WIPO 도메인이름 결정

결정: DSO2017-0001 - DSO2017-0199

특정 패널결정에 관한 보다 자세한 내용을 원하시면 센터에 연락 하여 주십시오.

최종변경일: 2023. 5. 28

사건번호 신청인 피신청인 도메인이름 결정
DSO2017-0001Velcro BVBAXie Wan Dian, Shen Zhen Shi Xing Tian Sheng Fang Zhi Pin You Xian Gong Sivelcro.so이전