About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Law of June 10, 1999, on Patents, Andorra

Back
Repealed Text 
Details Details Year of Version 1999 Dates Published: July 7, 1999 Adopted: June 11, 1999 Promulgated: June 11, 1999 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions), Enforcement of IP and Related Laws, IP Regulatory Body Notes The Law of June 10, 1999, on Patents entered into force on July 8, 1999, on the day after the date of its publication; except for the provisions of Chapter X that shall enter into force on the date when the Cooperation Agreement between the Government of Andorra and the European Patent Organization enters into force and Chapter XI that shall enter into force on the date when the Patent Cooperation Treaty enters into force in respect of Andorra (see the Second Final Provision of the said Law).

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Catalan Llei de patents, del 10 de juny de 1999          English Law of June 10, 1999, on Patents         

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La protecció de les invencions per mitjà de patents està consolidada a tots els països desenvolupats. Ha passat a ser una condició necessària per al desenvolupament d’activitats econòmiques entorn de la recerca o d’activitats productives que incorporin

o utilitzin invencions. La Llei de patents continua amb la progressió –iniciada amb la Llei de marques– cap a l’establiment a Andorra d’un sistema de propietat industrial harmonitzat amb la resta d’estats. L’existència d’aquest sistema és una condició necessària per al desenvolupament de sectors econòmics que incorporen elements de propietat industrial en els seus productes o serveis. La Llei de patents atorga una moderna protecció a Andorra als inventors, tant andorrans com estrangers, i estableix com accedir a mecanismes de registres simultanis o regionals des d’Andorra, com els del Tractat de cooperació en matèria de patents o l’extensió de les patents europees. El nivell de protecció per a tota invenció assolit amb aquesta Llei permet a Andorra poder accedir a convenis internacionals que, per reciprocitat, permetran als inventors andorrans poder protegir les seves invencions en la majoria de països.

La Llei de patents atorga un dret de propietat sobre una invenció que compleixi els requisits de novetat, avenç d’inventiva i aplicabilitat industrial. És un dret de propietat limitat a un període de 20 anys, no renovable.

És l’inventor qui té dret a la patent, excepte en els casos d’invencions d’empleats o per encàrrec, casos en els què el dret pertany a la persona que ha encarregat el treball o al patró.

Per a l’obtenció de la patent és necessari sol.licitar i obtenir la inscripció registral. L’Oficina de patents d’Andorra efectuarà un examen de formalitats de la sol.licitud, atorgant, si escau, el registre de la patent. Aquesta patent per si sola no permetrà al titular d’exercir accions legals contra tercers si abans no obté una confirmació de patentabilitat. El titular d’una patent andorrana té un termini de deu anys, des de la data de dipòsit de la sol.licitud, per presentar proves documentals que la invenció patentada compleix els requisits de novetat, avenç d’inventiva i aplicabilitat industrial. Es considera prova documental tota patent concedida per a la mateixa invenció per una oficina de patents habilitada per actuar com a administració encarregada de l’examen internacional d’acord amb el Tractat de cooperació en matèria de patents. Si el titular confirma la patentabilitat de la invenció, aleshores el titular de la patent pot fer valer els seus drets enfront de tercers, amb efectes des de la data de dipòsit.

L’inventor no està obligat a pagar totes les taxes en el moment de la sol.licitud. El manteniment de la vigència d’una patent està condicionat al pagament d’unes taxes anuals, facilitat que permet que l’inventor tan sols pagui les taxes pel període durant el qual desitja tenir la patent en vigor.

La Llei de patents estableix les accions que es poden emprendre contra la lesió dels drets del propietari d’una patent, normes processals que compleixen els requisits de l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel.lectual relatius al comerç (ADPIC), de l’Organització Mundial del Comerç.

La Llei inclou la possibilitat que les invencions obtinguin protecció a Andorra mitjançant una extensió territorial d’una patent europea, un gran nombre d’invencions es protegeixen sota aquest mecanisme de protecció internacional. El fet de ser un dels estats que es poden cobrir sota aquest mecanisme permet facilitar l’obtenció de la protecció de la invenció a Andorra. La Llei també inclou la possibilitat de presentar sol.licituds de registre d’una patent sota el PCT (Tractat de cooperació en matèria de patents) i que Andorra sigui un dels estats que tot sol.licitant sota el PCT pugui elegir com a estat pel qual sol.licita el registre de la patent. Aquest mecanisme permet obtenir una patent a Andorra de forma més senzilla i permet a les persones andorranes obtenir la protecció de les seves invencions arreu del món de forma molt més senzilla i econòmica.

ÍNDEX
Capítol I: Forma de protecció i patentabilitat
Article 1: Protecció d'invencions
Article 2: Condicions de patentabilitat
Article 3: Novetat
Article 4: Avenç d'inventiva
Article 5: Aplicabilitat industrial
Article 6: Període de gràcia
Capítol II: Dret a una patent; menció de l’inventor
Article 7: Dret a una patent
Article 8: Invencions d'empleats i per encàrrec
Article 9: Menció i designació d'inventor
Capítol III: La sol.licitud i el procediment fins a la concessió
Article 10: Requisits de la sol.licitud
Article 11: Data de dipòsit
Article 12: Revelació de la invenció
Article 13: Reivindicacions
Article 14: Resum
Article 15: Unitat d'invenció
Article 16: Divisió d'una sol.licitud
Article 17: Dret de prioritat
Article 18: Esmena, correcció i retirada d'una sol.licitud
Article 19: Publicació de la sol.licitud, protecció provisional i inspecció dels dossiers
Article 20: Examen de la sol.licitud i concessió de la patent
Article 21: Confirmació de la patent concedida
Article 22: Registre de patents
Capítol IV: Efectes d'una patent
Article 23: Drets conferits per una patent
Article 24: Usuari anterior
Article 25: Durada de la patent i taxes de manteniment
Article 26: Extensió de la protecció i interpretació de les reivindicacions
Capítol V: Propietat conjunta i canvi en la propietat de la sol.licitud de patent o de la
patent
Article 27: Canvi en la propietat de la sol.licitud de patent o de la patent
Article 28: Traspàs judicial de la sol.licitud de patent o de la patent
Article 29: Propietat conjunta de la sol.licitud de patent o de la patent
Capítol VI: Llicències contractuals i llicències de dret
Article 30: Contracte de llicència
Article 31: Drets del llicenciatari
Article 32: Drets del llicenciador
Article 33: Llicències de dret
Capítol VII: Llicències obligatòries
Article 34: Llicències obligatòries
Capítol VIII: Accions contra la lesió als drets del titular d’una patent; normes
processals
Article 35: Dret a exercir una acció; accions; normes processals
Article 36: Indemnitzacions per danys i perjudicis
Article 37: Mesures cautelars i diligències preliminars
Article 38: Retenció a la duana
Article 39: Declaració de no-violació
Capítol IX: Canvis en patents, renúncia i invalidació
Article 40: Canvis en patents
Article 41: Renúncia
Article 42: Extinció
Article 43: Revocació
Article 44: Efecte de la revocació o la limitació
Capítol X: Extensió de les patents europees
Article 45: Extensió de les patents europees
Capítol XI: Sol.licituds internacionals segons el Tractat de cooperació en matèria de
patents
Article 46: Sol.licitud del Tractat de cooperació en matèria de patents
Article 47: Data de dipòsit i efectes de les sol.licituds internacionals que designin Andorra
Article 48: Sol.licituds internacionals presentades a l'Oficina de Patents com a oficina
receptora
Article 49: L'Oficina de Patents com a oficina designada i elegida
Article 50: Tramitació nacional
Article 51: Entrada en la fase nacional
Capítol XII: Disposicions comunes
Article 52: Tramitació addicional
Article 53: Recursos
Article 54: Jurisdicció
Article 55: Representació davant l'Oficina de Patents

Article 56: Agents de patents Article 57: Citacions

Disposicions finals:

Primera: Reglaments
Segona: Taxes
Tercera: Entrada en vigor

CAPÍTOL I

FORMA DE PROTECCIÓ I PATENTABILITAT

Article 1. Protecció d'invencions

Les patents protegeixen les invencions d'acord amb les disposicions d'aquesta Llei.

Article 2. Condicions de patentabilitat

 1. Una invenció és patentable si és nova, implica un avenç d'inventiva i és susceptible d’aplicació industrial.
  1. No es consideren invencions en el sentit de l'apartat 1 d'aquest article, en particular, els casos següents: a) descobriments, teories científiques i mètodes matemàtics; b) creacions estètiques; c) esquemes, regles i mètodes per realitzar activitats intel.lectuals, participar en
  2. jocs o fer negocis, així com els programes per a ordinadors; d) presentacions d'informacions.
 2. Les disposicions de l'apartat 2 d'aquest article exclouen la patentabilitat dels objectes o les activitats als quals es fa referència en el dit apartat només en la mesura en què una sol.licitud de patent o una patent es refereixi a algun d’aquests objectes o activitats com a tal.
 3. No es concedeix una patent respecte de:

a) invencions l'explotació de les quals sigui contrària a l'ordre públic o la moral pública, sempre que aquesta explotació no sigui considerada contrària simplement perquè és prohibida per la legislació andorrana;

b) mètodes per al tractament del cos humà o animal per mitjà de cirurgia o teràpia i mètodes de diagnòstic aplicats al cos humà o animal. Aquesta disposició no és aplicable a productes, en particular substàncies o composicions, destinats a ser utilitzats en qualsevol d'aquests mètodes.

Article 3. Novetat

 1. Es considera que una invenció és nova quan no forma part de l’estat de la tècnica. Per a la determinació de la novetat, els elements de l’estat de la tècnica només es poden tenir en compte individualment.
 2. L’estat de la tècnica consisteix en tot allò que s'ha posat a disposició del públic mitjançant una descripció oral o escrita, per a l'ús o de qualsevol altra manera, abans de la data de dipòsit de la sol.licitud o, si es reivindica una prioritat, abans de la data de prioritat de la sol.licitud.
 3. També s’inclou dins l’estat de la tècnica el contingut de qualsevol sol.licitud de patent presentada a Andorra o amb efectes a Andorra, en la mesura que aquesta sol.licitud de patent o la consegüent patent concedida sigui publicada subsegüentment, sempre que la data de dipòsit o, si es reivindica una prioritat, la data de prioritat d'aquesta sol.licitud, sigui anterior a la data referida a l'apartat 2 d'aquest article.
 4. Les disposicions dels apartats 1, 2 i 3 d'aquest article no exclouen la patentabilitat de cap substància o composició, compresa en l’estat de la tècnica, per a la seva utilització en algun dels mètodes referits a l'article 2.4.b), sempre que la seva utilització en aquest mètode no estigui compresa en l’estat de la tècnica.

Article 4. Avenç d'inventiva

Es considera que una invenció implica un avenç d'inventiva si, en vista de l’estat de la tècnica, no resulta evident per a una persona entesa en la matèria. Si l’estat de la tècnica també inclou documents en el sentit de l'article 3.3, aquests documents no han de ser tinguts en compte en el moment de decidir si hi ha hagut un avenç d'inventiva.

Article 5. Aplicabilitat industrial

Es considera que una invenció és susceptible d’aplicació industrial si es pot produir o utilitzar en qualsevol mena d'indústria, incloent-hi l'agricultura.

Article 6. Període de gràcia

1. La revelació d'informació d’una invenció objecte d’una sol.licitud no afectarà la patentabilitat de la invenció si la informació va ser revelada durant els 6 mesos anteriors a la data de dipòsit de la sol.licitud o, si es reivindica una prioritat, durant els sis mesos anteriors a la data de prioritat de la sol.licitud:

a) per l'inventor o qualsevol persona que, en la data de dipòsit de la sol.licitud, tingui el dret a la patent;

b) per una oficina de patents i la informació era continguda:

i) en una altra sol.licitud presentada per l'inventor i que no havia de ser revelada per l'oficina, o

ii) en una sol.licitud presentada, sense el coneixement o el consentiment de l'inventor, per un tercer que va obtenir la informació directament o indirectament de l'inventor;

c) per un tercer que va obtenir la informació directament o indirectament de l'inventor.

2. Els efectes de l'apartat 1 d'aquest article poden ser invocats en qualsevol moment.

CAPÍTOL II

DRET A UNA PATENT; MENCIÓ DE L'INVENTOR

Article 7. Dret a una patent

 1. El dret a una patent pertany a l'inventor o qui d’ell porta causa. Els inventors conjunts tenen els mateixos drets, llevat que ho pactin d'una altra manera.
 2. En cas que dues persones o més hagin fet una invenció independentment una de l'altra, el dret a una patent per aquesta invenció pertany a la persona la sol.licitud de la qual té la data de dipòsit més antiga o, si es reivindica una prioritat, la data de prioritat més antiga, a condició que aquesta sol.licitud s'hagi publicat.
 3. A l'efecte d'actuacions davant l'Oficina de Patents, es considera que el dipositant està legitimat per exercir el dret a la patent.

Article 8. Invencions d'empleats i per encàrrec

1. No obstant el que estableix l'article 7, quan una invenció es genera a Andorra en execució d'un encàrrec o d’un contracte laboral, el dret a la patent per aquesta invenció pertany, llevat de pacte contrari, a la persona que ha encomanat el treball

o al patró.

2. En el cas que s’apliquin les disposicions de l’apartat 1 d’aquest article relatives a una invenció generada a Andorra en execució d’un contracte laboral, l'empleat que n’és l’inventor té el dret a una remuneració equitativa tenint en compte el seu salari, el valor econòmic de la invenció i qualsevol profit que es derivi d'aquesta invenció per al patró. Si no hi ha acord entre les parts per establir la remuneració esmentada, l’autoritat judicial l’estableix a instància d’una de les parts. El procediment que se segueix és l’abreujat.

