WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

ADMINISTRATIVE PANEL DECISION

Koninklijke Philips Electronics N.V v Roger Linde

Case No. DAS2001-0002

 

1. Partene

Klager er Koninklijke Philips Electronics N.V, Groenewoudsweg 1, 5621 BA Eindhoven, Nederland, representert ved Mr. J.J.E.C.G Vandekerckhove, Postbus 220, 5600 AE, Eindhoven, Nederland, heretter kalt "Klager".

Innstevnet part er Roger Linde, Trondheimsveien 51b, Oslo N-0560, Norge, heretter kalt "Den innstevnede part".

 

2. Domenenavn og Registrar

Det omtvistede domenenavn er <philips.as>.

Registraren for det omtvistede domenenavn er Domaininfo.com, Lilla Bommen 1, SE-41104 Gøteborg, Sverige.

 

3. Administrativ saksgang

De sentrale elementene i den administrative saksgangen er som følger:

(a) Klager initierte prosessen ved innsendelse av klage på engelsk via post, mottatt av WIPO Arbitration and Mediation Center ("WIPO") den 1. august 2001. Den 7. august 2001 ble partene via e-mail informert av WIPO om at norsk språk skulle benyttes i saksbehandlingen for WIPO. Klager sendte deretter inn klagen på norsk, mottatt av WIPO per e-mail den 13. august og per post den 31. august 2001. WIPO har verifisert at klagen oppfyller de formelle kravene i Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (Policy), Rules for Uniform Domian Name Dispute Resolution Policy (Reglene) og The Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (WIPOs utfyllende regler).

(b) Domaininfo.com, heretter kalt Registraren, har i e-mail til WIPO av 7. august 2001 bekreftet at domenenavnet <philips.as> er registrert av Registraren på vegne av Den innstevnede part, og at Registraren er den nåværende Registrar for dette domenenavnet. Registraren har videre bekreftet at Policy gjelder for dette domenenavnet.

(c) Den 3. september 2001 sendte WIPO underretning til Den innstevnede part, via e-mail (til e-mailadressen delinde@online.no) og via post, om klagen og igangsettelsen av saksbehandlingen for WIPO. Det var nevnte e-mailadresse som var oppgitt som Den innstevnede parts e-mailadresse hos Registraren. Den 19. september 2001 mottok WIPO en kort mail fra Den innstevnede part, hvor spørsmål etterlyses. Denne gang benyttet Den innstevnede part e-mailadressen: p_poe @hotmail.com. Underretningen ble deretter sendt til Den innstevnede part via e-mail den 19. september 2001, sistenevnte underretning ble sendt til Den innstevnede parts e-mailadresse: p_poe @hotmail.com. Dommeren finner etter dette at WIPO har oppfylt sine forpliktelser i henhold til punkt 2 (a) i Reglene.

(d) Den innstevnede part innga ikke noe svar på klagen innen fristen. WIPO sendte partene deretter, den 17. oktober 2001, en underretning om Den innstevnede parts oversittelse av fristen.

(f) Den 22 oktober 2001 inviterte WIPO undertegnede til å være dommer i denne klagesaken, etter avgivelse av aksept og erklæring om upartiskhet. Den 24. oktober 2001 sendte undertegnede den nevnte aksept og erklæring i signert stand til WIPO. Domstolen er etter dette nedsatt på riktig måte.

(g) Den 29. oktober 2001 sendte WIPO underretning til partene om oppnevnelsen av undertegnede som dommer i saken. I samme skriv ble partene varslet av WIPO om at planlagt dato for avsigelse av avgjørelse i saken ville være 12. november 2001, jf. Reglenes punkt 15.

Dommeren har ikke mottatt anmodninger fra noen av partene om innsendelse av ytterligere innlegg, eller anmodninger om avkall på eller forlengelse av frister.

Dommeren har ikke funnet det nødvendig å kreve ytterligere informasjon fra partene.

Dommeren vil avsi sin avgjørelse på bakgrunn av klagen, Policy, Reglene og WIPOs utfyllende regler. Dommeren vil imidlertid ikke ha noe svar fra Den innstevnede part som bakgrunn for avgjørelsen.

 

4. Faktisk bakgrunn

Klager har gitt opplysningene nedenfor i klagen. Dommeren vil bemerke at klager i nokså begrenset utstrekning har redegjort for sakens faktiske bakgrunn. Dommeren finner imidlertid å kunne legge de gitte opplysningene til grunn.

Varemerket "Philips" har vært registrert av rettsforgjengerne til Klager i Nederland siden 1891, og er i tillegg registrert i en rekke land over hele verden. Varemerket "Philips" betegner et bredt spekter av produkter fra forbrukerelektronikk til elektriske husholdningsapparater til sikkerhetssystemer og halvledere. Varemerket "Philips" er selskapets viktigste kapital, blant annet er betydelige beløp anvendt for å støtte varemerket på global basis. En liste over land der varemerket er registrert er vedlagt klagen som bilag 3. Videre er det lagt ved en kopi av listen av registreringer i USA, jf. bilag 4. Registreringene i USA omfatter følgende klasser: 7, 9, 10, 11 og 16.

