About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulation No. 36 of March 10, 1999 on the Registration of Topographies of Semiconductor Products, Lithuania

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 1999 Dates Entry into force: May 1, 1999 Issued: March 10, 1999 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Layout Designs of Integrated Circuits Subject Matter (secondary) Enforcement of IP and Related Laws Notes The notification by Lithuania to the WTO under article 63.2 of TRIPS states:
'The Order regulates detailed application of the provisions of the Law on the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products relating to filing, examination of the topographies of semiconductor products applications and granting of certificates.'

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Lithuanian Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 1999 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 36 „Dėl puslaidininkinių gaminių topografijų registravimo taisyklių patvirtinimo“        

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S

1999 m. kovo 10 d. Nr. 36

Vilnius

DĖL PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymu Nr. VIII - 791, priimtu 1998 m. birželio 16 d.,

1. T v i r t i n u Puslaidininkinių gaminių registracijos taisykles TR/01/99 (pridedamos).

2. Nustatau, kad, iki įsigalios teisės aktai, reglamentuojantys mokesčių už topografijų registravimą tarifus, puslaidininkinių gaminių topografijų paraiškos deponuojamos Valstybiniame patentų biure suteikiant joms paraiškos gavimo datą. Nesumokėjus mokesčio per 3 mėnesius nuo Valstybinio patentų biuro pranešimo išsiuntimo dienos, paraiška bus laikoma nepaduota.

DIREKTORIUS R.NAUJOKAS

PATVIRTINTA

Valstybinio patentų biuro direktoriaus

1999 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 36

PUSLAIDININKINIŲ GAMINIŲ TOPOGRAFIJŲ REGISTRACIJOS TAISYKLĖS TR/01/99

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

Puslaidininkinių gaminių topografijos registruojamos Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure, vadovaujantis 1998 06 16 Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymu Nr. VIII-791 (Žin., 1998, Nr. 59 - 1655).

Šios taisyklės nustato paraiškos registruoti puslaidininkinio gaminio topografiją padavimo, ekspertizės, apeliacijos, protesto padavimo, topografijos registravimo, skelbimo, liudijimo išdavimo, išimtinių teisių perdavimo, licencijų naudoti topografiją suteikimo, topografijos registracijos panaikinimo, pripažinimo negaliojančia tvarką.

1 taisyklė Vartojamos sąvokos

1.1. Įstatymas - Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymas.

1.2. VPB - Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras.

1.3. Įstatymo 2 straipsnyje išaiškintos sąvokos taikomos ir šiose taisyklėse.

2 taisyklė Žodžių ir posakių reikšmė

2.1. Pareiškėjas - tai fizinis arba juridinis asmuo, padavęs paraišką VPB topografijai registruoti.

2.2. Atstovas - tai Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, atstovaujantis pareiškėjui registruojant topografiją.

2.3. Patentinis patikėtinis - tai Lietuvos Respublikos fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių registre, kurį tvarko VPB.

2.4. Parašas - tai fizinio asmens parašas arba juridinio asmens vadovo parašas, patvirtintas juridinio asmens antspaudu.

2.5. Paraiška - dokumentų, kuriuos turi pateikti pareiškėjas, norintis registruoti topografiją, visuma.

II. TOPOGRAFIJOS REGISTRACIJA

3 taisyklė Paraiškos padavimas

3.1. Pagal Įstatymo 10 straipsnį, asmuo, norintis registruoti topografiją, turi paduoti paraišką Valstybiniam patentų biurui. Paraišką gali paduoti keletas fizinių ar juridinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu.

3.2. Paraišką pareiškėjo vardu gali paduoti jo atstovas. Užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys paraiškas Valstybiniam patentų biurui paduoda ir vėliau visus veiksmus atlieka tik per Lietuvos Respublikos patentinius patikėtinius.

3.3. Jei yra keli pareiškėjai ir nors vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo, paraišką galima paduoti ne per patentinį patikėtinį.

3.4. Paduodant paraišką turi būti sumokėtas mokestis už paraiškos padavimą.

3.5. Paraiška paduodama tik vienai topografijai.

3.6. Prašymas registruoti topografiją rašomas lietuvių kalba. Jei kiti dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos Valstybiniam patentų biurui turi būti pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą.

3.7. Paraiška paduodama tiesiogiai Valstybiniam patentų biurui arba paštu. Su pareiškėju arba jei paraišką padavė atstovas ar patentinis patikėtinis, su jo atstovu ar patentiniu patikėtiniu susirašinėjama dėl kiekvienos paraiškos atskirai.

3.8. Paraiška turi būti paduodama ne vėliau kaip per 2 metus nuo pirmojo topografijos komercinio panaudojimo pasaulyje.

3.9. Jei pareiškėjas nurodo, kad medžiaga, identifikuojanti topografiją ar jos dalį, yra komercinė paslaptis, VPB privalo užtikrinti, kad nurodyta topografija ar jos dalis nebūtų viešai prieinama visuomenei. Ši nuostata nedraudžia pateikti medžiagą, jeigu to reikalauja teismas ar kitos kompetentingos institucijos.

