About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act No. 200/2004 Coll. on Measures against Intellectual Property Rights Infringements in Imports, Exports and Re-export of Goods (as amended up to January 1, 2012), Slovakia

Back
Repealed Text 
Details Details Year of Version 2012 Dates Adopted: March 10, 2004 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Enforcement of IP and Related Laws

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Slovak Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov        

____________________________________________________________ Systém ASPI - stav k 14.12.2011 do čiastky 141/2011 Z.z. Obsah a text 200/2004 Z.z. - posledný stav textu

200/2004 Z.z.

ZÁKON

z 10. marca 2004

o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

Zmena: 200/2004 Z.z. Zmena: 116/2006 Z.z. Zmena: 465/2008 Z.z. Zmena: 476/2009 Z.z. Zmena: 508/2010 Z.z. Zmena: 331/2011 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Predmet úpravy

§ 1

(1) Tento zákon upravuje

a) podmienky, za ktorých sa prijímajú opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru 1) (ďalej len "opatrenie") podľa osobitného predpisu, 2)

b) oprávnenie nariadiť zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia súdu falzifikátom, 3) nedovolenou kópiou 3a) alebo tovarom, ktorým sa porušuje iné právo duševného vlastníctva 3b) (ďalej len "tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva"),

c) rozhodovanie colného úradu o zničení tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva bez rozhodnutia súdu o tom, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva (ďalej len "zjednodušený postup"),

d) priestupky a iné správne delikty na úseku porušovania práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.

(2) Tento zákon upravuje aj podmienky, za ktorých sa prijímajú opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na domácom trhu (ďalej len "opatrenie na domácom trhu"), oprávnenie nariadiť zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru na domácom trhu, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia súdu tovarom, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, a priestupky a iné správne delikty na úseku porušovania práv duševného vlastníctva na domácom trhu.

§ 2

Na účely tohto zákona

a) oprávnenou osobou je majiteľ patentu, 4) majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá a majiteľ dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín, 4) osoba, ktorej prislúcha právo z autorského osvedčenia, 4) majiteľ úžitkového vzoru, 5) majiteľ

zapísaného dizajnu, 6) majiteľ ochrannej známky, 7) majiteľ topografie, 8) majiteľ šľachtiteľského osvedčenia, 9) držiteľ osvedčenia o zápise označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku a užívateľ zapísaného označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku, 10) autor a iné osoby, ktorých práva sú chránené podľa osobitného predpisu, 11) alebo iná osoba, ak preukáže oprávnenie domáhať sa ochrany práv podľa osobitného predpisu alebo tohto zákona,

b) právom duševného vlastníctva je právo oprávnenej osoby chránené podľa osobitných predpisov, 12)

c) držiteľom tovaru je deklarant, 13) dovozca, vývozca, príjemca, odosielateľ, prepravca alebo vlastník tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva alebo tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, alebo osoba, ktorá takýto tovar prechováva; na účely prijímania opatrení na domácom trhu je držiteľom tovaru osoba, ktorá tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, alebo tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva,

d) domácim trhom je trh na území Slovenskej republiky, na ktorom sa nachádza tovar, ktorý je v inej situácii, ako sú situácie uvedené v osobitnom predpise. 2)

Žiadosť o prijatie opatrenia

§ 3

(1) Žiadosť o prijatie opatrenia (ďalej len "žiadosť") podáva oprávnená osoba finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len "finančné riaditeľstvo") písomne v dvoch vyhotoveniach alebo prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Ak sa žiadosť podáva prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch dní. Na žiadosti, ktoré neboli doplnené v tejto lehote, sa neprihliada.

(2) Žiadosť sa podáva v štátnom jazyku. 15) Ak je žiadosť podaná v inom jazyku ako v štátnom jazyku, k žiadosti sa pripojí jej úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. To platí aj pre doklady, ktoré tvoria prílohu žiadosti, a pre ďalšie údaje, ktoré je oprávnená osoba povinná poskytnúť finančnému riaditeľstvu.

(3) Oprávnená osoba je povinná na účely prijatia opatrenia poskytnúť potrebnú súčinnosť.

§ 4

Prílohou k žiadosti je vždy písomné vyhlásenie oprávnenej osoby o tom, že preberá zodpovednosť za realizáciu opatrenia voči držiteľovi tovaru a zaväzuje sa uhradiť náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prijatím opatrenia podľa osobitného predpisu. 16)

§ 5

Finančné riaditeľstvo žiadosti nevyhovie a vydá o tom písomné rozhodnutie, ak žiadosť nespĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu. 17) Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom finančného riaditeľstva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

§ 6

Odhalenie tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva pri vykonávaní colného dohľadu a colnej kontroly

(1) Ak pri tovare, ktorý podlieha colnému dohľadu, 18) je podozrenie, že sa ním porušujú

práva duševného vlastníctva, colný úrad môže požiadať oprávnenú osobu o poskytnutie informácií nevyhnutných na potvrdenie tohto podozrenia.

(2) Colný úrad vydá o zaistení tovaru podľa odseku 1 písomné rozhodnutie.

(3) Proti rozhodnutiu o zaistení tovaru pre podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva môže držiteľ tovaru v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie colnému úradu, ktorý rozhodnutie vydal. Odvolanie proti rozhodnutiu o zaistení tovaru nemá odkladný účinok.

