About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act of June 19, 2020, on the Subsidization of Interest on Bank Loans Granted to Entities Affected by COVID-19 and Simplified Arrangement Approval Proceedings due to COVID-19, Poland

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2020 Dates Entry into force: June 24, 2020 Published: June 23, 2020 Adopted: June 19, 2020 Type of Text IP-related Laws Subject Matter Other, Industrial Property, IP Regulatory Body Notes Article 43 under Chapter 7 of Act of June 19, 2020 (also known as the "Anti-Crisis Shield 4.0") provided that Article 231, paragraph 1 of the Act of June 30, 2000, on Industrial Property was replaced.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Polish Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19        

©Kancelaria Sejmu s. 1/171

02.09.2020

U S T AWA

z dnia 19 czerwca 2020 r.

o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym

postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:

1) w art. 2–14 zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych

udzielanych podmiotom, o których mowa w art. 2 ust. 2, które znalazły się

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawę

z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo

o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 19 października

1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 15 lutego

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane, ustawę z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, ustawę

z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. –

Prawo energetyczne, ustawę z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez

Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawę

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. –

Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia

20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów

osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności

przemysłowej, ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawę z dnia 11 maja

2001 r. – Prawo o miarach, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę z dnia 24 kwietnia

2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

w Świnoujściu, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawę z dnia 12 maja

2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, ustawę z dnia 20 lutego 2015 r.

o odnawialnych źródłach energii, ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne, ustawę

z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r.

o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, ustawę z dnia

5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz

edukacji prawnej, ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ustawę z dnia 13 kwietnia

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r.

o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. –

Opracowano na

podstawie: Dz. U.

z 2020 r. poz.

1086, 1423.

©Kancelaria Sejmu s. 2/171

02.09.2020

w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych

konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń

wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę zakaźną, zwaną dalej „COVID-

-19”, oraz działania podejmowane w celu zapobiegania i przeciwdziałania im

oraz ich zwalczania;

2) w art. 15–25 zasady prowadzenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie

układu w związku z występowaniem COVID-19.

Art. 2. 1. Dopłaty, o których mowa w art. 1, zwane dalej „dopłatami”, są

stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych

w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności

krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku

z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

2. Dopłaty stosuje się do kredytów udzielanych przedsiębiorcom w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz podmiotom prowadzącym

działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, zwanym dalej

„przedsiębiorcami”.

Prawo przedsiębiorców, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, ustawę

z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 13 września

2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, ustawę z dnia 4 października 2018 r.

o pracowniczych planach kapitałowych, ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 30 sierpnia

2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia

30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15,

ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia

11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, ustawę

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych, ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, ustawę

z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie

niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2.

©Kancelaria Sejmu s. 3/171

02.09.2020

3. Dopłaty stosuje się do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu

zawartych:

1) od dnia wejścia w życie ustawy;

2) przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do

warunków określonych w ustawie.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przez umowę kredytu należy

rozumieć umowę zmieniającą – dostosowującą umowę kredytu, zawartą przed dniem

wejścia w życie ustawy, do warunków określonych w ustawie.

5. Bankiem w rozumieniu ustawy jest bank krajowy, oddział instytucji

kredytowej oraz oddział banku zagranicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,

18 i 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357

oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086).

Art. 3. Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób

prawnych.

Rozdział 2

Zasady udzielania kredytów z dopłatami

Art. 4. O udzielenie kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata,

zwanego dalej „kredytem z dopłatą”, może ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie

spełnia następujące warunki:

1) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego

się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE)

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za

zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej

„rozporządzeniem 651/2014”;

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28,

Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236

z 14.09.2017, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2018, str. 53.

©Kancelaria Sejmu s. 4/171

02.09.2020

2) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

lub działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub

zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku

z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;

3) nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;

4) utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie

wymagalnych zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej,

w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Art. 5. Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia

2020 r.

Art. 6. 1. Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą, zwany dalej „wnioskiem”,

przedsiębiorca składa do banku udzielającego kredytów z dopłatami, o którym mowa

w art. 8 ust. 1.

2. Do wniosku przedsiębiorca dołącza:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 4 pkt 4,

a także inne dokumenty i oświadczenia wymagane przez bank, wynikające z jego

wewnętrznych procedur;

2) oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

fałszywych oświadczeń, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 4 pkt 1–

3.

3. Składający oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest obowiązany do

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Art. 7. 1. Bank zawiera umowę kredytu z dopłatą z przedsiębiorcą, który złożył

kompletny wniosek, oraz po zweryfikowaniu spełniania przez przedsiębiorcę

warunków określonych w ustawie.

2. Bank weryfikuje spełnianie warunków, o których mowa w art. 4 pkt 1–3, na

podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2,

©Kancelaria Sejmu s. 5/171

02.09.2020

a warunku, o którym mowa w art. 4 pkt 4, na podstawie dokumentów

przedstawionych przez przedsiębiorcę, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1.

3. Bank zawiera umowę kredytu z dopłatą z przedsiębiorcą pod warunkiem

podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej. Przepis art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. – Prawo bankowe stosuje się, z zastrzeżeniem, że okoliczności, o których

mowa w art. 4 pkt 4, nie stanowią podstawy do stwierdzenia braku zdolności

kredytowej, o ile bank uzna, na podstawie udokumentowanej analizy, że okoliczności

te są przejściowe i po uzyskaniu kredytu z dopłatą przedsiębiorca odzyska zdolność

do terminowej spłaty swoich zobowiązań oraz zdolność ta zostanie utrzymana do

końca trwania umowy kredytowej.

4. W przypadku braków formalnych wniosku lub potrzeby przedłożenia

dodatkowych informacji bank informuje przedsiębiorcę o konieczności uzupełnienia

wniosku lub przedłożenia dodatkowych informacji w wyznaczonym terminie.

5. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku lub przedłożenia

dodatkowych informacji za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę złożenia

uzupełnionego wniosku lub przedłożenia dodatkowych informacji wraz

z oświadczeniem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2.

6. Bank pozostawia bez rozpatrzenia wnioski, które nie zostały uzupełnione

w wyznaczonym terminie, wnioski złożone w czasie uniemożliwiającym bankowi

rozpatrzenie wniosku i zawarcie umowy kredytu z dopłatą w terminie wskazanym

w art. 5, a także wnioski złożone po ogłoszeniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

zwany dalej „BGK”, informacji na podstawie art. 14, z której wynika, że

przewidywane zapotrzebowanie na dopłaty, łącznie z wynagrodzeniem BGK,

o którym mowa w art. 12 ust. 2, przekroczyło kwotę stanowiącą 95% maksymalnego

limitu wydatków z budżetu państwa, o którym mowa w art. 102 ust. 1 we

wprowadzeniu do wyliczenia.

Rozdział 3

Dopłaty

Art. 8. 1. Kredytów z dopłatami udziela bank, który zawarł z BGK umowę

o współpracy. BGK publikuje na swojej stronie internetowej listę banków

udzielających kredytów z dopłatami.

©Kancelaria Sejmu s. 6/171

02.09.2020

2. Dopłaty są wypłacane w okresach miesięcznych zbiorczo w odniesieniu do

wszystkich umów kredytu z dopłatami zawartych przez bank. Dopłaty są wypłacane

za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

3. Oprocentowanie kredytu z dopłatą naliczane jest według stawki określonej

w umowie kredytu z dopłatą, o której mowa w art. 7 ust. 1, z zastrzeżeniem, że

oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych

kredytów obrotowych udzielanych przez bank.

4. Dopłata stanowi, z uwzględnieniem art. 13 ust. 1 oraz art. 102 ust. 3:

1) część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku:

a) mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu

załącznika I do rozporządzenia 651/2014 – 2 punktom procentowym,

b) innego przedsiębiorcy niż wymieniony w lit. a – 1 punktowi

procentowemu;

2) całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą,

o którym mowa w ust. 3, nie przekracza wartości określonej w pkt 1 lit. a albo b

dla danej kategorii przedsiębiorców.

5. Przedsiębiorca spłaca część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę

między odsetkami naliczonymi według oprocentowania, o którym mowa w ust. 3,

i kwotą dopłaty, o której mowa w ust. 4 pkt 1.

6. Dopłata jest wypłacana, jeżeli przedsiębiorca nie zalega ze spłatą kapitału

kredytu oraz odsetek, o których mowa w ust. 5.

7. Dopłaty są wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do

Oprocentowania, o którym mowa w art. 10, bankom, które zawarły z BGK umowę

o współpracy, o której mowa w ust. 1.

Art. 9. 1. Dopłaty nie mogą być stosowane, jeżeli są nienależne.

2. Przez nienależne dopłaty rozumie się dopłaty przewidziane do wypłaty lub

wypłacone na podstawie nieprawdziwych informacji lub dokumentów

niepotwierdzających stwierdzonych w nich okoliczności, przedstawionych przez

przedsiębiorcę.

©Kancelaria Sejmu s. 7/171

02.09.2020

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dopłaty zostały wypłacone,

przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty wypłaconych dopłat wraz

z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia ich wypłaty. Przedsiębiorca dokonuje

zwrotu za pośrednictwem banku udzielającego kredytu.

4. Bank udzielający kredytu dochodzi roszczeń z tytułu zwrotu dopłat, o którym

mowa w ust. 3.

5. Koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu dopłat, poniesione

przez bank udzielający kredytu, pokrywane są ze środków odzyskanych przez bank

w ramach dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim odzyskane środki nie

pokrywają kosztów niezbędnych do dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu dopłat,

koszty te pokrywa bank udzielający kredytu.

6. W przypadku gdy bank udzielający kredytu dochodzi roszczeń z tytułu zwrotu

dopłat równolegle z dochodzeniem roszczeń z tytułu kredytu, do którego stosowane

były dopłaty, a kwota odzyskana przez bank udzielający kredytu, po pomniejszeniu

o koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu kredytu i zwrotu dopłat, nie

pokrywa w całości należności z tytułu kredytu i dopłat, bank dokonuje rozliczenia

dochodzonych kwot w wysokości proporcjonalnej do odzyskanych należności.

7. Środki zwrócone przez przedsiębiorcę, o których mowa w ust. 3, oraz środki

odzyskane przez bank udzielający kredytu, o których mowa w ust. 4, pomniejszone

o koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu dopłat, bank udzielający

kredytu przekazuje do dnia 31 grudnia 2021 r. na rachunek Funduszu Dopłat do

Oprocentowania, o którym mowa w art. 10, a po tym dniu – na rachunek dochodów

budżetu państwa.

Rozdział 4

Fundusz Dopłat do Oprocentowania

Art. 10. 1. W BGK tworzy się Fundusz Dopłat do Oprocentowania, zwany dalej

„Funduszem”.

2. Środki Funduszu pochodzą:

1) z wpłat z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy

do spraw gospodarki;

2) z odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach;

©Kancelaria Sejmu s. 8/171

02.09.2020

3) z odsetek od wolnych środków Funduszu przekazanych w depozyt zgodnie

z art. 11 ust. 1 pkt 2;

4) z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane

lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub emitowane przez Narodowy Bank

Polski;

5) ze zwróconych kwot dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3, oraz odzyskanych

kwot dopłat pomniejszonych o koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń

z tytułu zwrotu dopłat;

6) z wpływów z innych tytułów.

3. Środki Funduszu mogą pochodzić również z wpłat z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiega-

niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

poz. 568, 695 i 1086), dokonywanych za pośrednictwem ministra właściwego do

spraw gospodarki.

Art. 11. 1. Okresowo wolne środki Funduszu BGK może lokować w:

1) innych bankach;

2) formie depozytu, o którym mowa w art. 78b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.3));

3) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;

4) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski.

2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w jednym banku lub grupie

banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć

25% okresowo wolnych środków Funduszu.

Art. 12. 1. Środki Funduszu przeznacza się na dopłaty.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622,

1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

©Kancelaria Sejmu s. 9/171

02.09.2020

2. Ze środków Funduszu dokonuje się również wypłaty wynagrodzenia

przysługującego BGK z tytułu dokonywania rozliczeń dopłat.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki zawiera z BGK umowę określającą

w szczególności:

1) sposób i tryb dokonywania rozliczeń dopłat;

2) sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego BGK z tytułu dokonywania

rozliczeń dopłat.

4. Fundusz działa na podstawie rocznego planu finansowego, który stanowi

podstawę dokonywania wypłat ze środków Funduszu.

5. BGK sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat.

6. BGK przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki:

1) do dnia 15 kwietnia danego roku:

a) sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu za rok poprzedni,

b) bilans oraz rachunek zysków i strat za rok poprzedni;

2) do dnia 30 września danego roku – projekt rocznego planu finansowego

Funduszu na następny rok.

7. BGK przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych

kwartalne informacje o realizacji planu finansowego Funduszu w terminie do końca

miesiąca następującego po danym kwartale.

8. Projekt rocznego planu finansowego Funduszu na następny rok zatwierdza

minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw finansów publicznych do dnia 31 października danego roku.

9. BGK w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3,

opracuje w porozumieniu z ministrami, o których mowa w ust. 8, plan finansowy

Funduszu na rok 2020.

10. Po wypłacie przez BGK ostatniej dopłaty na podstawie ustawy, środki

Funduszu podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa. Z chwilą

przekazania środków Fundusz ulega likwidacji.

©Kancelaria Sejmu s. 10/171

02.09.2020

Rozdział 5

Pomoc publiczna

Art. 13. 1. Dopłaty stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy, mającą na celu

zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa

w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i mogą być

stosowane pod warunkiem, że ich wartość nominalna nie przekracza na jednego

przedsiębiorcę, łącznie z inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 3.1 komunikatu

Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki

w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I

z 20.03.2020, str. 1), wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

1) 100 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze produkcji

podstawowej produktów rolnych;

2) 120 000 euro brutto – w przypadku pomocy udzielonej w sektorze rybołówstwa

i akwakultury;

3) 800 000 euro brutto – w przypadku pozostałej pomocy.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w kilku sektorach, do

których mają zastosowanie różne maksymalne kwoty, o których mowa w ust. 1,

pomoc może być udzielona, o ile zapewni, za pomocą rozdzielności rachunkowej,

przestrzeganie odpowiedniego pułapu dla każdej z tych działalności oraz że

maksymalna możliwa kwota dla każdej działalności nie została przekroczona. Suma

otrzymanej pomocy przez przedsiębiorcę działającego w kilku sektorach nie może

przekroczyć wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Podmiotem udzielającym pomocy, o której mowa w ust. 1, jest bank, który

zawarł z przedsiębiorcą umowę kredytu z dopłatą, o której mowa w art. 7 ust. 1.

4. Dniem udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest dzień zawarcia umowy

kredytu z dopłatą, o której mowa w art. 7 ust. 1.

5. Pomoc w formie dopłat może być łączona z pomocą de minimis, udzielaną

zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

©Kancelaria Sejmu s. 11/171

02.09.2020

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy

de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.4)),

lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de

minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014,

str. 45), lub rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do

pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone

w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8, z późn.

zm.5)).

6. Pomoc w formie dopłat może być łączona z pomocą publiczną w formie

gwarancji, udzielaną zgodnie z sekcją 3.2 komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy

środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej

epidemii COVID-19.

7. Bank zamieszcza w umowie kredytu z dopłatą, o której mowa w art. 7 ust. 1,

informację o wartości pomocy publicznej w formie dopłaty, a także informację

o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską programu pomocowego, na podstawie

którego pomoc w formie dopłat jest udzielana, oraz o jego numerze.

Art. 14. BGK publikuje na swojej stronie internetowej do końca 2020 r., nie

rzadziej niż raz na miesiąc, informację o wysokości dopłat udzielonych na podstawie

ustawy oraz o pozostałej do wykorzystania kwocie na dopłaty, na podstawie danych

dotyczących przewidywanego zapotrzebowania na dopłaty, przekazywanych przez

banki, które zawarły z BGK umowę o współpracy, o której mowa w art. 8 ust. 1,

maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa, o którym mowa

w art. 102 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, oraz danych dotyczących

wynagrodzenia BGK, o którym mowa w art. 12 ust. 2.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 51I z 22.02.2019, str. 1. 5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 313 z 10.12.2018, str. 2.

©Kancelaria Sejmu s. 12/171

02.09.2020

Rozdział 6

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Art. 15. 1. Do dnia 30 czerwca 2021 r. podmiot, do którego stosuje się przepisy

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814),

który zawarł z doradcą restrukturyzacyjnym umowę, o której mowa w art. 210 tej

ustawy, może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu

postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do

postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z poniższych

przepisów.

2. Obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, każdy z uprawnionych może

dokonać tylko jednokrotnie.

3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko dłużnika

albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku dane

umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oświadczenie o otwarciu postępowania

o zatwierdzenie układu, imię i nazwisko nadzorcy układu albo nazwę spółki handlowej

będącej nadzorcą układu oraz odpowiednio numer licencji nadzorcy układu albo

numer spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz wskazanie dnia układowego.

4. O dokonaniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, nadzorca układu

zawiadamia sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu, o którym

mowa w art. 219 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,

w terminie 3 dni od jego dokonania.

5. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, może być dokonane po

przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu

wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.

Art. 16. 1. Dzień dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, jest

dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

2. Dzień układowy nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed złożeniem

wniosku o dokonanie obwieszczenia i nie później niż 7 dni po dniu jego złożenia.

©Kancelaria Sejmu s. 13/171

02.09.2020

3. Z dniem dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, do dnia

umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu:

1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa

układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17, wszczęte przed

dniem otwarcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu

z mocy prawa;

2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia

o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia

wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności,

o której mowa w art. 17, jest niedopuszczalne;

3) przepisy art. 252, art. 253 oraz art. 256 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo

restrukturyzacyjne stosuje się odpowiednio; zezwolenia, o których mowa

w art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,

wydaje nadzorca układu.

Art. 17. 1. Jeżeli propozycje układowe przewidują pełne zaspokojenie

wierzytelności, o której mowa w art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo

restrukturyzacyjne, w terminie określonym w układzie, wraz z należnościami

ubocznymi, które były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia

zabezpieczenia, nawet jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła,

albo jej zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać

w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi

z przedmiotu zabezpieczenia – do objęcia tej wierzytelności układem nie jest

konieczna zgoda wierzyciela.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych

w sposób określony w art. 249 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo

restrukturyzacyjne.

Art. 18. 1. Na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu sąd uchyla

skutki dokonania obwieszczenia, o których mowa w art. 16 ust. 3, jeżeli prowadzą one

do pokrzywdzenia wierzycieli. Przed wydaniem postanowienia sąd może wysłuchać

dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Uchylenie skutków dokonania

obwieszczenia powoduje także uchylenie ograniczenia dłużnika w sprawowaniu

zarządu, o którym mowa w art. 22 ust. 1.

©Kancelaria Sejmu s. 14/171

02.09.2020

2. Nadzorca układu obwieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

o uchyleniu skutków dokonania obwieszczenia, o których mowa w art. 16 ust. 3.

Art. 19. 1. Niezależnie od zbierania głosów, o którym mowa w art. 212 ustawy

z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, nadzorca układu może wyznaczyć

termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzeniu

wierzycieli przewodniczy nadzorca układu.

2. W razie objęcia układem wierzytelności, o których mowa w art. 17,

wierzycieli, o których mowa w art. 17, należy traktować jako odrębną kategorię

interesów.

3. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu

wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków

komunikacji. Głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji

obejmuje w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie

rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku

zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia

wierzycieli. Udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom

i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia

bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

4. Protokół ze zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonego z wykorzystaniem

elektronicznych środków komunikacji zawiera zapis posiedzenia na elektronicznym

nośniku danych.

5. Do zgromadzenia wierzycieli wyznaczonego przez nadzorcę układu stosuje się

odpowiednio przepisy o zgromadzeniu wierzycieli zawarte w ustawie z dnia 15 maja

2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz w art. 264 tej ustawy.

6. Przyjęcie układu określonego niniejszymi przepisami ustala się w oparciu

o art. 119 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Przyjęcie układu

stwierdza nadzorca układu.

Art. 20. 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu umarza się z mocy prawa,

jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu

wniosek o zatwierdzenie układu.

©Kancelaria Sejmu s. 15/171

02.09.2020

2. Na wniosek dłużnika, wierzyciela albo innej osoby mającej w tym interes

prawny, sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania z mocy

prawa.

Art. 21. 1. W przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

wynagrodzenie nadzorcy układu nie może być wyższe niż 15% kwoty przeznaczonej

dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu, a ponadto:

1) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami

układu przekracza 100 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej

100 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 3% kwoty przeznaczonej

dla wierzycieli;

2) w przypadku gdy kwota przeznaczona dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami

układu przekracza 500 000 złotych, wynagrodzenie od kwoty przewyższającej

500 000 złotych nie może przekroczyć równowartości 1% kwoty przeznaczonej

dla wierzycieli.

2. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia

postępowania, wynagrodzenie nadzorcy układu przewidziane w umowie nie może

przekroczyć dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego,

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Przepis art. 49 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

stosuje się.

Art. 22. 1. Przepisu art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo

restrukturyzacyjne nie stosuje się. Od dnia dokonania obwieszczenia, o którym mowa

w art. 15 ust. 1, do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie

układu, dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie

czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy

układu. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w terminie

trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność przekraczająca zakres zwykłego

zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna.

2. Jeżeli nadzorca układu udzielił zgody na:

1) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki lub

©Kancelaria Sejmu s. 16/171

02.09.2020

2) obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem,

zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia

wierzytelności nieobjętej układem, lub

3) przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności

nieobjętej układem, lub

4) obciążenie składników masy układowej innymi prawami

– czynności te nie mogą być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości

lub względem masy sanacyjnej, jeżeli informacja o nich została zawarta we wniosku

o zatwierdzenie układu, a wniosek ten został prawomocnie zatwierdzony przez sąd.

3. Nadzorca układu udziela zgody na dokonanie czynności, o których mowa

w ust. 2, jeżeli jest to niezbędne do zachowania zdolności do bieżącego zaspokajania

kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego

otwarciu lub zawarcia i wykonania układu oraz zostało zagwarantowane, że środki

zostaną przekazane dłużnikowi i wykorzystane dla umożliwienia realizacji planu

restrukturyzacji, a ustanowione zabezpieczenie jest adekwatne do udzielonego kredytu

lub pożyczki.

Art. 23. Dłużnik w terminie do wniesienia zażalenia na postanowienie

o odmowie zatwierdzenia układu lub w ciągu 7 dni od umorzenia postępowania

o zatwierdzenie układu, jeżeli umorzenie następuje po złożeniu wniosku

o zatwierdzenie układu, może złożyć uproszczony wniosek o otwarcie postępowania

sanacyjnego, o którym mowa w art. 328 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo

restrukturyzacyjne, albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, o którym

mowa w art. 334 tej ustawy.

Art. 24. W przypadku dokonania przez dłużnika obwieszczenia, o którym mowa

w art. 15 ust. 1, w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej przysługuje

roszczenie o naprawienie szkody.

©Kancelaria Sejmu s. 17/171

02.09.2020

Art. 25. 1. Odpowiedzialność za:

1) szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

w terminie określonym w art. 21 ust. 1 lub 2a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –

Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.6)),

2) zobowiązania spółki, o których mowa w art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września

2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.7)),

3) zaległości podatkowe, o których mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.8))

– jest wyłączona także wówczas, gdy osoby ponoszące odpowiedzialność z tytułów

wskazanych w pkt 1–3 wykażą, że w terminie określonym w art. 21 ust. 1 lub 2a

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe dokonano obwieszczenia,

o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu

doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu albo w jego następstwie do otwarcia

postępowania sanacyjnego lub do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie

upadłości na podstawie art. 23 lub, że w terminie 7 dni od umorzenia postępowania

o zatwierdzenie układu na podstawie art. 20 złożono wniosek o ogłoszenie upadłości

albo wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który doprowadził do

otwarcia takiego postępowania.

2. Przez dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i przez zakończenie

postępowania restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 131a ustawy z dnia

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, rozumie się także, odpowiednio, dzień

dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, oraz dzień umorzenia

postępowania, o którym mowa w art. 20.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 912,

1495, 1655, 1802, 2089 i 2217. 7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1543,

1655, 1798 i 2217 oraz z 2020 r. poz. 288, 568 i 695. 8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924,

1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r.

poz. 285, 568, 695, 1065 i 1086.

©Kancelaria Sejmu s. 18/171

02.09.2020

Rozdział 7

Zmiany w przepisach

Art. 26. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U.

z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz. 568 i 956) wprowadza się następujące

zmiany:

1) po art. 107 dodaje się art. 107a w brzmieniu:

„Art. 107a. § 1. Kto nie będąc do tego uprawnionym, włączając się

w transmisję danych prowadzoną przy użyciu systemu teleinformatycznego,

udaremnia lub utrudnia użytkownikowi tego systemu przekazywanie informacji,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 złotych.

