de heer Antonius Cornelius Henricus Maria Maas, een natuurlijk persoon, wonende te Deurne, Nederland.

 

2. Domeinnaam en Registrar

De domeinnaam in het geschil is <mobileskyboard.com>, (“de Domeinnaam”) die door Verweerder via Key-Systems GmbH, handelend onder de naam domaindiscount24.com, is geregistreerd.

 

3. Geschiedenis van de Procedure

De Klacht conform de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de UDRP”), zoals goedgekeurd door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) op 24 oktober 1999, is op 10 april 2006 per e-mail en op 13 april 2006 per post overeenkomstig de regeling bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”) ingediend.

Op 13 april 2006, heeft het Center Key-Systems GmbH verzocht om verificatie van de gegevens met betrekking tot de Domeinnaam. Op 21 april 2006 heeft Key-Systems GmbH bevestigd dat Verweerder de huidige houder van de domeinnaam is en heeft Key-Systems GmbH de administratieve en technische contactgegevens overgelegd.

Op 24 april 2006 heeft het Center vastgesteld dat de Klacht niet voldeed aan de formele vereisten zoals gesteld in paragraaf 9 van de Regels van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de Regels”). Het Center heeft Klager dientengevolge op 24 april 2006 bericht dat de Klacht in de Engelse taal ingediend was, terwijl dat op grond van paragraaf 11 van de Regels de Nederlandse taal had moeten zijn. Klager heeft vervolgens op 28 april 2006 een in het Nederlands vertaalde versie van de Klacht ingediend bij het Center.

Het Center heeft vastgesteld dat de aangepaste Klacht in overeenstemming is met de formele vereisten uit de Regels en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“de Aanvullende Regels”).

In overeenstemming met de paragraaf 2(a) en 4(a) van de Regels, heeft het Center op 9 mei 2006 Verweerder op de hoogte gesteld van de Klacht. De administratieve procedure is derhalve begonnen op 9 mei 2006. In overeenstemming met paragraaf 5(a) van de Regels werd de uiterste datum voor het indienen van een Antwoord bepaald op 29 mei 2006.

Verweerder heeft nagelaten om tijdig een Antwoord in te dienen.

Op 30 mei 2006 heeft het Center Verweerder bevestigd dat deze niet binnen de daarvoor gestelde termijn een Antwoord had ingediend.

Op 2 juni 2006 heeft het Center partijen medegedeeld dat Wolter Wefers Bettink als enig Panelist in dit geschil is aangesteld en partijen op de hoogte gesteld van de verwachte datum van de Beslissing.

Op 6 juni 2006 heeft Verweerder alsnog een Antwoord ingediend, welk Antwoord geaccepteerd is door het Panel.

 

4. Feitelijke Achtergrond

Klager is eigenaar van het woordmerk MOBILSKYBOARD, geregistreerd op 11 augustus 2003 bij het Duitse Octooi- en Merkenbureau onder registratienummer 30340303, en van het Europese Gemeenschapsmerk MOBILSKYBOARD, geregistreerd bij het OHIM onder registratienummer 003648722, met inroeping van de prioriteitsdatum (11 augustus 2003) van bovenvermelde Duitse merkinschrijving. Beide merken zijn geregistreerd voor waren en diensten in klassen 12, 35, 37, 39 en 41.

Klager is tevens de eigenaar van de domeinnamen <mobilskyboard.de>, <mobilskyboard.com> en <mobileskyboard.de>.

Verweerder is de huidige houder van de domeinnaam <mobileskyboard.com>, geregistreerd op 15 juni 2004.

 

5. Stellingen van Partijen

A. Klager

Klager biedt vaste draagconstructies voor vrachtwagens te huur en te koop aan, meer in het bijzonder verlengbare draagconstructies voor reclamedoeleinden. Bovendien verzorgt Klager reclamediensten en verhuurt zij reclameruimte, met betrekking tot voertuigen met verlengbare draagconstructies.

Verweerder is in dienst bij het Nederlands bedrijf TriViCom Out-of-Home Mega Advertising, gevestigd te Mierlo, Nederland. TriViCom is een directe concurrent van Klager. TriViCom biedt identieke producten en diensten aan, met name ook verlengbare draagconstructies voor reclamedoeleinden.

Tussen het merk van Klager en de Domeinnaam is slechts een minimaal verschil qua spelling. In plaats van het Duitse woord ‘mobil’ gebruikt Verweerder het Engelse equivalent ‘mobile’. Het is aannemelijk dat klanten van Klager hierdoor in verwarring gebracht zullen worden. Dit temeer omdat Klager zelf niet alleen gebruik maakt van de domeinaam <mobilskyboard.de>, maar ook van de domeinnaam <mobileskyboard.de>.

