About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Regulation on the Filing and Examination of Oppositions and Appeals to the Appeal Council of the State Service of Intellectual Property and Innovation (approved by the Decision of the Government of the Kyrgyz Republic No. 80 of February 20, 2019), Kyrgyzstan

Back
Latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2019 Dates Entry into force: March 16, 2019 Adopted: February 20, 2019 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter IP Regulatory Body, Industrial Property

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Russian Правила подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (утверждено Постановлением Правительства от 20.02.2019 г. № 80)         Kyrgyz Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке арыздарды, каршы пикирлерди берүүнүн жана аларды кароонун Эрежелери (Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2019-жылдын 20-февралы № 80 токтому менен бекитилген)        

Тиркеме (Кыргыз

Республикасынын Өкмөтүнүн

2019-жылдын 20- февралындагы

№ 80 токтомуна)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар

мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке каршы пикирлерди, арыздарды берүүнүн жана

аларды кароонун ЭРЕЖЕЛЕРИ

I. Жалпы жоболор

1. Ушул Эрежелер (мындан ары - Эрежелер) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңешке каршы пикирлерди, арыздарды берүүнүн жана аларды кароонун тартибин белгилейт.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы Апелляциялык кеңеш (мындан ары - Апелляциялык кеңеш) Кыргыз Республикасында өнөр жай менчик объектилерин жана селекциялык жетишкендиктерди коргоого жөндөмдүүлүк маселелери боюнча талаш-тартыштарды карап чыгуу боюнча милдеттүү түрдөгү баштапкы орган болуп эсептелет жана ушул Эрежелер жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен аныкталган ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

Апелляциялык кеңештин курамы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (мындан ары - Кыргызпатент) жана ведомствого караштуу уюмдарынын кызматкерлеринин ичинен 7 мүчөдөн түзүлөт жана Кыргызпатенттин буйругу менен бекитилет.

Апелляциялык кеңештин жыйындарында каршы пикирлерди жана арыздарды кароодо ачыктыкты жана айкындуулукту камсыздоо максатында чечимдерди кабыл алууда коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу жана Кыргызпатенттин Коомдук кеңешинин мүчөсү добуш берүүгө укуксуз байкоочу катарында катышат.

II. Апелляциялык кеңешке берилүүчү каршы пикирлер жана арыздар

3. Апелляциялык кеңешке Кыргыз Республикасынын Патент Мыйзамына, "Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин

аталыштары жөнүндө", "Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана белгиленген тартипте күчүнө кирген, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген эл аралык келишимдерге ылайык төмөнкүдөй каршы пикирлер жана арыздар берилиши мүмкүн:

1) ойлоп табууга, өнөр жай үлгүсүнө, пайдалуу моделге, селекциялык жетишкендикке патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге;

2) товардык белгини, тейлөө белгисин жана товар чыгарылган жердин аталышын каттоодон баш тартуу жөнүндө алдын ала экспертизанын чечимине;

3) 1900-жылдын 14-декабрында Брюсселде, 1911-жылдын 2-июнунда Вашингтондо, 1925-жылдын 6-ноябрында Гаагада, 1934-жылдын 2-июнунда Лондондо, 1957-жылдын 15-июнунда Ниццада жана 1967-жылдын 14-июлунда Стокгольмдо кайра каралып чыккан 1891-жылдын 14-апрелиндеги Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна (мындан ары - Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусу) ылайык товардык белгини, тейлөө белгисин каттоодон алдын ала баш тартуу жөнүндө экспертизанын чечимине;

4) 1989-жылдын 28-июнундагы Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата Протоколго (мындан ары - Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата Протокол) ылайык товардык белгини, тейлөө белгисин каттоодон алдын ала баш тартуу жөнүндө экспертизанын чечимине;

5) ойлоп табууга, өнөр жай үлгүсүнө, пайдалуу моделге, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө формалдуу же алдын ала экспертизанын чечимине;

6) селекциялык жетишкендикке өтүнмө берүүгө каршы; 7) товардык белгини, тейлөө белгисин каттоодон баш тартуу жөнүндө өтүнмө

берилген белгини экспертизанын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган чечимге; 8) Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна ылайык

өтүнмө берилген белгини экспертизанын жыйынтыгы боюнча товардык белгини, тейлөө белгисин каттоодон биротоло баш тартууга;

9) Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата Протоколго ылайык өтүнмө берилген белгини экспертизанын жыйынтыгы боюнча товардык белгини, тейлөө белгисин каттоодон биротоло баш тартууга;

10) өтүнмө берилген белгини экспертизанын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган товарлар чыгарылган жерлердин аталышын каттоого жана пайдаланууга укук берүүгө жана товарлар чыгарылган жерлердин катталган аталышын пайдаланууга укук берүүнү каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимге;

11) өтүнмө берилген белгини экспертизанын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган товардык белгини, тейлөө белгисин каттоо жөнүндө чечимге, анын ичинде төмөнкүдөй учурларда:

- белгинин бир же бир нече элементтерин коргоодон чыгарганда; - белгини каттоо суралып, өтүнүүчү берген товарлардын тизмеси өзгөргөндө;

12) ойлоп табууга патентти, анын ичинде Евразия патенттик конвенциясына ылайык алынган ойлоп табууга, өнөр жай үлгүсүнө, пайдалуу моделге, селекциялык жетишкендикке патент берүүгө каршы;

13) товардык белгини, тейлөө белгисин каттоого каршы; 14) Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна ылайык

товардык белгини, тейлөө белгисин каттоого каршы; 15) Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата

Протоколго ылайык товардык белгини, тейлөө белгисин каттоого каршы; 16) товар чыгарылган жердин аталышын каттоого жана товар чыгарылган

жердин аталышын пайдалануу укугуна күбөлүк берүүгө каршы; 17) товарлар келип чыккан жерлердин аталыштарын каттоонун же товарлар

келип чыккан жерлердин аталышына пайдаланууга укук берүү күбөлүгүнүн күчүн токтотуу жөнүндө.