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 używa słów powszechnie

uznanych za obelżywe lub w inny sposób dopuszcza się nieobyczajnego

wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny nie

niższej niż 3000 złotych.”;

2) w art. 130 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisu art. 119 nie stosuje się, jeżeli sprawca popełnia kradzież

w sposób szczególnie zuchwały lub z włamaniem.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r.

poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 5 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Jeżeli kadencja zarządu fundacji lub jej innych organów, o których

mowa w ust. 1, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub

do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru

zarządu fundacji lub jej innych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż

do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

epidemii.”.

©Kancelaria Sejmu s. 19/171

02.09.2020

Art. 28. W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach

(Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695) w art. 10 po ust. 1e dodaje się

ust. 1f w brzmieniu:

„1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5,

upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu

danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia

na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284 i 782) w art. 42 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji

i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez

siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają

przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz

z wynikami prac geodezyjnych.”.

Art. 30. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 52n:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4

w brzmieniu:

„4) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami

opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz

domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394,

1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz

z 2020 r. poz. 179, 183, 284, 288, 568, 695, 875, 1065 i 1068.

©Kancelaria Sejmu s. 20/171

02.09.2020

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690,

1818 i 2473).”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje

również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale

organizacji pożytku publicznego, jeżeli:

1) przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie

przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3,

nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

oraz

2) organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu

przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie

podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.”;

2) uchyla się art. 52p;

3) po art. 52p dodaje się art. 52pa w brzmieniu:

„Art. 52pa. Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody

podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 30g, ustalone za okres od dnia

1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”;

4) po art. 52v dodaje się art. 52w–52zb w brzmieniu:

„Art. 52w. 1. Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę

obliczenia zaliczki, o którym mowa w art. 44 ust. 17 pkt 1, przysługuje w 2020 r.

począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu

terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu

rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

2. Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania

zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 6b, mogą zmniejszyć zaliczkę, o której

mowa w art. 44 ust. 6i, należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia

upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do

okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:

1) 17% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 – w przypadku

podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 27 ust. 1 albo

©Kancelaria Sejmu s. 21/171

02.09.2020

2) 19% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 – w przypadku

podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 30c.

3. Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej przysługującego na

podstawie ust. 2 jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną wartość zmniejsza się

zaliczki należne za kolejne miesiące.

4. Zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3 dokonuje się, jeżeli do dnia

terminu płatności zaliczki, określonego w art. 44 ust. 6, wierzytelność nie została

uregulowana lub zbyta.

5. Podatnik, który dokonał zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3, jest

obowiązany do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej w 2020 r.

za miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

6. Przepisy ust. 2–5 stosuje się do wierzytelności, o których mowa

w art. 26i ust. 9, 10, 13 i 18.

7. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których

podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

o którym mowa w ustawie o COVID-19.

Art. 52x. 1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie

z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, w celu obliczenia podatku lub zaliczki,

podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są

komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia

1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

1) organom prowadzącym placówki oświatowe;

2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego

w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa

w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci

Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r.

poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania

organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

©Kancelaria Sejmu s. 22/171

02.09.2020

2. Przez placówkę oświatową rozumie się:

1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. – Prawo oświatowe;

2) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Odliczenie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są

komputery, o których mowa w ust. 1, kompletne, zdatne do użytku

i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

4. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca

200% wartości darowizny;

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości

darowizny;

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega

kwota odpowiadająca wartości darowizny.

5. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie

art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 52n oraz art. 11, art. 57b i art. 57e ustawy

o zryczałtowanym podatku dochodowym.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn

stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f,

ust. 7 pkt 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a.

Art. 52y. W przypadku darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x,

kwota przekazanej darowizny wykazywanej w zeznaniu, o której mowa

w art. 26 ust. 6b, odpowiada kwocie określonej zgodnie odpowiednio z art. 52n

ust. 2 oraz art. 52x ust. 4.

Art. 52z. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena

nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa

w art. 52n i art. 52x, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia

©Kancelaria Sejmu s. 23/171

02.09.2020

30 września 2020 r., podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach,

o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów

uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Art. 52za. Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie

zalicza się wartości otrzymanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września

2020 r. darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, przez podatników,

o których mowa w art. 52n ust. 1 i art. 52x ust. 1.

Art. 52zb. Przepisu art. 23 ust. 1 pkt 19 nie stosuje się do zapłaconych kar

umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych

robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka

w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku

ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego

z powodu COVID-19.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 396 i 568) w art. 29

w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w odniesieniu do

nieruchomości:

a) położonych w granicach zarządzanej przez niego specjalnej strefy

ekonomicznej lub

b) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego na cele przemysłowe, usługowe lub przemysłowo-

-usługowe i położonych na obszarach, na których, zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia

10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162,

z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 1086), wykonuje on zadania

określone w tej ustawie, z wyłączeniem nieruchomości, o których

mowa w lit. a, położonych w granicach niezarządzanej przez niego

specjalnej strefy ekonomicznej.”.

©Kancelaria Sejmu s. 24/171

02.09.2020

Art. 32. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.10)) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 11b w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3

w brzmieniu:

„3) transakcji między uczelnią medyczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej a podmiotem

leczniczym, o którym mowa w art. 6 ust. 6 tej ustawy.”;

2) w art. 38g:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4

w brzmieniu:

„4) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami

opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz

domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,

1622, 1690, 1818 i 2473).”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje

również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale

organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

1) przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie

przez tę organizację podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3,

nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

oraz

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309,

1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 1655, 1751, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217 i 2473 oraz z 2020 r.

poz. 183, 288, 568, 695 i 1065.

©Kancelaria Sejmu s. 25/171

02.09.2020

2) organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu

przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie

podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.”;

3) uchyla się art. 38h;

4) po art. 38h dodaje się art. 38ha w brzmieniu:

„Art. 38ha. Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody

podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 24b, ustalone za okres od dnia

1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.”;

5) po art. 38n dodaje się art. 38o–38u w brzmieniu:

„Art. 38o. 1. Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę

obliczenia zaliczki, o którym mowa w art. 25 ust. 19 pkt 1, przysługuje w 2020 r.

począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu

terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu

rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

2. Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania

zaliczek, o której mowa w art. 25 ust. 6, mogą zmniejszyć zaliczkę należną za

miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego

na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została

uregulowana lub zbyta, o:

1) 9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika albo

2) 19% wartości wierzytelności – w przypadku podatnika innego niż

wskazany w pkt 1.

3. Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej, przysługującego na

podstawie ust. 2, jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną wartość zmniejsza

się zaliczki należne za kolejne miesiące.

4. Zmniejszenia na podstawie ust. 2 i 3 dokonuje się, jeżeli do dnia terminu

płatności zaliczki wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta.

5. Podatnik, który dokonał zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3,

obowiązany jest do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki należnej za

miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

©Kancelaria Sejmu s. 26/171

02.09.2020

6. Przepisy ust. 2–5 stosuje się:

1) do wierzytelności, o których mowa w art. 18f ust. 9, 10, 13 i 18, oraz

2) do zaliczek należnych, których termin płatności upływa w 2020 r.

7. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których

podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

o którym mowa w ustawie o COVID-19.

Art. 38p. 1. Od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1,

w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć darowizny

rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub

tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

1) organom prowadzącym placówki oświatowe;

2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub

operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r.

o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815

oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego

przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom

oświatowym.

2. Przez placówkę oświatową rozumie się:

1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. – Prawo oświatowe;

2) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r.

poz. 821).

3. Odliczenie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są

komputery, o których mowa w ust. 1, kompletne, zdatne do użytku

i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

©Kancelaria Sejmu s. 27/171

02.09.2020

4. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca

200% wartości darowizny;

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości

darowizny;

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega

kwota odpowiadająca wartości darowizny.

5. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie

art. 18 ust. 1 pkt 8 i art. 38g.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn

stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 ust. 1b, 1c, 1e–1g, 1k oraz art. 27 ust. 4a.

Art. 38q. W przypadku darowizn, o których mowa w art. 38g i art. 38p,

kwota przekazanej darowizny wykazywanej w zeznaniu, o której mowa

w art. 18 ust. 1g, odpowiada kwocie określonej zgodnie odpowiednio z art. 38g

ust. 2 oraz art. 38p ust. 4.

Art. 38r. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena

nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa

w art. 38g i art. 38p, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia

30 września 2020 r., podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach,

o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów

uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Art. 38s. Do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych od dnia

1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. darowizn, o których mowa

w art. 38g i art. 38p, przez podatników, o których mowa w art. 38g ust. 1 i art. 38p

ust. 1.

Art. 38t. Przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 nie stosuje się do zapłaconych kar

umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych

robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka

w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała w związku

ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego

z powodu COVID-19.

©Kancelaria Sejmu s. 28/171

02.09.2020

Art. 38u. 1. Do przychodów Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej

nie zalicza się:

1) wartości skarbowych papierów wartościowych otrzymanych w 2020 r. na

podstawie art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji

rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569 i 695);

2) przychodów z tytułu zbycia papierów wartościowych, o których mowa

w pkt 1.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do skarbowych papierów wartościowych

przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

w związku z działaniami mającymi przeciwdziałać negatywnym skutkom

COVID-19.ˮ.

Art. 33. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186, z późn. zm.11)) w art. 30:

1) uchyla się ust. 5h;

2) ust. 5i otrzymuje brzmienie:

„5i. Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 5 stosuje się podczas stanu

zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach

ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) wprowadza

się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) w ust. 3 uchyla się pkt 1–3,

b) uchyla się ust. 4;

2) w art. 16 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „art. 5 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „art.

5 ust. 3”.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1524,

1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471, 695 i 782.

©Kancelaria Sejmu s. 29/171

02.09.2020

Art. 35. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich

(Dz. U. z 2020 r. poz. 998) w art. 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. Zgoda, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może dotyczyć przyszłej

nieruchomości gruntowej, która powstanie w granicach portu lub przystani

morskiej w wyniku zalądowienia przez przekształcenie akwenu (gruntu

pokrytego wodami) w ląd (grunt niepokryty wodami).

2b. Do złożenia wniosku dotyczącego zgody, o której mowa w ust. 2a,

uprawniony jest podmiot zarządzający.

2c. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2b, stosuje się odpowiednio przepisy

niniejszego rozdziału, z wyjątkiem ust. 2 oraz ust. 4 pkt 2.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U.

z 2020 r. poz. 833 i 843) art. 6g otrzymuje brzmienie:

„Art. 6g. 1. Przepisów art. 6a ust. 3 oraz art. 6b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3,

w zakresie możliwości wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii,

nie stosuje się do odbiorców paliw gazowych, energii lub ciepła w gospo-

darstwach domowych oraz podmiotów, dla których ustanowiono ograniczenia

funkcjonowania lub czasowe ograniczenia zakresu działalności na podstawie

przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.12)) w ciągu 6 miesięcy

od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

2. W przypadku gdy odbiorca lub podmiot, o którym mowa w ust. 1,

otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 6b ust. 3, przed dniem

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin określony

w art. 6b ust. 3 przedłuża się o okres, o którym mowa w ust. 1.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach

udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r.

poz. 122 i 568) w art. 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) kredycie – należy przez to rozumieć kredyt lub pożyczkę;”.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz

z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567 i 875.

©Kancelaria Sejmu s. 30/171

02.09.2020

Art. 38. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 37a otrzymuje brzmienie:

„Art. 37a. § 1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia

wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia

wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę

ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od

100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek

kompensacyjny lub przepadek.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają

przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców

przestępstw o charakterze terrorystycznym.”;

2) po art. 57a dodaje się art. 57b w brzmieniu:

„Art. 57b. Skazując za przestępstwo określone w art. 12 § 1 sąd wymierza

karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości powyżej

dolnej granicy ustawowego zagrożenia do podwójnej wysokości górnej granicy

ustawowego zagrożenia.”;

3) art. 85 otrzymuje brzmienie:

„Art. 85. § 1. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim

zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do któregokolwiek z tych

przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające

łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podstawę kary z osobna wymierzone

za zbiegające się przestępstwa.

§ 2. Karą łączną nie obejmuje się kar orzeczonych wyrokami, o których

mowa w art. 114a.”;

4) w art. 86:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar

wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie

©Kancelaria Sejmu s. 31/171

02.09.2020

przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia

wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli najwyższą z kar

wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara 810 stawek

dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia

wolności, dolną granicę kary łącznej przyjmuje się w tej wysokości. Karę

pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.”,

b) uchyla się § 4;

5) w art. 89a § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Jeżeli chociażby jedną z kar podlegających łączeniu jest kara

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczona

na podstawie art. 60 § 5, a kara ta nie podlega łączeniu z surowszą karą

pozbawienia wolności, sąd może wymierzyć karę łączną pozbawienia wolności

w wymiarze równym karze pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem

jej wykonania orzeczonej na podstawie art. 60 § 5, o ile jednocześnie stosuje

warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej.”;

6) w art. 91 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Jeżeli sprawca w warunkach określonych w art. 85 § 1 popełnia dwa

lub więcej ciągów przestępstw określonych w § 1 lub ciąg przestępstw oraz inne

przestępstwo, sąd orzeka karę łączną, stosując odpowiednio przepisy tego

rozdziału.”;

7) po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:

„Art. 91a. Wydaniu wyroku łącznego nie stoi na przeszkodzie, że

poszczególne kary wymierzone za należące do ciągu przestępstw lub zbiegające

się przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane. Przepis art. 71

§ 2 stosuje się odpowiednio.”;

8) w art. 115 po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Kradzieżą szczególnie zuchwałą jest:

1) kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę

lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub

używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu

zawładnięcia mieniem;

©Kancelaria Sejmu s. 32/171

02.09.2020

2) kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub

w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego

przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu lub znajdującego się

w przedmiotach przenoszonych lub przemieszczanych w takich

warunkach.”;

9) po art. 278 dodaje się art. 278a w brzmieniu:

„Art. 278a. § 1. Kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Jeżeli kradzież szczególnie zuchwałą popełniono na szkodę osoby

najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”;

10) w art. 294 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1, 2 lub 5,

art. 278a § 1, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1 lub 2, art. 287 § 1,

art. 288 § 1 lub 3, art. 290 § 1 lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej

wartości,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413 i 568) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 96 dodaje się art. 96a w brzmieniu:

„Art. 96a. Przepisy art. 374 § 3–8 i art. 517ea stosuje się odpowiednio do

posiedzeń.”;

2) w art. 100 dodaje się § 10 w brzmieniu:

„§ 10. Podmiot lub stronę, która bierze udział w posiedzeniu przy użyciu

urządzeń technicznych umożliwiających udział w posiedzeniu na odległość

z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, na którym wydano

postanowienie albo zarządzenie, uznaje się za „obecną przy ogłoszeniu”

postanowienia albo zarządzenia w rozumieniu § 4 lub 6.”;

©Kancelaria Sejmu s. 33/171

02.09.2020

3) w art. 177 po § 1a dodaje się § 1b w brzmieniu:

„§ 1b. W miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób

określony w § 1a, zamiast osób wskazanych w tym przepisie, może być obecny:

1) funkcjonariusz Służby Więziennej – jeżeli świadek przebywa w zakładzie

karnym lub areszcie śledczym;

2) urzędnik konsularny – jeżeli świadek będący obywatelem polskim

przebywa za granicą.”;

4) w art. 248 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od

przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia

o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania albo nie ogłoszono mu

tego postanowienia na posiedzeniu przeprowadzonym w sposób określony

w art. 250 § 3b.”;

5) w art. 250 po § 3a dodaje się § 3b–3h w brzmieniu:

„§ 3b. Można odstąpić od przymusowego doprowadzenia do sądu

podejrzanego, jeżeli zostanie zapewniony udział podejrzanego w posiedzeniu,

w szczególności złożenie przez niego wyjaśnień, przy użyciu urządzeń

technicznych, umożliwiających przeprowadzenie tego posiedzenia na odległość

z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

§ 3c. W wypadku określonym w § 3b w posiedzeniu bierze udział

w miejscu przebywania podejrzanego referendarz sądowy lub asystent sędziego

zatrudniony w sądzie, w którego okręgu przebywa podejrzany lub

funkcjonariusz Służby Więziennej, jeżeli podejrzany przebywa w zakładzie

karnym lub areszcie śledczym.

§ 3d. Obrońca bierze udział w posiedzeniu przeprowadzonym w sposób

określony w § 3b w miejscu przebywania oskarżonego, chyba że obrońca stawi

się w tym celu w sądzie lub sąd zobowiąże go do udziału w posiedzeniu

w budynku sądu z uwagi na konieczność uchylenia ryzyka nierozstrzygnięcia

wniosku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed

upływem dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego.

©Kancelaria Sejmu s. 34/171

02.09.2020

§ 3e. W wypadku, gdy obrońca bierze udział w posiedzeniu przebywając

w innym miejscu niż oskarżony, sąd na wniosek oskarżonego lub obrońcy może

zarządzić przerwę na czas oznaczony i zezwolić na telefoniczny kontakt obrońcy

z oskarżonym, chyba że uwzględnienie wniosku może zakłócić prawidłowy

przebieg posiedzenia lub stwarza ryzyko nierozstrzygnięcia wniosku

w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania przed upływem

dopuszczalnego czasu zatrzymania oskarżonego.

§ 3f. Przepisu § 3b nie stosuje się w wypadku oskarżonego, którego dotyczą

okoliczności wskazane w art. 79 § 1 pkt 2.

§ 3g. Tłumacz może wziąć udział w posiedzeniu również w miejscu

przebywania oskarżonego.

§ 3h. Przepisy art. 517ea stosuje się odpowiednio.”;

6) w art. 251 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania doręcza się

oskarżonemu. Postanowienie o zastosowaniu innego środka zapobiegawczego

doręcza się oskarżonemu, jeżeli nie był obecny przy ogłoszeniu tego

postanowienia.”;

7) w art. 276a po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Środek zapobiegawczy, o którym mowa w § 1, można orzec również

wobec oskarżonego o przestępstwo, o którym mowa w art. 190a ustawy z dnia

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, popełnione z powodu wykonywanego przez

pokrzywdzonego zawodu.”;

8) w art. 374 dodaje się § 3–9 w brzmieniu:

„§ 3. Przewodniczący, na wniosek prokuratora, wyraża zgodę na jego

udział w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających udział

w rozprawie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu

i dźwięku, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy techniczne.

§ 4. Przewodniczący może zwolnić z obowiązku stawiennictwa na

rozprawie oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego albo oskarżyciela

prywatnego, którzy są pozbawieni wolności, jeżeli zostanie zapewniony udział

tych stron w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających

©Kancelaria Sejmu s. 35/171

02.09.2020

udział w rozprawie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem

obrazu i dźwięku.

§ 5. W wypadku określonym w § 4 w rozprawie bierze udział w miejscu

przebywania strony referendarz sądowy lub asystent sędziego, zatrudniony

w sądzie, w którego okręgu strona przebywa.

§ 6. Obrońca bierze udział w rozprawie przeprowadzanej w sposób

określony w § 4 w miejscu przebywania oskarżonego, chyba że stawi się w tym

celu w sądzie.

§ 7. W wypadku gdy obrońca bierze udział w rozprawie przebywając

w innym miejscu niż oskarżony, sąd na wniosek oskarżonego lub obrońcy może

zarządzić przerwę na czas oznaczony, w celu kontynuacji rozprawy w tym

samym dniu, aby umożliwić telefoniczny kontakt obrońcy z oskarżonym, chyba

że złożenie wniosku w sposób oczywisty nie służy realizacji prawa do obrony,

a w szczególności zmierza do zakłócenia lub nieuzasadnionego przedłużenia

rozprawy.

§ 8. Jeżeli zachodzi potrzeba udziału tłumacza w rozprawie

przeprowadzanej w sposób określony w § 4, tłumacz bierze udział w rozprawie

w miejscu przebywania oskarżonego niewładającego w wystarczającym stopniu

językiem polskim lub w miejscu przebywania osoby, co do której zachodzą

okoliczności określone w art. 204 § 1 pkt 1, chyba że przewodniczący zarządzi

inaczej.

§ 9. Przepisy art. 517ea stosuje się odpowiednio.”;

9) w art. 568a w § 2 wyrazy „art. 575–577” zastępuje się wyrazami „art. 575 § 1 i 2,

art. 576 i art. 577”;

10) w art. 569 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do

osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, właściwy do wydania

wyroku łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący w pierwszej

instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.”;

11) w art. 575 uchyla się § 3.

©Kancelaria Sejmu s. 36/171

02.09.2020

Art. 40. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.

z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 297 w § 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11

w brzmieniu:

„11) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w związku

z prowadzonym:

a) postępowaniem wyjaśniającym, postępowaniem antymonopolowym,

postępowaniem w sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za

niedozwolone i postępowaniem w sprawie praktyk naruszających

zbiorowe interesy konsumentów, o których mowa w art. 47 ust. 1

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),

b) postępowaniem w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących

przewagę kontraktową i postępowaniem wyjaśniającym, o których

mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.

o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi

kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U.

z 2019 r. poz. 517, 1649 i 1667),

c) postępowaniem w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem

świadczeń pieniężnych, o którym mowa w art. 13c ustawy z dnia

8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom

w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 i 1086),

d) wstępnym postępowaniem sprawdzającym i postępowaniem

kontrolnym, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r.

o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117, 284

i 1086).”;

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924,

1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r.

poz. 285, 568, 695 i 1065.

©Kancelaria Sejmu s. 37/171

02.09.2020

2) w art. 299f:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Informacja o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia

opóźnień obejmuje dane identyfikujące podmiot oraz inne dane w zakresie

niezbędnym do przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa, o której

mowa w art. 13c ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w tym dane

wynikające z przesyłanych przez podatników ewidencji, o których mowa

w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów

i usług, z informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zq, oraz

z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.

Szczegółowy zakres danych określa porozumienie, o którym mowa w § 9.”,

b) uchyla się § 5,

c) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Szczegółowy zakres danych, o których mowa w § 4, oraz sposób

przekazywania informacji i danych, o których mowa w § 1 i 7, określa

porozumienie zawarte pomiędzy Szefem Krajowej Administracji

Skarbowej a Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r.

poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288 i 321) art. 128b otrzymuje brzmienie:

„Art. 128b. 1. W przypadku gdy koszty obsługi i ryzyko wypłat gwarancji

lub poręczeń nie będą obciążały wyniku finansowego banku państwowego, może

on powierzyć innej instytucji finansowej, w drodze umowy, dokonywanie oceny

zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania

w przypadku udzielania poręczeń lub gwarancji na podstawie przepisów ustawy

z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb

Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2020 r. poz. 122, 568 i 1086) lub

innych ustaw określających zasady udzielania poręczeń i gwarancji przez bank

państwowy.

2. W przypadku gdy koszty obsługi i ryzyko wypłat gwarancji lub poręczeń

będą obciążały wynik finansowy banku państwowego, Komisja Nadzoru

©Kancelaria Sejmu s. 38/171

02.09.2020

Finansowego może, na jego wniosek, wydać zezwolenie na powierzenie innemu

bankowi dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka

wypłaty zobowiązania w razie:

1) udzielenia bankowi przez bank państwowy gwarancji lub poręczeń portfela

kredytów rozumianego jako zbiór pojedynczych kredytów, udzielonych

przez ten bank, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji lub poręczeń na

określony czas ustala umowa między tym bankiem a bankiem

państwowym;

2) udzielenia poręczenia lub gwarancji portfela innych zobowiązań

rozumianego jako zbiór pojedynczych umów cywilnoprawnych, dla

którego łączną kwotę limitu poręczeń lub gwarancji określa umowa między

tym bankiem a bankiem państwowym.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.

z 2019 r. poz. 43, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 57b:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4

w brzmieniu:

„4) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami

opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz

domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507,

1622, 1690, 1818 i 2473).”,

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.

1495, 1649 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 179, 568 i 1065.

©Kancelaria Sejmu s. 39/171

02.09.2020

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Odliczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje

również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale

organizacji pożytku publicznego, jeżeli:

1) przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez

tę organizację podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, nastąpiło

w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz

2) organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu

przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie

podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane.”;

2) po art. 57c dodaje się art. 57d–57g w brzmieniu:

„Art. 57d. 1. Prawo do zmniejszenia przychodu, o którym mowa

w art. 11 ust. 4 pkt 1, na podstawie art. 21 ust. 3f przysługuje w 2020 r.

począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia

upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do

okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

2. Przepis ust. 1 stosuje się przy obliczaniu ryczałtu, którego termin

płatności przypada w 2020 r.

3. Przepis ust. 1 stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których

podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

o którym mowa w ustawie o COVID-19.

Art. 57e. 1. Od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 podatnik może

odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne

będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia

30 września 2020 r.:

1) organom prowadzącym placówki oświatowe;

2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym

działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub

operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r.

o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815

©Kancelaria Sejmu s. 40/171

02.09.2020

oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego

przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom

oświatowym.