Article 9. Menció i designació de l'inventor

 1. L'inventor té el dret, respecte del dipositant o el titular de la patent, de ser mencionat com a tal davant l'Oficina de Patents.
 2. La sol.licitud ha de designar l'inventor o, si n'hi ha més d'un, tots els inventors. Si el dipositant no és l'inventor o l'únic inventor, el dipositant ha d'indicar els fonaments jurídics de la seva legitimitat per presentar la sol.licitud.
 3. Tot inventor designat ha de ser mencionat com a tal en la sol.licitud publicada i en les especificitats de la patent, llevat que l'inventor demani, en una declaració signada per ell i adreçada a l'Oficina de Patents, que desitja no ser mencionat com a tal.

CAPÍTOL III

LA SOL.LICITUD I EL PROCEDIMENT FINS A LA CONCESSIÓ

Article 10. Requisits de la sol.licitud

  1. La sol.licitud per a una patent ha de ser presentada a l'Oficina de Patents i ha de contenir: a) una petició per a la concessió d'una patent; b) una descripció de la invenció; c) una o més reivindicacions;
  2. d) tot dibuix esmentat en la descripció o les reivindicacions; e) un resum de la invenció.
 1. La presentació de la sol.licitud està subjecta al pagament de les taxes de presentació establertes en la Llei de taxes de l’Oficina de Patents i ha de complir les condicions establertes en el Reglament d’execució.
 2. La petició per a la concessió d'una patent ha de ser redactada en català.

Article 11. Data de dipòsit

1. La data de dipòsit d'una sol.licitud és la data de recepció per part de l'Oficina de Patents d’una sol.licitud que conté, com a mínim, els elements següents:

a) una indicació que se sol.licita una patent;

b) informació que identifica el dipositant;

c) un apartat que, a primera vista, sembla una descripció d'una invenció, o una referència redactada en català d’una sol.licitud prèviament dipositada.

  1. a) Si l'Oficina de Patents detecta que, en el moment de la recepció d'una sol.licitud, no s'han complert els requisits referits a l'apartat 1 d'aquest article, ha de requerir al dipositant que compleixi amb els requisits de la forma establerta en el Reglament d’execució. Si el dipositant compleix amb el requeriment, la data de dipòsit de la sol.licitud serà la data de recepció de tots els elements que falten. Si el dipositant no compleix amb el requeriment, la sol.licitud s’ha de considerar com si no hagués estat presentada.
  2. b) Si la sol.licitud fa referència a dibuixos que no s'adjunten a la sol.licitud, l'Oficina de Patents ha de requerir al dipositant que aporti els dibuixos que hi falten. Si el dipositant compleix amb el requeriment, la data de dipòsit de la sol.licitud serà la data de recepció dels dibuixos que falten. Si el dipositant no compleix amb el requeriment, la data de dipòsit serà la data de recepció de la sol.licitud i qualsevol referència als dibuixos s’ha de considerar com suprimida.
 1. Quan s'ha acordat una data de dipòsit per a la sol.licitud, l'Oficina de Patents informa el dipositant conformement.

Article 12. Revelació de la invenció

 1. La sol.licitud ha de revelar la invenció d'una manera prou clara i completa perquè la invenció la pugui dur a terme una persona entesa en la matèria.
 2. Si la sol.licitud es refereix a material biològic que no pot ser revelat en la sol.licitud d'una manera que permeti que la invenció la pugui dur a terme una persona entesa en la matèria i aquest material no està a disposició del públic, la sol.licitud ha de ser complementada per un dipòsit d'aquest material en una institució dipositària reconeguda, de la forma establerta en el Reglament d’execució.

Article 13. Reivindicacions

Les reivindicacions defineixen l’objecte de la protecció sol.licitada. Han de ser clares i concises i s'han de fonamentar en la descripció.

Article 14. Resum

El resum serveix simplement per ser usat com a informació tècnica. No es pot prendre en consideració per a cap altre propòsit i, en particular, no es pot tenir en compte per al propòsit de determinar l'extensió de la protecció o d'aplicar l’article 3.3.

Article 15. Unitat d'invenció

Una sol.licitud s’ha de referir a una única invenció o a un grup d'invencions relacionades entre si de tal manera que formin un sol concepte inventiu general.

Article 16. Divisió d'una sol.licitud

 1. El dipositant pot dividir una sol.licitud pendent en dues o més sol.licituds ("sol.licitud divisional") fins al moment en què la sol.licitud inicial està en regla per a la concessió.
 2. Tota sol.licitud divisional té dret a que se li assigni la data de dipòsit i, si es reivindica una prioritat, que li assigni la data de prioritat de la sol.licitud inicial, sempre que el seu contingut no vagi més enllà de la revelació de la sol.licitud inicial tal com va ser presentada.
 3. Els documents relatius a prioritats presentats a l'Oficina de Patents amb relació a la sol.licitud inicial s’han de considerar com presentats respecte a tota sol.licitud divisional.

Article 17. Dret de prioritat

 1. A partir de l’entrada en vigor de les disposicions de la Convenció de París per a la protecció de la propietat industrial (d’ara endavant “Convenció de París”), la sol.licitud pot contenir, en el moment del seva presentació, una declaració per reivindicar una prioritat, d'acord amb les disposicions de la Convenció de París, d'un o més dipòsits anteriors, d'àmbit nacional, regional o internacional, presentats pel dipositant o pel seu predecessor en el dret en qualsevol estat membre o amb efectes a qualsevol estat membre o obligat per la Convenció de París. L'efecte d'aquesta declaració serà el que estableix la Convenció de París.
 2. Si la sol.licitud conté una declaració d’acord amb l’apartat 1 d’aquest article, el dipositant ha d’entregar a l’Oficina de Patents, dins el termini establert en el Reglament d’execució, una còpia simple o fotocòpia de tot dipòsit anterior en què es fonamenta la seva reivindicació de prioritat.
 3. Si l'Oficina de Patents detecta que no s'han complert els requisits d'aquest article, requereix al dipositant que presenti la correcció en la forma establerta en el Reglament d’execució. Si el dipositant no compleix amb el requeriment, la declaració referida a l'apartat 1 d'aquest article s’ha de considerar com si no hagués estat feta.
 4. Desprès del pagament previ de les taxes establertes en la Llei de taxes de l’Oficina de Patents, un dipositant pot presentar una sol.licitud per afegir una reivindicació de prioritat si la data de dipòsit de la sol.licitud no és posterior a la data d’expiració del període de prioritat calculat a partir de la data de dipòsit del dipòsit anterior sobre el qual es fonamenta la reivindicació de prioritat.
 5. La sol.licitud referida al apartat 4 d’aquest article s’ha de presentar en la forma establerta en el Reglament d’execució i dins el termini de 16 mesos que expiri abans: o bé a comptar de la data de prioritat o, si en afegir la reivindicació de prioritat es provoca un canvi en la data de prioritat, a comptar de la nova data de prioritat, amb la condició que la sol.licitud per afegir una reivindicació de prioritat no pot ser presentada transcorregut un període de 4 mesos després de la data de dipòsit de la sol.licitud de registre.

Article 18. Esmena, correcció i retirada d'una sol.licitud

 1. El dipositant té dret, per iniciativa pròpia, d'esmenar o corregir la sol.licitud fins al moment en què la sol.licitud ha complert els requisits per a la concessió.
 2. Cap esmena o correcció de la sol.licitud no s'ha d’estendre més enllà del contingut de la sol.licitud tal com va ser presentada.
 3. El dipositant pot retirar la sol.licitud en qualsevol moment mentre estigui pendent, sense dret a devolució de les taxes pagades.

Article 19. Publicació de la sol.licitud de patent; protecció provisional i consulta dels expedients

1. L'Oficina de Patents publica al més aviat possible després de l'expiració del termini de 18 mesos des de la data de dipòsit o, si es reivindica una prioritat, des de la data de prioritat de la sol.licitud, i en la forma establerta en el Reglament d’execució, tota sol.licitud dipositada, llevat dels supòsits següents:

a) No es publica cap sol.licitud si és retirada o finalment denegada abans que hagin finalitzat els preparatius tècnics per a la publicació.

b) En cas que, abans de l'expiració del període esmentat de 18 mesos, el dipositant presenti una petició per escrit a l'Oficina de Patents perquè la seva sol.licitud es publiqui, l'Oficina de Patents ha de publicar la sol.licitud en el termini més breu possible després de la recepció de la petició.

 1. La sol.licitud de patent confereix provisionalment al dipositant, des de la data de la seva publicació, els mateixos drets que serien conferits per una patent. Es considera que la sol.licitud de patent mai no ha tingut aquests efectes si és retirada o finalment denegada.
 2. Un cop s'hagi publicat la sol.licitud de patent, qualsevol persona pot consultar l’expedient de la sol.licitud, d'acord amb les condicions establertes en el Reglament d’execució.

Article 20. Examen de la sol.licitud i concessió de la patent

 1. Si a una sol.licitud li ha estat atorgada una data de dipòsit, l'Oficina de Patents ha d’examinar si la sol.licitud compleix amb els requisits dels articles 9 i 10.
  1. L'Oficina de Patents no té l’obligació d’examinar si la sol.licitud i la invenció a la qual fa referència compleixen amb els requisits dels articles del 2 al 5, 12, 13, 15 i
  2. 18.2.
 2. Si l'Oficina de Patents considera que la sol.licitud no compleix amb els requisits referits a l'apartat 1 d'aquest article, ha d’indicar les deficiències al dipositant i donar-li la possibilitat que les corregeixi d'acord amb el Reglament d’execució. La sol.licitud ha de ser denegada si el dipositant no hi corregeix les deficiències indicades per l'Oficina de Patents.
 3. Si la sol.licitud compleix amb els requisits referits a l'apartat 1 d'aquest article, l'Oficina de Patents concedeix, amb el pagament previ de les taxes establertes en la Llei de taxes de l’Oficina de Patents, una patent sobre la base de la sol.licitud. L'Oficina de Patents ha d’inscriure la concessió de la patent al Registre de Patents i publicar les especificitats de la patent d’acord amb l’establert en el Reglament d’execució.
 4. Si el dipositant ha presentat una petició per a la publicació anticipada de la sol.licitud, d’acord amb l'article 19.1.b), pot demanar que la patent sigui concedida immediatament després de la publicació de la sol.licitud.

Article 21. Confirmació de la patent concedida

 1. Sense perjudici al que disposa l'article 45, el titular d'una patent ha de presentar a l'Oficina de Patents, dins un període de deu anys a comptar de la data de dipòsit de la sol.licitud, proves documentals que la invenció patentada compleix amb els requisits dels articles del 2 al 5, 12 i 13. Si no es presenten aquestes proves documentals confirmatòries es considera que la patent i la seva sol.licitud no han tingut mai els efectes establerts als articles 19.2 primera frase i 23.
 2. Ha de ser considerada prova documental, a l’efecte de l'apartat 1 d'aquest article, tota patent per a la mateixa invenció concedida per l’Oficina Europea de Patents o qualsevol altra oficina de patents que també actuï com una Ad ministració encarregada de l’examen internacional, d’acord amb el Tractat de Cooperació en matèria de patents (TCP), després d’un examen sobre si aquesta invenció compleix amb els mateixos requisits, o requisits corresponents, als referits als articles del 2 al 5, 12, 13 i 18.2.
 3. En cas que l'extensió de la protecció conferida per la patent tal com ha estat concedida s'estengui més enllà de la de la patent presentada com a prova d'acord amb l'apartat 2 d'aquest article, el titular de la patent ha d’esmenar les especificitats de la patent limitant l'extensió de la protecció per tal que se cenyeixi a la dita prova.
 4. La patent no té efectes contra tercers fins que les especificitats de la patent s’han cenyit a les proves, d’acord amb l’establert a l'apartat 3 d'aquest article. No obstant això, les mesures cautelars previstes en l'article 37 són aplicables des de la data de concessió de la patent, amb subjecció a les disposicions de l'article 37.8 i 9.

Article 22. Registre de patents

 1. L'Oficina de Patents porta un Registre de Patents en el qual inscriu les sol.licituds de patents i les patents concedides.
 2. Al Registre de Patents s’inscriuen, de la forma establerta en el Reglament d’execució, les qüestions relatives a la sol.licitud de la patent o a la patent, així com totes les correccions, esmenes, canvis de propietat o altres qüestions que l'Oficina de Patents està facultada o obligada a inscriure d’acord amb aquesta Llei. No es fa cap inscripció al Registre de Patents abans de la publicació de la sol.licitud.
 3. Les inscripcions en el Registre de Patents, efectuades d’acord amb el que s’estableix en aquesta Llei, es presumeixen certes, llevat de prova en sentit contrari.
 4. El Registre de Patents és públic i es pot consultar d’acord amb les condicions establertes en el Reglament d’execució.

CAPÍTOL IV

EFECTES D'UNA PATENT

Article 23. Drets conferits per una patent

 1. Una patent constitueix un dret de propietat.
 2. Una patent confereix al seu titular, en particular, el dret exclusiu a utilitzar la invenció patentada i a impedir a qualsevol tercer que no tingui el seu consentiment:

a) la fabricació, l'oferiment, la introducció en el mercat o la utilització d'un producte objecte de la patent, o la importació o l'emmagatzematge del producte per a aquests propòsits;

b) la utilització d'un procés que és l’objecte de la patent o, quan el tercer sap o les circumstàncies fan evident que la utilització d'aquest procés està prohibida sense el consentiment del titular de la patent, l'oferta d'aquest procés per ser utilitzat a Andorra;

c) l'oferiment, la introducció en el mercat, la utilització, o la importació o l'emmagatzematge per a aquests propòsits del producte directament obtingut per un procés que és l'objecte de la patent.