4. Апелляциялык кеңешке төмөнкүдөй арыздар берилиши мүмкүн: 1) Кыргыз Республикасынын аймагында товардык белгини жалпыга белгилүү

деп таануу жөнүндө; 2) жалпыга белгилүү болгон товардык белгинин жалпыга белгилүү статусун

жоготкондугу жөнүндө.

III. Каршы пикирлерди жана арыздарды берүүнүн шарттары жана тартиби

5. Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 1-5, 7-11-пунктчаларында жана 4-пунктунун 1-пунктчасында каралган каршы пикирлер жана арыздар өтүнүүчү тарабынан түздөн-түз же анын өкүлү аркылуу берилет.

Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 6, 12-17-пунктчаларында жана 4-пунктунун 2- пунктчасында каралган каршы пикирлер жана арыздар кайсыл жак болбосун түздөн-түз же анын өкүлү аркылуу берилет.

Каршы пикирлер же арыздар мамлекеттик же расмий тилдерде берилет. Чет өлкөлүк юридикалык жактар же Кыргыз Республикасынын чегинен

тышкары туруктуу жашаган жеке жактар же алардын патенттик ишенимдүү өкүлдөрү эгер Кыргыз Республикасы катышкан эл аралык макулдашууда башка тартип белгиленбесе, каршы пикирлерин, билдиришет, алар боюнча Апелляциялык кеңешке кат жазышат жана Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлдөр аркылуу жыйындарга катышат.

Өкүл же патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу берилген каршы пикирге же арызга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык таризделген ишеним кат тиркелет.

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашаган чет өлкөлүк юридикалык жактын же жеке жактын кызыкчылыктарын өкүлдөөгө Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүлгө ишеним катты ушул өтүнүүчү өзү же өтүнүүчү берген тийиштүү ишеним каты бар анын патенттик ишенимдүү өкүлү бере алат. Акыркы учурда айтылган ишеним каттын экөө тең же тийиштүү түрдө таризделген алардын көчүрмөлөрү көрсөтүлөт.

6. Каршы пикирде же арызда төмөнкүлөр көрсөтүлүшү керек: - ойлоп табууга, пайдалуу моделге, өнөр жай үлгүсүнө, товардык белгиге,

тейлөө белгисине жана товар чыгарылган жердин аталышына, селекциялык жетишкендикке өтүнмөнүн каттоо номери, ал эми коргоо документи тууралуу талаш- тартыш болгондо, документтин номери, каршы пикирди берген жеке жактын фамилиясы, аты же юридикалык жактын аталышы жана кат алышуу үчүн дареги;

- даттануу берилген чечимге карата талаш-тартыштын маани-маңызы; - сунушталган жана бардык ага каршы көрсөтүлгөн объектилердин

салыштыруу талдоосун кошкондо, өтүнүчүнүн бардык далилдерин жана жүйөлөрүн толугу менен көрсөтүү (коргоо документин берүүдөн баш тартууда);

- өтүнүчүнүн пикири боюнча анын талаптарынын жана каршы пикирлеринин негизи болгон жүйөлүү далилдер жана негиздүү жагдайлар;

- талаш-тартыш предмети боюнча өтүнүчүнүн так билдирилген талаптары. Апелляциялык кеңешке каршы пикир же арыз эки нускада берилет. 7. Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 1-4, 7-11-пунктчаларында каралган каршы

пикирлер өтүнүүчү чечимди алган күндөн тартып, үч айдын ичинде берилет. Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 5-пунктчасында каралган каршы пикирлер

өтүнүүчү чечимди алган датадан тартып эки айдын ичинде берилет. Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 6-пунктчасында каралган каршы пикирлер

өтүнмө жөнүндө маалыматтарды жарыялаган күндөн тартып, алты айдын ичинде берилет.

Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 12-пунктчасында каралган каршы пикирлер патентти колдонуунун бардык мөөнөтүндө берилет.

"Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3 жана 4- беренелеринде белгиленген талаптар бузулган учурда ушул Эрежелердин 3- пунктунун 13-пунктчасында каралган каршы пикир каттоону колдонуунун бардык мөөнөтүндө берилет, ал эми "Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинде белгиленген негиздемелер боюнча - Кыргызпатенттин расмий бюллетенинде каттоо жөнүндө маалыматтарды жарыялаган датадан тартып беш жыл өткөнгө чейин берилет.

Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 14-15-пунктчаларында каралган каршы пикирлер товардык белгини, тейлөө белгисин каттоонун бардык мөөнөтүндө берилет.

Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 16-пунктчасында каралган каршы пикирлер товар чыгарылган жердин аталышын каттоонун, товар чыгарылган жердин аталышын пайдаланууга укук берүүнүн күбөлүгүн колдонуу мезгилинде берилет.

Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 17-пунктчасында каралган каршы пикирлер товарлар келип чыккан жерлердин аталыштарын каттоонун же товарлар келип чыккан жерлердин аталышын пайдаланууга укук берүү күбөлүгүн колдонуу мөөнөтүндө берилет.

Ушул Эрежелердин 4-пунктунун 1-пунктчасында каралган арыз товардык белгинин каттоосун колдонуу мезгилинде берилет.

Ушул Эрежелердин 4-пунктунун 2-пунктчасында каралган арыз жалпыга белгилүү болгон товардык белгинин каттоосун колдонуу мезгилинде берилет.

8. Каршы пикирге же арызга каршы пикир же арыз берүү үчүн белгиленген өлчөмдөгү тийиштүү алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ тиркелиши керек.

Бир түрдүү товарларга карата, ушул Эрежелердин 3-пунктунун 2, 3, 4, 7, 8, 9- пунктчаларында караштырылган каршы пикирге, берилген белгилемени каттоого "Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин 1- бөлүгүнүн 1, 2 жана 3-пункттарында көрсөтүлгөн товардык белгинин ээсинин макулдугу тиркелет.

9. Каршы пикир же арыз берген күн болуп Апелляциялык кеңешке каршы пикир же арыз берүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документти тиркөө менен бул Эрежелердин талаптарына ылайык таризделген каршы пикир же арыз берген күн эсептелет.

