WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Stichting Groene Hart Ziekenhuis v. Technology Services Ltd.

Zaaknr. DNL2008-0034

1. Partijen

Eiseres is Stichting Groene Hart Ziekenhuis, Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Van Doorne, Nederland.

Verweerster is Technology Services Ltd., kantoorhoudende te Parijs, Frankrijk.

2. De Domeinnaam

Het geschil betreft de Domeinnaam <groenehartziekenhuis.nl> (“de Domeinnaam”), geregistreerd bij SIDN. De Deelneemster door wie de Domeinnaam is geregistreerd is EuroDNS.

3. Geschiedenis van de Procedure

De in het Nederlands gestelde Eis is op 31 juli 2008 per e-mail ingesteld bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) en door het Instituut ontvangen in hard copy op 12 augustus 2008. Op 1 augustus 2008 heeft het Instituut per e-mail aan het SIDN een verificatieverzoek gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 4 augustus 2008 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als houdster van de Domeinnaam en het Instituut voorzien van de contactgegevens van Verweerster. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Conform artikel 5 lid 1 en artikel 15 lid 5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 13 augustus 2008 aangevangen. Daarvóór had het Instituut de ontvangst van de Eis onder de Regeling in het Nederlands en in het Engels aan Partijen bevestigd. Na aanvang van de procedure heeft het Instituut haar berichten aan Verweerder onder de Regeling in het Nederlands verzonden.

In overeenstemming met artikel 7 lid 1 van de Regeling was de laatste datum waarop het Verweerschrift kon worden ingediend 2 september 2008. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Het Instituut heeft Verweerster op de hoogte gesteld van dit nalaten op 3 september 2008.

Het Instituut heeft Eiseres en Verweerster op 8 september 2008 op de hoogte gesteld van de aanstelling van Tjeerd F.W. Overdijk als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. Hij heeft de opdracht bevestigd en verklaard dat geen persoonlijke of zakelijke band met Partijen bestaat overeenkomstig artikel 8 lid 2 van de Regeling.

In verband met het feit dat het Instituut vanaf 13 augustus 2008, op zichzelf in overeenstemming met de Regeling, uitsluitend in het Nederlands heeft gecorrespondeerd met Partijen, heeft de Geschillenbeslechter Verweerster op 2 oktober 2008 door middel van een Procedurele Order, opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal, uitgenodigd binnen vier dagen aan te geven of zij de intentie heeft inhoudelijk op de stellingen van de Eis te reageren. Verweerster heeft dit echter nagelaten.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een ziekenhuis met vestigingen in Gouda, nabij ‘het Groene Hart'. Het Groene Hart Ziekenhuis huisvest volgens Eiseres 125 medisch specialisten en 2000 andere werknemers. Eiseres gebruikt, zo stelt zij, haar merken (zie onderstaand voor de betreffende merkregistraties) en de handelsnaam “Groene Hart Ziekenhuis” om het publiek te informeren over haar aan gezondheidszorg gerelateerde diensten, die volgens haar zowel aan patiënten als aan andere cliënten verleend worden. De Domeinnaam is door de vorige eigenaar van de Domeinnaam geregistreerd op 26 augustus 2004. De Domeinnaam staat sinds 14 januari 2008 geregistreerd op naam van de Verweerster.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres stelt dat zij rechten kan laten gelden op de volgende merken en handelsnaam:

- De Benelux merkregistratie met nummer 791016 voor het woord/beeldmerk GROENE HART ZIEKENHUIS, op 24 mei 2005 geregistreerd voor diensten in klasse 44;

- De Benelux merkregistratie met nummer 799028 voor het woord/beeldmerk G GROENE HART ZIEKENHUIS ONZE ZORG GAAT VERDER, op 29 maart 2006 geregistreerd voor diensten in klasse 44;

- De handelsnaam Groene Hart Ziekenhuis, die volgens Eiseres gebruikt is sinds 1992.

Eisers heeft in overeenstemming met artikel 2 lid 1 sub a van de Regeling aangevoerd dat de Domeinnaam identiek is aan of overeenstemt met de bovenstaande handelsnaam en merken, zodanig dat hiermee verwarring kan ontstaan.

