WIPO Arbitration and Mediation Center

Alternativt Tvistlösningsförfarande

Ärendenummer: DSE2021-0042

1. Sökande

Sökanden är Texi AB, Sverige, företrädd internt.

2. Innehavare

Innehavaren är G.V., Computernik OÜ, Estland, företrädd av Magnusson advokatbyrå, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet

Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <texi.se>.

Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se (“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).

WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 8 december 2021. Innehavaren lämnade in ett svar den 30 december 2021.

WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 6 januari 2022. Tvistlösaren har lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund

Sökanden är innehavare av företagsnamnet Texi AB, registrerat den 6 maj 2011.

Tvistlösaren uppfattar det som att sökanden även uppger sig ha rätt att använda EU-varumärket TEXI (reg. Nr. 017988229, registreringsdatum 15 april 2019, registrerat för varor och tjänster i klass 7, 9 och 37) genom licens från varumärkesinnehavaren De forenede Dampvaskerier A/S. Texi AB använder genom avtal med koncernbolaget Domännamnet <texi.se> i sin verksamhet.

Det omtvistade Domännamnet registrerades av Innehavaren den 26 november 2021 och landat på en hemsida som visar att Domännamnet är till salu.

5. Yrkanden

Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till Sökanden.

Innehavaren har bestritt yrkandet.

6. Parterna har anfört

A. Sökanden

Sökanden har i huvudsak anfört följande.

Texi AB är ett svenskt företag som sedan 2011 har det registrerade företagsnamnet Texi AB.

Texi AB ingår i en koncern och Texi AB är ett helägt dotterbolag till Texi A/S som tidigare innehaft Domännamnet i flera år. De forenede Dampvaskerier A/S, som är ett bolag inom samma koncern som Sökanden, äger EU-varumärket TEXI sedan 2019. Texi AB använder genom avtal med koncernbolaget Domännamnet <texi.se> i sin verksamhet. På grund av en administrativ miss förlorade Texi AS rättigheten till Domännamnet.

Innehavaren har registrerat och använder Domännamnet i ond tro eftersom Innehavaren tycks ha som syfte att hyra ut eller sälja Domännamnet <texi.se>.

Innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse till Domännamnet eftersom Innehavaren helt saknar koppling till domännamnet till skillnad från Texi AB.

B. Innehavaren

Innehavaren har i huvudsak anfört följande.

Sökanden har inte åberopat något underlag som visar att Sökanden har rätt till varumärket TEXI.

Enbart den omständigheten att ett bolag innehar ett varumärke innebär inte heller att bolaget automatiskt har rätt till ett domännamn avseende samma varumärke. ”Texi” är ett kort ord på enbart fyra bokstäver. En sökning i PRV:s varumärkesregister på ordet ger hela 94 träffar på varumärken innehållande ordet eller bokstäverna ”texi” (i denna bokstavsföljd) i diverse olika kombinationer. Motsvarande sökning i TMviews databas visar att det finns flertalet varumärken registrerade för ordet ”texi”. Texi AB, eller för all del något annat bolag i dess koncern, har inte självmant skapat ”texi”, som är ett äldre latinskt uttryck.

Innehavaren investerar i domännamn med vanligt förekommande ord och bokstavskombinationer (ofta kortare), då dessa typiskt sett anses enkla att minnas och därmed framstår som attraktiva på marknaden, de kan ha olika användning på marknaden, och de tillhör sällan enbart ett unikt företag.

Innehavaren registrerar eller använder inte domännamn i ond tro. Det är viktigt att här understryka att affärsverksamheten att registrera och vidareförsälja domännamn naturligtvis inte i sig medför någon ond tro hos en domännamnsinnehavare.

Innehavaren har vidare inte, och avser heller inte, att exempelvis försöka sälja det omtvistade bolaget till Sökanden eller något annat bolag i koncernen.

Innehavaren har inte heller utnyttjat eller på något sätt planerat att utnyttja Sökandens goda rykte, marknadsposition eller kännetecken för egen vinning. Detta har inte ens påståtts av Sökanden.