(4) Ak oprávnená osoba nepodá žiadosť alebo ak zaistený tovar už nie je potrebný na ďalšie konanie a neprichádza do úvahy jeho prepadnutie alebo zhabanie v konaní o priestupku alebo inom správnom delikte alebo jeho zničenie podľa § 10, colný úrad vráti tovar osobe, ktorej bol zaistený.

(5) Ak tento zákon neustanovuje inak, colný úrad pri zaistení tovaru postupuje podľa osobitného predpisu. 19)

§ 7

Uskladnenie tovaru v čase prerušenia colného konania alebo v čase zaistenia tovaru

Na uskladnenie tovaru v čase prerušenia colného konania pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva alebo v čase zaistenia tovaru pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu o dočasnom uskladnení tovaru. 20)

§ 7a

Zjednodušený postup

(1) Colný úrad, ktorý zaistil tovar pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva alebo prerušil colné konanie pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva, môže použiť zjednodušený postup, ak

a) oprávnená osoba v lehote ustanovenej osobitným predpisom 20a) predloží colnému úradu svoj písomný súhlas so zničením tohto tovaru a

b) sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu. 20a)

(2) Na účely odseku 1 colný úrad vyzve v oznámení o zaistení tovaru pre podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva 20b) oprávnenú osobu, aby sa v lehote ustanovenej osobitným predpisom 20a) písomne vyjadrila, či súhlasí so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu.

(3) Colný úrad v rozhodnutí o zaistení tovaru podľa § 6 ods. 2 vyzve deklaranta, vlastníka tovaru alebo iného držiteľa tovaru, aby sa v lehote ustanovenej osobitným predpisom 20a) písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu. Colný úrad v tomto rozhodnutí zároveň upozorní deklaranta, vlastníka tovaru alebo iného držiteľa tovaru, že neuplatnenie písomných námietok voči zničeniu tovaru na základe zjednodušeného postupu v lehote ustanovenej osobitným predpisom 20a) sa považuje za súhlas so zničením tovaru.

(4) Súhlas so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu nemožno vziať späť a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemožno uplatniť námietky voči zničeniu tovaru.

(5) Colný úrad zabezpečí zničenie tovaru podľa odseku 1 pod colným dohľadom za podmienok ustanovených v osobitnom predpise. 20a) O zničení tovaru colný úrad spíše záznam.

§ 8

Podanie návrhu na začatie konania na súd

Ak sa neuplatní zjednodušený postup podľa § 7a, oprávnená osoba je povinná v lehote podľa osobitného predpisu 21) preukázať colnému úradu skutočnosť, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva.

§ 8a

Predĺženie lehoty

O predĺžení lehoty podľa osobitného predpisu 21) colný úrad vydá písomné rozhodnutie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať.

Nakladanie s tovarom, o ktorom súd rozhodol, že je tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva

§ 9

Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu je tovar, pri ktorom bolo prijaté opatrenie podľa osobitného predpisu, 21) tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, colný úrad vydá rozhodnutie o neprepustení tovaru do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz alebo o nepovolení jeho spätného vývozu. Na vydanie tohto rozhodnutia sa primerane použijú ustanovenia o colnom konaní podľa osobitného predpisu. 13)

§ 10

(1) Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí alebo zhabaní podľa tohto zákona, colný úrad

a) môže na návrh oprávnenej osoby alebo z vlastného podnetu rozhodnúť, aby držiteľ tovaru tento tovar pod colným dohľadom zničil na vlastné náklady v lehote určenej colným úradom,

b) rozhodne o zničení tohto tovaru a zabezpečí jeho zničenie, ak mu nie je známy jeho držiteľ; o zničení tohto tovaru colný úrad spíše záznam.

(2) Ak nesplní držiteľ tovaru povinnosť uloženú rozhodnutím podľa odseku 1 písm. a), colný úrad je oprávnený vydať rozhodnutie o odňatí a zničení tovaru na náklady držiteľa tovaru. Držiteľ tovaru je povinný uhradiť náklady spojené s odňatím a zničením tovaru do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia colného úradu o ich výške.

(3) Držiteľ tovaru môže tovar podľa odseku 1 prenechať v prospech štátu, ak tým štátu nevzniknú neprimerané náklady.

(4) Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a ak colný úrad nerozhodol o jeho prepadnutí, zhabaní alebo o jeho zničení alebo ak sa tovar neprenechal v prospech štátu podľa odseku 3, colný úrad prijme iné opatrenie na ochranu práv oprávnenej osoby, ktoré zbaví držiteľa tovaru ekonomického prospechu z obchodnej operácie s týmto tovarom.

§ 11

(1) Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva a colný úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tohto tovaru, colný úrad

môže na základe písomného súhlasu oprávnenej osoby za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi 22) takýto tovar bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely. Poskytnutím tovaru na humanitárne účely sa rozumie poskytnutie tovaru na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou udalosťou.

(2) Colný úrad môže pri tovare podľa odseku 1 previesť správu alebo vlastníctvo iba na zariadenia sociálnych služieb, 23) zdravotnícke zariadenia, 24) neziskovú organizáciu 25) alebo inú právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, 26) ak tieto osoby preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka poskytujú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb alebo v zdravotníckych zariadeniach (ďalej len "nadobúdateľ").

(3) Na účely podľa odsekov 1 a 2 finančné riaditeľstvo zverejňuje ponuky o tovare podľa odseku 1 na svojej internetovej stránke. Colný úrad poskytne tovar nadobúdateľovi podľa poradia prijatých žiadostí.