Daarnaast heeft Eiseres gesteld, als voorgeschreven door artikel 2 lid 1 sub b van de Regeling, dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Zo zou zij niet algemeen bekend staan onder de Domeinnaam, noch als individu, noch als onderneming, noch als enige andere instelling. Eiseres stelt verder conform artikel 2 lid 1 sub c van de Regeling dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd en daarnaast dat Verweerster de Domeinnaam niet te goeder trouw heeft gebruikt. Volgens Eiseres trekt Verweerster, zuiver uit winstbejag, op misleidende wijze consumenten aan en beschadigt zij daarmee de merken en handelsnaam van Eiseres, dan wel tast zij deze anderszins aan.

Door het registreren van een Domeinnaam die (vrijwel) identiek is aan merken en handelsnaam van Eiseres trekt Verweerster volgens Eiseres ongerechtvaardigd voordeel uit de merken van Eiseres in de vorm van onder meer advertentie-inkomsten door Internet gebruikers te leiden naar websites van derden die adverteren op de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam. Eiseres heeft aangevoerd dat het vaste rechtspraak is van geschillenbeslechters die aangesteld zijn door het Instituut, dat de registratie van een Domeinnaam (bedoeld zal zijn; een met de handelsnaam of merken van een derde verwarringwekkend overeenstemmende Domeinnaam) met geen ander doel dan het daaraan koppelen van een zogenaamde “click through” website, te beschouwen is als een registratie te kwader trouw. Op de website die de Internet gebruiker via de Domeinnaam bereikt wordt verwezen naar thema's als “gokken”, “dating” en “adult” en biedt, zo stelt Eiseres, Verweerster mogelijk diensten aan van mindere kwaliteit dan de diensten die Eiseres aanbiedt onder haar merken.

Door dit gebruik van de Domeinnaam wordt naar de mening van Eiseres door Verweerster zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de reputatie en/of het onderscheidend vermogen van haar merken en handelsnaam en/of door Verweerster gehandeld op een wijze die schadelijk is voor de reputatie en het onderscheidend vermogen daarvan.

Uit de zaken F. Hoffmann-La Roche AG v. Ms. Lacy Ana De Oliveira, Technology Services Ltd, WIPO Case No. D2008-0093, The Ford Foundation v. Technology Services Ltd. / Ms Lacy Ana De Oliveira, WIPO Case No. D2007-1711 en Nutri/System IPHC Inc. v. Ms. Lacy Ana De Oliveira, WIPO Case No. D2008-0204 blijkt volgens Eiseres dat Verweerster eerder domeinnamen te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt.

B. Verweerster

Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend en ook anderszins is niet gebleken van enig verweer van de zijde van Verweerster.

6. Oordeel en bevindingen

Taal van de procedure

Verweerster is door het Instituut op 13 augustus 2008 in het Nederlands op de hoogte gesteld van de tegen haar ingestelde Eis. Dit door verzending van de ‘Melding van Eis' en de Eis zelf, zowel per e-mail als per koerier. Op het door Verweerster opgegeven e-mail adres van haar administratieve (en technische) contactpersoon bleek dit bericht niet bezorgbaar. Hetzelfde geldt voor de e-mails met bijlagen bij de Eis die dezelfde dag aan deze contactpersoon van Verweerster zijn verzonden. Ook op het door Verweerster opgegeven Nederlandse postadres konden de desbetreffende stukken niet worden bezorgd.

Het voormelde e-mail bericht heeft de (e-mail)adressen van haar technische contactpersonen wel bereikt. Daarnaast zijn de hard copies van de genoemde stukken bezorgd, op het Franse postadres van Verweerster.

De telefoonnummers en e-mail adressen van de technische contactpersonen wijzen er op dat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn. Teneinde zich ervan te verzekeren dat Verweerster voldoende begrip heeft gekregen van de aard en inhoud van de tegen haar aanhangig gemaakte Eis heeft de Geschillenbeslechter Verweerster op 2 oktober 2008 door middel van een Procedurele Order, opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal, uitgenodigd binnen vier dagen aan te geven of zij de intentie had inhoudelijk op de stellingen van de Eis te reageren. Daarbij heeft de Geschillenbeslechter tevens aangegeven dat hij voornemens was te beslissen dat de procestaal het Nederlands zal zijn. Nu Verweerster nagelaten heeft binnen de daartoe bepaalde termijn een zodanige intentie kenbaar te maken, doet de Geschillenbeslechter in dit geschil uitspraak op basis van de Eis.

