WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Marcel Post Transporten B.V. v. Thijs Kuipers, tevens h.o.d.n. Thijs Kuipers computerdiensten

Zaaknr. DNL2009-0045

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is Marcel Post Transporten B.V. (“Eiseres”), gevestigd te De Lier, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerder in deze procedure is Thijs Kuipers, h.o.d.n. Thijs Kuipers Computerdiensten (“Verweerder”), woonachtig te Lelystad, Nederland, respectievelijk gevestigd te Buitenpost, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <marcelposttransporten.nl> en <posttransportservice.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Transip B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 6 augustus 2009 (e-mail) en 17 augustus 2009 (hardcopy). Het Instituut heeft op 6 augustus 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 7 augustus 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder van <marcelposttransporten.nl> en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. De gegevens van de houder van de domeinnaam <posttransportservice.nl> waren onjuist. Op 14 augustus 2009 heeft het Instituut Eiseres de Melding Gebrek Eis toegezonden. In antwoord op deze Melding van het Instituut, heeft Eiseres op 19 augustus 2009 het Instituut verzocht de termijn voor het indienen van de Aangepaste Eis te verlengen tot 22 augustus 2009. Het Instituut heeft de termijn om de Aangepaste Eis in te dienen tot en met vrijdag 21 augustus 2009 verlengd. Op vrijdag 21 augustus 2009 heeft Eiseres een Aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 2 september 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 22 september 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 21 september 2009.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 24 september 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Nederlandse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te De Lier, Nederland. Volgens de informatie uit het handelsregister wordt het bedrijf van Eiseres omschreven als transportonderneming.

Verweerder is een natuurlijk persoon, woonachtig te Lelystad, Nederland. Verweerder handelt tevens onder de naam Thijs Kuipers Computerdiensten.

Volgens de gegevens van SIDN is de domeinnaam <marcelposttransporten.nl> op 11 mei 2007 door Thijs Kuipers geregistreerd. De domeinnaam <posttransportservice.nl> is door de eenmanszaak Thijs Kuipers Computerdiensten op 8 mei 2009 geregistreerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiseres vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijziging van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerder houdster van de Domeinnamen zal worden.

Eiseres stelt dat de Verweerder een ex-medewerker van Eiseres is. Verweerder heeft volgens Eiseres ten tijde van de aanvraag van de Domeinnamen de opdracht gekregen van Eiseres' directeur om een website te maken voor Eiseres inclusief het aanvragen van de Domeinnamen. Verweerder heeft naast zijn werkzaamheden in de transport ook een bedrijf dat zich bezig houdt met het maken van websites.

Eiseres stelt dat de namen Marcel Post Transporten en Post Transport Service de bedrijfsnamen zijn en dat deze namen bedrijfsmatig door Eiseres worden gebruikt. Eiseres legt in dit verband briefhoofden die gebruikt worden voor de communicatie naar klanten en uittreksels uit het handelsregister over.

Eiseres stelt dat gezien het feit dat haar directeur geen ICT-kennis heeft, hij te goeder trouw de registratie van de Domeinnamen uit handen heeft gegeven aan Verweerder en er nog niets administratief geregeld was om de Domeinnamen op de naam van haar directeur te zetten. Eiseres stelt dat zij al gebruik maakt van de domeinnaam <marcelposttransporten.nl> sinds de aanvraag van deze domeinnaam op 11 mei 2007. In verband met het aanschaffen van een server in 2008 voor de onderneming van Eiseres heeft Eiseres haar systeembeheerder om advies gevraagd over het functioneren van e-mail. Met de aanschaf van de server is ook een mailserver gepaard gegaan. Hierdoor, zo stelt Eiseres, was het wenselijk voor Eiseres de e-mail rechtstreeks op de server af te laten leveren. In overleg is toen de domeinnaam <marcelposttransporten.nl> in april 2008 naar deelnemer Pins, waar de systeembeheerder van de Fa. E-tech B.V. zaken mee doet, overgezet. Hierdoor is de website ook verhuisd naar de server die door de systeembeheerder werd gehost. Vanaf dat moment kreeg Eiseres de e-mail ook rechtstreeks binnen.