  1. Una patent també confereix al seu titular el dret exclusiu d'impedir, a qualsevol tercer que no tingui el seu consentiment, que lliuri o ofereixi lliurar a una persona, que no sigui una part legitimada per explotar la invenció patentada, mitjans relatius a un element essencial d'aquella invenció, per posar-la en pràctica, quan el tercer sap o les circumstàncies evidencien que aquests mitjans són aptes i estan fets per posar en pràctica aquella invenció. Aquesta disposició no és aplicable quan els mitjans són productes comercials corrents, llevat que el tercer indueixi la persona a qui fa el lliurament a cometre actes prohibits per l'apartat 2 d'aquest article. Les
  2. persones que realitzen qualsevol dels actes referits a l'apartat 4.b) a d) d'aquest article, no es consideren parts legitimades per explotar la invenció.
 1. Els drets conferits per una patent no s’estenen a:

a) actes respecte d'un producte cobert per la patent després que aquest producte ha estat introduït al mercat pel titular de la patent, o amb el seu consentiment exprés, a Andorra o a qualsevol altre territori especificat al Reglament d’execució;

b) actes realitzats en privat i amb fins no comercials;

c) actes realitzats amb fins experimentals en relació amb l'objecte de la invenció patentada;

d) actes que consisteixin en la preparació extemporània, per a casos individuals, en una farmàcia o per un metge o un veterinari, d'un medicament d'acord amb una prescripció mèdica, o actes respecte del medicament preparat d'aquesta manera;

e) l'ús de la invenció patentada en qualsevol giny espacial o aeri, o vehicle terrestre, estrangers que temporalment o accidentalment penetrin l'espai aeri o el territori d'Andorra, sempre que la invenció patentada sigui utilitzada exclusivament en la construcció o el funcionament del giny espacial o aeri, o el vehicle terrestre.

Article 24. Usuari anterior

  1. Qualsevol persona que de bona fe, per als fins de la seva empresa o negoci, abans de la data de dipòsit o, si es reivindica una prioritat, abans de la data de prioritat de la sol.licitud sobre la qual es concedeix la patent, i dins d'Andorra utilitzi la invenció o faci preparatius efectius i seriosos per a aquesta utilització, té el dret,
  2. per als fins de la seva empresa o negoci, de continuar aquesta utilització o d'utilitzar la invenció com tenia previst en aquells preparatius.
 1. El dret de l'usuari anterior només pot ser transferit o transmès juntament amb la seva empresa o negoci, o amb aquella part de la seva empresa o negoci en la qual s'han estat fent la utilització o els preparatius per a la utilització.

Article 25. Durada de la patent i taxes de manteniment

 1. La durada d'una patent és de 20 anys des de la data de dipòsit de la sol.licitud.
 2. 2 El manteniment de la vigència d'una patent està condicionat al pagament de les taxes anuals establertes en la Llei de taxes de l’Oficina de Patents. Aquestes taxes meriten cada any desprès de l'any en què la patent s'ha concedit.
 3. Quan una quota de manteniment no s'ha pagat en la data de venciment establerta

o abans d’aquesta data, encara podrà ser pagada vàlidament dins el període dels sis mesos següents a la dita data, amb la condició que es pagui el recàrrec establert dins aquest període.

Article 26. Extensió de la protecció i interpretació de les reivindicacions

 1. L'extensió de la protecció conferida per la patent es determina per les reivindicacions, les quals han de ser interpretades tenint en compte la descripció i els dibuixos, de manera que es combini una protecció justa per al titular de la patent amb un grau raonable de certesa per als tercers.
 2. A l’efecte de determinar l'extensió de la protecció i d'acord amb el Reglament d’execució, s’han de tenir en compte els elements que en el moment en què s'al.lega qualsevol violació siguin equivalents als elements expressats en les reivindicacions.
 3. En la determinació de l'extensió de la protecció, s’ha de tenir en compte qualsevol declaració que limiti sense cap ambigüitat l'abast de les reivindicacions fetes pel dipositant o el titular de la patent durant la tramitació de la concessió, la confirmació o la validesa de la patent.
 4. Si la patent conté exemples d'incorporacions, funcions o resultats de la invenció, les reivindicacions no han de ser interpretades com estan limitades a aquests exemples.
 5. Durant el període que va fins a la concessió de la patent, l'extensió de la protecció conferida per la sol.licitud de patent està determinada per les reivindicacions publicades d'acord amb l'article 19. No obstant això, la patent, tal com hagi estat concedida o esmenada en un procediment de confirmació segons l’article 21, o revocació segons l’article 43, determina retroactivament la protecció conferida per la sol.licitud de patent, en la mesura que aquesta protecció no sigui estesa.

CAPÍTOL V

PROPIETAT CONJUNTA I CANVI EN LA PROPIETAT DE LA SOL.LICITUD DE PATENT O DE LA PATENT

Article 27. Canvi en la propietat de la sol.licitud de patent o de la patent

 1. Tot contracte de cessió d’una sol.licitud de patent o d’una patent ha de ser escrit. Altrament no és vàlid.
 2. Tot canvi en la propietat d'una sol.licitud de patent o d’una patent ha de ser inscrit al Registre de Patents amb el pagament previ de la taxa establerta en la Llei de taxes de l’Oficina de Patents. El nou titular de la sol.licitud o de la patent té dret a instar accions legals respecte de la sol.licitud o la patent només si ha estat inscrit al Registre de Patents.
 3. La transmissió o la cessió d'una sol.licitud de patent o d’una patent no afecta els drets adquirits per tercers abans de la data d'aquesta transmissió o aquesta cessió, i té efecte respecte de tercers només després de la inscripció al Registre de Patents.

Article 28. Traspàs judicial de la sol.licitud de patent o de la patent

Si una sol.licitud de patent ha estat presentada per una persona que no té dret a la patent segons els articles 7 o 8, o una patent ha estat concedida a una persona que no té dret a la patent segons els articles 7 o 8, la persona que hi té dret segons els dits articles pot demanar a l’autoritat judicial que ordeni el traspàs a favor seu de la sol.licitud de patent o de la patent.

Article 29. Propietat conjunta de la sol.licitud de patent o de la patent

 1. En el cas que hi hagi dipositants conjunts d'una sol.licitud de patent, cada un d'ells, sense l'acord dels altres, pot separadament cedir o transmetre per successió la seva part de la sol.licitud, però els dipositants conjunts només conjuntament poden retirar la sol.licitud o concloure contractes de llicència amb tercers respecte de la sol.licitud.
 2. En el cas que hi hagi propietaris conjunts d'una patent, cada un d'ells, sense l'acord dels altres, pot separadament cedir o transmetre per successió la seva part de la patent o instar accions legals en defensa de la patent, però els propietaris conjunts només conjuntament poden renunciar a la patent o concloure contractes de llicència amb tercers respecte de la patent.
 3. Les disposicions d'aquest article són aplicables llevat que ho pactin d’una altra manera els dipositants o els propietaris conjunts.

CAPÍTOL VI

LLICÈNCIES CONTRACTUALS I LLICÈNCIES DE DRET

Article 30. Contracte de llicència

 1. Una sol.licitud de patent o una patent pot ser objecte d’una llicència total o parcial. Una llicència pot ser exclusiva o no exclusiva. A l'efecte d'aquesta Llei, "contracte de llicència" vol dir tot contracte pel qual una part ("el llicenciador") atorga a l'altra part ("el llicenciatari") el dret a realitzar qualsevol dels actes referits a l'article 23.2 o 3 respecte d'una invenció que és l'objecte d'una patent o d’una sol.licitud de patent.
 2. Tot contracte de llicència ha de ser escrit. Altrament no és vàlid.
 3. Una llicència pot ser inscrita al Registre de Patents amb el pagament previ de la taxa establerta a la Llei de taxes de l’Oficina de Patents. L'article 27.3 és aplicable mutatis mutandis a l’atorgament o a la transmissió d'una llicència.

Article 31. Drets del llicenciatari

 1. Llevat de pacte en sentit contrari, el llicenciatari està autoritzat a realitzar, respecte de la invenció, qualsevol dels actes referits a l'article 23.2 o 3 sense limitació de temps, i per a qualsevol aplicació de la invenció, dintre del territori d'Andorra.
 2. Llevat de pacte en sentit contrari, el llicenciatari no pot autoritzar un tercer a realitzar, respecte de la invenció, cap dels actes referits a l'article 23.2 o 3.

Article 32. Drets del llicenciador

 1. Llevat de pacte en sentit contrari, el llicenciador pot atorgar a un tercer el dret a realitzar, respecte de la invenció, qualsevol dels actes referits a l'article 23.2 o 3 i té la potestat de realitzar-los ell mateix.
 2. No obstant el que disposa l’apartat 1 d’aquest article, si el contracte de llicència estableix que la llicència és exclusiva, i llevat que es pacti expressament d'una altra manera, el llicenciador no pot, respecte de la invenció, ni atorgar a un tercer el dret a realitzar els actes referits a l'article 23.2 o 3 coberts pel contracte esmentat, ni realitzar-los ell mateix.

Article 33. Llicències de dret

 1. En el cas que el titular d'una patent presenti una declaració escrita a l'Oficina de Patents manifestant que està preparat per autoritzar qualsevol persona a utilitzar la invenció com a llicenciatari a canvi d'una compensació apropiada, les taxes de manteniment que vencin després de la recepció de la declaració es reduiran d'acord amb el Reglament d’execució i la Llei de taxes de l’Oficina de Patents.
 2. La declaració no es pot presentar mentre una llicència exclusiva estigui inscrita al Registre de Patents.
 3. La declaració es pot retirar en qualsevol moment per mitjà d'una notificació escrita a aquest efecte a l'Oficina de Patents, sempre que ningú hagi informat el titular de la patent de la seva intenció d’utilitzar la invenció.
 4. Sobre la base de la declaració, qualsevol persona té dret a utilitzar la invenció com a llicenciatari d'acord amb les condicions especificades al Reglament d’execució. Tota llicència obtinguda d'aquesta manera ha de ser tractada com una llicència contractual.
 5. No s'admet cap sol.licitud per inscriure una llicència exclusiva al Registre de Patents després d’haver-se presentat la declaració, llevat que aquesta declaració sigui retirada.

CAPÍTOL VII

LLICÈNCIES OBLIGATÒRIES

Article 34. Llicències obligatòries

 1. Tota persona que acrediti la seva capacitat d’elaborar la invenció patentada dins Andorra després d’haver expirat un període de quatre anys des de la data de dipòsit de la seva sol.licitud o de tres anys des de la concessió d’aquesta patent, aquell que expiri posteriorment, pot instar davant la jurisdicció civil un procediment perquè li sigui concedida per aquesta una llicència obligatòria per explotar la invenció patentada, si no és elaborada a Andorra o és elaborada insuficientment a Andorra.
 2. L'abast i la durada de tota llicència obligatòria són limitats al propòsit per al qual és concedida, i aquesta llicència és:

a) no exclusiva;

b) no transferible, excepte amb aquella part de l'empresa o fons de comerç als quals correspon aquesta autorització;

c) concedida exclusivament per a l'aprovisionament del mercat interior;

 1. La concessió d'una llicència obligatòria està subjecta al pagament d'una remuneració adequada al titular de la patent. Aquesta llicència només pot ser concedida si, prèviament, la persona que la demana ha fet esforços per obtenir l'autorització del titular en uns termes i unes condicions comercials raonables i si aquests esforços no han tingut èxit en un termini raonable de temps.
  1. No es pot concedir una llicència obligatòria si l’autoritat judicial determina que existeixen unes circumstàncies que justifiquen que no s’elabori o s’elabori insuficientment la invenció patentada dins Andorra i, d'una manera particular, si el
  2. producte cobert per la patent és introduït al mercat andorrà en una quantitat suficient per satisfer les necessitats a Andorra.
 2. El procediment mencionat a l’apartat 1 d’aquest article segueix el procediment abreujat, i per tant l’autoritat judicial dóna tant al propietari de la patent com a la persona que insta el procediment, una possibilitat adequada de presentar els seus arguments.
 3. El titular de la patent pot instar davant la jurisdicció civil un procediment perquè la llicència obligatòria sigui revocada si les circumstàncies que van portar a la seva concessió deixen d’existir i no és probable que es tornin a produir. L’autoritat judicial ha de tenir en compte en la seva decisió els interessos legítims del titular de la patent i del llicenciatari.

CAPÍTOL VIII

ACCIONS CONTRA LA LESIÓ ALS DRETS DEL TITULAR D’UNA PATENT; NORMES PROCESSALS

Article 35. Dret a exercir una acció; accions; normes processals

 1. Tota violació dels drets establerts a l’article 23 constitueix una lesió als drets del titular de la patent. Tota lesió als drets del titular d’una patent genera la responsabilitat civil i/o penal del seu autor.
 2. El titular d’una patent pot exercir davant l’autoritat judicial les accions civils i/o penals corresponents contra tota persona que lesioni el seu dret, en particular:

a) perquè ordeni a la part infractora que aturi tota utilització no autoritzada de la invenció patentada i que desisteixi de tota intenció d’utilització de la invenció patentada;

b) per obtenir una indemnització adequada per danys i perjudicis;

c) perquè ordeni retirar dels canals comercials o destruir sense compensació els béns infractors, com també els materials i els instruments utilitzats predominantment per a la creació dels béns infractors o la realització del procediment infractor.

