About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Constitution of the Czech Republic, Czech Republic

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2013 Dates Amended up to: June 1, 2013 Entry into force: January 1, 1993 Adopted: December 16, 1992 Type of Text Constitution/Basic Law Subject Matter Other

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Czech Ústava České republiky         English Constitution of the Czech Republic        

Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992

ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 Sb. a 98/2013 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně

Preambule

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu,

věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku

v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,

kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti,

jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,

odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

Hlava první

Základní ustanovení

Článek 1

(1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. (2) Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.

Článek 2

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. (2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. (3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. (4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Článek 3

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Článek 4

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci.

Článek 5

Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů.

Článek 6

Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.

Článek 7

Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

Článek 8

Zaručuje se samospráva územních samosprávných celků.

Článek 9

(1) Ústava může být doplňována či měněna pouze ústavními zákony. (2) Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. (3) Výkladem právních norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratického státu.

Článek 10

Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.

Článek 10a

(1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. (2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu.

Článek 10b

(1) Vláda pravidelně a předem informuje Parlament o otázkách souvisejících se závazky vyplývajícími z členství České republiky v mezinárodní organizaci nebo instituci uvedené v čl. 10a. (2) Komory Parlamentu se vyjadřují k připravovaným rozhodnutím takové mezinárodní organizace nebo instituce způsobem, který stanoví jejich jednací řády. (3) Zákon o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek, může svěřit výkon působnosti komor podle odstavce 2 společnému orgánu komor.

Článek 11

Území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem.

Článek 12

(1) Nabývání a pozbývání státního občanství České republiky stanoví zákon. (2) Nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství.

Článek 13

Hlavním městem České republiky je Praha.

Článek 14

(1) Státními symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna. (2) Státní symboly a jejich používání upraví zákon.

Hlava druhá

Moc zákonodárná

Článek 15

(1) Zákonodárná moc v České republice náleží Parlamentu. (2) Parlament je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Článek 16

(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let. (2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů.

Článek 17

(1) Volby do obou komor se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí. (2) Byla-li Poslanecká sněmovna rozpuštěna, konají se volby do šedesáti dnů po jejím rozpuštění.

Článek 18

(1) Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady poměrného zastoupení. (2) Volby do Senátu se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásady většinového systému. (3) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

Článek 19

(1) Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let. (2) Do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let. (3) Mandát poslance nebo senátora vzniká zvolením.

Článek 20

Další podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu stanoví zákon.

Článek 21

Nikdo nemůže být současně členem obou komor Parlamentu.

Článek 22

(1) S funkcí poslance nebo senátora je neslučitelný výkon úřadu prezidenta republiky, funkce soudce a další funkce, které stanoví zákon. (2) Dnem, kdy se poslanec nebo senátor ujal úřadu prezidenta republiky, nebo dnem, kdy se ujal funkce soudce nebo jiné funkce neslučitelné s funkcí poslance nebo senátora, zaniká jeho mandát poslance nebo senátora.

Článek 23

(1) Poslanec složí slib na první schůzi Poslanecké sněmovny, které se zúčastní. (2) Senátor složí slib na první schůzi Senátu, které se zúčastní. (3) Slib poslance a senátora zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".

Článek 24

Poslanec nebo senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi komory, jejímž je členem. Brání-li mu v tom závažné okolnosti, učiní tak způsobem stanoveným zákonem.

Článek 25

Mandát poslance nebo senátora zaniká a) odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou, b) uplynutím volebního období, c) vzdáním se mandátu, d) ztrátou volitelnosti, e) u poslanců rozpuštěním Poslanecké sněmovny, f) vznikem neslučitelnosti funkcí podle čl. 22.

Článek 26

Poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.

Článek 27

(1) Poslance ani senátora nelze postihnout pro hlasování v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo jejich orgánech. (2) Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat. Poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory jejímž je členem. (3) Za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, jejímž je členem, pokud zákon nestanoví jinak. (4) Poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Odepře-li komora souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání mandátu vyloučeno. (5) Poslance nebo senátora lze zadržet, jen byl-li dopaden při páchání trestného činu nebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit

předsedovi komory, jejímž je zadržený členem; nedá-li předseda komory do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi komora rozhodne o přípustnosti stíhání s konečnou platností.

Článek 28

Poslanec i senátor má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu, a to i poté, kdy přestal být poslancem nebo senátorem.

Článek 29

(1) Poslanecká sněmovna volí a odvolává předsedu a místopředsedy Poslanecké sněmovny. (2) Senát volí a odvolává předsedu a místopředsedy Senátu.

Článek 30

(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců. (2) Řízení před komisí upraví zákon.

Článek 31

(1) Komory zřizují jako své orgány výbory a komise. (2) Činnost výborů a komisí upraví zákon.

Článek 32

Poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou či místopředsedou Poslanecké sněmovny nebo Senátu ani členem parlamentních výborů, vyšetřovací komise nebo komisí.

Článek 33

(1) Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona. (2) Senátu však nepřísluší příjímat zákonné opatření ve věcech Ústavy, státního rozpočtu, státního závěrečného účtu, volebního zákona a mezinárodních smluv podle čl. 10. (3) Zákonné opatření může Senátu navrhnout jen vláda. (4) Zákonné opatření Senátu podepisuje předseda Senátu, prezident republiky a předseda vlády; vyhlašuje se stejně jako zákony. (5) Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi. Neschválí-li je Poslanecká sněmovna, pozbývá další platnosti.

Článek 34

(1) Zasedání komor jsou stálá. Zasedání Poslanecké sněmovny svolává prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Poslanecká sněmovna třicátý den po dni voleb. (2) Zasedání komory může být usnesením přerušeno. Celková doba, po kterou může být zasedání přerušeno, nesmí překročit sto dvacet dnů v roce. (3) V době přerušení zasedání může předseda Poslanecké sněmovny nebo Senátu svolat komoru ke schůzi před stanoveným termínem. Učiní tak vždy, požádá-li jej o to prezident republiky, vláda nebo nejméně pětina členů komory. (4) Zasedání Poslanecké sněmovny končí uplynutím jejího volebního období nebo jejím rozpuštěním.

Článek 35

(1) Poslaneckou sněmovnu může rozpustit prezident republiky, jestliže a) Poslanecká sněmovna nevyslovila důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny, b) Poslanecká sněmovna se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáním spojila vláda otázku důvěry, c) zasedání Poslanecké sněmovny bylo přerušeno po dobu delší, než je přípustné, d) Poslanecká sněmovna nebyla po dobu delší tří měsíců způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolána ke schůzi. (2) Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců. (3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit tři měsíce před skončením jejího volebního období.

Článek 36

Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zákonem.

Článek 37

(1) Společnou schůzi komor svolává předseda Poslanecké sněmovny.

(2) Pro jednání společné schůze komor platí jednací řád Poslanecké sněmovny.

Článek 38

(1) Člen vlády má právo účastnit se schůzí obou komor, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. (2) Člen vlády je povinen osobně se dostavit do schůze Poslanecké sněmovny na základě jejího usnesení. To platí i o schůzi výboru, komise nebo vyšetřovací komise, kde však se člen vlády může dát zastupovat svým náměstkem nebo jiným členem vlády, není-li výslovně požadována jeho osobní účast.

Článek 39

(1) Komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů. (2) K přijetí usnesení komory je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců nebo senátorů, nestanoví-li Ústava jinak. (3) K přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu a k přijetí usnesení o souhlasu s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky nebo s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, jakož i k přijetí usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů. (4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Článek 40

K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Článek 41

(1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně. (2) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.

Článek 42

(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného účtu podává vláda. (2) Tyto návrhy projednává na veřejné schůzi a usnáší se o nich jen Poslanecká sněmovna.

Článek 43

(1) Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. (2) Parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem. (3) Parlament vyslovuje souhlas a) s vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky, b) s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky, nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě. (4) Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdéle na dobu 60 dnů, jde-li o a) plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, b) účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu, c) účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích. (5) Vláda dále rozhoduje a) o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky, b) o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky. (6) O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory Parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit; ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory.

