WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Stichting Podium Victorie v. K. Kooij

Zaaknr. DNL2009-0024

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is stichting Stichting Podium Victorie (“Eiseres”), gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar, Nederland, vertegenwoordigd door Rensen Advocaten, Nederland.

Verweerster is K. Kooij (“Verweerster”), een natuurlijk persoon, wonende te Alkmaar, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <victoriepodium.nl>, <poppodiumvictorie.nl>, <poppodium-victorie.nl> en <podium-victorie.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via “www.meesterlijk.nl”.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 20 april 2009 (e-mail) en 24 april 2009 (hard copy). Het Instituut heeft op 21 april 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 22 april 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 27 april 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 17 mei 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 10 mei 2009.

Het Instituut heeft Willem J.H. Leppink op 14 mei 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat het correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een stichting die zich bezighoudt met het aanbieden van dance- en popmuziek via een nieuw podium voor de popcultuur in Alkmaar.

Verweerster is een natuurlijk persoon. Het is Geschillenbeslechter niet bekend geworden welke activiteiten Verweerster verricht.

Volgens de gegevens van het SIDN zijn de Domeinnamen op respectievelijk 21 januari 2009 (<victoriepodium.nl> en <poppodiumvictorie.nl>), 22 januari 2009 (<poppodium-victorie.nl>) en 31 januari 2009 (<podium-victorie.nl>) geregistreerd.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiseres vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijziging van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerster domeinnaamhouder zal worden van de Domeinnamen.

Eiseres baseert haar eis op de volgende gronden:

Eiseres is rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermde handelsnaam en neemt duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deel onder de naam Stichting Podium Victorie en de Domeinnamen stemmen overeen met deze naam en hebben een verwarringwekkend karakter.

Tot 2008 had Alkmaar twee locaties waar (deels) gesubsidieerde muzikale activiteiten werden georganiseerd. Deze locaties waren Atlantis, respectievelijk Parkhof. Parkhof maakte deel uit van de Stichting Welzijnsbevordering Kern 8 (hierna “Kern 8”). Kern 8 heeft tot doel het bevorderen van welzijn in het werkgebied. Dat werkgebied is zowel Alkmaar, als andere Noord-Hollandse gemeenten. Medewerkers van Kern 8 zijn onder meer actief in jongerencentra.

Kern 8 voerde jarenlang overleg met de Gemeente Alkmaar (de subsidieverstrekker voor de activiteiten binnen Parkhof) over herhuisvesting wegens de slechte staat waarin het Parkhof-pand verkeerde.

De exploitant van Atlantis is thans gefailleerd. Met het faillissement van Atlantis heeft de exploitant van Parkhof, Kern 8, de kans gezien haar wens tot herhuisvesting te realiseren middels de verplaatsing van de uitvoering van de (pop)podiumactiviteiten van Parkhof naar het pand van Atlantis. In dit pand zouden ook de activiteiten van het gefailleerde Atlantis worden voortgezet. De subsidieverstrekker, de Gemeente Alkmaar, heeft namelijk in 2008 bepaald dat de activiteiten van Atlantis en Parkhof samengevoegd zouden moeten worden in een nieuw op te richten stichting. De activiteiten van de nieuwe stichting zouden dan onder toezicht van de Raad van Toezicht van Kern 8 komen te staan.

Nadat de gemeenteraad van de Gemeente Alkmaar op 26 juni 2008 had besloten dat Parkhof zou verhuizen naar het voormalige pand van Atlantis is op 17 juli 2008 in overleg met de gemeente Alkmaar een afzonderlijke stichting opgericht voor de exploitatie van die activiteiten. Dit is de Stichting Poppodia Alkmaar.

Een aantal jongeren en vrijwilligers die bij Parkhof betrokken waren, hebben onder de naam “Trots op Parkhof” geageerd tegen de verhuizing van Parkhof naar het pand van Atlantis. Dit was zonder succes. De groep “Trots op Parkhof” is na het eerder genoemde besluit van de gemeenteraad wel blijven bestaan. Deze groep blijft ageren voor een andere invulling van de activiteiten Stichting Poppodia Alkmaar.