(4) Nadobúdateľ je povinný

a) za podmienok určených colným úradom a na svoje vlastné náklady zabezpečiť odstránenie ochranných známok podľa § 25 ods. 2 písm. b) alebo vykonanie iných úprav spôsobom uvedeným v § 25 ods. 2 písm. c), zničenie odstránených ochranných známok, odpadu a zvyškov po týchto úpravách, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) použiť tovar len na území Slovenskej republiky v súlade s ustanovenými alebo v zmluve dohodnutými podmienkami,

c) prijať opatrenia na zabránenie zneužitiu tovaru a jeho opätovnému uvedeniu do obehu,

d) evidovať a archivovať všetky doklady o prijatí tovaru a o spôsobe naloženia s týmto tovarom, a to po dobu troch rokov odo dňa poskytnutia tovaru; tým nie sú dotknuté ustanovenia o evidencii podľa osobitných predpisov. 27)

(5) O poskytnutí tovaru podľa odsekov 1 a 2 colný úrad uzavrie s nadobúdateľom písomnú zmluvu, 28) ktorá obsahuje najmä

a) druh a množstvo poskytnutého tovaru,

b) účel, na ktorý má nadobúdateľ tovar použiť,

c) podmienky, za ktorých sa tovar podľa odsekov 1 a 2 poskytuje,

d) upozornenie o následkoch porušenia povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitnými predpismi a o následkoch porušenia podmienok určených colným úradom.

(6) Colný úrad je oprávnený kontrolovať u nadobúdateľa tovaru plnenie podmienok, ku ktorým sa nadobúdateľ zmluvne zaviazal. Nadobúdateľ je povinný takýto výkon kontroly umožniť a poskytnúť potrebnú súčinnosť. Na výkon kontroly sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu. 29)

Opatrenie na domácom trhu

§ 11a

Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu

(1) Oprávnená osoba môže požiadať o prijatie opatrenia na domácom trhu.

(2) Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu sa podáva finančnému riaditeľstvu písomne v dvoch vyhotoveniach alebo prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov. Ak sa táto žiadosť podáva prostredníctvom zariadenia na spracovanie a prenos údajov, treba ju doplniť písomne najneskôr do troch dní. Na žiadosti, ktoré neboli doplnené v tejto lehote, sa neprihliada. Vzor žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Prílohou k žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je

a) doklad, ktorým sa preukazuje, že žiadateľ je oprávnenou osobou,

b) písomné vyhlásenie oprávnenej osoby, zodpovedajúce vzoru uvedenému v prílohe č. 2, o tom, že v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto vyhlásení preberá zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru pri realizácii opatrenia na domácom trhu a zaväzuje sa uhradiť náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu.

(4) Oprávnená osoba je povinná v prílohe k žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu uviesť aj tieto údaje, ak sú jej známe:

a) miesto, kde sa tovar nachádza, alebo miesto jeho predpokladaného určenia,

b) údaje umožňujúce identifikáciu tovaru, zásielky alebo ich obalov,

c) dátum predpokladaného dodania alebo odoslania tovaru,

d) dopravný prostriedok použitý na prepravu tovaru,

e) údaje o držiteľovi tovaru,

f) štát výroby tovaru a trasu prepravy tovaru,

g) rozdiely medzi pravým tovarom a tovarom, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva,

h) hodnotu pravého tovaru v Slovenskej republike,

i) ďalšie informácie potrebné na posúdenie žiadosti.

(5) Prílohy podľa odsekov 3 a 4 sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu. Podpis oprávnenej osoby na vyhlásení podľa odseku 3 písm. b) musí byť úradne osvedčený.

(6) Žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu sa podáva v štátnom jazyku. 15) To platí aj pre prílohy uvedené v odsekoch 3 a 4.

(7) Finančné riaditeľstvo po prijatí žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu oznámi túto skutočnosť bezodkladne colným úradom.

(8) Oprávnená osoba je povinná na účely prijatia opatrenia na domácom trhu poskytnúť súčinnosť a bezodkladne informovať finančné riaditeľstvo o zmene alebo zániku práva duševného vlastníctva, o ktorého ochranu požiadala. Ak oprávnená osoba zistí, že v žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu alebo v jej prílohách poskytla finančnému riaditeľstvu nesprávne alebo neúplné údaje, je povinná bezodkladne poskytnúť finančnému riaditeľstvu správne a úplné údaje.

§ 11b

Rozhodnutie o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu

(1) Ak žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu spĺňa náležitosti uvedené v § 11a a prílohe č. 1, finančné riaditeľstvo vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie tejto žiadosti; rozhodnutie sa vyznačí na žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu a pripojí sa podpis osoby konajúcej v mene finančného riaditeľstva a odtlačok úradnej pečiatky. Deň vyznačenia rozhodnutia na žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu je dňom jeho vydania; dňom vydania je rozhodnutie vykonateľné. Finančné riaditeľstvo jedno vyhotovenie rozhodnutia doručí oprávnenej osobe. Proti rozhodnutiu, ktorým finančné riaditeľstvo vyhovie žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, nemožno podať odvolanie. Na písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 29a)

(2) Finančné riaditeľstvo o vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 bezodkladne informuje colné úrady. Colné úrady na základe tohto rozhodnutia prijímajú opatrenia na domácom trhu počas dvoch rokov odo dňa jeho vydania. Na základe žiadosti oprávnenej osoby možno túto dobu predĺžiť o ďalšie dva roky, a to aj opakovane; na žiadosť o predĺženie doby a rozhodnutie o tejto žiadosti sa § 11a a odseky 1 a 4 použijú primerane.