Článek 44

(1) Vláda má právo vyjádřit se ke všem návrhům zákonů. (2) Nevyjádří-li se vláda do třiceti dnů od doby, kdy jí byl návrh zákona doručen, platí, že se vyjádřila kladně. (3) Vláda je oprávněna žádat, aby Poslanecká sněmovna skončila projednávání vládního návrhu zákona do tří měsíců od jeho předložení, pokud s tím vláda spojí žádost o vyslovení důvěry.

Článek 45

Návrh zákona, se kterým Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas, postoupí Poslanecká sněmovna Senátu bez zbytečného odkladu.

Článek 46

(1) Senát projedná návrh zákona a usnese se k němu do třiceti dnů od jeho postoupení. (2) Senát svým usnesením návrh zákona schválí nebo zamítne nebo vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy anebo vyjádří vůli nezabývat se jím. (3) Jestliže se Senát nevyjádří ve lhůtě podle odstavce 1, platí, že je návrh zákona přijat.

Článek 47

(1) Jestliže Senát návrh zákona zamítne, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna znovu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. (2) Jestliže Senát návrh zákona vrátí Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, hlasuje o něm Poslanecká sněmovna ve znění schváleném Senátem. Jejím usnesením je návrh zákona přijat. (3) Jestliže Poslanecká sněmovna neschválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, jestliže je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců. (4) Pozměňovací návrhy nejsou při projednávání zamítnutého nebo vráceného návrhu zákona v Poslanecké sněmovně přípustné.

Článek 48

Jestliže Senát vyjádří vůli nezabývat se návrhem zákona, je tímto usnesením návrh zákona přijat.

Článek 49

K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

Článek 50

(1) Prezident republiky má právo vrátit přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl postoupen. (2) O vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Jestliže Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Článek 51

Přijaté zákony podepisuje předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády.

Článek 52

(1) K platnosti zákona je třeba, aby byl vyhlášen. (2) Způsob vyhlášení zákona a mezinárodní smlouvy stanoví zákon.

Článek 53

(1) Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti. (2) Interpelovaní členové vlády odpovědí na interpelaci do třiceti dnů ode dne jejího podání.

Hlava třetí

Moc výkonná

Prezident republiky

Článek 54

(1) Prezident republiky je hlavou státu. (2) Prezident republiky je volen v přímých volbách. (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný.

Článek 55

Prezident republiky se ujímá úřadu složením slibu. Volební období prezidenta republiky trvá pět let a začíná dnem složení slibu.

Článek 56

(1) Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. (2) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, koná se za čtrnáct dnů po začátku prvního kola volby druhé kolo volby, do kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola volby. Při rovnosti hlasů postupují do druhého kola volby všichni kandidáti, kteří v prvním kole volby získali nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů, a nejsou-li takoví kandidáti alespoň dva, postupují i kandidáti, kteří obdrželi druhý nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. (3) Prezidentem republiky je zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Je-li takových kandidátů více, prezident republiky není zvolen a do deseti dnů se vyhlásí nová volba prezidenta republiky. (4) Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby kandidát, který v prvním kole volby získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Druhé kolo volby se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát. (5) Navrhovat kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky. Navrhovat kandidáta je oprávněno nejméně dvacet poslanců nebo nejméně deset senátorů. (6) Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let. (7) Volba prezidenta republiky se koná v posledních šedesáti dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději však třicet dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta republiky. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, koná se volba prezidenta republiky do devadesáti dnů. (8) Volbu prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před jejím konáním. Uvolní-li se úřad prezidenta republiky, vyhlásí předseda Senátu volbu prezidenta republiky nejpozději do deseti dnů poté a zároveň nejpozději osmdesát dnů před jejím konáním. (9) Není-li funkce předsedy Senátu obsazena, vyhlašuje volbu prezidenta republiky předseda Poslanecké sněmovny.

Článek 57

(1) Prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu. (2) Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

Článek 58

Další podmínky výkonu volebního práva při volbě prezidenta republiky, jakož i podrobnosti navrhování kandidátů na funkci prezidenta republiky, vyhlašování a provádění volby prezidenta republiky a vyhlašování jejího výsledku a soudní přezkum stanoví zákon.

Článek 59

(1) Prezident republiky složí slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor. (2) Slib prezidenta republiky zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.".

Článek 60

Odmítne-li prezident republiky složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl zvolen.

Článek 61

Prezident republiky se může vzdát svého úřadu do rukou předsedy Senátu.

Článek 62

Prezident republiky a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi, b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny, c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu, d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády, e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy, f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu, g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení, h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního, i) podepisuje zákony, j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

Článek 63

(1) Prezident republiky dále a) zastupuje stát navenek, b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy, c) je vrchním velitelem ozbrojených sil, d) přijímá vedoucí zastupitelských misí, e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu, g) jmenuje a povyšuje generály, h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán, i) jmenuje soudce, j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, k) má právo udělovat amnestii. (2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. (3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. (4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Článek 64

(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá. (2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Článek 65

(1) Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. (2) Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku; velezradou se rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu. Ústavní soud může na základě ústavní žaloby Senátu rozhodnout o tom, že prezident republiky ztrácí prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. (3) K přijetí návrhu ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců; nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do tří měsíců ode dne, kdy o něj Senát požádal, platí, že souhlas nebyl dán.

Článek 66

Uvolní-li se úřad prezidenta republiky a nový prezident republiky ještě není zvolen nebo nesložil slib, rovněž nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát, přísluší výkon funkcí podle čl. 63 odst. 1 písm. a) až e) a h) až k) a čl. 63 odst. 2 předsedovi vlády. Předsedovi Poslanecké sněmovny přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky výkon funkcí prezidenta republiky podle čl. 62 písm. a) až e) a k) a dále čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Senátu; uvolní-li se úřad prezidenta republiky v době, kdy je Poslanecká sněmovna rozpuštěna, přísluší výkon těchto funkcí předsedovi Senátu, kterému též přísluší v době, kdy předseda vlády vykonává vymezené funkce prezidenta republiky, výkon funkce prezidenta republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f), jde-li o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny.

Vláda

Článek 67

(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. (2) Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.

Článek 68

(1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. (2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. (3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. (4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. (5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

Článek 69

(1) Člen vlády skládá slib do rukou prezidenta republiky. (2) Slib člena vlády zní: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení.".

Článek 70

Člen vlády nesmí vykonávat činnosti, jejichž povaha odporuje výkonu jeho funkce. Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 71

Vláda může předložit Poslanecké sněmovně žádost o vyslovení důvěry.

Článek 72

(1) Poslanecká sněmovna může vyslovit vládě nedůvěru. (2) Návrh na vyslovení nedůvěry vládě projedná Poslanecká sněmovna, jen je-li podán písemně nejméně padesáti poslanci. K přijetí návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců.

Článek 73

(1) Předseda vlády podává demisi do rukou prezidenta republiky. Ostatní členové vlády podávají demisi do rukou prezidenta republiky prostřednictvím předsedy vlády. (2) Vláda podá demisi, jestliže Poslanecká sněmovna zamítla její žádost o vyslovení důvěry nebo jestliže jí vyslovila nedůvěru. Vláda podá demisi vždy po ustavující schůzi nově zvolené Poslanecké sněmovny. (3) Podá-li vláda demisi podle odstavce 2, prezident republiky demisi přijme.

Článek 74

Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.

Článek 75

Prezident republiky odvolá vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat.

Článek 76

(1) Vláda rozhoduje ve sboru. (2) K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.

Článek 77

(1) Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. (2) Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády.

Článek 78

K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný člen vlády.

Článek 79

(1) Ministerstva a jiné správní úřady lze zřídit a jejich působnost stanovit pouze zákonem. (2) Právní poměry státních zaměstnanců v ministerstvech a jiných správních úřadech upravuje zákon. (3) Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.

Článek 80

(1) Státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení; vykonává i další úkoly, stanoví-li tak zákon. (2) Postavení a působnost státního zastupitelství stanoví zákon.

