WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

DAF Trucks N.V. v. De Hoenderik

Zaaknr. DNL2009-0043

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is DAF Trucks N.V. (“Eiseres”), gevestigd te Eindhoven, Nederland, vertegenwoordigd door Novagraaf Nederland B.V., Nederland.

Verweerder in deze procedure is De Hoenderik (“Verweerder”), gevestigd te Wadenoijen, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <paccarparts.nl> en <trp.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Provider.nl.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 4 augustus 2009 (e-mail) en 5 augustus 2009 (hard copy). Het Instituut heeft op 5 augustus 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 5 augustus 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 11 augustus 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 31 augustus 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 24 augustus 2009.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 26 augustus 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Nederlandse naamloze vennootschap gevestigd te Eindhoven. Eiseres stelt een gerenommeerde onderneming op het gebied van de ontwikkeling, productie, marketing, verkoop en service van middelzware en zware bedrijfswagens te zijn. Eiseres is tevens, volgens haar, marktleider op de Nederlandse vrachtwagenmarkt en beschikt over een dicht en professioneel dealernetwerk. Eiseres is een dochteronderneming van PACCAR Inc en gevolmachtigd namens laatstgenoemde op te treden in deze procedure. Eiseres is tevens licentiehoudster van het merk PACCAR PARTS.

Eiseres is houdster van het Gemeenschapsmerk TRP met registratienummer 3480241 en van het Gemeenschapswoord-/beeldmerk TRP met registratienummer 3625225. PACCAR Inc is houdster van het Gemeenschapsmerk PACCAR PARTS met registratienummer 2073484 en Gemeenschapswoord-/beeldmerk PACCAR PARTS met registratienummer 2073633.

Verweerder is houder van een eenmanszaak genaamd De Hoenderik.

Volgens gegevens van SIDN is de domeinnaam <paccarparts.nl> geregistreerd op 8 december 2004 en de domeinnaam <trp.nl> op 17 februari 2000.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijziging van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerder domeinnaamhouder zal worden.

Recht op het merk en handelsnaam

Eiseres stelt, zoals in punt 4 al weergegeven, dat zij houdster is van het Gemeenschapswoordmerk TRP en het Gemeenschapswoord-/beeldmerk TRP. Tevens stelt Eiseres dat PACCAR Inc, de moedermaatschappij, houdster is van het Gemeenschapswoordmerk PACCAR PARTS en het Gemeenschapswoord-/beeldmerk PACCAR PARTS en Eiseres licentiehoudster is van het Gemeenschapsmerk PACCAR PARTS.

Eiseres stelt dat de Domeinnamen identiek zijn aan, dan wel verwarringwekkend overeenstemmen met de merken PACCAR PARTS en TRP. Eiseres is van mening dat de elementen PACCAR PARTS en TRP merkenrechtelijk onderscheidend vermogen bezitten ter onderscheiding van de producten van een onderneming in de vrachtwagenindustrie. Verder bezit de naam PACCAR, volgens Eiseres, onderscheidend vermogen in handelsnaamrechtelijke zin ter onderscheiding van de onderneming PACCAR Inc van die van andere ondernemingen.

Eiseres stelt voorts dat aan een element als “.nl” in de Domeinnamen geen onderscheidend vermogen kan worden toegedicht. Het element “.nl” in een domeinnaam geeft slechts aan dat het hier een adres op internet (worldwideweb) betreft. Dit betekent, volgens Eiseres, dat het onderscheidende dominante element in de Domeinnamen het element PACCARPARTS respectievelijk TRP is en er zowel in merkenrechtelijke als in handelsnaamrechtelijke zin sprake is van gebruik van een identiek danwel een verwarringwekkend overeenstemmend teken.

Eiseres wijst er voorts op, met betrekking tot de vraag of de Domeinnamen inbreuk maken op de door Eiseres respectievelijk PACCAR Inc gedeponeerde en geregistreerde merken PACCAR PARTS en TRP, dat van overeenstemming tussen het merk PACCAR PARTS respectievelijk TRP en de Domeinnamen, aldus Eiseres, sprake is, wanneer – mede gezien de bijzondere omstandigheden van het geval, en met name in acht nemende de onderscheidende kracht van het merk – de merken en de Domeinnamen, elk in hun geheel en in onderling verband beschouwd auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring kan ontstaan tussen de merken en de Domeinnamen. Dat is hier onder meer het geval aangezien het publiek zal verwachten dat de Domeinnamen behoren tot Eiseres, dan wel haar moedermaatschappij PACCAR Inc.

Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnamen

Eiseres stelt dat Verweerder geen recht of legitiem belang heeft bij het gebruik van de Domeinnamen. Verweerder heeft geen geldige merkrechten op de benamingen PACCAR, PACCAR PARTS of TRP, noch is Verweerder in het bezit van handelsnaamrechten op de benamingen PACCAR, PACCAR PARTS of TRP.

Eiseres voert vervolgens aan dat in feite geen van de in artikel 3.1 van de Regeling genoemde omstandigheden van toepassing zijn. Verweerder gebruikte de Domeinnamen nimmer te goeder trouw om zijn producten of diensten aan te bieden voordat hij kennis nam of neemt van dit geschil.

Eiseres stelt daarnaast dat Verweerder geen algemene bekendheid onder de naam ‘Paccarparts' respectievelijk ‘TRP' geniet en er geen sprake is van legitiem en niet-commercieel gebruik van de Domeinnamen. De Domeinnamen zijn op 8 december 2004 respectievelijk 17 februari 2000 geregistreerd en tot op heden verwijzen beide Domeinnamen naar een zogenaamde parkeerwebsite van VIP Internet. Verweerder had evengoed volgens Eiseres een andere domeinnaam kunnen kiezen, waarin het merk PACCAR PARTS respectievelijk TRP geen prominente rol speelt.

De Domeinnamen zijn te kwader trouw geregistreerd en/of worden te kwader trouw gebruikt door Verweerder

Eiseres stelt dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd. In verband hiermee voert Eiseres aan dat Verweerder in zijn brief aan Eiseres van 21 juni 2008 aangeeft werkzaam te zijn bij Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. Tevens noemt Verweerder de directeur van Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. Eiseres legt een kopie van deze brief over. Volgens haar website is Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. één van de grootste DAF dealers in Europa. Verweerder moet ten tijde van de registratie van <paccarparts.nl> derhalve bekend zijn geweest met het merk PACCAR PARTS van PACCAR Inc, de moedermaatschappij van DAF Trucks N.V.

Eiseres verkocht, zo stelt zij, al vele jaren onderdelen voor trucks onder het merk TRP. Ter ondersteuning van deze stelling legt Eiseres een sales presentatie over waarin de verschillende catalogi vanaf 1995 tot en met 1998 worden getoond. In die catalogi werden onderdelen onder het merk TRP verkocht. Eiseres acht het daarom aannemelijk dat Verweerder op de hoogte was van de benaming TRP Truck & Trailer Parts op het moment van de domeinnaamregistratie van <trp.nl>.

Voorts voert Eiseres aan dat uit de brief van Verweerder blijkt dat Verweerder de domeinnaam <paccarparts.nl> te koop aanbiedt, hetgeen kan betekenen dat Verweerder deze domeinnaam slechts heeft vastgelegd om voor een hoger bedrag dan de registratiekosten te verkopen aan Eiseres. Eiseres haalt hierbij de zinsnede “De vraagprijs van 10.000 euro is gebaseerd op meerdere feiten […]” uit de brief van Verweerder aan.

Daarnaast geeft Verweerder aan de Domeinnamen te hebben geregistreerd voor privé-gebruik c.q. de Domeinnamen wenst te behouden voor privé-gebruik. Echter, voert Eiseres aan, zoals al eerder is aangegeven, zijn de Domeinnamen in 2000 respectievelijk 2004 geregistreerd en verwijzen ze tot op heden naar een zogenaamde parkeerwebsite van VIP Internet. Verweerder maakt derhalve geen gebruik van de Domeinnamen.

Eiseres heeft bij een brief van 18 september 2008 Verweerder nogmaals verzocht de Domeinnamen aan haar vrijwillig en om niet over te dragen. Verweerder heeft hierop niet (positief) gereageerd, noch heeft Verweerder de Domeinnamen in privé-gebruik genomen. Eiseres stelt daarom dat Verweerder de Domeinnamen slecht heeft geregistreerd om voor een hoge prijs te verkopen.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat hij het niet eens is met de beweringen die in de Eis zijn gedaan en Verweerder is van mening dat hij voldoende redenen heeft om aan te tonen dat hij zijn Domeinnamen niet hoeft over te dragen.