(3) Ak žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu nespĺňa náležitosti uvedené v § 11a alebo prílohe č. 1 alebo ak doklad podľa § 11a ods. 3 písm. a) nepreukazuje, že žiadateľ je oprávnenou osobou, finančné riaditeľstvo tejto žiadosti nevyhovie, o čom vydá písomné rozhodnutie; vydanie rozhodnutia sa vyznačí na žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu a pripojí sa podpis osoby konajúcej v mene finančného riaditeľstva a odtlačok úradnej pečiatky. Finančné riaditeľstvo rozhodnutie doručí oprávnenej osobe spolu s jedným vyhotovením žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu a o vydaní rozhodnutia informuje colné úrady. Proti rozhodnutiu, ktorým finančné riaditeľstvo nevyhovelo žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, možno podať odvolanie Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom finančného riaditeľstva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

(4) Finančné riaditeľstvo vydá rozhodnutie podľa odseku 1 alebo 3 do 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.

(5) Rozhodnutie podľa odseku 3 nie je prekážkou opätovného podania žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.

(6) Finančné riaditeľstvo rozhodnutie podľa odseku 1 zruší, ak o to požiada oprávnená osoba alebo ak právo duševného vlastníctva, o ktorého ochranu oprávnená osoba požiadala, zaniklo.

§ 11c

Postup colného úradu pri prijímaní opatrení na domácom trhu

(1) Colný úrad pri prijímaní opatrení na domácom trhu využíva oprávnenia a prostriedky podľa osobitného predpisu. 29b)

(2) Colný úrad pri prijímaní opatrení na domácom trhu je oprávnený

a) vstupovať do prevádzkových priestorov, skladov a iných objektov, o ktorých má podozrenie, že sa v nich nachádza tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, alebo príslušná dokumentácia; oprávnený je tiež vstupovať do obydlia, o ktorom má podozrenie, že sa v ňom nachádza tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, alebo príslušná dokumentácia, ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti,

b) vyžadovať od držiteľa tovaru predloženie príslušnej dokumentácie a poskytnutie informácií a vyjadrení,

c) overovať totožnosť držiteľa tovaru a osoby oprávnenej konať v jeho mene a oprávnenie tejto osoby konať v mene držiteľa tovaru,

d) vyhotovovať kópie dokladov alebo zadržať originály dokladov.

(3) Držiteľ tovaru a osoba konajúca v mene držiteľa tovaru sú povinné poskytnúť colnému úradu potrebnú súčinnosť.

(4) Colný úrad pri prijímaní opatrení na domácom trhu je oprávnený zaistiť tovar, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva; na rozhodnutie o zaistení tovaru a ďalší postup pri zaistení tovaru sa § 6 ods. 2 a 3 a osobitný predpis 29c) použijú rovnako.

(5) Ak colný úrad zaistil tovar podľa odseku 4, bezodkladne to písomne oznámi oprávnenej osobe.

(6) Colný úrad v oznámení podľa odseku 5 vyzve oprávnenú osobu, aby v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia alebo troch pracovných dní, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, preukázala, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva.

(7) Colný úrad môže na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby rozhodnúť o predĺžení lehoty uvedenej v odseku 6 o ďalších desať pracovných dní. Ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, lehotu podľa odseku 6 nemožno predĺžiť. Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty nemožno podať odvolanie.

(8) Colný úrad na základe písomnej žiadosti oznámi oprávnenej osobe identifikačné údaje o držiteľovi tovaru, o množstve a druhu tovaru, ktorý bol zaistený, a umožní jej prezrieť si zaistený tovar. Colný úrad je povinný pri tom zabezpečiť ochranu osobných údajov, obchodného tajomstva, služobného tajomstva a dodržiavať povinnosť mlčanlivosti.

(9) Colný úrad môže na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odobrať vzorky zo zaisteného tovaru a poskytnúť ich oprávnenej osobe na účely vykonania analýzy. Ak je to možné, oprávnená osoba je povinná po ukončení analýzy vrátiť vzorky colnému úradu. Analýza poskytnutých vzoriek sa vykoná na náklady a zodpovednosť oprávnenej osoby.

(10) Colný úrad zaistený tovar vráti osobe, ktorej bol zaistený, ak

a) oprávnená osoba v lehote podľa odseku 6 alebo 7 nepreukázala, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva a nie sú splnené podmienky na zničenie tovaru podľa § 11e,

b) súd právoplatne zamietol návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, alebo

c) súd právoplatne zastavil konanie vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva.

(11) Ak súd právoplatne rozhodol, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, na ďalšie nakladanie s takýmto tovarom sa § 10 a 11 použijú rovnako.

§ 11d

Zaistenie tovaru pred vydaním rozhodnutia o prijatí opatrenia na domácom trhu

(1) Ak má colný úrad pri výkone svojich právomocí podozrenie, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, pričom žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu ešte

nebola podaná alebo finančné riaditeľstvo o nej ešte nerozhodlo, colný úrad je oprávnený takýto tovar zaistiť; na rozhodnutie o zaistení tovaru a ďalší postup pri zaistení tovaru sa § 6 ods. 2 a 3 a osobitný predpis 29c) použijú rovnako.