3. a) Llevat que un contracte de llicència estableixi el contrari, qualsevol llicenciatari pot requerir del titular de la patent que entauli les accions pertinents davant de l’autoritat judicial contra tercers que lesionin els drets del titular de la patent, el qual ha d'especificar la compensació que reclama.

b) Aquest llicenciatari, si demostra que el titular de la patent va refusar o va deixar de complir la seva petició dins el termini establert al Reglament d’execució, pot entaular les dites accions en nom propi, després de notificar la seva intenció al

titular de la patent. El titular de la patent té el dret de participar en la demanda.

c) Si, abans de l'expiració del termini referit al subapartat b), el llicenciatari demostra que és necessària una acció immediata per evitar un dany greu, pot instar immediatament les accions previstes en el dit subapartat.

d) Tot llicenciatari té el dret de participar en la demanda entaulada pel titular de la patent per assegurar una compensació adequada per qualsevol perjudici sofert per ell com a conseqüència de la lesió, sense perjudici de les accions que aquest llicenciatari pugui instar directament.

 1. Llevat que s’hagi demanat una mesura cautelar segons l’article 37, només es pot entaular una acció judicial per lesió dels drets del titular de la patent un cop s'hagin presentat a l'Oficina de Patents les proves documentals confirmatòries a què fa referència l'article 21 i, si escau, que les especificitats de la patent hagin estat esmenades conformement.
 2. Les accions civils derivades de la lesió dels drets del titular s’han d’instar dins el període de cinc anys a comptar de la data en què el titular o, si és el cas, el llicenciatari, ha tingut coneixement de la violació i de la identitat del suposat infractor.
 3. Les accions respecte d'una sol.licitud de patent només es poden instar després que una patent hagi estat atorgada sobre la base d’aquella sol.licitud.
 4. En cas que l'objecte de la patent sigui un procés per obtenir un nou producte, quan aquest producte ha estat produït per qualsevol tercer, es presumeix, a manca de prova en sentit contrari, que s'ha obtingut per mitjà del procés patentat. En cas que en el marc d’un procediment judicial es proposi la pràctica d’una prova en sentit contrari, l’autoritat judicial, després de la declaració de pertinència, la practica amb la cautela que exigeix la protecció dels interessos legítims d’aquell tercer en la protecció dels seus secrets industrials i comercials.
 5. L’autoritat judicial imposa a la part vençuda el pagament de les costes judicials de la part vencedora, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador, llevat que consideri l’assumpte dubtós.

Article 36. Indemnitzacions per danys i perjudicis

 1. De la lesió als drets del titular d’una patent n’és responsable el seu autor, el qual està obligat a reparar els danys i perjudicis causats al dit titular o, si escau, al llicenciatari, si sabia o tenia motius raonables per saber que s'estava dedicant a una activitat infractora.
 2. La indemnització per danys i perjudicis ha de reflectir no tan sols els danys emergents causats de fet al titular de la patent o, si és el cas, al llicenciatari, sinó també el lucre cessant calculat, a elecció de la part lesionada, d’acord amb un dels criteris següents:

a) els beneficis que el titular o si és el cas, el llicenciatari, hauria obtingut de la utilització de la invenció patentada si el seu dret no hagués estat lesionat; o

b) els beneficis realitzats per l'autor de la lesió causada al dret del titular de la patent com a resultat de la dita lesió.

Article 37. Mesures cautelars i diligències preliminars

 1. L’autoritat judicial pot, cautelarment, ordenar la cessació de tota utilització no autoritzada de la invenció patentada i de tota intenció d’utilització de la invenció patentada, o ordenar la constitució de garanties destinades a assegurar, si escau, la indemnització del dit titular o del llicenciatari, i ordenar que es prenguin mesures per tal de preservar les proves rellevants respecte de la violació al.legada.
  1. La sol.licitud de cessació o de constitució de garanties establerta a l’apartat 1 d’aquest article només s’admet si l’acció subjacent sembla ben fonamentada i si ha
  2. estat presentada dins un termini breu a comptar del dia en què el titular de la patent o, si és el cas, el llicenciatari, ha tingut coneixement dels fets en què es basa. L’autoritat judicial pot subordinar la cessació a la constitució per part de qui l’insta, de garanties destinades a assegurar la indemnització eventual pel perjudici sofert per la persona afectada per al cas que posteriorment es consideri que l’acció està mancada de fonament.
 2. Les mesures establertes a l’apartat 1 d’aquest article poden ser acordades per l’autoritat judicial sense escoltar l’altre part, particularment quan qualsevol retard pogués causar probablement un dany irreparable a la part lesionada, o quan es pot demostrar un risc que les proves estan sent destruïdes.
 3. Si, segons l’apartat 3 d’aquest article, s'ha acordat una mesura cautelar sense escoltar la part, se li ha de notificar sense dilació aquest acord. En tot cas, la part afectada per la mesura cautelar pot oposar-s’hi i l’autoritat judicial ha de decidir sense necessitat de cap altre tràmit, si la mesura és confirmada, modificada o revocada. Aquesta decisió, si és el batlle qui l’ha dictada, és apel.lable.
 4. Si el titular o, si és el cas, el llicenciatari, no exerceix l’acció principal dins el període de 20 dies hàbils o 31 dies naturals -el que expiri més tard -, des de la data en què el titular o, si escau, el llicenciatari, va rebre la notificació de la mesura cautelar, o dins aquell altre període determinat per l’autoritat judicial que ha acordat la mesura, la mesura cautelar queda sense efecte, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis que pot ser reclamada per la part afectada per la mesura cautelar.
 5. Si una mesura cautelar es revoca o deixa de tenir efecte, o si es descobreix posteriorment que no hi ha cap violació de fet o risc de violació de la patent, l’autoritat judicial pot acordar, a instància de la part afectada per la mesura cautelar, que qui ha instat la dita mesura cautelar indemnitzi la part afectada pels perjudicis causats, inclosos els honoraris d'advocat i de procurador.
 6. Si s'ha acordat una mesura cautelar abans de la presentació de les proves documentals confirmatòries que estableix l'article 21, i s'ha iniciat un procediment

de conformitat amb l'article 35, aquest procediment ha de ser suspès fins que es disposi d'aquestes proves confirmatòries. En aquest cas, l’autoritat judicial pot:

a) acordar que s'aixequin les mesures cautelars, subjecte a la provisió de garanties per part del demandat per tal d'assegurar la indemnització del demandant per qualsevol perjudici que tingui com a conseqüència de les activitats infractores del demandat; o

b) acordar que les mesures cautelars continuïn en vigor, subjecte a la provisió de garanties per part del demandant per tal d'assegurar la indemnització del demandat per qualsevol perjudici que tingui si l'acció finalment es considera infundada. Aquesta decisió només es pot prendre en cas que el demandant mostri que la patent que s'ha de presentar com a prova confirmatòria d'acord amb l'article 21 s'està tramitant diligentment.

 1. Si l’autoritat judicial acorda una ordre conforme al que disposa l'apartat 7 d’aquest article, després d'escoltar el demandat, l’autoritat judicial fixa un termini durant el qual s'han de presentar les proves confirmatòries i s'ha de seguir el procediment. Si aquestes proves confirmatòries no es presenten dins aquest termini fixat, l’autoritat judicial ha de deixar sense efecte les mesures cautelars.
 2. Subjecte a les condicions de tota mesura cautelar establertes en aquest article, el titular de la patent, o si és el cas, el llicenciatari, té dret a fer procedir en tot lloc, per part de l’autoritat judicial, assistida per experts de la seva elecció, ja sigui a la descripció detallada amb presa de mostres o sense, ja sigui al segrest real dels béns que considera que violen els seus drets.

Article 38. Retenció a la duana

 1. Subjecte a les condicions de tota mesura cautelar establertes a l’article 37, el titular de la patent, o si és el cas, el llicenciatari, té dret a sol.licitar a l’autoritat judicial que ordeni la retenció per l'administració de duanes dels béns que aquest titular o llicenciatari considera que violen els seus drets.
 2. L’autoritat judicial, la persona que ha sol.licitat la retenció segons l’apartat 1 d’aquest article i el declarant de les mercaderies retingudes, han de ser informats immediatament, per l’administració de duanes, de la retenció executada per aquesta darrera.
 3. En el cas específic d’una retenció a la duana, el termini establert a l’article 37.5 per a tota mesura cautelar, passa a ser de deu dies hàbils a comptar de la data en què la persona que ha sol.licitat la retenció segons l’apartat 1 d’aquest article ha rebut la notificació de la retenció segons l’apartat 2 d’aquest article.
 4. La persona que ha sol.licitat la retenció segons l’apartat 1 d’aquest article pot obtenir de l’administració de duanes, mitjançant ordre judicial, la comunicació del nom, els cognoms i l’adreça de l’expedidor, de l’importador i del consignatari de les mercaderies retingudes, com també de la seva quantitat.
 5. La persona que ha sol.licitat la retenció segons l’apartat 1 d’aquest article i l’importador tenen dret a inspeccionar els béns retinguts, subjecte al compliment de les mesures de seguretat establertes per l’autoritat judicial per protegir aquests béns retinguts.
 6. Les disposicions de l’article 37.4 frases segona i tercera són aplicables, mutatis mutandis, a tota retenció a la duana.

Article 39. Declaració de no-violació

Tota persona interessada pot demanar a l’autoritat judicial, entaulant un procediment contra el titular de la patent, que declari que l'execució d’un acte específic no constitueix una violació dels drets establerts a l’article 23. La validesa de la patent no pot ser posada en qüestió en aquest procediment. No es pot exercir aquesta acció mentre l'acte en qüestió sigui l'objecte d'un procediment per lesió al dret del titular d’una patent contra la dita persona.

CAPÍTOL IX

CANVIS EN PATENTS, RENÚNCIA I INVALIDACIÓ

Article 40. Canvis en patents

 1. El titular d'una patent pot demanar a l'Oficina de Patents, d’acord amb l’establert en el Reglament d’execució, fer canvis a la patent per tal de limitar l'extensió de la protecció que li és conferida.
 2. El titular d'una patent pot demanar a l'Oficina de Patents fer canvis a la patent per tal de corregir errors mecanogràfics o d’altra mena fets de bona fe.
 3. El titular d'una patent pot demanar a l'Oficina de Patents, d’acord amb les condicions establertes al Reglament d’execució, modificar el nom o l’adreça del titular de la patent inscrits al Registre, sempre que aquesta modificació no impliqui un canvi de persona o de la personalitat jurídica del titular.
 4. Cap d'aquests canvis a la patent pot estendre’s més enllà del contingut de la sol.licitud tal com va ser presentada.
 5. Si l'Oficina de Patents accepta els canvis relatius a la patent sol.licitats d’acord amb els apartats 1 a 4 d’aquest article, i en la mesura que ho faci, ha d’inscriure els canvis al Registre de Patents i publicar-los.

Article 41. Renúncia

 1. El titular d'una patent pot renunciar a la patent per mitjà d'una declaració escrita presentada a l'Oficina de Patents. La renúncia no té efecte fins que sigui inscrita al Registre de Patents.
 2. 2 La renúncia s'inscriu al Registre de Patents amb l'acord de tot tercer que tingui un dret sobre la patent inscrit al Registre o que hagi entaulat un procediment d'acord amb l'article 28. Si al Registre hi ha inscrita una llicència, la renúncia només s'inscriu si el titular de la patent demostra que prèviament ha informat el llicenciatari de la seva intenció de renunciar a la patent.

Article 42. Extinció

Una patent s’extingeix:

a) al final del termini establert a l'article 25.1;

b) si el titular de la patent hi renuncia, en la data en què aquesta renúncia és efectiva;

c) si una quota de manteniment i qualsevol recàrrec no han estat pagats en el temps degut, a la data de venciment de la quota de manteniment.

Article 43. Revocació

1. Tota persona pot instar davant de l’autoritat judicial un procediment per a la revocació d’una patent, de forma total o parcial, però tan sols per algun dels motius següents:

a) l'objecte de la patent no és patentable segons els articles 2 a 5;

b) la patent no revela la invenció d'una manera suficientment clara i completa perquè la pugui dur a terme una persona entesa en la matèria;

c) l'objecte de la patent s'estén més enllà del contingut de la sol.licitud tal com ha estat presentada o, si la patent fou concedida en una sol.licitud divisional, del contingut de la sol.licitud inicial tal com fou presentada;

d) la protecció conferida per la patent ha estat estesa;

e) el titular de la patent no hi té dret, segons els articles 7 o 8. Aquest motiu només pot ser invocat per una persona que al.legui que té dret a la patent.

 1. La revocació es pot instar fins i tot si la patent s’ha extingit.
 2. Si els motius de la revocació només afecten la patent en part, l’autoritat judicial ha de declarar una revocació parcial que limiti adequadament l'extensió de la patent.

Article 44. Efecte de la revocació o la limitació

 1. Una patent i la sol.licitud en què es basi es considerarà que no han tingut, des del principi, els efectes referits als articles 19.2 i 23 en la mesura que la patent hagi estat revocada o hagi estat limitada segons els articles 21.3 o 40.1.
 2. Quan una decisió judicial de revocació total o parcial sigui ferma, l’autoritat judicial ho notifica a l'Oficina de Patents, la qual inscriu la decisió al Registre de Patents i publica qualsevol esmena a la patent, d'acord amb l’establert en el Reglament d’execució.

CAPÍTOL X

EXTENSIÓ DE LES PATENTS EUROPEES

Article 45. Extensió de les patents europees

La protecció d'invencions a Andorra també es pot obtenir estenent els efectes de sol.licituds de patents i patents europees d'acord amb el Reglament relatiu a l’Acord de cooperació entre Andorra i l’Organització Europea de Patents (OEP).