Flere av de ovennevnte opplysningene fremgår også av bilag 5 til klagen som er et brev av 16. februar 2001 fra Klager til Den innstevnede part.

Vi har ikke mottatt noen informasjon om Klagers eventuelle øvrige domenenavn og websider.

Den innstevnede part, som er en privatperson, har registrert domenenavnet <philips.as>. På denne siden tilbys nå domenenavn informasjonstjenester samt andre tilknyttede tjenester. Siden inneholder også linker til andre websider hvor ulike firmaer tilbyr sine tjenester, eksempelvis firmaene Dipcon AB og Ports Hosting AB.

Før innsendelsen av klagen har Klager forsøkt å kontakte Den innstevnede part for å søke å løse saken i minnelighet, jf. bilag 5 til klagen.

Denne henvendelsen ble, etter det som er opplyst fra Klager, ikke besvart av Den innstevnede part.

Vi har for øvrig ikke mottatt opplysninger om Den innstevnede part og dennes aktiviteter.

 

5. Partenes påstander

A. Klager

Klager hevder at det omtvistede domenenavnet er identisk og/eller forvekslbart med varemerket "Philips", som er registrert av Klager og som Klager er innehaver av rettighetene til.

Den innstevnede part har ingen legitim interesse i domenenavnet. Domenenavnet er primært registrert av følgende årsaker:

a) For å forhindre innehaveren av varemerket og servicemerke fra å reflektere disse merker i et tilhørende domenenavn i American Samoa.

b) For å spekulere i fortjeneste på domenenavnet i og med at domenanvnet ikke var benyttet og i og med at Den innstevnede part ikke var allment kjent via domenenavnet.

c) For å ødelegge for Klagers forretningsvirksomhet. Før noe varsel ble meddelt til Den innstevnede part forelå det ingen bevis for dennes bruk, eller forberedelse til bruk, av domenenavnet eller et navn som er tilknyttet domenenavnet for å drive virksomhet i god tro.

Videre har Klager ikke lisensiert eller på annen måte tillatt den innstevnede part å registrere domenenavnet som inkorporerer ordet "Philips".

Registreringen var basert på spekulasjon i domenenavnet uten at Den innstevnede part hadde noen reell hensikt om å bruke domenenavnet.

Registreringen av domenenavnet fører til urettferdighet og er opplagt skadelig for Klagers forretningsvirksomhet, i og med at merket betyr mye for den virksomhet det var registrert for i American Samoa. Registreringen berøver allmennheten, særlig i American Samoa, tilgang til Klager og vise versa.

Det kan lett trekkes den slutning eller konklusjon at Den innstevnede part hadde en intensjon om overføring av domenenavnet mot et betydelig vederlag en gang i fremtiden, i og med at domenenavnet ikke ledet til en aktiv web side. Klager hevder at registreringen fant sted med intensjon om å selge eller overføre domenenavnet til Klager med fortjeneste.

Den innstevnede part har ikke svart eller kommet med innvendinger til innholdet/påstandene i Klagerens brev til Den innstevnede part i forbindelse med domenenavnet (jf. klagens bilag 5).

Den innstevnede part registrerte trolig domenenavnet i den hensikt å skape forveksling i forhold til, opphav, sponsorforhold, eller tilknytning til Klagers varemerke, særlig i American Samoa.

Den innstevnede part hadde opplagt ingen påviselig plan for å bruke domenenavnet til formål i god tro forut for registrering eller ervervelse av domenenavnet.

B. Den innstevnede part

Den innstevnede part har ikke inngitt noe svar til klagen.

 

6. Drøftelse og konklusjoner

I punkt 4 (a) i Policy er det tre vilkår som klager må oppfylle for at klagen skal nå frem:

(i) Domenenavnet er identisk eller forvekslbart med et varemerke eller servicemerke som klager har rettigheter til, og

(ii) Den innstevnede part har ingen rettigheter eller legitime interesser knyttet til domenenavnet, og

(iii) Domenenavnet har blitt registrert i ond tro og er brukt i ond tro.

A. Identisk eller forvekslbart varemerke eller servicemerke

Klager har varemerkerettighetene til navnet "Philips". Klager har ikke dokumentert registreringer for alle varemerkeregistreringene som det er vist til, nærmere bestemt de registreringer som er foretatt utenfor USA. Dommeren legger likevel til grunn at Klager er innehaver av slike registrerte varemerker.

Det omtvistede domenenavnet er <philips.as>. Den relevante del av dette domenenavnet er "Philips". Denne delen av domenenavnet er identisk med ordet "Philips", som Klager har registrert som flere varemerker.