2. Przez placówkę oświatową rozumie się:

1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

2) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086);

3) placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

3. Odliczenie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są

komputery, o których mowa w ust. 1, kompletne, zdatne do użytku

i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania.

4. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca

200% wartości darowizny;

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości

darowizny;

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega

kwota odpowiadająca wartości darowizny.

5. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 11

i art. 57b i na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9, art. 52n i art. 52x ustawy o podatku

dochodowym.

6. Odliczenia z tytułu darowizn, o których mowa w ust. 1, podatnik może

uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

wpłacanego w trakcie roku podatkowego.

7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do darowizn

stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 oraz art. 21 ust. 2a.

©Kancelaria Sejmu s. 41/171

02.09.2020

Art. 57f. W przypadku darowizn, o których mowa w art. 57b i art. 57e,

kwota przekazanej darowizny wykazanej w zeznaniu, o którym mowa

w art. 21 ust. 2 pkt 2, odpowiada kwocie określonej odpowiednio w art. 57b

ust. 2 oraz art. 57e ust. 4.

Art. 57g. Do podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy

w formie karty podatkowej, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności

gospodarczej w okresie wynikającym z wprowadzenia z powodu COVID-19

czasowego ograniczenia prowadzenia tej działalności, zgodnie z przepisami

wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.15)), stosuje

się przepisy art. 34 w zakresie przerwy w prowadzeniu działalności

gospodarczej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podatnicy nie

mają obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu

i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej

(Dz. U. z 2020 r. poz. 286 i 288) w art. 231 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urząd Patentowy wydaje uprawnionym dokumenty patentowe,

dodatkowe świadectwa ochronne, świadectwa ochronne na wzór użytkowy,

świadectwa ochronne na znak towarowy, świadectwa rejestracji wzoru

przemysłowego, świadectwa rejestracji oznaczenia geograficznego i świadectwa

rejestracji topografii oraz dowody pierwszeństwa, w postaci papierowej lub

elektronicznej. Dokumenty stwierdzające udzielenie patentu, dodatkowego

prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji oraz dowody

pierwszeństwa wydawane w postaci papierowej opatruje się pieczęcią okrągłą

z wizerunkiem orła w koronie i napisem w otoku: „Urząd Patentowy

Rzeczypospolitej Polskiej” i podpisem osoby upoważnionej na piśmie przez

Prezesa Urzędu Patentowego. W przypadku wydania tych dokumentów oraz

dowodów pierwszeństwa w postaci elektronicznej opatruje się je pieczęcią

elektroniczną Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i kwalifikowanym

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz

z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567 i 875.

©Kancelaria Sejmu s. 42/171

02.09.2020

podpisem elektronicznym osoby upoważnionej na piśmie przez Prezesa Urzędu

Patentowego.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.

z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568) po art. 68a dodaje się art. 68b w brzmieniu:

„Art. 68b. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do sposobu

i trybu sprawdzenia kwalifikacji osób, o których mowa w art. 22 ust. 3, stosuje

się przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 5, z uwzględnieniem

zasad określonych w ust. 2–5.

2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza egzaminator powołany

przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

3. Termin 30 dni roboczych na wyznaczenie terminu egzaminu może być

przedłużony w przypadku, gdy liczba składanych oraz rozpatrywanych

wniosków to uzasadnia.

4. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w formie ustalonej

z właściwą jednostką dozoru technicznego, ze szczególnym uwzględnieniem

formy zdalnej, w sposób zapobiegający szerzeniu się zakażenia wirusem

SARS-CoV-2 i z zachowaniem należytych środków ostrożności oraz pod

warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się

sprawdza, i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

5. Część praktyczną egzaminu przeprowadza się w sposób zapobiegający

szerzeniu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i z zachowaniem należytych

środków ostrożności.”.

Art. 45. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r.

poz. 140, 285 i 568) w art. 26c:

1) w ust. 1 po wyrazach „od dnia dokonania ostatniej legalizacji” dodaje się wyrazy

„albo przeprowadzenia oceny zgodności”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na

dalsze użytkowanie na warunkach określonych w ust. 1 następuje w drodze

©Kancelaria Sejmu s. 43/171

02.09.2020

decyzji administracyjnej, a za czynności wydania takiej decyzji nie pobiera się

opłaty.”;

3) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku przyrządów pomiarowych:

1) wykorzystywanych w procesie eksploatacji pomiarowych zbiorników

naziemnych i podziemnych oraz stanowisk nalewczych, które zostały

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,

z późn. zm.16)),

2) służących do pomiaru ilości przepływającego przez nie gazu,

3) służących do przeliczania objętości gazu

– odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze

użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego może nastąpić na

okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

5. W przypadku przyrządów pomiarowych, o których mowa w ust. 4 pkt 1,

wnioskodawca dołącza dodatkowo do wniosku, o którym mowa w ust. 1,

informację o dokonanym przed upływem terminu do dokonania legalizacji

ponownej przeglądzie stanu technicznego przyrządu pomiarowego

i oświadczenie, że ten przegląd potwierdza sprawność przyrządu

pomiarowego.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów

powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288 i 875) w art. 105 § 2 otrzymuje

brzmienie:

„§ 2. Sędziemu, który przeszedł w stan spoczynku w trybie art. 69 § 1, 1b,

2 i 2b, oraz sędziemu przeniesionemu w stan spoczynku w razie zmiany ustroju

sądów lub zmiany granic okręgów sądowych można powierzyć, za jego zgodą,

pełnienie funkcji wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości lub sądzie oraz

koordynatora do spraw mediacji. Sędziemu w stanie spoczynku pełniącemu

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1524,

1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 i 000.

©Kancelaria Sejmu s. 44/171

02.09.2020

funkcję wizytatora w sądzie oraz koordynatora do spraw mediacji przysługuje

dodatek funkcyjny w wysokości przewidzianej dla sędziego wizytatora lub

koordynatora do spraw mediacji. Do powierzenia funkcji wizytatora w sądzie

stosuje się odpowiednio przepisy art. 37d. Do powierzenia funkcji koordynatora

do spraw mediacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 16a. Pełnienie funkcji

wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości powierza Minister Sprawiedliwości

na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. Przepisy

art. 78 § 2–4 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) wprowadza się następujące

zmiany:

1) po art. 8b dodaje się art. 8c i art. 8d w brzmieniu:

„Art. 8c. Wnioski lub uwagi dotyczące studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu tego studium, miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, projektu tego planu, projektu uchwały

ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy

jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

projektu audytu krajobrazowego, ramowego studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, projektu tego

studium albo planu zagospodarowania przestrzennego województwa mogą być

wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub

formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt tego dokumentu

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także

w innej formie, jeżeli zostanie ona określona przez ten organ w ogłoszeniu

dokonanym na podstawie przepisów art. 11 pkt 1 i 7, art. 17 pkt 1 i 9, art. 37b

ust. 2 pkt 8, art. 37o ust. 8, art. 38b ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 pkt 1.

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz

adres zamieszkania albo siedziby.

Art. 8d. 1. Organ sporządzający projekt studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu

©Kancelaria Sejmu s. 45/171

02.09.2020

zagospodarowania przestrzennego albo ramowego studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego

prowadzi dyskusję publiczną dotyczącą projektu tego dokumentu w sposób

umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag.

2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, prowadzi dyskusję publiczną za

pomocą środków porozumiewania się na odległość, czyni to w sposób

umożliwiający:

1) zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną

transmisję obrazu i dźwięku, oraz

2) zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.”;

2) w art. 11:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie

podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej

miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania

studium, określając formę, miejsce i termin składania wniosków

dotyczących studium, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia

ogłoszenia;”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do

publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia

i wykłada ten projekt do publicznego wglądu, także przez jego

udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie

podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym

czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w tym

projekcie studium rozwiązaniami;”;

©Kancelaria Sejmu s. 46/171

02.09.2020

3) w art. 17:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie

podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej

miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania

planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do

planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych

uzgodnień oraz ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu

projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed

dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, także przez jego

udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie

podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym

czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi

w projekcie planu rozwiązaniami;”;

4) w art. 18:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uwagi do projektu planu należy wnieść w terminie wyznaczonym

w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11.”,

b) uchyla się ust. 3;

5) w art. 37b w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) podaje do publicznej wiadomości, w tym przez udostępnienie

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej,

informację o podjęciu przez radę gminy uchwały, o której mowa

w ust. 1;”,

©Kancelaria Sejmu s. 47/171

02.09.2020

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) ogłasza w prasie lokalnej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie

podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym

terenie o wyłożeniu projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1,

do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed terminem

wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu, także przez

jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej

stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni; w czasie wyłożenia

i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi do

tego projektu.”;

6) w art. 38b w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) informuje w drodze obwieszczenia oraz udostępnienia informacji

w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej,

o przystąpieniu do sporządzania projektu audytu krajobrazowego;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ogłasza w prasie regionalnej, przez obwieszczenie w urzędzie

marszałkowskim oraz udostępnienie informacji w Biuletynie

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, o wyłożeniu

projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem

wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu, także przez

jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej

stronie podmiotowej, na okres co najmniej 30 dni;”;

7) w art. 41 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ogłasza w prasie ogólnopolskiej, przez obwieszczenie w urzędach gmin,

starostwach powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie

wojewódzkim oraz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji

Publicznej na swojej stronie podmiotowej, o podjęciu uchwały

o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin

©Kancelaria Sejmu s. 48/171

02.09.2020

składania wniosków dotyczących planu, nie krótszy niż 3 miesiące od dnia

ogłoszenia;”.

Art. 48. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374) w art. 32 w ust. 3 zdanie

drugie otrzymuje brzmienie:

„Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, zalicza

się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, przewidzianych

w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie

zobowiązań podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części zaległości

podatkowych.”.

Art. 49. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu

nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie

internetowej.”.

Art. 50. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia

oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego;”;

2) w załączniku do ustawy w części I:

a) w kolumnie 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„598 zł”,

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495,

1556, 1751 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 424 i 471.

©Kancelaria Sejmu s. 49/171

02.09.2020

b) w kolumnie 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na

wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek

dotyczy”.

Art. 51. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) uchyla się pkt 22,

b) w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:

„24) rozporządzeniu nr 2017/2394 – rozumie się przez to rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie współpracy między organami krajowymi

odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie

ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE)

nr 2006/2004 („Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie

ochrony konsumentów”) (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017).”;

2) w art. 29 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jednolitym urzędem łącznikowym w rozumieniu przepisów rozporządzenia

nr 2017/2394 oraz, w zakresie swoich ustawowych kompetencji, jest

organem właściwym w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia

nr 2017/2394.”;

3) w art. 31 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wykonywanie zadań i kompetencji właściwego organu oraz jednolitego

urzędu łącznikowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

określonych w rozporządzeniu nr 2017/2394;”;

4) w art. 73 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wymiany informacji z Komisją Europejską i właściwymi organami państw

członkowskich Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia

nr 2017/2394;”;

©Kancelaria Sejmu s. 50/171

02.09.2020

5) w art. 105a w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracownika organu wnioskującego w rozumieniu

art. 3 pkt 9 rozporządzenia nr 2017/2394 w przypadku, o którym mowa

w art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia;”.

Art. 52. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1554, 1724 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284) uchyla się art. 31.

Art. 53. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695) wprowadza się następujące

zmiany:

1) art. 20a otrzymuje brzmienie:

„Art. 20a. Posiedzenia organów Akademii, o których mowa w art. 13 pkt 1

i 2, oraz komisji i zespołów doradczych, o których mowa w art. 20, mogą być

przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

2) art. 41a otrzymuje brzmienie:

„Art. 41a. Posiedzenia gremiów kolegialnych podmiotów, o których mowa

w art. 27 pkt 1 i 2, oraz posiedzenia podmiotów, o których mowa w art. 27 pkt 3–

7, mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

©Kancelaria Sejmu s. 51/171

02.09.2020

3) w art. 56 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Posiedzenia rad naukowych mogą być przeprowadzane przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”.

Art. 54. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

(Dz. U. z 2019 r. poz. 84, 609, 730 i 914 oraz z 2020 r. poz. 190) w art. 44 w ust. 3a

skreśla się wyrazy „za pośrednictwem Rady, która następnie dokonuje doręczenia”.

Art. 55. W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym

opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935) art. 5 otrzymuje

brzmienie:

„Art. 5. Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu

publicznego będącego podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin

zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może

żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia

swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku,

potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie

dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.”.

Art. 56. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568 i 695) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 78:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dostawcę internetowej platformy aukcyjnej, a także wykonawcę

usług w zakresie jej utrzymania, rozbudowy i modyfikacji, wyłania w trybie

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pub-

licznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) Urząd

Regulacji Energetyki.”,

©Kancelaria Sejmu s. 52/171

02.09.2020

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Określone przez Prezesa URE koszty utrzymania, rozbudowy

i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, o której mowa w ust. 6,

pokrywa operator rozliczeń energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106,

ze środków opłaty OZE, o której mowa w art. 95 ust. 1, na podstawie

dyspozycji Prezesa URE.”;

2) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego pobiera opłatę,

zwaną dalej „opłatą OZE”, związaną z zapewnieniem dostępności energii ze

źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE

przeznacza się wyłącznie na pokrycie ujemnego salda, o którym mowa

w art. 93 ust. 1 pkt 4 lub ust. 2 pkt 3, kosztów działalności operatora rozliczeń

energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, prowadzonej na podstawie

ustawy oraz wydatków na pokrycie kosztów utrzymania, rozbudowy

i modyfikacji internetowej platformy aukcyjnej, o których mowa

w art. 78 ust. 7a.”;

3) po art. 184d dodaje się art. 184e w brzmieniu:

„Art. 184e. 1. Certyfikat wydany na podstawie art. 139 ust. 2, którego

ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo

stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,

zachowuje ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 60 dni od dnia

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od

tego, który z nich zostanie odwołany później.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

epidemii, a także w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów, bieg terminu

określonego w art. 136 ust. 3 pkt 4 ulega zawieszeniu na ten okres.”.

Art. 57. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U.

z 2020 r. poz. 195) w art. 26 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) jest obecny w miejscu przebywania świadka przesłuchiwanego w sposób

określony w art. 177 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks

postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413, 568 i 1086);”.

©Kancelaria Sejmu s. 53/171

02.09.2020

Art. 58. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji

(Dz. U. z 2020 r. poz. 117 i 284) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 12 dodaje się art. 12a–12k w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. W związku z sytuacją wywołaną COVID-19, przepisy

art. 12b–12k oraz art. 16a i art. 16b, określają:

1) zasady i tryb kontroli inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem

znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji nad podmiotem objętym

ochroną w rozumieniu art. 12d przez podmiot, który:

a) nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego – w przypadku

osób fizycznych albo

b) nie posiada lub nie posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia

poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa

członkowskiego – w przypadku podmiotów innych niż osoby

fizyczne;

2) sankcje za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów art. 12b–

12k.

2. Przepisów art. 12b–12k nie stosuje się do spraw dotyczących podmiotu

podlegającego ochronie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, prowadzonych

przez organ kontroli, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6.

Art. 12b. Celem mechanizmu kontroli inwestycji dotyczących podmiotów

objętych ochroną jest ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwa

publicznego lub zdrowia publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65

ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy uwzględnieniu

art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Art. 12c. 1. Ilekroć w przepisach art. 12a–12k jest mowa o:

1) znaczącym uczestnictwie – rozumie się przez to sytuację umożliwiającą

wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:

a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20%

ogólnej liczby głosów, albo

©Kancelaria Sejmu s. 54/171

02.09.2020

b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości

wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów

wniesionych do tej spółki, lub

c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co

najmniej 20%;

2) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy

z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292

i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), instytut badawczy w rozumieniu

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz instytut Sieci

w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej

Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284, 695 i 875);

3) podmiocie objętym ochroną – rozumie się przez to przedsiębiorcę

z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, który w dniu nabycia lub

osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji spełnia

przesłanki określone w art. 12d ust. 1, 2 lub 3;

4) organie kontroli – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów;

5) państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo, które jest

członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, lub państwem należącym do Organizacji Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju.

2. Ilekroć w przepisach ust. 4–8, art. 12g ust. 1 pkt 1 i 3, art. 12j ust. 2 i 3

oraz art. 12k ust. 2 i 3 mowa jest o udziałach albo akcjach lub prawach

z udziałów albo akcji, należy przez to rozumieć odpowiednio również:

1) udział w zyskach innego podmiotu, lub

2) udział kapitałowy w spółce osobowej, lub

3) prawo uczestnictwa w organie stanowiącym przedsiębiorcy innego niż

spółka.

©Kancelaria Sejmu s. 55/171

02.09.2020

3. Ilekroć w przepisach ust. 4–8 oraz art. 12g ust. 1 pkt 3 mowa jest

o nabyciu udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęciu

udziałów albo akcji, należy przez to rozumieć odpowiednio również:

1) uzyskanie lub zwiększenie udziału w zyskach innego podmiotu w drodze

umowy lub zmiany statutu tego podmiotu, lub

2) przystąpienie do spółki osobowej albo zwiększenie udziału kapitałowego

w spółce osobowej w drodze zmiany umowy albo statutu spółki osobowej,

albo

3) przystąpienie do przedsiębiorcy innego niż spółka albo zwiększenie udziału

w organie stanowiącym przedsiębiorcy innego niż spółka w drodze umowy

lub zmiany statutu tego przedsiębiorcy.

4. Przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu

dominującego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. e wobec podmiotu objętego

ochroną przez:

1) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie

udziałów albo akcji, lub

2) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub

przekazywanie zysku przez ten podmiot.

5. Przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się:

1) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie

objętym ochroną przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów

albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub

2) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej

liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału

w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce

osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości

wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo

akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub

3) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

©Kancelaria Sejmu s. 56/171

02.09.2020

6. Przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie

dominacji rozumie się również przypadki, gdy:

1) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym

ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane

przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych

z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego

podmiotu,

2) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym

ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane

przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie

zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie

rozwiązania podmiotu albo innej formy jego ustania, w tym prawa do

dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,

3) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym

ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane

w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach

wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu ustawy z dnia

29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

4) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym

ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane

przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem

jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych

uprawnień do udziałów, akcji albo innych praw udziałowych lub praw

z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego

ochroną,

5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji

nad podmiotem objętym ochroną jest dokonywane przez grupę dwóch lub

więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny

podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji

podmiotu objętego ochroną, bądź choćby nabywania udziałów albo akcji

lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej

Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do

©Kancelaria Sejmu s. 57/171

02.09.2020

wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów albo akcji

lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczy-

pospolitej Polskiej,

6) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym

ochroną albo nabycie dominacji nad takim podmiotem jest dokonywane

przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego

porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia

udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu objętego ochroną lub

nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców

z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej

– zwane dalej „nabyciem pośrednim”.

7. Przez nabycie pośrednie rozumie się również przypadki, gdy wskutek

transakcji lub zdarzenia niewymienionego w ust. 4–6 podmiot uzyska status

podmiotu dominującego wobec podmiotu posiadającego znaczące uczestnictwo

w podmiocie objętym ochroną lub podmiotu dominującego wobec podmiotu

objętego ochroną lub wobec podmiotu mającego tytuł prawny do

przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podmiotu objętego

ochroną. Jeżeli nabycie pośrednie nastąpiło wskutek czynności, dokonanej na

podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,

w szczególności wskutek połączenia spółek, których siedziby znajdują się poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź nabycie lub objęcie udziałów albo

akcji podmiotu z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego

podmiotem posiadającym znaczące uczestnictwo w podmiocie objętym ochroną

lub podmiotem dominującym wobec podmiotu objętego ochroną, przepisy

art. 12a–12k stosuje się w zakresie skutków określonych w zdaniu pierwszym.

8. Przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie

dominacji rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie

znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację nad podmiotem objętym

ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby

głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach

podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej

©Kancelaria Sejmu s. 58/171

02.09.2020

podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów

wniesionych do tej spółki, w wyniku:

1) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia

udziałów albo akcji własnych tego podmiotu,

2) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym

podmiotem,

3) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie

uprzywilejowania udziałów albo akcji, udziału w zyskach, ustanowienia

bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym

wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu

– zwane dalej „nabyciem następczym”.

Art. 12d. 1. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą

w Rzeczypospolitej Polskiej będący spółką publiczną w rozumieniu ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

publicznych.

2. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą

w Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) posiada mienie, które zostało ujawnione w jednolitym wykazie obiektów,

instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej,

o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r.

poz. 148, 284, 374 i 695), lub

2) opracowuje lub modyfikuje oprogramowanie:

a) do sterowania elektrowniami, sieciami lub obsługą obiektów lub

systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz, paliwo, olej

opałowy lub ciepło sieciowe, lub

b) do zarządzania, kontrolowania i automatyzacji instalacji zaopatrzenia

w wodę pitną lub oczyszczania ścieków, lub

©Kancelaria Sejmu s. 59/171

02.09.2020

c) służące do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych do

transmisji głosu i danych lub do przechowywania i przetwarzania

danych, lub

d) do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych do zaopatrzenia

w gotówkę, płatności kartą, transakcji konwencjonalnych, do

rozrachunku papierów wartościowych i transakcji pochodnych lub

zarządzania nimi lub do świadczenia usług ubezpieczeniowych, lub

e) do obsługi szpitalnych systemów informacyjnych, do obsługi urządzeń

i systemów wykorzystywanych w sprzedaży leków na receptę oraz do

obsługi laboratoryjnego systemu informacyjnego lub testów

laboratoryjnych, lub

f) do obsługi urządzeń lub systemów używanych w transporcie

pasażerów lub towarów drogą powietrzną, kolejową, morską lub

żeglugą śródlądową, transportem drogowym, transportem publicznym

lub w logistyce, lub

g) do obsługi urządzeń lub systemów wykorzystywanych przy

zaopatrywaniu w żywność, lub

3) świadczy usługi gromadzenia lub przetwarzania danych w chmurze

obliczeniowej.

3. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca z siedzibą

w Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadzi działalność gospodarczą, której

przedmiotem jest:

1) wytwarzanie energii elektrycznej, lub

2) produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub

3) transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju

napędowego, lub

4) magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju

napędowego, gazu ziemnego, lub

5) podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub

6) produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub

©Kancelaria Sejmu s. 60/171

02.09.2020

7) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub

8) regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub

9) przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub

10) dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub

11) przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki

narodowej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.

o portach i przystaniach morskich, lub

12) działalność telekomunikacyjna, lub

13) przesyłanie paliw gazowych, lub

14) produkcja renu, lub

15) wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania

materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub

16) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, lub

17) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, lub

18) obrót paliwami gazowymi i gazem z zagranicą, lub

19) wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja ciepła, lub

20) przeładunek w portach śródlądowych, lub

21) przetwórstwo mięsa, mleka, zbóż oraz owoców i warzyw.

4. Podmiotem objętym ochroną jest przedsiębiorca, o którym mowa

w ust. 1, 2 lub 3, jeżeli przychód ze sprzedaży i usług przekroczył na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych,

poprzedzających zgłoszenie, równowartość 10 000 000 euro.

5. Przeliczenie wartości euro oraz innych walut obcych na złote oraz

wartości złotego na euro jest dokonywane według kursu średniego walut obcych

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego miesiąca

poprzedzającego miesiąc, w którym powstał obowiązek zawiadomienia.

©Kancelaria Sejmu s. 61/171

02.09.2020

6. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określić dalsze

wyłączenia spod ochrony podmiotów, o których mowa w ust. 1–4,

uwzględniając sytuację wywołaną COVID-19 oraz określone w art. 12b cele

mechanizmu kontroli.

Art. 12e. 1. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1–4,

powstaje w przypadku, w którym podmiot, określony w art. 12a pkt 1 lit. a albo

b:

1) zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące uczestnictwo albo

2) zamierza nabyć dominację albo

3) nabył lub osiągnął znaczące uczestnictwo albo

4) nabył dominację.

2. Organ kontroli może wszcząć wstępne postępowanie sprawdzające

z urzędu w przypadku zamiaru nabycia lub osiągnięcia albo nabycia lub

osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo zamiaru nabycia dominacji albo

nabycia dominacji przez podmiot posiadający obywatelstwo państwa

członkowskiego – w przypadku osób fizycznych, albo posiadający siedzibę na

terytorium państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów innych niż osoby

fizyczne, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na nadużycie lub obejście prawa,

w szczególności w celu uniknięcia powstania obowiązku zawiadomienia,

o którym mowa w art. 12f ust. 1–4, lub w celu uniknięcia wszczęcia

postępowania, o którym mowa w art. 12h ust. 1. Postępowania z urzędu nie

wszczyna się, jeżeli od nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo

nabycia dominacji minęło 5 lat.