De Stichting Poppodia Alkmaar was slechts een voorlopige naam. Er is een wedstrijd uitgeschreven voor een nieuwe naam en deze zou gepresenteerd worden tijdens de officiële opening van het nieuwe poppodium. Echter vooruitlopend daarop werd in opdracht en voor rekening van de Stichting Poppodia Alkmaar op 16 oktober 2008 de domeinnaam <podiumvictorie.nl> geregistreerd door SIERRA via BE Hosting. Eiseres heeft een kopie van deze registratie overgelegd. Per ongeluk is de naam Podium Victorie al gebruikt in drukwerk dat begin januari 2009 werd verspreid.

Op 30 januari 2009 werd bij de officiële opening van het poppodium de naam Podium Victorie bekend gemaakt en is ook de website onder die naam “de lucht ingegaan”. Statutair is vervolgens op 9 februari 2009 de naam van de Stichting Poppodia Alkmaar ook gewijzigd in Stichting Podium Victorie.

Op 21, 22 en 31 januari 2009 heeft Verweerster de Domeinnamen laten registreren.

Eiseres stelt dat het duidelijk is dat de Domeinnamen overeenstemmen met de naam van Eiseres. Het verwarringwekkende karakter blijkt uit de grote gelijkenis. De Domeinnamen doen veronderstellen dat er een relatie bestaat met Eiseres en deze van Eiseres zijn, althans door haar worden gebruikt.

De domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen en de registratie en/of het gebruik van de Domeinnamen zijn te kwader trouw.

Eiseres stelt dat het voor haar duidelijk is dat gedaagde geen legitiem belang bij de Domeinnamen heeft en de betreffende Domeinennamen te kwader trouw heeft doen registreren en gebruikt. De Domeinnamen werden geregistreerd kort voor, respectievelijk de dag na, de officiële bekendmaking van de nieuwe naam van Eiseres. Verweerster maakte niet eerder gebruikt van de Domeinnamen. Ook anderszins werd de naam Victorie, Podium of de combinatie daarvan niet door haar gebruikt. Er bestaat kennelijk een link, aldus Eiseres, tussen Verweerster en de Parkhof-jongeren. Geheel duidelijk is die link niet. Eiseres geeft aan te weten dat Verweerster fractiemedewerkster is van de fractie van de Socialistische Partij in de gemeenteraad van Alkmaar. Deze fractie opponeert volgens Eiseres ook regelmatig in de gemeenteraad tegen de wijze waarop de Stichting Podium Victorie haar activiteiten invult.

Eiseres stelt voorts dat de registratie en het gebruik van de Domeinnamen ook duidelijk verwarring beoogt te scheppen, Eiseres te benadelen en de activiteiten van Eiseres te verstoren. Zo gaf de domeinnaam <victoriepodium.nl> in eerste instantie een redirect naar de website van De Waerdse Tempel. De Waerdse Tempel is een in Heerhugowaard, op korte afstand van Alkmaar, gelegen commerciële concurrent van het Poppodium Victorie en richt zich voor een groot gedeelte op dezelfde doelgroep. Pas na sommatie van de zijde van Eiseres om het gebruik van de Domeinnamen te staken, is dit aangepast. Thans verwijzen de Domeinnamen <podium-victorie.nl>, <poppodiumvictorie.nl> en <poppodium-victorie.nl> volgens Eiseres naar <victoriepodium.nl>. Deze laatst genoemde domeinnaam leidt naar de site van “Trots op Parkhof”. Dat is de hierboven reeds genoemde (actie)groep jongeren die zich richt tegen de huidige opzet van het poppodium. Eiseres legt een uitdraai van diverse pagina's van de website gekoppeld aan de domeinnaam <victoriepodium.nl>, gemaakt op 30 maart 2009, over.