Берилген каршы пикири же арызы ушул Эрежелердин талаптарына туура келбесе же каршы пикир же арыз менен бирге белгиленген өлчөмдө алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, каршы пикир же арыз берилбеген болуп эсептелет.

Алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ тариздөө тартибин бузуу менен берилсе жараксыз болуп эсептелет, ал эми каршы пикир же арыз өтүнүүчүгө оңдогонго кайтарылып берилет. Каршы пикирди же арызды карап чыгуунун мөөнөтү оңдолгон документ берилген күндөн тартып эсептелет.

Каршы пикир же арыз берген жактын өтүнүчү боюнча каршы пикирди же арызды кароонун датасын белгилөө жөнүндө кабарлама жиберген датага чейин тиешелүү өтүнүч кат берген шартта, каршы пикир же арыз бергендиги үчүн төлөнгөн алым кайтарылып берилет.

10. Каршы пикир же арыз берген жак же анын өкүлү Апелляциялык кеңештин чечиминин бүтүмү жарыяланганга чейин берген каршы пикирин же арызын кайра сурап ала алат. Мында каршы пикир же арыз бергендиги үчүн төлөнгөн алым кайтарылып берилбейт.

11. Өтүнүүчүнүн өтүнүч каты боюнча алымдын ашык төлөнгөн суммасы же берилбеген болуп эсептелген каршы пикирди же арыз бергендиги үчүн төлөнгөн алым кайтарылып берилет же башка алымдарды төлөөнүн эсебине белгиленген тартипте чегерилет.

12. Өтүнүүчү тарабынан каршы пикирдин өткөрүлгөн мөөнөтү өтүнүчүнүн өтүнүч каты боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык калыбына келтирилиши мүмкүн.

Өтүнүч кат каршы пикирди берүүнүн мөөнөтүнүн өтүп кетишинин жүйөлүү себептерин тастыктоону камтышы керек жана ага каршы пикирдин өткөрүлгөн мөөнөтүн калыбына келтирүү үчүн белгиленген өлчөмдө алым жана каршы пикир үчүн алым төлөгөндүгүн тастыктаган документ тиркелиши керек.

Өтүнүч кат менен бирге каршы пикирди берүү мөөнөтүнүн өтүп кеткендигинин жүйөлүү себептерин тастыктаган, белгиленген өлчөмдө көрсөтүлгөн алымдарды төлөгөндүгүн тастыктаган документ берилбесе, өтүнүч кат жана каршы пикир берилбеген болуп эсептелет.

Эгер алым белгиленгенден аз төлөнгөн жана/же анын төлөгөндүгүн тастыктаган документ болбогон учурда, каршы пикир же арыз берилбеген болуп эсептелет.

13. Өтүнүүчүнүн өтүнүч каты боюнча алымдын ашык төлөнгөн суммасы же каршы пикир берүүнүн мөөнөтүнүн өтүп кеткендигин калыбына келтирүү жана өтүнүч кат менен бирге каршы пикир берилбеген деп таанылган учурда каршы пикир үчүн алымдардын төлөнгөн суммасы кайтарылып берилет же башка алымдарды төлөөнүн эсебине белгиленген тартипте чегерилет.

IV. Каршы пикирлерди жана арыздарды каттоо жана кабыл алуу

14. Ушул Эрежелердин II бөлүмүндө каралган каршы пикир же арыз болуп Апелляциялык кеңешке келип түшкөн бул Эрежелердин III бөлүмүндө каралган каршы пикир же арызды берүүнүн шарттарын канааттандырган жазуу түрүндөгү каршы пикир же арыз таанылат.

15. Апелляциялык кеңешке келип түшкөн каршы пикир же арыз катталат жана ага кириш номери ыйгарылат.

16. Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 12-17-пунктчалары жана 4-пунктунун 2- пунктчасында каралган каршы пикирди же арызды карап чыгууга кабыл алуу жөнүндө талаш-тартышка түшкөн коргоо документинин ээсине каршы пикирдин же арыздын көчүрмөлөрүн тиркөө менен кабарлоо жиберилет.

Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна же Белгилерди эл аралык каттоо жөнүндө Мадрид макулдашуусуна карата Протоколго ылайык катталган товардык белгинин, тейлөө белгисинин ээсине жиберилүүчү кабарлоо белгинин ээсинин дарегине түздөн-түз жөнөтүлөт. Мында мындан ары каршы пикир же арызга байланыштуу ишти жүргүзүү ушул Эрежелердин III бөлүмүнө ылайык Кыргызпатентте катталган патенттик ишенимдүү өкүл аркылуу ишке ашырыла тургандыгы билдирилет.

17. Эгер каршы пикир же арызды берүү ушул Эрежелердин III бөлүмүндө каралган шарттарды канааттандырбаса, каршы пикир же арыз кайтарылып берилип, берилбеген болуп эсептелет.

V. Каршы пикирлерди жана арыздарды карап чыгуунун мөөнөтү

18. Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 1-11, 13-17-пунктчаларында каралган каршы пикирлер Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн күндөн тартып, төрт айдын ичинде каралып чыгат.

Ушул Эрежелердин 3-пунктунун 12-пунктчасында каралган каршы пикирлер Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн күндөн тартып, алты айдын ичинде каралып чыгат.

Ушул Эрежелердин 4-пунктунун 1-2-пунктчаларында каралган арыздар Апелляциялык кеңеш тарабынан ал келип түшкөн күндөн тартып, төрт айдын ичинде каралып чыгат.

19. Каршы пикирин же арызын кабыл алуу жөнүндө Апелляциялык кеңеш тарабынан кабарлоо жиберилген кайсы жак болбосун Апелляциялык кеңешке жүйөлүү себептерин көрсөтүү менен жыйындын мөөнөтүн жылдыруу тууралуу өтүнүч кат менен кайрыла алат.