4 taisyklė Paraiškos dokumentai

4.1. Paraišką sudaro šie dokumentai:

1) prašymas registruoti topografiją;

2) topografijos aprašymas ir visa medžiaga, būtina jai identifikuoti ar iliustruoti;

3) dokumentas, įrodantis pirmojo topografijos komercinio panaudojimo datą, jei ta data yra ankstesnė už prašymo registruoti topografiją padavimo datą;

4) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis;

5) pareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą.

4.2. Jei paraišką paduoda pareiškėjo paskirtas atstovas ar patentinis patikėtinis, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas atstovui ar patentiniam patikėtiniui.

4.3. Prašymas registruoti topografiją pateikiamas 3 egzemplioriais, vienas iš jų grąžinamas pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui su Valstybinio patentų biuro žyma, kurioje nurodyta paraiškos padavimo data ir jos numeris. Šis prašymo registruoti topografiją egzempliorius yra paraiškos priėmimo pažyma.

4.4. Topografijos aprašymas ir visa medžiaga, būtina jai identifikuoti ar iliustruoti, pateikiama 2 egzemplioriais.

4.5. Kiti dokumentai pateikiami 1 egzemplioriumi.

5 taisyklė Paraiškos padavimo datos suteikimas

5.1. Pagal Įstatymo 10 straipsnį paraiškos padavimo data laikoma ta diena, kai VPB gavo šiuos dokumentus:

1) prašymą registruoti topografiją;

2) topografijos aprašymą ar medžiagą, būtiną jai identifikuoti ar iliustruoti;

3) dokumentą, įrodantį pirmąjį topografijos komercinį panaudojimą, jei jo data yra ankstesnė už prašymo registruoti topografiją padavimo datą;

4) dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis.

5.2. Paraiškos padavimo datos suteikimui atliekama paraiškos dokumentų formali ekspertizė pagal 13 taisyklę.

5.3. Jeigu pareiškėjas nors vieno iš 5.1 taisyklėje išvardytų dokumentų nepateikė, paraiškai padavimo data nesuteikiama.

5.4. Jei pateikti paraiškos dokumentai neatitinka formalios ekspertizės reikalavimų, padavimo data nesuteikiama ir paraiška grąžinama pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui pagal 14 taisyklę.

6 taisyklė Prašymas registruoti topografiją

6.1. Prašymas registruoti topografiją rašomas lietuvių kalba.

6.2. Blankas. Prašymas registruoti topografiją pateikiamas nustatytos formos blanke (TP - 1/99 forma), kuris išduodamas VPB nemokamai.

6.3. Žymėjimai. Nustatytos formos blanko langeliai pažymėti kodais, skirtais duomenims identifikuoti.

6.4. Būtini duomenys. Prašyme registruoti topografiją būtina nurodyti:

1) 71 - pareiškėjo pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, valstybės kodą;

2) 54 - topografijos pavadinimą;

3) 24 - topografijos pirmojo komercinio panaudojimo datą, jei ta data yra ankstesnė už prašymo registruoti topografiją padavimo datą;

4) 72 - autoriaus vardą, pavardę, adresą, telefoną, valstybės kodą;

5) 74 - patentinio patikėtinio (jei toks yra) vardą, pavardę, liudijimo numerį, adresą, telefoną;

6) atstovo (jei toks yra) pavadinimą arba vardą, pavardę, adresą;

7) pridedamus dokumentus ir jų vieno egzemplioriaus lapų skaičių.

6.5. Prašymą registruoti topografiją turi pasirašyti pareiškėjas, jo atstovas ar patentinis patikėtinis pagal 2.4 taisyklės reikalavimus. Prie parašo turi būti įskaitomai parašyta pasirašiusiojo asmens vardas ir pavardė. Jei prašymą pasirašo juridinio asmens atstovas, nurodomos pasirašiusiojo pareigos.

6.6. Rekomenduojami nurodyti duomenys. Prašyme registruoti topografiją 71 kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti Lietuvos Respublikos pareiškėjų telefono, fakso numerį, tarpmiestinės automatikos kodus (kai nėra nurodytas atstovas arba patentinis patikėtinis).

6.7. Atstovams rekomenduojama nurodyti telefono numerį, tarpmiestinės automatikos kodus, fakso numerį.

6.8. 74 kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti patentinio patikėtinio adresą ir telefono numerį.

6.9. Prašyme pareiškėjas arba jo atstovas ar patentinis patikėtinis gali nurodyti savo žymą, kuri rašoma prašymo registruoti topografiją blanko langelyje “Pareiškėjo žyma”. Ši žyma negali būti daugiau kaip 12 ženklų (skaitmenų, raidžių).

6.10. Vardai ir adresai. Fizinio asmens vardas rašomas prieš pavardę. Rekomenduojama pavardę rašyti didžiosiomis raidėmis.

6.11. Juridinių asmenų nurodomi nesutrumpinti oficialūs pavadinimai.

6.12. Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų adresuose rekomenduojama nurodyti pašto indeksą.

6.13. Pareiškėjas. Jei yra keli pareiškėjai, nurodomas kiekvieno iš jų pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, valstybės kodas.

6.14. Jei netelpa duomenys į 71 kodu pažymėtą langelį, jame nurodoma “tęsinį žr. priede”, o netilpę duomenys pateikiami papildomame lape. Šio lapo 71 kodu pažymėtame langelyje gali būti pateikti visi duomenys, įrašant “Žr. priedą”. Tokiais atvejais prie pateikiamų duomenų nurodomas langelio kodas 71 ir jame pateikiamų duomenų pavadinimas.