Hlava čtvrtá

Moc soudní

Článek 81

Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

Článek 82

(1) Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

(2) Soudce nelze proti jeho vůli odvolat nebo přeložit k jinému soudu; výjimky vyplývající zejména z kárné odpovědnosti stanoví zákon. (3) Funkce soudce není slučitelná s funkcí prezidenta republiky, člena Parlamentu ani s jakoukoli funkcí ve veřejné správě; zákon stanoví, se kterými dalšími činnostmi je výkon soudcovské funkce neslučitelný.

Ústavní soud

Článek 83

Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti.

Článek 84

(1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenování na dobu deseti let. (2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu. (3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické vzdělání a byl nejméně deset let činný v právnickém povolání.

Článek 85

(1) Složením slibu do rukou prezidenta republiky se soudce Ústavního soudu ujímá své funkce. (2) Slib soudce Ústavního soudu zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.". (3) Odmítne-li soudce složit slib nebo složí-li slib s výhradou, hledí se na něho, jako by nebyl jmenován.

Článek 86

(1) Soudce Ústavního soudu nelze trestně stíhat bez souhlasu Senátu. Odepře-li Senát souhlas, je trestní stíhání po dobu trvání funkce soudce Ústavního soudu vyloučeno. (2) Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen, byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté. Příslušný orgán je povinen zadržení ihned oznámit předsedovi Senátu. Nedá-li předseda Senátu do 24 hodin od zadržení souhlas k odevzdání zadrženého soudu, je příslušný orgán povinen ho propustit. Na své první následující schůzi Senát rozhodne o přípustnosti trestního stíhání s konečnou platností. (3) Soudce Ústavního soudu má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to i poté, kdy přestal být soudcem Ústavního soudu.

Článek 87

(1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem, b) o zrušení jiných právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem, c) o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu, d) o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, e) o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora, f) v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25, g) o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiku podle čl. 65 odst. 2, h) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66, i) o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, pokud je nelze provést jinak, j) o tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony, k) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu. (2) Ústavní soud dále rozhoduje o souladu mezinárodní smlouvy podle čl. 10a a čl. 49 s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací. Do rozhodnutí Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována. (3) Zákon může stanovit, že namísto Ústavního soudu rozhoduje Nejvyšší správní soud a) o zrušení právních předpisů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou- li v rozporu se zákonem, b) spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu.

Článek 88

(1) Zákon stanoví, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení řízení a další pravidla o řízení před Ústavním soudem. (2) Soudci Ústavního soudu jsou při svém rozhodování vázáni pouze ústavním pořádkem a zákonem podle odstavce 1.

Článek 89

(1) Rozhodnutí Ústavního soudu je vykonatelné, jakmile bylo vyhlášeno způsobem stanoveným zákonem, pokud Ústavní soud o jeho vykonatelnosti nerozhodl jinak. (2) Vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby. (3) Rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl podle čl. 87 odst. 2 vysloven nesoulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem, brání ratifikaci smlouvy do doby, než

bude nesoulad odstraněn.

Soudy

Článek 90

Soudy jsou povolány především k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

Článek 91

(1) Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy. Zákon může stanovit jejich jiné označení. (2) Působnost a organizaci soudů stanoví zákon.

Článek 92

Nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud.

Článek 93

(1) Soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. Své funkce se ujímá složením slibu. (2) Soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. Další předpoklady a postup stanoví zákon.

Článek 94

(1) Zákon stanoví případy, kdy soudci rozhodují v senátu a jaké je jeho složení. V ostatních případech rozhodují jako samosoudci. (2) Zákon může stanovit, ve kterých věcech a jakým způsobem se na rozhodování soudů podílejí vedle soudců i další občané.

Článek 95

(1) Soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu; je oprávněn posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo s takovou mezinárodní smlouvou. (2) Dojde-li soud k závěru, že zákon, jehož má být při řešení věci použito, je v rozporu s ústavním pořádkem, předloží věc Ústavnímu soudu.

Článek 96

(1) Všichni účastníci řízení mají před soudem rovná práva. (2) Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně.

Hlava pátá

Nejvyšší kontrolní úřad

Článek 97

(1) Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. (2) Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. (3) Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon.

Hlava šestá

Česká národní banka

Článek 98

(1) Česká národní banka je ústřední bankou státu. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. (2) Postavení, působnost a další podrobnosti stanoví zákon.

Hlava sedmá

Územní samospráva

Článek 99

Česká republika se člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky.

Článek 100

(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Zákon stanoví, kdy jsou správními obvody. (2) Obec je vždy součástí vyššího územního samosprávného celku. (3) Vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem.

Článek 101

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem. (2) Vyšší územní samosprávný celek je samostatně spravován zastupitelstvem. (3) Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. (4) Stát může zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem.

Článek 102

(1) Členové zastupitelstev jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. (2) Funkční období zastupitelstva je čtyřleté. Zákon stanoví za jakých podmínek se vyhlásí nové volby zastupitelstva před uplynutím jeho funkčního období.

Článek 103

Zrušen

Článek 104

(1) Působnost zastupitelstev může být stanovena jen zákonem. (2) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech samosprávy, pokud nejsou zákonem svěřeny zastupitelstvu vyššího územního samosprávného celku. (3) Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti vydávat obecně závazné vyhlášky.

Článek 105

Výkon státní správy lze svěřit orgánům samosprávy jen tehdy, stanoví-li to zákon.

Hlava osmá

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 106

(1) Dnem účinnosti této Ústavy se Česká národní rada stává Poslaneckou sněmovnou, jejíž volební období skončí dnem 6. června 1996. (2) Do doby zvolení Senátu podle Ústavy vykonává funkce Senátu Prozatímní Senát. Prozatímní Senát se ustaví způsobem, který stanoví ústavní zákon. Do nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává funkce Senátu Poslanecká sněmovna. (3) Poslaneckou sněmovnu nelze rozpustit, dokud vykonává funkci Senátu podle odstavce 2. (4) Do přijetí zákonů o jednacím řádu komor se postupuje v jednotlivých komorách podle jednacího řádu České národní rady.

Článek 107

(1) Zákon o volbách do Senátu stanoví, jakým způsobem se při prvních volbách do Senátu určí třetina senátorů, jejichž volební období bude dvouleté, a třetina senátorů, jejichž volební období bude čtyřleté. (2) Zasedání Senátu svolá prezident republiky tak, aby bylo zahájeno nejpozději třicátý den po dni voleb; neučiní-li tak, sejde se Senát třicátý den po dni voleb.

Článek 108

Vláda České republiky jmenovaná po volbách v roce 1992 a vykonávající svou funkci ke dni účinnosti Ústavy se považuje za vládu jmenovanou podle této Ústavy.

Článek 109

Do doby zřízení státního zastupitelství vykonává jeho funkce prokuratura České republiky.

Článek 110

Do 31. prosince 1993 tvoří soustavu soudů též vojenské soudy.

Článek 111

Soudci všech soudů České republiky vykonávající funkci soudce ke dni nabytí účinnosti této Ústavy se považují za soudce jmenované podle Ústavy České republiky.

Článek 112

(1) Ústavní pořádek České republiky tvoří tato Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony přijaté podle této Ústavy a ústavní zákony Národního shromáždění Československé republiky, Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a České národní rady upravující státní hranice České republiky a ústavní zákony České národní rady přijaté po 6. červnu 1992. (2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly, a ústavní zákon České národní rady č. 67/1990 Sb., o státních symbolech České republiky. (3) Ostatní ústavní zákony platné na území České republiky ke dni účinnosti této Ústavy mají sílu zákona.

Článek 113

Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v.r.

Klaus v.r.

The Constitution of the Czech Republic

No. 1/1993 Coll. adopted on 16 December 1992

as amended by Constitutional Acts No. 347/1997 Coll., No. 300/2000 Coll., No. 395/2001 Coll., No. 448/2001 Coll., No. 515/2002 Coll., No. 319/2009 Coll., No 71/2012 Coll. and No 98/2013 Coll.

