About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

The Consolidate Patents Act (Consolidate Act No. 108 of January 24, 2012), Denmark

Back
Superseded Text  Go to latest Version in WIPO Lex
Details Details Year of Version 2012 Dates Entry into force: January 1, 1968 Adopted: December 20, 1967 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions), Utility Models, Undisclosed Information (Trade Secrets), Plant Variety Protection, Enforcement of IP and Related Laws, Genetic Resources, IP Regulatory Body

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) English The Consolidate Patents Act (Consolidate Act No. 108 of January 24, 2012)         Danish Bekendtgørelse af patentloven (LBK nr 108 af 24/01/2012)        

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Kapitel 2 Patentansøgninger og deres behandling m.v.

Kapitel 3 International patentansøgning

Kapitel 4 Patentets omfang og gyldighedstid

Kapitel 5 Betaling af årsgebyrer

Kapitel 6 Licens, overdragelse m.v.

Kapitel 7 Patentets ophør, administrativ omprøvning m.v.

Kapitel 8 Pligt til at give oplysning om patent

Kapitel 9 Straf- og erstatningsansvar m.v.

Kapitel 10 Forskellige bestemmelser

Kapitel 10 A Europæisk patent

Kapitel 10 B Supplerende beskyttelsescertifikater

Kapitel 10 C EF-patent m.v.

Kapitel 10 D Gebyrer

Kapitel 11 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af patentloven1)

Herved bekendtgøres patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. januar 2009 med de ændringer, der følger af § 20 i lov nr. 579 af 1. juni 2010 og § 1 i lov nr. 1370 af 28. december 2011.2)

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Den, der har gjort en opfindelse, som kan udnyttes industrielt, eller den, til hvem opfinderens ret er overgået, har i overensstemmelse med denne lov ret til efter ansøgning at få patent på opfindelsen og derved opnå eneret til at udnytte den erhvervsmæssigt. Opfindelser kan patenteres på alle teknologiske områder.

Stk. 2. Som opfindelser anses især ikke, hvad der alene udgør 1) opdagelser, videnskabelige teorier og matematiske metoder, 2) kunstneriske frembringelser, 3) planer, regler eller metoder for intellektuel virksomhed, for spil eller for erhvervsvirksomhed eller programmer for datamaskiner, 4) fremlæggelse af information. Stk. 3. Fremgangsmåder til kirurgisk eller terapeutisk behandling eller til diagnosticering, som anvendes på

mennesker eller dyr, anses heller ikke som opfindelser. Dette er ikke til hinder for, at der meddeles patent på produkter, herunder stoffer og stofblandinger, til brug i disse fremgangsmåder.

Stk. 4. Patent meddeles ikke på plantesorter eller dyreracer. Patent kan dog meddeles på opfindelser, hvis genstand er planter eller dyr, hvis opfindelsens udøvelse ikke er teknisk begrænset til en bestemt plantesort eller dyrerace. Med plantesort forstås i denne lov en plantesort som defineret i artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF- sortsbeskyttelse.

Stk. 5. Patent meddeles ikke på væsentligt biologiske fremgangsmåder til fremstilling af planter eller dyr. Med væsentligt biologisk fremgangsmåde forstås i denne lov en fremgangsmåde, der i sin helhed beror på naturlige fænomener som krydsning eller udvælgelse. Patent kan dog meddeles på mikrobiologiske fremgangsmåder eller andre tekniske fremgangsmåder eller et produkt, der er frembragt ved sådanne fremgangsmåder. Med mikrobiologisk fremgangsmåde forstås i denne lov enhver fremgangsmåde, der udnytter et mikrobiologisk materiale, udføres på et mikrobiologisk materiale eller frembringer et mikrobiologisk materiale.

Stk. 6. Opfindelser kan være patenterbare, også selvom de vedrører et produkt, der består af eller indeholder biologisk materiale, eller vedrører en fremgangsmåde til fremstilling, bearbejdning eller anvendelse af biologisk materiale. Biologisk materiale, der er isoleret fra sit naturlige miljø eller frembragt ved hjælp af en teknisk fremgangsmåde, kan være genstand for en opfindelse, også selvom det i forvejen findes i naturen. Med biologisk materiale forstås i denne lov materiale, som indeholder genetisk information, og som kan reproducere sig selv eller kan reproduceres i et biologisk system.

§ 1 a. Det menneskelige legeme på alle de forskellige stadier af dets opståen og udvikling og den blotte opdagelse af en del af det, herunder en sekvens eller delsekvens af et gen, kan ikke udgøre patenterbare opfindelser.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en del af det menneskelige legeme, der er isoleret herfra eller på anden måde fremstillet ved en teknisk fremgangsmåde, herunder en sekvens eller delsekvens af et gen, udgøre en patenterbar opfindelse, selv om en sådan del i sin opbygning er identisk med opbygningen i en naturligt forekommende del.

§ 1 b. Patent meddeles ikke på opfindelser, hvis kommercielle udnyttelse ville stride mod sædelighed eller offentlig orden.

Stk. 2. En udnyttelse skal ikke anses for at stride mod sædelighed eller offentlig orden alene af den grund, at udnyttelsen er forbudt ved en lov eller administrativ forskrift.

Stk. 3. I medfør af stk. 1, kan der blandt andet ikke meddeles patent på 1) fremgangsmåder til kloning af mennesker, 2) fremgangsmåder til ændring af den genetiske identitet hos menneskets kønsceller, 3) anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål og 4) fremgangsmåder til ændring af dyrs genetiske identitet, som kan påføre dem lidelser, der ikke er begrundet i en væsentlig medicinsk nytteværdi for mennesker eller dyr, samt dyr frembragt ved sådanne fremgangsmåder.

§ 2. Patent meddeles kun på opfindelser, som er nye i forhold til, hvad der var kendt før patentansøgningens indleveringsdag, og som tillige adskiller sig væsentligt derfra.

Stk. 2. Som kendt anses alt, hvad der er blevet almindeligt tilgængeligt gennem skrift, foredrag, udnyttelse eller på anden måde. Ligeledes anses indholdet i en før patentansøgningens indleveringsdag her i landet indleveret patentansøgning som kendt, såfremt denne ansøgning bliver almindeligt tilgængelig i overensstemmelse med reglerne i § 22. Det samme gælder indholdet i en før patentansøgningens indleveringsdag her i landet indleveret ansøgning om registrering af brugsmodel, hvis denne ansøgning bliver almindeligt tilgængelig i overensstemmelse med reglerne for brugsmodeller. Kravet i stk.1 om, at opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra det kendte, gælder dog ikke i forhold til indholdet af sådanne ansøgninger.

Stk. 3. Bestemmelser om, at ansøgning, som omhandles i kapitel 3, ved anvendelse af reglen i stk. 2 i visse tilfælde skal have samme virkning som en her i landet indgivet patentansøgning, er fastsat ved §§ 29 og 38.

Stk. 4. Betingelsen i henhold til stk. 1, hvorefter opfindelser skal være nye, er ikke til hinder for, at patent meddeles på kendte stoffer eller stofblandinger til anvendelse i de i § 1, stk. 3, nævnte fremgangsmåder, såfremt anvendelsen af stoffet eller blandingen ikke er kendt ved nogen af disse fremgangsmåder.

Stk. 5. Betingelsen i stk. 1, hvorefter opfindelser skal være nye, er ligeledes ikke til hinder for, at der meddeles patent på de stoffer eller stofblandinger, der er nævnt i stk. 4 i overensstemmelse med fremgangsmåderne efter § 1, stk. 3, hvis der er tale om en specifik anvendelse af stoffet eller stofblandingen og denne specifikke anvendelse ikke er kendt ved nogen af disse fremgangsmåder.

Stk. 6. Patent kan dog meddeles på en opfindelse, uanset at den inden for de sidste 6 måneder før ansøgningens indlevering er blevet almindeligt tilgængelig, når dette er en følge af

1) et åbenbart misbrug i forhold til ansøgeren eller nogen, fra hvem hans ret hidrører, eller 2) at ansøgeren eller nogen, fra hvem hans ret hidrører, har forevist opfindelsen på sådan officiel eller officielt anerkendt international udstilling, som omhandles i den i Paris den 22. november 1928 indgåede konvention om internationale udstillinger.

§ 3. 3) Den ved patent opnåede eneret indebærer, at andre end patenthaveren ikke uhjemlet må udnytte opfindelsen ved

1) at fremstille, udbyde, bringe i omsætning eller anvende et produkt, der er genstand for patent, eller importere eller besidde produktet med sådant formål, eller 2) at anvende en fremgangsmåde, der er genstand for patent, eller udbyde den til anvendelse her i landet, såfremt den, der udbyder fremgangsmåden, ved, eller omstændighederne gør det åbenbart, at fremgangsmåden ikke må anvendes uden patenthaverens samtykke, eller 3) at udbyde, bringe i omsætning eller anvende et produkt, som er fremstillet ved en fremgangsmåde, der er genstand for patent, eller importere eller besidde produktet med sådant formål. Stk. 2. Eneretten indebærer ligeledes, at andre end patenthaveren ikke uhjemlet må udnytte opfindelsen ved at

levere eller tilbyde nogen, som ikke er berettiget til at udnytte opfindelsen, midler til at udøve denne her i landet, såfremt disse midler vedrører et væsentligt element i opfindelsen og leverandøren eller tilbudsgiveren ved, eller det efter omstændighederne er åbenbart, at de er egnede og bestemt til sådan anvendelse. Er midlet en i handelen

almindeligt forekommende vare, gælder dette dog kun, såfremt den, der leverer eller tilbyder at levere midlet, tilskynder modtageren til at begå handlinger som nævnt i stk. 1. Ved anvendelsen af bestemmelserne i 1. og 2. pkt. anses personer, der udfører handlinger som nævnt i stk. 3, nr. 1, 3, 4 eller 5, ikke for berettigede til at udnytte opfindelsen.

Stk. 3. Eneretten omfatter ikke 1) handlinger, der udføres i ikkeerhvervsmæssigt øjemed, 2) handlinger angående produkter, som af patenthaveren eller med dennes samtykke er bragt i omsætning her i landet eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), 3) handlinger, som udføres i forsøgsøjemed i forbindelse med genstanden for den patenterede opfindelse, 4) handlinger, der er afgrænset til genstanden for den patenterede opfindelse, som er nødvendige for at kunne opnå en markedsføringstilladelse for et lægemiddel til mennesker eller dyr i EU, i en EU-medlemsstat eller i andre lande, eller 5) tilberedning i et apotek af et lægemiddel efter lægerecept i individuelle tilfælde eller handlinger, der vedrører det således fremstillede lægemiddel.

§ 3 a. Den beskyttelse, der er knyttet til et patent på et biologisk materiale, som i kraft af opfindelsen har bestemte egenskaber, omfatter ethvert biologisk materiale, der er fremstillet ud fra dette biologiske materiale ved reproduktion eller formering i identisk eller differentieret form, og som har de samme egenskaber.

Stk. 2. Den beskyttelse, der er knyttet til et patent på en fremgangsmåde til fremstilling af et biologisk materiale, som i kraft af opfindelsen har bestemte egenskaber, omfatter det biologiske materiale, der direkte fremstilles ved denne fremgangsmåde, samt ethvert biologisk materiale, der er fremstillet ud fra det direkte fremstillede biologiske materiale ved reproduktion eller formering i identisk eller differentieret form, og som har de samme egenskaber.

Stk. 3. Den beskyttelse, der er knyttet til et patent på et produkt, som indeholder eller består af genetisk information, omfatter ethvert materiale, hvori produktet indgår, og hvori den genetiske information er indeholdt og udøver sin funktion, jf. dog § 1 a.

Stk. 4 . Beskyttelsen efter stk. 1, 2 og 3, omfatter ikke biologisk materiale, der er fremstillet ved reproduktion eller formering af et biologisk materiale, som er markedsført på en medlemsstats område af patenthaveren eller med dennes samtykke, hvis denne reproduktion eller formering er foretaget som et nødvendigt led i den anvendelse, hvortil det biologiske materiale er markedsført, forudsat at det fremstillede materiale ikke efterfølgende anvendes til yderligere reproduktion eller formering.

§ 3 b. 4) Uanset bestemmelserne i § 3 a, stk. 1-3, indebærer salg eller anden form for markedsføring af formeringsmateriale fra planter, som foretages af patenthaveren eller med dennes samtykke, til en landbruger til landbrugsmæssige formål, at landbrugeren har tilladelse til selv at anvende sit høstudbytte til reproduktion eller formering på sin egen bedrift, idet dog omfanget af og vilkårene for dette er anført i artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i § 3 a, stk. 1-3, indebærer salg eller anden form for markedsføring af avlsdyr eller andet animalsk reproduktionsmateriale, som foretages af patenthaveren eller med dennes samtykke, til en landbruger, at landbrugeren har tilladelse til at anvende dyret eller andet animalsk reproduktionsmateriale til egne landbrugsformål, men ikke til at sælge det i forbindelse med eller med henblik på reproduktion i kommercielt øjemed. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestemmelser for omfanget af og vilkårene for landbrugerens anvendelse af sådanne avlsdyr og animalske reproduktionsmaterialer til egne landbrugsformål.

§ 4. Den, som, da patentansøgningen blev indleveret, her i landet erhvervsmæssigt udnyttede opfindelsen, må uanset et meddelt patent fortsætte udnyttelsen med bibeholdelse af dennes almindelige karakter, såfremt udnyttelsen ikke udgjorde et åbenbart misbrug i forhold til ansøgeren eller nogen, fra hvem hans ret hidrører. Sådan ret til udnyttelse tilkommer under tilsvarende forudsætninger også den, som havde truffet væsentlige foranstaltninger til erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelsen her i landet.

Stk.2. Den i stk.1 omhandlede ret kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori den er opstået, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 5. Uanset at der er meddelt patent på en opfindelse, må andre end patenthaveren udnytte opfindelsen ved brugen af et udenlandsk køretøj, fartøj eller luftfartøj under det pågældende samfærdselsmiddels midlertidige eller tilfældige tilstedeværelse her.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan bestemme, at reservedele og tilbehør til luftfartøjer uanset et meddelt patent må indføres og anvendes her til reparation af luftfartøjer hjemmehørende i en fremmed stat, der indrømmer tilsvarende rettigheder for danske luftfartøjer.

§ 6. Ansøgning om patent på en opfindelse, der tidligst 12 måneder før ansøgningsdagen er angivet i en ansøgning, som angår patent eller brugsmodelregistrering her i landet eller patent, opfindercertifikat eller brugsmodelbeskyttelse i et andet land, som er tilsluttet Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret, skal i forhold til § 2, stk. 1, 2, 4 og 5, samt § 4 på begæring anses for indleveret samtidig med den tidligere ansøgning. Den samme ret til prioritet gælder, selv om ansøgningen om beskyttelse ikke hidrører fra et land, der er tilsluttet konventionen, når en tilsvarende prioritet fra en dansk patentansøgning eller brugsmodelansøgning i kraft af bilateral eller multilateral aftale indrømmes i det land, hvor den tidligere ansøgning blev indleveret, og dette sker på betingelser og med virkninger, der i det væsentlige stemmer overens med konventionen.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter de nærmere vilkår for retten til at gøre sådan prioritet gældende.

Kapitel 2

Patentansøgninger og deres behandling m.v.

§ 7. 5) Patentmyndigheden her i landet er Patent- og Varemærkestyrelsen, der ledes af en direktør, og Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Patentankenævnet). Ved patentmyndigheden forstås i denne lov patentmyndigheden her i landet, medmindre andet er angivet.

Stk. 2. Ankenævnet for Patenter og Varemærker nedsættes af erhvervs- og vækstministeren til behandling af klager over styrelsens afgørelser, jf. §§ 25 og 67, samt klager over afgørelser efter designloven, varemærkeloven m.v. Patentankenævnet består af indtil 18 medlemmer, der udnævnes for 5 år ad gangen. 2 af medlemmerne, heraf formanden, skal opfylde de almindelige betingelser for at kunne beskikkes til landsdommer, mens nævnet i øvrigt skal sammensættes således, at medlemmerne tilsammen besidder den bedst mulige sagkundskab vedrørende patenter, design, varemærker samt på områder, der i henhold til lovgivningen i øvrigt er henlagt under ankenævnets kompetence. De skal have afgangseksamen fra Danmarks Tekniske Universitet, anden højere læreanstalt eller på anden vis have erhvervet den fornødne sagkundskab.

Stk. 3. Formanden bestemmer under hensyn til den enkelte sags beskaffenhed, hvem og hvor mange af nævnets medlemmer, der skal deltage i sagens behandling.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler for ankenævnets virksomhed, herunder regler om sagsbehandlingen og regler om, at klageren skal betale gebyr for at få behandlet en klage.

§ 8. Ansøgning om patent indleveres til patentmyndigheden eller i de i kapitel 3 nævnte tilfælde til patentmyndigheden i fremmed stat eller til en international organisation.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af opfindelsen omfattende tegninger, når sådanne er nødvendige, samt en bestemt angivelse af, hvad der søges beskyttet ved patentet (patentkrav). Den omstændighed, at opfindelsen angår en kemisk forbindelse, medfører ikke, at en bestemt anvendelse skal angives i patentkravet. Beskrivelsen skal være så tydelig, at en fagmand på grundlag deraf kan udøve opfindelsen. En opfindelse, som vedrører eller indebærer brugen af biologisk materiale, skal i de tilfælde, som er angivet i § 8 a, kun anses for tilstrækkelig tydeligt angivet, såfremt betingelserne i § 8 a tillige er opfyldt.

Stk. 3. Ansøgningen skal endvidere indeholde et sammendrag af beskrivelse og patentkrav. Sammendraget skal alene tjene som teknisk information og må ikke tillægges betydning i andre henseender.

Stk. 4. I ansøgningen skal opfinderens navn angives. Søges patent af en anden end opfinderen, skal det fremgå af ansøgningen, at ansøgeren har ret til opfindelsen, og at opfinderen er informeret om, at der søges patent på opfindelsen. Patentmyndigheden kan dog kræve yderligere dokumentation for ansøgerens ret til opfindelsen.

Stk. 5. Ansøgeren skal betale det fastsatte ansøgningsgebyr. For patentansøgning skal også betales det fastsatte årsgebyr for hvert gebyrår, som påbegyndes, inden ansøgningen endeligt afgøres. Årsgebyret omfatter 1 år og regnes første gang fra den dag, da ansøgningen blev indleveret, og derefter fra den tilsvarende dag i kalenderåret.

§ 8 a. Skal der ved udøvelsen af opfindelsen anvendes biologisk materiale, som hverken er almindeligt tilgængeligt eller kan beskrives således i ansøgningens akter, at en fagmand på grundlag af disse kan udøve opfindelsen, skal en prøve af det biologiske materiale deponeres senest den dag, da ansøgningen bliver indleveret. Prøven skal herefter fortløbende være deponeret således, at den, som ifølge denne lov er berettiget til at få udleveret en prøve, kan få udleveret prøven i Danmark. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestemmelser om, hvor deponering kan foretages.

Stk. 2. Ophører en deponeret prøve med at være levedygtig, eller kan en prøve af andre grunde ikke udleveres, skal denne erstattes med en ny prøve af samme biologiske materiale inden for den frist og i øvrigt i overensstemmelse med de regler, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. Den nye deponering anses for foretaget allerede fra den dag, da den tidligere deponering blev foretaget.

§ 8 b. Patent- og Varemærkestyrelsen tildeler ansøgningen en indleveringsdag, hvis 1) der foreligger en tilkendegivelse af, at det indleverede materiale er en ansøgning, 2) det indleverede materiale muliggør, at ansøgerens identitet kan fastlægges, eller at ansøgeren kan kontaktes, og 3) det indleverede materiale indeholder en beskrivelse. Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler for ansøgerens mulighed for efterfølgende at få

tildelt en indleveringsdag, hvor kravene i stk. 1 ikke er opfyldt. Stk. 3. Hvis kravene i stk. 1 ikke er opfyldt, giver Patent- og Varemærkestyrelsen ansøgeren en frist på 2 måneder til

opfyldelse heraf.

§ 9. Såfremt ansøgeren fremsætter begæring herom og betaler det fastsatte gebyr, skal patentmyndigheden i overensstemmelse med regler, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren, foranledige, at ansøgningen nyhedsundersøges hos en international nyhedsundersøgende myndighed i henhold til bestemmelserne i artikel 15, stk. 5, i den i Washington den 19. juni 1970 indgåede patentsamarbejdstraktat.

§ 10. I samme ansøgning må ikke søges patent på to eller flere af hinanden uafhængige opfindelser.

§ 11. Søges patent på en opfindelse, som fremgår af en af ansøgeren tidligere indleveret patentansøgning, der ikke er endeligt afgjort, skal den senere ansøgning på ansøgerens begæring og på de af erhvervs- og vækstministeren fastsatte vilkår anses som indleveret på det tidspunkt, da de akter, hvoraf opfindelsen fremgår, indkom til patentmyndigheden.

§ 12. Patent- og Varemærkestyrelsen kan opfordre ansøgeren til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, som kan repræsentere ansøgeren i alt vedrørende ansøgningen. Fuldmægtigens navn og adresse skal indføres i patentregistret.

§ 13. En ansøgning om patent må ikke ændres således, at patent søges på noget, som ikke fremgik af ansøgningen, da denne blev indleveret.