3. Przesłanki wskazujące na nadużycie lub obejście prawa, o którym mowa

w ust. 2, obejmować mogą w szczególności przypadki, w których podmiot

nabywający lub osiągający znaczące uczestnictwo albo nabywający dominację:

1) faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej w imieniu własnym

w zakresie innym niż czynności związane z nabyciem lub osiągnięciem

znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji, lub

©Kancelaria Sejmu s. 62/171

02.09.2020

2) nie posiada trwałego przedsiębiorstwa, biura lub personelu na terytorium

państwa członkowskiego.

4. Spółki zależne od podmiotu, o którym mowa w art. 12a pkt 1, lub jego

oddziały lub przedstawicielstwa będą uznawane za podmioty niemające swojej

siedziby na terytorium państwa członkowskiego.

5. Obowiązek zawiadomienia, o którym mowa w art. 5, nie powstaje

w przypadku, gdy zamiar lub nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo

nabycie dominacji skutkuje obowiązkiem zawiadomienia, o którym mowa

w art. 12f ust. 1–4.

Art. 12f. 1. Podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące

uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć

organowi kontroli uprzednie zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że

obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z ust. 2–4.

2. W przypadku nabycia pośredniego uprzednie zawiadomienie składa

podmiot, o którym mowa w art. 12c ust. 6, który zamierza dokonać transakcji

określonej w tym przepisie.

3. W przypadku nabycia pośredniego, o którym mowa w art. 12c ust. 7

zdanie drugie, następcze zawiadomienie składa podmiot zależny, o którym

mowa w art. 12c ust. 7 zdanie pierwsze.

4. W przypadku nabycia następczego uprzednie zawiadomienie składa

podmiot objęty ochroną.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, zawiadomienia dokonuje

się:

1) przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do nabycia

lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed

dokonaniem innej czynności prawnej albo czynności prawnych

prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo

nabycia dominacji albo

2) w przypadku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji

spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

©Kancelaria Sejmu s. 63/171

02.09.2020

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – przed

opublikowaniem wezwania.

6. W przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa

albo nabycia dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy

lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia dokonuje się przed

zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej

prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia

dominacji.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zawiadomienia dokonuje się

w terminie 7 dni od dnia nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo

nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, a jeżeli skutek ten nie daje

się określić, w szczególności jeżeli przepisy właściwe dla czynności, o której

mowa w art. 12c ust. 7 zdanie drugie, nie przewidują wpisu do właściwego

rejestru – w terminie 30 dni od daty tej czynności.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, zawiadomienia dokonuje się:

1) przed odbyciem posiedzenia organu stanowiącego podmiotu objętego

ochroną albo przed podjęciem uchwały wspólników albo uczestników albo

2) przed dokonaniem innej czynności, wywołującej skutki, o których mowa

w art. 12c ust. 8.

9. W przypadku, w którym co najmniej dwa podmioty działają

w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie.

Art. 12g. 1. Podmiot, składając zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f

ust. 1–3, przekazuje informacje o:

1) posiadanych bezpośrednio lub pośrednio udziałach albo akcjach lub

prawach z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, jak również

o podmiotach dominujących wobec tego podmiotu i zawartych przez ten

podmiot porozumieniach oraz o pozostawaniu przez ten podmiot w stanach

faktycznych lub prawnych pozwalających innym podmiotom na

wykonywanie praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną lub

wykonywanie uprawnień podmiotu dominującego wobec podmiotu

©Kancelaria Sejmu s. 64/171

02.09.2020

objętego ochroną bądź dających innym podmiotom prawo do nabycia lub

objęcia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną;

2) których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2–7;

3) podjętych, przed dniem złożenia zawiadomienia, działaniach zmierzających

do nabycia udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcia

udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z tymi udziałami albo akcjami

uprawnieniach, sposobie i źródłach finansowania nabycia udziałów albo

akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcia udziałów albo akcji,

zawartych w związku z tymi działaniami umowach oraz działaniach

w porozumieniu z innymi podmiotami;

4) zamiarach podmiotu składającego zawiadomienie, o którym mowa

w art. 12f ust. 1–3, w odniesieniu do podmiotu objętego ochroną,

dotyczących planów inwestycyjnych, długoterminowych planów

działalności, przewidywanych zmianach organizacji podmiotu objętego

ochroną, finansowaniu jego działalności, polityce dywidendowej i polityce

zatrudnienia.

2. W przypadku nabycia następczego przepisów ust. 1 nie stosuje się.

Składając zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 4, podmiot objęty

ochroną przekazuje:

1) szczegółowe informacje o strukturze udziałowej tego podmiotu,

w szczególności o wszystkich znanych mu wspólnikach, akcjonariuszach

albo innych uczestnikach oraz

2) szczegółowe informacje o strukturze udziału w zyskach tego podmiotu;

3) informacje o sposobie realizacji zamiaru, którego dotyczy zawiadomienie.

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1–4, przepisy

art. 6 ust. 3, art. 7 i art. 8 oraz przepisy wydane na podstawie art. 6 ust. 2 stosuje

się odpowiednio.

Art. 12h. 1. Wstępne postępowanie sprawdzające wszczyna się na skutek

złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1–4.

©Kancelaria Sejmu s. 65/171

02.09.2020

2. W przypadkach, o których mowa w art. 12c ust. 7 i 8, organ kontroli

może wszcząć wstępne postępowanie sprawdzające z urzędu. Postępowania

z urzędu nie wszczyna się, jeżeli od nabycia lub osiągnięcia znaczącego

uczestnictwa albo nabycia dominacji minęło 5 lat. W przypadku wszczęcia

postępowania z urzędu organ kontroli wzywa właściwy podmiot do złożenia

informacji, o których mowa w art. 12g ust. 1, w wyznaczonym terminie nie

krótszym niż 7 dni. Podmiot, do którego skierowano wezwanie, z chwilą jego

doręczenia staje się stroną postępowania. Przepisy art. 6 ust. 3, art. 7 i art. 8 oraz

przepisy wydane na podstawie art. 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w zawiadomieniu,

o którym mowa w art. 12f ust. 1–4, lub gdy nie zostały załączone do niego

wymagane informacje lub dokumenty, organ kontroli wzywa podmiot składający

zawiadomienie do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie, nie

krótszym niż 7 dni.

4. Odmowa wszczęcia wstępnego postępowania sprawdzającego

uzasadniona tym, iż czynność objęta zawiadomieniem, o którym mowa

w art. 12f ust. 1–4, nie podlega przepisom art. 12a–12k, następuje w drodze

postanowienia organu kontroli, na które nie przysługuje zażalenie.

5. W terminie 30 dni roboczych od dnia wszczęcia wstępnego

postępowania sprawdzającego organ kontroli wydaje:

1) decyzję o odmowie wszczęcia postępowania kontrolnego i braku sprzeciwu

wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia

dominacji, albo

2) postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego, jeżeli:

a) podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1–

4, nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych

w zawiadomieniu lub załączonych do zawiadomienia dokumentów lub

informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub

dokumentów na wezwanie organu kontroli lub

b) istnieją przesłanki uzasadniające dalsze badanie zgłoszonego zamiaru

nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia

©Kancelaria Sejmu s. 66/171

02.09.2020

dominacji bądź nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo

nabycia dominacji z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego lub

porządku publicznego.

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, zażalenie nie

przysługuje.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a, w toku postępowania

kontrolnego ust. 3 stosuje się odpowiednio.

8. Decyzja w sprawie wszczętej zgodnie z ust. 5 pkt 2 jest wydawana nie

później niż w terminie 120 dni od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego,

przy czym jest doręczana nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia jej

wydania, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2. Przepis

art. 9 ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

9. Bieg terminu na wydanie decyzji, o którym mowa w ust. 8, ulega

zawieszeniu do dnia, w którym usunięto braki, o których mowa w ust. 3.

10. W przypadku uchylenia przez sąd administracyjny decyzji co do istoty

sprawy rozstrzygniętej w postępowaniu kontrolnym albo postanowienia

kończącego postępowanie kontrolne, termin na wydanie decyzji, o którym mowa

w ust. 8, biegnie od dnia, w którym organowi kontroli doręczono prawomocny

wyrok sądu administracyjnego.

11. Podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1

i 2, jest obowiązany do wstrzymania się od dokonania czynności objętej

zawiadomieniem do czasu upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać

wydana. Czynność prawna, objęta zawiadomieniem, o którym mowa w art. 12f

ust. 1–4, może być dokonana pod warunkiem braku zgłoszenia sprzeciwu.

Art. 12i. 1. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 12h ust. 8, organ

kontroli może wystąpić do podmiotu składającego zawiadomienie, o którym

mowa w art. 12f ust. 1–4, o przedstawienie dodatkowych pisemnych wyjaśnień

w zakresie informacji lub dokumentów, o których mowa w art. 12g,

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

©Kancelaria Sejmu s. 67/171

02.09.2020

2. Bieg terminu na wydanie decyzji, o którym mowa w art. 12h ust. 8, ulega

zawieszeniu do dnia otrzymania przez organ kontroli wyjaśnień, o których mowa

w ust. 1.

Art. 12j. 1. Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec

nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad

podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d, w tym także w przypadku

nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:

1) podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1–4, nie

uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu

lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo

wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie

organu kontroli, lub

2) podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1–4, nie

przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym

przez organ kontroli, lub

3) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo

nabyciem dominacji istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla

porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego Rzeczypospolitej

Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej – przy

uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii

Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub

4) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa

członkowskiego – w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał

od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie siedziby na

terytorium państwa członkowskiego – w przypadku podmiotów innych niż

osoby fizyczne lub

5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji

może mieć negatywny wpływ na projekty i programy leżące w interesie

Unii Europejskiej.

2. Organ kontroli, w przypadku zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f

ust. 3, w drodze decyzji, stwierdza niedopuszczalność wykonywania praw

©Kancelaria Sejmu s. 68/171

02.09.2020

z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, nabytych w przypadkach

określonych w art. 12c ust. 7 zdanie drugie, w razie spełnienia się przesłanki lub

przesłanek określonych w ust. 1.

3. Organ kontroli, w razie wszczęcia postępowania z urzędu, w drodze

decyzji, stwierdza dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji

podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące

uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie

objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na

podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.

4. Od decyzji organu kontroli przysługuje skarga do sądu

administracyjnego.

Art. 12k. 1. Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie

dominacji dokonane:

1) bez złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 1, 2 lub 4, albo

2) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, o której mowa w art. 12j ust. 1

– jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3.

2. W przypadku:

1) niezłożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f ust. 3, albo

2) wydania decyzji, o której mowa w art. 12j ust. 2

– z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, nabytych w przypadkach

określonych w art. 12c ust. 7, nie może być wykonywane prawo głosu, ani inne

uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia tych udziałów albo akcji.

3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 12j ust. 3,

z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną można wykonywać prawa

głosu i inne uprawnienia, z wyjątkiem prawa do zbycia udziałów albo akcji, które

dają uprawnionemu mniej niż 10% ogółu uprawnień przysługujących

wspólnikom, akcjonariuszom albo innym uczestnikom podmiotu objętego

ochroną.

4. Uchwały wspólników lub zgromadzenia wspólników albo akcjonariuszy

lub walnego zgromadzenia spółki, będącej podmiotem objętym ochroną, podjęte

©Kancelaria Sejmu s. 69/171

02.09.2020

z naruszeniem przepisów ust. 1–3 są nieważne, chyba że spełniają wymogi

kworum oraz większości głosów oddanych bez uwzględnienia głosów

nieważnych. Prawo wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały

wspólników lub zgromadzenia wspólników albo akcjonariuszy lub walnego

zgromadzenia przysługuje również organowi kontroli. Przepisy art. 252 oraz

art. 425 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych stosuje

się odpowiednio. Termin do zaskarżenia uchwały ulega zawieszeniu przez czas

trwania postępowania zakończonego wydaniem decyzji, o której mowa w art. 12j

ust. 2 lub 3.

5. Jeżeli nieważność czynności, o której mowa w ust. 1, dotyczy czynności

dokonanych w przypadkach określonych w art. 12c ust. 7, właściwy dla

podmiotu objętego ochroną sąd rejestrowy z urzędu dokonuje wykreślenia we

właściwym rejestrze wpisów opartych na nieważnej czynności. Jeżeli wskutek

dokonania tych wpisów, zostały dokonane inne wpisy, sąd lub sądy rejestrowe

podejmują czynności właściwe dla wpisów niedopuszczalnych ze względu na

obowiązujące przepisy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przepisy art. 12 ust. 6 i 7 stosuje

się odpowiednio.”;

2) po art. 14 dodaje się art. 14a–14i w brzmieniu:

„Art. 14a. 1. Tworzy się punkt kontaktowy do spraw wdrażania

i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452

z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiającego ramy monitorowania bezpośrednich

inwestycji zagranicznych w Unii (Dz. Urz. UE L 79 z 21.03.2019, str. 1), zwany

dalej „punktem kontaktowym”.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki prowadzi punkt kontaktowy

i odpowiada za przekazanie sprawozdania rocznego i informacji na temat

stosowania ustawy, sporządzanych na podstawie informacji przekazywanych

przez organy kontroli.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze

rozporządzenia, szczegółowy zakres zadań punktu kontaktowego i sposób ich

©Kancelaria Sejmu s. 70/171

02.09.2020

realizacji oraz sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-

-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej punktu kontaktowego, mając na

względzie potrzebę zapewnienia efektywnego przekazywania powiadomień,

wyjaśnień, informacji, opinii i uwag oraz obowiązek terminowego

przekazywania sprawozdania rocznego oraz informacji na temat stosowania

ustawy.

Art. 14b. 1. Organ kontroli przekazuje powiadomienia, wyjaśnienia

i informacje oraz otrzymuje opinie i uwagi za pośrednictwem punktu

kontaktowego.

2. Za pośrednictwem punktu kontaktowego przekazuje się sprawozdanie

roczne i informacje na temat stosowania ustawy.

Art. 14c. Ilekroć w art. 14d–14i jest mowa o:

1) inwestycji zagranicznej – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju

inwestycję inwestora zagranicznego dokonaną w celu ustanowienia lub

utrzymania trwałych i bezpośrednich powiązań między tym inwestorem

zagranicznym a przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem, któremu

udostępniany jest kapitał w celu prowadzenia działalności gospodarczej

w danym państwie członkowskim, w tym inwestycje, które umożliwiają

skuteczne uczestnictwo w zarządzaniu spółką prowadzącą działalność

gospodarczą lub w jej kontrolowaniu, w szczególności inwestycję

podlegającą kontroli na podstawie ustawy;

2) inwestorze zagranicznym – rozumie się przez to osobę fizyczną z państwa

trzeciego lub przedsiębiorstwo z państwa trzeciego, które zamierza

dokonać lub dokonało inwestycji zagranicznej.

Art. 14d. 1. Organ kontroli niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską

i pozostałe państwa członkowskie o wszczętym postępowaniu dotyczącym

inwestycji zagranicznej oraz o:

1) strukturze własnościowej inwestora i przedsiębiorstwie lub jego

zorganizowanej części, wobec którego inwestycja zagraniczna jest

planowana lub została zrealizowana, w tym informacje na temat

ostatecznego inwestora i udziału kapitału;

©Kancelaria Sejmu s. 71/171

02.09.2020

2) przybliżonej wartość inwestycji zagranicznej;

3) produktach, usługach i działalności gospodarczej inwestora

i przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części, wobec którego

inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zrealizowana;

4) państwie członkowskim, w których inwestor i przedsiębiorca, wobec

którego inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zrealizowana,

prowadzą stosowną działalność gospodarczą;

5) finansowanie danej inwestycji zagranicznej oraz źródło tego finansowania,

w oparciu o najlepsze informacje, którymi dysponuje;

6) terminie, w którym jest planowane zrealizowanie inwestycji zagranicznej

lub terminie, w którym została ona zrealizowana.

2. W uzasadnionym przypadku organ kontroli powiadamia o możliwości

stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie

kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1).

3. Powiadomienie może zawierać wykaz państw członkowskich,

w przypadku których uznaje się, że inwestycja zagraniczna może z dużym

prawdopodobieństwem wpłynąć na bezpieczeństwo lub porządek publiczny.

4. W przypadku gdy inwestycja zagraniczna może wpłynąć na

bezpieczeństwo lub porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy organ

kontroli dysponuje istotnymi informacjami, może przedstawić uwagi

właściwemu w sprawie państwu członkowskiemu. Uwagi przesyła się

jednocześnie Komisji Europejskiej.

5. W przypadku gdy organ kontroli uzna, że inwestycja zagraniczna może

mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny Rzeczypospolitej

Polskiej, może zwrócić się do Komisji Europejskiej o wydanie opinii lub do

pozostałych państw członkowskich o przedstawienie uwag.

6. W terminie 15 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa

w ust. 1–5, powiadamia się właściwe w sprawie państwo członkowskie

o zamiarze przedstawienia uwag. Powiadomienie może zawierać wniosek

o udzielenie dodatkowych informacji.

©Kancelaria Sejmu s. 72/171

02.09.2020

7. Organ kontroli należycie uwzględnia uwagi pozostałych państw

członkowskich oraz opinię Komisji Europejskiej.

8. W przypadku gdy organ kontroli uzna, że bezpieczeństwo lub porządek

publiczny Rzeczypospolitej Polskiej wymagają natychmiastowego działania,

powiadamia pozostałe państwa członkowskie i Komisję Europejską o zamiarze

wydania decyzji przed upływem 35 dni od dnia przekazania informacji,

o których mowa w ust. 1–5. Powiadomienie zawiera uzasadnienie.

9. Organ kontroli może zwrócić się do inwestora zagranicznego lub

przedsiębiorcy, w którego przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części

inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zrealizowana, z wnioskiem

o udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1.

10. Organ kontroli niezwłocznie powiadamia Komisję Europejską

i pozostałe zainteresowane państwa członkowskie, jeśli, w wyjątkowych

okolicznościach, nie jest w stanie – mimo dołożenia najlepszych starań – uzyskać

informacji, o których mowa w ust. 1, należycie uzasadniając powody, dla

których nie dostarczył takich informacji, i wyjaśnia, na czym polegały najlepsze

starania, które podjął w celu uzyskania wnioskowanych informacji, w tym

objętych wnioskiem na podstawie ust. 8.

Art. 14e. 1. W przypadku gdy organ kontroli uzna, że inwestycja

zagraniczna, która nie jest objęta monitorowaniem w innym państwie

członkowskim, może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny

Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy organ kontroli dysponuje istotnymi

informacjami, może przedstawić uwagi temu państwu członkowskiemu. Uwagi

przesyła się jednocześnie Komisji Europejskiej.

2. W przypadku gdy państwo członkowskie lub Komisja Europejska,

uznając, że inwestycja zagraniczna, która nie jest objęta monitorowaniem, może

mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, zwróci się do Rzeczy-

pospolitej Polskiej o udzielenie informacji. Organ kontroli udziela informacji,

o których mowa w art. 14d ust. 1. Informacje udzielane państwu

członkowskiemu przesyła się jednocześnie Komisji Europejskiej.

3. W przypadku gdy inwestycja zagraniczna realizowana w innym

państwie członkowskim, która nie jest objęta monitorowaniem, może mieć

©Kancelaria Sejmu s. 73/171

02.09.2020

wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny Rzeczypospolitej Polskiej,

organ kontroli może zwrócić się o udzielenie informacji, o których mowa

w art. 14d ust. 1. Wniosek o udzielenie informacji przesyła się jednocześnie

Komisji Europejskiej.

Art. 14f. Organ kontroli może przedstawić uwagi nie później niż w terminie

15 miesięcy od zrealizowania danej inwestycji zagranicznej.

Art. 14g. 1. W ramach powiadomienia lub w uwagach można wskazać, że

inwestycja zagraniczna może mieć wpływ na projekty i programy leżące

w interesie Unii Europejskiej.

2. W przypadku gdy Komisja Europejska uzna, że inwestycja zagraniczna

realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może mieć wpływ na

projekty lub programy leżące w interesie Unii Europejskiej ze względów bezpie-

czeństwa lub porządku publicznego, organ kontroli w jak największym stopniu

uwzględnia opinię Komisji Europejskiej i przedstawia Komisji Europejskiej

wyjaśnienie, jeżeli nie podejmie działania zaleconego w opinii.

Art. 14h. 1. Powiadomienia, opinie, uwagi, wyjaśnienia i informacje

wykorzystuje się do celów, w których o nie wystąpiono.

2. Powiadomienia, opinie, uwagi, wyjaśnienia i informacje zawierające

informacje poufne, w tym stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, chroni się

zgodnie z prawem Unii Europejskiej i odpowiednimi przepisami prawa

krajowego.

3. Organ kontroli zapewnia, aby klauzule tajności informacji niejawnych

dostarczanych lub wymienianych za pośrednictwem punktu kontaktowego nie

były obniżane ani znoszone bez uprzedniej pisemnej zgody wytwórcy.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

©Kancelaria Sejmu s. 74/171

02.09.2020

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.18))

i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia

23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki

organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz. Urz.

UE L 295 z 21.11.2018, str. 39) i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do

monitorowania inwestycji zagranicznych przez państwa członkowskie oraz do

zapewnienia skuteczności współpracy między nimi. Dane osobowe przechowuje

się przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały one

zgromadzone.

Art. 14i. Przepisów art. 14b–14h nie stosuje się do inwestycji

zrealizowanych przed dniem 10 kwietnia 2019 r.”;

3) po art. 16 dodaje się art. 16a i art. 16b w brzmieniu:

„Art. 16a. 1. Kto bez złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 12f

ust. 1–4, nabywa lub osiąga znaczące uczestnictwo albo nabywa dominację

podlega grzywnie do 50 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od

6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1,

działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej

nieposiadającej osobowości prawnej.

Art. 16b. 1. Kto będąc zobowiązany z ustawy lub umowy do zajmowania

się sprawami podmiotu zależnego, wiedząc o nabyciu dokonanym

w przypadkach określonych w art. 12c ust. 7, nie złoży zawiadomienia podlega

grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat

5, albo obu tym karom łącznie.

2. Tej samej karze podlega, kto działając na posiedzeniu organu

stanowiącego podmiotu objętego ochroną lub przy podejmowaniu uchwał

wspólników albo akcjonariuszy podmiotu objętego ochroną, wykonuje prawa

z udziałów albo akcji w imieniu podmiotu, który mimo obowiązku nie dokonał

18) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

©Kancelaria Sejmu s. 75/171

02.09.2020

zawiadomienia o osiągnięciu znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym

ochroną, jeżeli o tej okoliczności wiedział albo mógł się dowiedzieć na

podstawie danych udostępnianych na podstawie ustawy.”.

Art. 59. W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji

strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 191

i 284) w art. 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Z dniem wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji

w zakresie sieci przesyłowej inwestor uzyskuje prawo do dysponowania

nieruchomościami, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 7 i 8, na cele budowlane

niezbędne do realizacji i eksploatacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci

przesyłowej.”.

Art. 60. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r.

poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone

w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 61. W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.

z 2020 r. poz. 802) w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Spotkania i debaty mogą być przeprowadzane również za pomocą

środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną

transmisję wizji i dźwięku.

3b. Ankiety i wywiady mogą być przeprowadzane również za pomocą

środków porozumiewania się na odległość.”.

Art. 62. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności

i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 51 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Na wniosek jednostki oceniającej zgodność Dyrektor Centrum może

odroczyć lub rozłożyć na raty opłaty, o których mowa w ust. 7.”;

2) w art. 53 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Fundusz podstawowy może zostać zmniejszony o stratę netto Centrum

poniesioną w 2020 r.”.

©Kancelaria Sejmu s. 76/171

02.09.2020

Art. 63. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach

alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 60 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 we wprowadzeniu

do wyliczenia wyrazy „31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „31 marca

2021 r.”;

2) w art. 78 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Operator systemu dystrybucyjnego gazowego może pomniejszyć

liczbę planowanych punktów, o której mowa w ust. 2, o liczbę punktów

tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) zlokalizowanych na obszarze

gminy w dniu wejścia w życie ustawy.”.

Art. 64. W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 i 875) po rozdziale 15 dodaje

się rozdział 15a w brzmieniu:

„Rozdział 15a

Przepisy epizodyczne

Art. 180a. Zwalnia się z obowiązku przekazania informacji, o których

mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, w przypadku transferu środków pieniężnych

stanowiących wsparcie finansowe udzielone w ramach programu rządowego lub

samorządowego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.

poz. 374, 567, 568, 695, 875 i 1086).”.

Art. 65. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) w art. 51:

1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności

kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo

pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub za pomocą środków komunikacji

elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

©Kancelaria Sejmu s. 77/171

02.09.2020

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może

to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej

przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dokumenty oraz informacje zebrane w toku czynności wykonywanych

przez organ kontroli z naruszeniem przepisów ust. 2–3a nie stanowią dowodu

w postępowaniu kontrolnym.”.

