WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2019-0002

1. Sökande

Sökanden är PS Marin AB, Sverige.

2. Innehavare

Innehavaren är Galeon Boats Sweden AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <galeon.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att Ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om Ansökan den 10 januari 2019. Innehavaren lämnade in ett Svar den 5 februari 2019.

WIPO Center utsåg Johan Sjöbeck som ensam Tvistlösare i detta ärende den 18 februari 2019. Tvistlösaren har lämnat in en Deklaration om Opartiskhet och Oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden hänvisar till figurvarumärket GALEON som är en internationell registrering som designerar EU. Varumärkets registreringsnummer är 1285796, registreringsdatum den 26 november år 2015 samt prioritet från den 22 oktober år 2015. Varumärket är registrerat till Galeon Spolka Z Ograniczona i Polen.

Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet <galeon.se> den 26 april år 2003.

5. Yrkanden

Sökanden yrkar att domännamnet <galeon.se> skall överföras till Sökanden.

Innehavaren bestrider bifall till Sökandens yrkande att domännamnet <galeon.se> överförs till Sökanden.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Innehavaren har varit återförsäljare av Galeon Yachts i sin tidigare verksamhet men den verksamheten har upphört. Sökanden är sedan den 9 maj år 2016 exklusiv återförsäljare i Sverige av Galeon Yachts och Sökanden har genom ett återförsäljaravtal rätt att använda varumärket GALEON.

Innehavarens hemsida, som det omtvistade domännamnet pekar mot, innehåller en presentation av ett gammalt sortiment av båtar från Galeon Yachts. På hemsidan återfinns även figurvarumärket GALEON. Hemsidan ger sken av att Innehavaren bedriver försäljning av fritidsbåtar av märket GALEON. På hemsidan syns även Innehavarens e-post adresser som baseras på det omtvistade domännamnet <galeon.se>, vilket ger sken av att Innehavaren representerar varumärket. Sökanden anser att Innehavaren handlar i ond tro.

Med hänvisning till att Innehavaren icke längre har något återförsäljaravtal med Galeon Yatch eller någon verksamhet knuten till varumärket saknar Innehavaren rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Sökanden däremot, som bedriver försäljning av nya och begagnade båtar från Galeon Yachts, har ett berättigat intresse.

B. Innehavaren

Innehavarens företagsnamn är sedan år 2002 Galeon Boats Sweden AB och det har Innehavaren icke för avsikt att ändra. Företagets alla befintliga avtal är registrerade med företagsnamnet och dess organisationsnummer. Innehavaren har använt det omtvistade domännamnet <galeon.se> sedan april år 2003. Innehavarens bolag är ett registrerat aktiebolag och det har aldrig funnits något ifrågasättande huruvida det omtvistade domännamnet <galeon.se> hört ihop med Galeon Boats Sweden AB eller icke.
Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet som varken registrerats eller använts i ond tro. För Innehavaren är det mycket viktigt att behålla det omtvistade domännamnet även framöver.

Bolagets verksamhet de första åren innefattade försäljning och service av större båtar och yachter av fabrikatet Galeon, försäljning och service av mindre båtar av fabrikatet Galia samt vinterförvaring av både små och stora båtar av alla möjliga fabrikat. När konjunkturen försämrades och båtförsäljningen sjönk bedrev Innehavaren även andra verksamheter i bolaget såsom byggverksamhet och försäljning av fritidskläder. Företagsnamnet Galeon är företagets identitet och har använts som reklam på bilar, hemsida och i andra reklamsammanhang.

År 2016 förlorade Innehavaren den exklusiva försäljningsrätten för Galeon Yatchs men eftersom Innehavaren fortfarande haft båtar kvar i lager under år 2018 har denne behållit båtinriktningen på hemsidan som det omtvistade domännamnet pekar mot. Vidare har Innehavaren under hela år 2017 köpt reservdelar från tillverkaren Galeon för att ge service till befintliga Galeon- och Galia-användare.

För något år sedan kontaktades Innehavaren av Sökanden som då önskade att Innehavaren skulle ta bort yachterna från hemsidan, vilket också gjordes. Innehavaren har sedan dess endast haft mindre båtar från Galia på hemsidan. Aldrig någonsin har Innehavaren fått någon anmärkning eller önskan från tillverkaren att något innehåll på hemsidan skall tas bort. Innehavaren medger att hemsidan förvisso icke har uppdaterats frekvent men att den aldrig använts i annat än gott syfte. Innehavaren har under år 2019 ändrat bolagets verksamhet och har numera andra verksamhetsgrenar än båtförsäljning och båtservice. Innehavarens hemsida har därför ändrats och kommer snart att uppdateras igen.

7. Diskussion och Slutsatser

Enligt Registreringsvillkoren skall ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om

1. Domännamnet är identiskt med eller liknar a) ett varukännetecken, b) ett näringskännetecken, c) ett släktnamn, d) ett konstnärsnamn (om namnet icke syftar på någon sedan länge avliden), e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och

2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3. innehavaren icke har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga tre villkor ovan vara uppfyllda.

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det första villkoret som skall vara uppfyllt är att det omtvistade domännamnet är identiskt med eller liknar ett kännetecken med rättsgrund i Sverige till vilket Sökanden kan visa rätt.

Sökanden har som grund för ansökan åberopat figurvarumärket GALEON samt ett återförsäljaravtal med varumärkesinnehavaren som visar att Sökanden har rätt att använda varumärket. Baserat på den åberopade bevisningen i ärendet gör Tvistlösaren bedömningen att Sökanden, i Registreringsvillkorens mening, visat en rätt till varumärket.