6.15. Jei yra keli pareiškėjai ir jeigu prašyme registruoti topografiją nenurodytas jų atstovas ar patentinis patikėtinis, laikoma, kad pareiškėjams atstovauja pirmasis pareiškėjas.

6.16. Jei yra keli pareiškėjai, bet nėra atitinkamo susitarimo ir jį patvirtinančio dokumento, pirmasis nurodomas tas pareiškėjas, kuriam turi būti išduotas topografijos liudijimas.

6.17. Autorius. Jei yra keli autoriai, pateikiama kiekvieno autoriaus vardas ir pavardė, adresas ir valstybės kodas.

6.18. Jei duomenys netelpa į 72 kodu pažymėtą langelį, laikomasi 6.14. taisyklės reikalavimų.

6.19. Priedas. Priedas turi būti pasirašytas prašymą registruoti topografiją pasirašiusiojo asmens, nurodant jo vardą ir pavardę.

6.20. Tais atvejais, kai ir pareiškėjo, ir autoriaus duomenys prašyme registruoti topografiją netelpa ir jie nurodomi prieduose, priedai žymimi arabiškais skaitmenimis, juos nurodant prašyme registruoti topografiją.

6.21. Priedas pridedamas prie kiekvieno prašymo egzemplioriaus.

7 taisyklė Topografijos aprašymas ir medžiaga, būtina jai identifikuoti ar iliustruoti

7.1. Topografijos aprašyme aprašoma puslaidininkinio gaminio topografijos paskirtis ir sudėtis. Nurodoma pateikta medžiaga objektui identifikuoti ir iliustruoti. Ją gali sudaryti grafiniai vaizdai arba fotografijos:

1) išdėstymų (topografijų), skirtų puslaidininkinių gaminių gamybai;

2) kaukių arba jų dalių, skirtų puslaidininkinių gaminių gamybai;

3) puslaidininkinių gaminių sluoksnių.

7.2. Pareiškėjas gali nurodyti, kuri pateiktos medžiagos dalis yra komercinė paslaptis.

8 taisyklė Dokumentas, patvirtinantis pirmąjį topografijos komercinį panaudojimą

8.1. Jei topografija buvo komerciškai panaudota anksčiau nei paraiška registruoti topografiją paduota VPB, turi būti pateikti dokumentai, įrodantys tokį komercinį panaudojimą.

8.2. Jei nuo pirmojo topografijos komercinio panaudojimo iki paraiškos padavimo pasikeitė topografijos naudotojas, tai turi būti pateikti dokumentai, įrodantys topografijos naudojimo tęstinumą.

8.3. Pirmojo topografijos komercinio panaudojimo datą įrodantys dokumentai turi būti patvirtinti juridinio asmens antspaudu, o jei paraišką paduoda fizinis asmuo, šie dokumentai turi būti patvirtinti notariškai. Užsienio fizinių ir juridinių asmenų pateikiamiems dokumentams taikomi jų sudarymo vietos įstatymai.

9 taisyklė Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis

9.1. Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis, yra:

1) mokamasis pavedimas su banko žyma;

2) taupomojo banko kasos kvitas;

3) pašto perlaidos į nustatytą sąskaitą kvitas.

9.2. Mokestis už topografijos registravimą turi būti sumokėtas dokumentų padavimo VPB dieną galiojančiais tarifais.

9.3. Asmuo, permokėjęs mokestį arba VPB atsisakius priimti paraišką ir grąžinus ją pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui pagal 14 taisyklę bei pripažinus paraišką nepaduota, gali jį atsiimti, padavęs pareiškimą įstaigai, į kurios sąskaitą buvo sumokėtas mokestis, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10 taisyklė Pareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą

10.1. Pareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą ( TP - 2/99 forma) (toliau - dokumentas) ištisai pildomas tada, kai pareiškėjas yra ne autorius (iai) arba pareiškėjas yra vienas arba keli, bet ne visi autoriai.

10.2. Tuo atveju, kai autorius yra pareiškėjas arba visi autoriai yra pareiškėjai, dokumentas pildomas iki antrosios dalies.

10.3. Dokumente nurodoma pareiškėjo žyma (jei ji yra), paraiškos numeris (jei jis yra) ir topografijos pavadinimas.

10.4. Pirmoje dalyje nurodoma autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės), adresas (-ai), parašas (-ai). Jei yra daug autorių ir jų duomenys netelpa dokumento lape, kiti autoriai nurodomi atskirame lape, pažymint tai atitinkamame langelyje. Nurodoma pasirašymo data.

10.5. Antroje dalyje nurodomas topografijos autoriaus teisių perdavimo teisinis pagrindas, pažymint tai atitinkamame langelyje “pagal sutartį, pasirašytą (data)”, “kaip darbdavys į topografiją, sukurtą atliekant tarnybines pareigas”, “kaip teisių paveldėtojas”. Perduodant teises sutarties pagrindu, nurodoma sutarties sudarymo data.

10.6. Dokumento apačioje nurodoma jo sudarymo vieta, data, pareiškėjo nesutrumpintas oficialus pavadinimas, pasirašančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas, antspaudas (jei reikia) pagal 2.4 taisyklės reikalavimus.