Art. 66. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

(Dz. U. poz. 1162 oraz z 2019 r. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nowa inwestycja:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne

i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem

zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji

zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych

w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego

istniejącego zakładu lub

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub

zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa

nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą

i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;”;

2) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu powierzchnia terenu, na

którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja, jest położona co najmniej

w 51% w granicach specjalnej strefy ekonomicznej w rozumieniu art. 2 ustawy

z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, decyzję

o wsparciu nowej inwestycji wydaje się na okres 15 lat.”;

3) w art. 15:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

©Kancelaria Sejmu s. 78/171

02.09.2020

b) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego

koszty nowej inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być

uznane jako koszty kwalifikowane, z wyłączeniem dwuletnich

kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów,

budynków i budowli oraz leasingu finansowego, które mogą być

kwalifikowane po terminie zakończenia inwestycji;”,

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku podlegania obowiązkowi notyfikacji Komisji

Europejskiej, decyzja o wsparciu wskazuje, że przedsiębiorca nie jest

uprawniony do korzystania z pomocy do czasu podjęcia przez Komisję

Europejską decyzji zezwalającej na taką pomoc.”;

4) w art. 17 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw gospodarki uchyla albo zmienia decyzję

o wsparciu, jeżeli jest to konieczne ze względu na decyzję Komisji Europejskiej,

o której mowa w art. 15 ust. 2.”.

Art. 67. W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę –

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz

z 2020 r. poz. 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 179 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Uchwały podjęte przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

przez komisje i zespoły powołane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1

i 2, podpisuje odpowiednio przewodniczący komisji albo przewodniczący

zespołu.”;

©Kancelaria Sejmu s. 79/171

02.09.2020

2) w art. 189:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Posiedzenia prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni

i Tytułów i jej sekcji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego

uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Uchwały podjęte w trakcie posiedzenia przeprowadzonego

w sposób, o którym mowa w ust. 1a, podpisuje przewodniczący Centralnej

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a w przypadku jego nieobecności –

sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.”;

3) w art. 310 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:

„10. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi

papierami wartościowymi przez uczelnie publiczne, o których mowa w ust. 1,

nie stosuje się przepisu art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów art. 38–41 ustawy z dnia

16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U.

z 2020 r. poz. 735).

11. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi

papierami wartościowymi przez międzynarodowe instytuty naukowe, o których

mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia

2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”.

©Kancelaria Sejmu s. 80/171

02.09.2020

Art. 68. W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. Posiedzenia rady uczelni mogą być przeprowadzane przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

2) w art. 31 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Posiedzenia senatu mogą być przeprowadzane przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

3) art. 76a otrzymuje brzmienie:

„Art. 76a. 1. Uczelnia może zorganizować weryfikację osiągniętych efektów

uczenia się określonych w programie studiów, w szczególności przeprowadzać

zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia, poza siedzibą uczelni lub poza

jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Egzamin dyplomowy może być przeprowadzony poza siedzibą uczelni

lub poza jej filią przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

zapewniających w szczególności:

1) transmisję egzaminu dyplomowego w czasie rzeczywistym między jego

uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy egzaminu dyplomowego mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

©Kancelaria Sejmu s. 81/171

02.09.2020

3. Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w sposób, o którym

mowa w ust. 1, oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego w sposób,

o którym mowa w ust. 2, uczelnia udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej

na swojej stronie podmiotowej.”;

4) w art. 178 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Posiedzenia właściwego organu, o którym mowa w ust. 1, mogą być

przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

5) w art. 191 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Obrona rozprawy doktorskiej może być przeprowadzona poza siedzibą

podmiotu doktoryzującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

zapewniających w szczególności:

1) transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

6) w art. 221 ust. 9a otrzymuje brzmienie:

„9a. Kolokwium habilitacyjne może być przeprowadzone poza siedzibą

podmiotu habilitującego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

zapewniających w szczególności:

1) transmisję kolokwium w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy kolokwium mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

©Kancelaria Sejmu s. 82/171

02.09.2020

7) w art. 235 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Posiedzenia prezydium RDN i zespołów, o których mowa w ust. 5,

mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

zapewniających w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której

uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w jego toku

– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.”;

8) w art. 366 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) pkt 4 lit. b w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury

informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł, a także pkt 5, 7 i 9 –

Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego, działającemu na

podstawie ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym

Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. poz. 2024 i 1086), zwanemu dalej

„CMKP”;”;

9) w art. 426 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) PAU, CMKP, RGNiSW, PSRP, KRD oraz podmiotami, o których mowa

w art. 7 ust. 1 pkt 8, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków

publicznych przekazanych przez ministra;”;

10) w art. 427 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli uczelnia, założyciel, instytut PAN, instytut badawczy, Centrum

Łukasiewicz, instytut Sieci Łukasiewicz, instytut międzynarodowy lub CMKP

nie zrealizowali wniosków lub zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli,

o której mowa w ust. 1, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 69. W ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym

Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. poz. 2024) w art. 11 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się

pkt 1a w brzmieniu:

„1a) środki z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przyznawane na

©Kancelaria Sejmu s. 83/171

02.09.2020

zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo

o szkolnictwie wyższym i nauce;”.

Art. 70. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568)

w art. 7:

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie

stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288), jeżeli wartość

zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej

ustawy.”;

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd

województwa może, w imieniu podmiotów zatrudniających, będących

jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego,

dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą

umowy o zarządzanie PPK. Wybór, o którym mowa w zdaniu pierwszym,

dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami zakładowych organizacji

związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem.

Przepis ust. 3 zdanie drugie i trzecie oraz ust. 4 stosuje się.”;

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot

zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie

zostanie osiągnięte porozumienie, o którym mowa w ust. 3, 4 lub 4a, podmiot

zatrudniający albo, w przypadku określonym w ust. 4a, wójt, burmistrz,

prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa wybiera instytucję

finansową, z którą podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK,

z uwzględnieniem ust. 3.”.

©Kancelaria Sejmu s. 84/171

02.09.2020

Art. 71. W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469 i 2089)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 uchyla się pkt 2;

2) w art. 17 uchyla się pkt 2.

Art. 72. W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r.

poz. 568) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 wyrazy „przed dniem 1 lipca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „przed

dniem 1 października 2020 r.”;

2) w art. 28 w pkt 6 wyrazy „z dniem 1 lipca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „z

dniem 1 października 2020 r.”.

Art. 73. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288

i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. 1. Do spółek, które na dzień 30 września 2020 r. znajdują się

w upadłości i nie dokonały pierwszego wezwania, o którym mowa

w art. 16 ust. 1, aż do upływu okresu 12 miesięcy od dnia prawomocnego

ukończenia, zakończenia, uchylenia albo umorzenia postępowania

upadłościowego przepisy ustaw zmienianych w niniejszej ustawie stosuje się

w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem przepisów zmienianych

w art. 1 pkt 1 i 25 oraz w art. 6, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą.

2. W odniesieniu do spółek, o których mowa w ust. 1:

1) termin określony w art. 15 ust. 1, art. 19 oraz art. 20 ust. 1 przypada na

pierwszy dzień po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1;

2) termin określony w art. 16 ust. 2 przypada na pierwszy dzień po upływie

6 miesięcy od dnia prawomocnego ukończenia, zakończenia, uchylenia

albo umorzenia postępowania upadłościowego;

©Kancelaria Sejmu s. 85/171

02.09.2020

3) termin określony w art. 15 ust. 2 przypada na pierwszy dzień po upływie

5 lat od upływu okresu, o którym mowa w ust. 1.”;

2) w art. 23 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) art. 20a, który wchodzi w życie z dniem 30 września 2020 r.”.

Art. 74. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw

wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej

i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. poz. 1820 oraz z 2020 r.

poz. 875) w art. 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Członek Komisji nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia ani

wykonywać innych zajęć o charakterze zarobkowym, w tym nie może prowadzić

działalności gospodarczej, jeżeli byłoby to sprzeczne z obowiązkami członka

Komisji lub podważałoby zaufanie do Komisji.

2. W przypadku gdy wykonywanie obowiązków członka Komisji

wymagałoby zaprzestania wykonywania zajęć, o których mowa w ust. 1, po ich

zaprzestaniu członek Komisji ma prawo powrócić na stanowisko zajmowane

poprzednio na podstawie umowy o pracę, powołania lub mianowania albo

otrzymać stanowisko równorzędne, z zachowaniem prawa do warunków pracy

i płacy albo służby i uposażenia przysługujących przed objęciem stanowiska

członka Komisji.”.

Art. 75. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. poz. 2087) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Dane identyfikujące oraz informacja, o której mowa w art. 117a

ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, są przekazywane Głównemu Inspektorowi

Ochrony Środowiska po raz pierwszy w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.”.

Art. 76. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020) w art. 51 uchyla się pkt 2.

Art. 77. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

©Kancelaria Sejmu s. 86/171

02.09.2020

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567,

568, 695 i 875) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 dodaje się ust. 3–8 w brzmieniu:

„3. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik

ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej

pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być

wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się

na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług

materialnych.

4. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz

obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

5. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub

materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia

to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie

chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

6. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma

obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą

w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

7. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie

i z częstotliwością określoną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6.

8. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania

pracy zdalnej.”;

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta

na prawach powiatu, starosta oraz marszałek województwa może polecić:

1) pracownikowi podległego mu urzędu, tymczasowe przeniesienie,

©Kancelaria Sejmu s. 87/171

02.09.2020

2) kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej, tymczasowe

przeniesienie pracownika tej jednostki

– do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego

kwalifikacjami, w innej jednostce, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1282), w tej samej lub innej miejscowości, na czas określony do 3 miesięcy.

W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do

wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Przeniesienie ma na

celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań jednostki, do której przenoszony jest

pracownik.

2. Przeniesienie pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje

rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym.

3. Przeniesienia pracownika do pracy w innej jednostce nie można dokonać

bez zgody pracownika – w przypadku kobiety w ciąży, pracownika opiekującego

się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia lub osoby będącej jedynym

opiekunem dziecka w wieku do lat piętnastu.”;

3) w art. 4:

a) w ust. 1–1b wyrazy „przez okres nie dłuższy niż 14 dni.” zastępuje się

wyrazami „do dnia 28 czerwca 2020 r.”,

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c i 1d w brzmieniu:

„1c. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,

szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności

sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu

COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz

funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia

służby, z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad

dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie

choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), przysługuje

dodatkowy zasiłek opiekuńczy do dnia 28 czerwca 2020 r.

©Kancelaria Sejmu s. 88/171

02.09.2020

1d. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1c,

przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy oraz

funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 4, zwolnionemu od pełnienia

służby z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad

dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie

choroby i macierzyństwa, również w przypadku otwarcia placówek,

o których mowa w tych przepisach, w czasie trwania COVID-19 do dnia

28 czerwca 2020 r.”,

c) w ust. 2 wyrazy „w ust. 1 pkt 1” zastępuje się wyrazami „w ust. 1c”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19,

w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania dodatkowego

zasiłku opiekuńczego niż wskazany w ust. 1–1d dla poszczególnych grup

osób uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych

placówek, o których mowa w tych przepisach, mając na względzie okres

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz

skutki nimi wywołane.”,

e) w ust. 4 wyrazy „ust. 1 i 1a” zastępuje się wyrazami „ust. 1–1d”;

4) w art. 4a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,

szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności

sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu

COVID-19, osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego

sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1

ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”,

©Kancelaria Sejmu s. 89/171

02.09.2020

b) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

„2. Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ust. 1 i 1a, przysługuje do

dnia 28 czerwca 2020 r.

2a. Przepis art. 4 ust. 1b i 1d stosuje się odpowiednio.”,

c) w ust. 4–6 wyrazy „o którym mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „o

którym mowa w ust. 1 i 1a”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19,

w drodze rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania zasiłku

opiekuńczego niż wskazany w ust. 2 dla poszczególnych grup osób

uprawnionych oraz w zależności od funkcjonowania poszczególnych

placówek, o których mowa w tych przepisach, mając na względzie okres

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz

skutki nimi wywołane.”;

5) w art. 4b w ust. 1 wyrazy „o której mowa w art. 4 ust. 1 i 1a” zastępuje się

wyrazami „o której mowa w art. 4 ust. 1–1d”;

6) w art. 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia,

o którym mowa w ust. 1 lub 2, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej

na swojej stronie podmiotowej, a jeżeli jej nie posiada, na swojej stronie

internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo

imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.”;

7) art. 12b otrzymuje brzmienie:

„Art. 12b. 1. Jeżeli do utrzymania ciągłości działania istotnych usług

służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,

w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności publicznej, transportu,

świadczeń zdrowotnych, energetyki, handlu, gospodarki wodnej lub

kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku publicznego, obronności,

niezbędne jest projektowanie, budowa, przebudowa, zmiana sposobu

użytkowania, remont, utrzymanie lub rozbiórka obiektów budowlanych,

art. 12 stosuje się odpowiednio.

©Kancelaria Sejmu s. 90/171

02.09.2020

2. W przypadku robót budowlanych, o których mowa w ust. 1,

w informacji, o której mowa w art. 12 ust. 2 i 3, zawiera się ponadto:

1) uzasadnienie okoliczności, iż roboty te są niezbędne do utrzymania

ciągłości istotnych usług i służą bezpośrednio przeciwdziałaniu

i zwalczaniu COVID-19;

2) oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. – Prawo budowlane.

3. W przypadku niemożności złożenia oświadczenia, o którym mowa

w art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z powodu

trwałego braku możności uzyskania zgody właściciela, użytkownika

wieczystego lub zarządcy nieruchomości na wykonanie robót budowlanych lub

zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o których mowa w ust. 1,

lub w sytuacji trwałego braku możliwości kontaktu z właścicielem,

użytkownikiem wieczystym lub zarządcą nieruchomości, w informacji, o której

mowa w art. 12 ust. 2 i 3, należy podać również uzasadnienie tej okoliczności.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ administracji

architektoniczno-budowlanej niezwłocznie zawiadamia właściciela,

użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości o zamiarze ograniczenia

sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wykonanie

określonych robót budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania obiektu

budowlanego, o których mowa w ust. 1, oraz na zajęcie nieruchomości w celu

ich wykonania, w drodze decyzji. Po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości organ

administracji architektoniczno-budowlanej powtarza zawiadomienie.

5. Po upływie 7 dni od dnia powtórnego zawiadomienia, o którym mowa

w ust. 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję

o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie

zezwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych lub zmianę sposobu

użytkowania obiektu budowlanego, o których mowa w ust. 1, oraz na zajęcie

nieruchomości w celu ich wykonania. Decyzja podlega natychmiastowemu

wykonaniu.

©Kancelaria Sejmu s. 91/171

02.09.2020

6. Zawiadomień, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się:

1) w przypadku, gdy niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych lub zmiana

sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o których mowa w ust. 1, jest

niezbędne dla utrzymania ciągłości działania istotnych usług służących

bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 lub w celu

zapobieżenia znacznej szkodzie;

2) w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

7. Na inwestorze, na rzecz którego wydane zostało zezwolenie, o którym

mowa w ust. 5, ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu

poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu robót budowlanych lub zmianie

sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o których mowa w ust. 1. Jeżeli

przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo

powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio art. 128 ust. 4

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.

z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782). Jeżeli wykonanie robót budowlanych lub

zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego uniemożliwiło dalsze

prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo

w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, stosuje się

odpowiednio art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami.”;

8) w art. 14h:

a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„W przypadku projektu uchwały dotyczącej wyborów dokonywanych przez

organy samorządów zawodowych członków danego organu powiadamia się

o nazwisku i imieniu kandydatów oraz o liczbie mandatów w danych

wyborach.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Uchwałę podjętą w trybie, o którym mowa w ust. 1, podpisuje

przewodniczący organu kolegialnego albo inny upoważniony przez niego

członek tego organu biorący udział w głosowaniu.”;

©Kancelaria Sejmu s. 92/171

02.09.2020

9) po art. 14h dodaje się art. 14ha w brzmieniu:

„Art. 14ha. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zebrania rejonowe,

o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach

prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75), oraz wybory odbywające się w ich trakcie

mogą odbywać się w miejscu określonym przez radę okręgowej izby radców

prawnych w sposób, który nie wymaga jednoczesnej obecności uprawnionych do

głosowania.

2. Wybory przeprowadzone w sposób, o którym mowa w ust. 1, są ważne

bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział.

3. Sposób przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, a także

wyborów organów samorządu radców prawnych lub wyborów osób pełniących

funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie radców prawnych, które

odbywają się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

ogłoszonego z powodu COVID-19, określa Krajowa Rada Radców Prawnych.

4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, w okręgowych izbach radców

prawnych nie przeprowadzono wyborów na kolejną kadencję organów

samorządu radców prawnych lub wyboru osób pełniących funkcję w tych

organach lub w samorządzie radcowskim, dotychczasowe organy samorządu

radców prawnych i osoby pełniące funkcje w tych organach lub w samorządzie

radcowskim działają do czasu wyboru oraz ukonstytuowania się nowych

organów samorządu radców prawnych lub do czasu wyboru osób do pełnienia

funkcji w tych organach lub w samorządzie radcowskim, nie dłużej jednak niż

przez trzy miesiące od zakończenia kadencji organów samorządu radców

prawnych, z tym że nie dłużej niż do 5 października 2020 r. Przepis stosuje się

odpowiednio do zastępców rzecznika dyscyplinarnego.”;

10) w art. 15b dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Po wznowieniu działalności warsztatu terapii zajęciowej,

dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1, w okresie trwania stanu epidemii

ogłoszonego z powodu COVID-19, nie ulega obniżeniu, w sytuacji zmniejszonej

liczby uczestników warsztatu biorących udział w zajęciach.”;

©Kancelaria Sejmu s. 93/171

02.09.2020

11) po art. 15c dodaje się art. 15ca w brzmieniu:

„Art. 15ca. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dopuszcza się

obniżenie lub podwyższenie czasu dziennego pobytu uczestnika w centrum

integracji społecznej, z tym że tygodniowy czas tego pobytu nie może być

krótszy niż 30 godzin.”;

12) w art. 15f:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy młodocianego

pracownika, który:

1) w roku szkolnym 2019/2020 realizuje dokształcanie teoretyczne w III

klasie branżowej szkoły I stopnia albo

2) spełnia obowiązek nauki poprzez realizowanie przygotowania

zawodowego u pracodawcy i w okresie czasowego ograniczenia lub

zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty kończy

ostatni rok nauki zawodu w pozaszkolnym systemie kształcenia

– o ile wyraził zgodę na realizację zajęć praktycznych w ramach

przygotowania zawodowego u pracodawcy w okresie czasowego

ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

1b. Zgoda, o której mowa w ust. 1a, jest wyrażana w formie pisemnej

przez młodocianego pracownika, a w przypadku niepełnoletniego

młodocianego pracownika – przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1, ust. 1a pkt 1 i ust. 2 stosuje się również

w przypadku zawieszenia działalności jednostek systemu oświaty na

podstawie odrębnych przepisów w związku z przeciwdziałaniem

COVID-19.”;

13) w art. 15g:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacja pozarządowa

©Kancelaria Sejmu s. 94/171

02.09.2020

w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz

podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, u których wystąpił

spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

państwowa lub prowadzona wspólnie z ministrem właściwym do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego instytucja kultury, w rozumieniu

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), u której wystąpił

spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19, a także

kościelna osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostka

organizacyjna, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na

rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie

wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo

obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19,

na zasadach określonych w ust. 7 i 10.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Samorządowa instytucja kultury, w rozumieniu ustawy z dnia

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej, u której wystąpił spadek przychodów w następstwie

wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskami o wypłatę

świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych

przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy,

w następstwie wystąpienia COVID-19 ze środków organizatora i ze

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na

zasadach określonych w ust. 7a i 10a.”,

©Kancelaria Sejmu s. 95/171

02.09.2020

c) ust. 2–5 otrzymują brzmienie:

„2. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 1a, przysługują środki

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od

pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) od

przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 1a.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, muszą spełniać kryteria,

o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 października

2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(Dz. U. z 2019 r. poz. 669), z zastrzeżeniem, że nie zalegają w regulowaniu

zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca

trzeciego kwartału 2019 r.

4. Pracownikiem, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest osoba fizyczna,

która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą

w stosunku pracy. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do osób

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia

albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495

oraz z 2020 r. poz. 875) stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która

wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz

pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną

spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega

obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem

pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz środki, o których

mowa w ust. 2, są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub

obniżonego wymiaru czasu pracy, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia

11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z ochroną miejsc pracy.”,

©Kancelaria Sejmu s. 96/171

02.09.2020

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacane przez

podmioty, o których mowa w ust. 1, jest dofinansowywane ze środków

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50%

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu

pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników,

których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc,

w którym został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż

300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

obowiązującego na dzień złożenia wniosku.”,

e) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, wypłacane przez

podmioty, o których mowa w ust. 1a, jest dofinansowywane w wysokości

50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem

wymiaru czasu pracy, przy czym 40% dofinansowania jest wypłacane ze

środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a 60%

dofinansowania jest wypłacane ze środków organizatora. Dofinansowanie

nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie

uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostały złożone

wnioski, o których mowa w ust. 1a, było wyższe niż 300% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

obowiązującego na dzień złożenia wniosku.”,

f) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą obniżyć wymiar

czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu,

z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne

©Kancelaria Sejmu s. 97/171

02.09.2020

wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży

towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów

w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych,

przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia

poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1,

w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych

miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się

także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych,

w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się

w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy

dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie

wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu

31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku,

o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca

poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to

jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca

kalendarzowego.”,

g) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Do spadku przychodów państwowych lub prowadzonych

wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego instytucji kultury, o którym mowa w ust. 1, oraz do spadku

przychodów samorządowych instytucji kultury, o którym mowa w ust. 1a,

stosuje się odpowiednio ust. 9.”,

©Kancelaria Sejmu s. 98/171

02.09.2020

h) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, wypłacane przez

podmioty, o których mowa w ust. 1, jest dofinansowywane ze środków

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości

połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym

został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

obowiązującego na dzień złożenia wniosku.”,

i) po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, wypłacane przez

podmioty, o których mowa w ust. 1a, jest dofinansowywane do wysokości

połowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, jednak nie więcej niż 40%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie

przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

obowiązującego na dzień złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1a,

przy czym 40% dofinansowania jest wypłacane ze środków Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a 60% dofinansowania jest

wypłacane ze środków organizatora. Dofinansowanie nie przysługuje do

wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu

poprzedzającym miesiąc, w którym zostały złożone wnioski, o których

mowa w ust. 1a, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach

©Kancelaria Sejmu s. 99/171

02.09.2020

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień

złożenia wniosku.”,

j) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. W zakresie i przez czas określony w porozumieniu, o którym

mowa w ust. 11, nie stosuje się wynikających z układu ponadzakładowego

oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów

stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.”,

k) ust. 16 i 17 otrzymują brzmienie:

„16. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz środki, o których

mowa w ust. 2, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających

od miesiąca złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub wniosków,

o których mowa w ust. 1a.

17. Do wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze środków

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o których mowa

w ust. 1 i 1a, oraz środków, o których mowa w ust. 2, stosuje się

odpowiednio przepisy art. 7–16 ustawy z dnia 11 października 2013 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy,

z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy

wykonawcze do tej ustawy.”,

l) po ust. 17 dodaje się ust. 17a i 17b w brzmieniu:

„17a. Zasady wypłaty i rozliczania świadczeń wypłacanych ze

środków organizatora, o których mowa w ust. 1a, ustala organizator.

17b. Rozliczenie przez wojewódzkie urzędy pracy przekazanych

uprawnionym podmiotom świadczeń, o których mowa w ust. 1, i środków,

o których mowa w ust. 2, następuje dwuetapowo w drodze:

1) wstępnej weryfikacji rozliczenia otrzymanych środków na rzecz

ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych i dokumentacji, potwierdzającej wykorzystanie zgodnie

z przeznaczeniem przekazanych świadczeń i środków, o których

mowa w ust. 1 i 2, polegającej w szczególności na analizie jej

kompletności, prawidłowości złożonych przez beneficjentów

©Kancelaria Sejmu s. 100/171

02.09.2020

oświadczeń oraz weryfikacji kwot przekazanych i faktycznie

wykorzystanych środków, której dokonuje się w terminie 60 dni od

dnia upływu terminu do złożenia rozliczenia i dokumentacji

potwierdzającej dane zawarte w rozliczeniu, wynikającego z umowy

zawartej przez uprawniony podmiot z dyrektorem wojewódzkiego

urzędu pracy;

2) końcowej weryfikacji pełnej dokumentacji, potwierdzającej

wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przekazanych świadczeń

i środków, o których mowa w ust. 1 i 2, i ostatecznego zatwierdzenia

przekazanego rozliczenia otrzymanych środków na rzecz ochrony miejsc

pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która

może zostać dokonana w okresie 3 lat od dnia upływu terminu do

złożenia rozliczenia i dokumentacji potwierdzającej dane zawarte

w rozliczeniu, wynikającego z umowy zawartej przez uprawniony

podmiot z dyrektorem wojewódzkiego urzędu pracy.”,

m) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą otrzymać pomoc

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie

w przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych

pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony

miejsc pracy.”;

14) po art. 15g dodaje się art. 15g1 w brzmieniu:

„Art. 15g1. Przepisy art. 15g stosuje się do spółek wodnych, o których mowa

w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284,

695, 782 i 875).”;

15) w art. 15ga:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Wniosek o przyznanie dofinansowania zawiera w szczególności:

1) wskazanie zabytku, o którym mowa w ust. 1, i tytułu prawnego

składającego wniosek do tego zabytku;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ust. 3;

©Kancelaria Sejmu s. 101/171

02.09.2020

3) oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników, o których mowa w ust. 1,

z uwzględnieniem ust. 6;

4) numer rachunku bankowego podmiotu wnioskującego

o dofinansowanie.”,

b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 9, są składane pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”,

c) dodaje się ust. 13 i 14 w brzmieniu:

„13. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, o której

mowa w ust. 12, przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium

odwoławczego.

14. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać

kontrolę w podmiotach, o których mowa w ust. 1, w zakresie wydatkowania

środków Funduszu na wypłatę świadczeń zgodnie z przeznaczeniem

i w tym celu może żądać okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej

oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień.”;

16) po art. 15ga dodaje się art. 15gb–15gg w brzmieniu:

„Art. 15gb. 1. Pracodawca, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, u którego wystąpił spadek przychodów ze

sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku

z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, może:

1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, o którym mowa w art. 15g ust. 4,

maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że

wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę

ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

©Kancelaria Sejmu s. 102/171

02.09.2020

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego

obniżeniem;

2) objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że

pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca

wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż

w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

2. Przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się

zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez

pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego

miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę

i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie

przez pracodawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż o 5%

w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy);

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni

kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie

miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego

miesiąca kalendarzowego.

3. Do kosztu wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w ust. 2, nie

zalicza się:

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę

o pracę;

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie

w trybie art. 15g ust. 8, w wysokości odpowiadającej wysokości tego

obniżenia.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń

pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów ze sprzedaży

towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia

funduszu wynagrodzeń, w rozumieniu ust. 2, wynosi mniej niż 0,3.

©Kancelaria Sejmu s. 103/171

02.09.2020

5. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem

ekonomicznym, o których mowa w ust. 1, ma zastosowanie w okresie do

6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz, o którym mowa w ust. 2, uległ

zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca bazowego, nie

dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że pracodawca wcześniej przywróci

czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój

ekonomiczny pracownika, który był nim objęty.

6. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego

lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Przepisy

art. 15g ust. 11–15 stosuje się odpowiednio.

7. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem

ekonomicznym, o których mowa w ust. 1, nie wyklucza możliwości złożenia

wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 15g ust. 1, jeżeli spełnione są

przesłanki, o których mowa w tym przepisie.

Art. 15gc. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub

stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić

pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody

pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego

niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych,

w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop

wykorzystać.

Art. 15gd. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku

wystąpienia u pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9,

lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa

w art. 15gb ust. 2, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia

pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku

z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek

wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego

©Kancelaria Sejmu s. 104/171

02.09.2020

wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo

rozwiązania umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której

zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się

przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem

odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej.

Art. 15ge. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia

u pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy, spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub

istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa

w art. 15gb ust. 2, pracodawca może zawiesić obowiązki:

1) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń

socjalnych,

2) dokonywania odpisu podstawowego,

3) wypłaty świadczeń urlopowych

– o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070).

2. Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 1, działają organizacje

związkowe reprezentatywne, o których mowa w art. 15g ust. 11 pkt 1 albo 2,

zawieszenie obowiązków, o których mowa w ust. 1, następuje w porozumieniu

z tymi organizacjami związkowymi.

3. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia

u pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy, spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15g ust. 9, lub

istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, o którym mowa

w art. 15gb ust. 2, nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub

regulaminów wynagradzania, wprowadzonych na podstawie art. 4 ustawy z dnia

4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalających

©Kancelaria Sejmu s. 105/171

02.09.2020

wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne

świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa. W takim

przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w tej ustawie.

Art. 15gf. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo

stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie

konkurencji obowiązującym po ustaniu:

1) stosunku pracy,

2) umowy agencyjnej,

3) umowy zlecenia,

4) innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące

zlecenia,

5) umowy o dzieło

– na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją

wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

Art. 15gg. 1. Podmioty, o których mowa w art. 15g ust. 1, u których

wystąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9,

w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą zwrócić się z wnioskiem do

dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją

siedzibę, o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków

Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, na dofinansowanie

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w art. 15g ust. 4, nieobjętych:

1) przestojem, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy, lub

2) przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19,

o którym mowa w art. 15g ust. 5, lub

3) obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19,

o którym mowa w art. 15g ust. 5.

2. Podmiotom, o którym mowa w ust. 1, przysługują środki z Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na

©Kancelaria Sejmu s. 106/171

02.09.2020

ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie

ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od

przyznanych świadczeń, o których mowa w ust. 1.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać kryteria, o których

mowa w art. 15g ust. 3.

4. Wynagrodzenia pracowników, o których mowa w ust. 1, są

dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1,

jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, o którym

mowa w ust. 1.

5. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których

wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został

złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego

na dzień złożenia wniosku.

6. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz środki, o których mowa

w ust. 2, przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać pomoc z Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie

uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich

samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

8. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który otrzymał dofinansowanie

wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę

z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na

dofinansowanie wynagrodzenia.

©Kancelaria Sejmu s. 107/171

02.09.2020

9. Wniosek o przyznanie dofinansowania zawiera w szczególności:

1) informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników i liczbie pracowników, której to świadczenie dotyczy;

2) dane wnioskodawcy oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej

umożliwiające kontakt z wnioskującym;

3) numer rachunku bankowego podmiotu wnioskującego o dofinansowanie;

4) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w ust. 1 i kryteriów,

o których mowa w art. 15g ust. 3;

5) oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem

ust. 5;

6) oświadczenie, że wysokość wnioskowanej kwoty na dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników spełnia warunki określone w ust. 4;

7) oświadczenie, że na dzień sporządzenia wniosku wnioskodawca sporządził

wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłaconych z Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i jednocześnie zobowiązuje

się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionych organów.

10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 9, podmiot, o którym mowa

w ust. 1, składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za

złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

11. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy po stwierdzeniu kompletności

wniosku i spełnienia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, warunków,

o których mowa w ust. 1, i kryteriów, o których mowa w art. 15g ust. 3,

niezwłocznie występuje w formie elektronicznej do dysponenta Funduszu

o przyznanie limitu/zapotrzebowania na środki na wypłatę świadczeń, o których

mowa w ust. 1, i środków, o których mowa w ust. 2.

©Kancelaria Sejmu s. 108/171

02.09.2020

12. Dysponent Funduszu przekazuje dyrektorowi wojewódzkiego urzędu

pracy, na podstawie limitu/zapotrzebowania, środki Funduszu Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych.

13. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora wojewódzkiego urzędu

pracy złożenia przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, wszystkich oświadczeń,

o których mowa w ust. 9, oraz potwierdzenia we właściwych rejestrach

prowadzenia działalności przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, dyrektor

wojewódzkiego urzędu pracy przekazuje na rachunek bankowy podmiotu

wskazanego we wniosku wnioskowaną kwotę na dofinansowanie wynagrodzeń

pracowników.

14. Wypłata dofinansowania następuje w transzach odpowiadających ilości

miesięcy wskazanych we wniosku.

15. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa

w ust. 1, wypłaca pracownikom po potrąceniu składek na ubezpieczenia

społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego, składek na ubezpieczenie

zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także

należności alimentacyjnych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, dotyczących potrącania tych należności

z wynagrodzenia za pracę.

16. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po dokonaniu potrąceń ze

świadczeń, odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz zaliczki na

podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17. Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, przekazane na wypłatę świadczeń na

rzecz ochrony miejsc pracy mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na

rzecz osób, dla których zostały przekazane.

18. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do powiadamiania

na piśmie w terminie 7 dni dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy o zmianie

mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków.

©Kancelaria Sejmu s. 109/171

02.09.2020

19. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do rozliczenia

otrzymanych świadczeń i środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, w terminie

do 30 dni od zakończenia okresu pobierania świadczeń.

20. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa do właściwego

wojewódzkiego urzędu pracy w szczególności:

1) dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania świadczeń

i środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

zgodnie z przeznaczeniem;

2) dokumenty, potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których

otrzymał świadczenie, przez okres wskazany we wniosku.

21. Do rozliczenia przez wojewódzkie urzędy pracy przekazanych

uprawnionym podmiotom świadczeń, o których mowa w ust. 1, i środków,

o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 15g ust. 17a.

22. Dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy może przeprowadzać kontrole

w okresie pobierania dofinansowania oraz w okresie 3 lat po zakończeniu okresu

pobierania świadczeń u podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie

wydatkowania środków Funduszu na wypłatę świadczeń zgodnie

z przeznaczeniem i w tym celu może żądać okazania wszelkiej dokumentacji

z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień.

23. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, który złożył przynajmniej jedno

z oświadczeń, o których mowa w ust. 9, niezgodnie ze stanem faktycznym lub

nie poddał się kontroli lub nie wywiązał się z obowiązku określonego w ust. 8,

jest obowiązany do zwrotu na rachunek bankowy wojewódzkiego urzędu pracy,

z którego otrzymał środki, całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia

przekazania środków wykorzystanych niezgodnie z warunkami określonymi

w ustawie.

24. Zadania organów administracji, o których mowa w ust. 1, realizują

dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy.

25. Wnioski, o których mowa w ust. 1, są składane w formie elektronicznej.

©Kancelaria Sejmu s. 110/171

02.09.2020

26. Odmowa przyznania dofinansowania następuje w drodze decyzji

administracyjnej.

27. Od decyzji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, o której mowa

w ust. 26, przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.”;

17) w art. 15j:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa

w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia

2021 r.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie do dnia

31 stycznia 2021 r. także w przypadku ustalenia wcześniejszego terminu

zapłaty na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami.”,

d) uchyla się ust. 4 i 5;

18) po art. 15j dodaje się art. 15ja–15je w brzmieniu:

„Art. 15ja. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 r.

od przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

– Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie, podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz

państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych

w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie

©Kancelaria Sejmu s. 111/171

02.09.2020

do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia

epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem:

1) zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub

prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu

administracji rządowej, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15j

ust. 1;

2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz

Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Art. 15jb. Nie pobiera się czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za

użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech

miesięcy w 2020 r. następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia,

o którym mowa w pkt 1, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania

zawartych na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości

należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, od przedsiębiorcy

w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

przedsiębiorców, organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz państwowej osoby

prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie

wystąpienia COVID-19, pod warunkiem:

1) zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za wskazany

we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy staroście lub prezydentowi

miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji

rządowej, lub kierownikowi państwowej jednostki organizacyjnej, na rzecz

której ustanowiono trwały zarząd na podstawie art. 45 ust. 1 lub

©Kancelaria Sejmu s. 112/171

02.09.2020

art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami, przed upływem terminu do ich wniesienia;

2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz

Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Art. 15jc. 1. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa

w art. 15ja i art. 15jb, rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu

ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu

dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych,

przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia

poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja

pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do łącznych obrotów

z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni

kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym

niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub

2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie

wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia

2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym

mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do obrotów

z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym

niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 i art. 15jb pkt 1,

podmiot, o którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, oświadcza:

1) o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa

w ust. 1, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa

w art. 15ja lub art. 15jb;

©Kancelaria Sejmu s. 113/171

02.09.2020

2) o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz

Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

3) że wykorzystuje nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest składane pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

4. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 i art. 15jb pkt 1,

podmiot, o którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, przedstawia informacje,

o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępo-

waniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

5. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień dokonania

zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1.

6. Na żądanie właściwego organu podmiot, o którym mowa w art. 15ja

i art. 15jb, przedstawia w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania dokumenty

potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w ust. 2, art. 15ja,

art.15jb, lub warunków udzielenia pomocy, o której mowa w art. 15zzzh ust. 2.

7. Nieprzedstawienie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 6,

niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nieprzedstawienie

informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, lub stwierdzenie

przez właściwy organ, iż nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa

w ust. 2, art. 15ja, art.15jb, lub warunki udzielenia pomocy, o której mowa

w art. 15zzzh ust. 2, stanowi podstawę do dochodzenia opłaty, o której mowa

w art. 15ja, lub należności, o których mowa w art. 15jb, w pełnej wysokości.

©Kancelaria Sejmu s. 114/171

02.09.2020

Art. 15jd. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może,

w drodze uchwały, postanowić o:

1) pomniejszeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości należącej odpowiednio do gminnego, powiatowego albo

wojewódzkiego zasobu nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za

2020 r. od podmiotów, o których mowa w art. 15ja;

2) niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu oddania

nieruchomości w użytkowanie przypadających jednostce samorządu

terytorialnego za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. następujących

po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia zgodnie z ust. 2 pkt 2, z tytułu

umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych na okres co najmniej

trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości należącej odpowiednio do

gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gos-

podarczej, od podmiotów, o których mowa w art. 15jb.

2. Przepisy art. 15ja–15jc stosuje się odpowiednio, z tym że:

1) zgłoszenie, o którym mowa w art. 15ja pkt 1, wnosi się do właściwego

organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego;

2) zgłoszenie, o którym mowa w art. 15jb pkt 1, wnosi się do właściwego

organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego lub do

kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, na rzecz której

ustanowiono trwały zarząd na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art. 15je. Przepisy art. 15jb–15jd stosuje się do należności z tytułu umów

najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych w okresie poprzedzającym

wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii z powodu

COVID-19.”;

©Kancelaria Sejmu s. 115/171

02.09.2020

19) po art. 15q dodaje się art. 15qa–15qd w brzmieniu:

„Art. 15qa. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydane na

podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),

których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego albo stanu epidemii zachowują ważność przez dodatkowy okres

6 miesięcy od dnia utraty pierwotnego terminu ważności zezwolenia, pod

warunkiem wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed

upływem pierwotnego terminu ważności zezwolenia.

Art. 15qb. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zarządy województwa mogą

wykorzystać środki z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID–19.

Art. 15qc. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta)

może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18

lub art. 181 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych

w art. 111 tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem

COVID–19.

Art. 15qd. Do dnia 31 grudnia 2020 r. samorząd województwa może

powierzyć powiatowi, w drodze porozumienia, prowadzenie zadań związanych

z przeciwdziałaniem COVID–19.”;

20) w art. 15r:

a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem

COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie

umowy, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje

zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności

przez:”,

©Kancelaria Sejmu s. 116/171

02.09.2020

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane

z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć na

należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, zamawiający,

w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie

z ust. 4.”;

21) po art. 15r dodaje się art. 15r1 w brzmieniu:

„Art. 15r1. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić

kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego

wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia

wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić

zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie,

w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania

stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia

zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega

zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może

nastąpić nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze stanów,

który obowiązywał jako ostatni.

3. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania

umowy upływa w okresie, o którym mowa w ust. 1, zamawiający nie może

dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia, o którym mowa w tym przepisie, o ile

wykonawca, na 14 dni przed upływem ważności tego zabezpieczenia,

każdorazowo przedłuży jego ważność lub wniesie nowe zabezpieczenie, którego

warunki zostaną zaakceptowane przez zamawiającego.

4. W przypadku gdy termin ważności zabezpieczenia należytego

wykonania umowy upływa w okresie między 91. a 119. dniem po odwołaniu

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ważności tego

©Kancelaria Sejmu s. 117/171

02.09.2020

zabezpieczenia przedłuża się, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwołania

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19.

5. Obliczając terminy, o których mowa w ust. 1–4, dzień odwołania

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku

z COVID-19 wlicza się do tych terminów.”;

22) w art. 15ra:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Strona umowy offsetowej, zawartej na podstawie przepisów ustawy

z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku

z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa

państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1379 i 2020), oraz umowy offsetowej,

o której mowa w art. 34 ust. 1 tej ustawy, będąca zagranicznym dostawcą

w rozumieniu tej ustawy, niezwłocznie informuje odpowiednio Ministra

Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw gospodarki

o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na

należyte wykonanie tej umowy oraz zasadność ustalenia i dochodzenia kar

lub odszkodowań, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

2. Strona umowy offsetowej, o której mowa w ust. 1, będąca

zagranicznym dostawcą, o którym mowa w ust. 1, przedstawia

odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do

spraw gospodarki oświadczenia lub dokumenty potwierdzające wpływ

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie

tej umowy oraz zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań.

3. Odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do

spraw gospodarki na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów,

o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,

przekazuje stronie umowy offsetowej, o której mowa w ust. 1, będącej

zagranicznym dostawcą, o którym mowa w ust. 1, swoje stanowisko, wraz

z uzasadnieniem, odnoszące się do wpływu okoliczności związanych z wystą-

pieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy offsetowej oraz

zasadność ustalenia i dochodzenia kar lub odszkodowań.”,

©Kancelaria Sejmu s. 118/171

02.09.2020

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) czasowego zawieszenia wykonywania umowy offsetowej, o której

mowa w ust. 1, lub jej części na czas trwania okoliczności związanych

z wystąpieniem COVID-19.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku zawieszenia biegu terminów wykonania umowy,

o którym mowa w ust. 4 pkt 2, terminy te biegną dalej z chwilą odwołania

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu

COVID-19, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później,

lub ustania okoliczności związanych z COVID-19 mających wpływ na

należyte wykonanie umowy. Odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub

minister właściwy do spraw gospodarki określi w oświadczeniu

przekazanym stronie umowy offsetowej, o której mowa w ust. 1, będącej

zagranicznym dostawcą, o którym mowa w ust. 1, w jakich terminach bieg

wykonania umowy jest zawieszony, oraz od jakiego terminu wykonanie

umowy biegnie dalej.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy

do spraw gospodarki, na wniosek strony umowy offsetowej, o której mowa

w ust. 1, będącej zagranicznym dostawcą, o którym mowa w ust. 1, lub

z własnej inicjatywy, w związku z ust. 1–3, może wyrazić zgodę na

przedłużenie okresu wykonywania umowy offsetowej przez okres dłuższy

niż 10 lat.”;

23) art. 15v otrzymuje brzmienie:

„Art. 15v. Przepis art. 15r nie narusza praw stron umowy, o której mowa

w art. 15r ust. 1, wynikających z przepisów prawa cywilnego, z zastrzeżeniem

art. 15r ust. 5.”;

24) po art. 15v dodaje się art. 15va i art. 15vb w brzmieniu:

„Art. 15va. 1. Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy

tej ustawy dotyczące wadium, z uwzględnieniem ust. 2.

©Kancelaria Sejmu s. 119/171

02.09.2020

2. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium,

o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych. Przepisu art. 45 ust. 1 tej ustawy nie stosuje się.

Art. 15vb. 1. Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stosuje się przepisy

tej ustawy dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego,

z uwzględnieniem ust. 2–8.

2. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części

umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub udziela zaliczki na poczet

wykonania zamówienia, w przypadku umów w sprawie zamówienia publicznego

zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2:

1) zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia wypłacanego za

wykonanie poszczególnych jej części; procentowa wartość ostatniej części

wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wysokości

wynagrodzenia należnego wykonawcy;

2) zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia

należnego wykonawcy.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający może wskazać

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej

części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości

wynagrodzenia należnego wykonawcy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości

nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej

wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić

w wysokości większej niż określona w ust. 5, nie większej jednak niż 10% ceny

całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej

zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione

przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją

©Kancelaria Sejmu s. 120/171

02.09.2020

zamówienia, co zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

7. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia

należytego wykonania umowy po wykonaniu części zamówienia, jeżeli

przewidział taką możliwość w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Do zamówień, o których mowa w art. 131a ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3.”;

25) w art. 15x w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pracodawca odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

w tym urlopu, o którym mowa w art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

– Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa

termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli

został on już pracownikowi udzielony; nie dotyczy to urlopu

macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu

rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego.”;

26) w art. 15zb dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2

w brzmieniu:

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony wyłącznie

w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego

utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem

osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz

integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych w systemie teleinformatycznym.”;

27) w art. 15ze dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przez powierzchnię handlową, o której mowa w ust. 1 i 2, rozumie się

powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży

powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania,

w szczególności w celu sprzedaży towarów, świadczenia usług i gastronomii.”;

©Kancelaria Sejmu s. 121/171

02.09.2020

28) w art. 15zf:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 1,

rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub

wartościowym:

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów

w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych,

przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia

poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji

o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków, o których mowa

w ust. 1 pkt 1, lub o podjęciu działań w celu zawarcia porozumienia,

o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub porozumienia, o którym mowa

w ust. 1 pkt 3, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc

uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni

kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to

jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca

kalendarzowego lub

2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie

wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu

31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez

pracodawcę decyzji o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków,

o których mowa w ust. 1 pkt 1, lub o podjęciu działań w celu zawarcia

porozumienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub porozumienia,

o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w porównaniu do obrotów z miesiąca

poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres

porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to

jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca

kalendarzowego.”,

©Kancelaria Sejmu s. 122/171

02.09.2020

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:

„2a. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w ust. 1,

rozumie się również zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń

pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży

towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie

wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r.

do dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez pracodawcę decyzji

o ograniczeniu nieprzerwanych odpoczynków, o których mowa

w ust. 1 pkt 1, lub o podjęciu działań w celu zawarcia porozumienia,

o którym mowa w ust. 1 pkt 2, lub porozumienia, o którym mowa

w ust. 1 pkt 3, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu

z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także

30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy

okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to

jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

2b. Do kosztu wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w ust. 2a,

nie zalicza się:

1) kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę

o pracę;

2) kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie

w trybie art. 15g ust. 8, w wysokości odpowiadającej wysokości tego

obniżenia.

2c. Przepisu ust. 2a nie stosuje się, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń

pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników finansowanych przez pracodawcę, i przychodów ze

sprzedaży towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost

obciążenia funduszu wynagrodzeń, wynosi mniej niż 0,3.”;

©Kancelaria Sejmu s. 123/171

02.09.2020

29) w art. 15zg:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Do okresu dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia

8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób

w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1011 oraz z 2020 r.

poz. 471), nie wlicza się okresu karencji w spłacie rat kapitałowych

i odsetek albo samych odsetek od kredytu preferencyjnego, jeżeli karencja

ta nastąpiła na wniosek kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

2. W okresie karencji w spłacie rat kapitałowych lub odsetek od

kredytu preferencyjnego odsetki mogą podlegać kapitalizacji.”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku karencji w spłacie rat kapitałowych, która nastąpiła

na wniosek kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem stanu

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, do odsetek spłacanych

w okresie tej karencji stosuje się dopłaty, o których mowa w ustawie z dnia

8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób

w nabywaniu własnego mieszkania.”;

30) po art. 15zg dodaje się art. 15zga w brzmieniu:

„Art. 15zga. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii, na wniosek kredytobiorcy, o którym mowa w art. 2 pkt 4

ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych

kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji

bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2162), bank

zawiesza spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 tej

ustawy, na czas nie dłuższy niż 2 kwartały w całym okresie spłaty kredytu, bez

względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego tego kredytobiorcy.

2. Zawieszenie spłaty na podstawie ust. 1 nie ogranicza możliwości

skorzystania z uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 3 i art. 10a

ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych

©Kancelaria Sejmu s. 124/171

02.09.2020

kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji

bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

3. Okres zawieszenia spłaty, o którym mowa w ust. 1, oraz okres, o którym

mowa w art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa

w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii

gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, nie

łączą się.”;

31) po art. 15zo dodaje się art. 15zoa–15zoe w brzmieniu:

„Art. 15zoa. 1. W roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego,

dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o kwotę:

1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały

sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych;

2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia

COVID-19.

2. Ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącym

skutkiem wystąpienia COVID-19, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest

zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki

planowanymi w zmianie budżetu, o której mowa w ust. 1, a planowanymi

dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za

pierwszy kwartał 2020 r.

3. Przez dochody, o których mowa w ust. 2, rozumie się dochody

podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3 i art. 24 ust. 3 ustawy

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

powiększone o opłatę miejscową i uzdrowiskową.

4. Na koniec roku budżetowego 2020 ocena spełnienia zasady określonej

w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych następuje

z uwzględnieniem wykonanych wydatków bieżących ponoszonych w celu

©Kancelaria Sejmu s. 125/171

02.09.2020

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku

w wykonanych dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.

Art. 15zob. 1. Ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie spłaty zobowiązań

jednostki samorządu terytorialnego nie stosuje się do wykupów papierów

wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami

i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do

równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego

skutkiem wystąpienia COVID-19. Przepisy art. 15zoa ust. 2–4 stosuje się

odpowiednio.

2. Ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki

samorządu terytorialnego:

1) na lata 2020–2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają

pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu; w tym zakresie nie ma

zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie

ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

poz. 2500);

2) na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają

pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji

zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Zaciągnięcie zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może zagrażać

realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku

budżetowym i latach następnych. Regionalna izba obrachunkowa, wydając

opinię o możliwości spłaty tych zobowiązań, ocenia w szczególności wpływ

planowanych zobowiązań na realizację zadań publicznych.

Art. 15zoc. 1. Na koniec roku budżetowego 2020 łączna kwota długu

jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 80% wykonanych

dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

2. W trakcie roku budżetowego 2020 łączna kwota długu jednostki

samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 80%

planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

©Kancelaria Sejmu s. 126/171

02.09.2020

3. Relacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być niezachowane jedynie

w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego spełnia ograniczenie

w zakresie spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, określone

w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bez

zastosowania wyłączenia określonego w art. 15zob ust. 1.

Art. 15zod. W roku 2020 raty części oświatowej, wyrównawczej,

równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej mogą być przekazywane

jednostkom samorządu terytorialnego w terminach wcześniejszych niż określone

w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego.

Art. 15zoe. 1. W czerwcu i lipcu 2020 r. jednostki samorządu

terytorialnego mogą nie wpłacać do budżetu państwa rat wpłat, o których mowa

w art. 29, art. 30 i art. 70a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

jednostek samorządu terytorialnego. Od niewpłaconych kwot nie nalicza się

odsetek.

2. Kwoty niewpłacone na podstawie ust. 1 jednostki samorządu

terytorialnego wpłacają w równych częściach w miesiącach sierpień–grudzień

2020 r., wraz z ratami należnymi za te miesiące.”;

32) w art. 15zq:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub

innych przepisów szczególnych, zwanej dalej „osobą prowadzącą

pozarolniczą działalność gospodarczą”,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę

o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia

1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo

umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”

– przysługuje świadczenie postojowe.”,

©Kancelaria Sejmu s. 127/171

02.09.2020

b) w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3

w brzmieniu:

„3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że

podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.”,

c) w ust. 5 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3

w brzmieniu:

„3) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.”;

33) w art. 15zs ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony wyłącznie

w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego

utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem

osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz

integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych w systemie teleinformatycznym.”;

34) po art. 15zs dodaje się art. 15zsa w brzmieniu:

„Art. 15zsa. 1. W przypadku odmowy złożenia wniosku przez

zleceniodawcę w sposób wskazany w art. 15zs ust. 2, osoba uprawniona, która

jest zleceniobiorcą, może złożyć wniosek o świadczenie postojowe do Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 1:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu

osobistego albo paszportu,

c) adres do korespondencji osoby uprawnionej;

©Kancelaria Sejmu s. 128/171

02.09.2020

2) wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej, o której mowa

w ust. 1, prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu

płatniczego;

3) oświadczenie osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 1, potwierdzające:

a) odmowę złożenia wniosku o świadczenie postojowe przez

zleceniodawcę, w sposób wskazany w art. 15zs ust. 2,

b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy

cywilnoprawnej,

c) niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy

cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,

o którym mowa w art. 15zq ust. 3,

d) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony

wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na

podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu

Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia

wniosku,

e) niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz

o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów

cywilnoprawnych;

4) dane zleceniodawcy:

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,

b) numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL

i REGON,

c) adres do korespondencji;

5) kopię umów cywilnoprawnych.

3. Oświadczenie, o których mowa w ust. 2 pkt 3, osoba uprawniona składa

pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

©Kancelaria Sejmu s. 129/171

02.09.2020

W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

oświadczeń.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje art. 15zs ust. 6 i 7.”;

35) w art. 15zua ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest

wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku,

o którym mowa w art. 15zs albo 15zsa, nie uległa poprawie.”;

36) w art. 15zy ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku,

o którym mowa w art. 15zs ust. 1 albo art. 15zsa ust. 1.

2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Zakład Ubezpieczeń

Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku,

o którym mowa w art. 15zs ust. 1 albo art. 15zsa ust. 1, a przychodem

wykazanym dla celów podatkowych.”;

37) w art. 15zzb:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie

sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym

obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu

31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku

o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów

z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni

kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż

pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.”,

b) uchyla się ust. 7,

©Kancelaria Sejmu s. 130/171

02.09.2020

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7c w brzmieniu:

„7a. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na

podstawie danych dołączonych do wniosku, o których mowa w ust. 10 pkt 5

i 6.

7b. Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować powiatowy urząd

pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, o których mowa

w ust. 10 pkt 5 i 6, mających wpływ na wysokość wypłacanego

dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji

o jej wystąpieniu.

7c. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 10 pkt 5 i 6,

mających wpływ na wysokość dofinansowania powiatowy urząd pracy

ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych

przez przedsiębiorcę.”,

d) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Przepisu ust. 9 nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy

o pracę przez pracownika objętego umową, o której mowa w ust. 1,

rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy tego

pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie.

W przypadku gdy przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną

osobę, zostaje ona objęta umową, o której mowa w ust. 1.”,

e) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu

pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru

przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie

dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:”,

f) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 7b i 10, są składane pod

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za

©Kancelaria Sejmu s. 131/171

02.09.2020

złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”,

g) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji

sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz

osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na

ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. Środki te,

w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.”;

38) w art. 15zzc:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie

sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym

obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych

2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu

31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku

o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analo-

gicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za

miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni

kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż

pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.”,

b) w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu

pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu naboru

przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o przyznanie

dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:”,

c) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji

sądowej ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na

©Kancelaria Sejmu s. 132/171

02.09.2020

rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub

administracyjnego tytułu wykonawczego.”;

39) w art. 15zzd:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego

urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po ogłoszeniu

naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem,

że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez

okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.”,

c) uchyla się ust. 8,

d) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej

ani administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek

płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub

administracyjnego tytułu wykonawczego.”;

40) po art. 15zzd dodaje się art. 15zzda w brzmieniu:

„Art. 15zzda. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom

COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu

Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia

działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub

podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność

przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

2. Wniosek o pożyczkę organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego

ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego

urzędu pracy.

©Kancelaria Sejmu s. 133/171

02.09.2020

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł. Wysokość

pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku

bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może

przekroczyć 100 000 zł. We wniosku o pożyczkę organizacja pozarządowa lub

podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawia w formie

oświadczenia wysokość łącznych przychodów osiągniętych w poprzednim roku

bilansowym.

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy

redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją

w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia

pożyczki.

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze

rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5,

mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub

stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

7. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że

organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia

pożyczki.

8. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

9. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych

w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku

dochodowym od osób prawnych.

10. Środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani

administracyjnej. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są

©Kancelaria Sejmu s. 134/171

02.09.2020

wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu

wykonawczego.”;

41) w art. 15zze:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przez spadek przychodów z działalności statutowej rozumie się

zmniejszenie przychodów z tej działalności obliczone jako stosunek

łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających

w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień

złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych

przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych

miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także

30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy

dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca

kalendarzowego. Do przychodów z działalności statutowej nie wlicza się

darowizn rzeczowych i finansowych otrzymanych w związku z realizacją

działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.”,

b) uchyla się ust. 6,

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a–6c w brzmieniu:

„6a. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na

podstawie danych dołączonych do wniosku, o których mowa w ust. 9 pkt 3

i 4.

6b. Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, są obowiązane poinformować powiatowy

urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, o których

mowa w ust. 9 pkt 3 i 4, mających wpływ na wysokość wypłacanego

dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji

o jej wystąpieniu.

©Kancelaria Sejmu s. 135/171

02.09.2020

6c. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 9 pkt 3 i 4,

mających wpływ na wysokość dofinansowania, powiatowy urząd pracy

ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych

przez organizację pozarządową lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.”,

d) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy

o pracę przez pracownika objętego umową, o której mowa w ust. 1,

rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy tego

pracownika, w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie.

W przypadku gdy organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, na miejsce tego pracownika zatrudnią inną

osobę, zostaje ona objęta umową, o której mowa w ust. 1.”,

e) w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa lub podmiot,

o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składają do

powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę, po

ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku

o przyznanie dofinansowania organizacja pozarządowa lub podmiot,

o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oświadcza o:”,

f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Oświadczenia, o których mowa w ust. 6b i 9, są składane pod

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za

złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”,

©Kancelaria Sejmu s. 136/171

02.09.2020

g) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji

sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz

osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na

ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. Środki te,

w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na

podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.”;

42) art. 15zze1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15zze1. Pracodawca będący przedsiębiorcą, o którym mowa

w art. 15zzb ust. 1, albo organizacją pozarządową lub podmiotem, o których

mowa w art. 15zze ust. 1 lub w art. 15zze2 ust. 1, korzystający z dofinansowania

do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),

w części niepodlegającej dofinansowaniu na podstawie tej ustawy może

otrzymać dofinansowanie, o którym mowa w art. 15zzb, art. 15zze albo

art. 15zze2. Przepisów art. 15zzb ust. 12, art. 15zze ust. 11 i art. 15zze2 ust. 12 nie

stosuje się.”;

43) po art. 15zze1 dodaje się art. 15zze2 w brzmieniu:

„Art. 15zze2. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać

kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku

Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach

wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej, dofinansowanie

części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie

pierwsze oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia

społeczne.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zatrudnionych na

podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy

o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

©Kancelaria Sejmu s. 137/171

02.09.2020

3. Dofinasowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane na okres

nie dłuższy niż 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku, o którym

mowa w ust. 10, w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70%

wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem

o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od

tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego

wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od

pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

4. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze

rozporządzenia, przedłużyć okres, o którym mowa w ust. 3, mając na względzie

okres obowiązywania oraz skutki nimi wywołane.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany poinformować

powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych,

o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3, mających wpływ na wysokość wypłacanego

dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej

wystąpieniu.

6. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 i 3,

mających wpływ na wysokość dofinansowania, powiatowy urząd pracy ustala

wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez

podmiot, o którym mowa w ust. 1.

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do utrzymania

zatrudnienia pracowników objętych umową, o której mowa w ust. 1, przez okres,

na który zostało przyznane dofinansowanie.

8. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 7,

podmiot, o którym mowa w ust. 1, zwraca dofinansowanie bez odsetek

proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie

30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku rozwiązania umowy o pracę

przez pracownika objętego umową, o której mowa w ust. 1, rozwiązania z nim

umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, w okresie, na który

przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa

©Kancelaria Sejmu s. 138/171

02.09.2020

w ust. 1, na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę, zostaje ona objęta

umową, o której mowa w ust. 1.

10. Wniosek o dofinansowanie podmiot, o którym mowa w ust. 1, składa

do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę

w okresie od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

do dnia ogłoszenia zakończenia tego naboru, oświadczając o:

1) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy lub

Fundusz Solidarnościowy do trzeciego kwartału 2019 r.;

2) zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;

3) wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem

i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;

4) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla

prowadzonej działalności statutowej.

11. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 10, są składane pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

12. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może otrzymać dofinansowania

w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych

środków publicznych.

13. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji sądowej

ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na

których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia

społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich

przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego

lub administracyjnego tytułu wykonawczego.”;

©Kancelaria Sejmu s. 139/171

02.09.2020

44) art. 15zzm otrzymuje brzmienie:

„Art. 15zzm. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii organ administracji publicznej może zlecać organizacjom

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19

z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II rozdziale

2 tej ustawy. Przepisy art. 43, art. 47, art. 151 oraz art. 221 ust. 1–3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio, przy czym

tryb postępowania o udzielenie dotacji na zadania określone w art. 221 ust. 2

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, sposób jej rozliczania

oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania określa, w drodze

zarządzenia lub uchwały, organ wykonawczy jednostki samorządu

terytorialnego, mając na względzie zapewnienie jawności postępowania

o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.”;

45) w art. 15zzp w ust. 1 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277)”;

46) w art. 15zzzd:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa

Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek,

poręczeń i gwarancji spłaty kredytów lub innych zobowiązań, zaciągniętych

przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80%

pozostającej do spłaty kwoty kredytu lub innego zobowiązania, objętych

poręczeniem lub gwarancją.”;

47) po art. 15zzzg dodaje się art. 15zzzga w brzmieniu:

„Art. 15zzzga. 1. Od wpływów i odsetek, o których mowa w art. 23 ust. 3

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, osiąganych

w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. potrąca się 50% środków, które stanowią

©Kancelaria Sejmu s. 140/171

02.09.2020

dochód powiatu, na obszarze którego są położone nieruchomości, o których

mowa w tym przepisie.

2. Do wpływów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca

2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.

z 2020 r. poz. 139, 568 i 695), przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

48) w art. 15zzzh:

a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „art. 15zzb–15zze,” dodaje się wyrazy

„art. 15zze2,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wsparcie i ulgi, o których mowa w art. 15ja, art. 15jb, art. 15jd

oraz art. 15zzze–15zzzg, w przypadku udzielenia ich podmiotowi

prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią pomoc publiczną,

mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której

mowa w komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy

państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii

COVID-19.”;

49) po art. 15zzzi dodaje się art. 15zzzia i art. 15zzzib w brzmieniu:

„Art. 15zzzia. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się wynikające z ustawy z dnia

17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276,

284, 782 i 1086):

1) wykonywanie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych i przekazywania

wyników prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub sieci

uzbrojenia terenu;

2) pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie Dokumentów

Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych:

a) ortofotomapy,

b) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych,

grawimetrycznych i magnetycznych,

©Kancelaria Sejmu s. 141/171

02.09.2020

c) szczegółowych osnów geodezyjnych,

d) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów

i geometrii,

e) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii

i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych.

2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu

epidemii:

1) zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie

później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac;

2) o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji

elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu

sporządzenia protokołu;

3) wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub sporządzenie

mapy do celów projektowych, po uzyskaniu informacji o pozytywnym

wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla

podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych

w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku

weryfikacji.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest równoważne

z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych

prac geodezyjnych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań

sądowych lub czynności cywilnoprawnych.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod rygorem

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności

karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

©Kancelaria Sejmu s. 142/171

02.09.2020

5. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera dane

identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę organu Służby

Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych,

wykonawcę prac geodezyjnych, imię i nazwisko oraz numer uprawnień

zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę

sporządzenia dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji.

Art. 15zzzib. 1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa

w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.

z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną.

2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie

w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie

później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu

COVID-19.

3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba

uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku

wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym

wnioskiem.

4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie

dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje

w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

5. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną,

okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.

o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających

pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które

przyznano dodatek mieszkaniowy.

6. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres,

w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na

podstawie innej decyzji.

©Kancelaria Sejmu s. 143/171

02.09.2020

7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną,

dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca

następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia,

w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.”;

50) w art. 15zzzzb:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Finansowanie kosztów utrzymania minimalnej gotowości

operacyjnej lotniska, o której mowa w ust. 1, następuje ze środków

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Finansowania, o którym mowa w ust. 2, udziela na wniosek

zarządzającego lotniskiem, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do

spraw transportu.”;

51) w art. 15zzzzzb:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zawartej przed

ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19”

zastępuje się wyrazami „zawartej w okresie przed ogłoszeniem stanu

zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19, jednak nie później niż do

dnia 31 grudnia 2020 r.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do oferty realizacji zadania

publicznego, o której mowa w art. 14 i art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”;

52) w art. 15zzzzzo w ust. 1 wyrazy „zadań administracji rządowej” zastępuje się

wyrazami „zadań jednostek sektora finansów publicznych”;

53) w art. 15zzzzzp w ust. 1 po wyrazach „lub wojewodę” dodaje się wyrazy „oraz

w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–9

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”;

©Kancelaria Sejmu s. 144/171

02.09.2020

54) po art. 15zzzzzx dodaje się art. 15zzzzzxa w brzmieniu:

„Art. 15zzzzzxa. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

epidemii, w przypadku gdy organ, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.19)), nie może

podejmować uchwał, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, uchwałę

taką zastępuje decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia. Do decyzji,

o której mowa z zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 163 ust. 2–4 oraz

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.”;

55) po art. 15zzzzzz dodaje się art. 15zzzzzza–15zzzzzzd w brzmieniu:

„Art. 15zzzzzza. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września

2020 r. zwalnia się od podatku od spadków i darowizn nabycie w drodze

darowizny rzeczy lub praw majątkowych, o których mowa:

1) w art. 52n ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.20)):

a) przez osoby fizyczne wykonujące działalność leczniczą i wpisane do

wykazu, o którym mowa w art. 7, w związku z przeciwdziałaniem

COVID-19,

b) przez osoby fizyczne prowadzące domy dla matek z małoletnimi

dziećmi i kobiet w ciąży, noclegownie, schroniska dla osób

bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodki wsparcia,

rodzinne domy pomocy oraz domy pomocy społecznej, o których

mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), na cele związane

z prowadzeniem tych placówek;

2) w art. 52x ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

od osób fizycznych – przez osoby fizyczne prowadzące placówki

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394,

1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 695 i 945. 20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394,

1495, 1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz

z 2020 r. poz. 179, 183, 284, 288, 568, 695, 875, 1065 i 1068.

©Kancelaria Sejmu s. 145/171

02.09.2020

oświatowe, o których mowa w art. 52x ust. 2 tej ustawy, na cele związane

z prowadzeniem tych placówek.

Art. 15zzzzzzb. 1. W celu przeciwdziałania COVID-19, minister właściwy

do spraw aktywów państwowych może przekazać operatorowi wyznaczonemu

w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,

środki finansowe służące utrzymaniu ciągłości świadczenia usług powszechnych

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w kolejnych

12 miesiącach po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia

epidemicznego albo stan epidemii, na poziomie utraconych przychodów

w stosunku do tych samych miesięcznych okresów w roku poprzednim

i poniesionych kosztów, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, pochodzą z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19.

3. Wysokość przekazanych środków finansowych nie może przekroczyć

sumy:

1) nieosiągniętych przez operatora wyznaczonego, w danym miesiącu,

przychodów ze świadczenia usług powszechnych w związku ze stanem

zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii oraz

2) kosztów poniesionych przez operatora wyznaczonego, w związku

z przeciwdziałaniem COVID-19.

4. Informację o wysokości przychodów oraz kosztów, o których mowa

w ust. 3, operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do spraw

aktywów państwowych wraz z wnioskiem o przekazanie środków finansowych.

5. Warunkiem udzielenia wsparcia, o którym mowa w ust. 1, jest

nieprzerwane świadczenie usług powszechnych przez operatora wyznaczonego

zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

6. Łączna wysokość udzielonego wsparcia, o którym mowa w ust. 1,

uwzględnia się w kalkulacji kosztu netto realizacji obowiązku świadczenia usług

powszechnych, określonego na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –

Prawo pocztowe.

©Kancelaria Sejmu s. 146/171

02.09.2020

Art. 15zzzzzzc. 1. Operator wyznaczony w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe otrzymuje z budżetu państwa

środki związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r.

o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania

korespondencyjnego w związku z wyborami zarządzonymi na podstawie

postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca

2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. U. poz. 988), na pokrycie kosztów całkowitych tych zadań powiększonych

o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału przez operatora

wyznaczonego.

2. Podstawę obliczenia należnych operatorowi wyznaczonemu środków

stanowi:

1) wartość poniesionych kosztów uzasadnionych rozumianych jako całkowity

rzeczywisty koszt związany z realizacją zadań określonych ustawą z dnia

2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów

powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego, skalkulowany

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

i przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. – Prawo pocztowe oraz opisem kalkulacji kosztów zatwierdzanym

przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie

z art. 97 ust. 2 tej ustawy, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu

zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego;

2) rzeczywisty wolumen przesyłek zrealizowanych w okresie świadczenia

usługi.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, operator wyznaczony otrzymuje

w terminie 30 dni od dnia przedstawienia poniesionych kosztów w związku

z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych

zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania

korespondencyjnego, obliczonych w sposób wskazany w ust. 2.

©Kancelaria Sejmu s. 147/171

02.09.2020

Art. 15zzzzzzd. 1. Spotkania i debaty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802),

mogą być przeprowadzane również za pomocą środków porozumiewania się na

odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku.

2. Ankiety i wywiady mogą być przeprowadzane również za pomocą

środków porozumiewania się na odległość.”;

56) art. 31c otrzymuje brzmienie:

„Art. 31c. W szczególnie uzasadnionym przypadku będącym następstwem

COVID-19, zadania, o których mowa w art. 15g ust. 20, art. 15ga ust. 10 oraz

art. 15gg ust. 1, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, powierzyć do

realizacji innej jednostce sektora finansów publicznych i przekazuje tej jednostce

środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695 i 1086), na realizację tego

zadania.”;

57) po art. 31f dodaje się art. 31fa–31fc w brzmieniu:

„Art. 31fa. 1. Na wniosek kredytobiorcy, kredytodawca zawiesza

wykonanie:

1) umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r.

o kredycie konsumenckim, albo

2) umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r.

o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu

hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027), albo

3) umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –

Prawo bankowe – jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu

art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. Zawieszenie wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, przysługuje

kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne

źródło dochodu. W przypadku w którym stroną umowy, o której mowa w ust. 1,

©Kancelaria Sejmu s. 148/171

02.09.2020

jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego

w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła

dochodu przez jednego z nich.

3. Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy, o której mowa

w ust. 1 pkt 1 albo ust. 1 pkt 2 albo ust. 1 pkt 3, z danym kredytodawcą, wniosek

o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

4. Kredytobiorca składa wniosek o zawieszenie wykonania umowy na

trwałym nośniku, odpowiednio w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 12 maja

2011 r. o kredycie konsumenckim albo art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 23 marca

2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu

hipotecznego i agentami.

5. Wniosek o zawieszenie wykonania umowy zawiera w szczególności:

1) oznaczenie kredytobiorcy;

2) oznaczenie kredytodawcy;

3) oznaczenie umowy o kredyt, o której mowa w ust. 1;

4) wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy;

5) oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę

lub inne główne źródło dochodu.

6. Kredytobiorca składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5, pod

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

7. Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia

kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany

przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

8. W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest

zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem

opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami, o których mowa w ust. 1.

©Kancelaria Sejmu s. 149/171

02.09.2020

9. Kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o zawieszenie

wykonania umowy potwierdza na trwałym nośniku, o którym mowa w ust. 4,

jego otrzymanie i przekazuje potwierdzenie kredytobiorcy. Kredytodawca

wskazuje w potwierdzeniu okres, na który zostało zawieszone wykonywanie

umowy, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń, o których mowa w ust. 8.

Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy.

10. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres

kredytowania. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane

w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.

11. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki

ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu, o którym mowa

w ust. 9.

12. Zawieszenia wykonania umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie

stosuje się do kredytu studenckiego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.

poz. 85, 374, 695 i 875).

Art. 31fb. Przepis art. 31fa ma zastosowanie do umów, o których mowa

w art. 31fa ust. 1, zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin

zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po

upływie 6 miesięcy od tej daty.

Art. 31fc. 1. Jeżeli kredytodawca na wniosek kredytobiorcy zawiesił

w całości lub w części spłatę jednej z umów, o których mowa w art. 31fa ust. 1,

na warunkach innych niż określone w art. 31fa, termin tego zawieszenia ulega

skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie

wykonania umowy, o którym mowa w art. 31fa ust. 7.

2. W przypadku określonym w ust. 1, kredytodawca w potwierdzeniu,

o którym mowa w art. 31fa ust. 9, wskazuje kredytobiorcy również sposób

rozliczenia z tytułu zawieszenia spłaty umowy, które uległo skróceniu.”;

©Kancelaria Sejmu s. 150/171

02.09.2020

58) w art. 31q:

a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

„1. Koszty, o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, oraz

koszty ich obsługi są finansowane w roku 2020 ze środków Funduszu

Pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w ramach kwot ujętych w planie

finansowym Funduszu Pracy na rok 2020.

1a. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą 0,5% kwoty

przeznaczonej na koszty, o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz

art. 15zze2.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzd, 15zzda oraz

art. 15zze2, przeznacza się środki Funduszu Pracy w ramach ustalonych

przez ministra właściwego do spraw pracy na rok 2020 dla samorządów

powiatów kwot środków (limitów) Funduszu Pracy na finansowanie

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia

i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, 2t i 2u ustawy

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy, z wyłączeniem środków Funduszu Pracy na realizację projektów

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o których

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26a tej ustawy.

