Szellemi Tulajdon Világszervezetének a .eu Alternatív Vitarendezési Eljárás Szabályzat Kiegészítő Szabályzata

(“Kiegészítő Szabályzat”)
(hatályos: 2017. június 1. óta)

1. A Szabályzat hatálya

2. Fogalmak

3. Kapcsolattartás

4. A kérelem benyújtása és mellékletek

5. Formai követelményeknek való megfelelés

6. Ügyintéző kijelölése

7. A válaszirat enyújtása és mellékletek

8. A Panel kijelölésére irányuló eljárás

9. Nyilatkozat

10. Díjak

11. Szavak számával kapcsolatos korlátok

12. File méret és formai módozatok

13. Eljáráson kívüli megállapodás

14. A Panel határozata

15. Módosítások

16. Felelősség kizárása


1. A Szabályzat hatálya

(a) Kapcsolódás az ADR Szabályzathoz. . Ezt a Kiegészítő Szabályzatot a .eu Alternatív Vitarendezési Eljárás Szabályzatával (“ADR Szabályzat”) összefüggésben kell értelmezni és alkalmazni.

(b) A Kiegészítő Szabályzat változata. A kérelem benyújtásának napján hatályos e Kiegészítő Szabályzat változata alkalmazandó az így indult adminisztratív eljárásra.

2. Fogalmak

Az ADR Szabályzat szerinti valamennyi fogalomnak ugyanazon jelentése lesz, mint a Kiegészítő Szabályzat szerinti fogalmaknak.

3. Kapcsolattartás

(a) Módozatok. Az ADR Szabályzat A(2)(c) paragrafusa alkalmazásában, bármely beadványt, amit a WIPO Választottbírósági és Mediációs Központnak vagy a Panelnek kell benyújtani a következő úton lehet megtenni:

(i) elektronikus üzenetben (email) a Központ megadott címére; vagyy

(ii) a Központ Internet alapú admisztratív rendszerén keresztül.

(b) Irattár. A Központ ezen ADR Szabályzat alapján benyújtott valamennyi iratot az erre a célre fenntartott irattárban fogja őrizni.

4. A kérelem benyújtása és mellékletek

(a) Mellékleteket tartalmazó kérelem. Az ADR Szabályzat A(2)(c) paragrafusa értelmében mellékletet tartalmazó kérelmet elektronikus úton, kompletten kell benyújtani (a lenti 12(a) paragrafussal összhangban).

(b) Kísérőlevél kérelem benyújtásához . A Panaszos köteles a kérelmét a kérelem benyújtásához használatos kísérőlevéllel együtt benyújtani, amely A Mellékletként a Központ weboldalán található. Amennyiben alkalmazandó, a Panaszos azt a verziót köteles használni, melynek nyelve azonos a kérelem tárgyát képező domain név regisztrációjáról szóló megállapodás nyelvével.

(c) A Nyilvántartó igazolása. A Központ igazolás iránti kérelmet küld a Nyilvántartónak. A kérelem tartalmazni fogja a domain név blokkolására irányuló kérelmet is, az ADR Szabályzat B(1)(e) paragrafusának megfelelően.

(d) Értesítés kérelemről és utasítások. Az ADR Szabályzat A(2)(b) és A(2)(c) paragrafusai értelmében a Központ a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Panaszoltnak, a Központ weboldalán található B Melléket szerinti utasításokkkal. A Központ megküldi a kérelemmel kapcsolatos utasításokat is a Panaszoltnak (az ADR Szabályzat A(2)(b)(ii) paragrafusainak megfelelően).

5. Formai követelményeknek való megfelelés

(a) Értesítés hiányosságokról. A kérelem beérkezését követő öt (5) munkanapon belül a Központ megvizsgálja,hogy a megfelel-e az ADR Szabályzat és Kiegészítő Szabályzat szerinti formai követelményeknek, és hiányosságok esetén erről tájékoztatni fogja a Panaszost.

(b) Visszavonás. Abban az esetben, ha a Panaszos elmulasztja pótolni a Központ által megállapított hiányosságokat az ADR Szabályzat B(2)(b) paragrafusa szerint határidőn belül (hét (7) napon belül), a Központ tájékoztatni fogja a Panaszost, Panaszoltat és a Nyilvántartót arról, hogy a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

Az adminisztratív hiányosságok (az ADR Szabályzat B(2)(c) paragrafusa értelmében) miatti, a kérelem visszavonásáról szóló értesítés ellen a Panaszos által benyújtott kifogást illetően az F Melléklet tartalmaz információkat.

6. Az ügyintéző kijelölése

(a)Értesítés. A Központ tájékoztatni fogja a feleket az alkalmazásában álló ügyintéző nevéről és elérhetőségeiről, akinek feladatköre lesz a jogvitával és az Adminisztratív Panellel való kapcsolattartást illető valamennyi intézkedés foganatosítása.