Өтүнүч кат жазуу түрүндө жүйөлүү себептерин көрсөтүү менен берилиши керек жана эгер ал даттанууну карап чыгуунун жарыяланган мөөнөтүнө чейин үч жумушчу күндүн ичинде келип түшсө, эске алынат.

Бул учурда Апелляциялык кеңештин жыйынын өткөрүүнүн жаңы датасы дайындалат, бул тууралуу каршы пикирди же арызды кароонун бардык катышуучуларына билдирилет.

20. Апелляциялык кеңеш иш боюнча өндүрүштү төмөнкүдөй учурларда токтотууга милдеттүү:

- эгер талаш-тартышка түшкөн укук мамилеси укук мураскорлукка уруксат берсе, каршы пикирди же арызды карап чыгуунун катышуучусу болуп эсептелген жаран (жеке жак) каза болсо же юридикалык жак жоюлганда же кайра өзгөртүлүп түзүлсө - чыгып калган жактын укук мураскорун аныктаганга чейин;

- жарандык сот ишинде же административдик тартипте каралып чыгуучу башка иш чечилгенге чейин бул ишти карап чыгуу мүмкүн болбогондо.

Иш боюнча өндүрүш токтотулгандан кийин мыйзамдарда каралган бардык мөөнөттөрдүн ичинде токтотулат.

Иш боюнча өндүрүш иштин бүтүшүнө кызыкдар болгон юридикалык жактын арызы боюнча же анын токтоп калышына негиз болуп калган кырдаалды четтеткенден кийин Апелляциялык кеңештин демилгеси боюнча кайтадан башталат.

VI. Апелляциялык кеңештин жыйынында каршы пикирди же арызды карап чыгуу

21. Каршы пикирди же арызды карап чыгуу төрагалык кылуучу менен кошо, курамында бештен кем эмес мүчөсү бар Апелляциялык кеңештин жыйынында жүргүзүлөт.

22. Апелляциялык кеңештин мүчөсү(мүчөлөрү) ишти карай албайт жана ишти кароодон четтетилиши керек, эгер ал:

- ишке катышкан кайсы бир жактын же алардын өкүлдөрүнүн үй-бүлөсүнүн мүчөсү, жакын тууганы болуп саналса;

- иштин натыйжасына жеке, түздөн-түз же кыйыр кызыкдар болсо же анын объективдүүлүгүнө жана калыстыгына шек туудурган башкача абалдар келип чыкса;

- өтүнмөнүн материалдарын кароодо эксперт катарында катышкан болсо;

- аны Апелляциялык кеңештин талкуусуна чыгарганга чейин талаш-тартышка байланыштуу иштин божомолдуу жыйынтыгы жөнүндө кароосуз эле, кандай түрдө болбосун өз позициясын айткан болсо (же ачык билдирген болсо).

23. Каршы пикирди же арызды карап чыгууда каршы пикир же арыз берген жак, талаш-тартышка түшкөн коргоо документинин ээси жана/же өкүлү жана Кыргызпатенттин экспертизасынын тийиштүү бөлүмүнүн өкүлү катыша алат.

Каршы пикир же арыз берген жак, коргоо документинин ээси өзү, ошондой эле анын ыйгарым укугу тиешелүү түрдө таризделген ишеним кат менен тастыкталган өкүлү аркылуу каршы пикирди же арызды карап чыгууга катыша алат.

Апелляциялык кеңеш башка жактарга добуш берүүгө укугу жок катышууга уруксат бере алат.

Ушул пункттун биринчи абзацында аталган жактар Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнө/мүчөлөрүнө болбосун анын ишти кароодон жүйөлүү четтей тургандыгын билдирүүгө укуктуу. Ишти кароодон четтегендиги ушул Эрежелердин 22-пунктунда баяндалган негиздердин бири белгилүү болгон учурдан кечиктирбестен, ишти маани-маңызы боюнча кароо бүтүрүлгөнгө чейин билдирилиши керек. Ишти кароодон четтөөнү билдирүү боюнча аныктама мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө кабыл алынууга тийиш. Ишти кароодон четтөөнүн жүйөлүү себептери көрсөтүлүп, жазуу түрүндө баяндалышы керек. Ишти кароодон четтөө боюнча аныктама даттанылбайт. Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө/мүчөлөрүнө ишти кароодон четтөө жөнүндө негизделбеген арыз канааттандырылбайт.

24. Ушул Эрежелердин 22-пунктунда баяндалган жагдайлар болсо, Апелляциялык кеңештин мүчөсү (мүчөлөрү) өздөрүнүн ишти кароодон четтей тургандыгын билдирүүгө милдеттүү. Өздөрүнүн ишти кароодон четтей тургандыгы ишти маани-маңызы боюнча кароо башталганга чейин билдирилиши керек.

Эгер ушул Эрежелердин 22-пунктунда баяндалган жакка өзүн ишти кароодон четтетүүчү негиз ишти кароо башталгандан кийин белгилүү болсо, анда ал тиешелүү негиз келип чыккан баскычта өзүнүн ишти кароодон четтей тургандыгын билдириши керек.

25. Каршы пикирди же арызды карап чыгууда катышууга укугу бар жана Апелляциялык кеңештин жыйыны өткөрүлө турган күнү жана орду жөнүндө кабарлоо алган кайсы жактын болбосун келбей калышы каршы пикирди же арызды карап чыгууга тоскоолдук келтирбейт.

Апелляциялык кеңеш ошол жыйында тараптардын келбегендигине байланыштуу, каршы пикирди же арызды карап чыгуу мүмкүн эместигин таанып, жыйынды өткөрүү мөөнөтүн жылдырууга укуктуу.

26. Апелляциялык кеңеште иш мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт. Иш жүргүзүлүп жаткан тилдерди билбеген талаш-тартыштарга катышкан жактарга котормочу аркылуу талаш-тартыштын материалдары менен таанышууга жана Апелляциялык кеңештин ишине катышууга укук берилет.

Апелляциялык кеңештин жыйынында жаздыруу аппаратурасы Апелляциялык кеңештин макулдугу менен гана пайдаланышат.