§ 14. (Ophævet).

§ 15. Har ansøgeren ikke iagttaget de om ansøgningen givne forskrifter, eller finder patentmyndigheden, at der af andre grunde er noget til hinder for at imødekomme ansøgningen, skal ansøgeren underrettes herom og opfordres til inden en nærmere angiven frist at udtale sig eller berigtige ansøgningen. Patentmyndigheden kan dog uden at høre ansøgeren foretage de ændringer i sammendraget, som den finder nødvendigt.

Stk. 2. Undlader ansøgeren inden fristens udløb at afgive den begærede udtalelse eller at træffe foranstaltninger til berigtigelse af ansøgningen, henlægges denne. Den i stk. 1 nævnte meddelelse skal indeholde oplysning herom.

Stk. 3. Behandlingen af ansøgningen genoptages dog, hvis ansøgeren inden 4 måneder efter udløbet af den fastsatte frist fremkommer med sine ytringer eller træffer foranstaltninger til berigtigelse af ansøgningen samt betaler det fastsatte genoptagelsesgebyr.

Stk. 4. Betales der ikke årsgebyr efter §§ 8, 41 og 42, henlægges ansøgningen uden forudgående underretning. Behandlingen af en af denne grund henlagt ansøgning kan ikke genoptages.

§ 16. Finder patentmyndigheden, også efter at ansøgerens besvarelse er indkommet, noget til hinder for at imødekomme ansøgningen, og har ansøgeren haft lejlighed til at udtale sig om hindringen, skal ansøgningen afslås, medmindre patentmyndigheden finder grund til på ny at give ansøgeren opfordring som omhandlet i § 15, stk. 1.

§ 17. Påstår nogen over for patentmyndigheden, at han og ikke ansøgeren er berettiget til opfindelsen, kan patentmyndigheden, hvis den finder spørgsmålet tvivlsomt, opfordre ham til inden en nærmere angiven frist at anlægge retssag herom. Efterkommes opfordringen ikke, kan påstanden lades ude af betragtning ved afgørelse af patentansøgningen. Underretning herom skal gives i opfordringen.

Stk. 2. Er der anlagt sag om retten til en opfindelse, på hvilken der søges patent, kan behandlingen af patentansøgningen stilles i bero, indtil retssagen er endeligt afgjort.

§ 18. Godtgør nogen over for patentmyndigheden, at han og ikke ansøgeren er berettiget til opfindelsen, skal patentmyndigheden overføre ansøgningen til ham, såfremt han begærer det. Den, til hvem patentansøgningen således overføres, skal betale nyt ansøgningsgebyr.

Stk. 2. Er der fremsat begæring om overførelse af en patentansøgning, må ansøgningen ikke henlægges, afslås eller imødekommes, før der er taget endelig stilling til begæringen.

§ 19. Er ansøgningen i overensstemmelse med forskrifterne, og er intet fundet til hinder for meddelelse af patent, og er det konstateret, at ansøgeren er enig i den tekst, hvormed patent vil kunne meddeles, sender patentmyndigheden meddelelse til ansøgeren om, at patent kan meddeles mod betaling af det fastsatte gebyr for publicering af patentskriftet.

Stk. 2. Efter at patentmyndigheden har sendt meddelelse som nævnt i stk. 1, må patentkravene ikke ændres således, at patentbeskyttelsens omfang udvides.

Stk. 3. Patentskriftet kan efter ansøgerens anmodning herom publiceres på dansk eller på engelsk med patentkrav på dansk.

Stk. 4. Gebyret for publicering af patentskriftet skal betales inden 2 måneder efter, at patentmyndigheden har givet meddelelse efter stk. 1. Sker dette ikke, henlægges ansøgningen. Behandlingen genoptages dog, hvis ansøgeren inden 4 måneder efter udløbet af fristen betaler gebyret for patentmeddelelse samt det fastsatte genoptagelsesgebyr.

§ 20. Når betingelserne i § 19 er opfyldt, skal patentmyndigheden meddele patent og udfærdige patentbrev. Samtidig bekendtgøres patentmeddelelsen.

Stk. 2. Patentskrift, som indeholder beskrivelse, patentkrav og sammendrag, skal kunne fås hos patentmyndigheden samtidig med patentmeddelelsens bekendtgørelse. Patentskriftet skal angive patenthaveren og opfinderen.

§ 21. Enhver er berettiget til over for patentmyndigheden at fremsætte indsigelse mod et meddelt patent. Indsigelsen skal være begrundet og være kommet frem til patentmyndigheden inden 9 måneder fra bekendtgørelsen af patentmeddelelsen. Med indsigelsen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 2. Indsigelse kan alene begrundes med, at patentet er meddelt, uanset at 1) betingelserne i §§ 1-2 ikke er opfyldt, 2) det angår en opfindelse, som ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den, eller 3) dets genstand går ud over indholdet af ansøgningen, som den blev indleveret. Stk. 3. Patentmyndigheden bekendtgør, at indsigelse er indleveret.

§ 22. Fra og med den dag, da patentet meddeles, skal akterne i ansøgningssagen holdes tilgængelige for enhver. Stk. 2. Når 18 måneder er forløbet fra ansøgningsdagen eller, hvis der er begæret prioritet i henhold til § 6, fra den

dag, fra hvilken prioriteten er begæret, skal akterne, selv om patent ikke er meddelt, holdes tilgængelige for enhver. Er

der truffet beslutning om henlæggelse eller afslag, må akterne dog ikke holdes tilgængelige, medmindre ansøgeren begærer genoptagelse, påklager det meddelte afslag eller i henhold til §§ 72 eller 73 begærer genoprettelse af rettigheder.

Stk. 3. På begæring af ansøgeren skal sagens akter gøres tilgængelige tidligere end foreskrevet i stk. 1 og 2. Stk. 4. Når akterne bliver tilgængelige i henhold til stk. 2 eller 3, skal bekendtgørelse herom udfærdiges. Stk. 5. Indeholder et dokument forretningshemmeligheder, som ikke angår en opfindelse, på hvilken der søges eller

er meddelt patent, kan patentmyndigheden, når særlige grunde foreligger, på begæring bestemme, at dokumentet helt eller delvis ikke skal være tilgængeligt. Er sådan begæring indgivet, må dokumentet ikke gøres tilgængeligt, før afgørelse er truffet, eller i det tidsrum, hvori afgørelsen kan påklages. Klage har opsættende virkning.

Stk. 6. Er en prøve af biologisk materiale deponeret i henhold til § 8 a, har enhver ret til at få en prøve af materialet, når akterne bliver tilgængelige i henhold til stk. 1, 2 eller 3. Efter meddelelsen af patent kan udleveringen ske til enhver, der anmoder herom, uanset om patentet er ophørt eller er kendt ugyldigt. Dette medfører dog ikke, at en prøve skal udleveres til nogen, som efter bestemmelser fastsat i eller i medfør af lov ikke må befatte sig med det deponerede materiale. En prøve skal heller ikke udleveres til nogen, hvis det på grund af materialets farlige egenskaber antages, at være forbundet med åbenbar fare, at vedkommende befatter sig med prøven.

Stk. 7. Uanset stk. 6 kan ansøgeren begære, at udlevering af en prøve i tiden, indtil patent er meddelt, kun kan ske til en særlig sagkyndig. Hvis en ansøgning er blevet afslået, tilbagetaget eller anses for tilbagetaget, kan ansøgeren begære, at en prøve af det deponerede materiale i 20 år fra patentansøgningens indlevering, kun må udleveres til en særlig sagkyndig. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter bestemmelser om fremsættelse af begæring om udlevering, om fristen for fremsættelse af sådanne begæringer og om, hvem der kan benyttes som sagkyndig.

Stk. 8. Begæring om udlevering af prøven skal fremsættes over for patentmyndigheden og indeholde en erklæring om at iagttage de begrænsninger i brugen af prøven, som fremgår af regler, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. Såfremt prøven skal udleveres til en særlig sagkyndig, skal erklæringen i stedet afgives af denne.

§ 23. Er indsigelse fremkommet, skal patenthaveren gøres bekendt med indsigelsen og have lejlighed til at udtale sig om denne.

Stk. 2. Patentmyndigheden kan behandle en indsigelse, selv om patentet er ophørt eller ophører i henhold til §§ 51, 54 eller 96, selv om indsigelsen tages tilbage, eller selv om indsigeren afgår ved døden eller mister evnen til at indgå retshandler.

Stk. 3. Patentmyndigheden kan erklære patentet ugyldigt eller opretholde det i uændret eller ændret form. Hvis patentmyndigheden finder, at patentet kan opretholdes i ændret form, og det er konstateret, at patenthaveren er enig heri, ændres patentskriftet tilsvarende, efter at patenthaveren har betalt det fastsatte gebyr for publicering heraf. Hos patentmyndigheden skal der kunne fås eksemplarer af det ændrede patentskrift.

Stk. 4. Hvis patenthaveren ikke er enig i opretholdelsen af patentet i ændret form eller ikke betaler gebyret for publicering af nyt patentskrift rettidigt, erklæres patentet for ugyldigt.

Stk. 5. Patentmyndigheden bekendtgør afgørelsen af indsigelsen.

§ 24. 6) Klage over styrelsens endelige afgørelse af en patentansøgning kan indgives til Ankenævnet for Patenter og Varemærker af ansøgeren. Patenthaveren kan klage til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, når et patent er anset for ugyldigt, eller hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder, at patentet kan opretholdes i ændret form efter indsigelse. Indsigeren kan klage til Ankenævnet for Patenter og Varemærker, når et patent opretholdes i uændret form, eller hvis Patent- og Varemærkestyrelsen finder, at patentet kan opretholdes i ændret form trods behørigt fremsat indsigelse. Frafalder indsigeren sin klage, kan klagen alligevel prøves, når særlige grunde hertil foreligger.

Stk. 2. Afgørelser, hvorved en begæring om genoptagelse i henhold til § 15, stk. 3, eller § 19, stk. 4, er afslået, eller hvorved begæring om overførelse i henhold til § 18 er imødekommet, kan påklages af ansøgeren. Afgørelser, hvorved en begæring om overførelse af ansøgningen er afslået, kan påklages af den, der har fremsat begæringen.

Stk. 3. Afgørelser, hvorved begæring i henhold til § 22, stk. 5, er afslået, kan påklages af den, der har fremsat begæringen.

§ 25. Klage efter § 24 indgives til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest 2 måneder efter, at styrelsen har givet den pågældende underretning om afgørelsen. Inden samme frist skal det herfor fastsatte gebyr betales. Sker dette ikke, skal klagen afvises.

Stk. 2. Ankenævnets afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Stk. 3. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af styrelsen, som kan påklages til Ankenævnet for Patenter og

Varemærker, kan ikke indbringes for domstolene, forinden ankenævnets afgørelse foreligger, jf. dog §§ 52 og 53. Søgsmål til prøvelse af afgørelser, hvorved Ankenævnet for Patenter og Varemærker afslår en ansøgning om patent eller erklærer et patent ugyldigt, skal anlægges inden 2 måneder efter, at der er givet den pågældende underretning om afgørelsen.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 22, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til dokumenter, der indkommer til Ankenævnet for Patenter og Varemærker.

§ 26. Bliver en ansøgning, som er tilgængelig for enhver, endeligt afslået eller henlagt, skal bekendtgørelse herom udfærdiges.

§ 27. Meddelte patenter indføres i et patentregister, der føres af patentmyndigheden.

Kapitel 3

International patentansøgning

§ 28. Ved international patentansøgning forstås en ansøgning i henhold til den i Washington den 19. juni 1970 indgåede patentsamarbejdstraktat.

Stk. 2. International patentansøgning indleveres til en patentmyndighed eller international organisation, som i henhold til traktaten og gennemførelsesforskrifterne er berettiget til at modtage sådan ansøgning (modtagende myndighed). Til patentmyndigheden her i landet kan en international patentansøgning indleveres i overensstemmelse med regler, der fastsættes af erhvervs- og vækstministeren. Ansøgeren skal til patentmyndigheden betale det for ansøgningen fastsatte gebyr.

Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 29-38 finder anvendelse på internationale patentansøgninger, som omfatter Danmark.

§ 29. En international patentansøgning, for hvilken den modtagende myndighed har fastsat international indleveringsdag, har samme virkning som en her i landet den pågældende dag indleveret patentansøgning. Bestemmelsen i § 2, stk. 2, 2. pkt., finder dog kun anvendelse, såfremt ansøgningen er videreført i henhold til § 31.

§ 30. En international patentansøgning skal anses for tilbagetaget for så vidt angår Danmark i de tilfælde, som omhandles i traktatens artikel 24, stk. 1 i og ii.

§ 31. Ønsker ansøgeren at videreføre en international ansøgning for Danmark, skal han inden 31 måneder fra den internationale indleveringsdag eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen til patentmyndigheden betale det fastsatte gebyr samt indlevere en oversættelse til dansk eller engelsk af den internationale ansøgning i det omfang, som erhvervs- og vækstministeren fastsætter, eller, såfremt ansøgningen er affattet på dansk eller engelsk, en genpart af ansøgningen.

Stk. 2. Såfremt ansøgeren har betalt det fastsatte gebyr inden de i stk. 1 fastsatte frister, kan den krævede oversættelse eller genpart indleveres inden en yderligere frist på 2 måneder, mod at der betales et fastsat tillægsgebyr inden udløbet af den yderligere frist.

Stk. 3. Opfylder ansøgeren ikke kravene i denne paragraf, skal ansøgningen anses for tilbagetaget for så vidt angår Danmark.

§ 32. (Ophævet).

§ 33. 7) Når en international patentansøgning er videreført i henhold til § 31, finder bestemmelserne i kapitel 2 anvendelse på ansøgningen og dens behandling med de afvigelser, der er fastsat i nærværende paragraf og i §§ 34-37. Ansøgningen må kun efter ansøgerens begæring optages til behandling forinden udløbet af de frister, som gælder i henhold til § 31, stk. 1.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 12 kan først bringes til anvendelse fra det tidspunkt, hvor patentmyndigheden kan optage ansøgningen til behandling.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 22, stk. 2 og 3, finder anvendelse, allerede inden ansøgningen er videreført, når ansøgeren har opfyldt sin forpligtelse i henhold til § 31 til at indlevere en oversættelse af ansøgningen, eller hvis ansøgningen er affattet på dansk eller engelsk, når ansøgeren har indleveret en genpart af den til patentmyndigheden.

Stk. 4. Ved anvendelsen af §§ 48, 56 og 60 anses en international patentansøgning at være gjort tilgængelig for enhver, når den er gjort tilgængelig i henhold til stk. 3.

Stk. 5. Opfylder patentansøgningen traktatens krav med hensyn til form og indhold, skal den godkendes i så henseende.

§ 34. I en international patentansøgning må der ikke meddeles patent eller gives afslag før efter udløbet af en af erhvervs- og vækstministeren fastsat frist, medmindre ansøgeren har givet samtykke til, at ansøgningen afgøres forinden.

§ 35. Patentmyndigheden må ikke uden ansøgerens samtykke meddele patent i en international patentansøgning eller offentliggøre den, før den er offentliggjort af Det Internationale Bureau ved Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO) eller der er hengået 20 måneder fra den internationale indleveringsdag eller, hvis prioritet begæres, fra prioritetsdagen.

§ 36. Har en del af en international patentansøgning ikke været genstand for international nyhedsundersøgelse eller international forberedende patenterbarhedsprøvning, fordi ansøgningen er blevet anset at omfatte to eller flere af hinanden uafhængige opfindelser, og har ansøgeren ikke inden for den fastsatte frist betalt tillægsgebyr i henhold til traktaten, skal patentmyndigheden undersøge, om bedømmelsen var rigtig. Findes dette at være tilfældet, skal den pågældende del af ansøgningen anses for tilbagetaget hos patentmyndigheden, medmindre ansøgeren betaler det fastsatte gebyr inden 2 måneder efter, at patentmyndigheden har givet ham underretning om udfaldet af undersøgelsen. Finder patentmyndigheden, at bedømmelsen ikke var rigtig, skal den fortsætte behandlingen af ansøgningen i dens helhed.

Stk. 2. Ansøgeren kan påklage en afgørelse i henhold til stk. 1, hvorved det er antaget, at en patentansøgning omfatter to eller flere af hinanden uafhængige opfindelser. Bestemmelserne i § 25, stk. 1-3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Stadfæstes styrelsens afgørelse, regnes fristen for betaling af gebyr i henhold til stk. 1, 2. pkt., fra den dag, da endelig afgørelse foreligger.

§ 37. Har en del af en international patentansøgning ikke været genstand for en international forberedende patenterbarhedsprøvning, fordi ansøgeren efter krav fra den internationale prøvningsmyndighed har begrænset patentkravene, skal den pågældende del af ansøgningen anses for tilbagetaget hos patentmyndigheden, medmindre ansøgeren betaler det fastsatte gebyr inden 2 måneder efter, at patentmyndigheden har anmodet herom under henvisning til begrænsningen i den foretagne prøvning.

§ 38. Har en modtagende myndighed afvist at fastsætte international indleveringsdag for en international patentansøgning, eller har den besluttet, at ansøgningen eller en begæring om, at ansøgningen skal omfatte Danmark, skal anses for tilbagetaget, skal patentmyndigheden på ansøgerens begæring efterprøve rigtigheden af afgørelsen. Det samme gælder en afgørelse fra Det Internationale Bureau, hvorefter en ansøgning skal anses som tilbagetaget.

Stk. 2. Begæring om fornyet prøvelse i henhold til stk. 1 skal fremsættes over for Det Internationale Bureau inden udløbet af en af erhvervs- og vækstministeren fastsat frist. Ansøgeren skal inden udløbet af samme frist i det omfang, som erhvervs- og vækstministeren fastsætter, indlevere en oversættelse af ansøgningen til patentmyndigheden samt betale det fastsatte ansøgningsgebyr.

Stk. 3. Finder patentmyndigheden, at den modtagende myndigheds eller Det Internationale Bureaus afgørelse er urigtig, skal patentmyndigheden behandle ansøgningen i henhold til kapitel 2. Hvis international indleveringsdag ikke er fastsat af den modtagende myndighed, skal ansøgningen anses for indleveret den dag, som patentmyndigheden finder burde have været fastsat som international indleveringsdag. Opfylder ansøgningen traktatens krav med hensyn til form og indhold, skal den godkendes i så henseende.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 2, stk. 2, 2. pkt., finder anvendelse på ansøgninger, som er optaget til behandling i henhold til stk. 3, såfremt ansøgningen bliver almindeligt tilgængelig i henhold til § 22.

Kapitel 4

Patentets omfang og gyldighedstid

§ 39. Patentbeskyttelsens omfang bestemmes af patentkravene. Til forståelse af patentkravene kan vejledning hentes fra beskrivelsen.

§ 40. Et meddelt patent kan opretholdes, indtil 20 år er forløbet fra den dag, patentansøgningen blev indleveret. For patent skal betales årsgebyr for hvert gebyrår, som påbegyndes efter at patentet er meddelt.

Kapitel 5

Betaling af årsgebyrer

§ 41. Årsgebyret forfalder den sidste dag i den måned, i hvilken gebyråret begynder. Årsgebyrerne for de første 2 gebyrår forfalder dog først samtidig med gebyret for det tredie gebyrår. Årsgebyr kan tidligst betales 3 måneder før forfaldsdagen.

Stk. 2. For en senere ansøgning som omhandlet i § 11 forfalder årsgebyrer for de gebyrår, som er begyndt før den dag, den senere ansøgning blev indleveret, eller som begyndes inden 2 måneder efter denne dag, ikke i noget tilfælde før 2 måneder er forløbet efter denne dag. For en international patentansøgning forfalder årsgebyrer for gebyrår, som er begyndt før den dag, ansøgningen blev videreført efter § 31 eller optaget til behandling efter § 38, eller som begynder inden 2 måneder efter denne dag, ikke i noget tilfælde før 2 måneder efter den dag ansøgningen blev videreført eller optaget til behandling.

Stk. 3. Årsgebyr kan med den fastsatte forhøjelse betales indtil 6 måneder efter, at det forfalder. Stk. 4. Patent- og Varemærkestyrelsen opkræver årsgebyrer hos patentansøgeren, patenthaveren eller en eventuel

udpeget fuldmægtig, men Patent- og Varemærkestyrelsen er ikke ansvarlig for rettighedstab som følge af manglende opkrævning.

§ 42. Er opfinderen ansøger eller indehaver af patentet, og skønnes det at være forbundet med betydelige vanskeligheder for ham at betale årsgebyrer, kan patentmyndigheden meddele ham henstand med betaling af disse, såfremt begæring herom fremsættes senest den dag, da årsgebyrerne første gang forfalder. Henstand kan meddeles for indtil 3 år ad gangen, dog ikke længere end indtil 3 år fra patentets meddelelse. Begæring om forlænget henstand skal fremsættes senest den dag, da meddelt henstand udløber.

Stk. 2. Afslås begæring om henstand eller forlænget henstand, anses betaling inden 2 måneder derefter for rettidig. Stk. 3. Årsgebyr, med hvis betaling der er givet henstand efter stk. 1, kan med samme forhøjelse som nævnt i § 41,

stk. 3, betales inden 6 måneder efter det tidspunkt, til hvilket henstand er givet.

Kapitel 6

Licens, overdragelse m.v.

