WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Hotelplan Internationale Reisorganisaties B.V. en Orad B.V. v. Diamond Point Enterprises Limited

Zaaknr. DNL2009-0010

1. Partijen

Eisers zijn Hotelplan Internationale Reisorganisaties B.V., Rijswijk, Nederland (“Hotelplan”), en Orad B.V. (tevens handelend onder de naam Bex Reizen), Arnhem, Nederland (hierna: “Orad”), vertegenwoordigd door Ventoux Advocaten B.V., Nederland.

Verweerder is Diamond Point Enterprises Limited, Bangkok, Thailand.

2. De Domeinnamen

De betwiste domeinnamen <wwwhotelplan.nl> en <wwwbex.nl> zijn geregistreerd via de deelnemer Sombrero.de GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 18 februari 2009 per e-mail en op 24 februari 2009 in hardcopy. Het Instituut heeft op 18 februari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 februari 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder op 26 februari 2009 formeel op de hoogte gesteld van de Eis en daarmee is de procedure aangevangen.

In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 18 maart 2009. De Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 19 maart 2009 mee dat de Verweerder in gebreke was gebleven

Het Instituut heeft ondergetekende, Wolter Wefers Bettink, op 25 maart 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist door het Instituut overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eisers zijn reisorganisaties Hotelplan en Orad. Eisers hebben onbetwist en onderbouwd met bewijs, in de vorm van een uittreksel uit de Kamer van Koophandel, gesteld dat Orad tevens handelt onder de naam Bex Reizen. Als onbetwist staat voorts vast dat Eisers onderdeel uitmaken van de OAD Groep en beide dezelfde moedermaatschappij hebben, te weten OAD Groep B.V. Dit is bevestigd door een beknopt onderzoek door de Geschillenbeslechter in de Kamer van Koophandel.

Orad B.V. is houdster van de volgende merkrechten:

- BEX REIZEN, geregistreerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) op 1 mei 2004 onder registratienummer 745697;

- BEX, geregistreerd bij het BBIE op 6 april 2006 onder registratienummer 794438;

- BEX REIZEN.NL, geregistreerd bij het BBIE op 28 april 2006 onder registratienummer 799192;

- BEX, geregistreerd bij het BBIE op 12 mei 2008 onder registratienummer 838024;

- BEX.NL KRISTAL REIZEN, geregistreerd bij het BBIE op 12 mei 2008 onder registratienummer 839492;

- BEX.NL, geregistreerd bij het BBIE op 12 mei 2008 onder registratienummer 839493;

- BEX.NL REIZEN, geregistreerd bij het BBIE op 12 mei 2008 onder registratienummer 839494;

- BEX, geregistreerd bij het BBIE op 14 oktober 2008 onder registratienummer 847251.

Oad Groep B.V. is houdster van de domeinnamen <hotelplan.nl>, geregistreerd op 25 april 1996, en <bex.nl>, geregistreerd op 24 april 1997.

Verweerder heeft de domeinnaam <wwwbex.nl> geregistreerd op 15 juli 2005 en de domeinnaam <wwwhotelplan.nl> op 1 maart 2005.

5. Stellingen van Partijen

A. Eisers

Eisers verzoeken de Geschillenbeslechter te bepalen dat Hotelplan in plaats van Verweerder houder zal worden van de domeinnaam <wwwhotelplan.nl> en Orad in plaats van Verweerder houder zal worden van de domeinnaam <wwwbex.nl>.