Volgens Eiseres heeft Verweerder zonder Eiseres daarvan in kennis te stellen in de week van 10 tot en met 16 augustus 2009 een verhuizing van de Domeinnamen aangevraagd om deze vervolgens onder te brengen bij de deelnemer Cronos. Eiseres voert voorts aan dat Verweerder de Domeinnamen willens en wetens heeft verhuisd naar deze andere deelnemer en dat deze verhuizing van de Domeinnamen door Verweerder te kwader trouw is geschied en zonder overleg met Eiseres. Door deze verhuizing, zo stelt Eiseres, kreeg Eiseres geen e-mail meer binnen. Mailverkeer, aldus Eiseres, is voor haar bedrijf van cruciaal belang. Eiseres heeft vervolgens de systeembeheerder gevraagd om na te gaan wat er aan de hand was en hij constateerde dat de Domeinnamen niet meer onder zijn beheer stonden en verhuisd waren.

Eiseres heeft vervolgens de systeembeheerder de opdracht gegeven de zaak te herstellen. De systeembeheerder heeft wederom een verhuizing aangevraagd voor de Domeinnamen om de schade van het gemiste e-mailverkeer zo veel mogelijk beperkt te houden. De systeembeheerder heeft, aldus Eiseres, voor deze verhuizing getekend zonder dat Verweerder zulke verhuizing had goedgekeurd. Op dit moment zijn de Domeinnamen ondergebracht bij deelnemer Transip. Dit is een bedrijf waar Eiseres' systeembeheerder zaken mee doet.

Na een aantal gebeurtenissen is volgens Eiseres het dienstverband van Verweerder op 8 juni 2009 beëindigd. Verweerder is nu, aldus Eiseres, bezig om schade aan de onderneming van Eiseres toe te brengen als een soort vergelding. Nu het dienstverband is beëindigd heeft Verweerder aldus Eiseres geen recht meer de Domeinnamen als zodanig te gebruiken.

B. Verweerder

Verweerder stelt een domeinnaam voor Eiseres aangevraagd te hebben alsmede een website en e-mailadressen. Volgens Verweerder blijft Eiseres in gebreke ten aanzien van het voldoen van openstaande facturen voor de Domeinnamen en de website terwijl Verweerder deze facturen wel heeft voldaan en als zodanig doorberekend aan Eiseres. Daarbij is Verweerder van mening dat Eiseres extreem slordig en incorrect omgaat met privacygevoelige gegevens van Verweerder door een kopie van paspoort, rijbewijs en chauffeursdiploma “zomaar” rond te sturen. Volgens Verweerder is dit in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en handelt Eiseres zodoende in strijd met deze wet.

Verweerder stelt bereid te zijn de “Domeinnamen e.d. over te dragen indien [E]iser[es] aan (...) [haar] betalingsverplichtingen heeft voldaan”.

Vervolgens stelt Verweerder nog dat er geen andere procedures zijn ten aanzien van de Domeinnamen, maar er wel procedures aanhangig zijn gemaakt tegen Eiseres inzake een loonvordering van Verweerder.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel een andere naam in de zin van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling;

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of geregistreerd wordt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden als genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres geeft aan in haar Eis dat zij zich beroept op haar naar Nederlands recht beschermde handelsnamen. Eiseres heeft kopieën overgelegd van de uittreksels uit het Handelsregister. Uit deze kopieën blijkt dat Eiseres een geldig beroep kan doen op de eerste grond aangezien Eiseres rechthebbende is op de handelsnamen Marcel Post Transporten en Post Transport Service.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als onderhavige, moet het top level domein “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen handelsnaam en domeinnaam buiten beschouwing gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling.

In de domeinnaam <marcelposttransporten.nl> is het element “marcelposttransporten”, ondanks dat het ogenschijnlijk beschrijvend is, het meest dominante en onderscheidende element. Dit element is identiek aan de handelsnaam Marcel Post Transporten van Eiseres. In de domeinnaam <posttransportservice.nl> is het element “posttransportservice” het meest dominante en onderscheidende element. Dit element is identiek aan de handelsnaam Post Transport Service van Eiseres. De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat de Domeinnamen identiek zijn aan de handelsnamen van Eiseres.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling (in dit verband wordt verwezen naar Technische Unie B.V. en Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002) dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast dat deze wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres stelt dat haar bedrijf de namen Marcel Post Transporten B.V. en Post Transport Service draagt. Eiseres heeft in dit verband uittreksels van de Kamer van Koophandel overgelegd. Verweerder heeft dit niet weersproken.

Eiseres stelt voorts dat de Verweerder ten tijde van de aanvraag van de Domeinnamen de opdracht heeft gekregen van de directeur van Eiseres om een website te maken voor Eiseres inclusief het aanvragen van de Domeinnamen.