CAPÍTOL XI

SOL.LICITUDS INTERNACIONALS SEGONS EL TRACTAT DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA DE PATENTS

Article 46. Sol.licitud del Tractat de cooperació en matèria de patents

 1. A l'efecte d'aquest capítol, "TCP" significa el Tractat de cooperació en matèria de patents que tingué lloc a Washington el 19 de juny de 1970; qualsevol paraula o expressió definida al TCP té el mateix significat que en aquell Tractat.
 2. Sempre que en aquesta Llei es faci una referència al TCP, aquesta referència inclou el Reglament del TCP i les Instruccions administratives sota aquest Reglament.
 3. L'Oficina de Patents ha de tramitar les sol.licituds internacionals d'acord amb les disposicions del TCP i d'aquesta Llei, i de tota altra normativa aplicable. En cas de conflicte entre les disposicions del TCP i les disposicions d'aquesta Llei i de qualsevol legislació aplicable, prevalen les disposicions del TCP.
 4. Al Reglament d’execució d'aquesta Llei es podran incloure més detalls sobre la tramitació de sol.licituds internacionals i altres funcions de l'Oficina de Patents en relació aml el TCP, inclosos els terminis i altres requisits amb relació a les sol.licituds internacionals. La Llei de taxes de l’Oficina de Patents ha de fixar les taxes que cal pagar en relació amb les sol.licituds internacionals.

Article 47. Data de dipòsit i efectes de les sol.licituds internacionals que designin Andorra

  1. Qualsevol sol.licitud internacional que designi Andorra a l’efecte d’obtenir una patent nacional segons aquesta Llei, serà equivalent a una sol.licitud presentada a l'Oficina de Patents i es considera que té l'efecte d'una sol.licitud nacional ordinària
  2. a partir de la seva data de dipòsit internacional, i aquesta data es considera com la data de dipòsit de la sol.licitud segons l'article 11.
 1. Qualsevol sol.licitud internacional que designi Andorra, que hagi estat publicada segons l'article 21 del TCP, dóna origen als mateixos drets que una sol.licitud publicada segons l'article 19.
 2. Tota designació d'Andorra a l’efecte d’obtenir una patent nacional sota aquesta Llei, en una sol.licitud internacional presentada en la data o després de la data de l'adhesió d'Andorra a la Convenció sobre la patent europea s’ha de considerar, d’acord amb l’article 45.2 del TCP, que és una designació d’Andorra per a una patent europea d'acord amb la Convenció sobre la patent europea.

Article 48. Sol.licituds internacionals presentades a l'Oficina de Patents com a oficina receptora

 1. L'Oficina de Patents actua, subjecte al que estableix l'apartat 3 d’aquest article, com una oficina receptora respecte d'una sol.licitud internacional presentada per un nacional o un resident d'Andorra.
 2. Una sol.licitud internacional presentada a l'Oficina de Patents com a oficina receptora ha de ser presentada en català o en la llengua o llengües especificades en l’acord establert entre l’Oficina Internacional i l’administració encarregada de la recerca internacional que és competent per fer la recerca internacional d’aquesta sol.licitud, segons el Reglament d’execució, i s’hauran de pagar a l'Oficina de Patents les taxes de transmissió establertes a la Llei de taxes de l’Oficina de Patents, en la forma establerta en el Reglament d’execució.
 3. El Govern pot establir un acord del tipus referit a la regla 19.1.b) del Reglament del TCP pel qual una organització intergovernamental o l'oficina nacional d'un altre estat contractant del TCP actuarà en lloc de l'Oficina de Patents com a oficina receptora per als dipositants que siguin residents o nacionals d'Andorra.

Article 49. L'Oficina de Patents com a oficina designada i elegida

 1. L'Oficina de Patents actua com una oficina designada respecte d'una sol.licitud internacional que designi Andorra a l'efecte d'obtenir una patent nacional segons aquesta Llei.
 2. L'Oficina de Patents actua com una oficina elegida respecte d'una sol.licitud internacional que designi Andorra si el dipositant elegeix Andorra a l'efecte d'un examen preliminar internacional d'acord amb el que estableix el capítol II del TCP.

Article 50. Tramitació nacional

L'Oficina de Patents com a oficina designada o elegida no iniciarà la tramitació d'una sol.licitud internacional que designi Andorra abans de l'expiració del termini referit a l'article 51, llevat que el dipositant compleixi el requisit d'aquell article i presenti a l'Oficina de Patents una petició expressa per a l’inici anticipat d'aquesta tramitació.

Article 51. Entrada en la fase nacional

 1. Quan l'Oficina de Patents actua com a oficina designada o elegida, el dipositant ha de pagar, abans de l'expiració del termini aplicable segons els articles 22 o 39 del TCP o del termini posterior que pugui estar prescrit al Reglament d’execució, la taxa de presentació establerta a la Llei de taxes de l’Oficina de Patents.
 2. Per al propòsit de l'article 3.3, tota sol.licitud internacional que designi Andorra, a l’efecte d’obtenir una patent nacional sota aquesta Llei, només es té en compte si s'ha pagat degudament la taxa de presentació.
 3. Si la taxa de presentació no s'ha pagat degudament dins el termini aplicable segons l'apartat 1 d’aquest article, la sol.licitud internacional es considera retirada a l'efecte d'aquesta Llei.

CAPÍTOL XII

DISPOSICIONS COMUNES

Article 52. Tramitació addicional

 1. Un dipositant o un titular d'una patent que no hagi complert amb un termini especificat en aquesta Llei o al Reglament d’execució o establert per l'Oficina de Patents pot presentar una petició de tramitació addicional si l'incompliment del termini té la conseqüència directa de causar la denegació de la sol.licitud o d'una petició, o la pèrdua de qualsevol altre dret.
 2. La petició s’ha de presentar per escrit dins dels dos mesos següents a la comunicació per part de l'Oficina de Patents, assenyalant l'incompliment de l'observació del termini, però no més tard de sis mesos després de l'expiració del termini que no s'ha observat. L'acte que s'hagi omès s'ha d’acomplir dins aquest període. La petició es considera que no ha estat presentada fins que s'hagi pagat la taxa establerta a la Llei de taxes de l’Oficina de Patents.
 3. L'Oficina de Patents ha d’inscriure l'acceptació de la petició per a la tramitació addicional al Registre de Patents d’acord amb el que estableix el Reglament d’execució.
 4. L'acceptació de la petició per a la tramitació addicional té l'efecte que la conseqüència legal de l'incompliment dins el termini no es produirà, o si ja s'ha produït, es deixarà sense efecte.
 5. Aquest article no és aplicable als terminis establerts als articles 17, 21.1, 25.3 i a l'apartat 2 d'aquest article.
 6. Tota persona que, de bona fe, dins el període de temps comprès entre la pèrdua d’un dret referit a l’apartat 1 d’aquest article i la publicació de l’acceptació de la petició per a la tramitació addicional, ha començat a utilitzar o ha fet preparatius

efectius i seriosos per utilitzar la invenció objecte d’una patent o d’una sol.licitud de registre publicada segons l’article 19 pot, a títol gratuït, continuar aquesta utilització dins la seva empresa o per a les necessitats de la seva empresa.

Article 53. Recursos

Tota persona directament afectada per una decisió de l’Oficina de Patents pot fer recurs contra la decisió, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

Article 54. Jurisdicció

1. Sense perjudici de l’establert al capítol VIII, l’autoritat judicial civil o, si escau, penal té la jurisdicció exclusiva de qualsevol litigi entre particulars en relació amb una sol.licitud de patent o amb una patent, en particular pel que fa a: a) tota demanda de mesures cautelars o de pràctica de diligències preliminars; b) tota acció per violació o a una declaració de no-violació d'una patent o d’una

sol.licitud de patent; c) tota acció per a la revocació d'una patent; d) tota acció sobre el dret a la patent, sobre la propietat o el traspàs d'una

sol.licitud de patent o d’una patent, o sobre un contracte de llicència; e) la concessió o la revocació de llicències obligatòries;

2. Tots els litigis civils que puguin sorgir de les disposicions d’aquesta Llei es tramiten pel procediment abreujat.

Article 55. Representació davant l'Oficina de Patents

 1. Les persones físiques o jurídiques que no tenen la seva residència o la seu social a Andorra han de ser representades per un agent de patents i actuen per mitjà d'aquest en totes les actuacions davant l'Oficina de Patents, llevat de les excepcions establertes per determinades actuacions d’acord amb el Reglament d’execució.
 2. Les persones físiques o jurídiques que tenen la seva residència o la seu social a Andorra poden ser representades, en les actuacions davant l'Oficina de Patents, per un empleat que no ha de ser necessàriament un agent de patents.
 3. Tot representant ha de ser autoritzat de conformitat amb el Reglament d’execució.

Article 56. Agents de patents

 1. Només poden actuar com agents de patents les persones físiques inscrites al Registre d'Agents de Patents que porta l'Oficina de Patents.
 2. Tota persona que compleixi les condicions establertes al Reglament d’execució pot ser inscrita al Registre d'Agents de Patents.

Article 57. Citacions

Tota citació administrativa o judicial a un dipositant o a un titular d'una patent representat davant l'Oficina de Patents per un agent de patents en compliment de l’article 55.1, és enviada a l’adreça d’aquest agent de patents. Aquesta citació s’entén, a tots els efectes, rebuda pel dipositant o pel titular en el termini que estableixi l’autoritat administrativa o judicial, que en cap cas pot ser inferior als 30 dies naturals a comptar de la data de recepció per l’agent de patents.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Reglaments

 1. Es faculta el Govern perquè aprovi les disposicions reglamentàries necessàries que exigeixi el desenvolupament de la present Llei, en particular el Reglament d’execució així com el Reglament de creació de l’Oficina de Patents, dins el termini màxim de sis mesos.
 2. El Govern, dins el termini de sis mesos, ha d’aprovar el Reglament relatiu a l’Acord de cooperació entre Andorra i l’OEP, que regularà les matèries que segons aquesta Llei han de ser desenvolupades per tal d'acomplir o dur a efecte l'Acord de cooperació entre Andorra i l’OEP.

Segona. Taxes

Les taxes que es requereixen per al registre i el manteniment d'una patent, com també per a tota altra inscripció establerta en aquesta Llei, i per a tot servei que pugui efectuar l'Oficina de Patents, segons estableixi el Reglament d'execució, es fixaran per la Llei de taxes de l’Oficina de Patents.

Tercera. Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, llevat del capítol X d'aquesta Llei que entrarà en vigor en la data en què entri en vigor l'acord d'ampliació, respecte d'Andorra, amb la Convenció sobre la patent europea, i llevat del capítol XI d'aquesta Llei que entrarà en vigor en la data en què entri en vigor el Tractat en matèria de patents respecte a Andorra.


Statement of purpose

CHAPTER I Form of Protection and Patentability

Article 1- Protection of inventions Article 2 - Conditions of patentability Article 3 - Novelty Article 4 - Inventive step Article 5 - Industrial applicability Article 6 - Grace period

CHAPTER II Right to a Patent; Mention of Inventor

Article 7 - Right to a patent Article 8 - Employee and commission inventions Article 9 - Mention and designation of inventor

CHAPTER III The Application and Procedure up to Grant

Article 10 - Requirements of application Article 11 - Filing date Article 12 - Disclosure of invention Article 13 - Claims Article 14 - Abstract Article 15 - Unity of invention Article 16 - Division of an application Article 17- Right of priority Article 18 - Amendment, correction and withdrawal of application Article 19 - Publication of application, provisional protection and inspection of files Article 20 - Examination of application and grant of patent Article 21 - Confirmation of the granted patent Article 22 - Patent Register

CHAPTER IV Effects of a Patent

Article 23 - Rights conferred by a patent Article 24 - Prior user Article 25 - Term of patent and maintenance fees Article 26 - Extent of protection and interpretation of claims

CHAPTER V Change in Ownership and Joint Ownership of Patent Application or Patent

Article 27 - Change in Ownership of Patent Application or Patent Article 28 - Judicial assignment of patent application or patent Article 29 - Joint ownership of patent application or patent

CHAPTER VI Contractual Licenses and Licenses of Right

Article 30 - License contract Article 31 - Rights of licensee Article 32 - Rights of licensor Article 33 - Licenses of right

CHAPTER VII Compulsory Licenses

Article 34 - Compulsory licenses

CHAPTER VIII Actions for infringement of the rights of the proprietor of a patent; procedure.

Article 35 - Right to Bring Action; actions; procedure Article 36 - Damages Article 37 - Provisional Measures Article 38 - Withholding at Customs Article 39 - Declaration of non-infringement

CHAPTER IX Changes in Patents, Surrender and Invalidation

Article 40 - Changes in patents Article 41 - Surrender Article 42 - Lapse Article 43 - Revocation Article 44 - Effect of revocation or limitation

CHAPTER X Extension of European patents

Article 45 - Extension of European patents

CHAPTER XI International Applications under the Patent Cooperation Treaty

Article 46 - Application of the Patent Cooperation Treaty Article 47 - Filing Date and Effects of International Applications Designating Andorra Article 48 - International applications filed with the Patent Office as receiving Office Article 49 - Patent Office as designated and elected Office Article 50 - National processing Article 51 - Entering national phase

CHAPTER XII Common Provisions

Article 52 - Further processing Article 53 - Appeals Article 54 - Jurisdiction Article 55 - Representation before the Patent Office Article 56 - Patent agents Article 57 - Summons

Additional Provision Derogatory Provision

First Final Provision Second Final Provision

CHAPTER I Form of Protection and Patentability

Article 1 - Protection of inventions

Inventions shall be protected by patents in accordance with the provisions of this Law.