Zoals aangegeven in de Procedurele Order beslist de Geschillenbeslechter dat de procestaal Nederlands is. In dit verband is van belang dat uit de redactie van artikel 16 van de Regeling blijkt dat deze beoogt dat slechts in uitzonderingsituaties de procedure wordt gevoerd in het Engels (in plaats van het Nederlands) (vgl. Technische Unie B.V. and Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0002). Een dergelijke uitzonderingsituatie doet zich in de onderhavige situatie niet voor, nu het aannemelijk is dat Verweerster moedwillig nalaat te reageren op de door het Instituut aan haar verstuurde stukken. Aan deze aanname draagt bij, alhoewel op zichzelf niet bepalend, het feit dat Verweerster, ook na daartoe mede in het Engels uitgenodigd te zijn, niet de intentie kenbaar heeft gemaakt op de Eis te zullen reageren. Bovendien is er geen beletsel dat Verweerster zich in deze procedure laat bijstaan door een Nederlandse advocaat, dan wel, als zij zich niet door een advocaat wil laten bijstaan, gebruik maakt van de diensten van een vertaler.

Als gevolg van voormelde omstandigheden heeft de Geschillenbeslechter de uitspraak niet binnen de in artikel 13 lid 2 van de Regeling bedoelde termijn van 14 dagen na het sluiten van de schriftelijke procedure aan het Instituut kunnen toezenden, hetgeen omstandigheden vormt in de zin van artikel 13 lid 2.

Nu geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7 lid 4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op grond van deze bepaling dient de vordering te worden toegewezen tenzij deze de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal dit dan ook dienen na te gaan of de vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder gegrond is en of deze als rechtmatig heeft te gelden.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Regeling bepaalt in artikel 2 lid 1 sub a dat eisen kunnen worden ingediend door iedereen die stelt en bewijst dat:

“een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.”

Eiseres baseert haar Eis op beide onderdelen van de eerste grond, namelijk zowel op merkregistraties als op een handelsnaam. De Geschillenbeslechter zal, gegeven het deels figuratieve karakter van de woord/beeldmerken, eerst beoordelen of naar Nederlands recht sprake is van een beschermwaardige handelsnaam, nu de gestelde handelsnaam (Groene Hart Ziekenhuis), anders dan de merken, (nagenoeg) identiek is aan de Domeinnaam.

Eiseres heeft bij het opstellen van haar Eis gebruik gemaakt van de “Model-eis” die SIDN op haar website als bijlage bij de Regeling beschikbaar stelt. Zodoende heeft Eiseres, -door gebruik van een onder meer aan de tekst van artikel 2 lid 1 sub a van de Regeling refererende rubricering- ‘automatisch' gesteld dat de eis gebaseerd is op (alle gronden van) artikel 2 lid 1 sub a van de Regeling. Eiseres heeft zich echter niet expressis verbis beroepen op de naam van een in Nederland gevestigde stichting maar op de handelsnaam van Eiseres. Hoewel beide namen nagenoeg samenvallen verschilt de rechtsgrond van onderdeel II van artikel 2 lid 1 sub a duidelijk van die van onderdeel I van deze bepaling.

In verband met het beroep van Eiseres op de handelsnaam Groene Hart Ziekenhuis is van belang of Eiseres een ‘onderneming' in de zin van de Handelsnaamwet drijft. Op grond van vaste rechtspraak kan pas van een ‘onderneming' in de zin van de Handelsnaamwet gesproken worden indien “in georganiseerd verband het oogmerk aanwezig is om materieel voordeel te behalen” (vgl. HR 24 december 1976, NJ 1978, 431). Normaal gesproken ontbreekt dit oogmerk bij een stichting als Eiseres. Eiseres heeft niet gesteld of toegelicht dat en waarom zij geacht moet worden een onderneming te drijven. Nu zij niet expliciet heeft gesteld duurzaam en met het oog op het behalen van materieel voordeel aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen onder haar statutaire naam, laat de Geschillenbeslechter deze grondslag verder buiten beschouwing.