(2) Colný úrad bezodkladne oznámi oprávnenej osobe, že zaistil tovar, pri ktorom je podozrenie z porušenia jej práva duševného vlastníctva; colný úrad zároveň o zaistení tovaru informuje finančné riaditeľstvo.

(3) Ak oprávnená osoba žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu nepodala, colný úrad ju vyzve, aby takúto žiadosť podala finančnému riaditeľstvu v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 2; na žiadosť a rozhodovanie o nej sa § 11a a 11b použijú rovnako.

(4) Ak oprávnená osoba v lehote podľa odseku 3 podala finančnému riaditeľstvu žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu, na ďalší postup pri prijímaní opatrenia na domácom trhu sa § 11c ods. 6 až 11 použijú primerane; lehoty podľa § 11c ods. 6 a 7 začínajú plynúť odo dňa doručenia žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu finančnému riaditeľstvu.

(5) Ak oprávnená osoba nepodala v lehote podľa odseku 3 žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu a ak zaistený tovar už nie je potrebný na ďalšie konanie a neprichádza do úvahy jeho prepadnutie alebo zhabanie v konaní o priestupku alebo inom správnom delikte, colný úrad vráti tovar osobe, ktorej bol zaistený.

(6) Ak oprávnená osoba žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu podala, ale finančné riaditeľstvo o nej ešte nerozhodlo, colný úrad ju vyzve, aby v lehote podľa § 11c ods. 6 preukázala, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva. Na ďalší postup pri prijímaní opatrenia na domácom trhu sa § 11c ods. 7 až 11 použijú rovnako.

(7) Ak finančné riaditeľstvo žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu nevyhovelo, colný úrad vráti tovar osobe, ktorej bol zaistený.

§ 11e

Zjednodušený postup

(1) Colný úrad, ktorý zaistil tovar podľa § 11c ods. 4 alebo § 11d ods. 1, môže použiť zjednodušený postup, ak s tým oprávnená osoba v lehote podľa § 11c ods. 6 alebo 7 a držiteľ tovaru v lehote podľa odseku 2 vyjadrili súhlas. Colný úrad na tento účel vyzve v oznámení podľa § 11c ods. 5 alebo § 11d ods. 2 oprávnenú osobu, aby sa v lehote podľa § 11c ods. 6 písomne vyjadrila, či súhlasí so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu; na predĺženie lehoty sa § 11c ods. 7 použije rovnako.

(2) Colný úrad v rozhodnutí o zaistení tovaru podľa § 11c ods. 4 alebo § 11d ods. 1 vyzve držiteľa tovaru, aby sa v lehote desiatich pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia alebo troch pracovných dní, ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze, písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu; na predĺženie lehoty sa § 11c ods. 7 použije primerane. Colný úrad v tomto rozhodnutí zároveň upozorní držiteľa tovaru, že neuplatnenie písomných námietok voči zničeniu tovaru na základe zjednodušeného postupu v tejto lehote sa považuje za súhlas so zničením tovaru.

(3) Súhlas so zničením tovaru na základe zjednodušeného postupu nemožno vziať späť a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemožno uplatniť námietky voči zničeniu tovaru.

(4) Ak sú splnené podmienky podľa odsekov 1 a 2, colný úrad zabezpečí zničenie zaisteného tovaru. O zničení tovaru colný úrad spíše záznam. Colný úrad pred zničením tovaru odoberie vzorky, ktoré uchová tak, aby mohli slúžiť ako dôkaz v prípadnom súdnom konaní.

(5) Náklady na zničenie tovaru podľa odseku 4 znáša držiteľ tovaru; ak držiteľ tovaru nie je známy, tieto náklady znáša oprávnená osoba. Výšku nákladov určí colný úrad v písomnom rozhodnutí. Držiteľ tovaru alebo oprávnená osoba je povinná uhradiť náklady na zničenie tovaru do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia colného úradu o ich výške.

§ 11f

Osobitné ustanovenia

(1) Na účely prijímania opatrení na domácom trhu sa tovarom rozumejú aj hnuteľné hmotné veci vyrobené na colnom území Európskeho spoločenstva. 29d)

(2) Colný úrad postup podľa § 11c až 11e nepoužije, ak

a) množstvo, hodnota, povaha tovaru a situácia, v ktorej sa tovar nachádza, nenasvedčuje, že ide o tovar na obchodné účely, alebo

b) sa tovar vyrobil so súhlasom oprávnenej osoby, ale za iných podmienok, aké boli dohodnuté s oprávnenou osobou.

§ 12

Priestupky a iné správne delikty

Priestupku alebo iného správneho deliktu sa dopustí ten, kto

a) podá colné vyhlásenie na prepustenie tovarov, ktorými sa porušuje právo duševného vlastníctva do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz alebo do niektorého z režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,

b) dosiahne porušením colných predpisov 30) prepustenie tovarov, ktorými sa porušuje právo duševného vlastníctva do colného režimu voľný obeh, do colného režimu vývoz, do niektorého z colných režimov s podmienečným oslobodením od dovozného cla alebo podá žiadosť na ich spätný vývoz alebo ich umiestnenie v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade,

c) dovezie alebo vyvezie tovary, ktorýmy sa porušuje právo duševného vlastníctva,

d) vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva,

e) neposkytne colnému úradu súčinnosť podľa § 11c ods. 3 alebo na vyžiadanie podľa § 11c ods. 2 písm. b) poskytne colnému úradu nepravdivé informácie,

f) nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom zaisteným podľa tohto zákona alebo nedodrží podmienky na nakladanie s tovarom poskytnutým na humanitárne účely podľa tohto zákona,

g) prechováva tovar uvedený v písmenách a) až c) a f).