§ 43. Har patenthaveren givet en anden ret til erhvervsmæssigt at udnytte opfindelsen (licens), kan licenshaveren ikke overdrage denne ret til andre, medmindre andet måtte være aftalt.

§ 44. Er et patent overgået til en anden, er licens givet, er et patent pantsat, er der foretaget udlæg i patentet eller er patenthaver taget under konkursbehandling, skal dette på begæring indføres i patentregistret.

Stk. 2. Godtgøres det, at en registreret licens er ophørt, skal licensen slettes af registret. Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for tvangslicens og rettigheder i henhold til § 53, stk. 2. Stk. 4. Søgsmål vedrørende et patent kan altid anlægges mod den, som i registret er indført som patenthaver, og

meddelelse fra patentmyndigheden kan sendes til ham.

§ 45. Hvis en patenteret opfindelse, når der er forløbet 3 år fra patentets meddelelse og 4 år fra patentansøgningens indlevering, ikke udøves her i landet i et rimeligt omfang, kan den, som her i landet vil udøve opfindelsen, opnå tvangslicens dertil, medmindre der foreligger skellig grund til undladelsen.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan bestemme, at udøvelse i et andet land skal sidestilles med udøvelse her i landet ved anvendelsen af bestemmelsen i stk. 1. Sådan bestemmelse kan gøres betinget af gensidighed.

§ 46. Indehaveren af et patent på en opfindelse, hvis udnyttelse er afhængig af et patent eller en registreret brugsmodel, der tilhører en anden, kan opnå tvangslicens til udnyttelse af den ved det sidstnævnte patent beskyttede opfindelse eller den ved brugsmodelregistreringen beskyttede frembringelse, hvis den førstnævnte opfindelse udgør et vigtigt teknisk fremskridt af væsentlig økonomisk betydning.

Stk. 2. Indehaveren af patentet på den opfindelse eller af den registrerede brugsmodel, til hvis udnyttelse der er meddelt tvangslicens i medfør af bestemmelsen i stk. 1, skal på rimelige vilkår kunne opnå tvangslicens til udnyttelse af den anden opfindelse.

§ 46 a. En sortsejer, der ikke kan opnå eller udnytte en plantenyhedsbeskyttelse uden at krænke et ældre patent, kan ansøge om tvangslicens til udnyttelse af opfindelsen, hvis tvangslicensen er nødvendig for udnyttelsen af den sort, der skal nyhedsbeskyttes, og mod betaling af en rimelig licensafgift. Tvangslicens meddeles kun, hvis sortsejeren godtgør, at sorten udgør et vigtigt teknisk fremskridt af væsentlig økonomisk betydning i forhold til opfindelsen.

Stk. 2. Har en patenthaver efter lov om plantenyheder fået tvangslicens til at udnytte en beskyttet plantenyhed, har sortsejeren ret til på rimelige vilkår at opnå gensidig licens til udnyttelse af opfindelsen.

§ 47. Når vigtige almene interesser gør det påkrævet, kan den, der erhvervsmæssigt vil udnytte en opfindelse, på hvilken en anden har patent, få tvangslicens hertil.

§ 48. Den, som, da en patentansøgning blev gjort tilgængelig for enhver, her i landet erhvervsmæssigt udnyttede den opfindelse, på hvilken patent søges, kan, hvis ansøgningen fører til patent, få tvangslicens til udnyttelsen, når ganske særlige grunde taler herfor, og han ikke havde kendskab til ansøgningen og ej heller med rimelighed har kunnet skaffe sig sådant kendskab. Sådan ret tilkommer under tilsvarende forudsætninger også den, som havde truffet væsentlige foranstaltninger til erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelsen her i landet.

Stk. 2. Sådan tvangslicens kan omfatte tiden forud for patentets meddelelse. Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan bestemme, at udnyttelse i et andet land skal sidestilles med udnyttelse her

i landet ved anvendelsen af bestemmelsen i stk. 1. Sådan bestemmelse kan gøres betinget af gensidighed.

§ 49. Tvangslicens må kun meddeles den, som ikke ved aftale har kunnet opnå licens på rimelige vilkår, og som kan antages at være i stand til at udnytte opfindelsen på rimelig og forsvarlig måde og i overensstemmelse med licensen.

Stk. 2. Tvangslicens er ikke til hinder for, at patenthaveren selv udnytter opfindelsen eller meddeler licens til andre. Stk. 3. Tvangslicens kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori den udnyttes, eller hvori

udnyttelsen var tilsigtet. For tvangslicens meddelt efter § 46, stk. 1, gælder endvidere, at overdragelse af tvangslicensen skal ske sammen med det patent, hvis udnyttelse er afhængig af et patent eller en registreret brugsmodel, der tilhører en anden.

Stk. 4. Tvangslicens vedrørende halvlederteknologi kan kun meddeles til offentlig ikkekommerciel udnyttelse eller for at bringe en konkurrencebegrænsende adfærd, som er fastslået ved dom eller administrativ afgørelse, til ophør.

§ 50. Sø- og Handelsretten afgør i første instans, om tvangslicens skal meddeles og bestemmer ligeledes, i hvilket omfang opfindelsen må udnyttes, samt fastsætter vederlaget og de øvrige vilkår for tvangslicensen. For så vidt forholdene måtte ændre sig væsentligt, kan retten på begæring af hver af parterne ophæve licensen eller fastsætte nye vilkår for denne.

Kapitel 7

Patentets ophør, administrativ omprøvning m.v.

§ 51. Betales årsgebyr ikke i overensstemmelse med reglerne i §§ 40, 41 og 42, bortfalder patentet fra og med begyndelsen af det gebyrår, for hvilket gebyr ikke er betalt.

§ 52. Et patent kan ved dom kendes ugyldigt, hvis 1) det er meddelt, uanset at betingelserne i §§ 1-2 ikke er opfyldt, 2) det angår en opfindelse, som ikke er så tydeligt beskrevet, at en fagmand på grundlag af beskrivelsen kan udøve den, 3) dets genstand går ud over indholdet af ansøgningen, som den blev indleveret, eller

4) omfanget af patentbeskyttelsen er blevet udvidet, efter at patentmyndigheden i henhold til § 19, stk. 1, har sendt meddelelse til ansøgeren om, at patent kan meddeles. Stk. 2. Et patent kan dog ikke kendes ugyldigt i sin helhed af den grund, at patenthaveren var blot delvis berettiget

til patentet. Stk. 3. Sag kan, bortset fra de i stk. 4 nævnte tilfælde, rejses af enhver. Stk. 4. Sager, som begrundes med, at patent er meddelt en anden end den, der i henhold til § 1, er berettiget hertil,

kan alene rejses af den, der påstår sig berettiget til patentet. Sagen skal rejses inden 1 år efter, at den berettigede har fået kundskab om patentets meddelelse og de øvrige forhold, på hvilke søgsmålet støttes. Var patenthaveren i god tro, da patentet blev meddelt, eller da han erhvervede patentet, kan sagen ikke rejses senere end 3 år efter patentets meddelelse.

§ 53. Er patent meddelt en anden end den, der i henhold til § 1 er berettiget dertil, skal retten, hvis der nedlægges påstand derom af den berettigede, overføre patentet til denne. Bestemmelserne i § 52, stk. 4, om tidspunktet for sagens anlæg finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Den, hvem patentet frakendes, er, når han i god tro her i landet erhvervsmæssigt har udnyttet opfindelsen eller truffet væsentlige foranstaltninger hertil, berettiget til mod rimeligt vederlag og i øvrigt på rimelige vilkår at fortsætte den påbegyndte eller iværksætte den planlagte udnyttelse med bibeholdelse af dennes almindelige karakter. Sådan ret tilkommer under samme forudsætninger også indehavere af registrerede licensrettigheder.

Stk. 3. Rettigheder i henhold til stk. 2 kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori de udnyttes, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 53 a. Sag om ugyldigkendelse, som rejses, mens en indsigelse i henhold til § 21 ikke er færdigbehandlet af patentmyndigheden, kan af retten stilles i bero, indtil der er truffet endelig afgørelse af patentmyndigheden.

§ 53 b. Enhver kan over for patentmyndigheden fremsætte begæring om, at et patent, der er meddelt af patentmyndigheden eller er meddelt med virkning for Danmark efter § 75, omprøves.

Stk. 2. Begæring efter stk. 1 kan ikke indleveres, så længe indsigelse endnu kan fremsættes, eller så længe en indsigelsessag ikke er endeligt afgjort. Hvis en sag ved domstolene vedrørende et patent ikke er endeligt afgjort, kan der ikke fremsættes en begæring efter stk. 1 vedrørende det pågældende patent.

Stk. 3. Rejses sag ved domstolene om et patent, inden der er truffet endelig afgørelse om en begæring efter stk. 1 vedrørende samme patent, skal patentmyndigheden stille behandlingen af begæringen i bero, indtil sagen er endeligt afgjort, medmindre begæringen er fremsat af patenthaveren.

Stk. 4. Er begæring om omprøvning indleveret, skal patenthaveren gøres bekendt hermed og have lejlighed til at udtale sig om denne. Patentmyndigheden bekendtgør, at begæring om omprøvning er indleveret.

Stk. 5. Patentmyndigheden kan behandle en begæring om omprøvning, selv om patentet er ophørt eller ophører i henhold til §§ 51, 54 eller 96. Patentmyndigheden kan ligeledes behandle begæringen, selv om begæringen tages tilbage, eller selv om den, der har begæret omprøvningen, afgår ved døden eller mister evnen til at indgå retshandler.

Stk. 6. Med begæringen om administrativ omprøvning efter stk. 1 skal følge det fastsatte gebyr.

§ 53 c. Begæring om omprøvning fra andre end patenthaveren kan alene støttes på de ugyldighedsgrunde, der er nævnt i § 52, stk. 1.

Stk. 2. Patentmyndigheden kan erklære patentet ugyldigt eller opretholde det i ændret eller uændret form. Patentmyndigheden undersøger, om begæringen kan imødekommes, og hvis begæringen kan imødekommes, om de grunde, der er nævnt i § 52, stk. 1, er til hinder for, at patentet opretholdes i ændret form.

§ 53 d. Hvis en begæring fra andre end patenthaveren ikke kan imødekommes, afslås begæringen, og patentet opretholdes i uændret form.

Stk. 2. Kan begæringen imødekommes, men kan patentet ikke opretholdes i ændret form, erklærer patentmyndigheden patentet for ugyldigt. Kan patentet opretholdes i ændret form, ændres patentet tilsvarende, såfremt patenthaveren er enig i den ændrede formulering, som patentmyndigheden vil give patentet. Er patenthaveren ikke enig i den ændrede formulering, erklæres patentet for ugyldigt.

Stk. 3. Når der er truffet afgørelse om at opretholde patentet i ændret form, skal patenthaveren betale det fastsatte gebyr for publicering af nyt patentskrift inden for den fastsatte frist. Betales gebyret ikke rettidigt, erklæres patentet for ugyldigt.

Stk. 4. Patentmyndigheden bekendtgør afgørelsen af en administrativ omprøvning.

§ 53 e. Patenthaveren selv kan på de i § 53 b, stk. 2 og 6, anførte betingelser begære sit patent begrænset ved ændring af beskrivelsen, kravene eller tegningerne. Hvis patenthaveren anmoder om eller har anmodet om begrænsning eller ophævelse af patentet ved Den Europæiske Patentmyndighed i medfør af den europæiske patentkonventions artikel 105 a-105 c, skal patentmyndigheden her i landet stille behandlingen af en begæring i medfør af 1. pkt. i bero, indtil Den Europæiske Patentmyndighed har truffet afgørelse i sagen. Patentmyndigheden her i landet genoptager på patenthavers begæring herom anmodningen i henhold til 1. pkt., såfremt der ikke var fuld identitet mellem denne anmodning og den begæring om central begrænsning, som patenthaver indleverede til Den Europæiske Patentmyndighed.

Stk. 2. Patentmyndigheden undersøger da, om de grunde, der er nævnt i § 52, stk. 1, er til hinder for at opretholde patentet i den ændrede form, patenthaveren ønsker. Kan den begærede begrænsning herefter godkendes, ændres patentet i overensstemmelse hermed, og § 53 d, stk. 3 og 4, finder da tilsvarende anvendelse, dog at patentet ophæves, såfremt gebyret for publicering af nyt patentskrift ikke betales rettidigt.

Stk. 3. Hvis patentet derimod ikke kan opretholdes i den begærede begrænsede form, skal begæringen om begrænsning afslås.

§ 53 f. Hvis et patent er ændret i henhold til §§ 53 d eller 53 e, skal der fra det tidspunkt, hvor der sker bekendtgørelse ifølge § 53 d, stk. 4, hos patentmyndigheden kunne fås eksemplarer af det nye patentskrift med beskrivelse, tegninger og patentkrav i den ændrede form.

§ 54. Giver patenthaveren over for patentmyndigheden afkald på patentet, skal patentmyndigheden erklære patentet for ophævet i sin helhed.

Stk. 2. Er der rejst søgsmål om overførelse af patent, kan patentet ikke erklæres ophævet, før søgsmålet er endeligt afgjort.

§ 55. Når et patent er bortfaldet eller erklæret ophævet eller ved endelig dom erklæret ugyldigt eller overført til en anden, skal patentmyndigheden udfærdige bekendtgørelse herom.

§ 55 a. Hvis et patent erklæres helt eller delvis ugyldigt, anses patentet, i det omfang det er blevet erklæret ugyldigt, allerede fra den dag, patentansøgningen blev indleveret, ikke at have haft de virkninger, der er angivet i § 3.

Kapitel 8

Pligt til at give oplysning om patent

§ 56. En patentansøger, som over for en anden påberåber sig en ansøgning om patent, inden akterne vedrørende ansøgningen er blevet tilgængelige for enhver, er pligtig på begæring at give sit samtykke til, at vedkommende får adgang til at gøre sig bekendt med akterne i ansøgningssagen. Omfatter ansøgningen en deponeret prøve af biologisk materiale som nævnt i § 8 a, skal vedkommende også have ret til at få udleveret en prøve. Bestemmelserne i § 22, stk. 6, 2. og 3. pkt., stk. 7 og 8, finder anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. Den, som enten ved direkte henvendelse til en anden eller i annoncer eller ved påskrift på varer eller deres indpakning eller på anden måde angiver, at patent er ansøgt eller meddelt, uden samtidig at angive patentets eller ansøgningens nummer, er pligtig uden unødigt ophold at give den, der begærer det, sådan oplysning. Angives det vel ikke udtrykkeligt, at patent er ansøgt eller meddelt, men er oplysningen egnet til at fremkalde den opfattelse, at dette er tilfældet, skal der på begæring uden unødigt ophold gives oplysning om, hvorvidt patent er ansøgt eller meddelt.

Kapitel 9

Straf- og erstatningsansvar m.v.

§ 57. Med bøde straffes den, som forsætligt eller groft uagtsomt gør indgreb i den eneret, som et patent medfører (patentindgreb).

Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt og under skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 b. Skærpende omstændigheder anses navnlig at foreligge, hvis der ved overtrædelsen tilsigtes en betydelig og åbenbart retsstridig vinding.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 4. Overtrædelser, som omfattes af stk. 1, påtales af den forurettede. Overtrædelser, som omfattes af stk. 2,

påtales kun efter den forurettedes begæring, medmindre almene hensyn kræver påtale.

§ 58. Den, som forsætligt eller uagtsomt begår patentindgreb, skal betale 1) et rimeligt vederlag til den forurettede for udnyttelsen og 2) en erstatning til den forurettede for den yderligere skade, som overtrædelsen har medført. Stk. 2. Ved fastsættelse af erstatning efter stk. 1, nr. 2, skal der tages hensyn til bl.a. den forurettedes tabte

fortjeneste og krænkerens uberettigede fortjeneste. Stk. 3. I sager, der omfattes af stk. 1, kan der derudover fastsættes en godtgørelse til den forurettede for

ikkeøkonomisk skade.

§ 59. Med henblik på at forebygge yderligere patentindgreb kan retten efter påstand ved dom bl.a. bestemme, at et produkt, der udgør et patentindgreb, skal

1) tilbagekaldes fra handelen, 2) endeligt fjernes fra handelen, 3) tilintetgøres, 4) udleveres til den forurettede eller 5) ændres på en nærmere angiven måde. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på apparater, materialer, redskaber el.lign., der primært har været

anvendt til ulovlig fremstilling af en patenteret opfindelse. Stk. 3. Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig

erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.

Stk. 4. Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede foranstaltninger og tredjemands interesser.

Stk. 5. Retten kan efter påstand give krænkeren tilladelse til at råde over de i stk. 1 og 2 nævnte produkter, apparater, materialer, redskaber el.lign. i patentets gyldighedstid eller en del af denne mod et rimeligt vederlag. Dette gælder dog kun, hvis

1) krænkeren hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt, 2) foranstaltningerne efter stk. 1 ville skade krænkeren uforholdsmæssigt meget og 3) et rimeligt vederlag er tilstrækkeligt.

§ 60. Udnytter nogen uhjemlet erhvervsmæssigt en opfindelse, efter at akterne i ansøgningssagen er gjort tilgængelige for enhver, og fører ansøgningen til patent, finder bestemmelserne om patentindgreb bortset fra § 57 tilsvarende anvendelse. I tiden, indtil patent er meddelt, omfatter patentbeskyttelsen kun det, som fremgår såvel af patentkravene, som de forelå, da ansøgningen blev almindeligt tilgængelig, som af patentet, som det er meddelt eller er opretholdt i ændret affattelse efter § 23, stk. 3.

Stk. 2. Hvis akterne i ansøgningssagen foreligger på engelsk, finder stk. 1 alene anvendelse fra det tidspunkt, hvor ansøger har indleveret en oversættelse af patentkravene til dansk.

Stk. 3. Den pågældende skal kun betale erstatning efter § 58 for skade som følge af indgreb, der er sket før bekendtgørelsen om patentets meddelelse efter § 20, i det omfang det skønnes rimeligt.

Stk. 4. Forældelse af erstatningskrav efter stk. 1 indtræder tidligst 1 år efter, at indsigelsesfristen for patentet er udløbet, eller efter at patentmyndigheden har besluttet at opretholde patentet.

§ 60 a. I en dom, hvorved nogen dømmes efter §§ 58-60, kan retten på begæring bestemme, at dommen skal offentliggøres i sin helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelsen påhviler krænkeren. Offentliggørelsen skal ske for krænkerens regning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges.

§ 61. I sager om patentindgreb kan kun gøres gældende, at patentet er ugyldigt, dersom påstand om, at patentet kendes ugyldigt, nedlægges over for patenthaveren, eventuelt efter at denne er tilstævnet efter reglerne i § 63, stk. 4. Kendes patentet ugyldigt, kommer bestemmelserne i §§ 57-60 ikke til anvendelse.

§ 62. Den, som i de i § 56 nævnte tilfælde undlader at efterkomme, hvad der påhviler ham, eller giver urigtig oplysning, straffes med bøde, for så vidt ikke strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, og er pligtig at erstatte derved forvoldt skade i det omfang, dette skønnes rimeligt.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 57, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 63. Den, der anlægger sag om et patents ugyldighed, om overførelse af patent eller om tvangslicens, skal samtidig meddele dette til patentmyndigheden og i anbefalet postforsendelse give meddelelse om sagsanlægget til enhver i patentregistret indført licenshaver, hvis adresse er angivet i registret. Den, der begærer et patent omprøvet administrativt, skal samtidig hermed give de nævnte licenshavere meddelelse herom. En licenshaver, der vil anlægge sag om indgreb i patentet, skal på tilsvarende måde give meddelelse herom til patenthaveren, hvis dennes adresse er angivet i registret.

Stk. 2. Dokumenterer sagsøgeren, eller den, der har begæret administrativ omprøvning, ikke på sagens første tægtedag eller ved begæring om omprøvning ved dennes indlevering, at meddelelse efter stk. 1, har fundet sted, kan retten eller ved begæring af omprøvning patentmyndigheden fastsætte en frist til opfyldelse af betingelserne i stk. 1. Oversiddes den fastsatte frist, afvises sagen.

Stk. 3. I sager om patentindgreb, anlagt af patenthaveren, skal sagsøgte give meddelelse efter reglerne i stk. 1 til patentmyndigheden og registrerede licenshavere, såfremt han vil nedlægge påstand om, at patentet kendes ugyldigt. Bestemmelsen i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse, således at påstanden om, at patentet kendes ugyldigt, afvises, hvis den fastsatte frist oversiddes.

Stk. 4. I sager om patentindgreb, anlagt af en licenshaver, kan sagsøgte tilstævne patenthaveren uden hensyn til dennes værneting for over for ham at nedlægge påstand om, at patentet kendes ugyldigt. Bestemmelserne i retsplejelovens kap. 34 finder tilsvarende anvendelse.

§ 64. Ansøgere og patenthavere, der ikke er bosat her i landet, anses i sager, der anlægges efter denne lov, for at have hjemting i København.

§ 64 a. Hvis et patents genstand er en fremgangsmåde til fremstilling af et nyt produkt, betragtes samme produkt, når det er fremstillet af en anden person end patenthaveren, som fremstillet ved den patenterede fremgangsmåde, medmindre det modsatte bevises.

Stk. 2. I forbindelse med bevisførelsen for det modsatte skal sagsøgtes berettigede interesse i at beskytte sine fabrikations- og forretningshemmeligheder tilgodeses.