Article 2 - Conditions of patentability

(1)
An invention shall be patentable if it is new, involves an inventive step and is susceptible of industrial application.
(2)
The following, in particular, shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph (1):
(a)
discoveries, scientific theories and mathematical methods;
(b)
aesthetic creations;
(c)
schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;
(d) presentations of information.
(3)
The provisions of paragraph (2) shall exclude patentability of the subject-matter or activities referred to in that paragraph only to the extent to which a patent application or patent relates to such subject-matter or activities as such.
(4) A patent shall not be granted in respect of
(a)
inventions the exploitation of which would be contrary to "ordre public" or public morality, provided that the exploitation shall not be deemed to be so contrary merely because it is prohibited by Andorran legislation;
(b)
methods for the treatment of the human or animal body by surgery or therapy and diagnostic methods practiced on the human or animal body. This provision shall not apply to products, in particular substances or compositions, for use in any of these methods.

Article 3 - Novelty

(1)
An invention shall be considered to be new if it does not form part of the prior art. For the determination of novelty, items of prior art may only be taken into account individually.
(2)
The prior art shall consist of everything which before the filing date or, where priority is claimed, the priority date of the application has been made available to the public by means of a written or oral description, by use or in any other way.
(3)
The prior art shall also include the content of any patent application as filed in, or with effect for, Andorra , to the extent that such application or the patent granted thereon is published subsequently, provided that the filing date or, where priority is claimed, the priority date of such application is earlier than the date referred to in paragraph (2).
(4)
The provisions of paragraphs (1) to (3) shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the prior art, for use in a method referred to in Article 2(4)(b), provided that its use for any such method is not comprised in the prior art.

Article 4 - Inventive step

An invention shall be considered to involve an inventive step if, having regard to the prior art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the prior art also includes documents within the meaning of Article 3 (3), these documents are not to be considered in deciding whether there has been an inventive step.

Article 5 - Industrial applicability

An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or used in any kind of industry, including agriculture.

Article 6 - Grace period

(1)
Disclosure of information of an invention claimed in an application shall not affect the patentability of that invention where the information was disclosed no earlier than 6 months prior to the filing date or, where priority is claimed, the priority date of the application:
(a)
by the inventor or any person who, at the filing date of the application, had the right to the patent;
(b) by a Patent Office and the information was contained:
(i)
in another application filed by the inventor and should not have been disclosed by the Office, or,
(ii)
in an application filed without the knowledge or consent of the inventor by a third party which obtained the information direct or indirectly from the inventor;
(c)
by a third party which obtained the information direct or indirectly from the inventor.

(2) The effects of paragraph (1) may be invoked at any time.

CHAPTER II Right to a Patent; Mention of Inventor

Article 7 - Right to a patent

(1)
The right to a patent shall belong to the inventor or his successor in title. Joint inventors shall, unless they agree otherwise, have equal rights.
(2)
Where two or more persons have made an invention independently of each other, the right to a patent for that invention shall belong to the person whose application has the earliest filing date or, where priority is claimed, the earliest priority date, provided that this application has been published.
(3)
For the purposes of proceedings before the Patent Office, the applicant shall be deemed to be entitled to exercise the right to the patent.

Article 8 - Employee and commission inventions

(1)
Notwithstanding Article 7, when an invention is made in Andorra in execution of a commission or an employment contract, the right to the patent for that invention shall, in the absence of contractual provisions to the contrary, belong to the person having commissioned the work or to the employer.
(2)
When provisions of paragraph (1) apply to an invention made in execution of an employment contract in Andorra, the employee being the inventor shall have the right to equitable remuneration taking into account his salary, the economic value of the invention and any benefit derived from the invention by the employer. In the absence of agreement between the parties to fix the remuneration, it shall be fixed by the Judicial authority upon application by one of the parties. This application shall be prosecuted according to “el procediment abreujat” (summary procedure).

Article 9 - Mention and designation of inventor

(1)
The inventor shall have the right, vis-à-vis the applicant for or proprietor of the patent, to be mentioned as such before the Patent Office.
(2)
The application shall designate the inventor or, where there are several inventors, all of them. If the applicant is not the inventor or is not the sole inventor, the applicant shall indicate the legal grounds of his entitlement to file the application.
(3)
Any inventor designated shall be mentioned as such in the published application and the patent specification unless the inventor requests, in a declaration signed by him and addressed to the Patent Office, that he wishes not to be so mentioned.

CHAPTER III The Application and Procedure up to Grant

Article 10 - Requirements of application

(1)
The application for a patent shall be filed at the Patent Office and shall contain:
(a)
a request for the grant of a patent;
(b)
a description of the invention;
(c)
one or more claims;
(d)
any drawings referred to in the description or the claims;
(e)
an abstract of the invention.
(2)
The application shall be subject to the payment of the filing fee prescribed in the Patent Office Tax Law and shall satisfy the conditions laid down in the Implementing Regulations.

(3) The request for the grant of a patent shall be drawn up in Catalan.

Article 11 - Filing date

(1)
The filing date of an application shall be the date of receipt by the Patent Office of an application that contains at least the following elements:
(a)
an indication that a patent is sought;
(b)
information identifying the applicant;
(c)
a part which, on the face of it, appears to be a description of an invention, or a reference drawn up in Catalan to a previously filed application.
(2)
(a) If the Patent Office finds that, at the time of receipt of an application, the requirements referred to in paragraph (1) have not been fulfilled, it shall invite the applicant to comply with the requirements as prescribed in the Implementing Regulations. If the applicant complies with the invitation, the filing date of the application shall be the date of receipt of all missing elements. If the applicant fails to comply with the invitation, the application shall be treated as if it had not been filed.
(b)
Where the application refers to drawings which are not included in the application, the Patent Office shall invite the applicant to furnish the missing drawings. If the applicant complies with the said invitation, the filing date of the application shall be the date of receipt of the missing drawings. If the applicant fails to comply with the invitation, the filing date shall be the date of receipt of the application and any reference to the drawings shall be deemed to be deleted.
(3)
Where the application has been accorded a filing date, the Patent Office shall inform the applicant accordingly.

Article 12 - Disclosure of invention

(1)
The application shall disclose the invention in a manner sufficiently clear and complete for the invention to be carried out by a person skilled in the art.
(2)
Where the application refers to biological material which cannot be disclosed in the application in such a way as to enable the invention to be carried out by a person skilled in the art and such material is not available to the public, the application shall be supplemented by a deposit of such material with a recognized depositary institution as prescribed in the Implementing Regulations.

Article 13 - Claims

The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.

Article 14 - Abstract

The abstract shall merely serve for use as technical information. It may not be taken into account for any other purpose, in particular not for the purpose of determining the extent of protection or of applying Article 3 (3).

Article 15 - Unity of invention

An application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Article 16 - Division of an application

(1)
The applicant may divide a pending application into two or more applications ("divisional application") up to the time when the earlier application is in order for grant.
(2)
Any divisional application shall be entitled to the filing date and, where priority is claimed, the priority date of the earlier application provided its content does not go beyond the disclosure in the earlier application as filed.
(3)
Priority documents that are submitted to the Patent Office in respect of the earlier application shall be considered as having been submitted in respect of any divisional application.

Article 17 - Right of priority

(1)
Once the provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) have entered into effect, the application, when it is filed, may contain a declaration claiming priority, pursuant to the provisions of the Paris Convention, of one or more earlier national, regional or international applications filed by the applicant or his predecessor in title in or with effect for any State party to or bound by the Paris Convention. The effect of that declaration shall be as provided for in the Paris Convention.
(2)
Where the application contains a declaration under paragraph (1) the applicant shall submit to the Patent Office, within the time limit prescribed in the Implementing Regulations, a simple copy or a photocopy of each earlier application whose priority is claimed
(3)
If the Patent Office finds that the requirements under this Article have not been fulfilled, it shall invite the applicant to file the required correction as prescribed in the Implementing Regulations. If the applicant does not comply with this invitation, the declaration referred to in paragraph (1) shall be considered not to have been made.
(4)
Subject to the payment of the fees prescribed in the Patent Office Tax Law, an applicant may file a request for an addition of priority claim if the filing date of the application is not later than the date of the expiration of the priority period calculated from the filing date of the earlier application whose priority is claimed.
(5)
The request referred to in paragraph (4) shall be filed as prescribed in the Implementing Regulations and within a period of 16 months from the priority date or, where the addition of a priority claim causes a change in the priority date, 16 months form the priority date as so changed, whichever 16.month period expires first, provided that such a priority claim may not be submitted later than the expiration of 4 months form the filing date of the application.

Article 18 - Amendment, correction and withdrawal of application

(1)
The applicant shall have the right, on his own initiative, to amend or correct the application up to the time when the application is in order for grant.
(2)
No amendment or correction of the application shall extend beyond the content of the application as filed.
(3)
The applicant may withdraw the application at any time during its pendency, with no right to claim paid fees.

Article 19 -Publication of application, provisional protection and inspection of files

(1)
The Patent Office shall publish as prescribed in the Implementing Regulations any application filed with it as soon as possible after the expiration of 18 months from the filing date or, where priority is claimed, from the priority date of the application, except in the following cases:
(a)
No application shall be published if it is withdrawn or finally rejected before the technical preparations for publication have been completed.
(b)
Where, before the expiration of the said period of 18 months, the applicant files a written request at the Patent Office that his application be published, the Patent Office shall publish the application promptly after the receipt of the request.
(2)
The patent application shall provisionally confer upon the applicant from the date of its publication the same rights as would be conferred by a patent. The patent application shall be deemed never to have had these effects if it is withdrawn or finally rejected.
(3)
After the patent application has been published any person may inspect the files of the application in accordance with the Implementing Regulations.

Article 20 - Examination of application and grant of patent

(1)
If an application has been accorded a filing date, the Patent Office shall examine whether the application complies with the requirements of Articles 9 and 10.
(2)
The Patent Office is under no obligation to examine whether the application and the invention to which it relates comply with the requirements under Articles 2 to 5, 12, 13, 15 and 18 (2).
(3)
Where the Patent Office finds that the application does not comply with the requirements referred to in paragraph (1), it shall indicate the deficiencies to the applicant and give him an opportunity to correct them in accordance with the Implementing Regulations. The application shall be rejected if the applicant fails to correct the deficiencies indicated by the Patent Office.
(4)
Where the application complies with the requirements referred to in paragraph (1), the Patent Office shall, on payment of the fees prescribed in the Patent Office Tax Law, grant a patent on the application. The Patent Office shall record the
grant of the patent in the Patent Register and publish the patent specification as prescribed in the Implementing Regulations.
(5)
Where the applicant has filed a request for early publication of the application pursuant to Article 19(1)(b), he may request that the patent be granted immediately upon publication of the application.

Article 21 - Confirmation of the granted patent

(1)
Without prejudice to Article 45, the proprietor of a patent shall submit to the Patent Office within a period of ten years from the filing date of the application, written evidence that the patented invention complies with the requirements of Articles 2 to 5, 12 and 13. In the absence of the submission of such confirming written evidence, the patent and the application on which it is based shall be deemed not to have had, as from the outset, the effects specified in Articles 19(2) first sentence and 23.
(2)
Shall be considered written evidence as referred to in paragraph (1) any patent for the same invention granted by the European Patent Office or any other patent office also acting as an International Preliminary Examining Authority under the Patent Cooperation Treaty (PCT), upon an examination as to whether that invention complies with the same requirements as or corresponding requirements to those referred to in Articles 2 to 5, 12, 13 and 18(2).
(3)
Where the extent of protection conferred by the patent as granted extends beyond that of the patent submitted as evidence under paragraph (2), the proprietor of the patent shall amend the specification by limiting the extent of protection in order to bring it into conformity with such evidence.
(4)
The patent shall be unenforceable against third parties until the specification has been brought into conformity with the evidence as prescribed under paragraph (3). However, provisional measures under Article 37 shall be available as from the date of grant of the patent, subject to the provisions of Article 37(8) and (9).

Article 22 - Patent Register

(1)
The Patent Office shall maintain a Patent Register in which patent applications and patents granted shall be recorded.
(2)
The Patent Register shall include, as prescribed in the Implementing Regulations, such matters constituting or relating to the patent application or patent and entries of all corrections, amendments, changes in ownership or other matters that the Patent Office is empowered or required by this Law to record. No entry shall be made in the Patent Register prior to the publication of the application.
(3)
The Patent Register shall be prima facia evidence of all matters directed or authorized by or under this Law to be entered therein.
(4)
The Patent Register shall be open to public inspection in accordance with the Implementing Regulations.

CHAPTER IV Effects of a Patent

Article 23 - Rights conferred by a patent

(1)
A patent shall constitute a property right.
(2)
A patent shall confer on its proprietor, in particular, the exclusive right to use the patented invention and to prevent any third party not having his consent from:
(a)
making, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes;
(b)
using a process which is the subject-matter of the patent or, when the third party knows or it is obvious in the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within Andorra;
(c)
offering, putting on the market, using, or importing or stocking for these purposes the product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent.
(3)
A patent shall also confer on its proprietor the exclusive right to prevent any third party not having his consent from supplying or offering to supply a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means relating to an essential element of that invention, for putting it into effect, when the third party knows or it is obvious in the circumstances that these means are suitable and intended for putting that invention into effect. This provision shall not apply when the means are staple commercial products except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by paragraph (2). Persons performing any of the acts referred to in paragraph (4) (b) to (d) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention.
(4) The rights conferred by a patent shall not extend to:
(a)
acts concerning a product covered by the patent after that product has been put on the market by the proprietor of the patent, or with his express consent, in Andorra or in any other territory specified in the Implementing Regulations;
(b) acts done privately and for non-commercial purposes;
(c)
acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention;
(d)
acts consisting of the extemporaneous preparation for individual cases, in a pharmacy or by a medical or veterinary doctor, of a medicine in accordance with a medical prescription or acts concerning the medicine so prepared.
(e)
the use of the patented invention on any foreign aircraft, spacecraft or land vehicle which temporarily or accidentally enters the airspace or land of Andorra provided that the patented invention is used exclusively in the construction or operation of the aircraft, spacecraft or land vehicle.