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eisers stellen dat zij onderdeel uitmaken van de OAD Groep en beide de OAD Groep B.V. als moedermaatschappij hebben. OAD Groep is volgens Eisers een van de grootste reisondernemingen in Nederland. Eisers stellen onder verwijzing naar WIPO UDRP rechtspraak en een uitspraak onder de Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage dat zij, nu zij beide behoren tot dezelfde groep van ondernemingen, tezamen hun Eis als eenheid tegen Verweerder aanhangig kunnen maken (Société Générale and Fimat International Banque v Lebanon Index/La France DN and Elie Khouri, WIPO Case No. D2002-0760; L'Oréal, Biotherm, Lancôme Parfums et Beauté & Cie v. Unasi, Inc, WIPO Case No. D2005-0623; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Jil Sander, SML Limited, and Sandy Inc., WIPO Case No. D2008-1335 en Consitex S.A.. Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A. Ermenegildo Zegna International N.V. v. Mattia Gerolanda, WIPO Zaaknr. WIPO2003NL1).

Eisers stellen dat Hotelplan een van de grootste en bekendste allround tour operators van Nederland is en sinds 1973 onder de naam Hotelplan haar activiteiten als reisorganisatie uitoefent. Orad gebruikt volgens Eisers sinds 1996 de handelsnamen “Bex Reizen” en “Bex” voor de exploitatie van haar (direct selling) reisorganisatie en is onder deze naam binnen Nederland een bekende reisorganisator. Eisers hebben uittreksels uit de Kamer van Koophandel betreffende Hotelplan en Orad overgelegd.

Eisers voeren aan dat Oad Groep B.V. de domeinnamen <bex.nl> en <hotelplan.nl> heeft geregistreerd ten behoeve van de exploitatie van activiteiten door Eisers en dat Eisers deze domeinnamen gebruiken voor de gelijknamige websites. Zij hebben bewijs van dit gebruik overgelegd in de vorm van screenshots van deze websites d.d. 16 februari 2009.

Eisers stellen dat de betwiste domeinnamen overeenstemmen met de handelsnaam- en merkrechten en bovendien met de domeinnamen <hotelplan.nl> en <bex.nl> van Eisers. Daardoor bestaat volgens Eisers verwarring bij de gemiddelde internetgebruiker. Deze zal volgens Eisers denken dat de betwiste domeinnamen aan Eisers toebehoren of gerelateerd zijn. Dit geldt volgens Eisers te meer nu de websites verbonden aan de betwiste domeinnamen verscheidene gesponsorde koppelingen bevatten naar websites van andere reisorganisaties, onder meer naar concurrenten van Eisers zoals Sunweb en Sundirect, en nu voorts de website <wwwbex.nl> een hyperlink (zonder toestemming) naar de website <www.bex.nl> van Orad bevat. Eisers hebben als bewijs afdrukken overgelegd van de websites <wwwbex.nl> en <wwwhotelplan.nl> d.d. 16 februari 2009.

Eisers voeren onder verwijzing naar eerdere uitspraken onder de Regeling voorts aan dat de suffix “.nl” geen onderscheidend vermogen heeft en bij de beoordeling van de overeenstemming niet relevant is.

Volgens Eisers handelt Verweerder door de exploitatie van de betwiste domeinnamen onrechtmatig en in strijd met de aan Eisers toekomende merk- en handelsnaamrechten.

Eisers hebben verder nog aangevoerd dat de betwiste domeinnamen tot voor kort toebehoorden aan het in Frankrijk gevestigde Technology Services Ltd. en dat dit bedrijf door Eisers in het verleden is gesommeerd om, onder meer, de betwiste domeinnamen aan Eisers over te dragen. Eisers hebben bewijs overgelegd in de vorm van een kopie van een sommatiebrief aan Technology Services Ltd. d.d. 30 mei 2008. Als bijlage bij deze brief is een (niet gedateerde) print van het online WhoIs register voor .nl domeinnamen gevoegd, waaruit blijkt dat de betwiste domeinnamen op naam van Technology Services Ltd. geregistreerd waren.

Volgens Eisers heeft Technology Services Ltd niet op de sommatie gereageerd en zijn de betwiste domeinnamen omstreeks 9 januari 2009 op naam van Verweerder geregistreerd. Eisers verwijzen naar een uitdraai uit het online WhoIs register voor .nl domeinnamen, waaruit blijkt dat de laatste wijziging met betrekking tot de betwiste domeinnamen plaatsvond op 9 januari 2009.