27. Апелляциялык кеңештин жыйынын төрагалык кылуучу жетектейт. Төрагалык кылуучу Апелляциялык кеңештин жыйынын ачат жана каршы

пикирди же арызды кароого катышуучу адамдарды, Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүн тааныштырат, ишти кароого катышуучу жактарга Апелляциялык кеңештин мүчөсүнө (мүчөлөрүнө) иштен четтөөнү билдирүүгө, өтүнүчүн билдирүүгө, Апелляциялык кеңештин жыйынынын протоколу менен таанышуу укугун түшүндүрөт.

28. Маани-маңызы боюнча каршы пикирди же арызды карап чыгуу төрагалык кылуучу тарабынан каршы пикирди же арызды жарыялоодон башталат.

Ишти андан ары карап чыгуу, эреже катары төмөнкүдөй ырааттуулукта жүргүзүлөт:

- тараптарды жана Апелляциялык кеңештин мүчөлөрүнүн суроолоруна жоопторду угуу;

- эксперттер чыгып сүйлөшөт; - чыгып сүйлөгөндөрдү ишти кароого катышкандардын арасынан мурда чыгып

сүйлөгөндөр менен толуктоо. 29. Апелляциялык кеңештин жыйынынын протоколу Апелляциялык кеңештин

катчысы тарабынан жүргүзүлөт. Жыйындын протоколуна Апелляциялык кеңешке төрагалык кылуучу, бардык

мүчөлөрү жана катчысы кол коёт. 30. Зарыл учурда Апелляциялык кеңеш өз чечими менен атайын таанууну

талап кылган маселелерди түшүндүрүү үчүн көз карандысыз экспертизаны дайындоого укуктуу. Бул адистерге карап чыгууга берилүүчү материалдар өтүнүүчү жана каралуучу талаш-тартыштын маани-маңызы жөнүндө маалыматтарды камтыбашы керек.

Көз карандысыз экспертизаны жүргүзүү зарыл болгон билими бар компетенттүү адистерге тапшырылышы керек.

Көз карандысыз эксперт зарыл учурда Апелляциялык кеңештен кошумча материалдарды суроого укуктуу.

Көз карандысыз эксперттин корутундусу төмөнкүлөрдү камтышы керек: - жүргүзүлгөн изилдөөлөргө толук баяндоо; - жыйынтыгы боюнча чыгарылган корутунду; - Апелляциялык кеңеш тарабынан берилген суроолорго негизделген жооптор. Апелляциялык кеңешке корутунду жазуу түрүндө берилет. Көз карандысыз

эксперт корутундуну толук жана так бербеген учурда, Апелляциялык кеңеш кайрадан экспертизаны жүргүзүүнү белгилөөгө укуктуу, аны жүргүзүү ошол эле экспертке же башка көз карандысыз экспертке же эксперттик комиссияга тапшырылат.

VII. Чечимдин күчүнө кириши

31. Апелляциялык кеңештин чечими маани-маңызы боюнча каршы пикирди же арызды карап чыккандан кийин Апелляциялык кеңештин жыйынынын жыйынтыгы боюнча кабыл алынат.

Чечим Апелляциялык кеңештин катышуучу мүчөлөрүнүн жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең болгон учурда, Апелляциялык кеңешке төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болуп эсептелет.

Апелляциялык кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдин корутундусун каршы пикирди же арызды карап чыгууга катышкан тарапка төрагалык кылуучу жарыялайт.

32. Апелляциялык кеңештин кайсы мүчөсүнүн болбосун өзгөчө пикири болсо, ал өзүнчө протокол түрүндө таризделет жана каршы пикирдин же арыздын материалдарына кошулат.

33. Апелляциялык кеңештин чечими жазуу түрүндө баяндалат, төрагалык кылуучу жана талаш-тартыштарды карап чыгууга катышкан Апелляциялык кеңештин бардык мүчөлөрү кол коюшат.

Ушул Эрежелердин II бөлүмүндө каралган каршы пикирди же арызды карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча каршы пикирди же арызды канааттандыруу, жарым- жартылай канааттандыруу же баш тартуу жөнүндө чечим чыгарылат.

34. Апелляциялык кеңештин жүйөлүү чечими түзүлөт жана каршы пикирин же арызын берген жакка, ошондой эле коргоо документи же каттоо талаш-тартышка түшкөн учурда - коргоо документинин ээсине чечим чыгарылган датадан кийин бир айдын ичинде жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда чечимдин көчүрмөсү Кыргызпатенттин тийиштүү бөлүмдөрүнө жиберилиши мүмкүн.

35. Апелляциялык кеңештин чечими аны кабыл алган датадан тартып күчүнө кирет.

36. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда Апелляциялык кеңештин чечими менен макул болбосо, каршы пикирди билдирген кайсы тарап болбосун чечимди алган учурдан тартып, алты айдын ичинде сотко даттанууга укугу бар.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 20 февраля 2019 года № 80

Об утверждении Правил подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при

Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве

Кыргызской Республики

В целях совершенствования правоприменительной практики деятельности Апелляционного совета при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Правила подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики согласно приложению.

2. Признать утратившими силу: - постановление Временного Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении

Правил подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики" от 9 июля 2010 года № 117;

- пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 20 мая 2014 года № 263;

- пункт 4 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 20 января 2017 года № 37.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 1 марта 2019 года N 15

Премьер-министр Кыргызской Республики М.Абылгазиев

Приложение (к постановлению

Правительства Кыргызской Республики

от 20 февраля 2019 года № 80)

ПРАВИЛА подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при

Правительстве Кыргызской Республики

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Апелляционном совете при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Правила).

2. Апелляционный совет при Государственной службе интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Апелляционный совет) является обязательным первичным органом по рассмотрению споров по вопросам охраноспособности объектов промышленной собственности и селекционных достижений в Кыргызской Республике и осуществляет полномочия, определенные настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Состав Апелляционного совета формируется из числа сотрудников Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Кыргызпатент) и подведомственных ему организаций, в количестве 7 членов и утверждается приказом Кыргызпатента.