10.7. Dokumentas pateikiamas kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos.

10.8. Pareiškimo dėl autorystės ir dokumento, patvirtinančio autoriaus teisių perdavimą, gali būti keli TP - 2/99 formos lapai, kuriuose autoriai nurodyti po vieną arba kelis. Tokiu atveju autorių pasirašytuose lapuose turi būti nurodytas autoriaus teisių perdavimo teisinis pagrindas ir pareiškėjas, o pareiškėjo pasirašytame lape turi būti nurodytas autoriaus teisių perdavimo teisinis pagrindas ir visi autoriai. Visuose lapuose būtina nurodyti topografijos pavadinimą.

11 taisyklė Įgaliojimas atstovui, patentiniam patikėtiniui

11.1. Įgaliojimas, patvirtinantis pareiškėjo suteiktus įgalinimus jo paskirtam atstovui, patentiniam patikėtiniui, gali būti išduotas vienai paraiškai paduoti arba to paties pareiškėjo visoms paraiškoms.

11.2. Įgaliojimą atstovui, patentiniam patikėtiniui gali išduoti pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo.

11.3. Lietuvos Respublikos fizinių ar juridinių asmenų išduoti įgaliojimai ar kiti įgalinimus patvirtinantys dokumentai turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ar kitų įstatymų reikalavimus.

11.4. Įgaliojimo, kurį išduoda užsienio fizinis ar juridinis asmuo, formai ir turiniui taikomi tos valstybės, kurioje išduotas įgaliojimas, įstatymai.

11.5. Įgaliojime turi būti šie duomenys: nesutrumpintas pareiškėjo pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, atstovo pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas arba patentinio patikėtinio vardas, pavardė ir adresas, veiksmai, kuriuos atlikti pareiškėjas įgalioja atstovą, patentinį patikėtinį.

11.6. Įgaliojimas visoms paraiškoms pateikiamas VPB atskirai nuo pirmos paraiškos. Kiekvienoje paraiškoje, paduotoje pagal tokį įgaliojimą, turi būti pridėta kokybiška įgaliojimo kopija.

11.7. Kai yra keli pareiškėjai, turi būti kiekvieno pareiškėjo įgaliojimas atstovui, patentiniam patikėtiniui arba vienas įgaliojimas, išduotas kelių pareiškėjų.

11.8. Įgaliojime nurodomas galiojimo terminas. Neterminuotas įgaliojimas galioja vienerius metus nuo pasirašymo datos. Ši taisyklė netaikoma įgaliojimams, išduotiems ne Lietuvos Respublikoje.

11.9. Įgaliojimas turi būti pasirašytas, nurodyta jo sudarymo vieta ir data.

11.10. Parašui taikomi 2.4 taisyklės reikalavimai.

11.11. Įgaliojimas VPB pateikiamas kartu su paraiška arba per 3 mėnesius nuo paraiškos padavimo datos.

11.12. Pasibaigus įgaliojimo terminui, atstovas, patentinis patikėtinis netenka teisės atstovauti pareiškėjui registruojant topografiją.

12 taisyklė Paraiškos dokumentų įforminimas

12.1. Visi paraiškos dokumentai pateikiami tokie, kad nuo jų būtų galima padaryti bet kokį kopijų kiekį tiesioginės reprodukcijos, fotografavimo, elektrografijos, fotoofsetinės spaudos ir mikrofilmavimo būdu.

12.2. Dokumentų lapai negali būti suglamžyti ar suplėšyti ir juose neturi būti perlenkimų.

Kiekvienas paraiškos dokumentas turi būti pateiktas taip, kad jį būtų galima atskirti nuo kitų paraiškos dokumentų.

12.3. Visi paraiškos dokumentai turi būti susegti taip, kad juos būtų galima lengvai perversti, atskirti ir vėl sujungti.

12.4. Paraiškos dokumentai turi būti susegti į atskirus paraiškos egzempliorius. Dokumentai, pateikiami vienu egzemplioriumi, prisegami prie pirmojo paraiškos egzemplioriaus.

12.5. Prašymas registruoti topografiją, topografijos aprašymas, užrašai ant fotografijų, kiti paraiškos dokumentai turi būti spausdinti.

12.6. Visi tekstai spausdinami šriftu, kurio didžiųjų raidžių aukštis ne mažesnis kaip 0,21 cm. Tekstas turi būti nenuplaunamas, tamsios spalvos. Tarpai tarp eilučių turi būti 1,5 intervalo.

12.7. Paraiškos dokumentuose negali būti taisymų, užrašų ar intarpų. Turi būti vengiama trynimų, išskyrus atvejus, kai tekstas pakankamai ryškus ir neblogina reprodukcijos kokybės.

12.8. Informacija turi būti tik vienoje pusėje. Lapai turi būti vertikalūs, t.y. trumpesni lapo kraštai turi būti viršuje ir apačioje. Paraiškos dokumentams turi būti naudojamas elastingas, patvarus, baltas, lygus, neblizgantis ir ilgaamžis, A4 (29,7 x 21cm) formato popierius.

12.9. Topografijos aprašymo lapai turi būti numeruoti, jei jame yra daugiau negu vienas lapas. Numeris rašomas arabiškais skaitmenimis viršutinės lapo dalies viduryje.