Verweerder heeft geen rechtmatig belang bij het gebruik van de Domeinnaam. Verweerder heeft de Domeinnaam zelf nog nooit gebruikt. In plaats daarvan heeft hij een directe concurrent van Klager (zijn werkgever) toestemming gegeven tot het gebruik van de Domeinnaam. Noch Verweerder, noch zijn werkgever zijn algemeen bekend onder de Domeinnaam.

Het gebruik van de Domeinnaam voor het aanbieden van identieke producten en diensten door de werkgever van Verweerder (TriViCom) was en is geen legitiem belang met betrekking tot de Domeinnaam. Het gebruik van de Domeinnaam is immers slechts bedoeld om klanten van Klager te misleiden en op oneerlijke wijze klanten te winnen voor TriViCom.

De Domeinnaam is voorts te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

Klager heeft in 2005 voor een rechtbank in Duitsland tegen TriViCom geprocedeerd over het gebruik door TriViCom van de domeinnamen <mobileskyboard.de> en <mobileskyboard.com> en het gebruik van de aanduiding ‘Mobileskyboard’. Bij vonnis van 22 maart 2006 is TriViCom kennelijk veroordeeld tot het staken en het gestaakt houden van iedere inbreuk op de merkrechten van Klager.

De domeinnaam <mobileskyboard.de> is door TriViCom inmiddels overgedragen over Klager.

De domeinnaam <mobileskyboard.com> was door TriViCom voorafgaand aan het vonnis al overgedragen aanKlager, die deze vervolgens in gebruik heeft gegeven aan TriViCom. TriViCom gebruikt de Domeinnaam voor e-mailadressen, te weten info@mobileskyboard.com, bschneider@mobileskyboard.com en phartz@mobileskyboard.com. Zij gebruikt derhalve de naam van Klager (de heer Bernd Scheider) en die van de heer Peter Hartz, een medewerker van Klager, die vrijwel identieke e-mailadressen hebben onder de domeinnaam <mobilskyboard.com>. Door het gebruik van deze emailadressen komen e-mails bestemd voor Klager terecht bij TriViCom, dat met de aldus verkregen adresgegevens tracht klanten te winnen.

Klager betoogt dat het op grond hiervan duidelijk is dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam ten doel hebben (gehad) om (potentiële) klanten van Klager te lokken naar TriViCom, hetgeen te kwader trouw is.

B. Verweerder

Verweerder is van mening dat het merk van Klager beschrijvend of generiek van aard is. Het gaat om een samenvoeging van losstaande woorden die in het Engelstalig woordenboek voorkomen.

Verweerder stelt dat hij niet in loondienst is bij TriViCom B.V.

Verweerder stelt de Domeinnaam nooit gebruikt te hebben voor het aanbieden van producten en/of diensten van TriViCom B.V. Verweerder is voorts van mening dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam onder de hem toekomende uitingsvrijheid valt.

Verweerder is pas sinds februari 2006 eigenaar van de Domeinnaam. Verweerder stelt voorts nooit (potentiële) klanten van Klager te hebben misleid.

 

6. Oordeel en Bevindingen

A. Merkrechten

Klager heeft kopieën overgelegd van haar merkdepots en voldoende bewijs geleverd van haar rechten op het merk MOBILSKYBOARD.

Het Panel is daarom van mening dat het eerste element van de UDRP is bewezen.

B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De domeinnaam <mobileskyboard.com> is verwarringwekkend overeenstemmend met Klagers merk MOBILSKYBOARD. Het achtervoegsel ‘.com’ geeft aan dat de Domeinnaam is geregistreerd in het ‘.com’ gTLD. Het enige andere verschil is dat in de Domeinnaam een ‘e’ is toegevoegd achter ‘mobil’.

Het Panel is aldus van mening dat het tweede element van de UDRP is bewezen.

C. Geen Recht of Legitiem Belang

Op grond van paragraaf 4(c) van de UDRP kan Verweerder aantonen dat hij een recht of een legitiem belang heeft op de Domeinnaam zoals bedoeld in paragraaf 4(a)(ii) van de UDRP.

Verweerder heeft in dit verband gesteld dat hij op grond van de hem toekomende uitingsvrijheid gerechtigd is de Domeinnaam te registreren en te gebruiken. Dit verweer is echter niet nader onderbouwd. Met name is niet aangegeven om welke uitingen het zou gaan. Ook indien wordt aangenomen dat de uitingsvrijheid het enkele recht op registratie van een domeinnaam zou omvatten - hetgeen kennelijk de stelling van Verweerder is - dan geldt dat een dergelijk recht niet mag worden gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op de merkrechten van derden.

Vaststaat dat Klager geen toestemming heeft gegeven aan Verweerder, noch aan TriViCom, om haar merk MOBILSKYBOARD te gebruiken, laat staan dit te gebruiken door de Domeinnaam te registreren.