The Czech National Council has enacted the following Constitutional Act:

Preamble

We, the citizens of the Czech Republic in Bohemia, in Moravia, and in Silesia, At the time of the restoration of an independent Czech state,

Faithful to all good traditions of the long-existing statehood of the lands of the Czech Crown, as well as of Czechoslovak statehood, Resolved to build, safeguard, and develop the Czech Republic in the spirit of the sanctity of human dignity and liberty,

As the homeland of free citizens enjoying equal rights, conscious of their duties towards others and their responsibility towards the community, As a free and democratic state founded on respect for human rights and on the principles of civic society,

As a part of the family of democracies in Europe and around the world, Resolved to guard and develop together the natural and cultural, material and spiritual wealth handed down to us,

Resolved to abide by all proven principles of a state governed by the rule of law, Through our freely-elected representatives, do adopt this Constitution of the Czech Republic.

Chapter One

Fundamental Provisions

Article 1

(1) The Czech Republic is a sovereign, unitary, and democratic state governed by the rule of law, founded on respect for the rights and freedoms of man and of citizens.

(2) The Czech Republic shall observe its obligations resulting from international law.

Article 2

(1) All state authority emanates from the people; they exercise it through legislative, executive, and judicial bodies.

(2) A constitutional act may designate the conditions under which the people may exercise state authority directly.

(3) State authority is to serve all citizens and may be asserted only in cases, within the bounds, and in the manner provided for by law.

(4) All citizens may do that which is not prohibited by law; and nobody may be compelled to do that which is not imposed upon them by law.

Article 3

The Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms forms a part of the constitutional order of the Czech Republic.

Article 4

The fundamental rights and basic freedoms shall enjoy the protection of judicial bodies.

Article 5

The political system is founded on the free and voluntary formation of and free competition among those political parties which respect the fundamental democratic principles and which renounce force as a means of promoting their interests.

Article 6

Political decisions emerge from the will of the majority manifested in free voting. The decision-making of the majority shall take into consideration the interests of minorities.

Article 7

The state shall concern itself with the prudent use of its natural resources and the protection of its natural wealth.

Article 8

The right of autonomous territorial units to self-government is guaranteed.

Article 9

(1) This Constitution may be supplemented or amended only by constitutional acts.

(2) Any changes in the essential requirements for a democratic state governed by the rule of law are impermissible.

(3) Legal norms may not be interpreted so as to authorize anyone to do away with or jeopardize the democratic foundations of the state.

Article 10

Promulgated treaties, to the ratification of which Parliament has given its consent and by which the Czech Republic is bound, form a part of the legal order; if a treaty provides something other than that which a statute provides, the treaty shall apply.

Article 10a

(1) Certain powers of Czech Republic authorities may be transferred by treaty to an international organization or institution.

(2) The ratification of a treaty under paragraph 1 requires the consent of Parliament, unless a constitutional act provides that such ratification requires the approval obtained in a referendum.

Article 10b

1) The government shall inform the Parliament, regularly and in advance, on issues connected to obligations resulting from the Czech Republic’s membership in an international organization or institution.

2) The chambers of Parliament shall give their views on prepared decisions of such international organization or institution in the manner laid down in their standing orders.

3) A statute governing the principles of dealings and relations between both chambers, as well as externally, may entrust the exercise of the chambers’ competence pursuant to paragraph 2 to a body common to both chambers.

Article 11

The territory of the Czech Republic forms an indivisible whole, the borders of which may be altered only by constitutional act.

Article 12

(1) The conditions under which citizenship of the Czech Republic is acquired and lost shall be provided for by statute.

(2) No person may be deprived of his citizenship against his will.

Article 13

The capital city of the Czech Republic is Prague.

Article 14

(1) The small and large state emblem, the state colors, the state flag, the flag of the President of the Republic, the state seal, and the national anthem are the state symbols of the Czech Republic.

(2) The state symbols and their use shall be governed by statute.

Chapter Two

Legislative Power

Article 15

(1) The legislative power of the Czech Republic is vested in the Parliament.

(2) The Parliament consists of two chambers, the Chamber of Deputies and the Senate.

Article 16

(1) In the Chamber of Deputies there shall be 200 Deputies, who are elected to a four-year term of office.

(2) In the Senate there shall be eighty-one Senators, who are elected to a six-year term of office. Every second year elections for one-third of the Senators shall be held.

Article 17

(1) Elections to both chambers shall be held during the period commencing thirty days prior to the expiration of each electoral term and ending on the day of its expiration.

(2) If the Chamber of Deputies is dissolved, elections shall be held within sixty days of its dissolution.

Article 18

(1) Elections to the Chamber of Deputies shall be held by secret ballot on the basis of a universal, equal, and direct right to vote, according to the principle of proportional representation.

(2) Elections to the Senate shall be held by secret ballot on the basis of a universal, equal, and direct right to vote, according to the principle of majority rule.

(3) Each citizen of the Czech Republic who has attained the age of eighteen has the right to vote.

Article 19

(1) Any citizen of the Czech Republic who has the right to vote and has attained the age of twenty-one is eligible for election to the Chamber of Deputies.

(2) Any citizen of the Czech Republic who has the right to vote and has attained the age of forty is eligible for election to the Senate.

(3) Deputies and Senators gain their mandate by their election.

Article 20

Further conditions upon the exercise of the right to vote, the organization of elections, and the extent of judicial oversight over them shall be provided for by statute.

Article 21

No person may be at the same time serve as a member of both chambers of Parliament.

Article 22

1) Holding the office of Deputy or Senator is incompatible with holding the office of the President of the Republic, the office of a judge, and is with other offices, as designated by statute.

(2) A Deputy or Senator’s mandate shall lapse on the day he or she assumes the office of President of the Republic, the office of judge or another office that is incompatible with the office of Deputy or Senator.

Article 23

(1) Deputies shall take the oath of office at the first meeting of the Chamber of Deputies which they attend.

(2) Senators shall take the oath of office at the first meeting of the Senate which they attend.

(3) Deputies and Senators shall take the following oath of office: “I pledge loyalty to the Czech Republic. I pledge that I will uphold its Constitution and laws. I pledge on my honor that I will carry out my duties in the interest of all the people, to the best of my knowledge and conscience.

Article 24

Deputies and Senators may resign their seat by a declaration made in person at a meeting of the chamber of which they are a member. Should serious circumstances prevent them from doing so, they shall submit their resignation in the manner provided for by statute.

Article 25

A Deputy or Senator’s mandate shall lapse: (a) upon his refusal to take the oath of office or upon taking the oath with reservations, (b) upon the expiration of the electoral term, (c) when he resigns his seat, (d) upon his loss of eligibility to hold office, (e) for Deputies, upon the dissolution of the Chamber of Deputies, (f) when an incompatibility of office under Article 22 arises.

Article 26

Deputies and Senators shall perform their duties personally in accordance with their oath of office; in addition, they shall not be bound by anyone’s instructions.

Article 27

(1) There shall be no legal recourse against Deputies or Senators for their votes in the Chamber of Deputies or Senate respectively, or in the bodies thereof.

(2) Deputies and Senators may not be criminally prosecuted for speeches in the Chamber of Deputies or the Senate respectively, or in the bodies thereof. Deputies and Senators are subject only to the disciplinary authority of the chamber of which they are a member.

(3) In respect of administrative offenses, Deputies and Senators are subject only to the disciplinary authority of the chamber of which they are a member, unless a statute provides otherwise.

(4) Deputies and Senators may not be criminally prosecuted except with the consent of the chamber of which they are a member. If that chamber withholds its consent, such criminal prosecution shall be foreclosed for the duration of their mandate.

(5) Deputies and Senators may be arrested only if they are apprehended while committing a criminal act or immediately thereafter. The arresting authority must immediately announce such an arrest to the President of the chamber of which the detained member of Parliament is a member; if, within twenty-four hours of the arrest, the President of the chamber does not grant consent with the handing over of the detainee to a court, the arresting authority shall be obliged to release him. At the very next meeting of that chamber, the chamber shall take a final decision as to whether such a member may be prosecuted.

