WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Mybusinessmedia B.V. v. Integral Assets Ltd

Zaaknr. DNL2009-0022

1. Partijen

Eiseres is Mybusinessmedia B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Deventer, Nederland, vertegenwoordigd door JPR Advocaten, Nederland.

Verweerder is Integral Assets Ltd, Basseterre, Verenigde Staten van Amerika.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <textillia.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Webagentur.at internet services GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 25 maart 2009 en door het Instituut in hard copy ontvangen op 1 april 2009. Het Instituut heeft op 26 maart 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 27 maart 2009 per e-mail bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 2 april 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 22 april 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 23 april 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 1 mei 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een uitgeverij van business-to-business informatie met een focus op onder andere de mode-, schoenen-, en sportbranche. Eiseres is rechthebbende op de Benelux merkregistratie TEXTILIA, sinds 21 mei 1971 ingeschreven voor tijdschriften onder nummer 33075. Onder dit merk geeft Eiseres een vaktijdschrift over mode uit.

Eiseres heeft op 25 april 1997 de domeinnaam <textilia.nl> geregistreerd en exploiteert onder dit domein een website over mode.

Verweerder is op 2 maart 2009 houder van de Domeinnaam geworden.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres stelt dat zij rechten kan laten gelden op het volgende merk:

- Benelux merkregistratie met nummer 33075 voor het woordmerk TEXTILIA, op mei 1971 geregistreerd en ingeschreven voor waren in klasse 16 (hierna “het Merk”).

Eiseres heeft in overeenstemming met artikel 2.1 sub a I van de Regeling aangevoerd dat de Domeinnaam identiek is aan of overeenstemt met het Merk, zodanig dat hiermee verwarring kan ontstaan.

Daarnaast heeft Eiseres gesteld, als voorgeschreven door artikel 2.1 sub b van de Regeling, dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Zo zou de domeinnaamhouder al twee maal gewijzigd zijn na sommatie tot overdracht van de Domeinnaam aan Eiseres door Eiseres. Ondanks de sommaties heeft geen van de domeinnaamhouders een inhoudelijke reactie gegeven op de stelling van Eiseres dat er geen sprake is van recht of belang.

Tenslotte heeft Eiseres gesteld, als voorgeschreven door artikel 2.1 sub c van de Regeling, dat de domeinnaamhouder de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Ten tijde van de registratie van de Domeinnaam had Eiseres de domeinnaam <textilia.nl> reeds geregistreerd. Volgens Eiseres wijst het verschil tussen één of twee L-en op de intentie dat de Domeinnaam gebruikt wordt om commercieel voordeel te behalen. Volgens Eiseres worden internetgebruikers door de ontstane verwarring naar andere websites dan die van Eiseres geleid. Op de website gekoppeld aan de Domeinnaam wordt onder andere verwezen naar kledingsites. Eiseres stelt dat dit een belangrijk onderdeel is van de activiteiten op de website van Eiseres en dat de domeinnaamhouder hiermee afbreuk doet aan de rechten van Eiseres

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Verweerder is door het Instituut op 2 april 2009 per koerier en per e-mail, opgesteld in het Nederlands, op de hoogte gesteld van de tegen haar ingestelde Eis. Dit door verzending van het Melding van Eis document en de Eis zelf. Verweerder heeft nagelaten te reageren.

Uit de redactie van artikel 16 van de Regeling blijkt dat deze beoogt dat slechts in uitzonderingsituaties de procedure wordt gevoerd in het Engels (in plaats van het Nederlands) (vgl. Stichting Groene Hart Ziekenhuis v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0034). Een dergelijke uitzonderingsituatie doet zich in de onderhavige situatie niet voor, nu Verweerder een alternatief adres in Nederland heeft. Bovendien is er geen beletsel is dat Verweerder zich in deze procedure laat bijstaan door een Nederlandse advocaat of gemachtigde, dan wel, als zij zich niet door een advocaat of gemachtigde wil laten bijstaan, gebruik maakt van de diensten van een vertaler.

Als gevolg van persoonlijke omstandigheden aan de zijde van de Geschillenbeslechter, die uitzonderlijk zijn in de zin van artikel 13.2 van de Regeling heeft de Geschillenbeslechter de uitspraak niet binnen de in artikel 13.2 van de Regeling bedoelde termijn van 14 dagen na het sluiten van de schriftelijke procedure aan het Instituut kunnen toezenden.