Eisers stellen, onder overlegging van bewijs, dat zij Verweerder op 12 februari 2009 per brief hebben gesommeerd om de inbreuk op de rechten van Eisers te staken en de betwiste domeinnamen over te dragen aan Eisers. Deze brief is tevens per e-mail verzonden. Bij bezorging van de brief in Thailand bleek dat Verweerder op het adres uit het online WhoIs register niet bekend was. Wel heeft Verweerder volgens Eisers na de sommatie de informatie van de websites verbonden aan de betwiste domeinnamen afgehaald. Nu staat volgens Eisers enkel vermeld: “this domain has been blocked”.

Rechten of Legitieme Belangen van Verweerder

Eisers stellen dat Verweerder geen belang bij de betwiste domeinnamen heeft. Eisers betogen voorts dat Verweerder een in Thailand gevestigde onbekende onderneming is zonder aanwijsbare en concrete eigen activiteiten in Nederland. Verweerder gebruikt de websites verbonden aan de betwiste domeinnamen volgens Eisers dan ook niet om eigen producten en diensten aan te bieden. Volgens Eisers kan Verweerder worden aangemerkt als een zogenaamde “typosquatter”, die de domeinnamen enkel heeft geregistreerd om consumenten die op zoek zijn naar de gelijknamige en bekende websites “www.hotelplan.nl” en “www.bex.nl” via de betwiste domeinnamen op misleidende wijze aan te trekken. Het gebruik van de betwiste domeinnamen voor websites die louter gesponsorde links bevatten naar (commerciële) websites van derden, onder meer reisorganisaties en touroperators, kan volgens Eisers geen eigen recht of legitiem belang opleveren.

Dat Verweerder geen eigen recht of legitiem belang heeft bij de betwiste domeinnamen blijkt volgens Eisers ook uit het feit dat zij na de door Eisers verzonden sommatie van 12 februari 2009 de inhoud van de websites heeft verwijderd en hier plotseling staat vermeld: “this domain has been blocked”.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eisers stellen dat de betwiste domeinnamen door Verweerder te kwader trouw worden gebruikt. Verweerder gebruikt de websites verbonden aan de domeinnamen volgens Eisers louter om hiermee commercieel voordeel te behalen. Tevens heeft Verweerder de domeinnamen geregistreerd om Eisers te beletten deze te gebruiken en/of zijn deze domeinnamen hoofdzakelijk door Verweerder geregistreerd om de activiteiten van Eisers te verstoren, aldus Eisers.

Eisers stellen dat de websites van Verweerder uitsluitend bestaan uit hyperlinks naar commerciële websites van derden, met name reisorganisaties of touroperators. Eisers uiten het vermoeden dat de geplaatste hyperlinks enkel door Verweerder zijn opgenomen vanwege het gebruik van een “pay-per-click”-systeem, waarbij de beheerder van een website betaald krijgt per keer dat vanaf een link op zijn website wordt doorgeklikt naar de website van een derde. Volgens Eisers misleidt Verweerder potentiële klanten van Eisers, of tracht deze te misleiden, door hen via haar websites door te geleiden naar websites van andere reisondernemingen of operators, waaronder concurrenten van Eisers. Door bovengenoemd gebruik profiteert Verweerder volgens Eisers voorts op ongerechtvaardigde wijze van de bekendheid van de merk- en handelsnaamrechten van Eisers.

Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak onder de Regeling (Coöperatie Univé U.A. v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0021) concluderen Eisers dat de registratie en/of het gebruik van de domeinnamen door Verweerder als handelen te kwader trouw moet worden beschouwd.