Article 28

Deputies and Senators have the right to refuse to give evidence as to facts about which they learned in connection with the performance of their duties, and this privilege continues in effect even after they cease to be a Deputy or Senator.

Article 29

(1) The Chamber of Deputies elects and recalls its President and Vice-Presidents.

(2) The Senate elects and recalls its President and Vice-Presidents.

Article 30

(1) For investigations into matters of public interest, the Chamber of Deputies may create investigating commissions if at least one-fifth of the Deputies so propose.

(2) The proceedings before commissions shall be governed by statute.

Article 31

(1) Each chamber shall establish committees and commissions as its bodies.

(2) The activities of committees and commissions shall be governed by statute.

Article 32

A Deputy or a Senator who is a member of the government may not serve as the President or Vice-President of the Chamber of Deputies or the Senate or as a member of a parliamentary committee, investigating commission or commission.

Article 33

(1) If the Chamber of Deputies is dissolved, the Senate shall be empowered to adopt legislative measures concerning matters which cannot be delayed and which would otherwise require the adoption of a statute.

(2) The Senate is not authorized, however, to adopt legislative measures concerning the Constitution, the state budget, the final state accounting, an electoral law, or treaties under Article 10.

(3) Only the government may submit proposals for such legislative measures to the Senate.

(4) Legislative measures of the Senate shall be signed by the President of the Senate, the President of the Republic, and the Prime Minister; they shall be promulgated in the same manner as statutes.

(5) Legislative measures of the Senate must be ratified by the Chamber of Deputies at its first meeting. Should the Chamber of Deputies not ratify them, they shall cease to be in force.

Article 34

(1) The chambers shall hold standing sessions. The President of the Republic shall convene sessions of the Chamber of Deputies, so that they may be opened no later than thirty days after an election. If she fails to do so, the Chamber of Deputies shall convene on the thirtieth day after the elections.

(2) Sessions of a chamber may be adjourned by resolution. The total number of days in a year for which a session may be adjourned shall not exceed one hundred and twenty.

(3) While a session is adjourned, the President of the Chamber of Deputies or the Senate may summon their respective chambers to a meeting before the date designated therefor. They shall always do so should the President of the Republic, the government, or at least one-fifth of that chamber’s members so request.

(4) Sessions of the Chamber of Deputies conclude upon the expiration of the electoral term or by its dissolution.

Article 35

(1) The President of the Republic may dissolve the Chamber of Deputies if: a) the Chamber of Deputies does not adopt a resolution of confidence in a newly appointed government, the Prime Minister of which was appointed by the President of the Republic on the basis of a proposal of the President of the Chamber of Deputies; b) the Chamber of Deputies fails, within three months, to reach decision on a governmental bill with the consideration of which the government has joined the issue of confidence; c) a session of the Chamber of Deputies has been adjourned for a longer period than is permissible; d) for a period of more than three months, the Chamber of Deputies has not formed a quorum, even though its session has not been adjourned and it has, during this period, been repeatedly summoned to a meeting.

(2) The President of the Republic shall dissolve the Chamber of Deputies if the Chamber of Deputies proposes its dissolution by a resolution which was approved by a three-fifths majority of all Deputies.

(3) The Chamber of Deputies may not be dissolved during the three-month period preceding the expiration of its electoral term.

Article 36

Sessions of the chambers shall be open to the public. The public may be excluded only under conditions provided for in a statute.

Article 37

(1) The President of the Chamber of Deputies convenes joint meetings of the chambers.

(2) Joint meetings of the chambers shall be conducted in accordance with the standing orders of the Chamber of Deputies.

Article 38

(1) Members of the government have the right to attend the meetings of either chamber, their committees, or commissions. They shall be given the opportunity to speak whenever they request.

(2) Members of the government are obliged to appear in person at a meeting of the Chamber of Deputies, if it so resolves. The same applies to meetings of committees, commissions, or investigating commissions, in which case, however, a member of the government may have a deputy or another member of the government appear in his stead if his personal participation has not been explicitly demanded.

Article 39

(1) One-third of the members of each chamber constitutes a quorum.

(2) Unless this Constitution provides otherwise, the concurrence of a simple majority of the Deputies or Senators present is required for the adoption of a resolution in either chamber.

(3) The concurrence of an absolute majority of all Deputies and an absolute majority of all Senators is required for the adoption of a resolution declaring a state of war or a resolution granting assent to sending the armed forces of the Czech Republic outside the territory of the Czech Republic or the stationing of the armed forces of other states within the territory of the Czech Republic, as well as with the adoption of a resolution concerning the Czech Republic's participation in the defensive systems of an international organization of which the Czech Republic is a member.

(4) The concurrence of three-fifths of all Deputies and three-fifths of all Senators present is required for the adoption of a constitutional act or for giving assent to the ratification of treaties referred to in Article 10a (1).

Article 40

In order to adopt an electoral law, a law concerning the principles of dealings and relations of both chambers, both between themselves and externally, or a law enacting the standing orders for the Senate, both the Chamber of Deputies and the Senate must approve it.

Article 41

(1) Bills shall be introduced in the Chamber of Deputies.

(2) Bills may be introduced by Deputies, groups of Deputies, the Senate, the government, or representative bodies of higher self-governing regions.

Article 42

(1) Bills on the state budget and the final state accounting shall be introduced by the government.

(2) These bills shall be debated at a public meeting, and only the Chamber of Deputies may adopt resolutions concerning them.

Article 43

(1) Parliament decides on the declaration of a state of war, if the Czech Republic is attacked, or if such is necessary for the fulfillment of its international treaty obligations on collective self-defense against aggression.

(2) The Parliament decides on the Czech Republic's participation in defensive systems of an international organization of which the Czech Republic is a member.

(3) The Parliament gives its consent to a) the sending the armed forces of the Czech Republic outside the territory of the Czech Republic; b) the stationing of the armed forces of other states within the territory of the Czech Republic, unless such decisions are reserved to the government.

(4) The government may decide to send the armed forces of the Czech Republic outside the territory of the Czech Republic and to allow the stationing of the armed forces of other states within the territory of the Czech Republic for a period not exceeding 60 days, in matters concerning the a) the fulfillment of obligations pursuant to treaties on collective self-defense against aggression, b) participation in peace-keeping operations pursuant to the decision of an international organization of which the Czech Republic is a member, if the receiving state consents; c) participation in rescue operations in cases of natural catastrophe, industrial or ecological accidents.

(5) The government may also decide: a) on the transfer of the armed forces of other states across the territory of the Czech Republic and on their flight over the territory of the Czech Republic; b) on the participation of the armed forces of the Czech Republic in military exercises outside the territory of the Czech Republic and on the participation of the armed forces of other states in military exercises within the territory of the Czech Republic.

(6) Without delay the government shall inform both chambers of Parliament concerning any decisions it makes pursuant to paragraphs 4 and 5. The Parliament may annul the government's decisions; in order to annul such decisions of the government, the disapproving resolution of one of the chambers, adopted by an absolute majority of all its members, shall suffice.

Article 44

(1) The government has the right to express its views on all bills.

(2) If the government does not express its views on a bill within thirty days of the of the delivery thereof, it shall be presumed to have positive views.

(3) The government is entitled to require that the Chamber of Deputies conclude debate on a government-sponsored bill within three months of its submission, provided that the government joins with it a request for a vote of confidence.

Article 45

The Chamber of Deputies shall submit bills which it has approved to the Senate without undue delay.

Article 46

(1) The Senate shall debate bills and take action on them within thirty days of their submission.

(2) The Senate shall either adopt bills, reject them, return them to the Chamber of Deputies with proposed amendments, or declare its intention not to deal with them.

(3) If the Senate does not declare its intention within the time period permitted by paragraph 1, it shall be deemed to have adopted a bill.

Article 47

(1) If the Senate rejects a bill, the Chamber of Deputies shall vote on it again. The bill is adopted if it is approved by an absolute majority of all Deputies.

(2) If the Senate returns a bill to the Chamber of Deputies with proposed amendments, the Chamber of Deputies shall vote on the version of the bill approved by the Senate. The bill is adopted by its resolution.