Topografijos aprašymo lapuose turi būti paraštės:

viršuje - 2 cm;

kairėje pusėje - 2,5 cm;

dešinėje pusėje - 2 cm;

apačioje - 2 cm.

12.10. Pateiktos fotografijos ir grafiniai vaizdai turi būti ryškūs ir aiškūs. Jie numeruojami tokia tvarka:

a) bendras vaizdas;

b) kiti vaizdai.

12.11. Fotografijos ir grafiniai vaizdai numeruojami kitoje jų pusėje.

12.12. Fotografijos pateikiamos atskirame voke.

13 taisyklė Paraiškos dokumentų formali ekspertizė

13.1. VPB gautai tiesiogiai arba paštu paraiškai suteikiama gavimo data ir paraiškos numeris.

13.2. Paraiškos dokumentų formali ekspertizė pagal Įstatymo 10 straipsnį atliekama VPB Paraiškų priėmimo skyriuje. Tikrinamas paraiškos komplektiškumas.

13.3. Paduodant paraišką, patikrinama, ar joje yra šie dokumentai:

1) prašymas registruoti topografiją;

2) topografijos aprašymas arba medžiaga, identifikuojanti ar iliustruojanti topografiją;

3) dokumentas, įrodantis pirmąjį topografijos komercinį panaudojimą, jei jo data yra ankstesnė už prašymo registruoti topografiją padavimo datą;

4) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis.

13.4. Prašymas turi būti ant blanko ( TP - 1/99 forma).

13.5. Prašyme registruoti topografiją turi būti nurodytas pareiškėjas, topografijos pavadinimas, atstovas ar patentinis patikėtinis (jei toks yra). Patikrinama, ar yra nurodytas pareiškėjo, jo atstovo ar patentinio patikėtinio (jei toks yra) adresas. Prašyme registruoti topografiją turi pasirašyti pareiškėjas (atstovas ar patentinis patikėtinis). Jeigu prie prašymo pridėtas priedas, patikrinama, ar yra prašymą registruoti topografiją pasirašiusiojo asmens parašas.

13.6. Pagal pateiktų dokumentų formalios ekspertizės rezultatus paraiška priimama nagrinėti arba nepriimama ir grąžinama pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui.

13.7. Jeigu paraiška atitinka formalios ekspertizės reikalavimus, VPB Paraiškų priėmimo skyrius paraiškai suteikia padavimo datą. Padavimo data nustatoma pagal paraiškos gavimo datą.

13.8. Pateiktų dokumentų formali ekspertizė atliekama per 3 dienas nuo paraiškos gavimo VPB datos.

13.9. Pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui išsiunčiama (išduodama) paraiškos priėmimo pažyma (prašymo registruoti topografiją (TP - 1/99 forma) trečiasis egzempliorius su užpildytais VPB rekvizitais).

14 taisyklė Paraiškos grąžinimas

14.1. Paraiška grąžinama, jeigu joje trūksta nors vieno iš šių dokumentų:

1) prašymo registruoti topografiją;

2) topografijos aprašymo arba medžiagos, identifikuojančios ar iliustruojančios topografiją;

3) dokumento, įrodančio pirmąjį topografijos komercinį panaudojimą, jei jo data yra ankstesnė už prašymo registruoti topografiją padavimo datą;

4) dokumento, patvirtinančio, kad sumokėtas mokestis arba sumokėtas mokestis yra mažesnis už galiojančius tarifus.

14.2. Nepriimta paraiška grąžinama pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui kartu su pranešimu, nurodant grąžinimo motyvus. VPB tokia paraiška laikoma nepaduota. VPB lieka vienas paraiškos egzempliorius.

15 taisyklė Paraiškos ekspertizė

15.1. Paraiškos ekspertizę pagal Įstatymo 11 straipsnį atlieka VPB Išradimų skyriaus ekspertas.

15.2. Ekspertizės metu nustatoma, ar pareiškėjas laikosi Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies ir 10 straipsnio bei šiose taisyklėse išvardytų reikalavimų.

15.3. Atlikdamas ekspertizę, ekspertas patikrina, ar paraiškos objektas atitinka topografijos reikalavimus.

15.4. Atliekant ekspertizę, patikrinama, ar paraiškos dokumentai atitinka:

1) prašymas registruoti topografiją - 6 taisyklės reikalavimus;

2) topografijos aprašymas - 7 taisyklės reikalavimus;

3) dokumentas, patvirtinantis pirmąjį topografijos komercinį panaudojimą, - 8 taisyklės reikalavimus;

4) dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis, - 9 taisyklės reikalavimus;

5) pareiškimas dėl autorystės ir dokumentas, patvirtinantis autoriaus teisių perdavimą, - 10 taisyklės reikalavimus;

6) įgaliojimas atstovui ar patentiniam patikėtiniui - 11 taisyklės reikalavimus.

15.5. Jeigu ekspertizės metu nustatoma, kad paraiškoje nėra nors vieno 15.4 taisyklės 5 ir 6 (jeigu reikalingas) punktuose išvardytų dokumentų, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui pranešimą, kuriame nurodoma, kokių dokumentų ir (arba) duomenų trūksta topografijos paraiškoje. Jie turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo datos.