Article 24 - Prior user

(1)
Any person who in good faith, for the purposes of his enterprise or business, before the filing date or, where priority is claimed, the priority date of the application on which the patent is granted, and within Andorra was using the invention or was making effective and serious preparations for such use, shall have the right, for the purposes of his enterprise or business, to continue such use or to use the invention as envisaged in such preparations.
(2)
The right of the prior user may only be transferred or devolve together with his enterprise or business, or with that part of his enterprise or business in which the use or preparations for use have been made.

Article 25 - Term of patent and maintenance fees

(1)
The term of a patent shall be 20 years as from the filing date of the application.
(2)
The maintenance of a patent shall be subject to the payment of the annual fees prescribed in the Patent Office Tax Law. These fees shall be due for the years following the year in which the patent has been granted.
(3)
When a maintenance fee has not been paid on or before the prescribed due date, it may still be validly paid within six months of that date, provided the prescribed surcharge is paid within that period.

Article 26 - Extent of protection and interpretation of claims

(1)
The extent of the protection conferred by the patent shall be determined by the claims, which are to be interpreted in the light of the description and drawings so as to combine fair protection for the proprietor of the patent with a reasonable degree of certainty for third parties.
(2)
For the purposes of determining the extent of protection and in accordance with the Implementing Regulations, due account shall be taken of elements which at the time of any alleged infringement are equivalent to the elements as expressed in the claims.
(3)
In determining the extent of protection, due account shall be taken of any statement unambiguously limiting the scope of the claims made by the applicant or the proprietor of the patent during procedures concerning the grant, confirmation or validity of the patent.
(4)
If the patent contains examples of embodiments, functions or results of the invention, the claims shall not be interpreted as being limited to such examples.
(5)
For the period up to grant of the patent, the extent of the protection conferred by the patent application shall be determined by the claims published under Article 19. However, the patent as granted or as amended in confirmation proceedings according to Article 21 or revocation according to Article 43 shall determine retroactively the protection conferred by the patent application, in so far as such protection is not thereby extended.

CHAPTER V

Joint Ownership and Change in Ownership of Patent Application or Patent

Article 27 - Change in ownership of patent application or patent

(1)
Any contract assigning a patent application or a patent shall be in writing. Otherwise it shall not be valid.
(2)
Any change in the ownership of a patent application or a patent shall be recorded in the Patent Register on payment of the fee prescribed in the Patent Office Tax Law. The new proprietor of the application or patent shall be entitled to institute any legal proceedings concerning the application or patent only if he has been recorded in the Patent Register.
(3)
The transfer or assignment of a patent application or patent shall not affect rights acquired by third parties before the date of such transfer or assignment and shall have effect vis-à-vis third parties only after entry in the Patent Register.

Article 28 - Judicial assignment of patent application or patent

If a patent application has been filed or a patent granted to a person who is not entitled to the patent under Articles 7 or 8, the person entitled to it under these provisions may request the Court to order the assignment to him of the patent application or patent.

Article 29 - Joint ownership of patent application or patent

(1)
Where there are joint applicants of a patent application, each of them may without the agreement of the others separately assign or transfer by succession his share of the application, but the joint applicants may only jointly withdraw the application or conclude license contracts with third parties under the application.
(2)
Where there are joint proprietors of a patent, each of them may without the agreement of the others separately assign or transfer by succession his share of the patent or institute court proceedings for infringement of the patent, but the joint proprietors may only jointly surrender the patent or conclude license contracts with third parties under the patent.
(3)
The provisions of this Article shall be applicable only in the absence of an agreement to the contrary between the joint applicants or proprietors.

CHAPTER VI Contractual Licenses and Licenses of Right

Article 30 - License contract

(1)
A patent application or patent may be licensed in whole or in part. A license may be exclusive or non-exclusive. For the purposes of this Law, "license contract" means any contract by which a party ("the licensor") grants to the other party ("the licensee")the right to perform any of the acts referred to in Article 23(2) or (3) in respect of an invention which is the subject-matter of a patent or patent application.
(2) Any license contract shall be in writing. Otherwise it shall not be valid.
(3)
A license may be recorded in the Patent Register on payment of the fee prescribed by the Patent Office Tax Law. Article 27(3) shall apply mutatis mutandis to the grant or transfer of a license.

Article 31 - Rights of licensee

(1)
In the absence of any agreement to the contrary, the licensee shall be allowed to perform in respect of the invention any of the acts referred to in Article 23(2) or (3) without limitation as to time, and through any application of the invention, within the territory of Andorra.
(2)
In the absence of any agreement to the contrary, the licensee may not allow a third person to perform in respect of the invention any of the acts referred to in Article 23(2) or (3).

Article 32 - Rights of licensor

(1)
In the absence of any agreement to the contrary, the licensor may grant a third party the right to perform in respect of the invention any of the acts referred to in Article 23 (2) or (3) and shall not be prevented from performing them himself.
(2)
Notwithstanding the provisions of paragraph 1) above if the license contract provides that the license is exclusive, and unless it is expressly agreed otherwise, the licensor may neither grant a third party the right to perform nor perform himself in respect of the invention any of the acts referred to in Article 23(2) or (3) which are covered by the said contract.

Article 33 - Licenses of right

(1)
Where the proprietor of a patent files a written statement with the Patent Office that he is prepared to allow any person to use the invention as a licensee in return for appropriate compensation, the maintenance fees which fall due after receipt of the statement shall be reduced in accordance with the Implementing Regulations and the Patent Office Tax Law.
(2)
The statement may not be filed as long as an exclusive license is recorded in the Patent Register.
(3)
The statement may be withdrawn at any time upon written notification to this effect to the Patent Office, provided that no one has informed the proprietor of the patent of his intention to use the invention.
(4)
On the basis of the statement, any person shall be entitled to use the invention as a licensee under the conditions laid down in the Implementing Regulations. Any license so obtained shall be treated as a contractual license.
(5)
No request for recording an exclusive license in the Patent Register shall be admissible after the statement has been filed, unless the said statement is withdrawn.

CHAPTER VII Compulsory Licenses

Article 34 - Compulsory licenses

(1)
Any person who proves his ability to work the patented invention in Andorra, after the expiration of a period of four years from the filing date of the application or three years from the grant of the patent, whichever is later, may institute legal proceedings in front of the Civil Court to request a the grant of a compulsory license to exploit the patented invention if it is not worked or is insufficiently worked in Andorra .
(2)
The scope and duration of any compulsory license shall be limited to the purpose for which it is granted, and such license shall be
(a) non-exclusive,
(b)
non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such authorization,
(c) granted exclusively for the supply of the domestic market.
(3)
The grant of a compulsory license shall be subject to the payment of adequate remuneration to the proprietor of the patent. Such license may only be granted if, prior, the person requesting it has made efforts to obtain authorization from the proprietor on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time.
(4)
A compulsory license shall not be granted if the Judicial Authority determines that circumstances exist which justify the non-working or insufficient working of the patented invention in Andorra , and in particular if the product covered by the patent is put on the market in Andorra in sufficient quantity to satisfy the needs in Andorra.
(5)
Proceedings mentioned in paragraph (1) shall follow the “procediment abreujat” (summary procedure) and therefore the Court shall give both the proprietor of the patent and the person requesting such license an adequate opportunity to present arguments.
(6)
The proprietor of a patent may institute legal proceedings in front of the Civil Court requesting the revocation of a compulsory license when the circumstances which led to its granting cease to exist and are unlikely to recur. The Court shall take into account the legitimate interests of the proprietor of the patent and of the licensee.

Chapter VIII Actions for infringement of the rights of the proprietor of a patent; procedure.

Article 35 - Right to Bring Action; actions; procedure

(1)
Violation of any right established by article 23 constitutes an infringement of the rights of the patent proprietor. Any infringement of the rights protected under this law, shall make the infringer liable to civil and/or criminal prosecution.
(2)
The proprietor of a patent may institute the appropriate civil and/or criminal proceedings before the judicial authorities against any person who infringes his rights, in particular:
(a)
to obtain an injunction ordering the infringer to cease and decease from actual and threatened use of the patented invention;
(b)
to obtain an adequate compensation for damages;
(c)
to obtain an order for the disposal outside the channels of commerce or the destruction without compensation, of infringing goods as well as of materials and implements, predominantly used for the creation of infringing goods or the making of the infringing process.
(3)
(a)
Unless the license contract provides otherwise, any licensee may request the proprietor of the patent to institute Court proceedings for any infringement of the rights of the patent proprietor, who must specify the relief desired.
(b)
Such licensee may, if he proves that the proprietor of the patent refused or failed to comply with the request within the period prescribed by the Implementing Regulations, institute such proceedings on his own behalf after notifying the proprietor of the patent of his intention. The proprietor of the patent shall have the right to join in the proceedings.
(c)
Where before the expiry of the period referred to in subparagraph (b), the licensee proves that immediate action is necessary to avoid substantial harm, he may institute the proceedings mentioned in that subparagraph immediately.
(d)
Any licensee shall be entitled to join in any proceedings instituted by the proprietor of the patent, in order to secure adequate relief for any injury suffered by him as a result of the infringement, without prejudice to the proceedings that such licensee may institute on his own.
(4)
Unless a provisional measure has been applied for under article 37, infringement proceedings may be instituted only after such confirming evidence as referred to in Article 21 has been submitted to the Patent Office and, if required, the patent specification has been amended accordingly.
(5)
Civil actions derived from the violation of the rights of a patent proprietor must be instituted within a period of five years from the date when the patent proprietor or, where appropriate, the licensee, has obtained knowledge of the infringement and of the identity of the alleged infringer.
(6)
Proceedings concerning a patent application may be instituted only after a patent has been granted on that application.
(7)
Where the subject-matter of the patent is a process for obtaining a new product, the same product when produced by any third party shall in the absence of proof to the contrary be deemed to have been obtained by the patented process. In the adduction of proof to the contrary in the course of legal proceedings, the Judicial Authority shall, after declaring that it its pertinent, proceed with the due caution to ensure the protection of the legitimate interests of the defendant in protecting his manufacturing and business secrets.
(8)
The Judicial Authority shall order the loosing party to pay the winning party its legal costs, including appropriate counsel fees, unless the Judicial Authority considers the case as doubtful

Article 36 - Damages

(1)
Infringement of the rights of the proprietor of the patent shall entail the liability of the infringer thereof, who shall be bound to compensate the proprietor of the patent, and where appropriate the licensee, for damages where the infringer knew or had reasonable grounds to know that he was engaged in an infringing activity.
(2)
The amount of damages shall reflect not only actual losses suffered by the proprietor of the patent or, where appropriate, by the licensee, but also lost profits calculated at the discretion of the injured party on the basis of either:
(a)
the profits which the patent proprietor or, where appropriate, the licensee, would have derived from the use of the patented invention had the infringement of his rights not occurred; or
(b)
the profits realized by the infringer as a result of the infringement.

Article 37 - Provisional Measures.

(1)
The Judicial Authority may, as a provisional measure, prohibit by injunction the actual or threatened use of the patented invention, or order the provision of guarantees to ensure, where appropriate, compensation for the proprietor of the patent or for the licensee and order action to be taken to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.
(2)
The application for an injunction or for the ordering of guarantees established on above paragraph 1) shall be allowed only where the action on the merits appears to be founded and is brought within a brief time period following the day on which the proprietor of the patent or, where appropriate, the licensee became aware of the circumstances that gave rise to it. The Judicial Authority may make the grant of the injunction subject to the provision by the plaintiff of such guarantees as will indemnify the defendant for any prejudice suffered by him if the action is eventually judged unfounded.
(3)
The measures established in paragraph (1) above may be ordered ex parte, in particular where any delay would be likely to cause irreparable harm to the injured party, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.
(4)
Where, according to above paragraph (3), a provisional measure has been ordered ex parte, the defendant shall be notified without delay. He shall have the right to apply for a review of the order and the Court shall decide without further proceedings whether the measure ordered shall be confirmed, modified or revoked. When this decision is reached by the Judge (Batlle), it shall be appealable.
(5)
Where the proprietor of the patent or, where appropriate, the licensee, has failed to bring the principal action within 20 working days or 31 calendar days from the date the proprietor of the patent or, where appropriate, the licensee, received notification of the provisional measure, whichever is longer, or within any other period established by the Judicial Authority that granted the provisional measure, such provisional measure shall be null and void as of right, without prejudice to any damages that may be claimed by the party affected by the provisional measure.
(6)
Where a provisional measure is revoked or ceases to have effect or where it is subsequently found that there is no actual or threatened infringement of the patent, the Judicial Authority may, upon request of the defendant, order the applicant to pay
appropriate compensation to the defendant for any injury caused by the measure, including appropriate counsel fees.
(7)
Where a provisional measure has been ordered prior to the submission of confirming evidence under Article 21, and proceedings have been duly instituted under Article 35, such proceedings shall be stayed until such confirming evidence becomes available. In this case, the Judicial Authority may:
(a)
order that the provisional measures be lifted, upon the provision of guarantees by the defendant to ensure the indemnification of the injured party for any injury suffered by him as a result of the infringing activities of the defendant; or
(b)
order that provisional measures remain in force, upon the provision of guarantees by the injured party to ensure indemnification of the defendant for any injury suffered by him were the action eventually to be judged unfounded. Such an order shall be made only where the injured party shows that the patent to be submitted as confirming evidence under Article 21 is being prosecuted diligently.
(8)
Where an order is made by the Judicial Authority pursuant to above paragraph (7), after hearing the injured party, the Judicial Authority shall set a time limit within which the confirming evidence is to be presented and proceedings resumed. If such confirming evidences are nor presented within said time limit, the Judicial Authority shall leave provisional measures without effect.
(9)
Subject to the conditions of any provisional measure established by this article, the proprietor of the patent or, where appropriate, the licensee, shall be entitled to cause the Judicial Authority, assisted by experts that it has selected, to carry out in any place either a detailed description, with or without the taking of samples, or the actual seizure of the goods that he alleges to be in violation of his rights.