B. Legitim interesse

Den innstevnede part har ikke fremskaffet noe bevis for slike forhold som spesifisert i punkt 4 c) i Policy eller andre forhold som viser noen legitim interesse i domenenavnet, verken i tilknytning til bruk eller planlagt bruk av domenenavnet. Det er ikke noe ved bruken av domenenavnet eller noe element på Den innstevnedes webside som på noen måte rettferdiggjør eller legitimerer bruken av ordet "Philips" i domenenavnet.

Klager har ikke lisensiert eller på annen måte tillatt Den innstevnede part å på noen måte bruke sine varemerker eller til å søke om eller bruke et domenenavn som inkorporerer noen av Klagers varemerker.

Ordet "Philips" er et kjent varemerke over store deler av verden. Ordet "Philips" er ikke et deskriptivt ord. Det er vanskelig å tenke seg at noen næringsdrivende ville legitimt kunne velge å benytte navnet "Philips" uten at vedkommende med dette ville søke å skape inntrykk av en forbindelse med Klager, og dermed bryte med Klagers rettigheter i henhold til varemerkelovgivning. Bruk av "Philips" uten tilknytning til Klagers virksomhet ville også kunne innebære brudd på forbrukerlovgivning.

Dommeren finner videre at Den innstevnede part ikke utfører noen ikke-kommersiell eller rettferdig bruk av domenenavnet på sin webside.

Når en ser de nevnte forhold under ett kommer Dommeren til at Den innstevnede part ikke har noen rettigheter eller legitim interesse i domenenavnet.

C. Registrering og bruk i ond tro

Det første spørsmålet er hvorvidt Klager har bevist at domenenavnet har blitt registrert i ond tro.

Når en tar i betraktning Klagers flerhet av varemerkeregistreringer og utbredelse forbundet med ordet "Philips" er det vanskelig å forestille seg at den innstevnede part skulle kunne gjøre legitim bruk av domenenavnet <philips.as>. Det er også vanskelig å tenke seg at Den innstevnede part, som er norsk, kunne ha vært uvitende om Klagers rettigheter på tidspunktet for registreringen.

Dommeren er etter dette kommet til at domenenavnet har blitt registrert i ond tro.

Det neste spørsmålet er om domenenavnet er brukt i ond tro.

Det foreligger ingen bevis for at Den innstevnede part har tilbudt seg å selge, leie ut eller på annen måte overføre domenenavnet til Klager eller til noen annen part.

Det foreligger likevel andre forhold som beviser at domenenavnet brukes i ond tro.

Det er klart at domenenavnet nå er i aktiv bruk. I henhold til Klagers opplysninger var domenenavnet imidlertid ikke i bruk i tiden før Den innstevnede part ble kontaktet av Klager (jf. bilag 5 til klagen). Det tilbys p.t. domenenavn-informasjonstjenester, samt andre tilknyttede tjenester, på web siden <philips.as>. Videre inneholder siden linker til andre websider hvor ulike firmaer tilbyr IT-tjenester. Det er rimelig å anta at Den innstevnede part har inngått forretningsmessige avtaler, hvoretter han oppnår økonomisk gevinst i forhold til hvor mange som via hans side klikker seg videre til andre selskapers websider. Den nåværende bruken av domenenavnet tar dermed sikte på å skape trafikk til siden. Tilstedeværende av merket "Philips" i domenenavnet er dermed en vesentlig kilde i det økonomisk motiverte forsøk på å tiltrekke Internettbrukere. Dette vil være en uberettiget utnyttelse av andres goodwill. Dommeren viser i denne forbindelse til avgjørelsen " Nokia Corporation v. Nokiagirls.com (Case no. D2000-0102).

Den innstevnede part må ha kjent til Klagers varemerkerettigheter, da disse er registrert og benyttet i vid utstrekning i mange land i en årrekke. Det er ikke protestert mot dette av Den innstevnede part.

Innholdet på websiden er av en slik art at det kan sies at domenenavnet brukes på en måte som kan være skadelig for Klagers virksomhet. Bruken av domenenavnet alene gjør det sannsynlig at det vil kunne tiltrekke Internett brukere til Den innstevnede parts webside på en måte som kan skape villedelse med hensyn til tilknytning til Klager, eller Klagers godkjenning av websiden jf. Policy pkt. 4 b (iv). Dommeren viser i denne forbindelse til at Klagers varemerke "Philips" betegner et vidt spekter av produkter jf. pkt. 4 ovenfor.

Domenenavnet er således registrert og brukt i ond tro.

 

7. Avgjørelse

Dommeren er kommet til at Klager har bevist at hvert av de tre vilkårene i Policy punkt 4(a) er oppfylt. Dommeren krever derfor at domenenavnet <philips.as> overføres til Klager.

 


 

Peter G. Nitter
Dommer

Dato: 12 november 2001