Priestupky

§ 13

(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá porušila tento zákon alebo osobitný predpis únie 30a) niektorým zo spôsobov uvedených v § 12, ak nejde o trestný čin.

(2) Priestupky podľa tohto zákona prejednávajú colné orgány. Na priestupky a na prejednanie priestupkov sa použije všeobecný predpis o priestupkoch, 31) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 14

Za priestupok možno uložiť tieto sankcie:

a) pokutu, 31a)

b) prepadnutie tovaru.

§ 15

(1) Za priestupok možno uložiť pokutu do

a) 3 319,39 eura za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až d) a g),

b) 1 659,69 eura za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. e) a f).

(2) Pokutu za priestupok možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o priestupku dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania priestupku.

(3) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

(4) Pokuta uložená za priestupok podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

§ 16

(1) Prepadnutie tovaru možno uložiť, ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, a tovar bol

a) použitý alebo určený na spáchanie priestupku alebo

b) získaný priestupkom, alebo bol nadobudnutý za tovar získaný priestupkom.

(2) Prepadnutie tovaru podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní priestupku dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania priestupku.

(3) Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát.

(4) Prepadnutie tovaru možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

§ 17

(1) Ak za priestupok nebola uložená sankcia prepadnutia tovaru a ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku a ktorú nemožno za priestupok stíhať, alebo ak tovar nepatrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku, alebo ak osoba nie je známa.

(2) O zhabaní tovaru nemožno rozhodnúť, ak od spáchania priestupku uplynuli dva roky.

(3) Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.

§ 18

Na prejednanie priestupku je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba, ktorá sa dopustila priestupku, trvalý pobyt. Ak táto osoba nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, prejedná priestupok colný úrad, v ktorého územnom obvode bol priestupok zistený.

Iné správne delikty

§ 19

Iného správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá konaním alebo opomenutím poruší tento zákon alebo osobitný predpis únie 30a) niektorým zo spôsobov uvedených v § 12, ak nejde o trestný čin.

§ 20

Za iný správny delikt podľa § 19 možno uložiť tieto sankcie:

a) pokutu, 31a)

b) prepadnutie tovaru.

§ 21

(1) Pokutu za iný správny delikt možno uložiť do

a) 66 387,83 eura za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až d) a g),

b) 99 581,75 eura za opakované porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až d) a g) alebo za porušenie tohto zákona vo väčšom rozsahu spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až d) a g),

c) 132 775,67 eura za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. a) až d) a g) opakovane vo väčšom rozsahu,

d) 33 193,91 eura za porušenie tohto zákona spôsobom uvedeným v § 12 písm. e) a f).

(2) Opakovaným porušením tohto zákona je také porušenie, ku ktorému došlo v lehote dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi uložená sankcia za porušenie tohto zákona.

(3) Porušením tohto zákona vo väčšom rozsahu je konanie, pri ktorom došlo k porušeniu práva oprávnenej osoby, ak

a) colná hodnota dovážaného tovaru presahuje 33 193,92 eura alebo

b) cena vyvážaného tovaru alebo tovaru zaisteného podľa § 11c ods. 4 alebo § 11d ods. 1 určená podľa osobitného predpisu 32) presahuje 33 193,92 eura.

(4) Pri určení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania.

(5) Pokutu za iný správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania iného správneho deliktu.

(6) Pokuta uložená za iný správny delikt podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(7) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 22

(1) Prepadnutie tovaru možno uložiť, ak tovar patrí právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, a tovar bol

a) použitý alebo určený na spáchanie iného správneho deliktu alebo

b) získaný iným správnym deliktom, alebo nadobudnutý za tovar získaný iným správnym deliktom.

(2) Prepadnutie tovaru podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania iného správneho deliktu.

(3) Vlastníkom prepadnutého tovaru sa stáva štát.

(4) Prepadnutie tovaru možno uložiť samostatne alebo spolu s pokutou.

§ 23

(1) Ak za iný správny delikt nebola uložená sankcia prepadnutia tovaru a ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, colný úrad rozhodne o zhabaní tovaru, ak tovar nepatrí fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, alebo ak osoba, ktorá sa dopustila iného správneho deliktu, nie je známa.

(2) O zhabaní tovaru nemožno rozhodnúť, ak od spáchania iného správneho deliktu uplynulo šesť rokov.

(3) Vlastníkom zhabaného tovaru sa stáva štát.

§ 24

(1) Na prejednanie iného správneho deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode má fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, jej organizačná zložka alebo prevádzkareň sídlo alebo miesto podnikania.