5. Na finansowanie zadań, o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz

art. 15zze2, mogą być przeznaczone dodatkowe środki Funduszu Pracy

z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy, o której mowa w art. 109

ust. 2u ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku zgłoszeń marszałków województw dotyczących

wyczerpania w województwie środków Funduszu Pracy na realizację zadań,

o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, minister właściwy do

spraw pracy może dokonać zmian w planie finansowym Funduszu Pracy

©Kancelaria Sejmu s. 151/171

02.09.2020

polegających na zwiększeniu na ten cel kosztów Funduszu i odpowiednim

zmniejszeniu stanu środków Funduszu na koniec roku budżetowego.”,

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Minister właściwy do spraw pracy może uruchomić dodatkowe

środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie programów na

rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

zawodowej, po zasileniu na ten cel Funduszu Pracy środkami Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19.”;

59) w art. 31w wyrazy „lub art. 15zzc–15zze” zastępuje się wyrazami „,art. 15zzc–

15zze lub art. 15zze2”;

60) w art. 31y ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa terminy, o których

mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a rozpoczęte

podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia

następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym w przypadku schematu

podatkowego transgranicznego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 12 ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa nie dłużej niż do dnia 30 czerwca

2020 r.”;

61) po art. 31y dodaje się art. 31ya w brzmieniu:

„Art. 31ya. 1. W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu

jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu miesięcy

określony w art. 41 ust. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych i w art. 26 ust. 1i ustawy z dnia 15 lutego

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych upływa w okresie

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego

w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat

przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich

odwołaniu.

©Kancelaria Sejmu s. 152/171

02.09.2020

2. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po

ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów

podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli

informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą

uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

3. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

ogłoszonego w związku z COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po

ich odwołaniu, określony w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

dochodowym od osób prawnych warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu

rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik

posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz

oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych. Przepisy

art. 41 ust. 9b–9d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz art. 26 ust. 1j–1l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio.”;

62) art. 31z otrzymuje brzmienie:

„Art. 31z. 1. Termin do złożenia informacji o cenach transferowych,

o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłuża się:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie

od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od

1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

2. Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji

cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11m ust. 1 ustawy

©Kancelaria Sejmu s. 153/171

02.09.2020

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłuża

się:

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie

od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od

1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

3. W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia

o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie ust. 2,

termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej

dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11p

ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia

następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego

oświadczenia.”;

63) uchyla się art. 31zk i art. 31zl;

64) w art. 31zo:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Na wniosek duchownego albo przełożonego domu zakonnego lub

innej zwierzchniej instytucji diecezjalnej lub zakonnej będących płatnikiem

składek zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności

z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz

wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie

zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca

2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się,

nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi

i duchownych.”;

©Kancelaria Sejmu s. 154/171

02.09.2020

65) w art. 31zp ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony wyłącznie

w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego

utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem

osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz

integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych w systemie teleinformatycznym.”;

66) w art. 31zr dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Płatnika składek, który złożył wniosek o zwolnienie z opłacania

składek, do dnia rozpatrzenia tego wniosku uważa się za niezalegającego

w opłacaniu składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za okres wskazany

w tym wniosku.”;

67) art. 31zw otrzymuje brzmienie:

„Art. 31zw. 1. Skutki finansowe w wysokości zwolnienia z obowiązku

opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz należności

z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 31zo, są

finansowane ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy

z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz

niektórych innych ustaw, lub w formie dotacji z budżetu państwa.

2. Do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 r.

w zakresie środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia

z Funduszu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 124 ust. 4 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych oraz nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 i art. 121 tej

ustawy.”;

©Kancelaria Sejmu s. 155/171

02.09.2020

68) w art. 31zy10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony wyłącznie

w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego

utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem

osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz

integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń

Społecznych w systemie teleinformatycznym.”;

69) po art. 31zy10 dodaje się art. 31zy11 i art. 31zy12 w brzmieniu:

„Art. 31zy11. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszcza się wykorzystywanie w procesie

budowlanym map do celów projektowych oraz map zawierających wyniki

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej opatrzonych przez wykonawcę prac

geodezyjnych oświadczeniem, złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej

za składanie fałszywych oświadczeń, o pozytywnym wyniku weryfikacji tych

map przez właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Art. 31zy12. 1. Środki z funduszu prewencji i rehabilitacji, zarządzanego

przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które nie zostały

wykorzystane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla

których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego w wyniku niezrealizowania świadczeń rehabilitacji leczniczej dla

rolników z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami

wirusem SARS-CoV-2, mogą zostać przeznaczone na pomoc finansową

udzielaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bezpośrednio na

pokrycie szkód z tego tytułu.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana na zasadach

określonych w art. 114–116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej, w drodze umowy zawieranej przez samodzielny publiczny zakład

©Kancelaria Sejmu s. 156/171

02.09.2020

opieki zdrowotnej z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na wniosek

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

3. Przez niewykorzystane środki z funduszu prewencji i rehabilitacji,

o których mowa w ust. 1, należy rozumieć środki, które zgodnie z art. 80 ustawy

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pochodzą

z dotacji z budżetu państwa oraz odpisu od Funduszu Składkowego

Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w wysokości do 6,5% planowanych

wydatków tego funduszu i są przeznaczone na finansowanie kosztów

rzeczowych wynikających z realizacji zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego w zakresie pokrycia kosztów rehabilitacji leczniczej rolników,

o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

społecznym rolników, a nie zostały wypłacone w związku z ograniczaniem

działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla

których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego w związku z COVID-19.

4. Do pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się

art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych.

5. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem

SARS-CoV-2 wypełnia znamiona przeciwskazań medycznych do

kontynuowania rozpoczętej rehabilitacji leczniczej w zakresie działalności

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.”;

70) art. 31zz otrzymuje brzmienie:

„Art. 31zz. 1. Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym

w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym

rolników zwalnia się z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na to

ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

2. Skutki finansowe w wysokości zwolnienia z obowiązku opłacania

należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 1, są finansowane ze środków

©Kancelaria Sejmu s. 157/171

02.09.2020

Funduszu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, lub

w formie dotacji z budżetu państwa.”;

71) po art. 31zzc dodaje się art. 31zzca i art. 31zzcb w brzmieniu:

„Art. 31zzca. 1. Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty,

o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej

w 2020 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.

2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której

mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od

przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2020 w terminie do

dnia 31 stycznia 2020 r.

3. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać przedłużony

do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży.

Art. 31zzcb. 1. Przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych w 2020 r.

skarbowych papierów wartościowych na podstawie art. 21b ust. 1 ustawy z dnia

4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r.

poz. 569 i 695) oraz przychody z tytułu zbycia tych papierów wartościowych,

pomniejszają kwotę zysku będącego podstawą:

1) wpłat z zysku, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia

1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

(Dz. U. z 2020 r. poz. 16);

2) wpłat na Fundusz Dróg Samorządowych, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg

Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 i 2383 oraz z 2019 r. poz. 1815).

©Kancelaria Sejmu s. 158/171

02.09.2020

2. Przepis ust. 1 stosuje się do skarbowych papierów wartościowych

przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla

Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej, w związku z działaniami

mającymi przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19.”;

72) po art. 31zzg dodaje się art. 31zzga w brzmieniu:

„Art. 31zzga. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz przez

okres 12 miesięcy liczonych od dnia zakończenia tych stanów banki mogą

wykonywać czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r.

poz. 284, 288, 321 i 1086), również w przypadku braku wskazania tych

czynności w statucie banku.

2. Bank informuje niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego

o rozpoczęciu wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.”;

73) po art. 31zzi dodaje się art. 31zzj–31zzl w brzmieniu:

„Art. 31zzj. W przypadku, o którym mowa w art. 31zo ust. 3, zwalnia się

z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji

rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały

opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach

określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).

Art. 31zzk. W okresie od dnia 10 kwietnia 2020 r. do dnia 1 października

2020 r. legitymacje służbowe funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz

osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji

Skarbowej wykonujących czynności służbowe wymagające posiadania

legitymacji służbowej są wydawane zgodnie z przepisami wykonawczymi

wydanymi na podstawie art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568 i 695), w brzmieniu

obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.

o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych

ustaw (Dz. U. poz. 2354).

©Kancelaria Sejmu s. 159/171

02.09.2020

Art. 31zzl. Informację, o której mowa w art. 70 ustawy z dnia 6 marca

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, o działaniach podjętych w roku

2019 przedkłada się Radzie Ministrów w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.”;

74) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisy art. 6 ust. 2, art. 15zn, art.15va i art. 15vb tracą moc z dniem

1 stycznia 2021 r.”.

Art. 78. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 i 695) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 65:

a) w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4

w brzmieniu:

„4) zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań związanych

z przeciwdziałaniem COVID-19.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie,

dofinansowanie lub zwrot wydatków poniesionych na realizację zadań

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa

w ust. 5 pkt 1 i 4, również w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne

przewidują finansowanie tego rodzaju zadań z budżetu państwa, w tym

w formie wpłat lub dotacji z budżetu państwa.

6b. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na zwrot wydatków,

o którym mowa w ust. 5 pkt 4 i ust. 6a, poniesionych na realizację zadań

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 od dnia utworzenia

Funduszu.”;

2) w art. 70 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń

i gwarancji spłaty kredytów lub innych zobowiązań, o których mowa

©Kancelaria Sejmu s. 160/171

02.09.2020

w art. 15zzzd ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych, w tym wypłat z tytułu tych poręczeń

i gwarancji;”;

3) art. 74 otrzymuje brzmienie:

„Art. 74. W przypadku zapłaty przez Bank Gospodarstwa Krajowego

kwoty z tytułu gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu lub innego zobowiązania,

udzielonych na podstawie art. 15zzzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-

gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych, Bank Gospodarstwa Krajowego wstępuje, z chwilą

zapłaty, w prawa beneficjenta gwarancji lub poręczenia do wysokości dokonanej

zapłaty.”;

4) po art. 90 dodaje się art. 90a w brzmieniu:

„Art. 90a. W przypadku gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu

spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego

albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub

ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie

niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego

zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90.”;

5) uchyla się art. 92.

Art. 79. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695,

875 i 979) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 uchyla się ust. 5 i 6;

2) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. 1. W celu udzielania wsparcia Instytucja może uzyskiwać

nieodpłatnie dane dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się

o wsparcie:

©Kancelaria Sejmu s. 161/171

02.09.2020

1) z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów

publicznych oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, z wyjątkiem

danych, informacji i dokumentów, o których mowa w dziale IIIB ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r.

poz. 900, z późn. zm.21));

2) ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych, prowadzonych

przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne

uprawnione do przetwarzania danych dotyczących przedsiębiorców.

2. Instytucja może zawierać z ministrem właściwym do spraw finansów

publicznych oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej na piśmie,

umowy o udostępnianiu danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zgromadzonych

w zbiorach w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo

pisemnych wniosków o ich udostępnienie.

3. Instytucja w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych na

podstawie ust. 1 i 2 jest administratorem w rozumieniu

art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.22)).

4. Do ochrony danych uzyskanych przez Instytucję na podstawie ust. 1

i 2 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy regulujące

zasady ochrony tych tajemnic.

5. Instytucja przetwarza dane osobowe uzyskane na podstawie ust. 1

i 2 przez okres, w którym są one niezbędne do wykonywania powierzonych jej

zadań. Instytucja dokonuje, nie rzadziej niż raz w roku, weryfikacji potrzeby

dalszego przetwarzania tych danych, usuwając lub anonimizując dane, które nie

są wymagane w związku z ustalonym celem.”;

21) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924,

1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r.

poz. 285, 568, 695, 1065 i 1086. 22) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

©Kancelaria Sejmu s. 162/171

02.09.2020

3) w art. 79:

a) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu:

„5c. Na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku

akademickim 2020/2021 może być przyjęta osoba, która przedstawi

zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie,

kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie

określonym wyniku ukończenia studiów. Osoba ta w terminie 30 dni od

dnia wydania jej dyplomu ukończenia studiów, przedkłada ten dyplom

w uczelni, w której została przyjęta na studia drugiego stopnia, pod rygorem

skreślenia z listy studentów.”,

b) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

„10. W przypadku gdy stan funduszu wsparcia osób

niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 415 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na koniec roku

2020 przekracza 50% kwoty dotacji, o której mowa w art. 365 pkt 6 tej

ustawy, przyznanej w roku 2020, kwotę dotacji ustalonej na podstawie

algorytmu, o którym mowa w art. 368 ust. 5 tej ustawy, na rok

2021 zmniejsza się o kwotę stanowiącą różnicę między stanem tego

funduszu na koniec roku 2020 a kwotą stanowiącą 50% kwoty dotacji

przyznanej w roku 2020.”;

4) po art. 96 dodaje się art. 96a w brzmieniu:

„Art. 96a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo

stanu epidemii, rozmowa lub egzamin, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy

z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),

mogą być przeprowadzone w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu

narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu

w czasie rzeczywistym.”;

5) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. 1. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) nie podejmuje próby

doręczenia i nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której nie mógł doręczyć

©Kancelaria Sejmu s. 163/171

02.09.2020

adresatowi poddanemu z powodu COVID-19 obowiązkowej kwarantannie,

izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nie

dotyczy to przesyłki niedoręczalnej w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.

2. Po upływie okresu obowiązkowej kwarantanny, izolacji lub izolacji

w warunkach domowych, operator pocztowy doręcza adresatowi, o którym

mowa w ust. 1, przesyłki pocztowe na zasadach określonych w odrębnych

przepisach.”.

Art. 80. W ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw

w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) w art. 66 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

epidemii nie przeprowadza się wyborów i powołań członków kolegium

prokuratury regionalnej, o których mowa w art. 48 § 1 ustawy zmienianej

w art. 31, oraz wyborów i powołań członków kolegium prokuratury okręgowej,

o których mowa w art. 50 § 1 ustawy zmienianej w art. 31. Kadencja kolegium

prokuratury regionalnej i kolegium prokuratury okręgowej w dotychczasowym

składzie ulega przedłużeniu do dnia wyboru i powołań członków kolegiów na

nową kadencję. Wybory i powołania członków kolegiów na nową kadencję

przeprowadza się w terminie 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.”.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 81. 1. Przepisy rozdziału IX ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu

dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia

w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy rozdziału IX ustawy zmienianej w art. 38, w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie

niniejszej ustawy.

©Kancelaria Sejmu s. 164/171

02.09.2020

3. W przypadku orzeczenia kary łącznej na zasadach wskazanych w ust. 1, do

określenia właściwości sądu stosuje się przepis art. 569 § 1 ustawy zmienianej

w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 82. (uchylony)

Art. 83. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

epidemii przewodniczący może zarządzić, że strony, obrońcy lub pełnomocnicy biorą

udział w rozprawie przy użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających

przeprowadzenie rozprawy na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem

obrazu i dźwięku, przebywając w pomieszczeniu lub w pomieszczeniach sądu

przystosowanych do przeprowadzenia rozprawy przy użyciu tych urządzeń.

2. Przepisy art. 374 § 3–8 i art. 517ea ustawy zmienianej w art. 39 stosuje się.

Art. 84. 1. Termin wniesienia raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi, przypadający na 31 maja 2020 r. zgodnie z art. 111 ust. 7 tej ustawy,

przedłuża się do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do przedsiębiorców,

którzy uiścili opłatę do dnia 30 czerwca 2020 r. nie stosuje się przepisu art. 18 ust. 12b

ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Art. 85. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia

w życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw zmienianych w art. 47 i art. 61 stosuje

się przepisy ustaw zmienianych w art. 47 i art. 61, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą. Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają

ważne. Organ może ponowić czynności wykonane przed dniem wejścia w życie

niniejszej ustawy, stosując przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 86. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie

art. 10 ust. 4 i art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 47 zachowują moc do dnia

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 4

i art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 47, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od

©Kancelaria Sejmu s. 165/171

02.09.2020

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane w granicach

określonych w art. 10 ust. 4 i art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 47.

Art. 87. 1. Przepisy art. 32 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 48, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do wyliczenia na rok

2021 części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat,

o których mowa w art. 29 ustawy zmienianej w art. 48.

2. W sprawach dotyczących części wyrównawczej, równoważącej i regionalnej

subwencji ogólnej oraz wpłat, o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a ustawy

zmienianej w art. 48, ustalonych na rok 2020 i lata wcześniejsze stosuje się przepisy

obowiązujące w tych latach.

Art. 88. Do transakcji handlowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy zmienianej

w art. 55, w przypadku których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie

upłynął termin, o którym mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 55, stosuje się art. 5

ustawy zmienianej w art. 55 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 89. 1. Przepisów art. 12a–12k oraz art. 16a i art. 16b dodawanych w ustawie

zmienianej w art. 58 nie stosuje się do przypadków nabycia lub osiągnięcia

znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, które miały miejsce przed dniem ich

wejścia w życie.

2. Przepisy art. 12a–12k dodawane w ustawie zmienianej w art. 58 tracą moc po

upływie 24 miesięcy od dnia ich wejścia w życie.

3. Przepisy art. 16a i art. 16b dodawane w ustawie zmienianej w art. 58 stosuje się

do czynów popełnionych w okresie 24 miesięcy od dnia ich wejścia w życie.

4. W przypadku utraty mocy przepisów art. 12a–12k dodawanych w ustawie

zmienianej w art. 58, postępowanie prowadzone przez organ kontroli, o którym mowa

w art. 12c ust. 1 pkt 4 tej ustawy, wszczęte i niezakończone przed dniem utraty mocy

przepisów prowadzi ten organ na podstawie tych przepisów.

5. Przepisy art. 14c–14i ustawy zmienianej w art. 58 tracą moc z dniem

11 października 2020 r.

Art. 90. Do decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie

sieci przesyłowej wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się

©Kancelaria Sejmu s. 166/171

02.09.2020

przepis art. 19 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 59, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą.

Art. 91. Wniosek o wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 423 ust. 2 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.

poz. 85, 374, 695 i 875) i w art. 39 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 735), na dokonanie

czynności prawnych przez uczelnię publiczną albo międzynarodowy instytut naukowy

w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przekazanymi

w latach 2019 lub 2020 zgodnie z art. 310 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669,

z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875), złożony i nierozpatrzony przed

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia.

Art. 92. 1. Przepis art. 15qa ustawy zmienianej w art. 77 stosuje się do zezwoleń,

których ważność upływa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Opłaty, o których mowa w art. 15qa ustawy zmienianej w art. 77, wniesione

do dnia 30 kwietnia 2020 r. uważa się za wniesione w terminie.

Art. 93. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których

mowa w ustawie zmienianej w art. 49, wszczętych i niezakończonych przed dniem

wejścia w życie art. 15va i art. 15vb ustawy zmienianej w art. 77, stosuje się przepisy

dotychczasowe.

2. Do umów w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w ustawie

zmienianej w art. 49, zawartych:

1) przed dniem wejścia w życie art. 15vb ustawy zmienianej w art. 77,

2) nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie art. 15vb ustawy zmienianej w art. 77,

w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem

wejścia w życie tego przepisu

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 94. Do postępowań w sprawie wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorcy

realizującego nową inwestycję, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej

w art. 66, w brzmieniu dotychczasowym.

©Kancelaria Sejmu s. 167/171

02.09.2020

Art. 95. 1. Do dofinansowań, o których mowa w art. 15zzb i art. 15zze ustawy

zmienianej w art. 77, przyznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

stosuje się art. 15zzb i art. 15zze ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą.

2. Wnioski o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb i art. 15zze ustawy

zmienianej w art. 77, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

i nierozpatrzone do tego dnia, podlegają rozpatrzeniu bez konieczności dokonywania

w nich zmian w zakresie określonym w art. 15zzb i art. 15zze ustawy zmienianej

w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Umowy o dofinansowanie,

o których mowa w art. 15zzb i art. 15zze ustawy zmienianej w art. 77, podpisane

przez przedsiębiorców razem z wnioskiem o dofinansowanie przed dniem wejścia

w życie niniejszej ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym

w art. 15zzb i art. 15zze ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą.

3. Umowy o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb i art. 15zze ustawy

zmienianej w art. 77, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają

zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzb i art. 15zze ustawy

zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje przedsiębiorców, organizacje

pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zmianach, o których

mowa w ust. 2 i 3, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy

oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu.

Art. 96. Nabory wniosków o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb

ust. 10, art. 15zzc ust. 8 i art. 15zze ust. 9 ustawy zmienianej w art. 77, ogłoszone

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i niezakończone przed tą datą, nie

kończą się z upływem 14-dniowego terminu, lecz trwają do dnia ogłoszenia ich

zakończenia przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Art. 97. 1. Do pożyczek, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej

w art. 77, udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się

art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

©Kancelaria Sejmu s. 168/171

02.09.2020

2. Wnioski o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy

zmienianej w art. 77, złożone przez mikroprzedsiębiorców przed dniem wejścia

w życie niniejszej ustawy i nierozpatrzone do tego dnia, podlegają rozpatrzeniu bez

konieczności dokonywania w nich zmian w zakresie określonym w art. 15zzd ustawy

zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Umowy o udzielenie

pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, podpisane przez

mikroprzedsiębiorców razem z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie

określonym w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą

ustawą.

3. Umowy o udzielenie pożyczki, o których mowa w art. 15zzd ustawy

zmienianej w art. 77, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, ulegają

zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w art. 15zzd ustawy zmienianej

w art. 77, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Powiatowy urząd pracy niezwłocznie informuje mikroprzedsiębiorców

o zmianach, o których mowa w ust. 2 i 3, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej

w siedzibie urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony

internetowej urzędu.

Art. 98. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zajęto w toku

egzekucji środki z tytułu wypłaconych przedsiębiorcom dofinansowań, o których

mowa w art. 15zzb, art. 15zzc i art. 15zze ustawy zmienianej w art. 77, lub z tytułu

pożyczki, o której mowa w art. 15zzd ustawy zmienianej w art. 77, dalsza egzekucja

z tych środków jest niedopuszczalna, a zajęte i nierozdysponowane sumy podlegają

zwrotowi.

Art. 99. Wnioski o dofinansowanie, o których mowa w art. 15zzb ust. 10,

art. 15zzc ust. 8 i art. 15zze ust. 9 ustawy zmienianej w art. 77, oraz wnioski

o pożyczkę, o których mowa w art. 15zzd ust. 2 ustawy zmienianej w art. 77, złożone

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w powiatowych urzędach pracy

właściwych na podstawie przepisów art. 15zzb ust. 10, art. 15zzc ust. 8 i art. 15zze

ust. 9 ustawy zmienianej w art. 77 w brzmieniu dotychczasowym, i nierozpatrzone do

tego dnia, podlegają rozpatrzeniu przez te powiatowe urzędy pracy.

©Kancelaria Sejmu s. 169/171

02.09.2020

Art. 100. Do zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia budynku lub

sieci uzbrojenia terenu, o których mowa w art. 15zzzia ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej

w art. 77, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się

przepisy dotychczasowe.

Art. 101. Przepis art. 11b pkt 3 ustawy zmienianej w art. 32 ma zastosowanie do

transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się

po dniu 31 grudnia 2019 r.

Art. 102. 1. W latach 2020–2029 maksymalny limit wydatków z budżetu

państwa, będących skutkiem finansowym zadań wynikających z art. 1–14, wynosi

567 600 000 zł, z tego w:

1) 2020 r. – 296 400 000 zł;

2) 2021 r. – 271 200 000 zł;

3) 2022 r. – 0 zł;

4) 2023 r. – 0 zł;

5) 2024 r. – 0 zł;

6) 2025 r. – 0 zł;

7) 2026 r. – 0 zł;

8) 2027 r. – 0 zł;

9) 2028 r. – 0 zł;

10) 2029 r. – 0 zł.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu

wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie

mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 3.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na

dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1,

stosuje się mechanizm korygujący polegający na limitowaniu dopłat wypłacanych

z Funduszu proporcjonalnie do dostępności środków.

©Kancelaria Sejmu s. 170/171

02.09.2020

4. W przypadku niewykorzystania w roku 2020 lub 2021 przyjętego

maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, maksymalny limit

wydatków na kolejny rok budżetowy może zostać odpowiednio zwiększony.

Art. 103. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,

z wyjątkiem:

1) art. 50, art. 58 i art. 89, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia

ogłoszenia;

2) art. 70 pkt 1 i art. 76, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;

3) art. 75, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą

od dnia 14 listopada 2019 r.;

4) art. 77:

a) pkt 3 lit. a, b i e, pkt 4 lit. a–c oraz pkt 5 i 10, które wchodzą w życie

z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 25 maja 2020 r.,

b) pkt 34–36, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,

c) pkt 58 w zakresie art. 31q ust. 8, który wchodzi w życie z dniem

następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.,

d) pkt 27 i 60, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu

ogłoszenia, z mocą od dnia 31 marca 2020 r.;

5) art. 77 pkt 24 i art. 93, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia

ogłoszenia.

©Kancelaria Sejmu s. 171/171

02.09.2020

Załącznik do ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (poz. 1086)

WZÓR

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz

edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086)

Ja, niżej podpisany(-na), (imię, nazwisko, adres)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...............................................................................................................................,

PESEL1) .................................................,

oświadczam, że:

1) nie jestem w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

2) w ciągu ostatniego roku, nie zatrudniałem(-am) innych osób2).

..........................................................................

(data i podpis osoby uprawnionej)

1) W przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu

stwierdzającego tożsamość.

2) Dotyczy tylko osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność

gospodarczą.


Legislation Amends (1 text(s)) Amends (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. PL112