§ 65. Udskrift af domme i sager, der anlægges efter denne lov, sendes til patentmyndigheden ved rettens foranstaltning.

§ 65 a. Hvis told- og skatteforvaltningen får en formodning om krænkelser omfattet af § 57, kan oplysninger herom videregives til rettighedshaver.

Kapitel 10

Forskellige bestemmelser

§ 66. Patent- og Varemærkestyrelsen kan opfordre patenthaver til at udpege en i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) bosat fuldmægtig, som på patenthaverens vegne kan modtage forkyndelser og andre meddelelser vedrørende patentet. Fuldmægtigens navn og adresse skal indføres i patentregistret.

§ 67. Klage over styrelsens afgørelser i medfør af §§ 44, 53 d, 53 e, 72, stk. 1 og 2, 73 samt 96 kan af ansøgeren, patenthaveren eller den, der har begæret administrativ omprøvning eller patentets ophør, indgives til Ankenævnet for Patenter og Varemærker senest 2 måneder efter, at der er givet vedkommende underretning om afgørelsen. Andre, der har interesse i den pågældende afgørelse, kan senest 2 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort, indgive tilsvarende klage.

Stk. 2. Inden den i stk. 1 nævnte frist skal det for klagen fastsatte gebyr betales. Sker dette ikke, skal klagen afvises. Stk. 3. Bestemmelserne i § 25, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.

§ 68. 8) Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om betaling for særlige ekspeditioner, publikationer, udskrifter, kurser m.v.

§ 69. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om patentansøgninger og deres behandling, om behandling af indsigelser, om administrativ omprøvning, om genoprettelse, om afkald på patent, om patentregistrets indretning og førelse, om Patenttidendes udgivelse og indhold, om udveksling af elektroniske data med patentmyndigheden samt om styrelsens forretningsgang. Det kan herunder bestemmes, at patentmyndighedens journaler over indkomne ansøgninger skal være tilgængelige for enhver. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler til bestemmelse af, hvilke dage der betragtes som lukkedage for patentmyndigheden.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan bestemme, at patentmyndigheden på begæring af et andet lands myndighed kan give denne oplysning om behandlingen af her indleverede patentansøgninger, samt at patentmyndigheden ved afgørelsen af, om betingelserne for patenterbarhed foreligger, kan godtage nyhedsundersøgelser, som i denne henseende har fundet sted ved tilsvarende myndighed i et andet land eller ved en international institution.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan endvidere bestemme, at ansøgere, der i et land har indgivet en tilsvarende ansøgning om patent, på begæring af patentmyndigheden og inden for en af denne fastsat frist skal give oplysning om det resultat af undersøgelsen af opfindelsens patenterbarhed, der er meddelt ham af vedkommende lands patentmyndighed, samt fremsende genpart af skriftvekslingen med denne. Oplysningspligt kan dog ikke foreskrives for så vidt angår sådan i kapitel 3 omhandlet patentansøgning, som har været genstand for international forberedende patenterbarhedsprøvning, om hvilken der er indleveret rapport til patentmyndigheden.

§ 70. På opfindelser, der vedrører krigsmateriel eller fremgangsmåder til fremstilling af krigsmateriel, kan der meddeles hemmeligt patent i overensstemmelse med de herom givne særlige regler.

§ 71. Patent- og Varemærkestyrelsen kan efter anmodning påtage sig at løse særlige opgaver, der har karakter af teknologisk service.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler om denne service, om betalingen herfor samt om betalingen af gebyr for rykkerskrivelser ved for sen betaling.

Stk. 3. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder, bortset fra § 4, stk. 2, ikke for de opgaver, der er nævnt i stk. 1.

§ 72. Vil en patentansøger eller patenthaver lide retstab, fordi han ikke har overholdt en i denne lov eller med hjemmel heri over for patentmyndigheden fastsat frist, men har han udvist al den omhu, som med rimelighed kunne kræves af ham, skal patentmyndigheden på begæring genoprette rettighederne. Begæringen skal indgives til patentmyndigheden inden 2 måneder efter, at den hindring, som bevirkede fristoverskridelsen, er bortfaldet, dog senest 1 år efter fristens udløb. Inden for samme frister skal han foretage den undladte handling og betale det for genoprettelse fastsatte gebyr.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse på den i § 6, stk. 1, nævnte frist, hvis en patentansøger i en efterfølgende ansøgning begærer genoprettelse af sin prioritet inden 2 måneder fra udløbet af den i § 6, stk. 1, nævnte frist.

§ 73. Har ansøgeren i de i § 31 nævnte tilfælde benyttet forsendelse med post, og fremkommer forsendelsen ikke rettidigt, men træffes foranstaltningen inden 2 måneder efter, at ansøgeren indså eller burde have indset, at fristen var overskredet, og senest 1 år efter fristens udløb, skal patentmyndigheden genoprette rettighederne, såfremt

1) postforbindelserne har været afbrudt inden for de sidste 10 dage forud for fristens udløb på grund af krig, revolution, borgerlige uroligheder, strejke, naturkatastrofe eller anden lignende omstændighed på det sted, hvor afsenderen har sin virksomhed eller opholder sig, og forsendelsen er afsendt til patentmyndigheden inden 5 dage efter, at postforbindelserne er genoptaget, eller 2) forsendelsen har været afsendt rekommanderet til patentmyndigheden senest 5 dage før fristens udløb, dog kun hvis forsendelsen har været sendt som luftpost, hvor dette har været muligt, eller hvis afsenderen har haft grund til at antage, at forsendelsen ved befordring med almindelig post ville være modtaget senest 2 dage fra afsendelsesdagen.

Stk. 2. Ønsker patentansøgeren rettighederne genoprettet i henhold til stk. 1, skal han inden den nævnte frists udløb indgive begæring herom til patentmyndigheden.

§ 74. Når en begæring i henhold til §§ 72 eller 73 er imødekommet, og en patentansøgning, der er henlagt eller afslået efter, at den er blevet tilgængelig for enhver, som følge deraf skal optages til fortsat behandling, eller et bortfaldet patent skal anses for opretholdt, skal der udfærdiges bekendtgørelse herom.

Stk. 2. Den, som, efter at den fastsatte frist for genoptagelse af en henlagt ansøgning er udløbet, eller efter at ansøgningen er afslået, eller efter at patentets bortfald er bekendtgjort, men inden bekendtgørelse i henhold til stk. 1 er udfærdiget, i god tro har påbegyndt erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelsen her i landet eller har truffet væsentlige foranstaltninger hertil kan fortsætte udnyttelsen med bibeholdelse af dennes almindelige karakter.

Stk. 3. Den i stk. 2 omhandlede ret kan kun overgå til andre sammen med den virksomhed, hvori den er opstået, eller hvori udnyttelsen var tilsigtet.

§ 74 a. Henlægger erhvervs- og vækstministeren sine beføjelser efter loven til Patent- og Varemærkestyrelsen, kan ministeren fastsætte regler om klageadgangen, herunder at klager ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

Kapitel 10 A

Europæisk patent

§ 75. Ved europæisk patent forstås et patent, der er meddelt af Den Europæiske Patentmyndighed i henhold til den i München den 5. oktober 1973 indgåede europæiske patentkonvention. Ved europæisk patentansøgning forstås en ansøgning i henhold til denne konvention.

Stk. 2. Der kan meddeles europæisk patent for Danmark. Stk. 3. Ansøgning om europæisk patent indleveres til Den Europæiske Patentmyndighed, jf. dog de i § 70 nævnte

bestemmelser om hemmeligt patent. Ansøgning om europæisk patent kan også indleveres til patentmyndigheden her i landet, der videresender den til Den Europæiske Patentmyndighed. De i konventionens artikel 76 nævnte ansøgninger kan kun indleveres til Den Europæiske Patentmyndighed.

Stk. 4. Bestemmelserne i §§ 76-90 finder anvendelse på europæisk patent for Danmark og på europæisk patentansøgning, som omfatter Danmark.

§ 76. Europæisk patent anses for meddelt, når Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort sin afgørelse herom. Det har samme virkning som patent meddelt af patentmyndigheden her i landet og er undergivet samme bestemmelser som sådant patent, medmindre andet fremgår af §§ 77-90.

§ 77. 9) Et europæisk patent har kun virkning her i landet, såfremt indehaveren inden 3 måneder fra den dag, hvor Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelse eller afgørelse om at opretholde patentet i ændret affattelse, til patentmyndigheden her i landet indleverer det meddelte eller det ændrede patent

1) oversat til dansk eller 2) på engelsk eller oversat til engelsk, dog skal patentkravene alene indleveres oversat til dansk. Stk. 2. Inden for fristen som angivet i stk. 1 skal indehaveren betale det fastsatte gebyr for publiceringen. Stk. 3. Tekst som angivet i stk. 1 skal holdes tilgængelig for enhver. Er den europæiske patentansøgning endnu ikke

offentliggjort af Den Europæiske Patentmyndighed, holdes teksten dog først tilgængelig fra denne offentliggørelse. Stk. 4. Når tekst som angivet i stk. 1 er indleveret, gebyret som angivet i stk. 2 er betalt og Den Europæiske

Patentmyndighed har bekendtgjort patentmeddelelsen eller sin afgørelse om at opretholde det europæiske patent i ændret affattelse, skal patentmyndigheden her i landet udfærdige en bekendtgørelse herom. Eksemplarer af teksten skal snarest derefter kunne fås hos patentmyndigheden.

§ 78. Bestemmelserne i § 72, stk. 1, gælder også indlevering af oversættelse og betaling af gebyr i henhold til § 77, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Bestemmes det i henhold til § 72, at indlevering af oversættelse og betaling af gebyr som nævnt i § 77, stk. 1 og 2, skal anses for rettidig indlevering, skal patentmyndigheden her i landet udfærdige bekendtgørelse herom.

Stk. 3. Den, som, efter at den i § 77, stk. 1, fastsatte frist er udløbet, men inden bekendtgørelse i henhold til stk. 2 er udfærdiget, i god tro har påbegyndt erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelsen her i landet eller har truffet væsentlige foranstaltninger hertil, har ret som anført i § 74, stk. 2 og 3.

§ 79. Bestemmelsen i § 52, stk. 1, nr. 4, gælder for europæiske patenter, såfremt udvidelse er sket efter, at patentet er meddelt.

§ 80. Ophæver Den Europæiske Patentmyndighed helt eller delvis et europæisk patent, skal dette have virkning, som om patentet i tilsvarende omfang er kendt ugyldigt her i landet. Patentmyndigheden her i landet skal udfærdige bekendtgørelse om ophævelsen.

§ 80 a. Begrænser eller ophæver Den Europæiske Patentmyndighed et europæisk patent i medfør af reglerne herfor i den europæiske patentkonventions artikel 105 a-105 c, har dette virkning, som om patentet er begrænset i medfør af § 53 e eller ophævet her i landet i medfør af § 54, når afgørelsen offentliggøres af Den Europæiske Patentmyndighed.

Stk. 2. Afgørelsen om begrænsning eller ophævelse af et patent i henhold til stk. 1 har virkning allerede fra den dag, patentansøgningen blev indleveret, hvorfor det begrænsede eller ophævede patent ikke har haft de virkninger, der er angivet i § 3, jf. artikel 68 i den europæiske patentkonvention.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 77 finder tilsvarende anvendelse på afgørelser truffet i henhold til stk. 1. Stk. 4. Patentmyndigheden her i landet offentliggør Den Europæiske Patentmyndigheds beslutning om ophævelse af

et europæisk patent, såfremt det ophævede patent tidligere har været offentliggjort i medfør af § 77.

§ 81. For et europæisk patent skal der betales årsgebyr til patentmyndigheden her i landet for hvert gebyrår efter det år, i hvilket Den Europæiske Patentmyndighed har bekendtgjort sin afgørelse om at imødekomme patentansøgningen.

Stk. 2. Betales der ikke årsgebyr for det europæiske patent i overensstemmelse med stk. 1, jf. § 41, finder § 51 tilsvarende anvendelse. For så vidt angår det første årsgebyr, forfalder dette dog først 3 måneder fra den dag, patentet er meddelt.

§ 82. En europæisk patentansøgning, for hvilken Den Europæiske Patentmyndighed har fastsat indleveringsdag, har fra denne dag samme virkning her i landet som en her indleveret ansøgning. Har ansøgningen i henhold til den europæiske patentkonvention prioritet fra en tidligere dag end indleveringsdagen, gælder denne prioritet også her i landet.

Stk. 2. Ved anvendelse af § 2, stk. 2, 2. pkt., skal offentliggørelse af en europæisk patentansøgning i henhold til artikel 93 i den europæiske patentkonvention sidestilles med, at ansøgningen er blevet tilgængelig for enhver i henhold til § 22. Det samme gælder offentliggørelse i henhold til konventionens artikel 153, stk. 3, såfremt denne af Den Europæiske Patentmyndighed sidestilles med offentliggørelse i henhold til artikel 93.

§ 83. Når en europæisk patentansøgning er blevet offentliggjort i henhold til den europæiske patentkonvention, og ansøgeren til patentmyndigheden her i landet har indleveret en oversættelse til dansk af patentkravene i den således offentliggjorte ansøgning, skal patentmyndigheden her i landet holde oversættelsen tilgængelig for enhver og udfærdige bekendtgørelse herom.

Stk. 2. Udnytter nogen uhjemlet erhvervsmæssigt en opfindelse, som er genstand for en europæisk patentansøgning, efter at bekendtgørelse er udfærdiget i henhold til stk. 1, og fører ansøgningen til patent for Danmark, gælder bestemmelserne om patentindgreb. I sådanne tilfælde omfatter patentbeskyttelsen dog kun det, som fremgår såvel af de offentliggjorte patentkrav som af patentkravene i henhold til patentet. I tilfælde af, at patentet er begrænset eller ophævet af Den Europæiske Patentmyndighed, jf. artikel 105a-105c i den europæiske patentkonvention, omfatter patentbeskyttelsen kun det, der fremgår af de offentliggjorte rettede patentkrav. § 57 finder ikke anvendelse, og den pågældende skal kun betale erstatning efter § 58 for skade, i det omfang det skønnes rimeligt.

Stk. 3. Forældelse af erstatningskrav efter stk. 2 indtræder tidligst 1 år efter, at indsigelsesfristen for det europæiske patent er udløbet, eller efter at Den Europæiske Patentmyndighed har besluttet at opretholde patentet.

§ 84. Tilbagetages en europæisk ansøgning eller en begæring om, at den skal omfatte Danmark, eller skal ansøgningen eller begæringen i henhold til den europæiske patentkonvention anses for tilbagetaget, og genoptages ansøgningen ikke i henhold til konventionens artikel 121, har dette samme virkning som tilbagetagelse af en ansøgning hos patentmyndigheden her i landet.

Stk. 2. Såfremt en europæisk patentansøgning er afslået, har dette samme virkning, som om ansøgningen var afslået af patentmyndigheden her i landet.

§ 85. Stemmer de i §§ 77 eller 83 nævnte oversættelser ikke overens med teksten på det sprog, som har været behandlingssproget ved Den Europæiske Patentmyndighed, omfatter patentbeskyttelsen alene det, som fremgår af begge tekster.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, for så vidt angår oversættelse af afgørelser truffet i medfør af § 80 a, stk. 1.

Stk. 3. I sager om ugyldighed skal alene teksten på behandlingssproget være afgørende.

§ 86. Indleverer ansøgeren eller patenthaveren til patentmyndigheden her i landet en rettelse af den i § 77 nævnte oversættelse, og betaler han det for publicering fastsatte gebyr, skal den rettede oversættelse træde i stedet for den tidligere indleverede. Den rettede oversættelse skal holdes tilgængelig for enhver, såfremt den oprindelige oversættelse er tilgængelig. Når en sådan rettelse er indleveret og gebyr er betalt rettidigt, udfærdiger patentmyndigheden her i landet bekendtgørelse om rettelsen, såfremt den oprindelige oversættelse er tilgængelig. Eksemplarer af oversættelsen skal snarest derefter kunne fås hos patentmyndigheden her i landet.

Stk. 2. Indleverer ansøgeren en rettelse af den i § 83 nævnte oversættelse, udfærdiger patentmyndigheden her i landet bekendtgørelse herom og holder den rettede oversættelse tilgængelig for enhver. Når bekendtgørelsen er udfærdiget, træder den rettede oversættelse i stedet for den oprindelige.

Stk. 3. Den, som, da den rettede oversættelse fik gyldighed, i god tro erhvervsmæssigt udnyttede opfindelsen her i landet på en måde, som ifølge den tidligere oversættelse ikke udgjorde indgreb i ansøgerens eller patenthaverens ret, eller har truffet væsentlige foranstaltninger hertil har ret som anført i § 74, stk. 2 og 3.

§ 87. Genopretter Den Europæiske Patentmyndighed rettighederne for en patenthaver eller patentansøger, som ikke har overholdt en frist, gælder denne afgørelse også her i landet.

Stk. 2. Den, som, efter at tab af rettigheder er indtrådt, men inden Den Europæiske Patentmyndighed har genoprettet rettighederne og udfærdiget bekendtgørelse herom, i god tro har påbegyndt erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelsen her i landet eller har truffet væsentlige foranstaltninger hertil, har ret som anført i § 74, stk. 2 og 3.

§ 87 a. Den, som i god tro har påbegyndt erhvervsmæssig udnyttelse eller har truffet væsentlige foranstaltninger til udnyttelse af en opfindelse, der er anført i en publiceret europæisk patentansøgning eller et publiceret europæisk patent i perioden regnet fra tidspunktet for den afgørelse, som er genstand for anke i henhold til artikel 112 a i den europæiske patentkonvention og til publiceringen af afgørelsen heraf, har ret som anført i § 74, stk. 2 og 3.

§ 88. 10) Anses en europæisk patentansøgning, som er indleveret til en national patentmyndighed, som tilbagetaget som følge af, at ansøgningen ikke er fremsendt til Den Europæiske Patentmyndighed inden for den fastsatte frist, skal patentmyndigheden på ansøgerens begæring anse den for konverteret til en ansøgning om patent her i landet, såfremt

1) begæringen fremsættes over for den nationale myndighed, som modtog ansøgningen, inden 3 måneder efter, at der er givet ansøgeren underretning om, at ansøgningen anses for tilbagetaget, 2) begæringen indleveres til patentmyndigheden her i landet inden 20 måneder regnet fra ansøgningens indleveringsdag eller, hvis prioritet er begæret, fra prioritetsdagen og 3) ansøgeren inden for en af erhvervs- og vækstministeren fastsat frist betaler det fastsatte ansøgningsgebyr og indleverer en oversættelse af ansøgningen til dansk eller engelsk. Stk. 2. Opfylder patentansøgeren den europæiske patentkonventions krav med hensyn til ansøgningens form, skal

den godkendes i så henseende.

§ 89. Bestemmelserne i den europæiske patentkonventions artikler 9, 60 og 131 samt i den til konventionen knyttede protokol om retternes kompetence og anerkendelse af afgørelser om retten til at få meddelt et europæisk patent (anerkendelsesprotokollen) gælder her i landet.

§ 89 a. Denne lovs bestemmelser om deponering af biologisk materiale finder ikke anvendelse på europæiske patenter.

§ 90. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler til gennemførelse af den europæiske patentkonvention og til gennemførelse af bestemmelserne i dette kapitel.

Kapitel 10 B

Supplerende beskyttelsescertifikater

§ 91. 11) Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om indførelse af supplerende beskyttelsescertifikater.

Stk. 2. For behandlingen af sager vedrørende supplerende beskyttelsescertifikat betales et gebyr. Stk. 3. § 57 om strafansvar for patentindgreb finder tilsvarende anvendelse ved indgreb i den eneret, som et

beskyttelsescertifikat som omhandlet i stk. 1 medfører. Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan efter forhandling med Færøernes og Grønlands hjemmestyre fastsætte

bestemmelser om, at de i stk. 1 nævnte forordninger om supplerende beskyttelsescertifikater finder anvendelse på Færøerne og Grønland.

Kapitel 10 C

EF-patent m.v.

§ 92. Ved EF-patent forstås et patent, der i henhold til en europæisk patentansøgning, jf. § 75, stk. 1, er meddelt af Den Europæiske Patentmyndighed i henhold til konventionen om det europæiske patent for fællesmarkedet (EF- patentkonventionen) i aftale om EF-patenter, udfærdiget i Luxembourg den 15. december 1989.

Stk. 2. Der kan meddeles EF-patenter, som omfatter Danmark.

§ 93. Bestemmelserne i aftale om EF-patenter gælder her i landet for EF-patenter og ansøgninger om sådanne patenter.

Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren bekendtgør de bestemmelser, der fastsættes af de enkelte lande i medfør af artikel 83 i EF-patentkonventionen.

§ 94. §§ 75, stk. 3, 80, 82, 84, 87 og 88 finder tilsvarende anvendelse på EF-patenter og på ansøgninger herom.

§ 95. Ret efter artikel 32, stk. 1, i EF-patentkonventionen tilkommer kun den ansøger om et EF-patent, som enten til patentmyndigheden har indleveret en oversættelse af patentkravene til dansk, der er blevet bekendtgjort, eller har tilstillet den, der udnytter opfindelsen her i landet, en sådan oversættelse.