(2) Ak osoba uvedená v odseku 1 nemá sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, na prejednanie iného správneho deliktu je príslušný colný úrad, v ktorého územnom obvode bol iný správny delikt zistený.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 25

(1) Ak súd právoplatne rozhodol, že ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, náklady na uskladnenie tohto tovaru v čase prerušenia colného konania alebo v čase jeho zaistenia je povinný uhradiť

a) dovozca v prípade tovaru navrhnutého na prepustenie do colného režimu voľný obeh,

b) vývozca v prípade tovaru navrhnutého na prepustenie do colného režimu vývoz alebo tovaru, ktorému bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie spätný vývoz,

c) v ostatných prípadoch ten, komu bol tovar zaistený.

(2) Ak colný úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tovaru, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, zabezpečí na náklady osoby, ktorá sa dopustila priestupku alebo iného správneho deliktu,

a) jeho zničenie,

b) odstránenie ochranných známok z tovaru, ak boli ochranné známky umiestnené na inom tovare ako na tovare, pre ktorý bola ochranná známka zapísaná, alebo

c) vykonanie iných úprav tovaru bez porušenia práv duševného vlastníctva.

§ 26

(1) Colný úrad rozhodnutím určí náklady na úkony podľa § 25 a osobu povinnú ich uhradiť.

(2) Osoba podľa odseku 1 je povinná uhradiť náklady do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o určení nákladov.

(3) Colný úrad rozhodnutím určí náklady, na ktorých úhradu sa oprávnená osoba zaviazala podľa § 4 alebo § 11a ods. 3 písm. b).

(4) Oprávnená osoba je povinná uhradiť náklady podľa odseku 3 do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 3.

§ 26a

(1) Ak súd zastaví konanie vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, v dôsledku smrti alebo zániku držiteľa tovaru bez právneho nástupcu, na nakladanie so zaisteným tovarom sa použije postup podľa § 11. Ak tento postup nemožno použiť, colný úrad zaistený tovar zničí na náklady oprávnenej osoby. Colný úrad vydá písomné rozhodnutie o povinnosti uhradiť náklady na zničenie zaisteného tovaru a výške nákladov. Oprávnená osoba je povinná uhradiť náklady na zničenie zaisteného tovaru do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o určení nákladov.

(2) Účastníkom konania o žiadosti podľa § 3 a 11a je oprávnená osoba, ktorá požiadala o prijatie opatrenia, alebo oprávnená osoba, ktorá požiadala o prijatie opatrenia na domácom trhu.

(3) Lehoty podľa § 11c ods. 6 a 7 sú zachované, ak podanie, ktorým oprávnená osoba preukazuje, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jej právo duševného vlastníctva, je doručené colnému úradu najneskôr v posledný deň lehoty.

(4) Lehota podľa § 11d ods. 3 je zachovaná, ak je žiadosť o prijatie opatrenia na domácom trhu doručená finančnému riaditeľstvu najneskôr v posledný deň lehoty.

§ 27

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 33)

§ 28

Zrušený od 1.7.2004

§ 29

Zrušený od 1.7.2004

§ 30

Na konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa použijú doterajšie predpisy.

§ 31

Lehoty, ktoré začali plynúť pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ako aj lehoty na uplatnenie práv podľa doterajších predpisov, aj keď začnú plynúť po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 31a

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. aprílom 2006. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva a povinnosti z nich vzniknuté sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 31b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2009

(1) Na konanie začaté pred 1. decembrom 2009 sa použijú predpisy účinné do 30. novembra 2009.

(2) Ustanoveniami zákona účinného od 1. decembra 2009 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. decembrom 2009. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva a povinnosti z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2009 sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 32

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 271/2001 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.

§ 33

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem § 4 a § 26 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2004. Ustanovenia § 28 a 29 strácajú účinnosť 30. júna 2004.

Zákon č. 116/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2006.

Zákon č. 465/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.

Zákon č. 476/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2009.

Zákon č. 508/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2011.

Zákon č. 331/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.

Rudolf Schuster v.r.

Pavol Hrušovský v.r.

Mikuláš Dzurinda v.r.

PRÍL.1 VZOR

ŽIADOSŤ O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU I---------------------------------------------------------------------- ------I

I A I I-------------------------------------I-------------------------------- ------I I 1. Údaje o žiadateľovi I 2. Potvrdenie o prijatí žiadosti o I I [oprávnená osoba podľa § 2 písm. a) I prijatie opatrenia na domácom trhu: I I zákona č. /2004 Z.z.]: I I I I-------------------------------- ------I I I 3. Právo duševného vlastníctva: I I Obchodné meno/názov: I _ I I I I_I Patentové právo I I IČO: I _ I I I I_I Dizajnové právo I I Meno a priezvisko: I _ I I I I_I Právo úžitkových vzorov I I Funkcia: I _ I I I I_I Autorské právo a práva súvisiace I I Adresa/sídlo/miesto podnikania: I s autorským právom I I I _ I I I I_I Právo ochranných známok I I PSČ: I _ I I I I_I Právo k novým odrodám

rastlín a I I Obec: I plemenám zvierat I I I _ I I Telefónne číslo: I I_I Právo označení pôvodu výrobkov a I I I zemepisných označení I I Číslo faxu: I _ I I I I_I Právo topografií polovodičových I I E-mailová adresa: I výrobkov I I-------------------------------------I-------------------------------- ------I I 4. Priložené doklady preukazujúce právo duševného vlastníctva: I I I I---------------------------------------------------------------------- ------I I 5. Počet príloh obsahujúcich údaje o tovare: I I I I-------------------------------------I-------------------------------- ------I I 6. Kontaktná osoba: I 7. Dátum: I I I I I Poštová adresa: I Obec: I I I I I Telefónne číslo: I Podpis žiadateľa: I I I I I Číslo faxu: I I I I I I E-mailová adresa: I I I-------------------------------------I-------------------------------- ------I I B I I---------------------------------------------------------------------- ------I I I I SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI O PRIJATIE OPATRENIA NA DOMÁCOM TRHU I I