(3) If the Chamber of Deputies does not approve the version of the bill adopted by the Senate, it shall vote again on the version it submitted to the Senate. The bill is adopted if it is approved by an absolute majority of all Deputies.

(4) The Chamber of Deputies may not propose amendments in the course of debate on a bill that has been rejected or returned to it.

Article 48

If the Senate declares its intent not to deal with a bill, it shall be adopted by that declaration.

Article 49

The assent of both chambers of Parliament is required for the ratification of treaties: a) affecting the rights or duties of persons; b) of alliance, peace, or other political nature; c) by which the Czech Republic becomes a member of an international organization; d) of a general economic nature; e) concerning additional matters, the regulation of which is reserved to statute.

Article 50

(1) With the exception of constitutional acts, the President of the Republic has the right to return adopted acts, with reasons given, within fifteen days of the day they were submitted to the President of the Republic.

(2) The Chamber of Deputies shall vote again on returned acts. Proposed amendments are not permitted. If the Chamber of Deputies reaffirms its approval of the act by an absolute majority of all Deputies, the act shall be promulgated. Otherwise the act shall be deemed not to have been adopted.

Article 51

Statutes that have been adopted shall be signed by the President of the Chamber of Deputies, the President of the Republic, and the Prime Minister.

Article 52

(1) In order for a statute to be valid, it must be promulgated.

(2) The manner in which statutes and treaties are to be promulgated shall be provided for by statute.

Article 53

(1) Each Deputy has the right to interpellate the government or members of it concerning matters within their competence.

(2) Interpellated members of the government shall respond to an interpellation within thirty days of its submission.

Chapter Three

Executive Power

The President of the Republic

Article 54

(1) The President of the Republic is the head of state.

(2) The President of the Republic is elected directly in a national popular vote.

(3) The President of the Republic shall not be responsible for the performance of his duties.

Article 55

The President of the Republic assumes office upon taking the oath of office. The President of the Republic’s term of office lasts for five years and begins on the day the oath of office is administered.

Article 56

(1) The election of President shall be held in the form of a secret ballot based on the general, equal and direct voting right.

(2) The candidate having received more than a half majority of valid votes of rightful voters is elected for the office of the President of the Republic. In the event of absence of such a candidate a second electoral round should be held 14 days after commencement of the first electoral round which the two most successful candidates from the first electoral round proceed onto. Should the candidates receive equal number of votes, all candidates having received the plurality of votes of rightful voters shall proceed onto the second electoral round and should there not be at least two such candidates, also candidates having received the second highest number of votes of rightful voters shall proceed onto the second electoral round.

(3) The candidate having received the plurality of votes of rightful voters in the second round of the election. Shall there be more of such candidates, the President of the Republic is not elected and a new election of President of the Republic is held within 10 days.

(4) Shall the candidate who proceeded onto the second round of the election cease to be eligible for office of the President of the Republic or shall such candidate waive his right to stand as a candidate for the office of the President of the Republic, the candidate having received the subsequent highest number of votes of rightful voters in the first electoral round shall proceed onto the second round of the election. The second round of election is held even if there is only one candidate who proceeds onto the second electoral round.

(5) Each and every citizen of the Czech Republic who has reached the age of 18 years is entitled to nominate a candidate provided that such a nomination is supported by a petition signed by at least 50.000 citizens of the Czech Republic who are entitled to vote for the President of the Republic. A candidate can be nominated by at least twenty Deputies or by at least ten Senators.

(6) Every citizen of the Czech Republic having reached the age of 18 has the right to vote.

(7) Presidential election takes place within the last sixty days of the office of the incumbent President, however, 30 days prior to the expiration of the term of the office of the incumbent President of the Republic. Shall the office of the President become vacant, the election of the President is held within ninety days.

(8) The election of the President is announced by the President of the Senate ninety days prior to holding the election at the latest. Should the office of the President become vacant, the President of the Senate of the Czech Republic shall announce the election of the President ten days prior to holding such election at the latest and

simultaneously eighty days prior to holding such election.

(9) Shall the office of the President of the Senate be vacant the election of the President shall be announced by the President of the Chamber of Deputies.

Article 57

(1) Any citizen eligible for election to the Senate may be elected President.

(2) No person may be elected President more than twice in succession.

Article 58

Further conditions of the exercise of the right to vote in the election of the President equally as the details of the process of proposing of the presidential candidates for the office of the President of the Republic, the announcement and implementation of the election and the announcement of the outcome of the election and the judicial review shall be stipulated by the Law.

Article 59

(1) The President of the Senate shall administer the oath of office to the President-elect at a joint meeting of both chambers.

(2) The President-elect shall take the following oath of office: “I pledge loyalty to the Czech Republic. I pledge to uphold its Constitution and laws. I pledge on my honor to carry out my duties in the interest of all the people, to the best of my knowledge and conscience.

Article 60

If the President-elect refuses to take the oath of office or takes it with reservations, he shall be deemed not to have been elected.

Article 61

The President of the Republic may resign from office by tendering his or her resignation to the President of the Senate.

Article 62

The President of the Republic: a) appoints and recalls the Prime Minister and other members of the government and accepts their resignations, recalls the government and accepts its resignation; b) convenes sessions of the Chamber of Deputies; c) may dissolve the Chamber of Deputies; d) shall entrust the government whose resignation he has accepted, or which he has recalled, with the temporary performance of its duties until a new government is appointed; e) shall appoint Justices of the Constitutional Court, its Chairperson and Vice-Chairpersons; f) shall appoint from among judges the Chairperson and Vice-Chairpersons of the Supreme Court; g) may grant pardons or commute sentences imposed by courts and order that a criminal record be expunged; h) has the right to return to Parliament acts it has adopted, with the exception of constitutional acts; i) shall sign statutes; j) shall appoint the President and Vice-President of the Supreme Auditing Office; k) shall appoint members of the Banking Council of the Czech National Bank.

Article 63

(1) In addition, the President of the Republic: a) represents the state externally; b) negotiates and ratifies international treaties; she may delegate the negotiation of international treaties to the government or, with its consent, to individual members thereof; c) is the supreme commander of the armed forces; d) receives heads of diplomatic missions; e) accredits and recalls heads of diplomatic missions; f) calls elections to the Chamber of Deputies and the Senate; g) commissions and promotes generals; h) may grant and award state honors, unless she has empowered some other body to do so; i) appoints judges; j) orders that the criminal proceedings not be instituted or if it has been instituted, that it be discontinued; k) has the right to issue amnesties.

(2) The President of the Republic also possesses powers which are not explicitly enumerated in constitutional acts if a statute so provides.

(3) In order to be valid, decisions of the President of the Republic issued pursuant to paragraphs 1 and 2 require the countersignature of the Prime Minister or a member of the government designated by him.

(4) The government is responsible for the decisions of the President of the Republic that require the countersignature of the Prime Minister or a member of the government designated by him.

Article 64

(1) The President of the Republic has the right to take part in the meetings of both chambers of Parliament, as well as those of their committees and commissions. He shall be given the opportunity to speak whenever he requests.

(2) The President of the Republic has the right to take part in the meetings of the government, to request reports from the government or its members, and to discuss with the government or its members issues that fall within their competence.

Article 65

(1) The President of the Republic may not be taken into detention, criminally prosecuted nor prosecuted for misdemeanors or other administrative offenses while in office.

(2) The Senate may, with the consent of the Chamber of Deputies, file a constitutional charge against the President of the Republic for high treason, gross violation of the Constitution or other segment of the constitutional order before the Constitutional Court; treason is deemed to mean any conduct of the President of the Republic directed against the sovereignty and integrality of the Republic as well as against the democratic order of the republic. Based on the constitutional action the Constitutional Court may hold that the President shall lose the Presidency office and any further eligibility for the office.

(3) For the Senate to approve the filing of a constitutional charge, the consent of a three-fifths majority of the votes of present senators is required. For the Chamber of Deputies to consent with the filing of the constitutional charge, the consent of a three-fifths majority of all deputies is required: if the Chamber of Deputies fails to grant the consent within three months from the day that the Senate sought such consent, the consent shall be deemed to have been withheld.