Verweerder voegt voorts toe dat er onwaarheden worden gesuggereerd. In september 2002 heeft Verweerder zich laten inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel als onderneming “www.truckentrailerparts.nl”. De bedrijfsomschrijving van de onderneming is: groothandel in truck en trailerdelen. Verkoop via internet. Verweerder heeft met betrekking tot deze registratie een handelsnaamonderzoek laten uitvoeren voor de naam Truckentrailerparts. De bijbehorende domeinnaam <truckentrailerparts.nl> is door Verweerder vastgelegd en Verweerder heeft tevens de domeinnaam <truckentrailerparts.com> vastgelegd om, zodra de marktomstandigheden hier klaar voor zijn, een start te maken met het verkopen van onderdelen middels een webshop.

Verweerder stelt al 25 jaar in de branche werkzaam te zijn als inkoper en verkoper van onderdelen (parts) bestemd voor Truck en Trailer bij de onderneming Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. Op 24 november 2002 heeft Verweerder binnen het bedrijf Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. schriftelijk zijn plannen en ambities met dit bedrijf kenbaar gemaakt. Ook, zo voert Verweerder aan, zijn er op dat moment allerlei samenwerkingsconstructies gemaakt tussen Verweerder en de toenmalige directeur van Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. is al meer dan 75 jaar DAF dealer en is verkooppunt van TRP, DAF en PACCAR onderdelen en zodoende voor Verweerder een perfecte partner voor dit traject om mee samen te werken indien gebruik van de webshop rendabel kan zijn. Eiseres zal als importeur nooit rechtstreeks goederen aanbieden aan de consumenten en Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. is een bedrijf dat wel de Nederlandse markt zou kunnen bedienen zonder de consument in verwarring te brengen. Mede gezien de, aldus Verweerder, perfecte verstandhouding tussen Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. en Verweerder is er dus altijd een bewuste openheid van zaken geweest en zijn de mogelijkheden vanaf dat moment redelijk vaak afgewogen.

Vanaf 2002 heeft Verweerder de Domeinnamen vastgelegd om in de toekomst gebruikt of gekoppeld te kunnen worden voor een toekomstige webshop. Niet op 17 februari 2000 zoals wordt verondersteld door Eiseres, maar op 1 oktober 2002 heeft Verweerder een huurovereenkomst gesloten voor de domeinnaam <trp.nl> voor EUR 29,75 per maand (incl. BTW). Op 11 oktober 2004 heeft Verweerder de domeinnaam <trp.nl> gekocht voor EUR 1.725,50 (incl. BTW). Verweerder stelt dat Eiseres op dat moment het merk TRP niet had geregistreerd. Deze registratie heeft pas plaatsgevonden op 19 mei 2005.

Ook de domeinnaam <paccarparts.nl> is daarna vastgelegd om gebruikt te worden als eventuele naam voor een webwinkel of als een link of als combinatie hiervan voor Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. of Verweerder. Verweerder meent dat deze registratie ook een logische keuze is als je als een officiële PACCAR PARTS-dealer gebruik wil gaan maken van de mogelijkheid PACCAR PARTS- en TRP onderdelen te verkopen via internet. Verweerder stelt dat van domeinnaamkaping dus nooit sprake is geweest en dat dit nooit de opzet van het businessplan was. Bovendien heeft Eiseres vanaf 1995, zo stelt Verweerder, de mogelijkheid gehad om de Domeinnamen zelf vast te leggen als zij deze had willen gebruiken.

