Maailman henkisen omaisuuden järjestön vaihtoehtoisen .eu-riidanratkaisumenettelyn lisäsäännöt

(”Lisäsäännöt”)

(Voimassa 1. kesäkuuta 2017 lukien)

1. Soveltamisala

2. Määritelmät

3. Ilmoitukset

4. Valituksen ja liitteiden jättäminen

5. Muotomääräysten tarkastaminen

6. Tapauksen hallinnoijan nimittäminen

7. Vastineen ja liitteiden jättäminen

8. Panelistien nimitysmenettely

9. Vakuutus

10. Maksut

11. Sanamäärien rajoitukset

12. Tiedostojen koko- ja muotovaatimukset

13. Sovinto

14. Paneelin päätökset

15. Muutokset

16. Vastuuvapaus

1. Soveltamisala

(a) Suhde riidanratkaisusääntöihin. Nämä lisäsäännöt on luettava ja niitä on käytettävä yhdessä .eu-riidanratkaisusääntöjen ("riidanratkaisusäännöt") kanssa.

(b) Lisäsääntöjen versio. Kussakin hallinnollisessa menettelyssä sovelletaan näiden lisäsääntöjen sitä versiota, joka on voimassa kyseisen menettelyn käynnistäneen valituksen antopäivänä.

2. Määritelmät

Kaikkien muiden riidanratkaisusäännöissä määriteltyjen termien merkitys näissä lisäsäännöissä on sama.

3. Ilmoitukset

(a) Riidanratkaisusääntöjen. A2(c) kohdan mukaan kaikki WIPO Arbitration and Mediation Centerille (“WIPO Center”) tai paneelille lähetettävät kirjalliset ilmoitukset on toimitettava jollakin seuraavista tavoista:

(i) sähköpostilla käyttäen WIPO Centerin tähän tarkoitukseen osoittamaa sähköpostiosoitetta; tai

(ii) WIPO Centerin Internet-pohjaisen asiankäsittelyjärjestelmän kautta.

(b) Arkisto. WIPO Center ylläpitää arkistoa, jossa säilytetään kaikki riidanratkaisusääntöjen mukaisesti vastaanotetut tai toimitetut ilmoitukset.

4. Valituksen ja liitteiden jättäminen

(a) Valitus ja sen liitteet. Riidanratkaisusääntöjen A2(c) kohdan mukaisesti valitus ja kaikki sen liitteet on toimitettava sähköisesti (alla mainitun 12(a) kohdan määräyksiä noudattaen).

(b) Valituksen saatekirje. Kantajan on lähetettävä tai toimitettava valitus saatekirjeen kanssa, joka on saatavilla WIPO Centerin www-sivustolta Liitteenä A. Mikäli kyseinen kieliversio on saatavilla, kantajan on käytettävä sitä kieltä millä valituksen kohteena olevan verkkotunnuksen rekisteröintisopimus on laadittu.

(c) Tietojenvahvistuspyyntö rekisterille. WIPO Center lähettää tietojenvahvistuspyynnön rekisterille. Tietojenvahvistuspyyntö sisältää pyynnön sulkea verkkotunnus riidanratkaisusääntöjen B(1)(e) kohdan mukaisesti.

(d) Valituksen tiedottamista koskevat ohjeet. Riidanratkaisusääntöjen A(2)(b) ja A(2)(c) kohtien mukaan WIPO Center toimittaa valituksen sähköisesti vastaajalle Liitteessä B annettujen ohjeiden kanssa, jotka löytyvät WIPO Centerin www-sivustolta. WIPO Center tekee myös ilmoituksen valituksesta vastaajalle (riidanratkaisusääntöjen A(2)(b)(ii) kohdan mukaisesti).

5. Muotomääräysten tarkastaminen

(a) Ilmoitus valituksen puutteista. WIPO Center tarkistaa, että valitus täyttää riidanratkaisusääntöjen ja lisäsääntöjen mukaiset vaatimukset viiden (5) työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta ja ilmoittaa kantajalle havaituista puutteista.

WIPO Center tarkistaa, että vastine täyttää riidanratkaisusääntöjen ja lisäsääntöjen mukaiset vaatimukset viiden (5) työpäivän kuluessa vastineen vastaanottamisesta ja ilmoittaa vastaajalle havaituista puutteista.

(b) Valituksen peruuttaminen. Jos kantaja ei korjaa WIPO Centerin ilmoittamia puutteita riidanratkaisusääntöjen B(2)(b) kohdassa mainitussa ajassa (eli seitsemässä (7) päivässä), WIPO Center ilmoittaa kantajalle, vastaajalle ja rekisterille, että valitus katsotaan peruutetuksi.

Hallinnollisen puutteen perusteella tapahtuneen kantajan valituksen peruuttamisen kumoamishakemus kuvataan Liitteessä F (riidanratkaisusääntöjen B(2)(c) kohta).

6. Tapauksen hallinnoijan nimittäminen

(a) Ilmoittaminen. WIPO Center ilmoittaa osapuolille sen henkilökuntansa jäsenen nimen ja yhteystiedot, joka toimii tapauksen hallinnoijana ja on vastuussa kaikista riitaan sekä paneelin kanssa käytävään yhteydenpitoon liittyvistä hallinnollista seikoista.