Uit de website “www.victoriepodium.nl” blijkt voorts, volgens Eiseres, dat de Parkhofgroep doet voorkomen dat zij (onder de naam Stichting Parkhof) het Podium Victorie exploiteren, althans een belangrijk aandeel hebben in de exploitatie. De website voorziet onder meer in informatie over openingstijden, de agenda en nieuwe bedrijfskleding. Eiseres stelt stellig dat dit niet juist is. Het Podium Victorie heeft een Parkhof-zaal, maar met de exploitatie van (de activiteiten in) die zaal heeft “Trots op Parkhof” niets te maken. Verder wordt er, volgens Eiseres, bewust allerlei desinformatie verspreid op de website “www.victoriepodium.nl”. Eiseres geeft aan dat bijvoorbeeld de getoonde shirts onder de kop “Nieuwe Bedrijfskleding” uiteraard geen bedrijfskleding zijn van Eiseres. Parkhof is geen bedrijf en de groep achter de website gelinked aan de domeinnaam <victoriepodium.nl> weigert de bedrijfskleding van Eiseres te dragen. Ook met de openingstijden heeft Parkhof niets te maken en deze gelden volgens Eiseres niet voor Parkhof, maar voor Podium Victorie. Verder geeft Eiseres het voorbeeld van de “Huiskamer in Parkhof”. De Parkhofgroep wil een dergelijke huiskamer. Of een dergelijke huiskamer er komt is afhankelijk van de mate waarin deze strookt met het beleid van Eiseres. De suggestie die op de website wordt gewekt als zou dit onder auspiciën van “Trots op Parkhof” gaan gebeuren, is volgens Eiseres niet juist.

B. Verweerster

Verweerster verzoekt de Geschillenbeslechter de door Eiseres ingestelde vordering af te wijzen en voert daarbij het navolgende aan.

Verweerster legt een kopie van de brief van Advocatenkantoor Rensen d.d. 12 februari 2009 over, waarin volgens Verweerster met een kort geding wordt gedreigd bij niet afstaan van de door Verweerster volkomen legaal geregistreerde Domeinnamen. Daarnaast legt Verweerster een kopie van haar brief aan Advocatenkantoor Rensen d.d. 21 februari 2009 over, met daarin het verweer en een uitnodiging aan Podium Victorie om contact met Verweerster op te nemen mocht deze iets niet bevallen aan de website of mocht de website iets voor Podium Victorie kunnen betekenen. Tot op heden heeft Eiseres, volgens Verweerster, niet de moeite genomen contact op te nemen met Verweerster, buiten de correspondentie die Verweerster ontving van de advocaat van Eiseres.

Als aanvulling op de brieven komt Verweerster nog met de volgende punten:

Verweerster stelt dat zij niks fout doen met de website “www.victoriepodium.nl”. Verweerster is van mening dat zij geen concurrent is van Podium Victorie, noch doet zij afbreuk aan de bedrijfsvoering van Podium Victorie.

Voorts stelt Verweerster dat zij voor het registreren van de Domeinnamen contact heeft gezocht met de Kamer van Koophandel te Alkmaar om er zeker van te zijn dat er geen handelsnaam bestond die registratie van de Domeinnamen door Verweerster discutabel zou maken. De Kamer van Koophandel heeft Verweerster verzekerd dat dit niet het geval was. Ook heeft Verweerster het online register van de Kamer van Koophandel geraadpleegd. Verweerster stelt dat pas na haar brief van 21 februari 2009 Stichting Podium Victorie door een zekere heer McGonigle, bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Daarvoor opereerde de stichting onder de naam Stichting Poppodia Alkmaar. Tevens voert Verweerster aan dat zij alle Domeinnamen heeft geregistreerd voordat de naam van Eiseres bekend was. Een domeinnaam is later geregistreerd (<podium-victorie.nl>) omdat Verweerster bang was dat anders Podium Victorie dat zou doen. Verweerster stelt dat zij niets weet over “uitgelekt drukwerk”. Verweerster voegt hier nog aan toe dat Parkhof in het Victoriepark lag en dat zij graag wil dat het podium terugkomt in het Victoriepark. Overigens, zo stelt Verweerster, heten er vanuit historisch oogpunt in Alkmaar een heleboel dingen iets met “Victorie” en dat maakt dat Victorie in Alkmaar een algemeen gebruikte naam is. Vandaar dat Verweerster ook meerdere Domeinnamen heeft geregistreerd die op elkaar lijken.

Verweerster weerspreekt dat <victoriepodium.nl> heeft doorverwezen naar de website van de Waerdse Tempel. Volgens Verweerster heeft <podium-victorie.nl> wel een paar dagen naar de website van de Waerdse Tempel doorverwezen, doch is dat door Verweerster verholpen voordat zij de brief van advocaat Rensen heeft ontvangen.

Verweerster stelt dat Podium Victorie een maatschappelijke functie vervult en niet een puur commerciële, en stelt daarnaast dat zij een exponent van de maatschappelijke noodzaak van het poppodium is en een maatschappelijk belang heeft bij het poppodium.