Article 66

If the office of the Presidency becomes vacant and before a new President of the Republic has been elected or has taken the oath of office, likewise if the President of the Republic is, for serious reasons, incapable of performing his duties and if the Chamber of Deputies and the Senate adopt a resolution to this effect, the performance of the presidential duties under Article 63 paragraph 1, letters a) to e) and h) to k), and Article 63, paragraph 2 shall devolve upon the Prime Minister. In any period in which the Prime Minister is performing the above-specified presidential duties, the performance of the duties under Article 62 letters a) to e) and k) and further Article 63 paragraph 1 letter f) if the announcement of the election for the Senate is concerned shall devolve upon the President of the Chamber of Deputies; if the office of the Presidency becomes vacant during a period in which the Chamber of Deputies is dissolved, the performance of these functions shall devolve upon the President of the Senate who is also in charge of the office of the Presidency at the time when the Prime Minister is in charge of the designated functions of the President of the Republic pursuant to Article 63 paragraph 1 letter f), if the announcement of the election for the Chamber of Deputies is concerned.

The Government

Article 67

(1) The government is the highest body of executive power.

(2) The government consists of the Prime Minister, deputy prime ministers, and ministers.

Article 68

(1) The government is responsible to the Chamber of Deputies.

(2) The President of the Republic shall appoint the Prime Minister and, on the basis of the Prime Minister’s proposal, the other members of the government and entrust them with the management of the ministries or other offices.

(3) Within thirty days of its appointment, the government shall go before the Chamber of Deputies and ask it for a vote of confidence.

(4) If the newly appointed government does not receive a vote of confidence from the Chamber of Deputies, the process in paragraphs 2 and 3 shall be repeated. If the government appointed on this second attempt does not receive a vote of confidence from the Chamber of Deputies either, the President of the Republic shall appoint the Prime Minister on the basis of a proposal by the President of the Chamber of Deputies.

(5) In other cases, on the basis of the Prime Minister’s proposal, the President of the Republic shall appoint and recall other members of the government and entrust them with the management of the ministries or other offices.

Article 69

(1) The President of the Republic shall administer the oath of office to the members of the government.

(2) The members of the government shall take the following oath of office: “I pledge loyalty to the Czech Republic. I pledge that I will uphold its Constitution and laws and bring them to life. I pledge on my honor that I will conscientiously carry out my duties and not abuse my position."

Article 70

Members of the government may not engage in activities which are by their nature incompatible with the performance of a minister’s duties. Detailed provisions shall be set down in a statute.

Article 71

The government may submit to the Chamber of Deputies a request for a vote of confidence.

Article 72

(1) The Chamber of Deputies may adopt a resolution of no confidence in the government.

(2) The Chamber of Deputies may debate a proposed resolution of no confidence in the government only if it has been submitted in writing by at least fifty Deputies. To adopt the resolution, an absolute majority of all Deputies must give their consent.

Article 73

(1) The Prime Minister submits his resignation to the President of the Republic. Other members of the government submit their resignations to the President of the Republic through the Prime Minister.

(2) The government shall submit its resignation if the Chamber of Deputies rejects its request for a vote of confidence, or if it adopts a resolution of no confidence. The government shall always submit its resignation after the constituent meeting of a newly elected Chamber of Deputies.

(3) If the government submits its resignation in accordance with paragraph 2, the President of the Republic shall accept it.

Article 74

The President of the Republic shall recall members of the government if the Prime Minister so proposes.

Article 75

The President of the Republic shall recall a government that has not submitted its resignation, even though it was obliged to do so.

Article 76

(1) The government shall make decisions as a body.

(2) In order for the government to adopt a resolution, the consent of an absolute majority of all its members is necessary.

Article 77

(1) The Prime Minister shall organize the government’s activities, preside over its meetings, act in its name, and perform other duties entrusted to him by this Constitution or by other laws.

(2) A Deputy Prime Minister or another member of the government so commissioned may act in place of the Prime Minister.

Article 78

In order to implement statutes, and while remaining within the bounds thereof, the government is authorized to issue orders. Such orders shall be signed by the Prime Minister and the competent member of the government.

Article 79

(1) The ministries and other administrative offices may be established, and their powers provided for, only by statute.

(2) The legal relations of state employees within the ministries and other administrative offices shall be laid down in a statute.

(3) If they are so empowered by statute, the ministries, other administrative offices, and bodies of territorial self-governing units may issue regulations on the basis of and within the bounds of that statute.

Article 80

(1) The State Attorney's Office shall issue and argue public indictments in criminal proceedings; it shall perform other functions as well if a statute so provides.

(2) The status and powers of the State Attorney’s Office shall be provided for by statute.

Chapter Four

Judicial Power

Article 81

The judicial power shall be exercised in the name of the Republic by independent courts.

Article 82

(1) Judges shall be independent in the performance of their duties. Nobody may threaten their impartiality.

(2) Judges may not be removed or transferred to another court against their will; exceptions resulting especially from disciplinary responsibility shall be laid down in a

statute.

(3) The office of a judge is incompatible with that of the President of the Republic, a Member of Parliament, as well as with any other function in public administration; a statute shall specify which further activities are incompatible with the discharge of judicial duties.

The Constitutional Court

Article 83

The Constitutional Court is the judicial body responsible for the protection of constitutionality.

Article 84

(1) The Constitutional Court shall be composed of fifteen Justices appointed for a period of ten years.

(2) The Justices of the Constitutional Court shall be appointed by the President of the Republic with the consent of the Senate.

(3) Any citizen who has a character beyond reproach, is eligible for election to the Senate, has a university legal education, and has been active in the legal profession for a minimum of ten years, may be appointed a Justice of the Constitutional Court.

Article 85

(1) A Justice of the Constitutional Court assumes his or her duties upon taking the oath of office administered by the President of the Republic.

(2) A Justice of the Constitutional Court shall take the following oath of office: “I pledge upon my honor and conscience that I will protect the inviolability of natural human rights and of the rights of citizens, adhere to constitutional acts, and make decisions according to my best convictions, independently and impartially.“.

(3) Should a Justice refuse to take the oath of office or should he take it with reservations, he shall be deemed not to have been appointed.

Article 86

(1) A Justice of the Constitutional Court may be criminally prosecuted only with the consent of the Senate. If the Senate withholds its consent, such criminal prosecution shall be foreclosed for the duration of the mandate of the Justice of the Constitutional Court.

(2) A Justice of the Constitutional Court may be arrested only if he has been apprehended while committing a criminal act or immediately thereafter. The arresting authority must immediately inform the President of the Senate of the arrest; if, within twenty-four hours of the arrest, the President of the Senate does not grant consent to hand the detained Justice over to a court, the arresting authority is obliged to release him. At the very next meeting of the Senate, it shall make the definitive decision as to whether he may be criminally prosecuted.

(3) A Justice of the Constitutional Court has the right to refuse to give evidence as to facts about which she learned in connection with the performance of his or her duties, and this privilege continues in effect even after she has ceased to be a Justice of the Constitutional Court.

Article 87

(1) The Constitutional Court has jurisdiction: a) to annul statutes or individual provisions thereof if they are in conflicts with the constitutional order; b) to annul other legal enactments or individual provisions thereof if they are in conflict with the constitutional order, a statute; c) over constitutional complaints by the representative body of a self-governing region against an unlawful encroachment by the state; d) over constitutional complaints against final decisions or other encroachments by public authorities infringing constitutionally guaranteed fundamental rights and basic freedoms; e) over remedial actions from decisions concerning the certification of the election of a Deputy or Senator; f) to resolve doubts concerning a Deputy or Senator’s loss of eligibility to hold office or the incompatibility under Article 25 of some other position or activity with holding the office of Deputy or Senator; g) over a constitutional charge brought by the Senate against the President of the Republic pursuant to Article 65, paragraph 2; h) to decide on a petition by the President of the Republic seeking the revocation of a joint resolution of the Chamber of Deputies and the Senate pursuant to Article 66; i) to decide on the measures necessary to implement a decision of an international tribunal which is binding on the Czech Republic, in the event that it cannot be otherwise implemented; j) to determine whether a decision to dissolve a political party or other decisions relating to the activities of a political party is in conformity with constitutional acts or other laws; k) to decide jurisdictional disputes between state bodies and bodies of self-governing regions, unless that power is given by statute to another body.