16 taisyklė Trūkumų ir netikslumų pašalinimas

16.1. Esant trūkumams, netikslumams, nustatytiems ekspertizės, atliktos pagal 15 taisyklę, metu, ekspertas išsiunčia pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui pranešimą, kuriame nurodo reikiamus pašalinti trūkumus ir netikslumus.

16.2. Pareiškėjas turi ištaisyti paraišką atsižvelgdamas į ekspertizės reikalavimus.

16.3. Ištaisyti dokumentai turi būti pateikti per 3 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo datos.

17 taisyklė Paraiškos taisymas

17.1. Pareiškėjas turi teisę taisyti, tikslinti ar keisti duomenis pateiktuose paraiškos dokumentuose, išskyrus topografiją per visą jos nagrinėjimo VPB laiką.

17.2. Pareiškėjas arba jo atstovas ar patentinis patikėtinis gali pateikti motyvuotą prašymą padaryti paraiškoje pakeitimus, pvz., pateikti kitas tos pačios topografijos fotografijas arba grafinius vaizdus, papildyti aprašymą ir kt. Pakeitimai paraiškoje gali būti daromi iki topografijos įregistravimo.

18 taisyklė Paraiškos atšaukimas

18.1. Pareiškėjas turi teisę atšaukti paraišką bet kuriuo jos nagrinėjimo VPB metu.

18.2. Tokiu atveju pareiškėjas arba jo atstovas ar patentinis patikėtinis raštu paduoda prašymą, nurodydamas paraiškos numerį, padavimo datą ir topografijos pavadinimą.

18.3. Prašymą turi pasirašyti pareiškėjas arba jo atstovas ar patentinis patikėtinis.

19 taisyklė Eksperto sprendimas

19.1. Jeigu ekspertas ekspertizės metu nustato, kad paraiška neatitinka Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies ir šių taisyklių reikalavimų, ekspertas priima sprendimą neregistruoti topografijos.

19.2. Jeigu ekspertas ekspertizės metu nustato, kad paraiška neatitinka Įstatymo 10 straipsnio bei šių taisyklių reikalavimų ir trūkumai nurodytu laiku nebuvo pašalinti, ekspertas priima sprendimą pripažinti paraišką nepaduota.

19.3. Pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui ekspertas per 1 mėnesį registruotu paštu išsiunčia sprendimą, kuriame nurodomi sprendimo motyvai.

20 taisyklė Apeliacijos pareiškimas

20.1. Pagal Įstatymo 12 straipsnį, jeigu pareiškėjas arba jo atstovas ar patentinis patikėtinis nesutinka su eksperto sprendimu pripažinti paraišką nepaduota, jis turi teisę per 3 mėnesius nuo eksperto pranešimo išsiuntimo dienos pareikšti VPB Apeliaciniam skyriui apeliaciją.

20.2. Apeliacija dėl paraiškos VPB Apeliaciniam skyriui pareiškiama 3 egzemplioriais lietuvių kalba. Apeliacijoje turi būti:

1) duomenys apie pareiškėją. Jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodomas jo nesutrumpintas oficialus pavadinimas, adresas ir valstybės kodas. Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė, adresas ir valstybės kodas;

2) duomenys apie atstovą, patentinį patikėtinį, turintį oficialų įgaliojimą;

3) duomenys apie paraišką, dėl kurios paduodama apeliacija:

a) paraiškos numeris;

b) paraiškos padavimo data;

4) apeliacijos pagrindas ir motyvai: nuorodos į Įstatymo straipsnius, kurie, pareiškėjo nuomone, yra pažeisti, ir motyvai, kuriais pareiškėjas įrodinėja pažeidimus.

20.3. Apeliacija turi būti pasirašyta pareiškėjo arba jo atstovo ar patentinio patikėtinio.

21 taisyklė Apeliacijos nagrinėjimas

21.1. VPB Apeliacinis skyrius per 14 dienų išsprendžia klausimą dėl apeliacijos priėmimo. Jeigu apeliacija priimama, per vieną mėnesį nuo jos pareiškimo Apeliacinis skyrius parengia medžiagą apeliacijai nagrinėti ir praneša pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui nagrinėjimo datą.

21.2. Apeliacija nagrinėjama VPB Apeliacinio skyriaus posėdyje. Sprendimą dėl apeliacijos priima VPB Apeliacinio skyriaus vedėjas ir du ekspertai, nedalyvavę paraiškos nagrinėjime. Posėdžiui pirmininkauja VPB Apeliacinio skyriaus vedėjas.

21.3. Ginčo šalys turi teisę dalyvauti VPB Apeliacinio skyriaus posėdyje, teikti klausimus, paaiškinimus.

22 taisyklė VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas

22.1. VPB Apeliacinio skyriaus sprendime dėl paduotos apeliacijos turi būti nurodoma:

1) paraiškos numeris ir padavimo data;

2) sprendimo priėmimo laikas;

3) apeliacijos padavimo data;

4) apeliacijos registracijos numeris;

5) apeliacijos turinys;

6) ginčo šalys ir jų paaiškinimai;

7) sprendimo motyvai;

8) rezoliucinė sprendimo dalis, kurioje nurodoma VPB Apeliacinio skyriaus išvada apeliaciją patenkinti visą ar iš dalies arba apeliaciją atmesti.