Eiseres stelt dat gezien het feit dat haar directeur geen ICT-kennis heeft, hij te goeder trouw de registratie van de Domeinnamen uit handen heeft gegeven aan Verweerder. Volgens Eiseres is er niets administratief geregeld om de Domeinnamen op de naam van Eiseres te zetten. Eiseres stelt dat zij gebruik heeft gemaakt van de domeinnaam <marcelposttransporten.nl> sinds de aanvraag van deze domeinnaam op 11 mei 2007.

De Geschillenbeslechter heeft geconstateerd dat aan de domeinnaam <marcelposttransporten.nl> een actieve website is gekoppeld. Aan de domeinnaam <posttransportservice.nl> is een parkeersite gekoppeld.

Verweerder stelt enkel dat hij voor Eiseres de Domeinnamen en emailadressen heeft aangevraagd en dat hij een website zou maken.

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter heeft Eiseres prima facie aangetoond dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. De domeinnaam <marcelposttransporten.nl> en de daaraan gekoppelde website wordt gebruikt voor de diensten van Eiseres. De domeinnaam <posttransportservice.nl> wordt slechts gebruikt voor een parkeerwebsite.

Verweerder heeft onvoldoende aangetoond dat hij een recht heeft op of een legitiem belang heeft bij de Domeinnamen. Verweerder geeft zelf ook aan dat hij bereid is de Domeinnamen over te dragen indien Eiseres aan beweerdelijke betalingsverplichtingen heeft voldaan. Echter, noch de Regeling noch de Geschillenbeslechter kan in deze procedure oordelen over zulke betalingsverplichtingen. De Geschillenbeslechter zal deze zakelijke geschillen dan ook niet in zijn beoordeling meenemen.

Gelet op het voorgaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Uit de Eis van Eiseres kan de Geschillenbeslechter opmaken dat Eiseres van mening is, alhoewel dit niet in dergelijke woorden wordt beschreven, dat de Domeinnamen te kwader trouw door Verweerder zijn geregistreerd en dat de Domeinnamen te kwader trouw door Verweerder worden gebruikt. Eiseres onderbouwt haar stellingen met een uiteenzetting over mogelijke onterechte verhuizingen van de Domeinnamen en het ontslag op staande voet van Verweerder en de mogelijke vergelding van Verweerder.

Verweerder stelt dat hij de Domeinnamen in opdracht van Eiseres heeft geregistreerd en dat hij bereid is de Domeinnamen over te dragen indien Eiseres aan betalingsverplichtingen ten aanzien van Verweerder heeft voldaan. Tevens is Verweerder van mening dat Eiseres in strijd handelt met de Wet Bescherming Persoonsgegevens door een kopie van het paspoort en rijbewijs van Verweerder in het geding te brengen.

Eiseres had opdracht gegeven voor de registratie van de Domeinnamen. Verweerder heeft de Domeinnamen geregistreerd, maar op eigen naam. Verweerder heeft op deze manier de mogelijkheid voor Eiseres ontnomen om houdster van de Domeinnamen te worden, tenzij Verweerder daar zelf aan zou meewerken. Het feit dat Verweerder daar zelf niet aan meewerkt, terwijl hij enerzijds geen onderdeel meer uitmaakt van het bedrijf van Eiseres en anderzijds erkent geen recht meer op de Domeinnamen te hebben, leidt de Geschillenbeslechter tot het oordeel dat Verweerder te kwader trouw houder van de Domeinnamen is gebleven.

Met betrekking tot de domeinnaam <posttransportservice.nl> kan tevens geoordeeld worden dat deze te kwader trouw door Verweerder wordt gebruikt, nu de website gekoppeld aan deze domeinnaam een parkeersite is. Door de koppeling te maken naar een parkeersite kunnen de activiteiten van Eiseres verstoord worden en wordt het Eiseres belet deze domeinnaam te gebruiken.

Met betrekking tot de overige stellingen die zien op het einde van het dienstverband alsmede persoonsgegevens voegt de Geschillenbeslechter nog toe dat deze aspecten buiten de Regeling blijven. De Geschillenbeslechter heeft overigens geen kennis van eventuele documenten genomen, noch er inhoudelijk naar verwezen.

In het licht van het bovenstaande is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnamen <marcelposttransporten.nl> en <posttransportservice.nl> te kwader trouw worden gebruikt door Verweerder. Daarmee is dus voldaan aan de derde grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <marcelposttransporten.nl> en <posttransportservice.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder van de domeinnamen wordt.


Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

Datum: 8 oktober 2009