В целях обеспечения открытости и прозрачности рассмотрения возражений и заявлений на заседаниях Апелляционного совета, в качестве наблюдателей без права голоса при принятии решений принимают участие уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции и член Общественного совета при Кыргызпатенте.

II. Возражения и заявления, подаваемые в Апелляционный совет

3. В Апелляционный совет в соответствии с Патентным законом Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", "О правовой охране селекционных достижений" и вступившими в установленном порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, могут быть поданы возражения и заявления:

1) на решения об отказе в выдаче патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение;

2) на решения предварительной экспертизы об отказе в регистрации товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара;

3) на решения экспертизы о предварительном отказе в регистрации товарного знака, знака обслуживания в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года, пересмотренным в Брюсселе 14 декабря 1900 года, в Вашингтоне - 2 июня 1911 года, в Гааге - 6 ноября 1925 года, в Лондоне - 2 июня 1934 года, в Ницце - 15 июня 1957 года и в Стокгольме - 14 июля 1967 года (далее - Мадридское соглашение о международной регистрации знаков);

4) на решения экспертизы о предварительном отказе в регистрации товарного знака, знака обслуживания в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 года (далее - Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков);

5) на решения формальной или предварительной экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение, промышленный образец, полезную модель;

6) против подачи заявки на селекционное достижение; 7) на решения об отказе в регистрации товарного знака, знака обслуживания, принятые по

результатам экспертизы заявленного обозначения; 8) на окончательные отказы в регистрации товарного знака, знака обслуживания по

результатам экспертизы заявленного обозначения в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков;

9) на окончательные отказы в регистрации товарного знака, знака обслуживания по результатам экспертизы заявленного обозначения в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков;

10) на решения об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права пользования им, предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения;

11) на решения о регистрации товарного знака, знака обслуживания, принятые по результатам экспертизы заявленного обозначения, в том числе в случаях:

- исключения из охраны одного или нескольких элементов знака; - изменения приведенного заявителем перечня товаров, для которых испрашивалась

регистрация знака; 12) против выдачи патента на изобретение, в том числе патента на изобретение,

полученного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение;

13) против регистрации товарного знака, знака обслуживания; 14) против регистрации товарного знака, знака обслуживания в соответствии с Мадридским

соглашением о международной регистрации знаков; 15) против регистрации товарного знака, знака обслуживания в соответствии с Протоколом к

Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков; 16) против регистрации наименования места происхождения товара и выдачи свидетельства

на право пользования наименованием места происхождения товара; 17) о прекращении действия регистрации наименования места происхождения товара или

свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара. 4. В Апелляционный совет могут быть поданы следующие заявления: 1) о признании товарного знака общеизвестным на территории Кыргызской Республики; 2) об утрате общеизвестным товарным знаком статуса общеизвестного.

III. Условия и порядок подачи возражений и заявлений

5. Возражения и заявления, предусмотренные подпунктами 1-5, 7-11 пункта 3 и подпунктом 1 пункта 4 настоящих Правил, подаются заявителем непосредственно либо через его представителя.

Возражения и заявления, предусмотренные подпунктами 6, 12-17 пункта 3 и подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил, подаются любым лицом непосредственно либо через его представителя.

Возражения или заявления подаются на государственном или официальном языке. Иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами Кыргызской

Республики физические лица либо их патентные поверенные подают возражения, ведут по ним

переписку с Апелляционным советом и участвуют в заседаниях через патентных поверенных, зарегистрированных в Кыргызпатенте, если иной порядок не установлен международным соглашением с участием Кыргызской Республики.

К возражению или заявлению, подаваемому через представителя или патентного поверенного, прилагается доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Доверенность патентному поверенному, зарегистрированному в Кыргызпатенте, на представительство интересов иностранного юридического лица или физического лица, постоянно проживающего за пределами Кыргызской Республики, может быть выдана как самим этим лицом, так и его патентным поверенным, имеющим соответствующую доверенность, выданную заявителем. В последнем случае представляются обе упомянутые доверенности либо их копии, оформленные надлежащим образом.

6. В возражении или заявлении должно быть указано: - регистрационный номер заявки на изобретение, полезную модель, промышленный

образец, товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара, селекционное достижение, а при оспаривании охранного документа - и номер последнего, фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица, подавшего возражение, и адрес для переписки;

- суть спора относительно обжалования оспариваемых решений; - исчерпывающее указание всех мотивов и доводов заявителя, включая сопоставительный

анализ предложенного и всех противопоставляемых ему объектов (при отказе в выдаче охранного документа);

- мотивированный довод, доказательства и обоснование обстоятельств, являющихся, по мнению заявителя, основанием его требований и возражений;

- четко сформулированные требования заявителя по предмету спора. Возражение или заявление в Апелляционный совет подается в двух экземплярах. 7. Возражения, предусмотренные подпунктами 1-4, 7-11 пункта 3 настоящих Правил,

подаются в течение трех месяцев с даты получения заявителем решения. Возражение, предусмотренное подпунктом 5 пункта 3 настоящих Правил, подается в

течение двух месяцев с даты получения заявителем решения. Возражение, предусмотренное подпунктом 6 пункта 3 настоящих Правил, подается в

течение шести месяцев с даты публикации сведений о заявке. Возражение, предусмотренное подпунктом 12 пункта 3 настоящих Правил, подается в

течение всего срока действия патента. Возражение, предусмотренное подпунктом 13 пункта 3 настоящих Правил, в случае

нарушения требований, установленных статьями 3 и 4 Закона Кыргызской Республики "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", - подается в течение всего срока действия регистрации, а по основаниям, установленным статьей 5 Закона Кыргызской Республики "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", - до истечения пяти лет с даты публикации сведений о регистрации в официальном бюллетене Кыргызпатента.

Возражение, предусмотренное подпунктами 14-15 пункта 3 настоящих Правил, подается в течение всего срока действия регистрации товарного знака, знака обслуживания.

Возражение, предусмотренное подпунктом 16 пункта 3 настоящих Правил, подается в период действия регистрации наименования места происхождения товара, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.