De kwade trouw van Verweerder blijkt volgens Eisers ook uit het feit dat zij de betwiste domeinnamen “bewust” heeft overgenomen van Technology Services Ltd. Deze partij is volgens Eisers een notoire typosquatter. Eisers verwijzen naar verscheidene eerdere uitspraken onder de Regeling waarin Technology Services Ltd. werd veroordeeld tot overdracht van een domeinnaam (de Coöperatie Univé U.A. zaak, supra; Stichting Groene Hart Ziekenhuis v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL2008-0034; Schuurman Groep BV v. Technology Services LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0035; Sennheiser electronic GmbH & Co. KG v. Technology Services Ltd, WIPO Zaaknr. DNL2008-0045 en Shetland Pony Park Slagharen B.V. v. Technology Services Ltd, WIPO Zaaknr. DNL2008-0064).

Voorts voeren Eisers aan dat Verweerder te kwader trouw handelt omdat Verweerder diverse andere domeinnamen bezit die op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met andere bekende Nederlandse merk- of handelsnaamrechten. Eisers hebben als bewijs afdrukken d.d. 16 februari 2009 uit het online WhoIs register voor .nl domeinnamen overgelegd, waaruit blijkt dat Verweerder houder is van de domeinnamen <poostbank.nl> en <vandaale.nl>. Volgens Eisers blijkt uit de inhoud van de bij deze domeinnamen behorende websites dat Verweerder deze voor haar eigen financieel gewin gebruikt. Eisers hebben afdrukken d.d. 16 februari 2009 van de betreffende websites overgelegd.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Meerdere Eisers

De Regeling voorziet niet specifiek in de situatie waarin meerdere eisers optreden. In eerdere uitspraken onder de Regeling is aangenomen dat dit toelaatbaar is, onder meer als de eisers nauw gelieerd waren (zie Vliegtarieven.nl B.V. en Monty's Travel Service B.V. v. Four People, WIPO Zaaknr. DNL2008-0066).

Eisers hebben onbetwist gesteld dat zij dezelfde moedermaatschappij hebben, namelijk OAD Groep B.V., en beide onderdeel uit maken van het concern van de OAD Groep. Dit is bevestigd door een beknopt onderzoek door de Geschillenbeslechter in het online register van de Kamer van Koophandel. Partijen zijn derhalve in een groep verbonden. Nu er voorts geen reden is om aan te nemen dat Verweerder door het toelaten van meerdere eisers in zijn verweer wordt geschaad en het achterliggende doel van de Regeling is te voorzien in een efficiënte en snelle beslechting van domeinnaamgeschillen, laat de Geschillenbeslechter Hotelplan en Orad beide als Eiser toe.

B. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Als onbetwist staat vast dat Eisers rechthebbenden zijn op de handelsnamen Hotelplan, Bex Reizen en Bex. Daarnaast staat als onbetwist vast dat de handelsnaam Hotelplan sinds 1973 wordt gevoerd en de handelsnamen Bex Reizen en Bex sedert 1996. Voorts is Orad houdster van verscheidene Benelux merken bestaande uit of met als belangrijk element het woord “BEX”.

De domeinnaam <wwwhotelplan.nl> bevat de gehele handelsnaam “Hotelplan” en de domeinnaam <wwwbex.nl> bevat het gehele merk BEX en (een belangrijk deel van de) handelsnaam Bex (Reizen). De domeinnamen zijn hierdoor verwarringwekkend overeenstemmend met de handelsnamen en merken van Eisers. De toevoeging van de karakters “www” doet hier niet aan af (zie o.a. WIPO UDRP rechtspraak CSC Holdings, Inc. v. Elbridge Gagne, WIPO Case No. D2003-0273 en de zaken waarnaar daarin wordt verwezen).