§ 96. Hvis et patent, der er meddelt af patentmyndigheden, vedrører en opfindelse, for hvilken et EF-patent eller et europæisk patent for Danmark er udstedt til den samme opfinder eller den, til hvem hans ret er overgået, med samme

ansøgningsdag eller, hvis der er begæret prioritet, med samme prioritetsdag, skal det her i landet meddelte patent i overensstemmelse med artikel 75, stk. 1 og 2, i EF-patentkonventionen ved patentmyndighedens afgørelse eller ved dom erklæres for helt eller delvis ophørt, såfremt begæring fremsættes eller sag anlægges herom.

Stk. 2. Enhver kan begære patentmyndighedens afgørelse eller anlægge sag om helt eller delvis ophør af et patent efter stk. 1. §§ 53 a-f, 55, 55 a, 63, 64 og 65 finder tilsvarende anvendelse. Med begæringen skal følge det fastsatte gebyr.

Stk. 3. Sag om ophør, som rejses, mens en begæring herom ikke er færdigbehandlet af patentmyndigheden, kan af retten stilles i bero, indtil der er truffet endelig afgørelse af patentmyndigheden.

§ 97. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler til gennemførelse af bestemmelserne i dette kapitel.

Kapitel 10 D

Gebyrer

§ 98. 12) For ansøgning om dansk patent betales et gebyr på 3.000 kr., jf. § 8, stk. 5. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første 10 krav.

Stk. 2. For konvertering af en europæisk patentansøgning til en dansk patentansøgning betales et gebyr på 3.000 kr., jf. § 88, stk. 1, nr. 3. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første 10 krav.

Stk. 3. For ansøgning om videreførelse af en international patentansøgning for Danmark betales et gebyr på 3.000 kr., jf. § 31, stk. 1, og § 38, stk. 2. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 300 kr. for hvert patentkrav, der overstiger de første 10 krav. For senere indlevering af en oversættelse af eller genpart af den internationale patentansøgning betales et tillægsgebyr på 1.100 kr., jf. § 31, stk. 2.

Stk. 4. For Patent- og Varemærkestyrelsens behandling i henhold til §§ 36 og 37 om internationale patentansøgninger betales 3.800 kr.

Stk. 5. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i forbindelse med nyhedsundersøgelse hos en international nyhedsundersøgende myndighed betales 500 kr., jf. § 9.

Stk. 6. For publicering af patentskrift betales et gebyr på 2.850 kr., jf. § 19, stk. 1. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 80 kr. for publicering af hver påbegyndt side, hvormed beskrivelsen med tilhørende patentkrav, tegninger, fotografier og sammendrag overstiger 35 sider. Der betales maksimalt tillægsgebyr for 400 sider.

Stk. 7. For publicering af europæisk patentskrift i henhold til § 77, stk. 2, betales et gebyr på 1.050 kr. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 80 kr. for publicering af hver påbegyndt side, hvormed beskrivelsen med tilhørende patentkrav, tegninger og fotografier overstiger 35 sider. Der betales maksimalt tillægsgebyr for 400 sider.

§ 99. For patentansøgning, patent og europæisk patent betales et årsgebyr, jf. § 8, stk. 5, § 40 og § 81, stk. 1, med følgende beløb pr. år:

1) 1. gebyrår: 500 kr. 2) 2. gebyrår: 500 kr. 3) 3. gebyrår: 500 kr. 4) 4. gebyrår: 1.100 kr. 5) 5. gebyrår: 1.250 kr. 6) 6. gebyrår: 1.400 kr. 7) 7. gebyrår: 1.600 kr. 8) 8. gebyrår: 1.800 kr. 9) 9. gebyrår: 2.050 kr. 10) 10. gebyrår: 2.300 kr. 11) 11. gebyrår: 2.550 kr. 12) 12. gebyrår: 2.800 kr. 13) 13. gebyrår: 3.050 kr. 14) 14. gebyrår: 3.300 kr. 15) 15. gebyrår: 3.600 kr. 16) 16. gebyrår: 3.900 kr. 17) 17. gebyrår: 4.200 kr. 18) 18. gebyrår: 4.500 kr. 19) 19. gebyrår: 4.800 kr. 20) 20. gebyrår: 5.100 kr. Stk. 2. Årsgebyrer, der betales efter forfaldsdagen og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.

§ 100. For fremsættelse af indsigelse mod et meddelt patent betales 2.500 kr., jf. § 21, stk. 1. Stk. 2. For begæring om administrativ omprøvning betales 7.000 kr., jf. § 53 b, stk. 6. Stk. 3. For publicering af ændret patentskrift i henhold til § 23, stk. 3, § 53 d, stk. 3, eller § 53 e, stk. 2, betales et

gebyr på 2.850 kr. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 80 kr. for publicering af hver påbegyndt side, hvormed beskrivelsen med tilhørende patentkrav, tegninger, fotografier og sammendrag overstiger 35 sider. Der betales maksimalt tillægsgebyr for 400 sider.

Stk. 4. For publicering af ændret patentskrift i henhold til § 86, stk. 1, betales et gebyr på 1.050 kr. Der betales endvidere et tillægsgebyr på 80 kr. for hver påbegyndt side, hvormed beskrivelsen med tilhørende patentkrav, tegninger og fotografier overstiger 35 sider. Der betales maksimalt tillægsgebyr for 400 sider.

§ 101. For anmodning om genoptagelse af en patentansøgning betales 700 kr., jf. § 15, stk. 3, og § 19, stk. 4. Stk. 2. For anmodning om genoprettelse af en patentansøgning eller et meddelt patent betales 3.000 kr., jf. § 72.

§ 102. For Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition i sager vedrørende indlevering af international patentansøgning betales 1.500 kr., jf. § 28.

§ 103. For ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat betales 3.000 kr., jf. § 91, stk. 2. For ansøgning om forlængelse af supplerende beskyttelsescertifikat betales 2.500 kr.

Stk. 2. For supplerende beskyttelsescertifikat betales et årsgebyr på 5.100 kr. pr. påbegyndt gebyrår, jf. § 91, stk. 2. Årsgebyrer, der betales efter forfaldsdagen og indtil 6 måneder derefter, forhøjes med 20 pct.

Stk. 3. For anmodning om genoptagelse af en ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat betales 600 kr., jf. § 91, stk. 2.

Stk. 4. For anmodning om genoprettelse af en ansøgning om supplerende beskyttelsescertifikat eller udstedte rettigheder betales 3.000 kr., jf. § 91, stk. 2.

Stk. 5. For begæring om administrativ omprøvning betales 1.500 kr., jf. § 91, stk. 2.

§ 104. Gebyrer indbetalt i henhold til §§ 98-103 tilbagebetales ikke, når betalingen er foretaget rettidigt. Stk. 2. Gebyrer, der ikke er betalt i rette tid, eller som ved fristens udløb er betalt med utilstrækkeligt beløb med den

følge, at betalingen ikke kan godkendes, tilbagebetales. Stk. 3. Afviser Patent- og Varemærkestyrelsen den behandling, der er betalt for, vil der ske tilbagebetaling af gebyrer

indbetalt i forbindelse med behandlingen.

§ 105. Gebyrerne anført i §§ 98-103 er angivet i 2011-niveau. Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen kan regulere beløbene anført i §§ 98-103 i overensstemmelse med den

generelle pris- og lønudvikling, der anvendes på finansloven. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør de gældende gebyrer i en prisliste.

Kapitel 11

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

1. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1968. Samtidig ophæves patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 361 af 19. december 1958. Endvidere ophæves § 4 i lov nr. 142 af 29. april 1955 om arbejdstageres opfindelser.

Stk. 2. Patent på opfindelser af næringsmidler og lægemidler samt patent på fremgangsmåder ved tilvirkning af næringsmidler kan dog først meddeles efter et af erhvervs- og vækstministeren fastsat senere tidspunkt.

2. Patent, der er meddelt eller meddeles i henhold til den hidtidige lovgivning, kan kun kendes ugyldigt i overensstemmelse med bestemmelserne i den hidtidige patentlovs § 24.

Lov nr. 579 af 1. juni 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 21

Stk.1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010, jf. dog stk. 2-6. Stk. 2-6. (Overgangsbestemmelser, udeladt).

Lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. februar 2012.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 24. januar 2012

Ole Sohn

/ Jesper Kongstad Officielle noter

1) Lov nr. 1430 af 21. december 2005 indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EU-Tidende 2004 nr. L 195, s. 15). Lov nr. 399 af 30. april 2007 indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EF-Tidende 2001 nr. L 311, s. 1), som ændret ved direktiv 2004/28/EF (EU-Tidende 2004 nr. L 136, s. 58) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EF-Tidende 2001 nr. L 311, s. 67), som ændret ved direktiv 2004/27/EF (EU-Tidende 2004 nr. L 136, s. 34). 2) Denne lovbekendtgørelse indeholder bemærkninger om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser, der er vedtaget i folketingsårene 2009/2010 til 2011/2012. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser for tidligere vedtagne ændringer af patentloven findes i lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. januar 2009. De nedenfor angivne ændringer som følge af lov nr. 579 af 1. juni 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love samt lov nr. 1370 af 28. december 2011 om ændring af patentloven og forskellige andre love gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. En række tidligere ændringer af patentloven er blevet sat i kraft for Grønland den 1. juli 2010 ved kongelig anordning nr. 658 af 11. juni 2010. 3) § 3, stk. 3, nr. 3 og 4 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 4) § 3 b, stk. 2 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 5) § 7, stk. 2 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 6) § 24, stk. 2 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 7) § 33, stk. 3 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 8) § 68 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 9) § 77, stk. 1, nr. 2 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. juli 2010, jf. lov nr. 579 af 1. juni 2010. 10) § 88, stk. 1, nr. 3 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 11) § 91, stk. 2 i den her anførte affattelse trådte i kraft den 1. februar 2012, jf. lov nr. 1370 af 28. december 2011. 12) Kapitel 10 D om gebyrer blev indsat ved lov nr. 1370 af 28. december 2011, der trådte i kraft den 1. februar 2012.

The Ministry of Business and Growth The Patent and Trademark Office, File No. 12/4

Consolidate Act No. 108 of 24 January 2012

The Consolidate Patents Act 1)

1) Act No. 1430 of 21 December 2005 contains provisions implementing parts of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (EU Official Journal 2004 No. L 195, p. 15). Act No. 399 of 30 April 2007 contains provisions implementing parts of Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council on the Community code relating to veterinary medicinal products (EC Official Journal 2001 No. L 311, p. 1) as amended by Directive 2004/28/EC (EU Official Journal 2004 No. L 136, p.58) and parts of Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council on the Community Code relating to medicinal products for human use (EC Official Journal 2001 No. L 311, p. 67) as amended by Directive 2004/27/EC (EU Official Journal 2004 No. L 136, p. 34).

Publication of the Patents Act, cf. Consolidate Act No. 91 of 28 January 2009 as amended by section 20 of Act No. 579 of 1 June 2010 and section 1 of Act No. 1370 of 28 December 2011.2)

Part 1

General provisions

1.-(1) Any person who has made an invention which is susceptible of industrial application, or his successor in title, shall, in accordance with this Act, have the right on application to be granted a patent for the invention and thereby obtain an exclusive right to exploit the invention commercially. Inventions may be patented within all areas of technology.

(2) In particular the following subject-matter or activities as such shall not be regarded as inventions:

(i) discoveries, scientific theories and mathematical methods,

(ii) aesthetic creations,

(iii) schemes, rules or methods for performing mental acts, playing games or doing business or programs for computers,

(iv) presentations of information.

(3) Methods for the treatment of the human or animal body by surgery or therapy or diagnostic methods practised on the human or animal body shall not be regarded as inventions either. This provision shall not prevent the grant of patents for products, including substances and compositions, for use in any of such methods.

(4) Patents shall not be granted in respect of plant or animal varieties. Patents may, however, be granted for inventions, the subject-matter of which is plants or animals if the technical feasibility of the invention is not confined to a particular plant or animal variety. In this Act a “plant variety” means a plant variety as defined in Article 5 of Council Regulation (EC) No. 2100/94 on Community plant variety rights.

(5) Patents shall not be granted in respect of essentially biological processes for the production of plants or animals. In this Act an “essentially biological process” means a process consisting entirely of natural

2

phenomena such as crossing or selection. Patents may, however, be granted for microbiological processes or other technical processes or products obtained by such processes. In this Act a “microbiological process” means any process involving microbiological material, performed on microbiological material or resulting in microbiological material.

(6) Inventions may be patentable even if they relate to a product consisting of or containing biological material or to a process by means of which biological material is produced, processed or used. Biological material which is isolated from its natural environment or produced by means of a technical process may be the subject-matter of an invention even if it previously occurred in nature. In this Act “biological material” means any material containing genetic information and capable of reproducing itself or being reproduced in a biological system.

1a.-(1) The human body, at the various stages of its formation and development, and the simple discovery of one of its elements, including the sequence or partial sequence of a gene, cannot constitute patentable inventions.

(2) Notwithstanding subsection 1 an element isolated from the human body or otherwise produced by means of a technical process, including the sequence or partial sequence of a gene, may constitute a patentable invention, even if the structure of that element is identical to that of a natural element.

1b.-(1) Patents shall not be granted in respect of inventions the commercial exploitation of which would be contrary to ordre public or morality.

(2) An exploitation shall not be deemed to be contrary to ordre public or morality merely

because the exploitation is prohibited by law or administrative regulation.

(3) Pursuant to subsection 1 patents may inter alia not be granted in respect of

(i) processes for cloning human beings,

(ii) processes for modifying the germ line genetic identity of human beings,

(iii) uses of human embryos for industrial or commercial purposes, and

(iv) processes for modifying the genetic identity of animals which are likely to cause them suffering without any substantial medical benefit to man or animal, and also animals resulting from such processes.

2.-(1) Patents shall be granted only for inventions, which are new in relation to the state of the art at the date of filing of the patent application and which, moreover, differ essentially therefrom.

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use or in any other way. The contents of patent applications filed in this country before the date of filing of the patent application shall also be regarded as comprised in the state of the art if such applications are made available to the public in accordance with the rules of section 22. The same shall apply to the contents of applications for the registration of utility models filed in this country before the date of filing of the patent application if such applications are made available to the public in accordance with the rules relating to utility models. The requirement in subsection 1 to the effect that the invention shall differ essentially from the state of the art shall, however, not apply in relation to the contents of such applications.

3

(3) Provisions to the effect that for the purposes of subsection 2 applications provided for in Part 3 shall in certain cases have the same effect as patent applications filed in this country are laid down in sections 29 and 38.

(4) The requirement under subsection 1 that inventions be new shall not prevent the grant of patents for known substances or compositions for use in the methods referred to in section 1(3), provided that the use of the substance or composition is not known for any of those methods.

(5) The requirement under subsection 1 that inventions be new shall also not prevent the grant of patents for the substances or compositions referred to in subsection 4 for use in accordance with the methods referred to in section 1(3), provided that the use is a specific use of the substance or composition and that specific use is not known for any of those methods.

(6) Patents may, however, be granted for inventions made available to the public if that occurred within the 6 months preceding the filing of the application, and it was in consequence of

(i) an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor, or

(ii) the fact that the applicant or his legal predecessor has displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions, signed at Paris on 22 November 1928.

3. 3)-(1) The exclusive right conferred by a

patent shall imply that no one except the proprietor of the patent may without permission exploit the invention

(i) by making, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or by importing or stocking the product for such purposes, or

(ii) by using a process which is the subject- matter of the patent or by offering the process for use in this country, if the person offering the process knows, or it is obvious in the circumstances, that the process may not be used without the consent of the proprietor of the patent, or

(iii) by offering, putting on the market or using a product obtained by a process which is the subject-matter of the patent or by importing or stocking the product for such purposes.

(2) The exclusive right shall also imply that no one except the proprietor of the patent may without permission exploit the invention by supplying or offering to supply any person who is not entitled to exploit the invention with means for working it in this country, if these means relate to an essential element of the invention and the person supplying or offering to supply the means knows, or it is obvious in the circumstances, that they are suitable and intended for such use. This provision shall not apply when the means are staple commercial products, except when the person supplying or offering to supply the means induces the person supplied to commit the acts referred to in subsection 1. For the purpose of the provisions of the 1st and 2nd sentences persons performing the acts referred to in subsection 3(i), (iii), (iv) or (v) shall not be considered entitled to exploit the invention.

(3) The exclusive right shall not extend to

(i) acts done for non-commercial purposes,

(ii) acts concerning products put on the market in this country or in another country within the European Economic Area (EEA)

4

by the proprietor of the patent or with his consent,

(iii) acts done for experimental purposes relating to the subject-matter of the patented invention,

(iv) acts delimited to the subject-matter of the patented invention which are necessary for obtaining a marketing authorisation for a medicinal product for humans or animals in the EU, in an EU member state or in other countries or

(v) the preparation in a pharmacy of a medicinal product according to a medical prescription for individual cases or acts concerning the medicinal product so prepared.

3a.-(1) The protection conferred by a patent for a biological material possessing specific characteristics as a result of the invention shall extend to any biological material derived from that biological material through multiplication or propagation in an identical or divergent form and possessing the same characteristics.

(2) The protection conferred by a patent for a process for the production of a biological material possessing specific characteristics as a result of the invention shall extend to the biological material directly obtained through that process and to any biological material derived from the directly obtained biological material through multiplication or propagation in an identical or divergent form and possessing the same characteristics.

(3) The protection conferred by a patent for a product containing or consisting of genetic information shall extend to any material in which the product is incorporated and in which the genetic information is contained and performs its function, cf., however, section 1a.

(4) The protection referred to in subsections 1, 2 and 3 shall not extend to biological material obtained through multiplication or propagation of biological material placed on the market within the territory of an EU Member State by the proprietor of the patent or with his consent, if that multiplication or propagation necessarily results from the application for which the biological material was marketed, provided that the material obtained is not subsequently used for further multiplication or propagation.

3b. 4)-(1) Notwithstanding the provisions of

section 3a(1) to (3), the sale or any other form of commercialisation of plant propagating material by the proprietor of the patent or with his consent to a farmer for agricultural use shall imply an authorisation for the farmer to use the product of his harvest for multiplication or propagation by him on his own farm, the extent and conditions thereof being laid down in Article 14 of Council Regulation (EC) No. 2100/94 on Community plant variety rights.

(2) Notwithstanding the provisions of section 3a(1) to (3), the sale or any other form of commercialisation of breeding stock or other animal reproductive material by the proprietor of the patent or with his consent to a farmer shall imply an authorisation for the farmer to use the animal or other animal reproductive material for the purposes of pursuing his own agricultural activity, but not to sell it within the framework or for the purpose of a commercial reproduction activity. The Minister of Business and Growth shall lay down provisions concerning the extent and the conditions of the farmer's exploitation of such breeding stock and animal reproductive materials for the purposes of pursuing his own agricultural activity.

4.-(1) Any person who, at the time when the patent application was filed, was exploiting

5

the invention commercially in this country may, notwithstanding the grant of a patent, continue such exploitation retaining its general character, provided that the exploitation did not constitute an evident abuse in relation to the applicant or his legal predecessor. Such a right of exploitation shall also, under similar conditions, be enjoyed by any person who had made substantial preparations for commercial exploitation of the invention in this country.

(2) The right provided for in subsection 1 shall only be transferred to others together with the business in which it has arisen or in which the exploitation was intended.

5.-(1) Notwithstanding a patent having been granted for an invention, persons other than the proprietor of the patent may exploit the invention by the use of a foreign vehicle, vessel or aircraft during its temporary or accidental presence in this country.

(2) The Minister of Business and Growth may direct that, notwithstanding a granted patent, spare parts and accessories for aircraft may be imported into and used in this country for the repair of aircraft belonging to a foreign state which grants similar rights in respect of Danish aircraft.

6.-(1) On request an application for a patent for an invention which not earlier than 12 months prior to the date of filing has been disclosed in an application for a patent or a utility model registration in this country or a patent, an inventor's certificate or a utility model protection in another country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20 March 1883 shall for the purposes of section 2(1), (2), (4) and (5) and section 4 be regarded as filed at the same time as the previous application. The same right of priority shall be enjoyed even if the application for protection does not originate

from a country party to the Convention when pursuant to a bilateral or multilateral agreement an equivalent priority from a Danish patent application or utility model application is granted in the country in which the previous application was filed on conditions and with effects which are essentially in conformity with the Convention.

(2) The Minister of Business and Growth shall lay down the particular terms for the right to claim such priority.

Part 2

Patent applications and the examination

and other processing thereof, etc.

7. 5)-(1) The Patent Authority of this country

shall be the Patent and Trademark Office, headed by a Director, and the Board of Appeal for Patents and Trademarks (Patent Board of Appeal). For the purposes of this Act, the "Patent Authority" means the Patent Authority of this country, unless otherwise stated.

(2) The Board of Appeal for Patents and Trademarks shall be established by the Minister of Business and Growth for the examination of appeals from the decisions of the Patent and Trademark Office, cf. sections 25 and 67, and appeals from decisions pursuant to the Designs Act, the Trade Marks Act, etc. The Patent Board of Appeal shall consist of not more than 18 members who shall be appointed for a term of 5 years. Two of the members, one of whom shall be the chairman, shall possess the general qualifications for appointment to the office of High Court judge whereas the other members combined shall possess the best possible expert knowledge of patents, designs, trade marks and matters placed under the authority of the Board of Appeal by other legislation. They shall be graduates from the Technical

6

University of Denmark (Danmarks Tekniske Universitet) or another institute of higher education or have acquired the necessary expert knowledge in another way.