Verweerster stelt verder blij te zijn met het door de Gemeente Alkmaar gesubsidieerde podium, maar niet kritiekloos. Op de websites gekoppeld aan de Domeinnamen benadrukt Verweerster afspraken die door de Gemeente Alkmaar gemaakt zijn bij de totstandkoming van het podium, met name over behoud van de identiteit van Parkhof binnen Podium Victorie, en schrijft zij over andere onderwerpen die haar interesse wekken.

Verweerster ontkent dat ergens op de websites gekoppeld aan de Domeinnamen beweerd wordt dat zij iets te zeggen zouden hebben over wat er binnen Podium Victorie gebeurt, doch dat zij slechts mensen aanspoort vrijwilliger te worden. Verder stelt zij dat de scheiding tussen de websites heel duidelijk is en dat er nog nooit iemand geprobeerd heeft kaartjes te bestellen via de websites gekoppeld aan de Domeinnamen noch dat er verzoeken ingediend zijn met betrekking tot de programmering.

Voorts stelt Verweerster dat zij Podium Victorie niet in de weg wil zitten. Verweerster zou juist baat hebben bij Podium Victorie en zij streeft dan ook niet het falen van Podium Victorie na. Verweerster is juist van mening dat zij bijdraagt aan de bekendheid van populariteit van Podium Victorie door op haar website informatie te vermelden over Podium Victorie.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Regeling bepaalt in artikel 2.1 sub a dat Eisen kunnen worden ingediend door iedereen die stelt en bewijst dat:

“ een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan

ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.”

Eiseres geeft in haar Eis aan dat zij zich beroept op naar Nederlands recht beschermde handelsnaam. Eiseres heeft een kopie overgelegd van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Verweerster beroept zich op het feit dat toen zij de Domeinnamen registreerde de handelsnaam van Eiseres niet in de Kamer van Koophandel stond en dat zij zodoende geen kennis had van de handelsnaam van Eiseres en stelt dat Eiseres geen handelsnaam had. Verweerster stelt dat zij de Domeinnamen zodoende rechtmatig heeft geregistreerd.

Volgens vaste rechtspraak in de domeinnaamgeschillen is het voor het voldoen aan de vereiste van artikel 2.1 sub a niet vereist dat het recht waarop Eiseres zich beroept ouder is dan de registratie van de in het geding zijnde domeinnaam. Weliswaar kan het moment van registratie relevant zijn voor de vraag of sprake is van kwade trouw, maar voor de toetsing aan artikel 2.1 sub a is slechts van belang dat de Eiseres een recht als hiervoor bedoelt kan inroepen.

De Geschillenbeslechter wijst er overigens op dat het recht op een handelsnaam ontstaat doordat men de handelsnaam rechtmatig gaat gebruiken. Of en wanneer een naam in het handelsregister is ingeschreven, is niet beslissend voor het ontstaan op het recht op de handelsnaam.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat Eiseres alvorens zij de handelsnaam in bij de Kamer van Koophandel registreerde duidelijke voorbereidingen heeft getroffen om de handelsnaam te gaan gebruiken. Zo heeft Eiseres ondermeer de domeinnaam <podiumvictorie.nl> op 16 oktober 2008 geregistreerd. Tevens heeft Eiseres al drukwerk met de naam Podium Victorie laten maken. Eiseres voerde en gebruikte derhalve al de handelsnaam en Eiseres kan zich daarom ook rechtsgeldig op haar handelsnaam beroepen.

De Geschillenbeslechter is tevens van oordeel dat het aannemelijk is dat Eiseres duurzaam deelneemt aan het maatschappelijk verkeer onder haar handelsnaam, in de zin van artikel 2.1 sub a onder II.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten.

De handelsnaam Podium Victorie waarop Eiseres zich beroept keert bijna volledig terug in de Domeinnamen. Naar het oordeel van Geschillenbeslechter stemmen de Domeinnamen hierdoor zodanig overeen met de handelsnaam van Eiseres dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a onder I en II van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerster geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen.

Volgens vaste rechtspraak onder de Regeling dient de eiser prima facie aannemelijk te maken dat de verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de domeinnaam (zie onder meer Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002). Indien hieraan is voldaan, rust op de verweerder de bewijslast aan te tonen dat deze wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt de verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres heeft gesteld dat er geen sprake is van een recht of een legitiem belang aan de zijde van Verweerster.