22.2. VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas priimamas balsų dauguma.

22.3. Sprendimą pasirašo VPB Apeliacinio skyriaus vedėjas ir apeliaciją nagrinėję ekspertai. VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas paskelbiamas ginčo šalims. Sprendimo nuorašai, ginčo šalims prašant, išduodami po 7 dienų nuo jo priėmimo.

22.4. VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

23 taisyklė Sprendimas įregistruoti topografiją

23.1. Ekspertizės metu nustačius, kad paraiška atitinka Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies ir šių taisyklių reikalavimus, ekspertas priima sprendimą įregistruoti topografiją. Ekspertas per 1 mėnesį registruotu paštu išsiunčia sprendimą įregistruoti topografiją.

23.2. VPB Apeliaciniam skyriui priėmus sprendimą patenkinti apeliaciją dėl eksperto sprendimo pripažinti paraišką nepaduota, toliau veiksmai su paraiška atliekami 23.1 taisyklėje numatyta tvarka.

24 taisyklė Topografijos registracija

24.1. Pagal Įstatymo 13 straipsnį VPB tvarko Lietuvos Respublikos topografijų registrą.

24.2. Lietuvos Respublikos topografijų registre įrašomi duomenys, nustatyti Lietuvos Respublikos topografijų registro nuostatais TR/02/99.

24.3. Bet kurių asmenų prašymu VPB išduoda išrašą iš Lietuvos Respublikos topografijų registro.

25 taisyklė Topografijos skelbimas

Įrašius topografiją į Lietuvos Respublikos topografijų registrą, ji skelbiama VPB oficialiame biuletenyje. Skelbiant topografiją VPB oficialiame biuletenyje pateikiami bibliografiniai duomenys.

26 taisyklė Topografijos registracijos užprotestavimas

26.1. Pagal Įstatymo 14 straipsnį suinteresuoti asmenys per 3 mėnesius nuo topografijos registravimo paskelbimo dienos gali pareikšti protestą dėl topografijos įregistravimo.

26.2. Protestas dėl topografijos įregistravimo pareiškiamas VPB Apeliaciniam skyriui VPB nustatytos formos (AP - 1/99 forma) 3 egzemplioriais lietuvių kalba.

26.3. Proteste turi būti:

1) duomenys apie suinteresuotą asmenį. Jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo, nurodomas jo nesutrumpintas oficialus pavadinimas, adresas ir valstybės kodas. Jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė, adresas ir valstybės kodas;

2) duomenys apie suinteresuoto asmens atstovą ar patentinį patikėtinį, turintį oficialius įgaliojimus;

3) duomenys apie topografiją, dėl kurios registracijos paduodamas protestas: topografijos registracijos numeris, paraiškos padavimo data, publikacijos VPB oficialiame biuletenyje data ir biuletenio numeris;

4) protesto pagrindas ir motyvai - tai nuoroda į Įstatymo straipsnius, kurie, suinteresuoto asmens nuomone, yra pažeisti, ir motyvai, kuriais suinteresuotas asmuo įrodinėja pažeidimus.

26.4. Jeigu protesto pagrindo ir motyvų aprašymas netelpa tam skirtame blanko lauke, jį galima pratęsti atskirame lape, kuris yra neatskiriama protesto dalis ir turi būti pasirašytas suinteresuoto asmens ar jo atstovo ar patentinio patikėtinio. Protesto blanke nurodoma: “tęsinį žr. priede”.

26.5. Protestą dėl topografijos įregistravimo pasirašo suinteresuotas asmuo arba jo atstovas ar patentinis patikėtinis.

26.6. Įregistruotos topografijos savininkas supažindinamas su protestu ir jam suteikiama teisė per 3 mėnesius nuo pareiškimo apie protestą išsiuntimo dienos pateikti motyvuotą atsakymą.

26.7. Suinteresuotų asmenų protestai nagrinėjami 21 ir 22 taisyklėse nustatyta tvarka. Jei protestas atmetamas, VPB Apeliacinis skyrius apie tai praneša protestą padavusiam asmeniui ir registruojamos topografijos savininkui.

26.8. Jei protestas pripažįstamas teisėtu, registracija visiškai arba iš dalies panaikinama.

26.9. VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas skelbiamas VPB oficialiame biuletenyje.

26.10. VPB Apeliacinio skyriaus sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui.

27 taisyklė Topografijos liudijimo išdavimas

27.1. Jeigu pagal Įstatymo 14 straipsnyje nurodytas sąlygas nebuvo pareikštas protestas dėl topografijos įregistravimo arba toks protestas buvo atmestas, VPB topografijos savininkui išduoda topografijos liudijimą.

27.2. Į topografijos liudijimą įrašomi duomenys iš Lietuvos Respublikos topografijų registro.

28 taisyklė Topografijos liudijimo dublikato išdavimas

28.1. Jei topografijos savininkas pateikia motyvuotą prašymą dėl pamesto ar susidėvėjusio topografijos liudijimo išdavimo, VPB išduoda topografijos liudijimo dublikatą.

28.2. Liudijimo dublikatas įforminamas ir išduodamas pagal reikalavimus, numatytus topografijos liudijimui. Liudijimo dublikato titulinio lapo viršutiniame dešiniajame kampe užrašoma “dublikatas”.