(3) Considering the circumstances of each particular case, the chairman shall decide which and how many of the members of the Board are to participate in the examination of the case.

(4) The Minister of Business and Growth shall lay down further rules for the activities of the Board of Appeal, including rules relating to procedures and rules to the effect that the appellant shall pay a fee for the examination of an appeal.

8.-(1) An application for a patent shall be filed with the Patent Authority or, in the cases referred to in Part 3, with the patent authority of a foreign state or with an international organisation.

(2) The application shall contain a description of the invention, including drawings where necessary, and a precise statement of the matter for which protection by the patent is sought (claims). The fact that the invention relates to a chemical compound shall not imply that a specific use shall be indicated in the claim. The description shall be sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention. An invention which relates to or involves the use of biological material shall, in the cases specified in section 8a, only be regarded as disclosed in a sufficiently clear manner if also the requirements of section 8a are fulfilled.

(3) The application shall also contain an abstract of the description and claims. The abstract shall merely serve for use as technical information and may not be taken into account for any other purpose.

(4) The name of the inventor shall be stated in the application. If someone other than the inventor applies for a patent, it shall appear from the application that the applicant is entitled to the invention and that the inventor has been informed of the filing of an application for a patent for the invention. The Patent Authority may, however, require further documentation of the applicant’s right to the invention.

(5) The applicant shall pay the prescribed application fee. For the patent application the prescribed renewal fee in respect of each fee year beginning before the application is finally decided upon shall also be paid. The fee year shall comprise 1 year and shall the first time be calculated from the date of filing of the application and thereafter from the corresponding day of the calendar year.

8a.-(1) If carrying out the invention involves the use of biological material which is not available to the public or which cannot be described in the documents of the application in such a manner as to enable a person skilled in the art to carry out the invention, a sample of the biological material shall be deposited not later than on the date of filing of the application. The sample shall thereafter always be deposited in such a manner that any person entitled to the furnishing of a sample may have the sample furnished in Denmark. The Minister of Business and Growth shall lay down rules as to where deposits may be made.

(2) If a deposited sample ceases to be viable, or if for any other reason a sample cannot be furnished, the sample shall be replaced by a new sample of the same biological material within the time limit prescribed and in accordance with the rules laid down by the Minister of Business and Growth. The new deposit shall be deemed to have been made already on the date of the previous deposit.

7

8b.-(1) The Patent and Trademark Office shall accord a date of filing to the application if

(i) it contains an indication that the material filed is intended as an application,

(ii) the material filed makes it possible to determine the applicant’s identity or to contact the applicant, and

(iii) the material filed includes a description.

(2) The Minister of Business and Growth shall lay down specific rules governing the applicant’s opportunity to have a date of filing accorded subsequently where the requirements of subsection 1 are not complied with.

(3) If the requirements of subsection 1 are not complied with, the Patent and Trademark Office shall grant the applicant a period of 2 months to comply with them.

9.- If the applicant so requests and pays the prescribed fee, the Patent Authority shall, in accordance with rules laid down by the Minister of Business and Growth, cause the application to be searched by an International Searching Authority under the provisions of Article 15(5) of the Patent Cooperation Treaty, done at Washington on 19 June 1970.

10.- In the same application a patent may not be applied for in respect of two or more mutually independent inventions.

11.- If a patent is applied for in respect of an invention which is disclosed in an earlier patent application filed by the applicant in which no final decision has been given, the later application shall, at the request of the applicant and on the conditions laid down by

the Minister of Business and Growth, be deemed to have been filed at the time when the documents disclosing the invention were received by the Patent Authority.

12.- The Patent and Trademark Office may invite the applicant to appoint an agent residing in the European Economic Area (EEA) to represent him in all matters relating to the application. The name and address of the agent shall be entered in the Register of Patents.

13.- An application for a patent may not be amended in such a way that the patent is applied for in respect of subject-matter which was not disclosed in the application as filed.

14.- (Repealed)

15.-(1) If the applicant has not complied with the requirements prescribed for the application, or if the Patent Authority has other objections to the acceptance of the application, the applicant shall be notified accordingly and be invited to file his observations or to correct the application within a time limit to be specified. The Patent Authority may, however, make such amendments in the abstract as it finds necessary without consulting the applicant.

(2) If the applicant fails to file the required observations or to take steps to correct the application before the expiry of the time limit, the application shall be shelved. The notification referred to in subsection 1 shall contain information to that effect.

(3) The examination and other processing of the application shall, however, be resumed if the applicant submits his observations or takes steps to correct the application within 4

8

months after the expiry of the specified time limit and pays the prescribed resumption fee.

(4) If any renewal fee is not paid pursuant to sections 8, 41 and 42, the application shall be shelved without previous notification. The examination and other processing of an application shelved for that reason may not be resumed.

16.- If, after having received the applicant's reply, the Patent Authority still has objections to the acceptance of the application, and if the applicant has had an opportunity to file his observations on the objections, the application shall be refused, unless the Patent Authority feels called upon once more to invite the applicant under section 15(1).

17.-(1) If any person claims before the Patent Authority that he, and not the applicant, is entitled to the invention, the Patent Authority may, if it finds the question doubtful, invite him to bring it before the courts within a time limit to be specified. If the invitation is not complied with, the Patent Authority may disregard the claim when deciding on the patent application. Information to that effect shall be given in the invitation.

(2) If legal proceedings have been instituted concerning the right to an invention for which a patent is applied for, the examination and other processing of the patent application may be suspended until a final decision has been given in the legal proceedings.

18.-(1) If any person proves to the Patent Authority that he, and not the applicant, is entitled to the invention, the Patent Authority shall transfer the application to him if he so requests. The transferee shall pay a new application fee.

(2) If a request has been made for the transfer of a patent application, the application shall not be shelved, refused or accepted until a final decision has been made on the request.

19.-(1) If the application complies with the requirements, and no objections have been found to the grant of a patent, and it has been established that the applicant approves the text in which the patent may be granted, the Patent Authority shall send a notification to the applicant to the effect that the patent may be granted against payment of the prescribed fee for publication of the patent specification.

(2) After the Patent Authority has sent the notification referred to in subsection 1, the claims may not be amended in such a way as to extend the scope of the protection conferred by the patent.

(3) The patent specification may at the request of the applicant to that effect be published in Danish or in English with claims in Danish.

(4) The fee for publication of the patent specification shall be paid within 2 months after the Patent Authority has sent the notification under subsection 1. Failure to pay shall cause the application to be shelved. The proceedings for grant shall, however, be resumed if the applicant pays the fee for publication of the patent specification and the prescribed resumption fee within 4 months after the expiry of the time limit.

20.-(1) When the requirements of section 19 have been complied with, the Patent Authority shall grant the patent and issue a patent certificate. At the same time the grant of the patent shall be advertised.

(2) A patent specification including the description, claims and abstract shall be obtainable from the Patent Authority at the same time as the grant of the patent is

9

advertised. The patent specification shall mention the proprietor of the patent and the inventor.

21.-(1) Any person shall be entitled to file an opposition with the Patent Authority against a granted patent. The opposition shall state the grounds on which it is based and shall be received by the Patent Authority within 9 months from the advertisement of the grant of the patent. The opposition shall be accompanied by the prescribed fee.

(2) An opposition may only be based on the grounds that the patent has been granted irrespective of the fact that

(i) the requirements of sections 1 and 2 are not complied with,

(ii) it relates to an invention which is not disclosed in a manner sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention on the basis of the description, or

(iii) its subject-matter extends beyond the contents of the application as filed.

(3) The Patent Authority shall advertise the filing of an opposition.

22.-(1) As from the date on which the patent is granted, the files of the application shall be available to the public.

(2) When 18 months have elapsed from the date of filing or, if priority has been claimed under section 6, from the date of priority, the files shall be available to the public even if a patent has not been granted. If a decision has been made to shelve or to refuse the application, the files shall, however, not be available unless the applicant requests resumption of the proceedings, appeals

against the refusal or requests re- establishment of rights under section 72 or 73.

(3) At the request of the applicant, the files of the application shall be made available earlier than prescribed in subsections 1 and 2.

(4) When the files are made available under subsection 2 or 3, an advertisement shall be made to that effect.

(5) If a document contains business secrets which do not relate to an invention for which a patent is applied for or has been granted, the Patent Authority may, on request, when circumstances make it desirable, decide that the document shall not be available or only available in part. If such a request has been filed, the document shall not be made available until a decision has been made or during the period within which the decision may be appealed against. An appeal shall have suspensive effect.

(6) If a sample of biological material has been deposited under section 8a, any person shall have the right to obtain a sample of the material when the files are made available under subsection 1, 2 or 3. After the patent has been granted, and irrespective of the patent having ceased to have effect or been revoked, the furnishing of a sample may be made to any person requesting it. That shall, however, not imply that a sample shall be furnished to any person who, under provisions laid down in or pursuant to law, is not allowed to handle the deposited material. Nor shall a sample be furnished to any person if, due to the dangerous properties of the material, his handling of the sample is supposed to involve obvious danger.

(7) Notwithstanding subsection 6 the applicant may request that, until a patent has been granted, the furnishing of a sample shall only be effected to an expert in the art. If an application has been refused or withdrawn or deemed to be withdrawn, the applicant may

10

request that for 20 years from the date of filing of the patent application a sample of the deposited material shall only be furnished to an expert in the art. The Minister of Business and Growth shall lay down provisions governing the submission of a request for the furnishing of a sample and the time limit for submitting such requests and prescribing who may be used as an expert.

(8) The request for the furnishing of the sample shall be submitted to the Patent Authority and shall contain a declaration to observe the restrictions on the use of the sample which appear from rules laid down by the Minister of Business and Growth. If the sample is to be furnished to an expert in the art, the declaration shall instead be given by the latter.

23.-(1) If an opposition has been filed, the proprietor of the patent shall be notified of the opposition and be given an opportunity to file his observations thereon.

(2) The Patent Authority may examine an opposition even if the patent has ceased or will cease to have effect under section 51, 54 or 96, even if the opposition is withdrawn or even if the opponent dies or loses his capacity to enter into legal transactions.

(3) The Patent Authority may revoke a patent or maintain it unamended or in amended form. If the Patent Authority finds that the patent may be maintained in amended form and the approval thereof by the proprietor of the patent has been established, the patent specification shall be amended accordingly after the proprietor of the patent has paid the prescribed fee for publication thereof. Copies of the amended patent specification shall be obtainable from the Patent Authority.

(4) If the proprietor of the patent disapproves of the maintenance of the patent in the amended form or does not pay the fee for

publication of a new patent specification in due time, the patent shall be revoked.

(5) The Patent Authority shall advertise the decision on the opposition.

24. 6)-(1) An appeal from the final decision of

the Patent and Trademark Office concerning a patent application may be filed with the Board of Appeal for Patents and Trademarks by the applicant. The proprietor of the patent may file an appeal with the Board of Appeal for Patents and Trademarks when a patent has been revoked, or if the Patent and Trademark Office finds that the patent may be maintained in amended form following an opposition. The opponent may file an appeal with the Board of Appeal for Patents and Trademarks when a patent is maintained in unamended form or if the Patent and Trademark Office finds that the patent may be maintained in amended form despite a duly filed opposition. If the opponent withdraws his appeal, the appeal may nevertheless be examined when circumstances make it desirable.

(2) Decisions by which a request for resumption under section 15(3) or section 19(4) has been refused or by which a request for transfer under section 18 has been complied with may be appealed against by the applicant. Decisions by which a request for the transfer of the application has been refused may be appealed against by the person having made the request.

(3) Decisions by which a request under section 22(5) has been refused may be appealed against by the person having made the request.

25.-(1) Appeals under section 24 shall be filed with the Board of Appeal for Patents and Trademarks not later than 2 months after the date on which the Patent and Trademark Office has notified the party concerned of the

11

decision. The fee prescribed therefor shall be paid within the same time limit. Failure to do so shall cause the appeal to be rejected.

(2) The decisions of the Board of Appeal may not be brought before any higher administrative authority.

(3) Proceedings for the trial of decisions made by the Patent and Trademark Office which may be appealed against to the Board of Appeal for Patents and Trademarks may not be brought before the courts until the decision of the Board of Appeal has been given, cf., however, sections 52 and 53. Proceedings for the trial of decisions by which the Board of Appeal for Patents and Trademarks refuses an application for a patent or revokes a patent shall be brought within 2 months after the date on which the party concerned was notified of the decision.

(4) The provision in section 22(5) shall apply mutatis mutandis with respect to documents received by the Board of Appeal for Patents and Trademarks.

26.- If an application which is available to the public is finally refused or shelved, an advertisement shall be made to that effect.

27.- Granted patents shall be entered in a Register of Patents which shall be kept by the Patent Authority.

Part 3

International patent applications

28.-(1) An "international patent application" means an application under the Patent Cooperation Treaty, done at Washington on 19 June 1970.

(2) An international patent application shall be filed with a patent office or an international organisation which is competent under the Treaty and the Regulations to receive such an application (receiving Office). An international patent application may be filed with the Patent Authority of this country in accordance with rules laid down by the Minister of Business and Growth. The applicant shall pay the fee prescribed for the application to the Patent Authority.

(3) The provisions of sections 29 to 38 shall apply to international patent applications designating Denmark.

29.- An international patent application which has been accorded an international filing date by the receiving Office shall have the same effect as a patent application filed in this country on that date. The provision of section 2(2), 2nd sentence, shall, however, not apply unless the application has been proceeded with under section 31.

30.- An international patent application shall be considered withdrawn as far as Denmark is concerned in the cases referred to in Article 24(1)(i) and (ii), of the Treaty.

31.-(1) If the applicant wishes to proceed with an international application designating Denmark, he shall within 31 months from the international filing date or, if priority is claimed, from the priority date pay the prescribed fee to the Patent Authority and file a translation into Danish or English of the international application to the extent prescribed by the Minister of Business and Growth or, if the application is written in Danish or English, a copy of the application.

(2) If the applicant has paid the prescribed fee within the time limit prescribed in subsection 1, the required translation or copy may be

12

filed within a further period of 2 months, provided that a prescribed additional fee is paid prior to the expiry of the further period.

(3) If the applicant fails to fulfil the requirements of this section, the application shall be deemed to be withdrawn as far as Denmark is concerned.

32.- (Repealed)

33. 7)-(1) When an international patent

application has been proceeded with under section 31, the provisions of Part 2 shall apply to the application and the examination and other processing thereof with the deviations provided for in the present section and in sections 34 to 37. The examination and other processing of the application shall only be commenced prior to the expiry of the time limit applicable under section 31(1) if the applicant so requests.

(2) The provision of section 12 shall only be applicable as from the time when the Patent Authority may take up the application for examination and other processing.

(3) The provisions of section 22(2) and (3) shall apply even before the application has been proceeded with when the applicant has complied with his obligation under section 31 to file a translation of the application or, if the application is written in Danish or English, when the applicant has filed a copy thereof with the Patent Authority.

(4) For the purposes of sections 48, 56 and 60, an international patent application shall be deemed to have been made available to the public when it has been made available under subsection 3.

(5) If the application complies with the requirements of the Treaty relating to form

and contents, it shall be accepted in that respect.

34.- In the case of an international patent application a patent shall only be granted or the application refused after the expiry of the time limit prescribed by the Minister of Business and Growth, unless the applicant has consented to the application being decided upon before.

35.- In the case of an international patent application the Patent Authority may not without the consent of the applicant grant a patent or publish the application prior to its publication by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) or prior to the expiry of 20 months from the international filing date or, if priority is claimed, from the priority date.

36.-(1) If any part of an international patent application has not been the subject of an international search or an international preliminary examination because the application has been deemed to relate to two or more mutually independent inventions, and the applicant has not paid the additional fee under the Treaty within the prescribed time limit, the Patent Authority shall review the finding to decide whether it was justified. If that is found to be the case, the said part of the application shall be considered withdrawn before the Patent Authority, unless the applicant pays the prescribed fee within 2 months after the date on which the Patent Authority has notified him of the result of the review. If the Patent Authority considers that the finding was not justified, it shall proceed with the examination and other processing of the application in its entirety.

(2) The applicant may appeal against a decision under subsection 1 by which an application is found to relate to two or more

13

mutually independent inventions. The provisions of section 25(1) to (3) shall apply mutatis mutandis.

(3) If the appeal is dismissed, the time limit for payment of the fee under subsection 1, 2nd sentence, shall be calculated from the date on which the final decision is given.

37.- If any part of an international patent application has not been the subject of an international preliminary examination because the applicant has restricted the claims at the invitation of the International Preliminary Examining Authority, the said part of the application shall be considered withdrawn before the Patent Authority, unless the applicant pays the prescribed fee within 2 months after the date on which the Patent Authority has invited him to pay with reference to the restriction of the examination carried out.

38.-(1) If a receiving Office has refused to accord an international filing date to an international patent application, or if it has decided that the application or the designation of Denmark shall be considered withdrawn, the Patent Authority shall, at the request of the applicant, review the decision to decide whether it was justified. The same shall apply to any decision from the International Bureau according to which an application shall be considered withdrawn.

(2) A request for a review under subsection 1 shall be presented to the International Bureau before the expiry of a time limit prescribed by the Minister of Business and Growth. The applicant shall before the expiry of the same time limit and to the extent prescribed by the Minister of Business and Growth file a translation of the application with the Patent Authority and pay the prescribed application fee.

(3) If the Patent Authority finds that the decision of the receiving Office or the International Bureau was not justified, the Patent Authority shall examine and process the application under Part 2. If no international filing date has been accorded by the receiving Office, the application shall be deemed to have been filed on the date which in the opinion of the Patent Authority should have been accorded as the international filing date. If the application complies with the requirements of the Treaty relating to form and contents, it shall be accepted in that respect.

(4) The provision of section 2(2), 2nd sentence, shall apply to applications taken up for examination and other processing pursuant to subsection 3, provided that the application is made available to the public under section 22.

Part 4

Extent of the protection and term of the

patent

39.- The extent of the protection conferred by a patent shall be determined by the claims. For the interpretation of the claims the description may serve as a guideline.

40.- A granted patent may be maintained until 20 years have elapsed from the date of filing of the patent application. A renewal fee shall be paid for the patent in respect of each fee year beginning after the grant of the patent.

Part 5

Payment of renewal fees

41.-(1) The renewal fee shall fall due on the last day of the month in which the fee year begins. The renewal fees in respect of the first

14

two fee years shall, however, only fall due at the same time as the fee in respect of the third fee year. Renewal fees may not be paid earlier than 3 months before the due date.

(2) For a later application as provided for in section 11, the renewal fees in respect of fee years having begun before the date of filing of the later application or beginning within 2 months after that date shall in no case fall due until 2 months have elapsed after that date. For an international patent application renewal fees in respect of fee years having begun before the date on which the application was proceeded with under section 31 or taken up for examination and other processing under section 38 or beginning within 2 months after that date shall in no case fall due until 2 months have elapsed after the date on which the application was proceeded with or taken up for examination and other processing.

(3) Any renewal fee may, together with the prescribed additional fee, be paid within 6 months after its due date.

(4) The Patent and Trademark Office shall collect renewal fees from the applicant or the proprietor of the patent or an appointed agent, if any, but the Patent and Trademark Office shall not be held responsible for loss of rights as a consequence of failure to collect.

42.-(1) If the inventor is the applicant or the proprietor of the patent, and if it is deemed to involve great difficulties for ham to pay renewal fees, the Patent Authority may grant him a respite for the payment thereof, provided that a request to that effect is submitted not later than on the date on which the renewal fees fall due for the first time. Respites may be granted for up to 3 years at a time, but no longer than until 3 years have elapsed from the grant of the patent. Any request for a prolongation of a respite shall be

submitted not later than on the date on which the granted respite expires.

(2) If a request for a respite or a prolongation of a respite is refused, payment within 2 months thereafter shall be regarded as payment in due time.

(3) Any renewal fee for the payment of which a respite has been granted pursuant to subsection 1 may, together with the same additional fee as referred to in section 41(3), be paid within 6 months after the date till which the respite has been granted.

Part 6

Licensing, transfer, etc.

43.- If the proprietor of the patent has granted another person a right to exploit the invention commercially (licence), the licensee may not transfer that right to others in the absence of an agreement to the contrary.

44.-(1) The transfer of a patent, the grant of a licence, the pledging of a patent, the levying of execution on the patent or the commencement of insolvency proceedings against the proprietor of the patent shall on request be entered in the Register of Patents.

(2) If it is proved that a registered licence has terminated, the licence shall be deleted from the Register.

(3) The provisions of subsections 1 and 2 shall also apply to compulsory licences and rights under section 53(2).

(4) Legal proceedings in respect of a patent may always be instituted against the person who is entered in the Register as proprietor of the patent, and any notification from the Patent Authority may be sent to him.

15

45.-(1) If a patented invention is not worked to a reasonable extent in this country when 3 years have elapsed from the grant of the patent and 4 years have elapsed from the filing of the patent application, any person wishing to work the invention in this country may obtain a compulsory licence to do so, unless there are legitimate reasons for the failure to work the invention.

(2) The Minister of Business and Growth may provide that for the purposes of the provision of subsection 1 working of the invention in another country shall be equivalent to working in this country. Such a provision may be made subject to reciprocity.