Innehavaren hade vid tidpunkten för registreringen aldrig hört talas om varken Sökanden eller varumärket TEXI. Sökanden har heller inte åberopat något underlag som visar att Sökandens verksamhet skulle ha en sådan marknadsposition som gör det sannolikt att Innehavaren skulle ha känt till varumärket TEXI vid tidpunkten för registreringen. Sökanden innehar inte domännamnet <texi.com>. Det finns ett stort antal varumärken för ordet ”texi” i European Intellectual Property Office (”EUIPO”) databas.

Innehavaren har en verksamhet vars syfte är att sälja domännamn till intressenter. Domännamnet <texi.se> uppfyller som framgått alla de kriterier som Innehavaren eftersöker i sin verksamhet när det gäller att finna attraktiva domännamn för potentiella intressenter. Varumärket TEXI används dessutom som framgått i olika former av andra företag. Innehavaren har därmed mot bakgrund av syftet med sin verksamhet ett berättigat intresse av att behålla domännamnet. Sökanden har i vart fall inte något starkare berättigat intresse till det omtvistade domännamnet än Innehavaren.

7. Diskussion och Slutsatser

A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt

Det bortses från toppdomänen ”.se” samt förkortningen ”ab” i likhetsbedömningen. Domännamnet är följaktligen identiskt med Sökandens registrerade företagsnamn TEXI samt med det åberopade EU-varumärket TEXI.

Tvistlösaren har ingen anledning att ifrågasätta Sökandens rätt att använda det registrerade EU-varumärket TEXI på den svenska marknaden och de uppgifter om koncernstruktur som Sökanden har gett in.

Mot bakgrund av dessa omständigheter konstaterar Tvistlösaren att det första villkoret är uppfyllt.

B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro

Tvistlösaren konstaterar att TEXI åtnjuter skydd i Sverige både som registrerat företagsnamn och som varumärke.

Tvistlösaren konstaterar vidare att Innehavaren, enligt vad de själva uppgett, har en verksamhet vars syfte är att sälja domännamn till intressenter och därför får förutsättas ha viss vana vid att göra kontroller avseende varumärken och företagsnamn. Att enbart registrera ett domännamn i syfte att sälja vidare det till ett företag eller en person som äger ett varumärke, är inte ett agerande i ond tro i sig själv. Vidare, sett till de listor som Innehavaren har gett in som bevisning finns inte något annat varumärke som är identiskt med TEXI som har koppling till Sverige. Av de gällande svenska varumärkesregistreringar eller EU-varumärkesregistreringar som finns på listorna finns endast ett annat varumärket som endast består av ordet TEXI, ett figurvarumärke som ägs av ett italienskt bolag.

Sökanden har vidare uppgett att ett företag i samma koncern som Sökanden tidigare innehaft Domännamnet under flera år men på grund av en administrativ miss inte förnyat detta. Tvistlösaren kan vidare konstatera att Sökandens registrerade varumärke och företagsnamn unikt och Domännamnet är identiskt med Sökandens registrerade rättighet.

Av ingiven bevisning framgår att domännamnet varit till salu för 3 099 EUR.

Utöver dessa omständigheter kan det också i detta ärende beaktas att det är allmänt känt att gängse pris för ett domännamn är några hundra kronor.

Mot bakgrund av ovanstående omständigheter anser Tvistlösaren vid en sammantagen bedömning att Domännamnet i vart fall har använts i ond tro och att även det andra villkoret är uppfyllt.

C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Inga omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet för Innehavaren har framkommit i ärendet. Det tredje villkoret är följaktligen också uppfyllt.

8. Beslut

Domännamnet <texi.se> ska överföras till Sökanden.

9. Sammanfattning

Yrkandet om överföring bifölls. Sökanden har ett företagsnamn som är identiskt med Domännamnet och rätt att använda ett EU-varumärke som även det är identiskt med Domännamnet. Ond tro ansågs visat vid en sammantagen bedömning, sett mot bakgrund av bl.a. priset. Innehavaren ansågs inte ha visat berättigat intresse.

Jonas Gulliksson
Datum: 26 januari 2022