(b) Kötelezettségek.Az ügyintéző adminisztratív segítséget nyújthat a feleknek vagy a Panelnek, de nincs hatásköre dönteni az ügyet illető érdemi körülményt illetően.

7. Válaszirat benyújtása és mellékletek

Az ADR Szabályzat A(2)(c) paragrafusa értelmében a válasziratot és annak valamennyi mellékletét elektronikus úton, komplett formában kell benyújtani (a lenti 12(b) paragrafusnak megfelelően).

8. A Panel kijelölésére irányuló eljárás

(a) A felek jelöltjei. Abban az esetben, ha az egyik fél köteles benyújtani három (3) jelölt nevét a Központ általi döntnöki kijelöléshez (az ADR Szabályzat B(1)(b)(4), B(3)(b)(4) és B(4)(c) paragrafusainak megfelelően), a három jelölt nevét és elérhetőségét a kívánt sorrendben köteles megadni. A Panel kijelölésekor, amennyiben lehetséges a Központnak tiszteletben kell tartan a fél általi sorrendet.

(b) Elnök- Döntnök

(i) Az ADR Szabályzat B(4)(d) paragrafus szerint kijelölt harmadik döntnök fogja betölteni az elnök- döntnök szerepét.

(ii) Az ADR Szabályzat B(4)(d) paragrafusnak megfelelően a Központ az elnök- döntnököt az általa közzétett listáról fogja kijelölni.

(c) Panaszolt mulasztása

Amennyiben a Panaszolt nem nyújt be az ADR Szabályzat B(3)(f) paragrafusának megfelelő válasziratot, vagy nem fizeti meg az ADR Szabályzat B(3)(c) paragrafusa szerinti díjat a Központ által megállapított határidőn belül, a Központ ki fogja jelölni a Panelt az alábbiak szerint:

(i) ha a Panaszos egyszemélyi Panel kijelölését kérte, a Központ a döntnököt az általa közzétett listáról fogja kijelölni;

(ii) ha a Panaszos három tagból álló Panel kijelölését kérte, a Központ lehetőség szerint az egyik döntnököt a Panaszos által megadott jelöltek közül fogja kijelölni, a második döntnököt és az elnök- döntnököt pedig az általa közzétett listáról fogja kijelölni.

A Központnak a Panaszolt mulasztásáról szóló értesítés elleni kifogással kapcsolatban (az ADR Szabályzat B(3)(g) paragrafusa szerint) információt a G Melléklet tartalmaz.

9. Nyilatkozat

Az ADR Szabályzat B(5) paragrafusának megfelelően a döntnök kijelölése előtt a jelöltnek meg kell küldeni a Központ felé a Pártatlanságáról és Függetlenségéről szóló Nyilatkozatát. E Nyilatkozat sablonját a Központ weboldalán elérhető C Melléklet tartalmazza.

10. Díjak

Az adminisztratív eljárással kapcsolatban fizetendő díjakat a Központ weboldalán elérhető D Melléklet tartalmazza.

11. Szavak számára vonatkozó korlátok

(a) Az ADR Szabályzat B(1)(b)(10) paragrafusa szerinti szavak számával kapcsolatos korlát 5,000 szó.

(b) Az ADR Szabályzat B(3)(b)(6) paragrafusa szerinti szavak számával kapcsolatos korlát 5,000 szó.

(c) Az ADR Szabályzat B(12) paragrafusa szerinti szavak számával kapcsolatban nincs korlát.

12. File méret és formai módozatok

(a) Az ADR Szabályzat B(1)(b) paragrafusa szerint file méret és formai módozatokkal kapcsolatos szabályokat a Központ weboldalán elérhető E Melléklet tartalmazza.

(b) Az ADR Szabályzat B(3)(b) paragrafusa szerint file méret és formai módozatokkal kapcsolatos szabályokat a Központ weboldalán elérhető E Melléklet tartalmazza.

13. Eljáráson kívüli megállapodás

Amennyiben a felek a Panel kijelölése előtt megállapodnak, kötelesek erről tájékoztatni a Központot.

14. Panel határozata

A Panel határozatának tartalmaznia kell a rövid angol nyelvű összefoglalót az ADR Szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A Panel határozata közzé lesz téve a Center weboldalán.

15. Módosítások

A Központ a Nyilvántartó értesítése mellett saját elhatározása szerint módosíthatja ezt a Kiegészítő Szabályzatot, azzal, hogy a vonatkozó értesítést legalább kilencven (90) nappal a módosítások hatálybalépését megelőzően meg kell küldeni, kivéve ettől ellentétes megállapodás esetében.

16. Felelősség kizárása

A adminisztratív eljárással összefüggő bármely mulasztás esetén – szándékos jogsértő magatartás kivételével , a Panelt, a Szellemi Tulajdon Világszervezetét és a Központot nem terheli felelősség a féllel, a Regisztrátorral, vagy Nyilvántartóval szemben.