46.-(1) The proprietor of a patent for an invention the exploitation of which is dependent on a patent or a registered utility model which belongs to another person may obtain a compulsory licence to exploit the invention protected by the latter patent or the creation protected by the utility model registration, provided that the former invention constitutes significant technical progress of considerable economic importance.

(2) The proprietor of the patent for the invention or of the registered utility model for the exploitation of which a compulsory licence has been granted pursuant to the provision of subsection 1 shall on reasonable terms be able to obtain a compulsory licence for the exploitation of the other invention.

46a.-(1) A breeder who cannot acquire or exploit a plant variety right without infringing a prior patent may apply for a compulsory licence for the exploitation of the invention, provided that the compulsory licence is necessary for the exploitation of the plant variety to be protected, subject to the payment of an appropriate royalty. The compulsory

licence shall only be granted if the breeder demonstrates that the variety constitutes significant technical progress of considerable economic importance compared with the invention.

(2) If under the Plant Variety Protection Act a proprietor of a patent has obtained a compulsory licence to exploit a protected plant variety, the breeder shall be entitled on reasonable terms to obtain a cross-licence for the exploitation of the invention.

47.- When required by important public interests, any person who wishes to exploit an invention commercially for which another person holds a patent may obtain a compulsory licence to do so.

48.-(1) Any person who, at the time when a patent application was made available to the public, was exploiting the invention for which the patent is applied for commercially in this country may, if the application results in a patent, obtain a compulsory licence for the exploitation, provided that exceptional circumstances make it desirable, and he had no knowledge of the application and could not reasonably have obtained such knowledge. Such a right shall also, under similar conditions, be enjoyed by any person who had made substantial preparations for a commercial exploitation of the invention in this country.

(2) Such a compulsory licence may include the time preceding the grant of the patent.

(3) The Minister of Business and Growth may provide that, for the purposes of the provision of subsection 1, exploitation of the invention in another country shall be equivalent to exploitation in this country. Such a provision may be made subject to reciprocity.

16

49.-(1) A compulsory licence shall only be granted to persons who have not been able by agreement to obtain a licence on reasonable terms and who may be considered capable of exploiting the invention in a reasonable and proper manner and in compliance with the licence.

(2) A compulsory licence shall not prevent the proprietor of the patent from exploiting the invention himself or from granting licences to others.

(3) A compulsory licence may only be transferred to others together with the business in which it is exploited or in which the exploitation was intended. With respect to compulsory licences granted pursuant to section 46(1) it shall moreover apply that any transfer of the compulsory licence shall be effected together with the patent the exploitation of which is dependent on a patent or a registered utility model which belongs to another person.

(4) Compulsory licences concerning semiconductor technology may only be granted for public non-commercial exploitation or for terminating an anti- competitive practice which has been established by a court decision or an administrative decision.

50.- The Maritime and Commercial Court shall decide as the court of first instance whether a compulsory licence shall be granted and shall also determine the extent to which the invention may be exploited, fix the compensation and lay down the other terms of the compulsory licence. If circumstances should change considerably, the Court may, at the request of either party, cancel the licence or lay down new terms of the licence.

Part 7

Termination of the patent, administrative

re-examination, etc.

51.- If any renewal fee is not paid in accordance with the rules laid down in sections 40, 41 and 42, the patent shall lapse as from the beginning of the fee year in respect of which the fee has not been paid.

52.-(1) A patent may be revoked by a court decision if

(i) it has been granted notwithstanding that the requirements in sections 1 and 2 are not complied with,

(ii) it relates to an invention which is not disclosed in a manner sufficiently clear to enable a person skilled in the art to carry out the invention on the basis of the description,

(iii) its subject-matter extends beyond the contents of the application as filed, or

(iv) the scope of the protection conferred by the patent has been extended after the Patent Authority has notified the applicant under section 19(1) that a patent may be granted.

(2) A patent may, however, not be revoked in its entirety on the ground that the proprietor of the patent was only partially entitled to the patent.

(3) With the exceptions referred to in subsection 4 proceedings may be instituted by any person.

(4) Proceedings on the ground that the patent has been granted to another person than the person entitled thereto under section 1 may only be instituted by the person claiming to be entitled to the patent. Such proceedings shall be instituted within 1 year after the entitled person has obtained knowledge of the grant of the patent and of the other circumstances on which the proceedings are based. If the

17

proprietor of the patent was in good faith when the patent was granted or when he acquired the patent, the proceedings may not be instituted later than 3 years after the grant of the patent.

53.-(1) If a patent has been granted to another person than the person entitled thereto under section 1, the court shall transfer the patent to the entitled person if he so claims. The provisions of section 52(4) concerning the time for the institution of the proceedings shall apply mutatis mutandis.

(2) The person who is deprived of the patent shall, if he in good faith has exploited the invention commercially in this country or has made substantial preparations for such exploitation, be entitled, for a reasonable compensation and on reasonable terms in other respects, to continue the exploitation already commenced or to implement the planned exploitation retaining its general character. Such a right shall also, under the same conditions, be enjoyed by holders of registered licences.

(3) Rights under subsection 2 may only be transferred to others together with the business in which they are exploited or in which the exploitation was intended.

53a.- Proceedings for revocation instituted while the examination of an opposition pursuant to section 21 is not finished by the Patent Authority may be suspended by the court until a final decision has been made by the Patent Authority.

53b.-(1) Any person may file a request with the Patent Authority to the effect that a patent granted by the Patent Authority or granted with effect for Denmark pursuant to section 75 be re-examined.

(2) A request pursuant to subsection 1 may not be filed during the period allowed for opposition, or as long as an opposition remains to be finally decided upon. If a case before the courts concerning a patent remains to be finally decided upon, a request pursuant to subsection 1 may not be filed concerning the patent in question.

(3) If proceedings concerning a patent are instituted before the courts prior to a final decision having been given with respect to a request pursuant to subsection 1 relating to the same patent, the Patent Authority shall suspend the examination of the request until the case before the courts has been finally decided upon, unless the request has been filed by the proprietor of the patent.

(4) If a request for re-examination has been filed, the proprietor of the patent shall be notified thereof and be invited to file his observations thereon. The Patent Authority shall advertise the filing of a request for re- examination.

(5) The Patent Authority may examine a request for re-examination even if the patent has ceased or will cease to have effect pursuant to section 51, 54 or 96. The Patent Authority may also examine the request even if the request is withdrawn or even if the person having requested the re-examination dies or loses his capacity to enter into legal transactions.

(6) The request for administrative re- examination pursuant to subsection 1 shall be accompanied by the prescribed fee.

53c.-(1) A request for re-examination by persons other than the proprietor of the patent may only be based on the grounds for revocation referred to in section 52(1).

(2) The Patent Authority may revoke the patent or maintain it in amended or

18

unamended form. The Patent Authority shall examine whether the request may be complied with, and, if so, whether the grounds referred to in section 52(1) will prevent the patent from being maintained in amended form.

53d.-(1) If a request from persons other than the proprietor of the patent cannot be complied with, the request shall be refused, and the patent shall be maintained unamended.

(2) If the request may be complied with, but the patent cannot be maintained in amended form, the Patent Authority shall revoke the patent. If the patent may be maintained in amended form, the patent shall be amended accordingly if the proprietor of the patent approves the amended text in which the Patent Authority intends to maintain the patent. If the proprietor of the patent disapproves of the amended text, the patent shall be revoked.

(3) When a decision has been made to maintain the patent in amended form, the proprietor of the patent shall pay the fee prescribed for publication of a new patent specification within the prescribed time limit. If the fee is not paid in due time, the patent shall be revoked.

(4) The Patent Authority shall advertise its decision on an administrative re-examination.

53e.-(1) The proprietor of the patent himself may on the conditions referred to in section 53b(2) and (6) request that his patent be limited by amendment of the description, claims or drawings. If the proprietor of the patent requests or has requested a limitation or revocation of the patent at the European Patent Office pursuant to Articles 105a to 105c of the European Patent Convention, the Patent Authority of this country shall suspend the examination of a request under the 1st

sentence until the European Patent Office has decided on the matter. The Patent Authority of this country shall at the request of the proprietor of the patent resume the examination of the request under the 1st sentence if there was not full identity between that request and the request for a central limitation which the proprietor of the patent filed with the European Patent Office.

(2) The Patent Authority shall then examine whether the grounds referred to in section 52(1) will prevent the patent from being maintained in the amended form desired by the proprietor of the patent. If the requested limitation may then be approved, the patent shall be amended accordingly, and section 53d(3) and (4) shall apply mutatis mutandis. However, the patent shall be declared to have ceased to have effect if the fee for publication of a new patent specification is not paid in due time.

(3) If, on the other hand, the patent cannot be maintained in the requested limited form, the request for limitation shall be rejected.

53f.- If a patent has been amended under section 53d or 53e, copies of the new patent specification including the description, drawings and claims in the amended form shall be obtainable from the Patent Authority as from the date of the advertisement pursuant to section 53d(4).

54.-(1) If the proprietor of a patent surrenders the patent to the Patent Authority, the Patent Authority shall declare the patent to have ceased to have effect in its entirety.

(2) If proceedings have been instituted for the transfer of a patent, the patent shall not be declared to have ceased to have effect until a final decision has been given in the proceedings.

19

55.- When a patent has lapsed or been declared to have ceased to have effect or has been revoked or transferred to another person by a final court decision, the Patent Authority shall make an advertisement to that effect.

55a.- If a patent is revoked entirely or partially, the patent shall, to the extent that it has been revoked, be considered not to have had the effects referred to in section 3 already from the date of filing of the patent application.

Part 8

Obligation to give information about

patents

56.-(1) An applicant for a patent who invokes his patent application against another person before the files of the application have been made available to the public shall be under an obligation on request to consent to letting the said person obtain inspection of the files of the application. If the application comprises a deposited sample of biological material as referred to in section 8a, the said person shall also have a right to obtain a sample. The provisions of section 22(6), 2nd and 3rd sentences, (7) and (8) shall apply in those cases.

(2) Any person who, either by direct communication with another person or in advertisements or by inscription on goods or their packaging or in any other way, indicates that a patent has been applied for or granted without indicating at the same time the number of the application or the patent, shall be under an obligation to give such information to any person requesting it without undue delay. If it is not explicitly indicated that a patent has been applied for or granted, but circumstances are such as to create that impression, information as to

whether a patent has been applied for or granted shall be given on request without undue delay.

Part 9

Liability to punishment, liability for

damages, etc.

57.-(1) Any person who intentionally or grossly negligently infringes the exclusive right conferred by a patent (patent infringement) shall be punished with a fine.

(2) If the infringement has been committed intentionally and under aggravating circumstances, the penalty may increase to imprisonment of up to 1 year and 6 months, unless a heavier penalty is provided for by section 299b of the Penal Code. Aggravating circumstances shall in particular be con- sidered to exist if a significant and obviously unlawful profit is intended by the infringe- ment.

(3) Companies, etc. (legal entities) may be held liable to punishment under the rules of Part 5 of the Penal Code.

(4) In the case of infringements comprised by subsection 1 proceedings shall be instituted by the injured party. In the case of infringements comprised by subsection 2 proceedings shall be instituted only at the request of the injured party unless the institution of proceedings is required in the interests of the public.

58.-(1) Any person who intentionally or negligently commits patent infringement shall pay

(i) a reasonable compensation to the injured party for the exploitation of the invention and

20

(ii) damages to the injured party for the further injury which the infringement has caused.

(2) In fixing the damages according to subsection 1(ii) inter alia the loss of profit suffered by the injured party and the illicit profit obtained by the infringer shall be taken into consideration.

(3) In cases comprised by subsection 1 an additional compensation may be fixed to the injured party for non-financial injury.

59.-(1) For the purpose of preventing further patent infringements the court may, when so claimed, inter alia decide that a product constituting a patent infringement shall be

(i) withdrawn from the market,

(ii) removed definitively from the market,

(iii) destroyed,

(iv) surrendered to the injured party or

(v) altered in a specified manner.

(2) Subsection 1 shall apply mutatis mutandis to apparatuses, materials, tools or the like which have primarily been used for illegal production of a patented invention.

(3) The measures under subsection 1 shall be implemented without compensation to the infringer and shall not affect any damages to the injured party. The measures shall be implemented at the expense of the infringer unless special circumstances tell against it.

(4) In giving a court decision on measures under subsection 1 the court shall take into consideration the proportion between the extent of the infringement, the prescribed measures and the interests of any third party.

(5) The court may, when so claimed, grant permission to the infringer to have the products, apparatuses, materials, tools or the like referred to in subsections 1 and 2 at his disposal during the term of the patent or part thereof against a reasonable compensation. However, this shall only apply if

(i) the infringer has neither acted intentionally nor negligently,

(ii) the measures under subsection 1 would cause the infringer disproportionate harm and

(iii) a reasonable compensation is sufficient.

60.-(1) If any person exploits an invention commercially without permission after the files of the application have been made available to the public, and the application results in a patent, the provisions concerning patent infringement, with the exception of section 57, shall apply mutatis mutandis. The protection conferred prior to the grant of a patent shall, however, only extend to subject- matter disclosed both in the claims as worded at the time when the application was made available to the public and in the patent as granted or as maintained in amended form under section 23(3).

(2) If the files of the application are written in English, subsection 1 shall only apply as from the date when the applicant has filed a translation of the claims into Danish.

(3) The person concerned shall only pay damages under section 58 for injury caused by infringements committed prior to the advertisement of the grant of the patent under section 20 to the extent found reasonable.

(4) Claims for damages under subsection 1 shall not be statute-barred earlier than 1 year after the time limit for the filing of oppositions against the patent has expired or

21

after the Patent Authority has decided to maintain the patent.

60a.-(1) In a court decision by which a person is held liable under sections 58 to 60 the court may, if so requested, decide that the court decision in full or extracts thereof shall be published.

(2) The obligation to publish shall rest with the infringer. The publication shall be made at the expense of the infringer and in such a prominent manner as may reasonably be required.

61.- In proceedings for patent infringement the invalidity of the patent may only be put in issue if a claim for revocation is set up against the proprietor of the patent, possibly after the latter has been summoned under the rules laid down in section 63(4). If the patent is revoked, the provisions of sections 57 to 60 shall not apply.

62.-(1) Any person who, in the cases referred to in section 56, fails to comply with his obligations or gives false information shall be punished with a fine, in so far as a severer punishment is not provided for by other legislation, and shall be liable to compensate for the injury caused thereby to the extent found reasonable.

(2) The provisions of section 57(3) and (4) shall apply mutatis mutandis.

63.-(1) Any person who institutes proceedings for the revocation of a patent, for the transfer of a patent or for a compulsory licence shall at the same time notify the Patent Authority thereof and by registered letter notify any licensee who is entered in the Register of Patents and whose address is recorded in the Register of the proceedings. Any person

requesting administrative re-examination of a patent shall at the same time notify the said licensees thereof. Any licensee who wishes to institute proceedings for patent infringement shall in a similar way notify the proprietor of the patent thereof, provided that the latter's address is recorded in the Register.

(2) If the plaintiff or the person who has requested an administrative re-examination does not, on the day on which the case comes up for trial or in the case of a request for re- examination at its filing, prove that a notification under subsection 1 has been given, the court or, in the case of a request for re-examination, the Patent Authority may fix a time limit for compliance with the requirements of subsection 1. If the said time limit is not observed, the case shall be dismissed.

(3) In proceedings for patent infringement instituted by the proprietor of the patent the defendant shall notify the Patent Authority and registered licensees in accordance with the rules laid down in subsection 1 if he intends to claim revocation of the patent. The provision of subsection 2 shall apply mutatis mutandis so that the claim for revocation of the patent shall be dismissed if the time limit which has been fixed is not observed.

(4) In proceedings for patent infringement instituted by a licensee, the defendant may summon the proprietor of the patent to attend without regard to his venue in order to claim against him that the patent be revoked. The provisions of Part 34 of the Administration of Justice Act shall apply mutatis mutandis.

64.- Applicants and proprietors of patents who are not residents of this country shall, in proceedings brought under this Act, be deemed to have their venue in Copenhagen.

22

64a.-(1) If the subject-matter of a patent is a process for the manufacture of a new product, the same product shall, when manufactured by another person than the proprietor of the patent, be deemed to have been manufactured by the patented process, unless evidence to the contrary is submitted.

(2) In connection with the submission of evidence to the contrary, the defendant's justified interest in protecting his manufacturing and business secrets shall be considered.

65.- Office copies of court decisions in proceedings instituted under this Act shall be sent to the Patent Authority on the initiative of the court.

65a.- If the customs and taxation authorities become suspicious of infringements comprised by section 57, information to that effect may be passed on to the proprietor of the right.

Part 10

Miscellaneous provisions

66.- The Patent and Trademark Office may invite the proprietor of a patent to appoint an agent residing in the European Economic Area (EEA) to receive services and other notifications concerning the patent on behalf of the proprietor of the patent. The name and address of the agent shall be entered in the Register of Patents.

67.-(1) Appeals from the decisions of the Patent and Trademark Office pursuant to sections 44, 53d, 53e, 72(1) and (2), 73 and 96 may be filed with the Board of Appeal for Patents and Trademarks by the applicant, the proprietor of the patent or the person who has

requested administrative re-examination or termination of the patent not later than 2 months after the date on which the party in question was notified of the decision. Other parties having an interest in the said decision may file a similar appeal not later than 2 months after the advertisement of the decision.

(2) The fee prescribed for the appeal shall be paid within the time limit referred to in subsection 1. Failure to do so shall cause the appeal to be rejected.

(3) The provisions of section 25(2) to (4) shall apply mutatis mutandis.

68. 8)- The Minister of Business and Growth

may lay down rules concerning payment for special transactions, publications, transcripts, courses, etc.

69.-(1) The Minister of Business and Growth shall lay down specific rules concerning patent applications and their examination and other processing, concerning the examination of oppositions, concerning administrative re- examination, concerning re-establishment of rights, concerning the surrender of patents, concerning the arrangement and keeping of the Register of Patents, concerning the publication and contents of the Patent Gazette, concerning the exchange of electronic data with the Patent Authority and concerning the procedures of the Patent and Trademark Office. It may thus be prescribed that the records of the Patent Authority relating to applications filed shall be available to the public. The Minister of Business and Growth may lay down specific rules concerning the days on which the Patent Authority shall be closed.

(2) The Minister of Business and Growth may direct that the Patent Authority at the request of the authority of another country may give

23

information to that authority about the examination and other processing of patent applications filed in this country and that the Patent Authority, in deciding whether the criteria for patentability have been met, may accept novelty searches which have been carried out for that purpose by a corresponding authority in another country or by an international institution.

(3) The Minister of Business and Growth may furthermore direct that, at the request of the Patent Authority and within a time limit fixed by that Authority, any applicant who in any country has filed a corresponding application for a patent shall furnish information about the result of the examination as to the patentability of the invention which has been communicated to him by the patent authority of that country and transmit a copy of the correspondence with the said authority. However, no obligation to furnish information may be prescribed in respect of any application referred to in Part 3 which has been the subject of an international preliminary examination on which a report has been filed with the Patent Authority.

70.- For inventions relating to war material or processes for the manufacture of war materiel, secret patents may be granted in accordance with the special provisions laid down to that effect.

71.-(1) The Patent and Trademark Office may on request undertake the performance of special tasks in the nature of technological service.

(2) The Minister of Business and Growth shall lay down rules governing that service, the payment therefor and the payment of fees for reminders in the case of late payment.

(3) The Access to Public Administration Files Act shall, except for section 4(2), not apply to the tasks referred to in subsection 1.

72.-(1) If the non-observance of a time limit vis-à-vis the Patent Authority prescribed by or provided for in this Act causes a loss of rights to an applicant or a proprietor of a patent who has taken all due care reasonably required, the Patent Authority shall on request re-establish his rights. The request shall be filed with the Patent Authority within 2 months from the removal of the obstacle causing non- observance of the time limit though not later than 1 year after the expiry of the time limit. The omitted act shall be completed and the fee prescribed for re-establishment of rights shall be paid within the same time limits.

(2) The provisions of subsection 1 shall apply to the time limit referred to in section 6(1) if an applicant in a subsequent application requests re-establishment of his priority within 2 months from the expiry of the time limit referred to in section 6(1).

73.-(1) If, in the cases referred to in section 31, the applicant has availed himself of mailing, and the mail is not received in due time, but the act is completed within 2 months after the date on which the applicant noticed or should have noticed that the time limit was exceeded and not later than 1 year after expiry of the time limit, the Patent Authority shall re- establish the rights, provided that

(i) within the 10 days preceding the expiry of the time limit the postal service was interrupted on account of war, revolution, civil disorder, strike, natural calamity or other like reason in the locality where the sender has his place of business or is staying, and the mailing to the Patent Authority is effected within 5 days after the resumption of the postal service, or

24

(ii) the mailing was effected by registered letter to the Patent Authority not later than 5 days prior to the expiry of the time limit though only if the mailing was effected by airmail, where possible, or if the sender had every reason to believe that surface mail would not arrive later than 2 days after the date of mailing.

(2) If the applicant wishes to have his rights re-established under subsection 1, he shall file a request to that effect with the Patent Authority before the expiry of the time limit referred to.

74.-(1) When a request under section 72 or 73 of this Act has been complied with and, in consequence, a patent application which has been shelved or refused after having been made available to the public shall be taken up for further processing, or a lapsed patent shall be regarded as maintained, an advertisement shall be made to that effect.

