About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Act No. 84/2007 Coll. on Amendments and Supplements to Act No. 618/2003 Coll. on Copyright and Rights Related to Copyright (Copyright Act) and on Amendments to Certain Other Acts (as amended up to Act No. 506/2009 Coll.), Slovakia

Back
Repealed Text 
Details Details Year of Version 2010 Dates Entry into force: March 1, 2007 Adopted: February 6, 2007 Type of Text Main IP Laws Subject Matter Patents (Inventions), Layout Designs of Integrated Circuits, Copyright and Related Rights (Neighboring Rights) Notes This Act No. 84/2007 Coll. was amended by the following laws:
-Act No. 202/2009 Coll. on the Legal Protection of Plant Varieties, which entered into force on June 1, 2009.
-Act No. 506/2009 Coll. on Trade marks, which entered into force on January 1, 2010.

Available Materials

Main Text(s) Related Text(s)
Main text(s) Main text(s) Slovak Zákon č. 84/2007 z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene aprávach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov        

84/2007 Z.z.

ZÁKON zo 6. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

Zmena: 202/2009 Z.z. Zmena: 506/2009 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.VIII

Zákon č. 146/2000 Z.z. o ochrane topografií polovodičových výrobkov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

"(4) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi topografie.".

2. Nadpis nad § 19 znie:

"Porušovanie práv a prejednávanie sporov".

3. § 19 znie:

"§ 19

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv sa môže ten, ktorého právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.

(2) Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. 8a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

"8a) Občiansky zákonník.".

4. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 19a

Právo na informácie

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ topografie žiadať,

aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, poskytol mu informácie týkajúce sa pôvodu topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho topografiu porušujúcich práva podľa tohto zákona a okolností ich uvedenia na trh.

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov topografie alebo polovodičového výrobku obsahujúceho topografiu,

b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných topografií alebo polovodičových výrobkov obsahujúcich topografiu.

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá a) má v držbe topografiu alebo polovodičový výrobok obsahujúci topografiu porušujúce práva podľa tohto zákona,

b) využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,

c) poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo

d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii topografií alebo polovodičových výrobkov obsahujúcich topografiu alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.".

5. § 20 znie:

"§ 20

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prejednávajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Na návrh majiteľa topografie súd zakáže konanie, ktoré je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1, alebo nariadi, aby reprodukcie topografie alebo polovodičové výrobky, ktoré obsahujú topografiu, alebo výrobky obsahujúce taký polovodičový výrobok boli najmä a) stiahnuté z obchodnej siete,

b) definitívne odstránené z obchodnej siete,

c) inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,

d) zničené vhodným spôsobom.

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.

(4) Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu

zničenia predmetov nie je pre súd záväzný.

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 19a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.".

6. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

"§ 36a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.".

7. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

"Príloha k zákonu č. 146/2000 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 87/54/EHS zo 16. decembra 1986 o právnej ochrane topografií polovodičových výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 8, Ú.v. ES L 24, 27.1.1987).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú.v. EÚ L 157, 30.4.2004).".

Čl.XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Zákon č. 202/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2009.

Zákon č. 513/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.

Ivan Gašparovič v.r.

Pavol Paška v.r.

Robert Fico v.r.

84/2007 Z.z.

ZÁKON zo 6. februára 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a

doplnení niektorých zákonov

Zmena: 202/2009 Z.z. Zmena: 506/2009 Z.z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.X

Zákon č. 435/2001 Z.z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení zákona č. 402/2002 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa čiarka za slovom "prihlášky" nahrádza slovom "alebo" a vypúšťajú sa slová "alebo dodatkového ochranného osvedčenia".

2. V § 2 písm. a) sa čiarka za slovami "[§ 3 písm. e)]" nahrádza slovom "a" a vypúšťajú sa slová "a na žiadosť o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia (§ 74)".

3. V § 2 písm. b) sa čiarka za slovom "patent" nahrádza slovom "a" a vypúšťajú sa slová "a na dodatkové ochranné osvedčenie (§ 69 a 71)".

4. V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová "žiadateľa o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia a na jeho majiteľa,".

5. V § 2 písm. d) sa čiarka za slovom "patentu" nahrádza slovom "alebo" a vypúšťajú sa slová "alebo k dodatkovému ochrannému osvedčeniu".

6. § 24 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

"(5) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv patria nadobúdateľovi licencie rovnaké práva ako majiteľovi patentu.".