Verweerder voert voorts aan dat hij vanaf 2002 telefonisch door diverse andere partijen vanuit Japan, Belgie en Duitsland is benaderd voor de eventuele verkoop van de domeinnaam <trp.nl>. Deze partijen waren ondernemingen die in een hele andere branche dan truck en trailerdelen werkzaam zijn en een eventuele verkoop is voor Verweerder nooit een bespreekbare optie geweest. Mede ook omdat doorverkoop nooit het uitgangspunt is geweest voor Verweerder. De bewering van Eiseres dat Verweerder de Domeinnamen slecht heeft geregistreerd om voor een hogere prijs te verkopen is volgens Verweerder absoluut onjuist. Er is namelijk nooit behoefte geweest voor een eventuele verkoop uit louter winstbejag, aldus Verweerder. Verweerder heeft Eiseres wel de mogelijkheid geboden om voor EUR 10.000 de Domeinnamen over te nemen op basis van de gemaakte kosten en eventuele inkomstenderving van Verweerder in de toekomst. Verweerder meent dat hiertoe reden is omdat er vanuit Eiseres vorig jaar op directieniveau redelijk wat druk is uitgeoefend en dit gezien de uitstekende relatie tussen Verweerder, Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. en Eiseres een uitstekend gebaar had kunnen zijn vanuit Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. en Verweerder richting Eiseres. Verweerder voert aan dat hij de opbouw van het bedrag van EUR 10.000 mondeling heeft toegelicht bij een bezoek aan Eiseres in 2008. Verweerder geeft voorts aan dat er echter nooit een tegenvoorstel is gedaan en Eiseres blijft van mening dat Verweerder de Domeinnamen moet overschrijven zonder schadeloosstelling.

Ook de opmerking van Eiseres dat Verweerder op de hoogte was van de benaming TRP Truck & Trailerparts is volgens Verweerder misplaatst omdat Verweerder eerder gebruik maakte van deze naam dan Eiseres. Tijdens het handelsnaamonderzoek in 2002 was hiervan nog geen sprake. Eiseres gebruikte deze combinatie volgens Verweerder pas jaren later. Verweerder verwijst naar de bijlage van Eiseres van 1995 tot de inschrijving van Verweerder in het handelsregister. Deze ommezwaai van Eiseres is dus pas vrij recent aan de orde, volgens Verweerder. Gezien al deze feiten vindt Verweerder dat hij wel degelijk recht heeft op een compensatie bij een gedwongen overdracht van de Domeinnamen. Liever blijft Verweerder gewoon eigenaar van de Domeinnamen omdat een compensatie van de kosten nooit een uitgangspunt is geweest voor het vastleggen van de Domeinnamen. In 2008 en 2009 is er een onderzoek ingesteld voor de haalbaarheid van een webshop namens Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. en Verweerder. Verweerder stelt dat de voorbereidingen van de webshop bijna zijn afgewikkeld en afhankelijk van de uitspraak in deze procedure er een naam zal worden gekozen die het best past bij deze activiteit. De definitieve uitspraak zal dan een doorslaggevende factor zijn in de keuze van de toekomstige handelsnaam en webshop.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan de eiser rechthebbende is, dan wel een andere naam in de zin van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling;

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of een legitiem belang bij de domeinnaam;

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres geeft aan in haar Eis dat zij zich beroept op naar, onder andere, Nederlands recht beschermde merken en op de handelsnaam van haar moedermaatschappij. Eiseres heeft kopieën overgelegd van de merkregistraties. Eiseres beroept zich tevens op de handelsnaam van haar moedermaatschappij PACCAR Inc, maar behalve een volmacht (power of attorney) heeft Eiseres geen stukken overgelegd waaruit zou blijken dat de moedermaatschappij een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam bezit. De Geschillenbeslechter zal in zijn oordeel dan ook alleen de merken meenemen, nu uit de kopieën blijkt dat Eiseres ten aanzien van de merkregistraties wel voldoende aannemelijk heeft gemaakt daarop rechthebbende te zijn (direct of door middel van een licentie).

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het toplevel domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling.

Verweerder stelt dat hij de onderneming “www.truckentrailerparts.nl” eerder heeft geregistreerd dan de merken TRP van Eiseres. Nog los van de omstandigheid dat Verweerder niet heeft aangetoond dat hij deze handelsnaam bezit, is voor de beoordeling van het vereiste onder 2.1 sub a niet relevant wanneer een eiser een merk heeft gedeponeerd. Artikel 2.1 sub a vereist slechts dat de eiser rechthebbende is op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam. De datum waarop een merk is gedeponeerd kan slechts een rol spelen bij de vraag of een verweerder al dan niet te kwader trouw heeft gehandeld.