Det omtvistade domännamnet <galeon.se> innehåller bokstäverna i figurvarumärket GALEON i sin helhet. Enligt domännamnspraxis är det brukligt, vid likhetsbedömningen mellan domännamn och kännetecken, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall ”.se”. Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till slutsatsen att det omtvistade domännamnet <galeon.se > liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Vid bedömningen av huruvida det omtvistade domännamnet <galeon.se> registrerats eller använts i ond tro görs en helhetsbedömning av samtliga i ärendet relevanta omständigheter. Det är Sökanden som har att visa förekomsten av ond tro hos Innehavaren.

De närmare omständigheterna kring en eventuell överenskommelse mellan varumärkesinnehavaren och Innehavaren i samband med registreringen av det omtvistade domännamnet <galeon.se> är oklara och det går icke att klargöra huruvida Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet på uppdrag av varumärkesinnehavaren i egenskap av återförsäljare eller icke. Av parternas inlagor framgår dock att det omtvistade domännamnet registrerades år 2003 och att det åberopade varumärket GALEON registrerades år 2015. Således står det i vart fall klart att det omtvistade domännamnet registrerades drygt tolv år innan det av Sökanden åberopade varumärket registrerades och fick rättsgrund i Sverige. Vidare kan konstateras att det omtvistade domännamnet <galeon.se> består av dominanten i Innehavarens företagsnamn Galeon Boats Sweden AB som existerade innan Innehavaren registrerade det omtvistade domännamnet. Med hänvisning till det ovan nämnda finns det inget i ärendet som indikerar eller visar att Innehavaren registrerat det omtvistade domännamnet i ond tro.

Frågan är då huruvida det är visat att Innehavaren använt det omtvistade domännamnet i ond tro? Sökanden har anfört att Innehavaren, som icke länge är exklusiv återförsäljare, använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Innehavaren har i sitt svar hänvisat till sitt företagsnamn Galeon Boats Sweden AB samt gjort gällande att denne i god tro använt både det omtvistade domännamnet samt hemsidan för att avyttra båtar i lager samt för att fullgöra service- och garantiåtaganden gentemot tidigare båtköpare. Vidare har Innehavaren uppgett att denne fortsatt att köpa reservdelar från varumärkesinnehavaren och att varumärkesinnehavaren icke haft några anmärkningar eller invändningar rörande Innehavarens hemsida. Av materialet framgår dock att Sökanden vid ett tillfälle begärt att yachterna skulle avlägsnas från Innehavarens hemsida men det finns inget som indikerar att varumärkesinnehavaren eller Sökanden, innan tvisten initierades, framfört några krav på att användningen av det omtvistade domännamnet eller kännetecknet skulle upphöra.

Baserat parternas inlagor står det i vart fall klart att Innehavaren fortsatt att använda det omtvistade domännamnet även efter det att Innehavaren förlorat den exklusiva återförsäljningsrätten Fastän situationen som sådan mycket väl skulle kunna ge anledning att antaga att Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet skulle kunna vara beroende av varumärkesinnehavarens samtycke och att ett sådant samtycke återkallats i samband med att den exklusiva återförsäljningsrätten upphörde, finns det inget i ärendet som visar att så är fallet. Det är i ärendet icke klarlagt huruvida det funnits eller finns någon överenskommelse mellan varumärkesinnehavaren och Innehavaren som reglerar användningen av det omtvistade domännamnet, företagsnamnet eller figurvarumärket. Med hänvisning till att ATF är ett skriftligt och skyndsamt tvistlösningsförfarande som är tänkt att lösa enklare domännamnstvister och att de närmare omständigheterna kring parternas eventuella överenskommelse icke till fullo kan utredas inom ramen för det alternativa tvistlösningsförfarandet, är Sökanden istället hänvisad till andra former av tvistlösning. Innan frågan om varumärkesinnehavarens och Innehavarens eventuella överenskommelser är utredd går det således icke att ta ställning till huruvida Innehavarens användning av det omtvistade domännamnet skett i ond tro eller icke.

De ovan nämnda faktorerna leder Tvistlösaren till slutsatsen att det i ärendet icke är visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro.

C. Rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Vid bedömningen av huruvida Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet <galeon.se> görs en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter. Sökanden har anfört att Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet, något som bestrids av Innehavaren.

Tvistlösaren noterar att termen ”galeon” sedan år 2002 ingår som dominant i Innehavarens registrerade företagsnamn Galeon Boats Sweden AB. Men i ljuset av Tvistlösarens slutsats att det i ärendet icke är visat att Innehavaren registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro, är det inte nödvändigt att avgöra huruvida Innehavaren har en rätt eller ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet.

8. Beslut

Sökandens begäran om överföring av domännamnet <galeon.se> lämnas utan bifall.

9. Sammanfattning

Det omtvistade domännamnet liknar ett av Sökanden åberopat näringskännetecken till vilket Sökanden kan visa rätt. Det är i ärendet icke visat att Innehavaren, i Registreringsvillkorens mening, registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Även om Tvistlösaren noterar att att termen ”galeon” sedan år 2002 ingår som dominant i Innehavarens registrerade företagsnamn, i ljuset av Tvistlösarens slutsats gällande ond tro, är det inte nödvändigt att pröva tredje elementet.

Johan Sjöbeck
Den 8 mars år 2019