I I-------------------------------------I-------------------------------- ------I I I I I Žiadosti sa vyhovuje I Dátum: I I I I I Opatrenie na domácom trhu sa bude I Podpis osoby konajúcej v mene I I uplatňovať I Colného riaditeľstva Slovenskej I I I republiky a odtlačok úradnej I I od ............ do .......... I pečiatky: I I I I I I I I-------------------------------------I-------------------------------- ------I I I I I Žiadosti sa nevyhovelo rozhodnutím I Dátum: I I I I I I Podpis osoby konajúcej v mene I I č.......... zo dňa ............ I Colného riaditeľstva Slovenskej I I I republiky a odtlačok úradnej I I I pečiatky: I I I I I I I I-------------------------------------I-------------------------------- ------I

Vysvetlivky:

1. V časti A odseky 1 a 3 až 7 vyplní žiadateľ.

2. V časti A ods. 3 žiadateľ vyznačí zodpovedajúce políčko.

3. V časti A ods. 4 žiadateľ uvedie všetky doklady, ktorými preukazuje právo duševného vlastníctva a ktoré prikladá k žiadosti.

4. V časti A ods. 5 žiadateľ uvedie počet príloh k žiadosti obsahujúcich údaje o tovare.

5. V časti A odsek 2 a časť B vyplní Colné riaditeľstvo Slovenskej

republiky.

PRÍL.2 VZOR

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ OSOBY Podpísaný/á ........................................,

oprávnená osoba podľa § 2 písm. a) zákona č. /2004 Z.z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. /2004 Z.z."), ak nepodám na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje moje právo duševného vlastníctva alebo v tomto konaní nebudem riadne pokračovať z dôvodov na mojej strane, alebo ak sa dodatočne zistí, že zaisteným tovarom sa neporušuje právo duševného vlastníctva, a) preberám zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru podľa

§ 2 písm. c) zákona č. /2004 Z.z. pri realizácii opatrenia na domácom trhu

podľa § 1 ods. 2 zákona č. /2004 Z.z., b) zaväzujem sa uhradiť colným orgánom náklady, ktoré vzniknú uskladnením

tovaru zaisteného podľa § 11c ods. 4 alebo § 11d ods. 1 zákona č. /2004 Z.z.

Zaväzujem sa uhradiť colným orgánom aj náklady, ktoré vzniknú a) uskladnením tovaru v čase jeho zaistenia podľa § 11c ods. 4 zákona

č. /2004 Z.z., ak súd zastaví konanie vo veci určenia, či ide o tovar,

ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, v dôsledku smrti alebo zániku

držiteľa tovaru bez právneho nástupcu, ako aj náklady spojené so zničením

tovaru podľa § 11e ods. 5 zákona č. /2004 Z.z., ak držiteľ tovaru nie je

známy, b) porušením povinnosti podľa § 11a ods. 8 zákona č. /2004 Z.z.

V .................. dňa ......... ............................

podpis oprávnenej osoby

____________________

1) § 2 písm. f) zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Čl. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú.v. EÚ L 196, 2.8.2003).

3) Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

3a) Čl. 2 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

3b) Čl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

4) Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z.z.

5) Zákon č. 517/2007 Z.z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 495/2008 Z.z.

6) Zákon č. 444/2002 Z.z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z.z.

7) Zákon č. 55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 146/2000 Z.z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.

9) Zákon č. 202/2009 Z.z. o právnej ochrane odrôd rastlín.

10) Zákon č. 469/2003 Z.z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11) Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

12) Napríklad zákon č. 55/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 146/2000 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z., zákon č. 435/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 444/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 469/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 517/2007 Z.z. v znení zákona č. 495/2008 Z.z., zákon č. 202/2009 Z.z.

13) Nariadenie Rady (ES) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Úradný vestník Európskej únie L 302 z 19.10.1992) v znení neskorších zmien a doplnkov.

14) Čl. 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

15) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

16) Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

17) Čl. 5 a čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 a čl. 3 nariadenia Komisie (ES)1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú.v. EÚ L 328, 30.10.2004).

18) Čl. 37 nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 v platnom znení. § 3 zákona č. 199/2004 Z.z.

19) § 64 zákona č. 199/2004 Z.z.

20) Napríklad čl. 50 nariadenia Rady (ES) č. 2913/92, § 23 ods. 2 až 5 zákona č. 199/2004 Z.z. v znení zákona č. 465/2008 Z.z.

20a) Čl. 11 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

20b) Čl. 9 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

21) Čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

22) Napríklad zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z.z., zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

23) Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

24) Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

27) Napríklad zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

28) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

29) Zákon č. 199/2004 Z.z.

29a) § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z.

29b) Zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

29c) § 64 ods. 5 až 7 zákona č. 199/2004 Z.z.

29d) Čl. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2913/92 v platnom znení.

30) § 2 písm. a) zákona č. 199/2004 Z.z.

30a) Nariadenie Rady (ES) č.1383/2003.

31) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

31a) Čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

32) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.


Legislation Is repealed by (1 text(s)) Is repealed by (1 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SK057