(b) Vastuut. Tapauksen hallinnoija voi avustaa paneelia tai panelistia hallinnollisissa seikoissa, mutta hänellä ei ole valtuuksia päättää riitaan liittyvistä sisältökysymyksistä.

7. Vastineen ja liitteiden jättäminen

Mikäli riidanratkaisusääntöjen A(2)(c) kohdassa ei toisin määrätä, vastine ja sen mahdolliset liitteet on toimitettava sähköisesti (jäljempänä 12(b) kohdassa esitetyin tavoin).

8. Panelistien nimitysmenettely

(a) Osapuolen ehdokkaat. Milloin osapuolen on toimitettava kolmen (3) panelistiehdokkaan nimet WIPO Centerille panelistien nimitystä varten (toisin sanoen riidanratkaisusääntöjen B1(b)(4), B(3)(b)(4) ja B(4)(c) kohtien mukaan), kyseisen osapuolen on ilmoitettava kolmen ehdokkaansa nimet ja yhteystiedot suosituimmuusjärjestyksessä. WIPO Centerin on panelistia nimittäessään noudatettava osapuolen esittämää suosituimmuusjärjestystä, mikäli kyseisillä panelisteilla ei ole esteitä.

(b) Paneelin puheenjohtaja.

(i) Riidanratkaisusääntöjen B(4)(d) kohdan mukaisesti nimitetty panelisti on paneelin puheenjohtaja.

(ii) Riidanratkaisusääntöjen B(4)(d) kohdan mukaan WIPO Center nimittää puheenjohtajan julkaistusta panelistiluettelosta.

(c) Vastaajan laiminlyönti

Mikäli vastaaja ei anna vastinetta riidanratkaisusääntöjen B(3)(f) kohdan mukaisesti tai suorita riidanratkaisusääntöjen B(3)(c) kohdassa määrättyä maksua WIPO Centerin ilmoittamaan määräpäivään mennessä, WIPO Center nimittää paneelin seuraavasti:

(i) Mikäli kantaja on ehdottanut nimettäväksi yksihenkisen paneelin, WIPO Center nimittää panelistin julkaistulta listaltaan;

(ii) Mikäli kantaja on ehdottanut nimettäväksi kolmehenkisen paneelin, WIPO Center nimittää yhden panelistin kantajan ilmoittamista ehdokkaista sekä nimittää toisen panelistin ja paneelin puheenjohtajan julkaistulta listaltaan, mikäli kyseisillä panelisteilla ei ole esteitä.

Vastaajan laiminlyöntiä koskevan ilmoituksen riitauttaminen esitetään Liitteessä G (riidanratkaisusääntöjen B(3)(g) kohta).

9. Vakuutus

Riidanratkaisusääntöjen B(5) kohdan mukaan panelistiehdokkaan on ennen panelistiksi nimittämistä annettava WIPO Centerille puolueettomuus- ja riippumattomuusvakuutus käyttäen Liitteeseen C sisältyvää lomaketta, joka on saatavana WIPO Centerin www-sivustolta.

10. Maksut

Hallinnolliseen menettelyyn sovellettavat maksut on esitetty tämän asiakirjan Liitteessä D ja julkaistu WIPO Centerin www-sivustossa.

11. Sanamäärien rajoitukset

(a) Riidanratkaisusääntöjen B(1)(b)(10) kohdan mukaisen sanamäärän on oltava korkeintaan 5 000.

(b) Riidanratkaisusääntöjen B(3)(b)(6) kohdan mukaisen sanamäärän on oltava korkeintaan 5 000.

(c) Riidanratkaisusääntöjen B(12) kohtaa sovellettaessa sanamäärää ei ole rajoitettu.

12. Tiedostojen koko- ja muotovaatimukset

(a) Riidanratkaisusääntöjen B(1)(b) kohtaa koskevat tiedostojen koko- ja muotovaatimukset on esitetty tämän asiakirjan Liitteessä E ja julkaistu WIPO Centerin www-sivustossa.

(b) Riidanratkaisusääntöjen B(3)(b) kohtaa koskevat tiedostojen koko- ja muotovaatimukset on esitetty tämän asiakirjan Liitteessä E ja julkaistu WIPO Centerin www-sivustossa.

13. Sovinto

Jos osapuolet pääsevät asiassa sovintoon ennen paneelin nimittämistä, heidän täytyy ilmoittaa siitä WIPO Centerille.

14. Paneelin päätökset

Paneelin päätöksessä on oltava riidanratkaisusääntöjen mukainen englanninkielinen tiivistelmä. Päätös julkistetaan WIPO Centerin www-sivustossa.

15. Muutokset

WIPO Center voi muuttaa näitä lisäsääntöjä yksinomaisen harkintansa mukaan, ja sen tulee ilmoittaa rekisterille kaikista muutoksista vähintään yhdeksänkymmentä (90) päivää ennen muutosten voimaantuloa, ellei toisin päätetä yhteisestä sopimuksesta.

16. Vastuuvapaus

Paneeli, Maailman henkisen omaisuuden järjestö ja WIPO Center eivät ole vastuussa osapuolille, asianomaiselle rekisterinpitäjälle tai rekisterille riidanratkaisumenettelyihin liittyvistä toimista tai laiminlyönneistä muutoin kuin tahallisen teon osalta.