Dit klemt temeer nu Klager onbetwist heeft gesteld dat hij in 2005 een procedure tegen TriViCom heeft aangespannen, onder meer in verband met het toenmalige gebruik door TriViCom van de Domeinnaam, waarin een Duitse rechtbank TriViCom bij vonnis van 22 maart 2006 kennelijk heeft veroordeeld tot het staken en het gestaakt houden van iedere inbreuk op de merkrechten van Klager. Vooruitlopend op het vonnis heeft TriViCom de Domeinnaam in februari 2006 overgedragen aan Verweerder.

Hoewel Verweerder betwist dat hij op dit moment nog in loondienst bij TriViCom is, staat vast dat Verweerder (in ieder geval) in dienst is geweest bij TriViCom en is niet betwist dat Verweerder ten tijde van de overdracht aan hem van de Domeinnaam op de hoogte was van de merkrechten van Klager en de bezwaren die Klager had tegen de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door TriViCom.

Gezien het feit dat de Domeinnaam wordt gebruikt voor e-mailadressen van TriViCom, mag ervan uit worden gegaan dat de overdracht mede of uitsluitend ten doel had dit gebruik door TriViCom te faciliteren. Het registreren en gebruiken van de Domeinnaam door Verweerder om TriViCom in de gelegenheid te stellen haar producten en diensten aan te bieden onder een domeinnaam met daarin het merk van een concurrent, levert echter geen recht of legitiem belang op in de zin van paragraaf 4(c) van de UDRP.

Verweerder heeft derhalve geen recht of legitiem belang in de Domeinnaam.

D. Registratie en Gebruik te Kwader Trouw

Klager baseert de Klacht onder meer op paragraaf 4(b)(iv) van de UDRP, waarin wordt bepaald dat bewijs van kwade trouw is geleverd indien:

“door het gebruik van de domeinnaam Verweerder opzettelijk probeert internetgebruikers naar een website of een andere online-locatie van Verweerder te lokken, voor commercieel gewin, door verwarring te scheppen met Eiser’s merk wat betreft de herkomst, de steun, het verband of de instemming met de website of web locatie dan wel een product of dienst op de website of web locatie.”

Het Panel is van mening dat Klager dit bewijs heeft geleverd. Vaststaat dat Verweerder een (ex-)werknemer is van TriViCom, een directe concurrent van Klager, die kennelijk onlangs is veroordeeld wegens inbreuk op Klager’s merk MOBILSKYBOARD. Gelet daarop mag worden aangenomen dat Verweerder bekend was met het merk MOBILSKYBOARDvan Klager. Door de registratie en het gebruik van de Domeinnaam wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de Domeinnaam en website via welke de Domeinnaam toegankelijk is door Klager beheerd worden, of anderszins met Klager verbonden zijn.

Het publiek dat bekend is met het merk van Klager - welk publiek als eerste in aanmerking komt om de website van Klager te zoeken - zal onder de domeinnaam <mobileskyboard.com> een website verwachten die aan Klager toebehoort. Kennelijk heeft Verweerder, als (voormalig) werknemer van een directe concurrent van Klager, de intentie om internetverkeer dat bedoeld is voor Klager in de richting van zijn werkgever te dirigeren. Daaruit volgt dat Verweerder opzettelijk de goodwill van het merk van Klager gebruikt om internetverkeer te genereren voor door hem toegestane, althans gedoogde, activiteiten van TriViCom onder de domeinnaam <mobileskyboard.com>, zie ook Chanel Inc. v. Estco Techology Group, WIPO Case No. D2000-0413. Die activiteiten zijn kennelijk bedoeld om (potentiële) klanten van Klager te misleiden, zeker gezien het feit dat (Verweerder toestaat dat) TriViCom gebruik maakt van e-mailadressen met daarin de namen van Klager en een medewerker van Klager. Verweerder ontkent niet dat hij op de hoogte was van dit gebruik door TriViCom van misleidende e-mailadressen, maar Verweerder ontkent slechts dat hij dergelijke adressen zelf heeft gebruikt.

Dit gebruik van de Domeinnaam moet aan Verweerder worden toegerekend en geldt derhalve als gebruik te kwader trouw van Verweerder. In het verlengde daarvan moet worden aangenomen dat het in stand houden van de registratie door Verweerder te kwader trouw is, nu het kennelijk uitsluitend is gericht op het faciliteren van het misleidend gebruik van de Domeinnaam door TriViCom.

Daarmee heeft Klager het bewijs geleverd dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door Verweerder te kwader trouw zijn in de zin van paragraaf 4(b) van de UDRP.

 

7. Beslissing

Op basis van het bovenstaande beslist het Panel dat Klager het vereiste bewijs heeft aangeleverd voor de verzochte overdracht van de domeinnaam <mobileskyboard.com> van Verweerder aan Klager. Dientengevolge bepaalt het Panel, gelet op paragraaf 4(i) van de UDRP, dat de registratie van de domeinnaam <mobileskyboard.com> zal worden overgedragen aan Klager.


Wolter Wefers Bettink
Panelist

Datum: 16 juni 2006