C. Recht of Legitiem Belang

Ingevolge artikel 3 van de Regeling, zoals geïllustreerd door eerdere uitspraken onder de Regeling (zie bijvoorbeeld de Coöperatie Univé U.A. zaak, supra en Musik Produktiv GmbH & Co. KG v. Sinus Pro B.V., WIPO Zaaknr. DNL2008-0031), dient een eiser prima facie bewijs te leveren dat een verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnamen. Indien de eiser hierin slaagt, dient de verweerder aan te tonen dat hij wel een eigen recht of legitiem belang heeft. Een van de volgende omstandigheden, indien bewezen, kan een eigen recht of legitiem belang aantonen:

- voordat de verweerder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een daarmee overeenstemmende naam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;

- de verweerder is algemeen bekend onder de domeinnaam;

- de verweerder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam van eiser te beschadigen of anderszins aan te tasten.

Eisers hebben prima facie bewijs geleverd dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnamen heeft. Met de betwiste domeinnamen <wwwhotelplan.nl> en <wwwbex.nl> wordt ingespeeld op internetbezoekers die op zoek zijn naar de websites “www.hotelplan.nl” en “www.bex.nl” van Eisers en bij het intypen daarvan een typefout maken. Deze internetbezoekers werden geleid naar de websites van Verweerder, die gesponsorde links bevatten naar websites van (onder meer) concurrenten van Eisers. Gelet op de minimale verschillen tussen de betwiste domeinnamen en Eisers' merken, handelsnamen en domeinnamen en het gebrek aan zelfstandige betekenis van de betwiste domeinnamen, is de Geschillenbeslechter van mening dat hier sprake is van een geval van typosquatting. Gelet ook op de doorlinking naar de websites van concurrenten van Eisers kan het gebruik van de betwiste domeinnamen niet worden gezien als gebruik voor het te goeder trouw aanbieden van goederen of diensten, noch is sprake van een legitiem niet-commercieel gebruik van de domeinnamen (zie onder meer Technische Unie B.V. v. Lotom Group S.A., WIPO Zaaknr. DNL2008-0063 en de Vliegtarieven.nl B.V. en Monty's Travel Service B.V. zaak, supra, en onder de UDRP mVisible Technologies, Inc. v. Navigation Catalyst Systems, Inc., WIPO Case No. D2007-1141).

Voorts is niet gebleken dat Eiser aan Verweerder toestemming heeft gegeven om de domeinnamen te registreren en gebruiken, noch dat Verweerder een eigen recht heeft op de domeinnamen. Tenslotte is niet gebleken dat Verweerder algemeen bekend is onder de domeinnamen.

Nu Verweerder geen Verweerschrift heeft ingediend, is de Geschillenbeslechter op basis van het door Eisers geleverde prima facie bewijs van mening dat Verweerder geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnamen heeft.

De Geschillenbeslechter merkt, naar aanleiding van stellingen van Eisers, voor de goede orde op dat het in de Regeling niet gaat om (beoordeling van) de vraag of inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten of handelsnaamrechten van Eisers, dan wel om de vraag of onrechtmatig is gehandeld.

D. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Regeling vereist registratie of gebruik te kwader trouw (artikel 2.1 sub c van de Regeling). Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is gebruikt kan volgens artikel 3.2 aanhef en sub d van de Regeling worden geleverd door de omstandigheid dat: “de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internet gebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam (...).”

Gezien het feit dat sprake is van typosquatting, waarbij blijkens door Eisers overgelegd bewijs de websites verbonden aan de betwiste domeinnamen aanvankelijk doorlinkten naar websites van touroperators en reisorganisaties, waaronder directe concurrenten van Eisers zoals Sunweb en Sundirect, is de Geschillenbeslechter van mening dat aan het vereiste van artikel 3.2 sub d van de Regeling is voldaan. Hiermee staat vast dat Verweerder de domeinnamen te kwader trouw gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van <wwwbex.nl>, zodat Orad in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt, en van de domeinnaamhouder van <wwwhotelplan.nl> zodat Hotelplan in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Wolter Wefers Bettink
Geschillenbeslechter

Datum: 7 april 2009