Возражение, предусмотренное подпунктом 17 пункта 3 настоящих Правил, подается в течение всего срока действия регистрации наименования места происхождения товара или свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.

Заявление, предусмотренное подпунктом 1 пункта 4 настоящих Правил, подается в течение действия регистрации товарного знака.

Заявление, предусмотренное подпунктом 2 пункта 4 настоящих Правил, подается в течение действия регистрации общеизвестного товарного знака.

8. К возражению или заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий уплату соответствующей пошлины за подачу возражения или заявления в установленном размере.

К возражению, предусмотренному подпунктами 2, 3, 4, 7, 8, 9 пункта 3 настоящих Правил, в отношении однородных товаров, прилагается согласие владельца товарного знака, указанного в пунктах 1, 2 и 3 части 1 статьи 5 Закона Кыргызской Республики "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", на регистрацию поданного обозначения.

9. Датой подачи возражения или заявления считается дата представления возражения или заявления, оформленного в соответствии с требованиями настоящих Правил, с приложением документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу возражения или заявления в Апелляционный совет.

При несоответствии поданного возражения или заявления требованиям настоящих Правил или непредставлении с возражением или заявлением документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере, возражение или заявление считается не поданным.

Документ, подтверждающий уплату пошлины, представленный с нарушением порядка его оформления, считается недействительным, а возражение или заявление в этом случае возвращается заявителю для исправления. Срок рассмотрения возражения или заявления исчисляется с даты представления исправленного документа.

По ходатайству лица, подавшего возражение или заявление, уплаченная пошлина за подачу возражения или заявления возвращается при условии подачи соответствующего ходатайства до даты направления уведомления о назначении даты рассмотрения возражения или заявления.

10. Лицо, подавшее возражение или заявление, или его представитель может отозвать поданное возражение или заявление до оглашения резолютивной части решения Апелляционного совета. При этом пошлина за подачу возражения или заявления не возвращается.

11. По ходатайству заявителя излишне уплаченная сумма пошлины или уплаченная сумма пошлины за подачу возражения или заявления, признанного не поданным, возвращается либо засчитывается в установленном порядке в счет уплаты других пошлин.

12. Пропущенный заявителем срок подачи возражения может быть восстановлен по ходатайству заявителя в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Ходатайство должно содержать подтверждение уважительных причин пропуска срока подачи возражения и к нему должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины за восстановление пропущенного срока подачи возражения и пошлины за подачу возражения в установленном размере.

При непредставлении вместе с ходатайством, содержащим подтверждение уважительных причин пропуска срока возражения, документа, подтверждающего уплату указанных пошлин в установленном размере, ходатайство и возражение считаются не поданными.

В случае если пошлина уплачена в размере, меньшем установленного, и/или документ, подтверждающий ее уплату, отсутствует, возражение или заявление в этом случае считается не поданным.

13. По ходатайству заявителя излишне уплаченная сумма пошлины или уплаченная сумма пошлины за восстановление пропущенного срока подачи возражения и подачу возражения в случае признания ходатайства и возражения не поданными возвращается либо засчитывается в установленном порядке в счет уплаты других пошлин.

IV. Регистрация и прием возражений и заявлений

14. Возражением или заявлением, предусмотренным разделом II настоящих Правил, признается поступившее в Апелляционный совет письменное возражение или заявление, удовлетворяющее условиям подачи возражений или заявлений, предусмотренным разделом III настоящих Правил.

15. Поступившее в Апелляционный совет возражение или заявление регистрируется и ему присваивается входящий номер.

16. О принятии к рассмотрению возражения или заявления, предусмотренного подпунктами 12-17 пункта 3 и подпункта 2 пункта 4 настоящих Правил, направляется уведомление обладателю оспариваемого охранного документа, с приложением копии возражения или заявления.

Владельцу товарного знака, знака обслуживания, зарегистрированного в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков или Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, указанное уведомление направляется непосредственно по адресу владельца знака. При этом сообщается, что дальнейшее ведение дела, связанного с рассмотрением возражения или заявления, осуществляется через патентного поверенного, зарегистрированного в Кыргызпатенте, в соответствии с разделом III настоящих Правил.

17. В случае если возражение или заявление не удовлетворяет условиям подачи, предусмотренным разделом III настоящих Правил, возражение или заявление возвращается, считается не поданным.

V. Сроки рассмотрения возражений и заявлений

18. Возражения, предусмотренные подпунктами 1-11, 13-17 пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в течение четырех месяцев с даты их поступления.

Возражения, предусмотренные подпунктом 12 пункта 3 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в течение шести месяцев с даты их поступления.

Заявления, предусмотренные подпунктами 1-2 пункта 4 настоящих Правил, рассматриваются Апелляционным советом в течение четырех месяцев с даты их поступления.

19. Любое лицо, которому направлено уведомление о принятии возражения или заявления к рассмотрению Апелляционным советом, может обратиться в Апелляционный совет с ходатайством о переносе срока заседания, с указанием уважительных причин.

Ходатайство подается в письменном виде, с указанием уважительных причин, и принимается если оно поступило за три рабочих дня до объявленного срока рассмотрения возражения или заявления.

В этом случае назначается новая дата проведения заседания Апелляционного совета, о чем уведомляются все участники рассмотрения возражения или заявления.

20. Апелляционный совет обязан приостановить производство по делу в случаях: - смерти гражданина (физического лица), ликвидации или реорганизации юридического

лица, являющегося участником рассмотрения возражения или заявления, если спорное правоотношение допускает правопреемство - до определения правопреемника выбывшего лица;

- невозможности рассмотрения дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в гражданском судопроизводстве или административном порядке.

После приостановления производства по делу приостанавливается течение всех предусмотренных законодательством сроков.

Производство по делу возобновляется по заявлению юридически заинтересованного в исходе дела лица или по инициативе Апелляционного совета после устранения обстоятельств, послуживших основанием к его приостановлению.