28.3. Topografijos savininko prašyme išduoti liudijimo dublikatą turi būti tokie duomenys: topografijos savininko pavadinimas, liudijimo numeris, topografijos paskelbimo oficialiame biuletenyje data ir biuletenio numeris, liudijimo originalo praradimo aplinkybės.

28.4. Jei topografijos liudijimas sugadintas arba susidėvėjęs, prie prašymo pridedamas liudijimo originalas.

28.5. Išdavus liudijimo dublikatą, dokumento originalas, jeigu jis vėliau surandamas, neturi juridinės galios ir turi būti grąžintas VPB.

29 taisyklė Pakeitimų ir pataisymų įrašymas į registrą

29.1. Topografijos savininkas arba jo atstovas ar patentinis patikėtinis per visą topografijos galiojimo laikotarpį privalo pranešti VPB pakeitimus, kad jie būtų įrašyti į Lietuvos Respublikos topografijų registrą, jeigu pasikeitė savininko, atstovo ar patentinio patikėtinio pavadinimas (vardas, pavardė) arba adresas.

29.2. Topografijos savininkas arba jo atstovas ar patentinis patikėtinis turi paduoti VPB prašymą įrašyti topografijos savininko arba jo atstovo ar patentinio patikėtinio pavadinimo (vardo, pavardės) arba jų adreso pakeitimus į Lietuvos Respublikos topografijų registrą. Prie prašymo turi būti pridėtas dokumentas, patvirtinantis topografijos savininko arba jo atstovo ar patentinio patikėtinio pavadinimo (vardo, pavardės) pakeitimą. Pasikeitus topografijos savininko arba jo atstovo ar patentinio patikėtinio adresui, prašyme nurodomas naujas adresas.

29.3. VPB įrašo pakeitimą į Lietuvos Respublikos topografijų registrą ir skelbia VPB oficialiame biuletenyje.

30 taisyklė Topografijos perdavimas ir licencijos ją naudoti suteikimas

30.1. Pagal Įstatymo 16 straipsnį išimtinės teisės į topografiją gali būti perduodamos kitam asmeniui pagal rašytinę sutartį.

30.2. Pagal Įstatymo 17 straipsnį registruotos topografijos savininkas turi teisę suteikti kitam asmeniui išimtinę ar neišimtinę licenciją naudoti topografiją.

30.3. Išimtinių teisių į topografiją perdavimo bei licencinė sutartys negalioja, jeigu jos neįregistruotos Lietuvos Respublikos topografijų registre.

30.4. Topografijos savininkas turi paduoti VPB prašymą įrašyti į Lietuvos Respublikos topografijų registrą topografijos perdavimo arba licencinę sutartis.

30.5. Prie prašymo turi būti pridedama:

1) perdavimo ar licencinės sutarčių kopijos. Šių kopijų legalizuoti ir tvirtinti nereikia;

2) topografijos liudijimo kopija.

30.6. Prašymas paduodamas lietuvių kalba. Kiti pridedami dokumentai gali būti kita VPB vartojama kalba, jeigu prie prašymo pridedamas šių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą.

30.7. VPB įrašo duomenis apie topografijos perdavimo arba licencinės sutarties įregistravimą Lietuvos Respublikos topografijų registre ir apie tai skelbia VPB oficialiame biuletenyje.

III. TOPOGRAFIJOS REGISTRACIJOS PANAIKINIMAS IR TOPOGRAFIJOS REGISTRACIJOS PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA

31 taisyklė Topografijos registracijos panaikinimas

31.1. Topografijos registracija Lietuvos Respublikos topografijų registre panaikinama, jeigu:

1) raštiškai prašo topografijos savininkas;

2) pasibaigė topografijos registracijos galiojimo terminas;

3) topografijos registracija buvo užprotestuota ir protestas patenkintas.

31.2. Duomenys apie topografijos registracijos panaikinimą įrašomi į Lietuvos Respublikos topografijų registrą ir skelbiami VPB oficialiame biuletenyje.

32 taisyklė Topografijos registracijos pripažinimas negaliojančia

32.1. Po liudijimo išdavimo suinteresuoto asmens reikalavimu teismas gali pripažinti topografijos registraciją negaliojančia.

32.2. Teismas, priėmęs sprendimą topografijos registraciją pripažinti negaliojančia, išsiunčia sprendimo nuorašą Valstybiniam patentų biurui. Šis duomenis apie topografijos registracijos pripažinimą negaliojančia įrašo į Lietuvos Respublikos topografijų registrą bei skelbia VPB oficialiame biuletenyje.

33 taisyklė Išimtinių teisių atsisakymas

33.1. Topografijos savininkas gali atsisakyti išimtinių teisių paduodamas Valstybiniam patentų biurui raštišką prašymą panaikinti topografijos registraciją. Registracija panaikinama nuo prašymo gavimo VPB dienos.

33.2. Prašyme topografijos savininkas turi nurodyti:

1) topografijos pavadinimą;

2) topografijos liudijimo numerį ir išdavimo datą.

33.3. Apie topografijos registracijos panaikinimą įrašoma į Lietuvos Respublikos topografijų registrą ir skelbiama Valstybinio patentų biuro oficialiame biuletenyje.


Legislation Implements (1 text(s)) Implements (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. LT066