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 7.4 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij hem deze onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

a. de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam, als vermeld in artikel 2.1 sub a van de Regeling;

b. de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

c. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

Gelet op deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres heeft aangetoond dat zij houdster is van het Merk. Het merk is een naar Nederlands (Benelux) recht beschermd merk in de zin van artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

Om te beoordelen of de Domeinnaam identiek is of verwarringwekkend overeenstemt met het Merk moet volgens vaste jurisprudentie met betrekking tot domeinnamen bij deze beoordeling het toplevel domein “.nl” buiten beschouwing worden gelaten (zie bijvoorbeeld R.E.M. Holding B.V. v. Baby Tally, WIPO Zaaknr. DNL2009-0019).

De Domeinnaam is op één letter na identiek aan het Merk. Dit maakt dat er sprake is van overeenstemming tussen de Domeinnaam en het Merk. Mede vanwege het gebruik van de Domeinnaam is de registratie ervan onmiskenbaar een vorm van ‘typosquatting' jegens Eiseres (zie ook o.a. SNS Bank N.V. v. A Coppola, WIPO Zaaknr. DNL2008-0011 en Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063), die naast het tijdschrift “Textilia” ook al sinds 1997 de corresponderende domeinnaam <textilia.nl> heeft geregistreerd en onder dit domein een website exploiteert. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en het Merk.

De Geschillenbeslechter oordeelt op basis van het bovenstaande dat aan het eerste vereiste is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres heeft gesteld dat er geen sprake is van een recht of een legitiem belang aan de zijde van Verweerder. Eiseres heeft dit punt toegelicht met de, met bewijs ondersteunde, stelling dat zij iedere houder van de Domeinnaam heeft gesommeerd het gebruik ervan te staken en de Domeinnaam over te dragen. Er is hiermee niet gebleken dat Eiseres aan Verweerder toestemming heeft gegeven om de Domeinnaam te registreren en gebruiken, noch dat Verweerder een eigen recht heeft op de Domeinnaam.

Nu Verweerder geen verweer heeft gevoerd, heeft de Geschillenbeslechter verder geen indicatie dat Verweerder (i) te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan dit geschil, (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnaam of (iii) de Domeinnaam gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Uit eigen waarneming heeft de Geschillenbeslechter bovendien geconstateerd dat de Domeinnaam slechts gebruikt wordt als verwijzingssite voor gesponsorde links naar andere websites met concurrerende producten. Daarnaast blijkt zodra de pagina met “informatie over deze domein” wordt geopend direct dat de mogelijkheid wordt geboden om de Domeinnaam te kopen, hetgeen duidt op een commercieel doel.

In deze omstandigheden kan het gebruik van de Domeinnaam niet worden gezien als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten, noch kan sprake zijn van een legitiem niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam (zie onder meer mVisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. D2007-1141, Western Union Holdings, Inc. v. 35.com Technology Co., Ltd., WIPO Case No. D2008-0590 en Argenta Spaarbank N.V. v. Orville Smith Ltd., WIPO Zaakr. DNL2008-0055 over gebruik van domeinnamen voor een website met gesponsorde links).

De Geschillenbeslechter acht dan ook elk recht of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder afwezig.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Artikel 2.1 sub c vereiste dat ofwel de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw is geweest, danwel dat het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Bij de beoordeling of de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd moet worden gekeken naar het moment waarop Verweerder de eigendom van de domeinnaamregistratie heeft verkregen.

Verweerder heeft deze eigendom verkregen nadat Eiseres (voor de tweede maal per sommatiebrief) de voorgaande houder van de Domeinnaam heeft gewezen op haar merk- en domeinnaamregistratie en de onrechtmatigheid van het gebruik van de Domeinnaam.

Zoals door Eiseres voldoende is aangetoond, wordt de Domeinnaam door Verweerder gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers die bij het intypen van de domeinnaam van Eiseres een typfout of verkeerde keuze maken en daardoor naar de website gekoppeld aan de Domeinnaam worden geleid, welke gesponsorde links bevat naar websites met concurrerende producten. Verweerder maakt daarbij gebruik van de verwarring die kan ontstaan met het Merk.

Het bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub d van de Regeling de Domeinnaam geacht worden te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan het derde vereiste, zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling, is voldaan (zie ook Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063).

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <textillia.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter

Datum: 26 mei 2009