VI. Рассмотрение возражения или заявления на заседании Апелляционного совета

21. Рассмотрение возражения или заявления осуществляется на заседании Апелляционного совета, в составе не менее пяти его членов, включая председательствующего.

22. Член(ы) Апелляционного совета не может рассматривать дело и подлежит(ат) отводу, если он:

- является членом семьи, близким родственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, или их представителей;

- лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности;

- участвовал при рассмотрении материалов заявки в качестве эксперта; - в любой форме высказывал свою позицию вне рассмотрения о возможном результате

дела, связанного со спором, до вынесения его на обсуждение Апелляционного совета (либо делал открытое заявление).

23. Участвовать в рассмотрении возражения или заявления могут лицо, подавшее возражение или заявление, обладатель оспариваемого охранного документа и/или их представитель и представитель соответствующего отдела экспертизы Кыргызпатента.

Лицо, подавшее возражение или заявление, обладатель охранного документа может принять участие в рассмотрении возражения или заявления лично, а также через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены надлежаще оформленной доверенностью.

Апелляционный совет может разрешить участие другим лицам без права голоса. Лица, указанные в абзаце первом настоящего пункта, вправе заявить мотивированный отвод

любому члену(ам) Апелляционного совета. Отвод должен быть заявлен до завершения рассмотрения дела по существу, незамедлительно с момента, когда стало известно о наличии одного из оснований, указанных в пункте 22 настоящих Правил. Определение по заявленному отводу подлежит принятию незамедлительно. Отвод должен быть мотивирован и изложен в письменной форме. Определение об отводе не может быть обжаловано. Необоснованное заявление об отводе члена(ов) Апелляционного совета удовлетворению не подлежит.

24. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 22 настоящих Правил, член(ы) Апелляционного совета обязан(ы) заявить самоотвод. Самоотвод должен быть заявлен до начала рассмотрения дела по существу.

Если основание для самоотвода лицу, указанному в пункте 22 настоящих Правил, стало известно после начала рассмотрения дела, то он должен заявить самоотвод на той стадии, когда стало известно соответствующее основание.

25. Неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении возражения или заявления и уведомленного о дате и месте заседания Апелляционного совета, не является препятствием к рассмотрению возражения или заявления.

Апелляционный совет вправе, признав невозможность рассмотрения возражения или заявления на данном заседании вследствие неявки сторон, перенести срок проведения заседания.

26. Производство в Апелляционном совете ведется на государственном или официальном языке. Участвующим в споре лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство, предоставляется право ознакомления с материалами спора и участия в действиях Апелляционного совета через переводчика.

Записывающая аппаратура на заседании Апелляционного совета может быть использована только с согласия Апелляционного совета.

27. Заседанием Апелляционного совета руководит председательствующий. Председательствующий открывает заседание Апелляционного совета и представляет

членов Апелляционного совета и лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления, разъясняет лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы члена(ов) Апелляционного совета, заявлять ходатайства, знакомиться с протоколом заседания Апелляционного совета.

28. Рассмотрение возражения или заявления по существу начинается с оглашения возражения или заявления председательствующим.

Дальнейшее рассмотрение дела ведется, как правило, в следующей последовательности: - заслушивание сторон и ответов на вопросы членов Апелляционного совета; - выступление экспертов;

- дополнение выступлений ранее выступившими лицами, участвующими в рассмотрении дела.

29. Протокол заседания Апелляционного совета ведется секретарем Апелляционного совета.

Протокол заседания подписывается председательствующим, всеми членами и секретарем Апелляционного совета.

30. В случае необходимости Апелляционный совет вправе назначить своим определением независимую экспертизу для разъяснения вопросов, требующих специальных знаний. Материалы, передаваемые на рассмотрение этим специалистам, не должны содержать сведений о заявителе и существе рассматриваемого спора.

Проведение независимой экспертизы должно поручаться компетентным специалистам, обладающим необходимыми для этого знаниями.

Независимый эксперт при необходимости вправе запросить у Апелляционного совета дополнительные материалы.

Заключение независимого эксперта должно содержать: - подробное описание проведенных исследований; - сделанные по результатам выводы; - обоснованные ответы на поставленные Апелляционным советом вопросы. Заключение представляется Апелляционному совету в письменном виде. В случае

недостаточной ясности или неполноты заключения независимого эксперта, Апелляционный совет вправе назначить повторную экспертизу, поручив ее проведение этому же эксперту или другому независимому эксперту, или экспертной комиссии.

VII. Вступление решений в силу

31. Решение Апелляционного совета принимается по результатам заседания Апелляционного совета, после завершения рассмотрения возражения или заявления по существу.

Решение принимается простым большинством от общего числа членов Апелляционного совета. При равенстве голосов, голос председательствующего Апелляционного совета является решающим.

Резолютивная часть решения, принятого Апелляционным советом, оглашается председательствующим сторонам, участвующим в рассмотрении возражения или заявления.

32. При наличии особого мнения у любого из членов Апелляционного совета, оно оформляется в виде отдельного документа и приобщается к материалам возражения или заявления.

33. Решение Апелляционного совета излагается в письменной форме и подписывается председательствующим и всеми членами Апелляционного совета, участвующими в рассмотрении спора.

По результатам рассмотрения возражений или заявлений, предусмотренных разделом II настоящих Правил, выносится решение об удовлетворении, о частичном удовлетворении или об отказе в удовлетворении возражения или заявления.

34. Мотивированное решение Апелляционного совета составляется и направляется лицу, подавшему возражение или заявление, в случае оспаривания охранного документа или регистрации - также обладателю охранного документа, в течение месяца с даты вынесения решения. При необходимости копия решения может быть направлена соответствующим подразделениям Кыргызпатента.

35. Решение Апелляционного совета вступает в силу с даты его принятия. 36. При несогласии с решением Апелляционного совета в случаях, предусмотренных

законодательством Кыргызской Республики, любая из возражающих сторон в шестимесячный срок с даты получения решения вправе подать жалобу в суд.


Legislation Implements (3 text(s)) Implements (3 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. KG262