Eiseres heeft zich voornamelijk beroepen op de Benelux merkregistratie met nummer 791016 (het woord/beeldmerk GROENE HART ZIEKENHUIS). Gezien de overgelegde documentatie gaat de Geschillenbeslechter uit van de geldigheid van dit merk. Zoals door Eiseres gesteld, stemt de Domeinnaam inderdaad verwarringwekkend overeen met dit merk. Het dominerende bestanddeel van dit samengestelde merk is de woordcombinatie “Groene Hart Ziekenhuis” en dit bestanddeel is zowel fonetisch, auditief als begripsmatig (nagenoeg) identiek aan de Domeinnaam. Hiervan is a fortiori sprake nu het onderdeel “.nl” bij de vergelijking niet dient te worden meegewogen (vgl. AB Electrolux v. Marcel Vlaar, WIPO Zaaknr. DNL 2008-0005, Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008 en Oakley Inc. v. Oakley Publishing/Internet Publishing, WIPO Zaaknr. DNL2008-0010). De totaalindruk van de Domeinnaam stemt dan ook overeen met die van dit merk.

Het primair ingeroepen merk is geregistreerd in klasse 44 voor onder meer “medische diensten” en “dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging voor mensen of dieren”. Blijkens de producties die door Eiseres zijn overgelegd is de Domeinnaam gekoppeld aan een website waarop waren en diensten worden aangeboden die vallen onder het bereik van de Benelux Merkregistratie met nummer 791016. Zo vermeldt de betreffende websites hyperlinks voorzien van de namen “Ggd Gouda“, “Ziekenhuis Oogheelkunde”, “Privékliniek” en “Plastische chirurgie”. Het betreft diensten die identiek of op zijn minst soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is geregistreerd. Bovendien is de verwarring die door dit gebruik van het merk kan ontstaan gegeven, nu zoals door Eiseres gesteld, bezoekers van de betreffende website zullen menen te maken te hebben met een website die door of namens Eiseres wordt geëxploiteerd, dan wel anderszins aan haar is gelieerd.

Het bovenstaande in aanmerking genomen concludeert de Geschillenbeslechter dat sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen het primair ingeroepen merk en de Domeinnaam, zodat het tweede ingeroepen merk geen bespreking behoeft.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Eiseres heeft gesteld dat hiervan sprake is. Tevens heeft Eiseres op dit punt toegelicht dat zij nimmer toestemming heeft verleend voor het gebruik van haar merken of handelsnaam. Voorts heeft Eiseres in dit verband toegelicht dat Verweerster niet heeft aangevoerd dat zich één van de omstandigheden voordoet zoals beschreven in artikel 3 lid 1 van de Regeling en hiervan ook overigens geen sprake is. De Geschillenbeslechter heeft ook geen indicatie dat Verweerster (i) te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan dit geschil, of (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnaam of (iii) de Domeinnaam gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. De Geschillenbeslechter acht dan ook elk recht of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerster afwezig.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres heeft uitvoerig gesteld en aannemelijk gemaakt dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt. Eiseres heeft aangevoerd dat Verweerster houdster is (geweest) van verschillende domeinnamen die bestaan uit lettercombinaties die verwarringwekkend overeenstemmen met bekende Nederlandse handelsnamen en/of merken, zoals <kruidvad.nl>, <poostbank.nl> en <vandaale.nl>. In het recente verleden hebben geschillenbeslechters aangesteld door het Instituut Verweerster bevolen de volgende domeinnamen over te dragen; The Ford Foundation v. Technology Services Ltd. / Ms Lacy Ana De Oliveira, WIPO Case No. D2007-1711 (<fordfound.com>), F. Hoffmann-La Roche AG v. Ms. Lacy Ana De Oliveira, Technology Services Ltd, WIPO Case No. D2008-0093 (<clubxenical.com>), Stichting Hoger Onderwijs Nederland v. Technology Services Ltd, DNL2008NL6 (<inholand.nl>) en Coöperatie Univé U.A. v. Technology Services Ltd, WIPO Zaaknr. DNL2008-0021. (<univee.nl> en <wwwunive.nl>). Van Verweerster kan dan ook met recht gezegd worden dat zij een verleden heeft met betrekking tot ‘cybersquatting' en/of ‘typosquatting'. Mede om deze reden komt de vordering de Geschillenbeslechter ook onder dit onderdeel niet onrechtmatig of ongegrond voor.

7. Uitspraak

De vordering dat Eiseres houdster zal worden van de Domeinnaam <groenehartziekenhuis.nl> in plaats van Verweerster komt de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat deze zal worden toegewezen.

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <groenehartziekenhuis.nl>, zodat Eiseres in plaats van Verweerster houdster wordt van de Domeinnaam.


Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter

Datum: 15 oktober 2008