In de domeinnaam <paccarparts.nl> is het element “paccarparts” het meest dominante en onderscheidende element. Dit element is identiek aan het merk PACCAR PARTS waarvan Eiseres licentiehoudster is. In de domeinnaam <trp.nl> is het element “trp” het meest dominante en onderscheidende element. Dit element is identiek aan het merk TRP van Eiseres. De Geschillenbeslechter is derhalve van oordeel dat de Domeinnamen identiek zijn aan de merken van Eiseres.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling (in dit verband wordt verwezen naar Technische Unie B.V. en Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002) dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast dat deze wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres heeft gesteld dat er geen sprake is van een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder. Eiseres heeft aangetoond dat de Domeinnamen niet worden gebruikt, maar naar parkeersites verwijzen.

Verweerder voert aan dat hij de Domeinnamen geregistreerd houdt voor toekomstig (privé)gebruik. Verweerder heeft met dit verweer niet aannemelijk gemaakt dat hij de Domeinnamen gebruikt om te goeder trouw zijn producten en diensten aan te bieden voordat hij kennis nam van dit geschil. Verweerder kan wel stellen dat hij bezig is met het ontwikkelen van een webshop, maar hij heeft hiervan geen stukken overgelegd. Vanaf de datum van registratie van de Domeinnamen jaren geleden tot op de dag van vandaag verwijzen de Domeinnamen enkel naar parkeersites. Een verwijzing naar een parkeersite staat op zich niet gelijk aan een recht of legitiem belang. Verweerder heeft zo'n recht of legitiem belang niet aangetoond en ook anderszins is de Geschillenbeslechter niet gebleken van een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder.

Gelet op het voorgaande is de Geschillenbeslechter daarom van oordeel dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd. Eiseres voert aan dat Verweerder de Domeinnamen enkel en alleen heeft geregistreerd met het doel ze voor een hoger bedrag te verkopen. Tevens voert Eiseres aan dan de Domeinnamen niet (privé) worden gebruikt door Verweerder en alleen verwijzen naar parkeersites.

Verweerder geeft in zijn Verweerschrift aan dat hij de Domeinnamen heeft geregistreerd voor een op te zetten webwinkel en de Domeinnamen alleen wil overdragen als hij daarvoor een vergoeding ter compensatie van onder meer inkomstenderving ontvangt.

Op grond van de door Eiseres gestelde en door Verweerder niet weersproken feiten, alsmede op grond van wat Verweerder zelf gesteld heeft, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd. De Geschillenbeslechter neemt daarbij in overweging (1) de omstandigheid dat Verweerder werkzaam is (of was) bij een van de grootste dealers van Eiseres en uit dien hoofde bekend was, althans moet zijn geweest, met het gebruik door Eiseres van PACCAR, PACCAR PARTS en TRP; (2) dat Verweerder geen concreet bewijs heeft overgelegd voor het beweerde voorgenomen gebruik; (3) dat Verweerder sinds de registratie de Domeinnamen niet in gebruik heeft genomen, maar slechts heeft laten verwijzen naar parkeersites; (4) dat Verweerder een vergoeding vraagt voor overdracht van deze Domeinnamen welke duidelijk meer omvat dan slechts de registratiekosten; (5) dat het om twee Domeinnamen gaat die overeenstemmen met tenminste twee verschillende merken waarvan Eiseres rechthebbende is, althans waartoe Eiseres op enige wijze gerechtigd is. Deze omstandigheden, zeker in hun onderlinge samenhang kunnen naar het oordeel van de Geschillenbeslechter niet tot een ander oordeel leiden dan dat sprake is van kwade trouw in de zin van de Regeling, meer in het bijzonder maar niet uitsluitend, dat sprake is van het registreren van Domeinnamen met hoofdzakelijk het doel deze tegen een bedrag hoger dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan Eiseres, als bedoeld in artikel 3.2 sub a van de Regeling.

Aan het bovenstaande wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat Eiseres het merk TRP pas in 2003 heeft gedeponeerd. Eiseres heeft onweersproken gesteld dat het merk TRP sinds 1995 in gebruik was bij Eiseres en gegeven de hiervoor geschetste bijzondere omstandigheden is de Geschillenbeslechter van mening dat Verweerder ten tijde van de registratie van de domeinnaam <trp.nl> bekend moet zijn geweest met het gebruik van dit merk TRP door Eiseres.

Bovenstaande brengt met zich mee dat op basis van artikel 3.2 sub a van de Regeling de Domeinnamen geacht worden te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <paccarparts.nl> en <trp.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

Datum: 9 september 2009