7. V § 32 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

8. V § 32 ods. 2 veta druhá znie:

"Ak bola zásahom do práv podľa odseku 1 alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. 13a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

"13a) Občiansky zákonník.".

9. V § 32 ods. 3 sa slová "podľa odseku 3" nahrádzajú slovami "podľa odseku 2".

10. Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

"§ 32a

Právo na informácie

(1) V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom alebo ohrozenia týchto práv môže majiteľ patentu žiadať, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, poskytol mu informácie týkajúce sa pôvodu výrobku porušujúceho práva podľa tohto zákona a okolností jeho uvedenia na trh.

(2) Informácie podľa odseku 1 obsahujú najmä a) meno a priezvisko alebo obchodné meno, alebo názov a miesto trvalého pobytu alebo miesto podnikania, alebo sídlo výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov výrobku,

b) údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných výrobkov.

(3) Poskytnúť informácie podľa odsekov 1 a 2 je povinná aj osoba, ktorá a) má v držbe výrobky porušujúce práva podľa tohto zákona,

b) využíva služby porušujúce práva podľa tohto zákona,

c) poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv podľa tohto zákona alebo

d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii výrobkov alebo poskytovaní služieb porušujúcich práva podľa tohto zákona.".

11. § 33 znie:

"§ 33

(1) Spory o práva podľa tohto zákona prerokúvajú a rozhodujú súdy, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Na návrh súd nariadi, aby výrobky, materiály alebo nástroje, prostredníctvom ktorých priamo dochádza k porušovaniu práva alebo ohrozovaniu práva, boli a) stiahnuté z obchodnej siete,

b) definitívne odstránené z obchodnej siete,

c) inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva,

d) zničené vhodným spôsobom.

(3) Opatrenia podľa odseku 2 sa vykonajú na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práv chránených týmto zákonom, ak osobitné okolnosti neodôvodňujú iný postup.

(4) Návrh podľa odseku 2 písm. d) v časti týkajúcej sa spôsobu zničenia nie je pre súd záväzný.

(5) Súd neprizná právo na poskytnutie informácií podľa § 32a, ak by závažnosť ohrozenia alebo porušenia práva bola neprimeraná závažnosti následkov vyplývajúcich zo splnenia takto uloženej povinnosti.".

12. Piata časť sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 25 sa vypúšťajú.

13. V § 79 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

"(4) Na vznik, zmenu a zánik právnych vzťahov, predmetom ktorých je osvedčenie podľa osobitných predpisov, 22a) ako aj na konanie o osvedčeniach podľa osobitných predpisov 22a) sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona, ak osobitný predpis 22a) neustanovuje inak.".

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:

"22a) Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/ zv. 11, Ú.v. ES L 182, 2.7.1992).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na výrobky na ochranu rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/ zv. 19, Ú.v. ES L 198, 8.8.1996).".

14. V § 79 odsek 9 znie:

"(9) Za úkony podľa tohto zákona, za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu a za podanie žiadosti o udelenie osvedčenia, návrhu na zrušenie alebo zmenu osvedčenia a za udržiavanie platnosti osvedčenia podľa osobitného predpisu 22a) sa platia správne poplatky podľa osobitného predpisu. 28)".

15. V § 80 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená h) až o).

16. V § 80 písm. h) znie:

"h) podrobnosti o spôsobe podania a náležitostiach návrhu o zrušenie osvedčenia podľa osobitného predpisu 22a) a zmenu osvedčenia podľa osobitného predpisu, 22a) ako aj podrobnosti o konaní o zrušenie a

zmenu osvedčenia podľa osobitného predpisu, 22a)".

17. V § 80 písm. m) sa za slovo "osvedčení" vkladajú slová "podľa osobitného predpisu 22a)".

18. Za § 85 sa vkladá § 85a, ktorý znie:

"§ 85a

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.".

19. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

"Príloha k zákonu č. 435/2001 Z.z. v znení zákona č. 84/2007 Z.z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/44/ES zo 6. júla 1998 o právnej ochrane biotechnologických vynálezov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 20, Ú.v. ES L 213, 30.7.1998).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 17/zv. 2, Ú.v. EÚ L 157, 30.4.2004).".

Čl.XIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Zákon č. 202/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2009.

Zákon č. 506/2009 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2010.

Ivan Gašparovič v.r.

Pavol Paška v.r.

Robert Fico v.r.


Legislation Amends (5 text(s)) Amends (5 text(s)) Is repealed by (2 text(s)) Is repealed by (2 text(s))
No data available.

WIPO Lex No. SK049