Article 38 - Withholding at Customs

(1)
Subject to the conditions of any provisional measure established by article 37, the proprietor of a patent or, where appropriate, the licensee has the right to request the Judicial Authority to order the customs administration to withhold goods regarded by the said proprietor or the licensee as infringing his rights.
(2)
The Judicial Authority, the person having made the request referred to in paragraph 1) above and the party declaring the withheld goods shall be informed without delay, by the customs administration, of the withholding measure that it has implemented.
(3)
In the specific case of a withholding at customs, the time period established by article 37.(5) for any provisional measure , shall be of ten working days following the date on which the person who filed the request referred to in paragraph (1) above received the notification of the withholding according to paragraph (2) above.
(4)
The person who filed the request referred to in paragraph 1) above may, through judicial order, obtain from the customs administration the communicate of the names and addresses of the sender, the importer and the consignee of the merchandise withheld, and also its quantity.
(5)
The person who filed the request referred to in paragraph 1) above and the importer shall have the right to inspect the withheld goods, subject to compliance with the due security measures established by the Judicial Authority to protect the withheld goods.
(6)
Provisions of article 37.4 second and third sentences shall apply, mutatis mutandis, to any withholding at customs

Article 39 - Declaration of non-infringement

Any interested person may, by instituting proceedings against the proprietor of the patent, request the Judicial Authority to declare that the performance of any specific act does not constitute a violation of the rights established by article 23. The validity of the patent may not be put in issue in such proceedings. The request shall be inadmissible if and as long as the act in question is the subject of infringement proceedings involving said person.

CHAPTER IX Changes in Patents, Surrender and Invalidation

Article 40 - Changes in patents

(1)
The proprietor of a patent may request the Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations, to make changes in the patent in order to limit the extent of the protection conferred by it.
(2)
The proprietor of a patent may request the Patent Office to make changes in the patent in order to correct mistakes or clerical errors made in good faith.
(3)
The proprietor of a patent may request the Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations, to make changes in the name or address of the proprietor entered in the Patent Register, as long as such modification does not imply a change of proprietor.
(4)
No change in the patent shall extend beyond the content of the application as filed.
(5)
If, and to the extent to which, the Patent Office accepts the changes related to the patent according to paragraphs (1) to (4) above, it shall enter the changes in the Patent Register and publish them.

Article 41 - Surrender

(1)
The proprietor of a patent may surrender the patent by written declaration filed with the Patent Office. It shall not have effect until it is entered in the Patent Register.
(2)
The surrender will be entered in the Patent Register with the agreement of any third party who has a right in rem recorded in the Patent Register or has instituted proceedings under Article 28. If a license is recorded in the Patent Register, the surrender will be entered only if the proprietor of the patent proves that he has previously informed the licensee of his intention to surrender the patent.

Article 42 - Lapse

A patent shall lapse:

(a)
at the end of the term laid down in Article 25(1);
(b)
if the proprietor of the patent has surrendered it, on the date at which such surrender has taken effect;
(c)
if a maintenance fee and any surcharge have not been paid in due time, on the date when the maintenance fee was due.

Article 43 - Revocation

(1)
Any person may request the Judicial Authority to revoke a patent, in whole or in part, but only on any of the following grounds:
(a)
the subject-matter of the patent is not patentable under Articles 2 to 5;
(b)
the patent does not disclose the invention in a manner sufficiently
clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art;
(c)
the subject-matter of the patent extends beyond the content of the application as filed or, if the patent was granted on a divisional application, the content of the earlier application as filed;
(d)
the protection conferred by the patent has been extended;
(e)
the proprietor of the patent is not entitled under Articles 7 or 8. This ground may be invoked only by a person who alleges to be entitled to the patent.
(2) The request for revocation may be made even if the patent has lapsed.
(3)
If the grounds for revocation only affect the patent in part, the Judicial Authority shall pronounce a partial revocation limiting the extent of the patent accordingly.

Article 44 - Effect of revocation or limitation

(1)
A patent and the application on which it is based shall be deemed not to have had as from the outset, the effects referred to in Articles 19 (2) and 23 to the extent that the patent has been revoked or has been limited according to Articles 21(3) or 40 (1).
(2)
When a decision of the Judicial Authority to revoke a patent in whole or in part becomes final, the Judicial Authority shall notify the Patent Office which shall record the decision in the Patent Register and shall publish any amendments to the patent as prescribed by the Implementing Regulations.

CHAPTER X Extension of European patents

Article 45 - Extension of European patents

Protection of inventions in Andorra may also be obtained by extending the effects of European patent applications and patents in accordance with the Regulations related to the Cooperation Agreement between Andorra and the European Patent Organization (EPO).

CHAPTER XI International Applications under the Patent Cooperation Treaty

Article 46 - Application of the Patent Cooperation Treaty

(1)
For the purposes of this Chapter and the Seconf final provision, "PCT" means the Patent Cooperation Treaty done at Washington on June 19, 1970; any word or expression defined in the PCT shall have the same meaning as in that Treaty.
(2)
Where reference is made in this Law to the PCT, such reference shall include the Regulations under the PCT and the Administrative Instructions under those Regulations.
(3)
The Patent Office shall process international applications in accordance with the provisions of the PCT and of this Law and of any implementing legislation. In the case of conflict between the provisions of the PCT and the provisions of this Law and of any implementing legislation, the provisions of the PCT shall prevail.
(4)
Further details concerning the processing of international applications by, and other functions of, the Patent Office in connection with the PCT, including time limits and other requirements in relation to international applications, may be included in the Implementing Regulations under this Law. The Patent Office Tax Law shall prescribe the fees to be paid in relation to international applications.

Article 47 - Filing date and effects of international applications designating Andorra

(1)
Any international application designating Andorra for the purpose of obtaining a national patent under this Law, shall be equivalent to an application filed with the Patent Office and shall be considered to have the effect of a regular national application as of its international filing date and this date shall be considered to be the filing date of the application under Article 11.
(2)
Any international application designating Andorra which has been published under Article 21 of the PCT shall give rise to the same rights as an application published under Article 19.
(3)
Any designation of Andorra for the purpose of obtaining a national patent under this Law, in an international application filed on or after the date of Andorra’s accession to the European Patent Convention shall, in accordance with Article 45.2) of the PCT, be considered to be a designation of Andorra for a European patent under the European Patent Convention.

Article 48 - International applications filed with the Patent Office as receiving Office

(1)
The Patent Office shall, subject to paragraph (3), act as a receiving Office in respect of an international application filed with it by a national or resident of Andorra.
(2)
An international application filed with the Patent Office as receiving Office shall be filed in Catalan or in the language or in one of the languajes specified in the agreement concluded between the International Bureau and the International
Searching Authority which is competent for the international searching of that application, as prescribed by the Regulations, and the transmittal fee prescribed by the Patent Office Tax Law shall be paid to the Patent Office as prescribed in the Implementing Regulations.
(3)
The Government can conclude an agreement of the kind referred to in Rule 19.1(b) of the Regulations under the PCT whereby an intergovernmental organization or the national Office of another Contracting State of the PCT shall act instead of the Patent Office as receiving Office for applicants who are residents or nationals of Andorra.

Article 49 - Patent Office as designated and elected Office

(1)
The Patent Office shall act as a designated Office in respect of an international application designating Andorra for the purposes of obtaining a national patent under this Law.
(2)
The Patent Office shall act as an elected Office in respect of an international application designating Andorra if the applicant elects Andorra for the purposes of international preliminary examination under Chapter II of the PCT.

Article 50 - National processing

The Patent Office as designated or elected Office shall not commence the processing of an international application designating Andorra before the expiration of the time limit referred to in Article 51 unless the applicant complies with the requirement of that Article and files with the Patent Office an express request for early commencement of such processing.

Article 51 - Entering national phase

(1)
Where the Patent Office acts as designated or elected office the applicant shall, before the expiration of the time limit applicable under Article 22 or 39 of the PCT or such later time limit as may be prescribed in the Implementing Regulations, pay the filing fee prescribed by the Patent Office Tax Law.
(2)
For the purpose of Article 3 (3), any international application designating Andorra for the purposes of obtaining a national patent under this Law, shall be taken into account only if the filing fee has been duly paid.
(3)
If the filing fee has not been duly paid within the time limit applicable under paragraph (1), the international application shall be considered withdrawn for the purposes of this Law.

CHAPTER XII Common Provisions

Article 52 - Further processing

(1)
An applicant for or proprietor of a patent who has not complied with a time limit laid down by this Law or the Implementing Regulations or set by the Patent Office may file a request for further processing if the non-compliance with the time limit has the direct consequence of causing the rejection of the application or of a request, or the loss of any other right.
(2)
The request shall be filed in writing within two months following a communication by the Patent Office pointing out the failure to observe the time limit, but no later than six months after expiry of the unobserved time limit. The omitted act shall be completed within this period. The request shall be deemed not to have been filed until the fee prescribed by the Patent Office Tax Law has been paid.
(3)
The Patent Office shall enter in the Patent Register the acceptance of the request for further processing as established in the Implementing Regulations.
(4)
Acceptance of the request for further processing shall have the effect that the legal consequence of non-compliance with the time limit shall not ensue or, if it has already ensued, shall be retracted.
(5)
This Article shall not apply to the time limits under Articles 17, 21(1), 25 (3) and paragraph (2) of this Article.
(6)
Any person who, in good faith, during the period between the loss of rights referred to in paragraph (1) and the publication of the acceptance of the request for further processing has used or made effective and serious preparations for using an invention, which is the subject of a patent or a patent application published according to article 19, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

Article 53 - Appeals

Any person directly affected by a decision of the Patent Office may file an appeal against that decision according to the Law in effect.

Article 54 - Jurisdiction

1) Without prejudice to the provisions of Chapter VIII, the civil or, eventually, criminal Judicial Authority shall have exclusive jurisdiction for any dispute between private parties concerning a patent application or patent, in particular for:

(a)
any request for the order of provisional measures;
(b)
any action for infringement or a declaration of non-infringement of a patent or patent application;
(c)
any action for revocation of a patent;
(d)
any action concerning the right to the patent, the ownership or assignment of a patent application or patent or a license contract;
(e)
the grant or revocation of compulsory licenses;

(2) All civil actions brought under this Law shall be prosecuted according to "el procediment abreujat" (summary procedure).

Article 55 -Representation before the Patent Office

(1)
Natural or legal persons not having their residence or principal place of business within Andorra shall be represented by a patent agent and shall act through him in all proceedings before the Patent Office, subject to the exceptions provided by the Implementing Regulations
(2)
Natural or legal persons having their residence or principal place of business within Andorra may be represented in proceedings before the Patent Office by an employee who need not be a patent agent.
(3)
Any representative shall be authorized in accordance with the Implementing Regulations.

Article 56 - Patent Agents

(1)
Only natural persons entered on the Register of Patent Agents kept by the Patent Office can act as Patent agents.
(2)
Any person who fulfills the conditions laid down in the Implementing Regulations may be entered on the Register of Patent Agents.

Article 57 - Summons

Any administrative or judicial summons addressed to an applicant or patent proprietor who is represented before the Patent Office by a patent agent according to Article 55.1), shall be sent to the address of said patent agent. Said summons shall, for all purposes, be considered as received by the applicant or the patent proprietor within the time period established by the administrative or Judicial Authority , which in any case shall not be less than 30 calendar days from the date of reception by the patent agent.

Additional provision

The required fees for registration and maintenance of a patent and any other entry into the Patent Register established in this Law and for any service that may be provided by the Patent Office, as established by the Implementing Regulations, shall be fixed by the Patent Office Tax Law.

Derogatory provision

The Literary and artistic property “decret” of june 25th 19971 is completely derogated when this Law comes into effect. Any other prior provision, of equal or lower level, is equally derogated as far as it is in opposition to the content of this Law.

First final provision

(1)
The Government shall draw up the necessary rules required or desirable to give effect to this Law, in particular the Implementing Regulations and the Regulations creating the Patent Office.
(2)
The Government shall approve the Regulations related to the Cooperation Agreement between Andorra and the EPO, prescribing all matters which by this Law are required or permitted to be prescribed, or which are necessary or desirable to be prescribed in order to give effect to the Cooperation Agreement between Andorra and the EPO.

Second final provision

This Law shall enter into force on the day after the date of its publication, except for the provisions of Chapter X that shall enter into force on the date when the Cooperation Agreement between the Government of Andorra and the European Patent Organization enters into force and Chapter XI that shall enter into force on the date when the Patent Cooperation Treaty enters into force in respect of Andorra.

***************


Legislation Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
Treaties Relates to (1 record) Relates to (1 record)
No data available.

WIPO Lex No. AD003