(2) Any person who, after the expiry of the time limit prescribed for resumption of the examination and other processing of a shelved application or after the refusal of the application or after the advertisement of the lapse of the patent, but prior to the advertisement under subsection 1, in good faith has commenced a commercial exploitation of the invention in this country or made substantial preparations for such exploitation may continue the exploitation retaining its general character.

(3) The right provided for in subsection 2 shall only be transferred to others together with the business in which it has arisen or in which the exploitation was intended.

74a.- If the Minister of Business and Growth refers his or hers rights under this Act to the Patent and Trademark Office, the Minister may lay down rules concerning the right of

appeal, including rules to the effect that appeals may not be brought before any higher administrative authority.

Part 10 A

European patents

75.-(1) A "European patent" means a patent that has been granted by the European Patent Office pursuant to the European Patent Convention done at Munich on 5 October 1973. A “European patent application” means an application filed pursuant to that Convention.

(2) European patents may be granted for Denmark.

(3) An application for a European patent shall be filed with the European Patent Office, cf., however, the provisions laid down in section 70 concerning secret patents. An application for a European patent may also be filed with the Patent Authority of this country, which shall forward the application to the European Patent Office. The applications referred to in Article 76 of the Convention may only be filed with the European Patent Office.

(4) The provisions of sections 76 to 90 shall apply to European patents for Denmark and to European patent applications designating Denmark.

76.- A European patent shall be considered granted when the European Patent Office has published its decision to that effect. It shall have the same effect as a patent granted by the Patent Authority of this country and shall be subject to the same provisions as such a patent unless otherwise provided in sections 77 to 90.

25

77. 9)-(1) A European patent shall only have

effect in this country provided that the proprietor of the patent within 3 months from the date on which the European Patent Office has published the grant of the patent or a decision to maintain the patent in amended form files with the Patent Authority of this country the text of the granted patent or the amended patent

(i) translated into Danish or

(ii) in English or translated into English provided, however, that the claims shall only be filed translated into Danish.

(2) Within the time limit referred to in subsection 1 the proprietor of the patent shall pay the prescribed fee for the publication.

(3) The text referred to in subsection 1 shall be available to the public. If the European patent application has not yet been published by the European Patent Office, the text shall, however, not be available to the public until such publication has been effected.

(4) When the text referred to in subsection 1 has been filed, the fee referred to in subsection 2 has been paid, and the European Patent Office has published the grant of the patent or its decision to maintain the European patent in amended form, the Patent Authority of this country shall make an advertisement to that effect. Copies of the text shall be obtainable from the Patent Authority without delay.

78.-(1) The provisions of section 72(1) shall also apply to the filing of the translation and payment of the fee pursuant to section 77(1) and (2).

(2) If it is decided pursuant to section 72 that the filing of the translation and payment of the fee referred to in section 77(1) and (2) are

to be considered duly made, the Patent Authority of this country shall make an advertisement to that effect.

(3) Any person who, after the expiry of the time limit laid down in section 77(1), but prior to the advertisement pursuant to subsection 2, in good faith has commenced a commercial exploitation of the invention in this country or made substantial preparations for such exploitation shall have the rights provided for in section 74(2) and (3).

79.- The provision of section 52(1)(iv) shall apply to European patents provided that the extension has taken place after the patent has been granted.

80.- If the European Patent Office revokes a European patent in its entirety or in part, it shall have the effect as had the patent been revoked to a corresponding extent in this country. The Patent Authority of this country shall advertise the revocation.

80a.-(1) If the European Patent Office limits or revokes a European patent pursuant to the rules in that respect in Articles 105a to 105c of the European Patent Convention, it shall have the effect as had the patent been limited pursuant to section 53e or had ceased to have effect in this country pursuant to section 54 when the decision is published by the European Patent Office.

(2) The decision to limit or revoke a patent under subsection 1 shall have effect already from the date on which the patent application was filed, and consequently the limited or revoked patent shall not have had the effects referred to in section 3, cf. Article 68 of the European Patent Convention.

26

(3) The provisions of section 77 shall apply mutatis mutandis to decisions made under subsection 1.

(4) The Patent Authority of this country shall publish the decision of the European Patent Office to revoke a European Patent if the revoked patent has been published previously pursuant to section 77.

81.-(1) For a European patent a renewal fee shall be paid to the Patent Authority of this country in respect of each fee year following the year in which the European Patent Office has published its decision to let the patent application proceed to grant.

(2) If any renewal fee for the European patent is not paid pursuant to subsection 1, cf. section 41, section 51 shall apply mutatis mutandis. As regards the first renewal fee, it shall, however, not fall due until 3 months after the date on which the patent was granted.

82.-(1) A European patent application to which the European Patent Office has accorded a date of filing shall from that date have the same effect in this country as an application filed in this country. If the application pursuant to the European Patent Convention has priority from an earlier date than the date of filing, such priority shall also apply in this country.

(2) For the purposes of section 2(2), 2nd sentence, the publication of a European patent application under Article 93 of the European Patent Convention shall be considered equivalent to the application having been made available to the public under section 22. The same shall apply to publication under Article 153(3) of the Convention, provided that the European Patent Office considers such publication equivalent to publication under Article 93.

83.-(1) When a European patent application has been published pursuant to the European Patent Convention, and the applicant has filed a translation into Danish of the claims of the published application with the Patent Authority of this country, the Patent Authority of this country shall make the translation available to the public and make an advertisement to that effect.

(2) If any person without permission commercially exploits an invention which is the subject-matter of a European patent application after the advertisement pursuant to subsection 1 has been made, and the application results in a patent for Denmark, the provisions concerning patent infringement shall apply. In such cases the protection conferred by the patent shall, however, only extend to subject-matter disclosed both in the published claims and in the claims of the patent. In the event that the patent has been limited or revoked by the European Patent Office, cf. Articles 105a to 105c of the European Patent Convention, the protection conferred by the patent shall only extend to the subject-matter disclosed in the published amended claims. Section 57 shall not apply, and the person concerned shall only pay damages under section 58 to the extent found reasonable.

(3) Claims for damages under subsection 2 shall not be statute-barred earlier than 1 year after the time limit for the filing of oppositions against the European patent has expired or after the European Patent Office has decided to maintain the patent.

84.-(1) If a European patent application or the designation of Denmark is withdrawn or the application or designation is deemed to be withdrawn pursuant to the European Patent Convention, and the processing of the application is not resumed pursuant to Article

27

121 of the Convention, it shall have the same effect as the withdrawal of an application before the Patent Authority of this country.

(2) If a European patent application has been refused, it shall have the same effect as had the application been refused by the Patent Authority of this country.

85.-(1) If the translations referred to in section 77 or 83 do not correspond with the text in the language of the proceedings before the European Patent Office, the protection conferred by the patent shall only extend to subject-matter disclosed in both texts.

(2) Subsection 1 shall apply mutatis mutandis with respect to the translation of decisions made pursuant to section 80a(1).

(3) In revocation proceedings only the text in the language of the proceedings shall apply.

86.-(1) If the applicant or the proprietor of the patent files with the Patent Authority of this country a correction of the translation referred to in section 77, and if he pays the prescribed publication fee, the corrected translation shall replace the previously filed translation. The corrected translation shall be made available to the public, provided that the original translation is available. When such a correction has been filed, and the fee has been duly paid, the Patent Authority of this country shall make an advertisement concerning the correction provided that the original translation is available to the public. Copies of the translation shall be obtainable from the Patent Authority of this country without delay.

(2) If the applicant files a correction of the translation referred to in section 83, the Patent Authority of this country shall make an advertisement to that effect and shall make the corrected translation available to the

public. When the advertisement has been made, the corrected translation shall replace the original translation.

(3) Any person who, at the time when the corrected translation took effect, in good faith exploited the invention commercially in this country in such a manner which according to the previous translation did not infringe the rights of the applicant or the proprietor of the patent or had made substantial preparations for such exploitation, shall have the rights provided for in section 74(2) and (3).

87.-(1) If the European Patent Office re- establishes the rights for an applicant for or a proprietor of a patent who has failed to observe a time limit, that decision shall also apply in this country.

(2) Any person who, after loss of rights has occurred, but before the European Patent Office has re-established the rights and published a notice to that effect, in good faith has commenced commercial exploitation of the invention in this country or has made substantial preparations for such exploitation, shall have the rights provided for in section 74(2) and (3).

87a.- Any person who in good faith has commenced commercial exploitation or has made substantial preparations for the exploitation of an invention which is disclosed in a published European patent application or in a published European patent in the period calculated from the date of the decision which is subject to an appeal under Article 112a of the European Patent Convention till the date of publication of the decision thereon shall have the rights provided for in section 74(2) and (3).

88. 10)-(1) If an application for a European

patent filed with a national patent authority is

28

deemed to be withdrawn due to the fact that the application has not been forwarded to the European Patent Office within the prescribed time limit, the Patent Authority shall at the request of the applicant regard the application as converted into an application for a patent in this country, provided that

(i) the request is filed with the national authority which received the application within 3 months after the applicant has been notified that the application is deemed to be withdrawn,

(ii) the request is filed with the Patent Authority of this country within 20 months from the date of filing of the application or, if priority has been claimed, from the date of priority, and

(iii) the applicant within a time limit to be fixed by the Minister of Business and Growth pays the prescribed application fee and files a translation of the application into Danish or English.

(2) If the applicant complies with the requirements of the European Patent Convention relating to the form of the application, the application shall be accepted in that respect.

89.- The provisions of Articles 9, 60 and 131 of the European Patent Convention and the Protocol on Jurisdiction and the Recognition of Decisions in respect of the Right to the Grant of a European Patent (Protocol on Recognition) annexed to the Convention shall apply in this country.

89a.- The provisions of this Act concerning the deposit of biological material shall not apply to European patents.

90.- The Minister of Business and Growth shall lay down specific rules for the implementation of the European Patent Convention and the implementation of the provisions of this Part of the Act.

Part 10 B

Supplementary Protection Certificates

91. 11)-(1) The Minister of Business and

Growth may lay down rules necessary for the application in this country of the European Community Regulations concerning the creation of supplementary protection certificates.

(2) A fee shall be paid for the examination and other processing of cases concerning supplementary protection certificates.

(3) Section 57 concerning liability to punishment in the case of patent infringement shall apply mutatis mutandis to infringement of the exclusive right conferred by the supplementary protection certificates referred to in subsection 1.

(4) The Minister of Business and Growth may after negotiations with the Faeroe Islands and Greenland Home Rules lay down provisions to the effect that the regulations referred to in subsection 1 concerning supplementary protection certificates shall apply to the Faeroe Islands and Greenland.

Part 10 C

Community patents, etc.

92.-(1) A “Community patent” means a patent that has been granted by the European Patent Office in pursuance of a European patent application, cf. section 75(1), under the Convention for the European Patent for the Common Market (Community Patent

29

Convention) as amended by the Agreement relating to Community Patents, done at Luxembourg on 15 December 1989.

(2) Community patents may be granted for Denmark.

93.-(1) The provisions in the Agreement relating to Community Patents shall apply in this country to Community patents and applications for such patents.

(2) The Minister of Business and Growth shall advertise the provisions laid down by the individual countries pursuant to Article 83 of the Community Patent Convention.

94.- Sections 75(3), 80, 82, 84, 87 and 88 shall apply mutatis mutandis to Community patents and to applications for such patents.

95.- Rights under Article 32(1) of the Community Patent Convention shall only be accorded to applicants for Community patents who have either filed a translation of the claims into Danish with the Patent Authority, which translation has been advertised, or have forwarded such a translation to the person exploiting the invention in this country.

96.-(1) If a patent granted by the Patent Authority relates to an invention for which a Community patent or a European patent for Denmark has been granted to the same inventor or to his successor in title, with the same date of filing or, if priority has been claimed, with the same date of priority, the patent granted in this country shall in accordance with Article 75(1) and (2) of the Community Patent Convention by a decision given by the Patent Authority or by a court decision be declared to have ceased to have effect in its entirety or in part, provided that a

request is made or proceedings are instituted to that effect.

(2) Any person may request a decision by the Patent Authority or institute proceedings for the entire or partial termination of a patent under subsection 1. Sections 53a to f, 55, 55a, 63, 64 and 65 shall apply mutatis mutandis. The request shall be accompanied by the prescribed fee.

(3) Proceedings for termination instituted while the examination of a request to that effect has not been finished by the Patent Authority, may be suspended by the court until a final decision has been given by the Patent Authority.

97.- The Minister of Business and Growth shall lay down specific rules for the implementation of the provisions of this Part of the Act.

Part 10 D

Fees

98. 12)-(1) For an application for a Danish

patent a fee of 3,000 DKK shall be paid, cf. section 8(5). Furthermore, an additional fee of 300 DKK shall be paid for each claim in excess of ten.

(2) For the conversion of a European patent application into a Danish patent application a fee of 3,000 DKK shall be paid, cf. section 88(1)(iii). Furthermore, an additional fee of 300 DKK shall be paid for each claim in excess of ten.

(3) For an application for the proceeding with an international patent application designating Denmark a fee of 3,000 DKK shall be paid, cf. section 31(1) and section 38(2). Furthermore, an additional fee of 300 DKK shall be paid for each claim in excess of ten. For a subsequent filing of a translation of or a

30

copy of the international patent application an additional fee of 1,100 DKK shall be paid, cf. section 31(2).

(4) For the examination and other processing by the Patent and Trademark Office pursuant to sections 36 and 37 concerning international patent applications a fee of 3,800 DKK shall be paid.

(5) For the handling by the Patent and Trademark Office in connection with searches carried out by an International Searching Authority a fee of 500 DKK shall be paid, cf. section 9.

(6) For the publication of a patent specification a fee of 2,850 DKK shall be paid, cf. section 19(1). Furthermore, an additional fee of 80 DKK shall be paid for the publication of each page or part thereof by which the description, including claims, drawings, photographs and abstract exceed 35 pages. The additional fee shall not be paid for more than 400 pages.

(7) For the publication of a European patent specification pursuant to section 77(2) a fee of 1,050 DKK shall be paid. Furthermore, an additional fee of 80 DKK shall be paid for the publication of each page or part thereof by which the description, including claims, drawings and photographs exceed 35 pages. The additional fee shall not be paid for more than 400 pages.

99.-(1) For a patent application, a patent and a European patent a renewal fee shall be paid, cf. section 8(5), section 40 and section 81(1), in the following amounts per year:

(i) 1st fee year: 500 DKK (ii) 2nd fee year: 500 DKK (iii) 3rd fee year: 500 DKK (iv) 4th fee year: 1,100 DKK (v) 5th fee year: 1,250 DKK (vi) 6th fee year: 1,400 DKK (vii) 7th fee year: 1,600 DKK

(viii) 8th fee year: 1,800 DKK (ix) 9th fee year: 2,050 DKK (x) 10th fee year: 2,300 DKK (xi) 11th fee year: 2,550 DKK (xii) 12th fee year: 2,800 DKK (xiii) 13th fee year: 3,050 DKK (xiv) 14th fee year: 3,300 DKK (xv) 15th fee year: 3,600 DKK (xvi) 16th fee year: 3,900 DKK (xvii) 17th fee year: 4,200 DKK (xviii) 18th fee year: 4,500 DKK (xix) 19th fee year: 4,800 DKK (xx) 20th fee year: 5,100 DKK.

(2) Renewal fees paid after the due date for payment and up to six months after the due date shall be increased by 20 per cent.

100.-(1) For the filing of an opposition against a granted patent a fee of 2,500 DKK shall be paid, cf. section 21(1).

(2) For a request for administrative re- examination a fee of 7,000 DKK shall be paid, cf. section 53b(6).

(3) For the publication of an amended patent specification under section 23(3), section 53d(3) or section 53e(2) a fee of 2,850 DKK shall be paid. Furthermore, an additional fee of 80 DKK shall be paid for the publication of each page or part thereof by which the description, including claims, drawings, photographs and abstract exceed 35 pages. The additional fee shall not be paid for more than 400 pages.

(4) For the publication of an amended patent specification under section 86(1) a fee of 1,050 DKK shall be paid. Furthermore, an additional fee of 80 DKK shall be paid for the publication of each page or part thereof by which the description, including claims, drawings and photographs exceed 35 pages. The additional fee shall not be paid for more than 400 pages.

31

101.-(1) For a request for resumption of a patent application a fee of 700 DKK shall be paid , cf. section 15(3) and section 19(4).

(2) For a request for re-establishment of a patent application or a granted patent a fee of 3,000 DKK shall be paid, cf. section 72.

102.- For the handling by the Patent and Trademark Office in cases concerning the filing of an international patent application a fee of 1,500 DKK shall be paid, cf. section 28.

103.-(1) For an application for a supplementary protection certificate a fee of 3,000 DKK shall be paid, cf. section 91(2). For an application for the extension of the duration of a supplementary protection certificate a fee of 2,500 DKK shall be paid.

(2) For a supplementary protection certificate a renewal fee of 5,100 DKK shall be paid per fee year or part thereof, cf. section 91(2). Renewal fees paid after the due date for payment and up to six months after the due date shall be increased by 20 per cent.

(3) For a request for resumption of an application for a supplementary protection certificate a fee of 600 DKK shall be paid, cf. section 91(2).

(4) For a request for re-establishment of an application for a supplementary protection certificate or granted rights a fee of 3,000 DKK shall be paid, cf. section 91(2).

(5) For a request for administrative re- examination a fee of 1,500 DKK shall be paid, cf. section 91(2).

104.-(1) Fees paid pursuant to sections 98 to 103 shall not be refunded when the payment has been effected in due time.

(2) Fees not paid in due time or paid in insufficient amounts at the expiry of the time

limit resulting in non-acceptance of the payment shall be refunded.

(3) If the Patent and Trademark Office rejects the examination and other processing paid for, fees paid in connection with the examination and other processing shall be refunded.

105.- The fees referred to in sections 98 to 103 are stated at the 2011-level.

(2) The Patent and Trademark Office may adjust the amounts stated in sections 98 to 103 in accordance with the general price and wage development used for the purposes of the Government Budget. The Patent and Trademark Office shall publish the current fees in a price list.

Part 11

Provisions as to entry into force and

transitional provisions

1.-(1) This Act shall enter into force on 1 January 1968. At the same time, the Patents Act, cf. Consolidate Act No. 361 of 19 December 1958, shall be repealed. Furthermore, section 4 of the Employees’ Inventions Act No. 142 of 29 April 1955 shall be repealed.

(2) Patents for inventions of food products and medicinal products and patents for processes for the manufacture of food products shall, however, not be granted until after a date to be fixed by the Minister of Business and Growth.

2.- Patents which have been granted or will be granted under the previous legislation may only be revoked in accordance with the provisions of section 24 of the previous Patents Act.

__________

32

Act No. 579 of 1 June 2010 to Amend the Financial Business Act, the Mortgage-Credit Loans and Mortgage-Credit Bonds, etc. Act, the National Bank of Denmark Act and various other Acts contains the following provisions as to entry into force and transitional provisions:

Section 21

(1) This Act shall enter into force on 1 July 2010, cf., however, subsections 2 to 6.

(2) to (6) (Transitional provisions, not reproduced).

__________

Act No. 1370 of 28 December 2011 to Amend the Patents Act and various other Acts contains the following provisions as to entry into force and transitional provisions:

Section 9

This Act shall enter into force on 1 February 2012.

The Ministry of Business and Growth, 24 January 2012

OLE SOHN

/Jesper Kongstad

33

2) This Consolidate Act contains comments on provisions as to entry into force and transitional provisions adopted during the sessional years 2009/2010 to 2011/2012 of the Danish Parliament (the Folketing). Provisions as to entry into force and transitional provisions for previously adopted amendments of the Patents Act are laid down in Consolidate Act No. 91 of 28 January 2009. The amendments indicated below in consequence of Act No. 579 of 1 June 2010 to Amend the Financial Business Act, the Mortgage-Credit Loans and Mortgage-Credit Bonds, etc. Act, the National Bank of Denmark Act and various other Acts and Act No. 1370 of 28 December 2011 to Amend the Patents Act and various other Acts shall not apply to the Faeroe Islands and Greenland, but they may by Royal Ordinance be put into force for the Faeroe Islands and Greenland with such deviations as the special circumstances of the Faeroe Islands and Greenland may require. A number of previous amendments of the Patents Act have been put into force for Greenland on 1 July 2010 by Royal Ordinance No. 658 of 11 June 2010.

3) Section 3(3)(iii) and (iv) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 De- cember 2011.

4) Section 3b(2) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December 2011.

5) Section 7(2) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December 2011. 6) Section 24(2) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December

2011. 7) Section 33(3) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December

2011. 8) Section 68 in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December 2011. 9) Section 77(1)(ii) in the wording of this Act entered into force on 1 July 2010, cf. Act No. 579 of 1 June 2010. 10) Section 88(1)(iii) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December

2011. 11) Section 91(2) in the wording of this Act entered into force on 1 February 2012, cf. Act No. 1370 of 28 December

2011. 12) Part 10 D concerning fees was inserted by Act No. 1370 of 28 December 2011, which entered into force on 1 Februa-

ry 2012.


Legislation Supersedes (9 text(s)) Supersedes (9 text(s)) Is superseded by (3 text(s)) Is superseded by (3 text(s))
Treaties Relates to (5 records) Relates to (5 records)
No data available.

WIPO Lex No. DK172