(2) Prior to the ratification of a treaty under Article 10a or Article 49, the Constitutional Court shall further have jurisdiction to decide concerning the treaty’s conformity with the constitutional order. A treaty may not be ratified prior to the Constitutional Court giving judgment.

(3) An statute may provide that, in place of the Constitutional Court, the Supreme Administrative Court shall have jurisdiction: a) to annul legal enactments other than statutes or individual provisions thereof if they are inconsistent with a statute; b) to decide jurisdictional disputes between state bodies and bodies of self-governing regions, unless that power is given by statute to another body.

Article 88

(1) A statute shall specify who shall be entitled to submit a petition instituting a proceeding before the Constitutional Court, and under what conditions, and shall lay down other rules for proceedings before the Constitutional Court.

(2) In making their decisions, the Justices of the Constitutional Court are bound only by the constitutional order and the statute under paragraph 1.

Article 89

(1) Decisions of the Constitutional Court are enforceable as soon as they are announced in the manner provided for by statute, unless the Constitutional Court decides otherwise concerning enforcement.

(2) Enforceable decisions of the Constitutional Court are binding on all authorities and persons.

(3) Decisions of the Constitutional Court which declare, pursuant to Article 87(2), that a treaty is not in conformity with the constitutional order, are an obstacle to the ratification of the treaty until such time as they are brought into conformity with each other.

Courts

Article 90

Courts are called upon above all to provide protection of rights in the legally prescribed manner. Only a court may decide upon guilt and determine the punishment for a criminal offense.

Article 91

(1) The court system comprises the Supreme Court, the Supreme Administrative Court, superior, regional, and district courts. They may be given a different denomination by statute.

(2) The jurisdiction and organization of the courts shall be provided for by statute.

Article 92

The Supreme Court is the highest judicial body in matters that fall within the jurisdiction of courts, with the exception of matters that come under the jurisdiction of the Constitutional Court or the Supreme Administrative Court.

Article 93

(1) Judges are appointed to their office for an unlimited term by the President of the Republic. They assume their duties upon taking the oath of office.

(2) Any citizen who has a character beyond reproach and a university legal education may be appointed a judge. Further qualifications and procedures shall be provided for by statute.

Article 94

(1) A statute shall specify which cases shall be heard by a panel of judges, as well as the composition thereof. All other cases shall be heard by individual judges.

(2) A statute may specify in which matters and in what manner other citizens shall participate alongside judges in a court’s decision-making.

Article 95

(1) In making their decisions, judges are bound by statutes and treaties which form a part of the legal order; they are authorized to judge whether enactments other than statutes are in conformity with statutes or with such treaties.

(2) Should a court come to the conclusion that a statute which should be applied in the resolution of a matter is in conflict with the constitutional order, it shall submit the matter to the Constitutional Court.

Article 96

(1) All parties to a proceeding have equal rights before the court.

(2) Proceedings before courts shall be oral and public; exceptions to this principle shall be provided for by statute. Judgments shall always be pronounced publicly.

Chapter Five

The Supreme Audit Office

Article 97

(1) The Supreme Audit Office shall be an independent body. It shall perform audits on the management of state property and the implementation of the state budget.

(2) The President of the Republic appoints the President and Vice-President of the Supreme Audit Office based on the nomination of the Chamber of Deputies.

(3) The legal status, powers, and organizational structure of the Office, as well as more detailed provisions, shall be set down in a statute.

Chapter Six

The Czech National Bank

Article 98

(1) The Czech National Bank shall be the state central bank. Its primary purpose shall be to maintain price stability; interventions into its affairs shall be permissible only on the basis of statute.

(2) The Bank’s status and powers, as well as more detailed provisions, shall be set down in a statute.

Chapter Seven

Territorial Self-Government

Article 99

The Czech Republic is subdivided into municipalities, which are the basic territorial self-governing units, and into regions, which are the higher territorial self-governing units.

Article 100

(1) Territorial self-governing units are territorial communities of citizens with the right to self-government. A statute shall specify the cases when they shall be administrative districts.

(2) Municipalities shall always form part of a higher self-governing region.

(3) Higher self-governing regions may be created or dissolved only by a constitutional act.

Article 101

(1) Municipalities shall be independently administered by their representative body.

(2) Higher self-governing regions shall be independently administered by their representative body.

(3) Territorial self-governing units are public law corporations which may own property and manage their affairs on the basis of their own budget.

(4) The state may intervene in the affairs of territorial self-governing units only if such is required for the protection of law and only in the manner provided for by statute.

Article 102

(1) Members of representative bodies shall be elected by secret ballot on the basis of a universal, equal, and direct right to vote.

(2) Representative bodies shall have a four-year electoral term. The circumstances under which new elections for representative bodies shall be called prior to the expiration of an electoral term shall be designated by statute.

Article 103

(Repealed)

Article 104

(1) The powers of representative bodies shall be provided for only by statute.

(2) Representative bodies of municipalities shall have jurisdiction in matters of self-government, to the extent such matters are not entrusted by statute to the representative bodies of higher self-governing regions.

(3) Representative bodies may, within the limits of their jurisdiction, issue generally binding ordinances.

Article 105

The exercise of state administration may be delegated to self-governing bodies only if such is provided for by statute.

Chapter Eight

Transitional And Final Provisions

Article 106

(1) On the day this Constitution enters into force, the Czech National Council shall become the Chamber of Deputies, the electoral term of which shall conclude on the sixth of June 1996.

(2) Until such time as the Senate is elected in accordance with this Constitution, the Senate’s duties shall be carried out by the Provisional Senate. The Provisional Senate shall be established in the manner provided for by a constitutional act. Until that act enters into force, the Chamber of Deputies shall perform the duties of the Senate.

(3) So long as it is performing the duties of the Senate pursuant to paragraph 2, the Chamber of Deputies may not be dissolved.

(4) Until statutes enacting the standing orders for both chambers are adopted, each chamber shall proceed in accordance with the standing orders of the Czech National Council.

Article 107

(1) The statute on elections to the Senate shall indicate, for the first Senate election, the manner of determining which third of those Senators shall have a term of office lasting two years and which third of those Senators shall have a term of office lasting four years.

(2) The President of the Republic shall convene the session of the Senate so that it opens no later than thirty days after the election; if he does not do so, the Senate shall convene thirty days after the election.

Article 108

The government of the Czech Republic, appointed after the elections in 1992 and performing its duties on the day this Constitution enters into force, is deemed to be a government appointed pursuant to this Constitution.

Article 109

Until such time as the State Attorney’s Office is established, its duties shall be performed by the Office of the Procuracy of the Czech Republic.

Article 110

Until the thirty-first of December1993, military courts shall also form a system of courts.

Article 111

Judges of all courts of the Czech Republic holding office on the day this Constitution enters into force are deemed to be judges appointed pursuant to the Constitution of the Czech Republic.

Article 112

(1) The constitutional order of the Czech Republic is made up of this Constitution, the Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms, constitutional acts adopted pursuant to this Constitution, and those constitutional acts of the National Assembly of the Czechoslovak Republic, the Federal Assembly of the Czechoslovak Socialist Republic, and the Czech National Council defining the state borders of the Czech Republic, as well as constitutional acts of the Czech National Council adopted after the sixth of June 1992.

(2) The Constitution hitherto in force, the Constitutional Act concerning the Czechoslovak Federation, constitutional acts which amended and supplemented them, and Constitutional Act of the Czech National Council No. 67/1990 Coll., on the State Symbols of the Czech Republic, are hereby repealed.

(3) Other constitutional acts in force in the territory of the Czech Republic on the day this Constitution comes into effect shall be of a force equal to a statute.

Article 113

This Constitution shall enter into force on the first of January 1993.


Legislation Supersedes (1 text(s)) Supersedes (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. CZ096