De Geschillenbeslechter is niet gebleken dat Verweerster in haar Verweerschrift heeft aangetoond dat zij een beroep heeft gedaan op een van de in artikel 3.1 sub a en b van de Regeling opgesomde omstandigheden.

Het verweer van Verweerster zou echter wellicht kunnen worden gelezen dat zij een beroep doet op het bepaalde in artikel 3.1 sub c van de Regeling. Er zou in dat geval sprake zijn van een recht of legitiem belang indien: “de domeinnaamhouder (...) de domeinnaam [gebruikt] voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of de handelsnaam, persoonsnaam, naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting te beschadigen of anderszins aan te tasten.”

De Geschillenbeslechter meent evenwel dat Verweerster een dergelijk beroep ook niet zou toekomen. Verweerster heeft bekend dat bezoekers van <podium-victorie.nl>, in ieder geval in het begin, werden doorgeleid naar de website van De Waerdse Tempel, een commerciële partij.

De Geschillenbeslechter is van oordeel dat in het onderhavige geval geen sprake is van gebruik van Domeinnamen voor legitieme niet-commerciële doeleinden. Verweerster heeft naar het oordeel van de Geschillenbeslechter door het registreren van de vier Domeinnamen Eiseres willen verhinderen deze Domeinnamen te registreren en in gebruik te nemen.

Verweerster heeft niet aangevoerd dat de registratie van de Domeinnamen een middel zou zijn om haar mening deugdelijk te kunnen uiten. Hoewel het Verweerster vrij staat door middel van een website kritiek te leveren op het beleid van de Gemeente Alkmaar en op Eiseres (welke uitingsvrijheid is gewaarborgd door de Grondwet en internationale verdragen), is de Geschillenbeslechter van oordeel dat onvoldoende duidelijk is voor internetgebruikers dat de aan de Domeinnamen gekoppelde websites, websites met kritiek zijn en niet toebehoren aan Eiseres. Een internetgebruiker die op zoek is naar Eiseres wordt zodoende bijvoorbeeld geconfronteerd met “Ben jij er trots op om een Parkhof hooligan te zijn?”. Daardoor wordt de handelsnaam van Eiseres beschadigd en kan er geen sprake zijn van een recht of legitiem belang in de zin van artikel 3.1 sub c van de Regeling.

Evenmin is de Geschillenbeslechter gebleken dat Verweerster anderszins een eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht, heeft op, of een legitiem belang heeft bij de Domeinnamen om zich in dit kader op te beroepen. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en worden gebruikt.

Eiseres heeft voorts gesteld dat de registratie en het gebruik van de Domeinnamen duidelijk beoogen verwarring te scheppen, Eiseres te benadelen en de activiteiten van Eiseres te verstoren. Verweerster weerspreekt dit.

De Geschillenbeslechter is echter van oordeel dat het aannemelijk is dat door de registratie en het gebruik van de Domeinnamen door Verweerster getracht wordt de activiteiten van Eiseres te verstoren nu Verweerster wist, althans moet hebben geweten, van de voorbereidingen die werden getroffen ten aanzien van het registreren en het gebruik van de handelsnaam van Eiseres. Dit wordt bevestigd door hetgeen door Eiseres is gesteld over het gebruik van de Domeinnamen door Verweerster en door Verweerster niet, althans onvoldoende, is weersproken.

Verweerster heeft in haar Verweerschrift aangegeven de domeinnaam <podium-victorie.nl> te hebben geregistreerd omdat ze “bang (...) [was] dat anders Podium Victorie dat zou doen”. Zoals reeds hierboven onder paragraaf 6.B. is overwogen, is de Geschillenbeslechter van mening dat Verweerster door de registratie van alle vier de Domeinnamen getracht heeft Eiseres te beletten deze te gebruiken.

Bovenstaande brengt met zich dat op basis van artikel 3.2 sub b en c van de Regeling de Domeinnamen geacht worden te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerster, zodat ook aan de derde voorwaarde in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <victoriepodium.nl>, <poppodiumvictorie.nl>, <poppodium-victorie.nl> en <podium-victorie.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.


Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

Datum: 3 juni 2009